Tłumaczenia na język niemiecki:

  • transnational Körperschaft   
  • transnational koerperschaft   

Przykładowe zdania z "korporacja ponadnarodowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Aby pobudzać tworzenie klastrów regionalnych, konieczne jest, aby korporacje ponadnarodowe decydowały się nie zmieniać lokalizacji, dzięki czemu nadal wpływałyby korzystnie na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w swoim otoczeniu
de Als Anreiz für die Schaffung von regionalen Clustern muss erreicht werden, dass die multinationalen Konzerne keine Betriebsverlagerungen vornehmen und sich stärker auf kleine und mittlere Unternehmen in ihrem Umfeld stützen
pl Padła wówczas uwaga na temat korporacji ponadnarodowych i tego, że naprawdę to one czerpią zyski w państwach AKP, oraz o tym, że środki finansowe dla państw AKP są niewystarczające.
de Eine Bemerkung wurde über multinationale Konzerne und die Tatsache gemacht, dass diese in den AKP-Staaten Profit machen und dass die finanziellen Maßnahmen für die AKP-Staaten nicht ausreichend sind.
pl Twierdzono, że obniżenie stawek celnych będzie faworyzowało duże kraje produkujące banany oraz wielkie ponadnarodowe korporacje.
de Es wurde behauptet, dass das Abkommen und die Zollreduzierungen große bananenerzeugende Länder und multinationale Konzerne begünstigten.
pl Na przykład FIAT - korporacja ponadnarodowa generuje statystycznie przychód w wysokości 4% PKB Polski, jednak jej zyski i gros wpływów z podatków zasilają inny budżet.
de Beispielsweise Fiat ist ein supranationaler Konzern, dessen Einnahmen statistisch gesehen 4 % des polnischen BIP entsprechen, aber seine Gewinne und der größte Teil der Steuereinnahmen füllen die Kassen anderswo.
pl Globalizacja to m.in. internalizacja przemysłu i ponadnarodowe korporacje.
de Globalisierung bedeutet unter anderem Internalisierung des Handels und supranationale Konzerne. Wenn wir über die Industriepolitik der EU sprechen, müssen wir folgende Frage beantworten: Was für eine Industrie braucht Europa?
pl (PT) Pani Przewodnicząca! Przez otwarcie - albo jeszcze lepiej: szerokie rozwarcie - wrót prowadzących do rynku europejskiego dla amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które teraz kontrolują 80 % światowego handlu bananami, przedmiotowe porozumienie mieć będzie poważne konsekwencje, których nie ukrywają nawet zamierzający głosować za jego przyjęciem.
de (PT) Frau Präsidentin, durch die Öffnung - oder besser gesagt, die sperrangelweite Öffnung - der Türen des europäischen Marktes für die multinationalen US-Konzerne, die nun mehr als 80 % des Bananenhandels weltweit kontrollieren, wird dieses Abkommen schwerwiegende Konsequenzen haben, so dass sogar diejenigen, die heute dafür stimmen werden, dies nicht verbergen.
pl Komisja musi być mieć się na baczności i zagwarantować, żeby europejskie prawo konkurencji było respektowane, abyśmy mogli zapobiec nadużyciu przez wielkie ponadnarodowe korporacje ich dominującej pozycji na rynku przez sztuczne zaniżanie cen na początku, w celu wyparcia drobnych producentów, by potem stworzyć kartele i podnosić ceny tak, że staną się zbyt wygórowane dla konsumentów europejskich.
de Die Kommission muss wachsam sein, um zu gewährleisten, dass das europäische Wettbewerbsrecht genauestens eingehalten wird, so dass wir verhindern können, dass die großen multinationalen Konzerne ihre dominierende Position auf dem Markt missbrauchen, indem sie zuerst die Preise künstlich drücken, um Kleinerzeuger zu verdrängen, und danach Kartelle schaffen und die Preise erhöhen, so dass sie für europäische Verbraucher sehr teuer werden.
pl Bazowała na strategii "globalnej Europy”, która jest przede wszystkim poświęcona dostępowi rynkowemu dla największych ponadnarodowych europejskich korporacji.
de Sie war in der "Global Europe"-Strategie niedergelegt, wo festgeschrieben war, dass es ausschließlich um den Marktzugang für die großen, weltweit agierenden europäischen Unternehmen geht.
pl Bowiem duże, ponadnarodowe korporacje, niekiedy bogatsze od niejednego państwa, kumulują ogromne zyski w jednym miejscu, najczęściej w miejscu pochodzenia, a także podatki, w tym podatki z VAT.
de Große, supranationale Konzerne, die in einigen Fällen reicher sind als manches Land, häufen riesige Gewinne, aber auch Steuern, einschließlich der Mehrwertsteuer, an einem Ort an, bei dem es sich in den meisten Fällen um ihren Herkunftsort handelt.
pl W nadchodzących latach będziemy rzeczywiście świadkami prób przejęcia przez te wielkie korporacje ponadnarodowe pełnej kontroli nad rynkiem UE, przez wypieranie mniejszych producentów, a na to musimy istotnie zwrócić uwagę.
de In den kommenden Jahren werden wir in der Tat sehen, wie diese riesigen multinationalen Konzerne versuchen, die absolute Kontrolle über den EU-Markt zu erlangen, indem sie kleinere Erzeuger verdrängen, und genau hierauf müssen wir wirklich achten.
pl Panie komisarzu! Czy zgodzi się pan, że w tym kontekście naprawdę fatalnym błędem było to, iż porozumienia handlowe UE przynosiły korzyści przede wszystkim korporacjom ponadnarodowym, mającym siedzibę w UE, które wykorzystywały swoje przeważające zasoby do rozprawienia się z małymi producentami lokalnymi w wielu uboższych krajach, powodując poważne zakłócenia, obejmujące utratę lokalnych miejsc pracy i szkody w środowisku naturalnym?
de Herr Kommissar, stimmen Sie zu, dass das System in diesem Zusammenhang kläglich versagt hat und von den Handelsabkommen der EU überwiegend transnationale Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union profitiert haben, die ihre überlegenen Ressourcen einsetzen, um kleine inländische Produzenten in vielen armen Ländern zu ruinieren, was zu schwerwiegenden Problemen führt, wie etwa dem Verlust lokaler Arbeitsplätze und der Zerstörung der Umwelt?
pl W każdym, kto widział jak traktowani są ludzie pracujący w tym sektorze, szczególnie przez wielkie korporacje ponadnarodowe, musi to budzić niejaką odrazę.
de Jeder, der sieht, wie die Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, behandelt werden, insbesondere von den großen multinationalen Konzernen, wäre entrüstet.
pl Porozumienia te zmierzają do otwarcia europejskiego rynku bananów przez wzmocnienie dominującej pozycji wielkich amerykańskich korporacji ponadnarodowych, które kontrolują już ponad 80 % rynku światowego.
de Diese Abkommen zielen auf eine Öffnung des Bananenmarktes durch die Stärkung der dominanten Position der großen multinationalen US-Konzerne ab, die bereits mehr als 80 % des Weltmarktes kontrollieren.
pl Ponadnarodowe korporacje dokonały już spustoszenia na terenie Polski, wykupując za 10 % wartości przemysł po PRL.
de Supranationale Konzerne haben Polen bereits großen Schaden zugefügt, indem sie am Ende der Volksrepublik Polen Industrieunternehmen zu 10 % ihres Wertes aufkauften.
pl Przechodząc do sprawozdania pana posła Désira: całkowicie się z nim zgadzamy, kiedy wskazuje korporacje ponadnarodowe jako źródło negatywnego wpływu na środowisko naturalne i na nasze standardy społeczne.
de Was nun den Bericht von Herrn Désir anbelangt, so können wir ihm voll und ganz zustimmen, wenn er die transnationalen Konzerne als Ursprung negativer Folgen für die Umwelt und unsere Sozialstandard bezeichnet.
pl Zaproszenie do składania aplikacji- DG INFSO- MEDIA ‧/‧- Media Plus- Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich na kasetach VHS i płytach DVD
de Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen- GD INFSO- MEDIA ‧/‧- Media Plus- Unterstützung für die transnationale Verbreitung europäischer Filme und audiovisueller Werke auf Video (VHS und DVD
pl Szczególne znaczenie mają jej obecność na świecie, promowanie spójności polityki na rzecz rozwoju, szczególne kompetencje i wiedza ekspercka, prawo inicjatywy na szczeblu wspólnotowym, upraszczanie koordynacji i harmonizacji oraz ponadnarodowy charakter
de Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission in der ganzen Welt präsent ist, für Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung eintritt, über besondere Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügt, das Initiativrecht auf Gemeinschaftsebene besitzt, leichter für Koordinierung und Harmonisierung sorgen kann und ein supranationales Organ ist
pl UE powinna wspierać ponadnarodowe sieci diaspor, ponieważ sprzyjają one rozwojowi krajów pochodzenia
de Die EU sollte die transnationalen Netze der Diasporagemeinschaften unterstützen, da dies eine Möglichkeit zur Förderung der Entwicklung der Herkunftsländer darstellt
pl Szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu odpowiedniego udziału we współpracy ponadnarodowej MŚP, w szczególności tych opartych na wiedzy
de Besonderes Augenmerk sollte auf die Gewährleistung einer angemessenen Beteiligung der KMU, insbesondere der wissensintensiven KMU, an der länderübergreifenden Zusammenarbeit gerichtet werden
pl Działania Komisji oraz projekty ponadnarodowe pozostają ważnym czynnikiem doprowadzenia do bliższej i lepszej współpracy oraz koordynacji między państwami członkowskimi
de Kommissionsmaßnahmen und länderübergreifende Projekte sind auch weiterhin ein wichtiges Mittel, um die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten zu verstärken und zu verbessern
pl ZWAŻYWSZY w szczególności, że współpraca między Wspólnotą a Szwajcarią, mająca na uwadze osiągnięcie celów wyznaczonych dla programu MEDIA ‧ w kontekście ponadnarodowej współpracy obejmującej Wspólnotę i Szwajcarię, poprzez swój charakter wzbogaci zakres oddziaływania różnych działań podjętych w ramach tego programu, a także podniesie poziom kwalifikacji zawodowych we Wspólnocie i w Szwajcarii
de IN DER ERWÄGUNG, dass insbesondere die Zusammenarbeit der Gemeinschaft und der Schweiz im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele des Programms MEDIA ‧ im Rahmen grenzübergreifender Maßnahmen der Zusammenarbeit, an denen die Gemeinschaft und die Schweiz beteiligt sind, naturgemäß die Wirksamkeit der verschiedenen Aktionen im Rahmen dieses Programms verstärkt und das Qualifikationsniveau der Fachkräfte in der Gemeinschaft und in der Schweiz erhöht
pl zaleca uczestnikom szczytu upewnienie się, że wzmocnienie relacji między oboma regionami w zakresie ponadnarodowej działalności handlowej uwzględnia napięcia, które w wyniku pewnych rodzajów działalności mogą pojawić się w określonych obszarach i sektorach, zaleca też sprzyjanie inwestycjom opartym na zasadach etyki
de empfiehlt dem Gipfel, bei der Verstärkung der Beziehungen zwischen den beiden Regionen im transnationalen Unternehmensbereich den Empfindlichkeiten Rechnung zu tragen, die von gewissen Praktiken in bestimmten Bereichen und Sektoren ausgelöst werden kann, und Investitionen mit ethischem Charakter zu belohnen
pl Projekty obywatelskie o wymiarze ponadnarodowym i międzysektorowym są ważnymi narzędziami docierania do obywateli i promowania świadomości europejskiej, spójności społecznej oraz wzajemnego zrozumienia
de Bürgerprojekte mit transnationaler und sektorübergreifender Dimension sind wichtige Mittel, um die Bürger zu erreichen und das europäische Bewusstsein, die europäische politische Integration, die gesellschaftliche Einbindung und das gegenseitige Verständnis zu fördern
pl Dwie trzecie aktywów bankowych Europy znajduje się w dyspozycji zaledwie 44 koncernów ponadnarodowych.
de Zwei Drittel der Aktiva der europäischen Banken befinden sich in den Händen von nur 44 multinationalen Konzernen.
pl Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów Europejskich oraz dla sieci dystrybutorów- schemat Automatyczny
de Förderung des transnationalen Vertriebs europäischer Filme- System der automatischen Förderung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1271 zdań frazy korporacja ponadnarodowa.Znalezione w 0,705 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.