wymowa: IPA: kljjɛ̃nt /ˈklijɛn̪t̪/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Kunde   
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba kupująca w sklepie, interesant załatwiający sprawy w urzędzie lub placówce usługowej
 • Client   
  (  m)
   
  inform. informatyka oprogramowanie korzystające z usług dostarczanych przez serwer
 • Klient   
  (Noun  )
   
  Ein Computerprogramm oder -system, das auf einen entfernten Dienst oder einen anderen Computer, den Server, über ein Netzwerk zugreift.
 • Abnehmer   
  (Noun  )
 • Clientcomputer   
 • Debitor   
 • Firma   
  (noun   )
 • Konto   
 • Käufer   
  (Noun  )
 • client   
 • klient   
 • kunde   

Picture dictionary

Kunde
Kunde

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (81)

Automatyczne usuwanie klienta multiemisjiAutomatisches Entfernen von Multicastclients
baza danych klientaClientdatenbank
budowanie relacji z klientemAufbau von (langfristigen) Kundenbeziehungen
certyfikat klientaClientzertifikat
certyfikat uwierzytelniania klientaClientauthentifizierungszertifikat
dostosowanie do oczekiwań klientaAnpassung
formant rozszerzenia klientaClienterweiterungs-Steuerelement
karta dla klientów indywidualnychVerbraucherkarten
karta dla klientów instytucjonalnych (typu business)Firmen- und Geschäftskarten
kierownik ds. klientówKonto-Manager; Account Manager
Klient aktywacji systemu WindowsWindows-Aktivierungsclient
klient bankuBankkunde
klient biznesowyGeschäftskunde
Klient kształtówZeichenformclient
klient nadrzędnyübergeordneter Kunde
klient oddzielonyverwaister Client
Klient pakietu Windows MediaWindows Media-Client
klient pamięci podręcznejCacheclient
klient pasywnypassiver Client
Klient pobierania metadanych urządzeniaClient für den Gerätemetadatenempfang
klient programu Enterprise VoiceEnterprise-VoIP-Client
klient prostyeinfacher Client
klient routinguRoutingclient
klient serwera proxy WinsockWinsock-Proxyclient
klient sieci WebWebclient
klient śledzeniaAblaufverfolgungsverbraucher
Klient witrynySite-Client
klient wstępnie przygotowanyvorbereiteter Client
klient zablokowanygesperrter Client
klient zależnyabhängiger Client
Klient zasad grupyGruppenrichtlinienclient
Klient zasad grupy bezprzewodowejGruppenrichtlinienclient für Funkverbindungen
Klient zasad grupy przewodowejGruppenrichtlinienclient für Kabelverbindungen
kontekst klientaClientkontext
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnegoClientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnego na urządzenie"Pro Gerät"-Clientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
licencja dostępu klienta usług pulpitu zdalnego na użytkownika"Pro Benutzer"-Clientzugriffslizenz für Remotedesktopdienste
niestandardowy formant klientabenutzerdefiniertes Clientsteuerelement
numer klientaFirmennummer
Numer klientaKontonummer
obsługa klientaKundenservice
obsługa klientówKundendienst; Betreuung der Kunden; Kundenservice
obsługa należności od klientówDebitorenabwicklung
obszar klientaClientbereich
Ochrona klientów systemu WindowsWindows-Clientschutz
ogół zleceń, obsługa pojedynczego klienta (mandanta)Einzelmandat
ogółem baza klientówKUNDENSTAMM INSGESAMT
po stronie klientaclientseitig
Portal klientów w witrynie Microsoft Online ServicesMicrosoft Online Services-Kundenportal
poszukiwać ewentualnych klientówpotentieller Kunde; untersuchen
potencjalny klientVertriebslead; potenzieller Kunde; Kundenlead
potrzeby klientaKundenbedürfnisse
powrót klienta do pracy po awariiClientfailback
pozyskiwać (klientów)akquirieren
pozyskiwanie klientówAbwerbung von Kunden
praca awaryjna klientaClientfailover
pracownik działu obsługi klientaKundenservicemitarbeiter
Program poprawy jakości obsługi klientaProgramm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
programy stałego klienta, zwrot gotówki, ochrona płatnosci i inne korzyściKundenbindungsprogramme, Rückerstattungen, Zahlungsschutz und andere Leistungen
rekord klientaFirmendatensatz
relacje z klientemKundenbeziehung
rola serwera dostępu klientaClientzugriffs-Serverrolle
rozszerzenie klientaClienterweiterung
rozszerzenie klienta zasad grupyclientseitige Gruppenrichtlinienerweiterung
Serwer dostępu klientaClientzugriffsserver
skrypt po stronie klientaClientskript
sposób rozpatrywania wniosku klientaBearbeitung des Kundenantrags
standardowa karta dla klientów indywidualnychStandardverbraucherkarte
standardowa karta dla klientów instytucjonalnychStandardfirmenkarte
strona odnajdowania partnerów kont klientów w sieci WebWebseite für die Ermittlung des Clientkontopartners
strona sieci Web logowania klientaClientanmeldungs-Webseite
strona sieci Web wylogowywania klientaClientabmeldungs-Webseite
transmisja do klientaherunterstreamen
transmisja od klientahochstreamen
transport własny klientaAbholung
typ klientaClienttyp
typu firma-klientBusiness-to-Consumer
utrzymanie klientaKundenbindung
warstwa klientaClientebene
współrzędna klientaClientkoordinate
wyciąg z konta klientaDebitorenkontoauszug; Debitorenaufstellung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "klient", pamięć tłumaczeniowa

add example
We wniosku Komisji proponuje się wyraźne oznaczanie mięsa połączonego w ten sposób i stwierdza się, że nie wolno go wykorzystywać w restauracjach i dużych instytucjach żywienia, ponieważ w takich miejscach trudno jest zapewnić klientom jasną informację.Der Kommissionsvorschlag fordert eine klare Etikettierung von Fleisch, das auf diese Weise zusammengeklebt wurde und stellt fest, dass es in Restaurants und großen Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben nicht erlaubt ist, weil es an solchen Orten schwierig ist, die Verbraucher mit klaren Informationen zu versorgen.
Komisja wskazuje na fakt, że rynek usług finansowych UE dla klientów indywidualnych jest nadal rozdrobnionyDie Kommission stellt fest, dass der EU-Finanzdienstleistungsmarkt für Privatkunden nach wie vor fragmentiert ist
W celu przeanalizowania podcięcia cenowego porównano średnią ważoną cen sprzedaży według typu produktu wytwarzanego przez przemysł wspólnotowy dla klientów niepowiązanych na rynku Wspólnoty, dostosowaną do poziomu ex-works, do odpowiadającej średniej ważonej cen rozpatrywanego przywozu, ustalonej na podstawie CIF z odpowiednią korektą uwzględniającą cła i koszty ponoszone po przywozieFür die Zwecke der Preisunterbietungsanalyse wurden je Warentyp die auf die Stufe ab Werk gebrachten gewogenen durchschnittlichen Verkaufspreise, die der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft unabhängigen Abnehmern auf dem Gemeinschaftsmarkt in Rechnung stellte, mit den entsprechenden gewogenen Durchschnittspreisen der betroffenen Einfuhren auf cif-Stufe nach gebührender Berichtigung für Zölle und nach der Einfuhr angefallene Kosten verglichen
wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do organizowania w trakcie trwania międzynarodowych imprez sportowych kampanii na skalę europejską mających na celu informowanie i edukowanie szerokiej publiczności, a w szczególności sportowców, widzów i kibiców, na temat problemu oraz zasięgu przymusowej prostytucji i handlu ludźmi, a przede wszystkim- i jest to najważniejszy aspekt- mających na celu zmniejszenie popytu poprzez uświadamianie potencjalnych klientówfordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf europäischer Ebene eine Kampagne anlässlich internationaler Sportveranstaltungen im Allgemeinen einzuleiten, die darauf abzielt, die breite Öffentlichkeit, vor allem die Sportler, die Fans und die Anhänger, über die Problematik und die Tragweite der Zwangsprostitution und des Menschenhandels zu informieren und entsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten, aber insbesondere- und dies ist der wichtigste Aspekt- die Nachfrage zu reduzieren, indem potenzielle Kunden sensibilisiert werden
Czytałem raport szpitalny pańskiego klientaLch habe den Bericht über lhre Klientin gelesen
Wybrany usługodawca (wybrani usługodawcy) otrzyma(ją) zlecenie dostarczania na zasadzie masowej i niedyskryminacyjnej dostępu innym operatorom, jeśli wykorzystuje(ą) część dóbr wytworzonych w ramach projektu w celu świadczenia usług klientom prywatnym i przedsiębiorstwomDer (die) ausgewählte(n) Diensteanbieter bekommt (bekommen) zur Auflage, anderen Betreibern unter diskriminierungsfreien Bedingungen den Zugang auf Vorleistungsebene zu ermöglichen, wenn er (sie) einen Teil der Einrichtungen des Projekts auch Privatkunden und Unternehmen zugänglich macht (machen
Typowi klienci depozytu ICSD chcący korzystać z kompleksowej obsługi depozytu ICSD w UE korzystają z innowacyjnych usług, takich jak te świadczone przez EBTypische Kunden internationaler Zentralverwahrer, wie umsatzstarke institutionelle Anleger, die einen internationalen Zentralverwahrer als zentrale und einzige Anlaufstelle in der EU in Anspruch nehmen wollen, profitieren von innovativen Dienstleistungen, wie die EB sie anbietet
Ten dodatek spełnia cztery kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 dopuszczające zatwierdzenie: dodatki do żywności muszą być bezpieczne w stosowaniu (potwierdzono opinią EFSA z 2005 roku); musi istnieć technologiczna potrzeba ich zastosowania (bardzo przydatna jako stabilizator); nie mogą wprowadzać klientów w błąd (wykorzystanie ograniczone do produktów w opakowaniach jednostkowych, a zatem etykietowanych); muszą być korzystne dla konsumentów (produkt końcowy jest stabilny).Dieser Zusatzstoff erfüllt die vier Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008, womit eine Genehmigung erlaubt wird: Lebensmittelzusatzstoffe müssen sicher sein, wenn sie verwendet werden (von der EFSA in ihrer Stellungnahme von 2005 bestätigt); es muss eine technologische Notwendigkeit für ihre Verwendung geben (als Stabilisator sehr nützlich); ihre Verwendung darf den Verbraucher nicht irreführen (die Verwendung ist auf abgepackte und damit gekennzeichnete Produkte begrenzt); sie müssen dem Verbraucher einen Nutzen bringen (das Endprodukt ist stabilisiert).
poprzez inicjatywę ad-hoc ukierunkowaną na współpracę dostawców oprogramowania na rzecz obsługi szerszej bazy klientóweine Ad-hoc-Initiative, bei der Software-Anbieter kooperieren und ihren Service mehr Kunden zukommen lassen, und
Podobnie w odpowiedzi na sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie La Poste z ‧ r. prezes zarządu La Poste wyjaśnia, że: Grupa będzie kontynuowała swój rozwój na rynkach światowych, by uwzględnić otwarcie rynków i rozwój na skalę międzynarodową swoich największych klientówAuch hat der Verwaltungsratsvorsitzende von La Poste in seiner Antwort auf den Bericht des Rechnungshofs über La Poste im Jahr ‧ erklärt: Die Gruppe wird den Weg der Globalisierung fortsetzen, um der Öffnung der Märkte und der Globalisierung ihrer wichtigsten Kunden Rechnung zu tragen
rzeczywisty beneficjent, oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub sprawują kontrolę nad klientem lub osobą fizyczną, w imieniu których przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalnośćwirtschaftlicher Eigentümer die natürliche(n) Person(en), in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde letztlich steht und/oder die natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird
W przypadku ewaluacji usług na rzecz wydajności energetycznej (np. kontraktowanie energooszczędne lub opłacone doradztwo), przy których przewidywana oszczędność przypadająca na jednego klienta jest mniejsza od ekwiwalentu ‧ kWh rocznie, dla programów wydajnościowych można stosować metodę uproszczonąBei der Evaluierung von Energieeffizienzdienstleistungen (z.B. Energiespar-Contracting oder bezahlte Energieeinsparberatung), bei denen pro Kunde eine Energieeinsparung von voraussichtlich weniger als äquivalent ‧ kWh pro Jahr zu erwarten ist, kann das vereinfachte Verfahren für Energieeffizienz-Programme angewendet werden
Przypadek Northern Rock, do którego oddziałów ruszyły setki klientów, aby wycofać swoje oszczędności, oraz problem wypłaty środków inwestorom w przypadku upadłości banku, jest wciąż żywy w naszej pamięci.Der Fall von Northern Rock, der Ansturm von Hunderten von Kunden auf die Bank und die Frage der Anlegerentschädigung im Falle eines Kollapses des Instituts sind uns noch frisch im Gedächtnis.
Wskazane ustalenia umowne powinny: a) potwierdzać, że kontrahentem klienta jest członek Eurosystemu, z którym taki klient zawarł umowę świadczenia usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami bądź też jakiejkolwiek części takich usług, oraz że taka umowa przez jej zawarcie nie daje klientowi żadnych praw ani przywilejów w stosunku do innego członka EurosystemuArtikel ‧ erbot und Aussetzung der Erbringung von Dienstleistungen des Eurosystems im Bereich der Währungsreservenverwaltung Die EZB unterhält zur Einsichtnahme durch die Mitglieder des Eurosystems eine Liste bestehender und potenzieller Kunden, deren Währungsreserven von einer Sicherstellungsentscheidung oder einer ähnlichen Maßnahme betroffen sind, die entweder von einem Mitgliedstaat der EU auf der Grundlage einer Entschließung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder von der Europäischen Union getroffen wurde
W tych okolicznościach uznano, że wzrost kosztów nie stanowił sam z siebie czynnika powodującego szkodę, lecz to, że przemysł wspólnotowy nie był w stanie przenieść wzrostu kosztów na swoich klientów z uwagi na spadkową presję cenową wywieraną przez przywóz po cenach dumpingowych z Republiki Południowej Afryki, który nie odzwierciedlał wzrostu ceny surowcówUnter diesen Umständen wurde nicht die Kostensteigerung als solche als schadensverursachend angesehen, sondern der Umstand, dass der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft nicht in der Lage war, jene Kostensteigerungen an seine Kunden weiterzugeben, deren Ursache der Preisdruck war, welcher von den gedumpten Einfuhren aus Südafrika, in denen sich der Anstieg der Rohstoffpreise nicht widerspiegelte, ausging
Dostawca sporządzający długoterminową deklarację dostawcy przechowuje kopię tej deklaracji, wszystkich faktur, specyfikacji wysyłkowych lub innych dokumentów handlowych dotyczących towarów objętych tą deklaracją wysłaną do danego klienta oraz dokumenty określone w art. ‧a ust. ‧, przez okres co najmniej trzech latEin Lieferant, der eine Langzeit-Lieferantenerklärung ausfertigt, hat Kopien der Erklärung und der Rechnungen, Lieferscheine und anderen Handelspapiere, die sich auf die im Rahmen der betreffenden Erklärung an einen Kunden gelieferten Waren beziehen, sowie die in Artikel ‧a Absatz ‧ genannten Unterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren
Strona trzecia niezwłocznie przekazuje, na żądanie instytucji lub osoby objętej niniejszą dyrektywą, do której zwraca się klient, odpowiednie kopie danych z identyfikacji i weryfikacji, jak również inną stosowną dokumentację potwierdzającą tożsamość klienta lub rzeczywistego beneficjentaMaßgebliche Kopien der Daten hinsichtlich der Feststellung und Überprüfung der Identität des Kunden sowie andere maßgebliche Unterlagen über die Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentümers werden von dem Dritten auf Ersuchen unverzüglich an das dieser Richtlinie unterliegende Institut oder die dieser Richtlinie unterliegende Person weitergeleitet, an das bzw. die der Kunde sich wendet
Uwierzytelnianie (AuthType) Użyty sposób uwierzytelniania: None-Brak uwierzytelniania. Basic-Uwierzytelnianie metodą HTTP Basic. Digest-Uwierzytelnianie metodą HTTP Digest. Uwaga: uwierzytelnianie za pomocą lokalnego certyfikatu może być podmienione przez klienta w trybie Basic lub Digest, jeśli podłączanie odbywa się do lokalnego interfejsu). Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcAuthentifizierung (AuthType) Zu benutzende Authentifizierungsmethode: None-keine Authentifizierung Basic-Authentifizierung mit Hilfe der HTTP Basic-Methode. Digest-Authentifizierung mit Hilfe der HTTP Digest-Methode. Hinweis: die Authentifizierung mit Zertifikaten kann auf dem lokalen Rechner vom Client durchBasic-oder Digest-Authentifizierung ersetzt werden, wenn die Verbindung über die Schnittstelle localhost hergestellt wird. Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
MSR ‧ (zaktualizowany) zawiera wymóg ujawniania przychodów każdego segmentu uznanego za nie objęty obowiązkiem sprawozdawczym, ze względu na to, że większa część jego przychodów pochodzi ze sprzedaży do pozostałych segmentów, jeżeli przychody tego segmentu ze sprzedaży zewnętrznym klientom stanowią ‧ procent lub większą część ogólnych przychodów jednostki gospodarczejIAS ‧ (überarbeitet) verlangt die Angabe der Erlöse eines jeden Segments, das nicht berichtswürdig erscheint, da es den Großteil seiner Erlöse aus den Verkäufen an andere Segmente bezieht, wenn die Erlöse dieses Segments aus Verkäufen an externe Kunden ‧ % oder mehr der gesamten Erlöse des Unternehmens ausmachen
Osiągnięta przez PU wielkość sprzedaży produktu objętego postępowaniem niezależnym klientom na rynku Unii pozostawała na zbliżonym poziomie w latach ‧–‧, a następnie spadła o ‧ punktów procentowychDie Menge der vom WU an unabhängige Abnehmer auf dem EU-Markt verkauften betroffenen Ware blieb von ‧ bis ‧ weitgehend konstant und ging anschließend um ‧ Prozentpunkte zurück
Jeżeli chodzi o pośredników, środek zdaje się nie zapewniać zainteresowanym pośrednikom żadnych korzyści z zasobów państwowych, ponieważ koszty pośrednictwa ponoszą klienci płacący wyższe- odpowiadające stawkom rynkowym- składki ubezpieczenioweIn Bezug auf die Mittler scheint die Maßnahme keinen ihnen aus staatlichen Mitteln gewährten Vorteil darzustellen, da die Vermittlungskosten von den Kunden getragen werden, die eine höhere marktkonforme Prämie zahlen
Wartość rynkowa to kwota, którą klient uiściłby, aby nabyć produkt lub usługę, na tym etapie zbytu i w tym czasie, kiedy nastąpiłby zakup oraz w warunkach uczciwej konkurencjiDer Normalwert ist der Betrag, den ein Kunde auf der Absatzstufe, auf der der Umsatz erfolgt, zum Zeitpunkt des Umsatzes und unter den Bedingungen des lauteren Wettbewerbs entrichten müsste, um Gegenstände oder Dienstleistungen zu erwerben
Organ udzielający homologacji typu WE musi również zaakceptować odpowiednie świadectwa producenta zgodne ze zharmonizowaną normą EN ISO ‧-‧ (której zakres obejmuje lokalizację produkcji i produktu(-ów), które mają być homologowane) lub EN ISO ‧-‧ z dopuszczalnym wyłączeniem wymagań związanych z pojęciami projektowania i rozwoju, pkt ‧.‧ Zadowolenie klienta i stałe ulepszanie lub równoważną normą zharmonizowaną spełniającą wymagania dotyczące oceny wstępnej z pktDie EG-Typgenehmigungsbehörde erkennt auch die ordnungsgemäße Zertifizierung des Herstellers nach der harmonisierten Norm EN ISO ‧-‧ (in deren Geltungsbereich die Produktionsstandorte und die zu genehmigenden Produkte fallen) oder EN ISO ‧-‧, mit zulässigem Ausschluss der Anforderungen in Bezug auf die Entwicklung und Konstruktion in Abschnitt ‧.‧ (Kundenzufriedenheit und kontinuierliche Verbesserung), oder nach einer gleichwertigen harmonisierten Norm als Erfüllung der Anforderungen der Anfangsbewertung nach Abschnitt ‧.‧ an
Ponadto, Polska nie dostrzega w swoich działaniach znamion pomocy państwa, ponieważ finansowanie pochodziło z pożyczek udzielanych przez dostawców na zasadach komercyjnych i zaliczek od klientów stalowni, którzy nie chcieli utracić HCz/HSCz jako klientaZudem betrachtet Polen seine Maßnahmen nicht als staatliche Beihilfe, da die Finanzierung über Darlehen, die von Lieferern nach kommerziellen Grundsätzen gewährt wurden, sowie über Vorschüsse von Kunden des Stahlwerks erfolgte, die die HCz bzw. die HSCz als Kunden nicht verlieren wollten
w przypadku przedsiębiorstwa Fortress: przedsiębiorstwo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmujące się inwestycjami alternatywnymi i zarządzaniem aktywami na rynku międzynarodowym, zarządzające kapitałem na rzecz różnych grup inwestorów, w tym funduszy emerytalnych, funduszy opartych na kapitale żelaznym i fundacji, instytucji finansowych, funduszy funduszy oraz osób zaliczanych do kategorii klientów zamożnychFortress: weltweit tätiges alternatives Anlage- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in den USA, das Kapital für verschiedene Investorengruppen verwaltet, darunter Pensionsfonds, Stiftungen, Finanzinstitute, Dachfonds und vermögende Privatanleger
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5655 zdań frazy klient.Znalezione w 2,321 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.