Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Der gestiefelte Kater   

Did you mean: Kot w butach

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

Kot w butach
gestiefelte Kater

Przykładowe zdania z "kot w butach", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Skuteczność preparatu Purevax RCCh oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa., kaliciwirusa lub bakterią C. felis
de Die Wirksamkeit von Purevax RCCh wurde in mehreren Studien unter Laborbedingungen überprüft, bei denen Katzen geimpft und mit virulentem Herpesvirus, Calicivirus oder C. felis infiziert wurden
pl Koty seropozytywne w powtórnym badaniu ponownie należy uznać za nosicieli wirusa białaczki kotów
de Katzen, bei denen das zweite Testergebnis noch immer positiv ist, sind als permanent mit FeLV infiziert einzustufen und entsprechend zu behandeln
pl Na zasadzie odstępstwa od ust. ‧ koty mogą być przywożone, pod warunkiem że przywożone zwierzęta nie przebywały w gospodarstwach, w których w czasie ostatnich ‧ dni potwierdzono wystąpienie przypadków choroby Hendra
de Abweichend von Absatz ‧ dürfen Katzen unter der Bedingung eingeführt werden, dass die Tiere nicht in Betrieben gehalten wurden, in denen in den letzten ‧ Tagen Fälle der Hendra-Krankheit nachgewiesen wurden
pl Chociaż ryzyko, że osoby o obniżonej odporności ulegną infekcji Bordetella bronchiseptica jest niezmiernie niskie, zalecanym jest, aby koty będące w bliskim kontakcie z osobami o upośledzonej odporności nie były poddawane szczepieniu niniejszą szczepionką
de Obwohl das Risiko, dass immunsuppremierte Personen mit Bordetella bronchiseptica infiziert werden, als äußerst gering einzustufen ist, wird empfohlen, Katzen, die in sehr engem Kontakt zu immunsuppremierten Personen gehalten werden, nicht mit diesem Impfstoff zu impfen
pl Słyszę, jak kot drapie w okno.
de Ich höre eine Katze, die an das Fenster kratzt.
pl Zaleca się, aby kotom zamieszkującym, lub podróżującym do obszarów, gdzie występuje endemicznie nicień wywołujący robaczycę serca (Dirofilarioza) nanosić preparat co miesiąc, w celu ochrony ich przed inwazją tego pasożyta
de Es wird empfohlen, Katzen, die in Herzwurm-endemischen Gebieten leben oder in solche Gebiete reisen, monatlich mit dem Tierarzneimittel zu behandeln, um sie vor einer Herzwurmerkrankung zu schützen
pl Pierwsze wstrzyknięcie należy podawać kotom w wieku co najmniej ośmiu tygodni.Kolejną dawkę szczepionki podaje się trzy do czterech tygodni później
de Die erste Injektion wird Katzen frühestens im Alter von acht Wochen gegeben, wobei drei bis vier Wochen später eine zweite Injektion erfolgt
pl Skuteczność szczepionki Purevax RCPCh oceniano w kilku badaniach w warunkach laboratoryjnych, w których koty były szczepione i zakażane zjadliwym herpeswirusem, kaliciwirusem, C. felis lub parwowirusem
de Die Wirksamkeit von Purevax RCPCh wurde in mehreren Studien unter Laborbedingungen überprüft, bei denen Katzen geimpft und mit virulentem Herpesvirus, Calicivirus, C. felis oder Parvovirus infiziert wurden
pl Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo stosują swoje szczególne przepisy dotyczące wwozu odnoszące się do bąblowicy; Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo wymagają, aby psy i koty zostały poddane dodatkowym zabiegom przeciwko kleszczom, które muszą być również poświadczone w paszporcie zwierzęcia
de Finnland, Irland, Malta, Schweden und das Vereinigte Königreich wenden bei der Verbringung von Heimtieren in ihr Hoheitsgebiet spezifische Vorschriften in Bezug auf die Echinokokkose an; Irland, Malta und das Vereinigte Königreich verlangen, dass Hunde und Katzen zusätzlich einer Zeckenbehandlung unterzogen werden, die auch im Ausweis des Tieres bescheinigt sein muss
pl Musielibyśmy poprzestać na stwierdzeniu, że w ciemności wszystkie koty są szare.
de Dann sind bei Nacht alle Katzen grau.
pl Sektor prywatny szybko dostrzegł kota w worku i wycofał się z Galileo.
de Der private Sektor hat den Braten frühzeitig gerochen und sich bei Galileo schnell aus dem Staub gemacht.
pl Po ekspozycji na jakiekolwiek tego typu wirusy i bakterie w późniejszym okresie życia kot nie ulega zakażeniu lub zakażenie ma o wiele lżejszy przebieg
de Kommt es später erneut zu einem Kontakt mit diesen Viren oder dem Bakterium, so erkrankt die Katze entweder nicht oder macht nur eine sehr viel weniger schwere Infektion durch
pl W przypadku przyjmowania – odstawionego od matki – nieoznakowanego psa, kota lub zwierzęcia z rzędu naczelnych przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika, zwierzę takie podlega trwałemu oznakowaniu w jak najkrótszym terminie i w sposób jak najmniej bolesny
de Werden nicht gekennzeichnete Hunde, Katzen oder nichtmenschliche Primaten nach dem Absetzen bei einem Züchter, Lieferanten oder Verwender aufgenommen, so sind sie so bald wie möglich unter Verwendung der am wenigsten schmerzhaften Methode, die möglich ist, dauerhaft zu kennzeichnen
pl W dyrektywie ‧/‧/EWG nadmienia się te wymogi dodatkowe jedynie w odniesieniu do handlu psami, kotami i fretkami przemieszczanymi do Irlandii, Szwecji lub Zjednoczonego Królestwa
de In der Richtlinie ‧/‧/EWG wird auf die genannten zusätzlichen Anforderungen nur hinsichtlich Hunden, Katzen und Frettchen verwiesen, die nach Irland, Schweden oder in das Vereinigte Königreich verbracht werden sollen
pl Wielokrotne podanie (‧ iniekcji) w ‧-dniowych odstępach czasu pięciokrotnej zalecanej dawki było dobrze tolerowane przez młode koty
de Wiederholte Verabreichung (acht Gaben) der fünffachen empfohlenen Dosis im Abstand von ‧ Tagen wurde von jungen Katzen gut vertragen
pl Psy, koty i fretki są wymienione w częściach A i B tego załącznika
de Hunde, Katzen und Frettchen sind in Teil A bzw. in Teil B des genannten Anhangs aufgeführt
pl Każde pomieszczenie, w którym przebywają koty powinno być czyszczone co najmniej raz dziennie
de Jeder belegte Haltungsbereich sollte mindestens einmal am Tag gereinigt werden
pl Skuteczność preparatu Purevax RCP oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa, kaliciwirusa lub parwowirusa
de Die Wirksamkeit von Purevax RCP wurde in mehreren Studien unter Laborbedingungen überprüft, bei denen Katzen geimpft und mit virulentem Herpesvirus, Calicivirus oder Parvovirus infiziert wurden
pl Każdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych podlega oznakowaniu, nie później niż w chwili odstawienia od matki i w sposób jak najmniej bolesny, trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym
de Jeder Hund, jede Katze und jeder nichtmenschliche Primat erhält spätestens zum Zeitpunkt des Absetzens unter Verwendung der am wenigsten schmerzhaften Methode, die möglich ist, eine dauerhafte individuelle Kennzeichnung zur Identifizierung
pl Na przykład zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie, w Irlandii i Wielkiej Brytanii psy i koty muszą być poddane dodatkowemu badaniu na obecność kleszczy, którego wynik musi być poświadczony w ich zwierzęcych paszportach.
de So fordern z. B. Malta, Irland und das Vereinigte Königreich, dass Hunde und Katzen zusätzlichen Untersuchungen auf Zecken unterzogen werden müssen, die des Weiteren in ihren Tierpässen bestätigt werden müssen.
pl Jesteś chyba wykończony./ Jeśli chcesz się powołać na tę/ domniemaną rozmowę.../ z Sally Akin, nie pisz, że to było w jej mieszkaniu./ Mam żonę, rodzinę, psa i kota!
de Ich habe Frau und Kinder, einen Hund und eine Katze." Frau und Kinder, einen Hund und eine Katze. " Ja, Ken, gut
pl Ale szkody jakie wyrządzacie Europie są może nawet większe niż szkody wyrządzane Włochom, ponieważ oferujecie obywatelom coś, co jest karykaturą Europy, łudząc ich, że rozdajecie nadane z woli ludu mandaty, nie po to, żeby chronić prawa obywateli, ale żeby odwracać kota ogonem w stalinowskim stylu, który paradoksalnie cechuje dzisiaj przedstawicieli grupy uważającej się za liberalną.
de Aber der Schaden, den Sie damit Europa zufügen, ist womöglich noch größer als der, den Sie Italien zugefügt haben, denn das, was Sie der Öffentlichkeit hier präsentieren, ist eine Karikatur von Europa, bei der Sie sich selbst vortäuschen, einen Wählerauftrag zu erfüllen, wobei das Ziel aber nicht die Wahrung der Rechte der Bürger ist, sondern eine Verdrehung der Realität im stalinistischen Stil, der paradoxerweise heute charakteristisch ist für die Vertreter einer Fraktion, die sich selbst als liberal bezeichnet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1481785 zdań frazy kot w butach.Znalezione w 222,042 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.