wymowa:  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Komplex   
  (  m)
 • Einheit   
  (noun   )
 • Ganze     
 • Minderwertigkeitskomplex   
  (Noun  )
 • komplex   

Pozostałe znaczenia:

 
leśne poczucie niepewności
 
złożony związek nieorganiczny powstały przez połączenie dwóch soli
 
ogół, uniwersum, suma
 
całokształt, całość, system
 
psych. psychologia zespół wyobrażeń lub odczuć tkwiących w psychice człowieka i nieakceptowanych przez niego;
 
uprzedzenie, hamulec, zahamowanie
 
np. poczucie niższej wartości
 
zbiór, komplet, zespół, konglomerat
 
leśny lub niższości
 
nerwicowe poczucie niepewności
 
zespół zjawisk lub cech, które są grupowane w całość
 
syndrom, uraz, poczucie niższości lub winy
 
bud. budownictwo zespół budowli i urządzeń, które tworzą jakąś całość

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

kompleks antygen-przeciwciało
antigen antikoerper komplex
kompleks Edypa
Ödipuskomplex; Ödipuskonflikt
kompleks Elektry
Elektrakomplex
kompleks glebowy mineralno-organiczny
organomineralische verbindung
kompleks kastracyjny
Kastrationsangst; Kastrationskomplex
kompleks niższości
Minderwertigkeitskomplex
kompleks prostych
Geradenkomplex
kompleks rolno-przemysłowy
agroindustrieller komplex
witamina b kompleks
vitamin b komplex

Przykładowe zdania z "kompleks", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja ma zatem wątpliwości, czy świadczone przez kompleks usługi mieszczą się w zakresie obowiązków organu publicznego i nie faworyzują konkretnych, łatwych do zidentyfikowania przedsiębiorstw
de Die Kommission bezweifelt daher, dass der Studiokomplex eine Dienstleistung erbringt, die zu den typischen Zuständigkeiten einer Behörde gehört und die bestimmten und einfach zu ermittelnden Unternehmen keinen Vorteil verschafft
pl Jak wyjaśniono w motywach ‧ i ‧, prywatyzacja przedsiębiorstwa Ahoy Rotterdam NV oraz dzierżawa kompleksu oparte były na hipotezie, że planowana inwestycja jest niezbędna do utrzymania wartości kompleksu, nie przyniesie jednak dodatkowych dochodów dla dzierżawcy
de Wie in den Erwägungsgründen ‧ und ‧ dargelegt, beruhten die Privatisierung des Betriebs der Ahoy’ Rotterdam N.V. und die Vermietung des Komplexes auf der Annahme, dass die geplante Investition notwendig war, um den Wert des Komplexes zu erhalten, sie dem Betreiber aber keine zusätzlichen Einnahmen verschaffen würde
pl Nałożone na dzierżawcę warunki związane z wielofunkcyjnym charakterem kompleksu oraz rodzajem wydarzeń, które mają tam mieć miejsce, ograniczają jednak realnie wartość inwestycji
de Die Auflage für den Betreiber hinsichtlich des multifunktionalen Charakters des Komplexes und der Art der anzubietenden Veranstaltungen verringern allerdings den Wert der Investition
pl Wioski wakacyjne i kompleksy hotelowe poza obszarami miejskimi i związane z nimi zmiany
de Feriendörfer und Hotelkomplexe außerhalb von städtischen Gebieten und zugehörige Einrichtungen
pl w miejscach świadczących usługi rekreacyjne, kulturalne, sportowe lub rozrywkowe: teatry, kina, stadiony sportowe, pływalnie, kompleksy sportowe, muzea, galerie sztuki, kluby nocne, dyskoteki itd
de Freizeit-, Kultur-, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen: Theater, Kino, Sportstadion, Schwimmbad, Sportanlage, Museum, Kunstgalerie, Nachtclub, Tanzlokal usw
pl Właścicielem kompleksu Ahoy jest gmina Rotterdam, a jego działalność sprywatyzowano w ‧ r. w formie wykupu przedsiębiorstwa przez pracowników, przy czym gmina wydzierżawiła kompleks (prywatnemu) przedsiębiorcy
de Sie ist Eigentümerin des Ahoy-Komplexes, hat aber die Betriebsrechte für den Komplex im Rahmen eines Management-Buy-outs im Jahr ‧ veräußert und vermietet ihn nun an den (privaten) Betreiber
pl Szczyt lizboński oznaczał przyjęcie, tak jak to już powiedziano, nowej wspólnej wizji w ramach wspólnej strategii, politycznego partnerstwa równych sobie - wolnego od kompleksów, wyzwolonego i pragmatycznego - oraz wzajemnej odpowiedzialności.
de Der Gipfel von Lissabon kennzeichnete - wie das bereits gesagt wurde - die Inangriffnahme einer neuen gemeinsamen Vision in Gestalt einer gemeinsamen Strategie für eine politische Partnerschaft zwischen Gleichen, die vereinfacht, befreit und pragmatisch ist, und einer gegenseitigen Verantwortung.
pl Rywastygmina wywiera działanie hamujące w stosunku do cholinoesteraz, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co powoduje ich czasową inaktywację
de Rivastigmin geht mit seinen Zielenzymen eine kovalente Bindung ein, wodurch die Enzyme vorübergehend inaktiviert werden
pl Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) służy realizacji interesów unijnego kompleksu przemysłowo-wojskowego, a nie interesów obywateli czy pokojowi.
de Die Entwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) dient den Interessen des industriemilitärischen Komplexes der EU, aber nicht den Interessen der Menschen und des Friedens.-
pl Zaproponowaliśmy również naszą pomoc w kompleksie elektrowni jądrowej, ale jak dotąd nie zwrócono się do nas z wnioskiem o nią.
de Wir haben auch angeboten, beim Kernkraftwerkszentrum zu helfen, aber noch liegen uns keine Hilfsersuchen vor.
pl W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja dokonała wyboru niezależnego konsultanta (ECORYS Nederland BV) i zleciła mu zbadanie sporządzonych przez Deloitte sprawozdań dotyczących wyceny, na podstawie których gmina dokonała sprzedaży przedsiębiorstwa Ahoy Rotterdam NV i dzierżawy kompleksu Ahoy
de Im Rahmen der Prüfung hat die Kommission einen unabhängigen Sachverständigen (das Unternehmen ECORYS Nederland B.V.) beauftragt, die Bewertungsgutachten von Deloitte zu prüfen, auf deren Grundlage die Stadt Rotterdam die Veräußerung der Betriebsrechte der Ahoy’ Rotterdam N.V. und die Vermietung des Ahoy’-Komplexes vorgenommen hat
pl kompleks składowania oznacza kompleks składowania w rozumieniu art. ‧ pkt ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
de Speicherkomplex: ein Speicherkomplex im Sinne von Artikel ‧ Nummer ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG
pl W swojej decyzji o wszczęciu postępowania, uwzględniwszy wielofunkcyjny charakter kompleksu oraz obowiązki związane z utrzymaniem i rozwijaniem tego charakteru wynikające z umowy dzierżawy, Komisja wykluczyła pierwotnie, na podstawie dostępnych informacji, by konkretnym (grupom) przedsiębiorstw lub konkretnym rodzajom działalności przyznawana była korzyść o charakterze selektywnym
de In der Entscheidung zur Einleitung des Verfahrens schloss die Kommission- angesichts des polyvalenten Konzepts des Komplexes und der dem Betreiber im Mietvertrag festgelegten Auflagen bezüglich der Erhaltung und Förderung des multifunktionalen Charakters des Komplexes- auf der Grundlage der verfügbaren Informationen zunächst aus, dass einem bestimmten Unternehmen (bzw. bestimmten Gruppen von Unternehmen) oder bestimmten Wirtschaftszweigen ein selektiver Vorteil verschafft wird
pl Kompleks przemysłowy Amin: kompleks przemysłowy Amin poszukiwał czujników temperatury, które mogą być stosowane w badaniach jądrowych i fabrykach
de Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex versuchte, Temperaturregler zu beschaffen, die in der Kernforschung und in Betriebseinrichtungen/Produktionsanlagen im Nuklearbereich eingesetzt werden können
pl Związanie kinazy mTOR w kompleksie blokuje jej zdolność fosforylowania, a przez to kontrolowania aktywności czynników translacji białek (‧E-BP‧ i S‧K, oba poniżej mTOR w kaskadzie P‧ kinazy/AKT), które kontrolują podział komórek
de Wenn mTOR in diesem Komplex gebunden ist, ist seine Fähigkeit zur Phosphorelierung und damit zur Kontrolle der Aktivität der Translationsfaktoren von Proteinen, die die Zellteilung kontrollieren (‧E-BP‧ und S‧K, beide downstream von mTOR im PI ‧-Kinase/AKT-Pfad), blockiert
pl Wobec powyższego stwierdzenia należy uznać, że sprawozdania dotyczące wyceny sporządzone przez Deloitte stanowiły wiarygodną podstawę dla cen, które ustalono z myślą o planowanych przez gminę operacjach sprzedaży przedsiębiorstwa Ahoy Rotterdam NV oraz dzierżawy kompleksu Ahoy
de Auf der Grundlage dieser Beurteilung kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Bewertungsgutachten von Deloitte eine verlässliche Grundlage waren für die Preise, die für die Veräußerung der Betriebsrechte der Ahoy’ Rotterdam N.V. und die Vermietung des Ahoy’-Komplexes durch die Stadt festgesetzt wurden
pl Po zmieszaniu z roztworem technecjanu (VII) sodu [ ‧m Tc ] powstaje gotowy do użycia kompleks ‧m Tc-depreotyd, który jest podawany w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego
de Nach Markierung mit Natrium (‧mTc) pertechnetat-Injektionslösung wird ‧mTc-Depreotid gebildet
pl Jeżeli w kompleksie składowania zostaną stwierdzone wycieki, które prowadzą do emisji lub uwolnienia CO‧ do słupa wody, należy uwzględnić je jako źródła emisji w danej instalacji do czasu podjęcia działań naprawczych na mocy art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i braku wykrywalności emisji lub uwalniania emisji z wycieku do słupa wody
de Werden Leckagen aus dem Speicherkomplex ermittelt und führen diese zu Emissionen oder zur Abgabe von CO‧ in die Wassersäule, so werden sie in die Emissionsquellen der jeweiligen Anlage aufgenommen, bis Korrekturmaßnahmen gemäß Artikel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG getroffen wurden und keine Emissionen oder Abgaben von CO‧ in die Wassersäule aus dieser Leckage mehr festzustellen sind
pl To oznacza, że budujemy wojskowy kompleks przemysłowy w oparciu o amerykański wzorzec Unii, organizacji sprzedawanej z etykietką noszącą napis: "pokój”.
de Dies bedeutet, dass wir nach dem Modell der USA einen militärisch-industriellen Komplex für die Union, also eine Organisation, die im Namen des Friedens vermarktet wird, aufbauen.
pl Niepokojące jest również przeznaczanie ogromnych funduszy na kompleks wojskowo-przemysłowy i prowadzoną przezeń działalność wywiadowczą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.
de Besorgnis erregend sind auch die enormen Geldmittel, die in den militärisch-industriellen Komplex und dessen Untersuchungstätigkeiten im Bereich der inneren Sicherheit fließen.
pl Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcje typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z towarzyszącą wysypką oraz proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek obserwowano niezbyt często
de Mögliche Immunkomplex-vermittelte Reaktionen Mögliche Immunkomplex-vermittelte Reaktionen, wie Serumkrankheit oder Serumtypreaktionen, Polyarthritis mit Ausschlag und proliferative Glomerulonephritis wurden gelegentlich berichtet
pl W celu zdenaturowania kompleksów białkowo-lipidowych dodać, za pomocą pipety miarowej (ppkt ‧.‧), ‧,‧ ml metanolu (ppkt ‧.‧) do kolumny Extrelut
de Um die Proteinlipid-Komplexe zu denaturieren, werden mit der Messpipette (‧.‧) ‧,‧ ml Methanol (‧.‧) in die Extrelut-Säule gegeben
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 384 zdań frazy kompleks.Znalezione w 0,367 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.