wymowa:  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Komplex   
  (  m)
 • Einheit   
  (noun   )
 • Ganze     
 • Minderwertigkeitskomplex   
  (Noun  )
 • komplex   

Pozostałe znaczenia:

 
leśne poczucie niepewności
 
złożony związek nieorganiczny powstały przez połączenie dwóch soli
 
ogół, uniwersum, suma
 
całokształt, całość, system
 
psych. psychologia zespół wyobrażeń lub odczuć tkwiących w psychice człowieka i nieakceptowanych przez niego;
 
uprzedzenie, hamulec, zahamowanie
 
np. poczucie niższej wartości
 
zbiór, komplet, zespół, konglomerat
 
leśny lub niższości
 
nerwicowe poczucie niepewności
 
zespół zjawisk lub cech, które są grupowane w całość
 
syndrom, uraz, poczucie niższości lub winy
 
bud. budownictwo zespół budowli i urządzeń, które tworzą jakąś całość

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

kompleks antygen-przeciwciało
antigen antikoerper komplex
kompleks Edypa
Ödipuskomplex; Ödipuskonflikt
kompleks Elektry
Elektrakomplex
kompleks glebowy mineralno-organiczny
organomineralische verbindung
kompleks kastracyjny
Kastrationsangst; Kastrationskomplex
kompleks niższości
Minderwertigkeitskomplex
kompleks prostych
Geradenkomplex
kompleks rolno-przemysłowy
agroindustrieller komplex
witamina b kompleks
vitamin b komplex

Przykładowe zdania z "kompleks", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mamy pozbawione kompleksów relacje, relacje równych.
de Hier haben wir ein unkompliziertes Verhältnis, eine Beziehung gleichberechtigter Partner.
pl U kobiety leczonej z powodu kurczowego kręczu szyi dwa dni po wstrzyknięciu konwencjonalnego preparatu zawierającego kompleks toksyny botulinowej typu A wystąpiło uszkodzenie nerwu zaopatrującego ramię, które ustąpiło po pięciu miesiącach
de Eine Patientin entwickelte zwei Tage nach der Injektion eines herkömmlichen Präparates mit dem Botulinumtoxin Typ A-Komplex zur Behandlung des Schiefhalses eine Nervenschädigung mit einer Beeinträchtigung des Arms (brachiale Plexopathie), die etwa fünf Monate andauerte
pl W swej decyzji o wszczęciu postępowania Komisja zauważyła, że zarówno cena zapłacona za Ahoy Rotterdam NV, jak i wysokość czynszu za dzierżawę kompleksu Ahoy zostały ustalone bezpośrednio na podstawie sprawozdań dotyczących wyceny sporządzonych przez Deloitte, niezależnego eksperta w tej dziedzinie
de In ihrer Entscheidung zur Einleitung des Verfahrens stellte die Kommission fest, dass sowohl der Preis für die Ahoy’ Rotterdam N.V. als auch die Miete für den Ahoy’-Komplex unmittelbar auf der Grundlage der Wertgutachten des unabhängigen Gutachters Deloitte festgesetzt worden waren
pl Początkowy czynsz za dzierżawę, wynoszący ‧,‧ mln EUR rocznie, określony w umowie najmu, został obliczony przez Deloitte bezpośrednio na podstawie wyceny rynkowej wartości najmu kompleksu Ahoy
de Der im Mietvertrag auf ‧,‧ Mio. EUR pro Jahr festgesetzte anfängliche Mietwert basierte direkt auf dem von Deloitte berechneten, den Marktbedingungen entsprechenden Mietwert des Ahoy’-Komplexes
pl Nie stwierdzono jednak widocznej toksyczności, w tym występowania chorób wywołanych pośrednio przez kompleksy immunologiczne lub cytotoksyczności zależnej od dopełniacza
de Jedoch wurde keine offensichtliche Toxizität wie eine durch Immunkomplexe vermittelte Erkrankung oder eine Komplement-abhängige Zytotoxizität gesehen
pl Karmienie piersią Nie jest wiadomo czy kompleks ‧mTc – depreotyd jest wydzielany do pokarmu kobiecego, tym samym podawanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią
de Stillzeit Es ist nicht bekannt, ob ‧mTc-Depreotid in die Muttermilch übergeht.‧mTc-Depreotid ist deshalb während der Stillzeit kontraindiziert
pl Monety ‧ i ‧ centów przedstawiają ołtarz prehistorycznej świątyni należącej do kompleksu Mnajdra, zbudowanego ok
de Die ‧ und ‧ ent-Münzen zeigen den Altar der prähistorischen Tempelanlage von Mnajdra, die etwa ‧ v. Chr
pl Niepokojące jest również przeznaczanie ogromnych funduszy na kompleks wojskowo-przemysłowy i prowadzoną przezeń działalność wywiadowczą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.
de Besorgnis erregend sind auch die enormen Geldmittel, die in den militärisch-industriellen Komplex und dessen Untersuchungstätigkeiten im Bereich der inneren Sicherheit fließen.
pl W związku z tym dyrekcja argumentowała podczas rozmów z gminą, że aspekt ten nie powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu ceny akcji Ahoy Rotterdam NV ani wysokości czynszu za dzierżawę kompleksu Ahoy
de Daher argumentierte die Geschäftsführung bei den Gesprächen mit der Stadt, dass bei der Festsetzung des Preises der Aktien der Ahoy’ Rotterdam N.V. und des Mietwertes des Ahoy’-Komplexes der Investition nicht Rechnung getragen werden müsse
pl Dalsze informacje: a) GZPAZM kontroluje kompleks ‧th of Tir; b) GZPAZM stanowi własność i jest kontrolowana przez Organizację Przemysłu Obronnego (OPO
de Sonstige Informationen: a) die AMIG kontrolliert den Siebten Tir; b) die AMIG steht im Eigentum und unter der Kontrolle der Organisation der Verteidigungsindustrien (Defence Industries Organisation, DIO
pl Czynnik ‧ jest uaktywniany przez czynnik XIa w mechanizmie wewnątrzpochodnym krzepnięcia oraz przez czynnik VII/kompleks czynnika tkankowego w zewnątrzpochodnym mechanizmie krzepnięcia
de Faktor ‧ wird durch den Faktor XIa auf endogenem Gerinnungsweg und durch den Faktor VII/Gewebefaktorkomplex auf exogenem Wege aktiviert
pl Ale nie możesz popadać w żadne kompleksy z jej powodu
de Aber du musst keine Minderwertigkeitskomplexe wegen meinem " Törtchen " Jezebel bekommen
pl Klopidogrel wybiórczo hamuje wiązanie difosforanu adenozyny (ADP) z jego receptorem płytkowym i dalszą aktywację kompleksu GPIIb/IIIa, w której pośredniczy ADP, tym samym hamując agregację płytek
de Clopidogrel hemmt selektiv die Bindung von Adenosindiphosphat (ADP) an dessen Thrombozytenrezeptor sowie die anschließende ADP-vermittelte Aktivierung des GP-IIb/IIIa-Rezeptorkomplexes, so dass es zur Hemmung der Thrombozytenaggregation kommt
pl Instalacje składowania (obiekt lub kompleks składowania o zdolności co najmniej ‧ kt
de Speicherungsanlagen (Speicherstätte oder Speicherkomplex mit einer Speicherkapazität von ‧ kt oder mehr
pl Pomoc państwa- Hiszpania- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
de Staatliche Beihilfe- Spanien- Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des EG-Vertrags
pl Analiza próbek moczu pozwoliła stwierdzić, że radioaktywność była obecna w postaci nienaruszonego kompleksu
de In Analysen von Urinproben wurde nachgewiesen, dass die Radioaktivität in Form des intakten Komplexes vorlag
pl Charakterystyki i oceny potencjalnego kompleksu składowania i otaczającego go terenu, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, dokonuje się w trzech etapach, zgodnie z najlepszymi w momencie oceny praktykami i zgodnie z wymienionymi poniżej kryteriami
de Die Charakterisierung und Bewertung von potenziellen Speicherkomplexen und der umliegenden Gebiete gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ wird in drei Stufen nach bewährten Verfahren zum Zeitpunkt der Bewertung und nach den folgenden Kriterien vorgenommen
pl Panie przewodniczący! W czasie dzisiejszej debaty musimy pamiętać, że Unia Europejska przekazała Bułgarii w ciągu ostatnich dziesięciu lat 550 milionów euro na zamknięcie czterech bloków kompleksu Kozłoduj.
de Herr Präsident, wir dürfen bei der heutigen Aussprache nicht vergessen, dass die Europäische Union Bulgarien in den letzten zehn Jahren bereits 550 Mio. EUR für die Schließung der vier Blöcke der Kosloduj-Anlage zugeteilt hat.
pl tereny otaczające kompleks składowania, na które może wpłynąć przechowywanie CO‧ w składowisku
de den Speicherkomplex umgebende Ausbildungen, die durch die Speicherung von CO‧ in der Speicherstätte beeinträchtigt werden könnten
pl Równoważnik Dawki Efektywnej (EDE) po podaniu kompleksu ‧mTc – depreotyd o aktywności od ‧ MBq do ‧ MBq wynosi od ‧, ‧ mSv do ‧, ‧ mSv (u pacjenta o masie ciała równej ‧ kg
de Nach Verabreichung der Aktivität von ‧ MBq beträgt die effektive Dosis für einen Erwachsenen (‧ kg) im allgemeinen ‧ ‧ mSv
pl Przy właściwie ‧. przygotowanym preparacie gotowym do podania pacjentowi zawartość kompleksu powinna wynosić przynajmniej ‧ %
de Eine zufriedenstellend markierte Zubereitung soll mindestens ‧ % aufweisen
pl Ten kompleks bezpośrednio aktywuje czynnik ‧ w IXa i X w Xa, prowadząc do wstępnej zamiany niewielkich ilości protrombiny w trombinę
de Dieser Komplex aktiviert Faktor ‧ zu Faktor IXa und Faktor X zu Faktor Xa, was zur initialen Umwandlung geringer Mengen von Prothrombin zu Thrombin führt
pl Należy stwierdzić, że inwestycja nie przyniesie przedsiębiorstwom korzystającym z usług dzierżawcy kompleksu żadnej korzyści gospodarczej przewyższającej zwykłe warunki rynkowe
de Die Kommission zieht den Schluss, dass Unternehmen, die die vom Betreiber des Ahoy’-Komplexes angebotenen Dienste nutzen, aus der Investition kein über die normalen Marktbedingungen hinausgehender wirtschaftlicher Vorteil erwächst
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 384 zdań frazy kompleks.Znalezione w 0,772 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.