Tłumaczenia na język niemiecki:

  • transnational koerperschaft   

Przykładowe zdania z "korporacja ponadnarodowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Twierdzono, że obniżenie stawek celnych będzie faworyzowało duże kraje produkujące banany oraz wielkie ponadnarodowe korporacje.
de Es wurde behauptet, dass das Abkommen und die Zollreduzierungen große bananenerzeugende Länder und multinationale Konzerne begünstigten.
pl Komisja musi być mieć się na baczności i zagwarantować, żeby europejskie prawo konkurencji było respektowane, abyśmy mogli zapobiec nadużyciu przez wielkie ponadnarodowe korporacje ich dominującej pozycji na rynku przez sztuczne zaniżanie cen na początku, w celu wyparcia drobnych producentów, by potem stworzyć kartele i podnosić ceny tak, że staną się zbyt wygórowane dla konsumentów europejskich.
de Die Kommission muss wachsam sein, um zu gewährleisten, dass das europäische Wettbewerbsrecht genauestens eingehalten wird, so dass wir verhindern können, dass die großen multinationalen Konzerne ihre dominierende Position auf dem Markt missbrauchen, indem sie zuerst die Preise künstlich drücken, um Kleinerzeuger zu verdrängen, und danach Kartelle schaffen und die Preise erhöhen, so dass sie für europäische Verbraucher sehr teuer werden.
pl Przechodząc do sprawozdania pana posła Désira: całkowicie się z nim zgadzamy, kiedy wskazuje korporacje ponadnarodowe jako źródło negatywnego wpływu na środowisko naturalne i na nasze standardy społeczne.
de Was nun den Bericht von Herrn Désir anbelangt, so können wir ihm voll und ganz zustimmen, wenn er die transnationalen Konzerne als Ursprung negativer Folgen für die Umwelt und unsere Sozialstandard bezeichnet.
pl W nadchodzących latach będziemy rzeczywiście świadkami prób przejęcia przez te wielkie korporacje ponadnarodowe pełnej kontroli nad rynkiem UE, przez wypieranie mniejszych producentów, a na to musimy istotnie zwrócić uwagę.
de In den kommenden Jahren werden wir in der Tat sehen, wie diese riesigen multinationalen Konzerne versuchen, die absolute Kontrolle über den EU-Markt zu erlangen, indem sie kleinere Erzeuger verdrängen, und genau hierauf müssen wir wirklich achten.
pl Ponadnarodowe korporacje dokonały już spustoszenia na terenie Polski, wykupując za 10 % wartości przemysł po PRL.
de Supranationale Konzerne haben Polen bereits großen Schaden zugefügt, indem sie am Ende der Volksrepublik Polen Industrieunternehmen zu 10 % ihres Wertes aufkauften.
pl (PT) Pani Przewodnicząca! Przez otwarcie - albo jeszcze lepiej: szerokie rozwarcie - wrót prowadzących do rynku europejskiego dla amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które teraz kontrolują 80 % światowego handlu bananami, przedmiotowe porozumienie mieć będzie poważne konsekwencje, których nie ukrywają nawet zamierzający głosować za jego przyjęciem.
de (PT) Frau Präsidentin, durch die Öffnung - oder besser gesagt, die sperrangelweite Öffnung - der Türen des europäischen Marktes für die multinationalen US-Konzerne, die nun mehr als 80 % des Bananenhandels weltweit kontrollieren, wird dieses Abkommen schwerwiegende Konsequenzen haben, so dass sogar diejenigen, die heute dafür stimmen werden, dies nicht verbergen.
pl Aby pobudzać tworzenie klastrów regionalnych, konieczne jest, aby korporacje ponadnarodowe decydowały się nie zmieniać lokalizacji, dzięki czemu nadal wpływałyby korzystnie na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w swoim otoczeniu
de Als Anreiz für die Schaffung von regionalen Clustern muss erreicht werden, dass die multinationalen Konzerne keine Betriebsverlagerungen vornehmen und sich stärker auf kleine und mittlere Unternehmen in ihrem Umfeld stützen
pl Porozumienia te zmierzają do otwarcia europejskiego rynku bananów przez wzmocnienie dominującej pozycji wielkich amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które kontrolują już ponad 80 % rynku światowego.
de Diese Abkommen zielen auf eine Öffnung des Bananenmarktes durch die Stärkung der dominanten Position der großen multinationalen US-Konzerne ab, die bereits mehr als 80 % des Weltmarktes kontrollieren.
pl Globalizacja to m.in. internalizacja przemysłu i ponadnarodowe korporacje.
de Globalisierung bedeutet unter anderem Internalisierung des Handels und supranationale Konzerne. Wenn wir über die Industriepolitik der EU sprechen, müssen wir folgende Frage beantworten: Was für eine Industrie braucht Europa?
pl Bazowała na strategii "globalnej Europy”, która jest przede wszystkim poświęcona dostępowi rynkowemu dla największych ponadnarodowych europejskich korporacji.
de Sie war in der "Global Europe"-Strategie niedergelegt, wo festgeschrieben war, dass es ausschließlich um den Marktzugang für die großen, weltweit agierenden europäischen Unternehmen geht.
pl Na przykład FIAT - korporacja ponadnarodowa generuje statystycznie przychód w wysokości 4% PKB Polski, jednak jej zyski i gros wpływów z podatków zasilają inny budżet.
de Beispielsweise Fiat ist ein supranationaler Konzern, dessen Einnahmen statistisch gesehen 4 % des polnischen BIP entsprechen, aber seine Gewinne und der größte Teil der Steuereinnahmen füllen die Kassen anderswo.
pl W każdym, kto widział jak traktowani są ludzie pracujący w tym sektorze, szczególnie przez wielkie korporacje ponadnarodowe, musi to budzić niejaką odrazę.
de Jeder, der sieht, wie die Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, behandelt werden, insbesondere von den großen multinationalen Konzernen, wäre entrüstet.
pl Padła wówczas uwaga na temat korporacji ponadnarodowych i tego, że naprawdę to one czerpią zyski w państwach AKP, oraz o tym, że środki finansowe dla państw AKP są niewystarczające.
de Eine Bemerkung wurde über multinationale Konzerne und die Tatsache gemacht, dass diese in den AKP-Staaten Profit machen und dass die finanziellen Maßnahmen für die AKP-Staaten nicht ausreichend sind.
pl Panie komisarzu! Czy zgodzi się pan, że w tym kontekście naprawdę fatalnym błędem było to, iż porozumienia handlowe UE przynosiły korzyści przede wszystkim korporacjom ponadnarodowym, mającym siedzibę w UE, które wykorzystywały swoje przeważające zasoby do rozprawienia się z małymi producentami lokalnymi w wielu uboższych krajach, powodując poważne zakłócenia, obejmujące utratę lokalnych miejsc pracy i szkody w środowisku naturalnym?
de Herr Kommissar, stimmen Sie zu, dass das System in diesem Zusammenhang kläglich versagt hat und von den Handelsabkommen der EU überwiegend transnationale Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union profitiert haben, die ihre überlegenen Ressourcen einsetzen, um kleine inländische Produzenten in vielen armen Ländern zu ruinieren, was zu schwerwiegenden Problemen führt, wie etwa dem Verlust lokaler Arbeitsplätze und der Zerstörung der Umwelt?
pl Bowiem duże, ponadnarodowe korporacje, niekiedy bogatsze od niejednego państwa, kumulują ogromne zyski w jednym miejscu, najczęściej w miejscu pochodzenia, a także podatki, w tym podatki z VAT.
de Große, supranationale Konzerne, die in einigen Fällen reicher sind als manches Land, häufen riesige Gewinne, aber auch Steuern, einschließlich der Mehrwertsteuer, an einem Ort an, bei dem es sich in den meisten Fällen um ihren Herkunftsort handelt.
pl wzywa Komisję do przedstawienia dawno oczekiwanego komunikatu w sprawie międzynarodowych rokowań zbiorowych zawierającego propozycję utworzenia ram prawnych dla ponadnarodowych układów zbiorowych
de fordert die Kommission auf, die seit langem erwartete Mitteilung über länderübergreifende Tarifverhandlungen vorzulegen, in der die Schaffung eines Rechtsrahmens für länderübergreifende Tarifvereinbarungen vorgeschlagen wird
pl Jest ona przykładem integracji ponadnarodowej państw członkowskich, z których każde jest z założenia państwem konstytucyjnym.
de Sie ist definiert als eine Verkörperung der supranationalen Integration von Mitgliedstaaten, von denen jeder ein achtbarer konstitutioneller Staat ist.
pl uznaje rolę pracowników i ich przedstawicieli za istotną w odniesieniu do promowania działalności ekologicznej w ich firmach i miejscach pracy, na szczeblu krajowym i ponadnarodowym, oraz wzywa Wspólnotę do wsparcia tworzenia, wymiany i rozpowszechniania najlepszych praktyk
de bekräftigt die wichtige Rolle der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter bei der ökologischeren Gestaltung ihrer Unternehmen und Arbeitsplätze auf nationaler und grenzübergreifender Ebene und fordert die Unterstützung der Gemeinschaft für die Entwicklung, den Austausch und die Verbreitung von bewährten Verfahren
pl Działania mogą być wdrożone przez organizacje pozarządowe lub partnerów społecznych na szczeblu europejskim, ponadnarodowych sieci władz regionalnych lub lokalnych lub przez ponadnarodowe sieci organizacji mających na celu wspieranie równości płci
de Die Aktionen können von NRO oder Sozialpartnern auf europäischer Ebene, von grenzüberschreitenden Netzwerken regionaler oder lokaler Behörden oder von grenzüberschreitenden Netzwerken von Organisationen durchgeführt werden, die sich für die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern engagieren
pl inicjatywy współpracy ponadnarodowej, podejmowane na poziomie krajowym lub regionalnym w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w których uczestniczą, w odpowiednich przypadkach, inne zainteresowane strony (w tym przemysł, organizacje europejskie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
de grenzüberschreitende Kooperationsinitiativen, die auf nationaler oder regionaler Ebene zu Fragen von gemeinsamem Interesse durchgeführt werden und an denen sich bei Bedarf weitere Zielgruppen (wie die Industrie, europäische Organisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft) beteiligen
pl Państwa członkowskie powinny poprawić wykorzystanie zachęt podatkowych służących wspieraniu badań i rozwoju dla podmiotów działających w przemyśle, zaangażowanych w ponadnarodowe projekty badawcze
de Die Mitgliedstaaten sollten den Einsatz von FuE-Steueranreizen für industrielle Teilnehmer an transnationalen Forschungsprojekten verbessern
pl Przypomina, że regiony i miasta europejskie inicjują już współpracę transgraniczną i ponadnarodową, w szczególności w ramach programów Interreg, umożliwiających im prowadzenie wspólnych projektów związanych z zarządzaniem obszarami morskimi
de verweist darauf, dass die europäischen Regionen und Städte bereits grenzüberschreitende und länderübergreifende Partnerschaften zur Durchführung gemeinsamer Vorhaben zur maritimen Raumordnung aufgebaut haben, insbesondere im Rahmen der INTERREG-Programme
pl Jako że cel niniejszej decyzji, to jest wkład współpracy europejskiej w jakość edukacji i szkoleń nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez Państwa Członkowskie z uwagi na potrzebę wielostronnego partnerstwa, ponadnarodowej mobilności i ogólnowspólnotowej wymiany informacji, a ze względu na charakter wymaganych działań i środków może być łatwiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu
de Da das Ziel dieses Beschlusses, nämlich durch europäische Zusammenarbeit zu einer qualitativ hoch stehenden allgemeinen und beruflichen Bildung beizutragen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, weil dies multilaterale Partnerschaften, länderübergreifende Mobilität und einen gemeinschaftsweiten Informationsaustausch erfordert, und daher wegen der Art der notwendigen Aktionen und Maßnahmen besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel ‧ des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden
pl W razie braku takich przepisów lub gdy istniejące przepisy ewidentnie nie mogą zagwarantować prawa do rzetelnego procesu (na przykład z powodu problemów językowych, wiarygodności środków dostarczania i odbioru wezwania itp.) byłoby właściwe ustanowienie w prawie ponadnarodowym dodatkowych przepisów w zakresie gwarancji
de Sind solche Bestimmungen nicht vorhanden oder sind die bestehenden Vorschriften offensichtlich ungeeignet, um das Recht auf ein faires Verfahren zu gewährleisten (z.B. sprachliche Einschränkungen, Verlässlichkeit der Verfahren zur Übermittelung und zum Erhalt der Klage usw.), wäre es sinnvoll, im supranationalen Recht subsidiäre Vorschriften zur Schaffung entsprechender Sicherheiten vorzusehen
pl Powinno być zatem możliwe stworzenie specjalnych przepisów dotyczących jurysdykcji, stanowiących ponadnarodowe ramy postępowania w takich przypadkach, w odróżnieniu od obecnej sytuacji, w której zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ kieruje się decyzję do sądu krajowego, chociaż przepisy te nadal podlegałyby wyjątkom przewidzianym w art. ‧ i ‧ przedmiotowego rozporządzenia
de Folglich wäre es möglich, besondere Zuständigkeitsvorschriften festzulegen, die einen supranationalen Rahmen für diesen Fall schaffen würden- im Gegensatz zur derzeitigen Regelung, der zufolge die Sache gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ an das nationale Gericht verwiesen wird, wenn auch vorbehaltlich der in Artikel ‧ und ‧ derselben Verordnung vorgesehenen Ausnahmen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1271 zdań frazy korporacja ponadnarodowa.Znalezione w 1,823 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.