Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Der gestiefelte Kater   

Przykładowe zdania z "kot w butach", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie należy dopuszczać, aby leczone koty lub inne koty przebywające w tym samym miejscu wylizywały miejsce podania preparatu dopóki jest ono wilgotne
de Es ist darauf zu achten, dass nach der Anwendung weder die behandelte Katze noch andere Katzen im gleichen Haushalt die Applikationsstelle ablecken, solange diese nass ist
pl Koty niezmiennie agresywne w stosunku do innych kotów powinny być trzymane pojedynczo, jeśli znalezienie zgodnego towarzysza nie jest możliwe
de Katzen, die sich gegenüber anderen Katzen wiederholt aggressiv verhalten, sollten nur dann einzeln untergebracht werden, wenn kein zu ihnen passendes Tier gefunden werden kann
pl Dlatego zaleca się, aby koty przebywające w warunkach znacznego narażenia na zakażenie wirusem białaczki poddać przed zaszczepieniem badaniom serologicznym na obecność antygenu wirusa białaczki kotów
de Vor der Impfung von Katzen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie FeLV ausgesetzt waren, wird daher ein Test auf FeLV-Antigene empfohlen
pl W bardzo rzadkich przypadkach może również wystąpić przejściowy świąd, stan zapalny lub łysienie w miejscu aplikacji preparatu na skórę kota
de In sehr seltenen Fällen kann es auch zu vorübergehendem Juckreiz, zu Entzündungen oder Haarausfall an der Stelle kommen, an der das Produkt auf die Haut der Katze aufgetragen wurde
pl Koty mogą widzieć również w ciemności
de Katzen können auch im Dunkeln sehen.
pl Skuteczność preparatu Purevax RC oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa i kaliciwirusa
de Die Wirksamkeit von Purevax RC wurde in mehreren Studien unter Laborbedingungen überprüft, bei denen Katzen geimpft und mit virulentem Herpesvirus und Calicivirus infiziert wurden
pl Słyszę, jak kot drapie w okno.
de Ich höre eine Katze, die an das Fenster kratzt.
pl W dyrektywie ‧/‧/EWG nadmienia się te wymogi dodatkowe jedynie w odniesieniu do handlu psami, kotami i fretkami przemieszczanymi do Irlandii, Szwecji lub Zjednoczonego Królestwa
de In der Richtlinie ‧/‧/EWG wird auf die genannten zusätzlichen Anforderungen nur hinsichtlich Hunden, Katzen und Frettchen verwiesen, die nach Irland, Schweden oder in das Vereinigte Königreich verbracht werden sollen
pl Skuteczność szczepionki Purevax RCPCh oceniano w kilku badaniach w warunkach laboratoryjnych, w których koty były szczepione i zakażane zjadliwym herpeswirusem, kaliciwirusem, C. felis lub parwowirusem
de Die Wirksamkeit von Purevax RCPCh wurde in mehreren Studien unter Laborbedingungen überprüft, bei denen Katzen geimpft und mit virulentem Herpesvirus, Calicivirus, C. felis oder Parvovirus infiziert wurden
pl Musielibyśmy poprzestać na stwierdzeniu, że w ciemności wszystkie koty są szare.
de Dann sind bei Nacht alle Katzen grau.
pl W art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel psami, kotami i fretkami
de In Artikel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG sind die Tiergesundheitsanforderungen festgelegt, die für den Handel mit Hunden, Katzen und Frettchen gelten
pl Wielokrotne podanie (‧ iniekcji) w ‧-dniowych odstępach czasu pięciokrotnej zalecanej dawki było dobrze tolerowane przez młode koty
de Wiederholte Verabreichung (acht Gaben) der fünffachen empfohlenen Dosis im Abstand von ‧ Tagen wurde von jungen Katzen gut vertragen
pl Oneko to mały program, w którym kot goni kursor myszy. Program nie jest już utrzymywany, lecz jego kod źródłowy jest dostępny
de Oneko ist eine kleine Anwendung, in der eine Katze den Mauszeiger jagt. Es scheint, als wird diese Anwendung nicht weiterentwickelt, aber die Quelle der letzten Version ist unter dieser URL noch verfügbar
pl Przepisy prawa wspólnotowego regulują kwestie przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym na obszarze Wspólnoty. W ramach tych zasad przyjęto tak zwaną "ogólną zasadę”, na mocy której zwierzęta domowe - psy, koty i fretki - podróżujące między państwami członkowskimi UE muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne, zawierające informacje dotyczące obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz przebytych chorób.
de Gemeinschaftsgesetze regeln die nicht-kommerzielle Beförderung von Haustieren in die Gemeinschaft innerhalb des Rahmenwerks, von dem sie ein sogenanntes allgemeines System begründen, im Rahmen dessen Hunde, Katzen und Frettchen, die zwischen Mitgliedstaaten der EU befördert werden, von identifizierenden Dokumenten und Informationen bezüglich ihrer vorgeschriebenen Impfungen gegen Tollwut und gegen die Krankheiten, an denen sie litten, begleitet werden müssen.
pl Każdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych podlega oznakowaniu, nie później niż w chwili odstawienia od matki i w sposób jak najmniej bolesny, trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym
de Jeder Hund, jede Katze und jeder nichtmenschliche Primat erhält spätestens zum Zeitpunkt des Absetzens unter Verwendung der am wenigsten schmerzhaften Methode, die möglich ist, eine dauerhafte individuelle Kennzeichnung zur Identifizierung
pl Tak naprawdę kot to ja, tkwię tylko w tym idiotycznym ciele
de Ich bin Kater, gefangen in diesem widerwärtigen Körper
pl (DA) Panie Przewodniczący! Z jakiegoś powodu lektura komunikatu Komisji w sprawie Arktyki przywodzi mi na myśl kota oblizującego pyszczek na widok miseczki ze śmietaną.
de (DA) Herr Präsident! Aus irgendeinem Grund muss ich beim Lesen der Mitteilung der Kommission zur Arktis an eine Katze denken, die sich beim Gedanken an eine Schüssel Sahne die Lippen leckt.
pl Wydaje się, że zwłaszcza w Azji koty i psy są hodowane i zabijane w strasznych warunkach w celu wykorzystania ich futra do produkcji odzieży, dodatków konfekcyjnych lub zabawek
de Offenbar werden insbesondere in Asien unter beklagenswerten Bedingungen Katzen und Hunde gezüchtet und getötet, um ihre Felle für die Herstellung von Kleidungsstücken, Accessoires und Spielzeugen zu verwenden
pl Ponieważ jednakże rozróżnienie między skórą z kotów domowych i skórą z innych nieudomowionych podgatunków kota nie jest naukowo możliwe, w niniejszym rozporządzeniu powinno się przyjąć definicję kota jako felis silvestris, która obejmuje również nieudomowione podgatunki kota
de Da es jedoch wissenschaftlich nicht möglich ist, Felle von Hauskatzen von Fellen anderer Nicht-Hauskatzen-Subspezies zu unterscheiden, sollte in dieser Verordnung der Begriff Katze so definiert werden, dass er Tiere der Spezies felis silvestris bezeichnet, was auch Nicht-Hauskatzen-Subspezies umfasst
pl W przypadku gdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych jest przed odstawieniem od matki przenoszone do innego hodowcy, dostawcy lub użytkownika i gdy z praktycznych względów nie jest możliwe oznakowanie go przed tym przeniesieniem, przyjmujący musi prowadzić akta zwierzęcia, w szczególności identyfikujące jego matkę, aż do chwili, gdy zwierzę zostanie oznakowane
de Wird ein Hund, eine Katze oder ein nichtmenschlicher Primat vor dem Absetzen von einem Züchter, Lieferanten oder Verwender zu einem anderen verbracht und ist es aus praktischen Gründen nicht möglich, das Tier vorher zu kennzeichnen, so sind von dem Empfänger Aufzeichnungen, in denen insbesondere das Muttertier bezeichnet ist, solange zu führen, bis das Tier gekennzeichnet wird
pl Może być także stosowany w zapobieganiu objawom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub inne czynniki wyzwalające, takie jak: kurz domowy, pyłki, koty, psy i dym papierosowy
de Es kann auch eingesetzt werden zur Vorbeugung von Asthmasymptomen, die durch Belastung oder andere auslösende Faktoren wie Hausstaub, Pollen, Katzen, Hunde und Zigarettenrauch verursacht werden
pl Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu kota w rozpoznaniu i zwalczeniu wirusów i bakterii
de Wenn sie der Katze gespritzt werden, bewirkt dieser schwache Kontakt mit den Erregern, dass das Immunsystem der Katze die Viren und das Bakterium erkennt und bekämpft
pl Rezolucja "przypomina Komisji raz jeszcze o ostatecznym celu umów o partnerstwie gospodarczym, jakim jest wspomaganie integracji regionalnej i wzmacnianie pozycji gospodarczej krajów AKP i, w tym kontekście, podkreśla szczególnie pozycję krajów Afryki Zachodniej”, próbując sprzedać tym krajom "kota w worku.”
de Die Entschließung "gemahnt die Kommission erneut, sich für die Endziele der WPA einzusetzen, d. h. für die regionale Integration und die Stärkung der wirtschaftlichen Position der AKP-Länder, und hebt in diesem Zusammenhang insbesondere die Haltung der westafrikanischen Länder hervor", das ist der Versuch, diesen Ländern die "Katze im Sack zu verkaufen".
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1481785 zdań frazy kot w butach.Znalezione w 652,804 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.