wymowa: IPA: ˌkɔ̃ndɔˈlɛ̃nʦ̑jjɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Beileid   

Pozostałe znaczenia:

 
książk. książkowy wyrażanie żalu z powodu czyjejś śmierci, wyrazy współczucia składane komuś, kto stracił bliską osobę

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

kondolencja
Beileid; Empathie; Kondolenz

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kondolencje", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W związku z tym proponuję, aby Unia Europejska przeprowadziła rewizję wszystkich swoich strategii politycznych - strategii w zakresie zapobiegania i działania we wszystkich obszarach - oraz opracowała strategie pomocne w tych kwestiach. W przeciwnym razie, jeśli za kilka miesięcy wystąpią kolejne takie poważne problemy pogodowe, spotkamy się tu ponownie w celu przekazania kondolencji ofiarom: obywatelom, rodzinom i przedsiębiorstwom.
de Ich schlage daher vor, dass die Europäische Union all ihre politschen Maßnahmen - Präventions- und aktive Maßnahmen in allen anderen Bereichen - überarbeiten und solche entwickeln sollte, die in dieser Angelegenheit helfen können; andernfalls finden wir uns, wenn in ein paar Monaten das nächste extreme Wetterphänomen auftritt, wieder hier und drücken den Opfern unser Beileid aus - Menschen, Familien und Unternehmen.
pl składa najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom ofiar niedawnego bombardowania w Beit Hanun oraz wszystkim innym niewinnym osobom poszkodowanym
de spricht den Angehörigen der Opfer des jüngsten Bombenangriffs in Beit Hanun sowie allen anderen unschuldigen Opfern sein tief empfundenes Beileid und Mitgefühl aus
pl (ES) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie komisarzu! Na wstępie chciałbym złożyć kondolencje i podziękować rodzinom i przyjaciołom czterech hiszpańskich żołnierzy, którzy w ubiegłym tygodniu zginęli na Haiti.
de (ES) Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Kommissar, ich möchte zunächst den Familien, Kolleginnen und Kollegen der vier spanischen Soldaten, die vergangene Woche auf Haiti ums Leben kamen, mein Beileid aussprechen.
pl Składamy nasze szczere kondolencje wszystkim tym, którzy wskutek tego trzęsienia ziemi odnieśli obrażenia i zostali opuszczeni przez najbliższych.
de Wir möchten all denjenigen unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken, die Verwandte durch das Erdbeben verloren haben bzw. selbst Verletzungen erlitten haben.
pl Następnego dnia podczas telewizyjnego wystąpienia kapitan Camara złożył kondolencje rodzinom zabitych i odwiedził niektórych rannych.
de In einer Fernseherklärung am darauffolgenden Tag sprach Hauptmann Camara den Familien der Getöteten sein Beileid aus und besuchte einige der Verletzten.
pl (PL) Pani przewodnicząca! W dniu wczorajszym przewodniczący Parlamentu Europejskiego złożyłby kondolencje rodzinom prawie 300 ofiar samolotu, który leciał z Amsterdamu do Detroit.
de (PL) Frau Präsidentin, der Präsident des Europäischen Parlaments ist nur knapp daran vorbei gekommen, den Familien von fast 300 Opfern, die in einem Flugzeug von Amsterdam nach Detroit unterwegs waren, sein Beileid auszudrücken.
pl Na zakończenie tej debaty chciałbym w imieniu własnym, a także w imieniu Biura Parlamentu Europejskiego, złożyć raz jeszcze moje kondolencje i wyrazy współczucia dla ofiar oraz ich rodzin dotkniętych tragedią, a także zadeklarować wszelkie możliwe wsparcie dla osób żyjących w tym jakże bardzo poszkodowanym regionie.
de Zum Abschluss dieser Aussprache möchte ich persönlich und auch im Namen des Präsidiums des Europäischen Parlaments die Möglichkeit nutzen, um den Opfern und den betroffenen Familien mein Beileid und meine Anteilnahme ausdrücken und natürlich den Menschen in dieser schwer getroffenen Region jegliche mögliche Unterstützung zusagen.
pl (NL) Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym złożyć wyrazy sympatii i kondolencje mieszkańcom Japonii.
de (NL)Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich dem japanischen Volk mein Mitgefühl und mein Beileid aussprechen.
pl Co się tyczy bardzo smutnego przypadku śmierci człowieka na Kubie - śmierci pana Orlando Zapaty, pragnę w imieniu Komisji przekazać kondolencje jego rodzinie i zdecydowanie potępić dalsze przetrzymywanie w więzieniu ponad dwustu kubańskich dysydentów politycznych, jak też inne przejawy braku poszanowania dla podstawowych praw człowieka.
de In dem sehr traurigen Fall des Verlustes eines Menschenlebens in Kuba, dem Tod von Herrn Orlando Zapata, möchte ich seiner Familie das Beileid der Kommission aussprechen und die fortwährende Inhaftierung von mehr als 200 politischen Dissidenten in Kuba, sowie andere Bekundungen von Missachtung grundlegender Menschenrechte, aufs Äußerste verurteilen.
pl Panie przewodniczący, panie i panowie! Grupa Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego pragnie przyłączyć się do słów wszystkich posłów, którzy dotychczas przemawiali, wyrażając nasze kondolencje, nasze silne poczucie solidarności oraz nasze wsparcie dla tych, którzy ucierpieli wskutek tej wielkiej tragedii, tej katastrofy, tej klęski żywiołowej, która mimo wszystko była spowodowana przez całą grupę czynników i mam nadzieję, że Unia Europejska zdoła wnieść pozytywny i widoczny wkład w naprawę tej sytuacji.
de im Namen der Verts/ALE-Fraktion. - (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir von der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz möchten wie alle Abgeordneten, die sich zuvor zu Wort gemeldet haben, unser Beileid, unsere große Solidarität und unsere Unterstützung für diejenigen ausdrücken, die unter dieser großen Tragödie, diesem Desaster, dieser Naturkatastrophe gelitten haben, die allerdings durch vielerlei Dingen verursacht wurde, und ich hoffe, dass die Europäische Union in der Lage sein wird, positiv und auf sichtbare Weise ihren Beitrag zu leisten.
pl (RO) Ja również pragnę dołączyć do osób składających kondolencje obywatelom Nigerii z powodu śmierci prezydenta Umaru Yar'Aduy.
de (RO) Auch ich möchte mich denjenigen anschließen, die dem nigerianischen Volk angesichts des Todes von Präsident Umaru Yar'Adua ihr Beileid bekundet haben.
pl W związku z tym Parlament docenia odwagę i determinację Tunezyjczyków podczas manifestacji, składa kondolencje rodzinom ofiar i wyraża solidarność z rannymi.
de In diesem Zusammenhang zollt das Parlament dem Mut und der Entschlossenheit der Tunesier bei den Demonstrationen Anerkennung und spricht den Familien der Opfer ihr Mitgefühl aus und verleiht seiner Solidarität mit den Verletzten Ausdruck.
pl (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym dodać następującą poprawkę ustną: "wyraża swoje głębokie ubolewanie z powodu zamordowania pani Giovanny Reggiani w Rzymie dnia 31 października 2007 r. i śle szczere kondolencje jej rodzinie”.
de (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte folgenden mündlichen Änderungsantrag einreichen: "bekundet seine Trauer angesichts der Ermordung von Giovanna Reggiani am 31. Oktober 2007 in Rom und drückt ihrer Familie sein aufrichtiges Beileid aus."
pl Tak.Przekazują kondolencje i oczywiście zaprzeczają, że mają coś wspólnego z atakami
de Sie sprachen alle ihr Mitgefühl aus und haben natürlich jegliche Beteiligung an den Anschlägen geleugnet
pl Przewodniczący w imieniu Parlamentu przekaże ofiarom oraz dotkniętej tragedią społeczności wyrazy solidarności oraz kondolencje.
de Der Präsident wird den Opfern und der betroffenen Gemeinschaft im Namen des Parlaments eine Botschaft der Solidarität und des Beileids übermitteln.
pl Panie i Panowie! Chciałbym dziś poinformować, że w niedzielę zmarł działacz na rzecz praw człowieka na Kubie Juan Wilfredo Soto García i chciałbym przekazać jego rodzinie moje kondolencje.
de (ES) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte heute über den Tod des Aktivisten für kubanische Menschenrechte, Juan Wilfredo Soto García am Sonntag berichten und auch seiner Familie mein aufrichtiges Beileid ausdrücken.
pl W imieniu Parlamentu Europejskiego wydałem już oświadczenie wyrażające nasze kondolencje dla rodzin, dla bliskich.
de Ich habe bereits eine Erklärung im Namen des Europäischen Parlaments abgegeben, in der wir den Familien und Freunden unser Beileid bekunden.
pl Uważam, że oprócz należytego wyrażenia kondolencji z powodu tych krwawych wydarzeń musimy zaproponować rządowi filipińskiemu nasze zdecydowanie wsparcie, aby pokazać, że Europa może być użyteczna w rozwiązywaniu poważnych konfliktów zbrojnych i oporu, które zanurzają ten nieszczęsny kraj we krwi.
de Neben dem Ausdruck unseres Beileids über diese blutigen Ereignissen finde ich, dass wir der philippinischen Regierung unsere Unterstützung anbieten müssen, um die Rolle Europas bei der Lösung ernster bewaffneter Konflikte und Widerstände herauszufinden, die dieses unglückliche Land in ein Blutbad gestürzt haben.
pl W przyszłym tygodniu delegacja Parlamentu uda się do Australii, aby osobiście wyrazić nasze kondolencje.
de Nächste Woche wird eine Delegation unseres Parlaments nach Australien reisen und das Beileid des Europäischen Parlaments persönlich übermitteln.
pl Ponieważ pierwszy raz zabieram dziś głos, pragnę w imieniu prezydencji przekazać najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar cyklonu Nargis w Birmie/Myanmarze.
de Da ich heute zum ersten Mal das Wort ergreife, möchte ich allen Angehörigen der Opfer des Wirbelsturms "Nargis" in Birma/Myanmar im Namen der Präsidentschaft meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen.
pl W imieniu Parlamentu wzywam pana, panie przewodniczący, do przekazania naszych kondolencji rodzinie pana Zapaty, która była szykanowana na jego pogrzebie.
de Ich rufe Sie, Herr Präsident, im Namen des Parlaments dazu auf, der Familie von Herrn Zapata, die auf seiner Beerdigung belästigt wurde, Ihr Beileid auszudrücken.
pl Moje kondolencje
de Wenn es was Neues gibt, melde ich mich.Ja
pl przekazuje wyrazy współczucia i w pełni solidaryzuje się z obywatelami Etiopii oraz składa kondolencje rodzinom ofiar
de bringt sein Mitgefühl und seine Solidarität mit dem äthiopischen Volk zum Ausdruck und spricht den Familien der Opfer sein Beileid aus
pl Chciałabym złożyć moje najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich.
de Ich möchte allen Familien, die Angehörige verloren haben, mein aufrichtiges Beileid aussprechen.
pl Pani Przewodnicząca! Podobnie jak moi przedmówcy, ja również chciałabym wyrazić kondolencje dla ludzi poszkodowanych tragedią, do której doszło w Japonii, a która nadal trwa.
de Frau Präsidentin, ich möchte wie andere Redner den in Japan von der Tragödie betroffenen Menschen mein Beileid aussprechen, eine Tragödie, die immer noch anhält.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 188 zdań frazy kondolencje.Znalezione w 0,804 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.