wymowa: IPA: kljjɛ̃nt /ˈklijɛn̪t̪/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Kunde   
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba kupująca w sklepie, interesant załatwiający sprawy w urzędzie lub placówce usługowej
 • Client   
  (  m)
   
  inform. informatyka oprogramowanie korzystające z usług dostarczanych przez serwer
 • Klient   
  (Noun  )
   
  Ein Computerprogramm oder -system, das auf einen entfernten Dienst oder einen anderen Computer, den Server, über ein Netzwerk zugreift.
 • Abnehmer   
  (Noun  )
 • Käufer   
  (Noun  )
 • Auftraggeber   
 • Besteller   
 • Clientcomputer   
 • Debitor   
 • Endverbraucher   
 • Firma   
  (noun   )
 • Konsument   
 • Konto   
 • client   
 • klient   
 • kunde   

Picture dictionary

Kunde
Kunde

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (78)

Automatyczne usuwanie klienta multiemisji
Automatisches Entfernen von Multicastclients
baza danych klienta
Clientdatenbank
budowanie relacji z klientem
Aufbau von (langfristigen) Kundenbeziehungen
certyfikat klienta
Clientzertifikat
certyfikat uwierzytelniania klienta
Clientauthentifizierungszertifikat
dodatkowy klient
sekundärer Kunde
formant rozszerzenia klienta
Clienterweiterungs-Steuerelement
kierownik ds. klientów
Konto-Manager; Account Manager
Klient aktywacji systemu Windows
Windows-Aktivierungsclient
klient banku
Bankkunde
klient biznesowy
Geschäftskunde
klient detaliczny (bank)
Retail Banking, Das standardisierte Privatkundengeschäft
Klient kształtów
Zeichenformclient
klient nadrzędny
übergeordneter Kunde
klient oddzielony
verwaister Client
Klient pakietu Windows Media
Windows Media-Client
klient pasywny
passiver Client
Klient pobierania metadanych urządzenia
Client für den Gerätemetadatenempfang
klient programu Enterprise Voice
Enterprise-VoIP-Client
klient prosty
einfacher Client
klient routingu
Routingclient
klient serwera proxy Winsock
Winsock-Proxyclient
klient śledzenia
Ablaufverfolgungsverbraucher
Klient witryny
Site-Client
klient wstępnie przygotowany
vorbereiteter Client
klient zablokowany
gesperrter Client
klient zależny
abhängiger Client
Klient zasad grupy
Gruppenrichtlinienclient
Klient zasad grupy bezprzewodowej
Gruppenrichtlinienclient für Funkverbindungen
Klient zasad grupy przewodowej
Gruppenrichtlinienclient für Kabelverbindungen
kontekst klienta
Clientkontext
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnego
Clientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnego na urządzenie
"Pro Gerät"-Clientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnego na użytkownika
"Pro Benutzer"-Clientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
niestandardowy formant klienta
benutzerdefiniertes Clientsteuerelement
numer klienta
Firmennummer
Numer klienta
Kontonummer
obsługa klienta
Kundenservice; Kundendienst
obsługa klientów
Kundendienst; Betreuung der Kunden; Kundenservice
obszar klienta
Clientbereich
ogółem baza klientów
KUNDENSTAMM INSGESAMT
po stronie klienta
clientseitig
Portal klientów w witrynie Microsoft Online Services
Microsoft Online Services-Kundenportal
potencjalny klient
Vertriebslead; potenzieller Kunde; Kundenlead
potrzeby klienta
Kundenbedürfnisse
pozyskiwanie klientów
Abwerbung von Kunden
pracownik działu obsługi klienta
Kundenservicemitarbeiter
Program poprawy jakości obsługi klienta
Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
programy stałego klienta, zwrot gotówki, ochrona płatnosci i inne korzyści
Kundenbindungsprogramme, Rückerstattungen, Zahlungsschutz und andere Leistungen
relacje z klientem
Kundenbeziehung
rola serwera dostępu klienta
Clientzugriffs-Serverrolle
rozszerzenie klienta
Clienterweiterung
rozszerzenie klienta zasad grupy
clientseitige Gruppenrichtlinienerweiterung
Serwer dostępu klienta
Clientzugriffsserver
sposób rozpatrywania wniosku klienta
Bearbeitung des Kundenantrags
strona odnajdowania partnerów kont klientów w sieci Web
Webseite für die Ermittlung des Clientkontopartners
strona sieci Web logowania klienta
Clientanmeldungs-Webseite
transmisja do klienta
herunterstreamen
typ klienta
Clienttyp
typu firma-klient
Business-to-Consumer
utrzymanie klienta
Kundenbindung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "klient", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Celem przeprowadzenia oceny czy przywożone produkty odnośnie do ilości i cen podważyły skutki zaradcze obowiązujących środków nałożonych na przywóz CFL-i z Chin wykorzystano, jeżeli były dostępne, ilości i ceny przywozu z krajów trzecich objętych dochodzeniem, stosowane odnośnie do niepowiązanych klientów we Wspólnocie
de Um festzustellen, ob die aus den drei untersuchten Ländern versandten Einfuhren die Abhilfewirkung der gegenüber den Einfuhren von CFL-i aus China geltenden Maßnahmen im Hinblick auf die Preise und Mengen untergruben, wurden, sofern verfügbar, die Informationen über die an unabhängige Abnehmer verkauften Mengen und die ihnen in Rechnung gestellten Preise dieser Einfuhren untersucht
pl W przypadku sprzedaży towarów eksportowanych do Wspólnoty bezpośrednio niezależnym klientom, ceny eksportowanych towarów zostały ustalone na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych do zapłaty przez tych klientów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia
de Im Falle von Direktverkäufen an unabhängige Abnehmer in der Gemeinschaft wurden die Ausfuhrpreise gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung anhand der von diesen tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preise ermittelt
pl Warunki zobowiązań obligują również podpisujące je firmy do regularnego dostarczania Komisji szczegółowych informacji, w formie sprawozdań miesięcznych dotyczących sprzedaży klientom w UE‧ (lub odsprzedaży przez jakiekolwiek związane z nimi strony wewnątrz Wspólnoty) oraz do umożliwienia przeprowadzania przez Komisję wizyt weryfikacyjnych
de Außerdem sind die unterzeichnenden Unternehmen verpflichtet, der Kommission regelmäßig ausführliche Informationen in Form monatlicher Berichte über ihre Verkäufe in die EU-‧ (oder Weiterverkäufe durch verbundene Unternehmen in der Gemeinschaft) zu übermitteln und Kontrollbesuche der Kommission zuzulassen
pl Identyfikacji kontrahentów mających siedzibę na terytorium uczestniczących Państw Członkowskich dokonuje się według krajowej klasyfikacji według sektorów lub instytucji zgodnie z wykazem MIF do celów statystycznych oraz zgodnie z informacją na temat statystycznej klasyfikacji klientów przedstawioną w instrukcji EBC dotyczącej sektora statystyki pieniężnej i bankowej („Informacja na temat klasyfikacji statystycznej klientów "), stosującej zasady klasyfikacji zgodne ze standardem ‧ w możliwie szerokim zakresie
de Die Abgrenzung der in den teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässigen Geschäftspartner erfolgt nach ihrer Zugehörigkeit zu dem jeweiligen inländischen Sektor bzw. ihrer Zuordnung im Einklang mit der für statistische Zwecke erstellten Liste der MFI und dem im geld- und bankenstatistischen Handbuch der EZB zur Sektorenklassifizierung enthaltenen Leitfaden für die statistische Zuordnung von Kunden („Guidance for the statistical classification of customers "), dessen Klassifizierungskriterien so weit wie möglich dem ‧ folgen
pl Działania te muszą odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom klientów i być jednocześnie w zgodzie ze zrównoważonym podejściem do środowiska naturalnego i z zasadą zrównoważonego modelu społeczeństwa
de Diese Aktionskette hat das Ziel, die Nachfrage und die Erwartungen der Kunden zu befriedigen und dabei ökologisch und sozial nachhaltig zu sein
pl Pracownicy informacyjni ośrodków kontaktów z klientami
de Kundeninformationsfachkräfte in Call Centers
pl przychody uzyskane od klientów zewnętrznych: (i) przypisanych do państwa będącego siedzibą jednostki; i (ii) przypisanych łącznie do wszystkich państw trzecich, w których jednostka osiąga przychody
de Erträge, die von externen Kunden erwirtschaftet wurden und die i) dem Herkunftsland des Unternehmens und ii) allen Drittländern insgesamt zugewiesen werden, in denen das Unternehmen Erträge erwirtschaftet
pl jeśli jest on zobowiązany do zapłaty podatku jako klient lub odbiorca, w przypadku stosowania przepisów art. ‧ ust. ‧, powinien dopełnić formalności ustanowionych przez każde Państwo Członkowskie
de bei der Entrichtung der Steuer als Abnehmer oder Dienstleistungsempfänger im Falle der Anwendung des Artikels ‧ Nummer ‧ die von jedem Mitgliedstaat vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllen
pl Dyrektywa ‧/‧/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) nie wymaga od dostawców monitorowania informacji przekazywanych za pośrednictwem ich sieci lub podejmowania środków prawnych przeciwko ich klientom na podstawie takich informacji, ani nie nakłada na dostawców odpowiedzialności za takie informacje
de Die Richtlinie ‧/‧/EG (Universaldienstrichtlinie) verpflichtet die Anbieter nicht, die durch ihre Netze übermittelten Informationen zu überwachen oder aufgrund solcher Informationen gerichtliche Schritte gegen ihre Kunden einzuleiten, und erlegt den Anbietern auch keine Haftung für diese Informationen auf
pl Chciałabym, aby ktoś w tej Izbie wytłumaczył mi, jak można mówić o tym, że rynek dobrze funkcjonuje, kiedy koszt przesłania wiadomości tekstowej z jednego kraju do drugiego ponoszony przez operatora wynosi mniej niż 11 centów, a klient musi zapłacić przeciętnie ponad 28 centów.
de Könnte mir jemand hier im Haus bitte erklären, wie behauptet werden kann, dass der Markt funktioniert, wenn die Kosten zum Versenden einer Textnachricht von einem Land ins andere für den Betreiber weniger als 11 Cent betragen, während der Durchschnittsverbraucher über 28 Cent bezahlen muss.
pl Jednak wywóz ten stanowił tylko ‧ % całkowitej sprzedaży przemysłu wspólnotowego niezależnym klientom w OD i wobec tego uznano, że nie miał znaczącego wpływu na istotną szkodę poniesioną przez przemysł wspólnotowy
de Allerdings machten diese Ausfuhren im UZ nur ‧ % der Gesamtverkäufe des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft an unabhängige Abnehmer aus, weshalb der Schluss gezogen wurde, dass sie keinen wesentlichen Anteil an der bedeutenden Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft hatten
pl Wobec powyższego Komisja zwróciła się do przedsiębiorstwa SIDE o uzasadnienie przejmowania klientów, w wyniku którego miałoby ono ucierpieć ze względu na korzystne rabaty udzielane wyłącznie przez spółdzielnię CELF dzięki otrzymanej pomocy
de So forderte die Kommission die SIDE auf zu begründen, inwieweit die Abwanderung von Kunden, von der sie angeblich betroffen war, auf die vorteilhaften Preisnachlässe zurückzuführen war, die nur die CELF dank der Beihilfen gewähren konnte
pl Dochód kontrolowanych producentów wspólnotowych ze sprzedaży netto, przed podatkiem, na rynku wspólnotowym dla klientów niepowiązanych spadł z ‧,‧ % w roku ‧ do ‧,‧ % w OD stanowiąc ‧-procentowy spadek w badanym okresie
de Die Nettoumsatzrendite der Verkäufe des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft auf dem Gemeinschaftsmarkt an unabhängige Abnehmer vor Steuern sank von ‧,‧ % im Jahr ‧ auf ‧,‧ % im UZ, was einem Rückgang von ‧ % im Bezugszeitraum gleichkommt
pl Wysoki poziom zapasów można jednak wytłumaczyć sezonowym charakterem produktu objętego postępowaniem, faktem, że typy świec produkowane przez przemysł wspólnotowy są głównie typami standardowymi, oraz szeroką gamą istniejących produktów, które powinny być dostępne dla klientów
de Die hohen Lagerbestände sind jedoch mit der Saisonabhängigkeit der betroffenen Ware, mit der Tatsache, dass die vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft hergestellten Typen überwiegend Standardtypen sind, und mit der breiten Palette der vorhandenen Produkte, die dem Kunden weiterhin zur Verfügung stehen sollten, zu erklären
pl ograniczenia aktywnej sprzedaży skierowanej do określonego obszaru lub określonej grupy klientów zastrzeżonych na wyłączność dla dostawcy lub przydzielonych przez dostawcę innemu nabywcy, jeżeli ograniczenie to nie utrudnia klientom nabywcy sprzedaży towarów objętych porozumieniem
de der Beschränkung des aktiven Verkaufs in Gebiete oder an Kundengruppen, die der Anbieter sich selbst vorbehalten oder ausschließlich einem anderen Abnehmer zugewiesen hat, sofern dadurch der Verkauf durch die Kunden des Abnehmers nicht beschränkt wird
pl Przed zawarciem każdej wstępnej umowy ubezpieczenia i w razie potrzeby z chwilą jej zmiany lub wznowienia pośrednik ubezpieczeniowy dostarcza klientowi co najmniej następujące informacje
de Vor Abschluss jedes ersten Versicherungsvertrags und nötigenfalls bei Änderung oder Erneuerung des Vertrags teilt der Versicherungsvermittler dem Kunden zumindest Folgendes mit
pl Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może stosować przepisy przejściowe zawarte w paragrafie ‧ KIMSF ‧ Przekazanie aktywów przez klientów
de Erstmalige Anwender können die Übergangsbestimmungen in Paragraph ‧ von IFRIC ‧ Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden anwenden
pl wymogu przekazywania sum pieniędzy klienta za pomocą ściśle wyznaczonych do tego celu rachunków klienta i niewykorzystywania tych rachunków do celu dokonywania zwrotów na rzecz innych wierzycieli w przypadku upadłości
de Vorschriften, nach denen Kundengelder über streng getrennte Kundenkonten weitergeleitet werden müssen und diese Konten im Fall des Konkurses nicht zur Entschädigung anderer Gläubiger herangezogen werden dürfen
pl Zarządzanie siecią jest konieczne dla funkcjonowania wydajnych i inteligentnych sieci i aby zmaksymalizować wartość i doświadczenie dla klienta.
de Ein Netzmanagement ist erforderlich, damit die Netze effizient und intelligent betrieben und bestmögliche Bedingungen für den Nutzer gesichert werden können.
pl Banco Santander: sektor finansowy, głównie bankowość dla klientów indywidualnych
de Banco Santander: im Finanzsektor tätig, hauptsächlich im Privatkundengeschäft
pl W każdym przypadku gdy produkt objęty postępowaniem był wywożony do niezależnych klientów we Wspólnocie, cena eksportu była ustalana zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, tj. na podstawie faktycznie płaconych lub należnych cen eksportowych
de In allen Fällen, in denen die Ausfuhren der betroffenen Ware an unabhängige Abnehmer in der Gemeinschaft gingen, wurde der Ausfuhrpreis gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung anhand der tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Ausfuhrpreise berechnet
pl Jeśli wybierzesz tę opcję, otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem jeśli Twoja wiadomość została pobrana i przeczytana przez odbiorcę. Żeby to rozwiązanie działało, musi być obsługiwane i włączone w kliencie pocztowego odbiorcy
de Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie eine Bestätigungsnachricht erhalten, wenn Ihre Nachricht vom Empfänger heruntergeladen und gelesen wurde. Die Funktion hängt ebenfalls von den Fähigkeiten des E-Mail-Programms des Empfängers ab
pl W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów, polityka realizacji zlecenia obejmuje informacje w sprawie poszczególnych podmiotów realizujących zlecenie, jeżeli przedsiębiorstwo inwestycyjne realizuje zlecenia klienta za jego pośrednictwem, oraz czynniki wywierające wpływ na dobór podmiotu realizującego zlecenie
de Die Grundsätze der Auftragsausführung enthält für jede Gattung von Finanzinstrumenten Angaben zu den verschiedenen Handelsplätzen, an denen die Wertpapierfirma Aufträge ihrer Kunden ausführt, und die Faktoren, die für die Wahl des Ausführungsplatzes ausschlaggebend sind
pl Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i usługi pochodne takie, jak zarządzanie środkami pieniężnymi/dodatkowym ubezpieczeniem
de Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden, einschließlich der Depotverwahrung und verbundener Dienstleistungen wie Cash-Management oder Sicherheitenverwaltung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5655 zdań frazy klient.Znalezione w 0,994 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.