Tłumaczenia na język niemiecki:

  • transnational koerperschaft   

Przykładowe zdania z "korporacja ponadnarodowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przechodząc do sprawozdania pana posła Désira: całkowicie się z nim zgadzamy, kiedy wskazuje korporacje ponadnarodowe jako źródło negatywnego wpływu na środowisko naturalne i na nasze standardy społeczne.Was nun den Bericht von Herrn Désir anbelangt, so können wir ihm voll und ganz zustimmen, wenn er die transnationalen Konzerne als Ursprung negativer Folgen für die Umwelt und unsere Sozialstandard bezeichnet.
Na przykład FIAT - korporacja ponadnarodowa generuje statystycznie przychód w wysokości 4% PKB Polski, jednak jej zyski i gros wpływów z podatków zasilają inny budżet.Beispielsweise Fiat ist ein supranationaler Konzern, dessen Einnahmen statistisch gesehen 4 % des polnischen BIP entsprechen, aber seine Gewinne und der größte Teil der Steuereinnahmen füllen die Kassen anderswo.
W nadchodzących latach będziemy rzeczywiście świadkami prób przejęcia przez te wielkie korporacje ponadnarodowe pełnej kontroli nad rynkiem UE, przez wypieranie mniejszych producentów, a na to musimy istotnie zwrócić uwagę.In den kommenden Jahren werden wir in der Tat sehen, wie diese riesigen multinationalen Konzerne versuchen, die absolute Kontrolle über den EU-Markt zu erlangen, indem sie kleinere Erzeuger verdrängen, und genau hierauf müssen wir wirklich achten.
Twierdzono, że obniżenie stawek celnych będzie faworyzowało duże kraje produkujące banany oraz wielkie ponadnarodowe korporacje.Es wurde behauptet, dass das Abkommen und die Zollreduzierungen große bananenerzeugende Länder und multinationale Konzerne begünstigten.
Bazowała na strategii "globalnej Europy”, która jest przede wszystkim poświęcona dostępowi rynkowemu dla największych ponadnarodowych europejskich korporacji.Sie war in der "Global Europe"-Strategie niedergelegt, wo festgeschrieben war, dass es ausschließlich um den Marktzugang für die großen, weltweit agierenden europäischen Unternehmen geht.
Panie komisarzu! Czy zgodzi się pan, że w tym kontekście naprawdę fatalnym błędem było to, iż porozumienia handlowe UE przynosiły korzyści przede wszystkim korporacjom ponadnarodowym, mającym siedzibę w UE, które wykorzystywały swoje przeważające zasoby do rozprawienia się z małymi producentami lokalnymi w wielu uboższych krajach, powodując poważne zakłócenia, obejmujące utratę lokalnych miejsc pracy i szkody w środowisku naturalnym?Herr Kommissar, stimmen Sie zu, dass das System in diesem Zusammenhang kläglich versagt hat und von den Handelsabkommen der EU überwiegend transnationale Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union profitiert haben, die ihre überlegenen Ressourcen einsetzen, um kleine inländische Produzenten in vielen armen Ländern zu ruinieren, was zu schwerwiegenden Problemen führt, wie etwa dem Verlust lokaler Arbeitsplätze und der Zerstörung der Umwelt?
(PT) Pani Przewodnicząca! Przez otwarcie - albo jeszcze lepiej: szerokie rozwarcie - wrót prowadzących do rynku europejskiego dla amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które teraz kontrolują 80 % światowego handlu bananami, przedmiotowe porozumienie mieć będzie poważne konsekwencje, których nie ukrywają nawet zamierzający głosować za jego przyjęciem.(PT) Frau Präsidentin, durch die Öffnung - oder besser gesagt, die sperrangelweite Öffnung - der Türen des europäischen Marktes für die multinationalen US-Konzerne, die nun mehr als 80 % des Bananenhandels weltweit kontrollieren, wird dieses Abkommen schwerwiegende Konsequenzen haben, so dass sogar diejenigen, die heute dafür stimmen werden, dies nicht verbergen.
Ponadnarodowe korporacje dokonały już spustoszenia na terenie Polski, wykupując za 10 % wartości przemysł po PRL.Supranationale Konzerne haben Polen bereits großen Schaden zugefügt, indem sie am Ende der Volksrepublik Polen Industrieunternehmen zu 10 % ihres Wertes aufkauften.
Aby pobudzać tworzenie klastrów regionalnych, konieczne jest, aby korporacje ponadnarodowe decydowały się nie zmieniać lokalizacji, dzięki czemu nadal wpływałyby korzystnie na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w swoim otoczeniuAls Anreiz für die Schaffung von regionalen Clustern muss erreicht werden, dass die multinationalen Konzerne keine Betriebsverlagerungen vornehmen und sich stärker auf kleine und mittlere Unternehmen in ihrem Umfeld stützen
Globalizacja to m.in. internalizacja przemysłu i ponadnarodowe korporacje.Globalisierung bedeutet unter anderem Internalisierung des Handels und supranationale Konzerne. Wenn wir über die Industriepolitik der EU sprechen, müssen wir folgende Frage beantworten: Was für eine Industrie braucht Europa?
Komisja musi być mieć się na baczności i zagwarantować, żeby europejskie prawo konkurencji było respektowane, abyśmy mogli zapobiec nadużyciu przez wielkie ponadnarodowe korporacje ich dominującej pozycji na rynku przez sztuczne zaniżanie cen na początku, w celu wyparcia drobnych producentów, by potem stworzyć kartele i podnosić ceny tak, że staną się zbyt wygórowane dla konsumentów europejskich.Die Kommission muss wachsam sein, um zu gewährleisten, dass das europäische Wettbewerbsrecht genauestens eingehalten wird, so dass wir verhindern können, dass die großen multinationalen Konzerne ihre dominierende Position auf dem Markt missbrauchen, indem sie zuerst die Preise künstlich drücken, um Kleinerzeuger zu verdrängen, und danach Kartelle schaffen und die Preise erhöhen, so dass sie für europäische Verbraucher sehr teuer werden.
W każdym, kto widział jak traktowani są ludzie pracujący w tym sektorze, szczególnie przez wielkie korporacje ponadnarodowe, musi to budzić niejaką odrazę.Jeder, der sieht, wie die Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, behandelt werden, insbesondere von den großen multinationalen Konzernen, wäre entrüstet.
Porozumienia te zmierzają do otwarcia europejskiego rynku bananów przez wzmocnienie dominującej pozycji wielkich amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które kontrolują już ponad 80 % rynku światowego.Diese Abkommen zielen auf eine Öffnung des Bananenmarktes durch die Stärkung der dominanten Position der großen multinationalen US-Konzerne ab, die bereits mehr als 80 % des Weltmarktes kontrollieren.
Padła wówczas uwaga na temat korporacji ponadnarodowych i tego, że naprawdę to one czerpią zyski w państwach AKP, oraz o tym, że środki finansowe dla państw AKP są niewystarczające.Eine Bemerkung wurde über multinationale Konzerne und die Tatsache gemacht, dass diese in den AKP-Staaten Profit machen und dass die finanziellen Maßnahmen für die AKP-Staaten nicht ausreichend sind.
Bowiem duże, ponadnarodowe korporacje, niekiedy bogatsze od niejednego państwa, kumulują ogromne zyski w jednym miejscu, najczęściej w miejscu pochodzenia, a także podatki, w tym podatki z VAT.Große, supranationale Konzerne, die in einigen Fällen reicher sind als manches Land, häufen riesige Gewinne, aber auch Steuern, einschließlich der Mehrwertsteuer, an einem Ort an, bei dem es sich in den meisten Fällen um ihren Herkunftsort handelt.
Na podstawie projektu EUREKA program ten będzie pobudzał i wspierał ponadnarodowe projekty w zakresie badań i rozwoju prowadzone przez tego typu małe i średnie przedsiębiorstwaAufbauend auf den Erfahrungen mit Eureka werden von der Initiative Anreize für transnationale FuE-Projekte unter der Führung dieser KMU ausgehen
Jest to zimny prysznic i wszyscy, łącznie z nami zgromadzonymi tu w tej Izbie, jesteśmy dotknięci faktem, że mamy kryzys zaufania, kryzys nieufności wobec instytucji narodowych i w rzeczywistości wobec instytucji ponadnarodowych.Das ist das Alarmsignal, wir alle, auch wir hier in diesem Plenarsaal, sind davon betroffen, dass es eine Misstrauens-, eine Vertrauenskrise gibt, eine Krise gegenüber den nationalen Institutionen des Vertrauens, gegenüber den supranationalen Institutionen.
Niezależnie od tego wyniku UE jako podmiot ponadnarodowy kieruje się zbiorem wartości opartych na pokoju, wolności i demokracji, które uznaje za fundamentalne dla dobrobytu kontynentu europejskiego.Unabhängig dieser Entscheidung orientiert sich die EU als supranationale Einheit an Werten, die in Frieden, Freiheit und Demokratie gründen und die sie für den Wohlstand des europäischen Kontinenten als grundlegend wertet.
Współpracy Organów Regulacji Energetyki będzie ponadnarodową instytucją posiadającą kompetencje w strategicznym sektorze, a mianowicie sektorze energetycznym, który wpływa na wszystkie dziedziny życia społecznego.Die Agentur wird eine supranationale Institution mit Machtbefugnissen in einem strategischen Bereich wie dem der Energie sein, von dem sämtliche Bereiche der Gesellschaft betroffen sind.
Jesteśmy przeciwni zwiększaniu budżetu - co wydaje mi się niestosowne w obecnym klimacie gospodarczym - i nie zgadzam się z pomysłem mojego rodaka i przyjaciela Andrewa Duffa, że należy pozwolić ponadnarodowym partiom na wydawanie unijnych pieniędzy w krajowych kampaniach referendalnych.Wir sind gegen Haushaltserhöhungen - die mir in dem aktuellen Wirtschaftsklima als außergewöhnliche Mittelzuweisungen erscheinen -, und ich lehne die Idee meines Landesgenossen und Freundes Andrew Duff ab, dass diese staatenübergreifenden Parteien EU-Mittel in nationalen Referendenkampagnen ausgeben dürfen.
propagowanie ponadnarodowego rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych wyprodukowanych przez niezależne wytwórnie, poprzez zachęcanie do współpracy z jednej strony między mediami radiowo-telewizyjnymi oraz między niezależnymi producentami i dystrybutorami z drugiej stronydie Förderung der transnationalen Verbreitung von europäischen audiovisuellen Werken, die von unabhängigen Produktionsunternehmen hergestellt wurden, indem die Kooperation zwischen Sendeanstalten einerseits und unabhängigen Produzenten und Vertriebsfirmen andererseits unterstützt wird
Państwa Członkowskie zapewnią spójność i komplementarność działań Funduszu i działań wspieranych przez inne wspólnotowe programy ponadnarodowe, w szczególności w dziedzinie edukacji i szkoleń, poprzez odpowiednie mechanizmy koordynacji, w celu zoptymalizowania wykorzystania zasobów Wspólnoty dla wsparcia edukacji i kształcenia ustawicznegoDie Mitgliedstaaten tragen durch angemessene Koordinierungsmechanismen Sorge für eine Kohärenz und Komplementarität der Aktionen des Fonds mit Aktionen, die durch andere transnationale Gemeinschaftsprogramme, besonders in dem Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, gefördert werden, um die Verwendung von Gemeinschaftsmitteln in den Bereichen Bildung und lebenslanges Lernen zu optimieren
Rozważana kwestia ma zatem ponadnarodowe aspekty, które nie mogą być zadowalająco uregulowane działaniami Państw CzłonkowskichDie zur Prüfung stehende Frage weist somit transnationale Aspekte auf, die sich durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht befriedigend regeln lassen
Aby zrealizować powyższe cele, konieczne jest promowanie czterech rodzajów działań: ponadnarodowej współpracy w określonych dziedzinach tematycznych (program Współpraca), badań podejmowanych przez naukowców, opartych na inicjatywach środowiska badawczego (program Pomysły), wspieranie indywidualnych naukowców (program Ludzie) oraz wspieranie możliwości badawczych (program MożliwościZur Verwirklichung dieser Ziele müssen vier Arten von Maßnahmengefördert werden: grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei nach politischen Erwägungen festgelegten Themen (nachstehend Programm Zusammenarbeit genannt), wissenschaftlich angeregte Forschungsarbeiten (nachstehend Programm Ideen genannt), Unterstützung einzelner Forscher (nachstehend Programm Menschen genannt) und Unterstützung der Forschungskapazitäten (nachstehend Programm Kapazitäten genannt
wspieranie ponadnarodowej mobilności osób pracujących w sektorze kulturydie Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen, die im Kultursektor arbeiten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1271 zdań frazy korporacja ponadnarodowa.Znalezione w 1,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.