wymowa:  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Komplex   
  (  m)
 • Einheit   
  (noun   )
 • Ganze     
 • Minderwertigkeitskomplex   
  (Noun  )
 • komplex   

Pozostałe znaczenia:

 
leśne poczucie niepewności
 
złożony związek nieorganiczny powstały przez połączenie dwóch soli
 
ogół, uniwersum, suma
 
całokształt, całość, system
 
psych. psychologia zespół wyobrażeń lub odczuć tkwiących w psychice człowieka i nieakceptowanych przez niego;
 
uprzedzenie, hamulec, zahamowanie
 
np. poczucie niższej wartości
 
zbiór, komplet, zespół, konglomerat
 
leśny lub niższości
 
nerwicowe poczucie niepewności
 
zespół zjawisk lub cech, które są grupowane w całość
 
syndrom, uraz, poczucie niższości lub winy
 
bud. budownictwo zespół budowli i urządzeń, które tworzą jakąś całość

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (14)

choroba kompleksów immunologicznych
immunkomplexkrankheit; Immunkomplexkrankheit
główny kompleks zgodności tkankowej
Haupthistokompatibilitätskomplex; Major Histocompatibility System; mhc System
kompleks antygen-przeciwciało
antigen antikoerper komplex; Antigen Antikörper Komplex; Immunkomplex
kompleks Edypa
Ödipuskomplex; Ödipuskonflikt
kompleks Elektry
Elektrakomplex
kompleks glebowy mineralno-organiczny
organomineralische verbindung; organomineralische Verbindung
kompleks immunologiczny
immunkomplex; Antigen Antikörper Komplex; Immunkomplex
kompleks kastracyjny
Kastrationsangst; Kastrationskomplex
kompleks niższości
Minderwertigkeitskomplex
kompleks prostych
Geradenkomplex
kompleks rolno-przemysłowy
agroindustrieller komplex; agroindustrieller Komplex; agroindustrieller Verband; agroindustrielles Kombinat
kompleks wyższości
Megalomanie; Größenwahn
Leśne kompleksy promocyjne
sozialfunktionale Forstwirtschaft
witamina b kompleks
vitamin b komplex; Vitamin B; Vitamin B Komplex

Przykładowe zdania z "kompleks", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W związku z powyższym Komisja stwierdza, że ani planowana inwestycja w kompleks Ahoy, ani związane z nią operacje sprzedaży przedsiębiorstwa i dzierżawy kompleksu Ahoy przeprowadzone przez gminę nie przyznają dzierżawcy kompleksu ani żadnemu innemu przedsiębiorstwu żadnej korzyści gospodarczej przewyższającej zwykłe warunki rynkowe
de Aus den vorstehenden Gründen zieht die Kommission den Schluss, dass weder die geplante Investition in den Ahoy’-Komplex noch die damit zusammenhängende Veräußerung der Betriebsrechte und die ebenfalls damit zusammenhängende Vermietung des Ahoy’-Komplexes durch die Stadt dem Betreiber des Komplexes oder einem anderen Unternehmen einen über die normalen Marktbedingungen hinausgehenden wirtschaftlichen Vorteil verschafft
pl Państwa członkowskie zapewniają, aby podczas procedury wydawania pozwolenia nie było dozwolone wykorzystywanie kompleksu do sprzecznych ze sobą zastosowań
de Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass in dieser Zeit keine konkurrierenden Nutzungen des Speicherkomplexes gestattet sind
pl Właściwy organ powinien założyć i prowadzić rejestr udzielonych pozwoleń na składowanie i wszystkich zamkniętych składowisk i okolicznych kompleksów składowania, obejmujący mapy ich zasięgu przestrzennego, który właściwe organy krajowe mają uwzględniać w powiązanych procedurach planowania i wydawania pozwoleń
de Die zuständige Behörde sollte ein Register aller erteilten Speichergenehmigungen und aller geschlossenen Speicherstätten und umliegenden Speicherkomplexe anlegen und führen, das auch Karten über deren räumliche Ausdehnung enthält, die die zuständigen nationalen Behörden in einschlägigen Planungs- und Genehmigungsverfahren berücksichtigen müssen
pl Opisano przypadek wystąpienia neuropatii obwodowej u mężczyzny, któremu z powodu kurczu szyi i pleców z ciężkimi dolegliwościami bólowymi cztery razy w ciągu ‧ tygodni podano konwencjonalny preparat zawierający kompleks toksyny botulinowej typu A
de In einem Fall wurde über eine Nervenerkrankung (periphere Neuropathie) bei einem männlichen Patienten berichtet, der (zur Behandlung von Nacken-und Rückenspasmen sowie starken Schmerzen) über einen Zeitraum von ‧ Wochen vier Injektionsbehandlungen mit einem herkömmlichen Präparat mit dem Botulinumtoxin Typ A-Komplex erhielt
pl Tereny te zawdzięczają swoje specyficzne cechy piroklastycznemu charakterowi gleb, który wyróżnia cały masyw wulkaniczny kompleksu Somma-Wezuwiusz
de Die Eigenheiten dieses Gebietes ergeben sich aus der pyroklastischen Natur der Böden, die für die gesamte Vulkanformation des Somma-Vesuv-Komplexes kennzeichnend ist
pl Według konsultanta różnica między wynikami wycen wysokości czynszu za dzierżawę kompleksu Ahoy przeprowadzonych przez Deloitte i przez DTZ wynika z zastosowania różnych metod
de Nach Ansicht des Sachverständigen ist die unterschiedliche Schätzung des Mietwerts für den Ahoy’-Komplex durch Deloitte und DTZ auf unterschiedliche Methoden zurückzuführen
pl azydek ołowiu, normalny i zasadowy styfninian ołowiu oraz pierwotne środki wybuchowe lub masy zapłonowe zawierające azydki lub kompleksy azydkowe
de Bleiazid, normales und basisches Bleistyphnat und sonstige Anzünder oder Anzündermischungen, die Azide oder komplexe Azide enthalten
pl Grupa przemysłowa ds. amunicji (Armament Industries Group): Grupa przemysłowa ds. amunicji (AIG) wytwarza i serwisuje różne rodzaje broni strzeleckiej i lekkiej, w tym karabiny dużego i średniego kalibru, oraz zajmuje się związanymi z nimi technologiami. AIG zdobywa większość produktów poprzez kompleks przemysłowy Hadid
de Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) produziert und wartet eine Reihe von Kleinwaffen und leichten Waffen, einschließlich groß- und mittelkalibriger Rohrwaffen und dazugehöriger Technologie. AIG führt einen Großteil seiner Beschaffungstätigkeit über den Hadid Industries Complex durch
pl Chlorek choliny należy do rozpuszczalnych w wodzie witamin grupy B kompleks (witamina B
de Cholinchlorid ist Bestandteil der B-Komplex-Gruppe der wasserlöslichen Vitamine (Vitamin B
pl W kompleksie Ahoy w Rotterdamie, Królestwo Niderlandów, składającym się z hali widowiskowo-sportowej (Sportpaleis), sześciu hal wystawowych oraz dużego centrum konferencyjno-kongresowego, odbywają się liczne wydarzenia różnego rodzaju, takie jak wystawy, konferencje, targi handlowe, pokazy, koncerty, wydarzenia sportowe i wydarzenia o charakterze społecznym
de Der Ahoy’-Komplex in der niederländischen Stadt Rotterdam, der aus einem Sportpalast, sechs Ausstellungshallen und einem großen Konferenz- und Kongresszentrum besteht, wurde für die Ausrichtung unterschiedlichster Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konferenzen, Handelsmessen, Shows, Konzerte, Sportveranstaltungen und gesellschaftliche Veranstaltungen errichtet
pl Ponieważ dwuwartościowe kationy mogą tworzyć kompleksy z doustnymi tetracyklinami i antybiotykami z grupy chinolonów na poziomie żołądkowo-jelitowym, prowadząc do zmniejszenia ich absorpcji, jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych z ranelinianem strontu nie jest zalecane
de Da zweiwertige Kationen gastrointestinal einen Komplex mit oralen Tetrazyklinen und Chinolonen bilden können und so deren Resorption verringern, wird eine gleichzeitige Einnahme von Strontiumranelat mit diesen Arzneimitteln nicht empfohlen
pl Ponadto znane są następujące działania niepożądane konwencjonalnego kompleksu toksyny botulinowej typu A zawartego w preparatach porównywanych w badaniach klinicznych z lekiem Xeomin
de Für das Vergleichspräparat mit herkömmlichem Botulinumtoxin Typ A-Komplex, das in den klinischen Studien zu Xeomin eingesetzt wurde, sind zudem die im Folgenden aufgeführten Nebenwirkungen bekannt
pl Kompleks miedź-lizyna
de Kupferlysinkomplex
pl Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcje typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z towarzyszącą wysypką oraz proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek obserwowano niezbyt często
de Mögliche Immunkomplex-vermittelte Reaktionen Mögliche Immunkomplex-vermittelte Reaktionen, wie Serumkrankheit oder Serumtypreaktionen, Polyarthritis mit Ausschlag und proliferative Glomerulonephritis wurden gelegentlich berichtet
pl odnotowuje także z satysfakcją, że Wielkie Księstwo Luksemburga i ETS podpisały umowę najmu-kupna określającą przepisy konieczne dla uzupełnienia umowy ramowej z ‧ r. i przewidującą sprzedaż ETS gruntu, na którym kompleks się znajduje, za symboliczną kwotę ‧ EUR, kiedy ETS stanie się właścicielem budynków
de nimmt des Weiteren mit Befriedigung zur Kenntnis, dass jetzt ein Mietkaufvertrag zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem EuGH unterzeichnet wurde, der die notwendigen Bestimmungen zur Ergänzung des Rahmenvertrags von ‧ darlegt und den Verkauf des Geländes, auf dem sich der Gebäudekomplex befindet, zum symbolischen Preis von ‧ EUR an den EuGH vorsieht, wenn der EuGH Eigentümer der Gebäude wird
pl Dalsze informacje: osoba zaangażowana w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz
de Sonstige Informationen: an der Leitung der Anreicherungsanlage Natanz beteiligt
pl zachęcanie organów administracji, by lokowały swe siedziby w zwartych kompleksach budynków, nakłaniały urzędników do korzystania z publicznych środków transportu oraz wprowadzały elastyczne godziny pracy
de Ermutigung der Behörden, sich in kompakt angelegten Gebäudevierteln niederzulassen, die Beamten zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf dem Arbeitsweg anzuhalten und Gleitzeitregelungen anzuwenden
pl przykładami takich umów mogą być umowy na budowę rafinerii, czy innych kompleksów zakładów przemysłowych lub systemów urządzeń
de Beispiele für solche Verträge sind diejenigen über den Bau von Raffinerien oder anderen komplexen Anlagen oder Ausrüstungen
pl W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w fazie eksploatacyjnej operator monitorował kompleks składowania i instalacje zatłaczające na podstawie planu monitorowania opracowanego zgodnie z określonymi wymogami dotyczącymi monitorowania
de Hierzu sollten die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass der Betreiber den Speicherkomplex und die Injektionsanlagen in der Betriebsphase anhand eines Überwachungsplans überwacht, der aufgrund besonderer Überwachungsanforderungen konzipiert wurde
pl Na podstawie tych elementów Komisja stwierdza, że wysokość progu odzwierciedla potencjalny wzrost marży zysku brutto dzierżawcy, która powstanie, jeśli inwestycja przyczyni się nie tylko do utrzymania obecnej wartości kompleksu, ale i wygeneruje dodatkowy zysk dla dzierżawcy
de Daraus zieht die Kommission den Schluss, dass der Schwellenwert dafür geeignet ist, die Zunahme der Bruttomarge des Betreibers zu bestimmen, die entstehen könnte, wenn die Investition nicht nur den Erhalt des Wertes gewährleistet, sondern zu einer Wertsteigerung für den Betreiber führt
pl (PT) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! W tej ważnej debacie, jaką właśnie prowadzimy, istotne jest zrozumienie o jaką stawkę toczy się gra, a mianowicie: o przyszłość strategicznego przemysłu nanotechnologicznego, w tym także o badania i rozwój w sektorze odgrywającym kluczową rolę dla przyszłości społeczeństwa informacyjnego, a którego centrum i ośrodek badawczy stanowi kompleks Quimonda w Niemczech, oraz o zakłady produkcji półprzewodników w Portugalii.
de (PT) Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr verehrte Damen und Herren, in dieser wichtigen Debatte müssen wir wissen, was auf dem Spiel steht, nämlich die Zukunft der strategisch wichtigen nanotechnischen Industrie sowie die Forschung und Entwicklung in einer Branche, die für die Zukunft der Informationsgesellschaft von ausschlaggebender Bedeutung ist. Ein zentrales Kernstück und Forschungszentrum dieser Branche ist der Unternehmenskomplex von Qimonda in Deutschland mit seinem Halbleiterwerk in Portugal.
pl Informacje ogólne Poniższe dodatkowe informacje oparte są na publikacjach dotyczących konwencjonalnych preparatów zawierających kompleks toksyny botulinowej typu A
de Allgemein Die folgenden zusätzlichen Angaben beruhen auf Veröffentlichungen zu herkömmlichen Präparaten mit dem Botulinumtoxin Typ A-Komplex
pl Gminy obecnie należące do Autonomicznej Prowincji Bolzano należały do ‧ r. do kompleksu terytorialnego (wspomina się na przykład o Magnifica Comunità di Fiemme Cavalese – Wielkiej Wspólnocie doliny Fiemme Cavalese), który nie dzielił ośrodków gospodarczych według przynależności do obszaru administracyjnego Autonomicznych Prowincji Trento lub Bolzano
de Die gegenwärtig zur Autonomen Provinz Bozen zählenden Gemeinden waren nämlich bis ‧ Bestandteil einer Selbstverwaltung (genannt sei beispielsweise die Magnifica Comunità di Fiemme Cavalese), bei der die betreffenden Wirtschaftsgrößen nicht danach unterschieden wurden, ob sie innerhalb der Verwaltungsgrenzen der Autonomen Provinzen Trient oder Bozen lagen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 384 zdań frazy kompleks.Znalezione w 0,379 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.