Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fahrzeugbrief   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

karta dopuszczenia pojazduFahrzeuggenehmigungsbogen
karta opisu (pojazdu)Beschreibungsbogen

Przykładowe zdania z "karta pojazdu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Oprócz punktów R.‧-R.‧, pojazdy zaprojektowane dla ruchu w Europie Zachodnie spełniają wymagania w UIC Karty ‧–‧ lubNeben den Punkten R.‧ bis R.‧ müssen die für den westlichen Verkehr ausgelegten Fahrzeuge ebenfalls die Vorschriften der UIC-Merkblätter ‧-‧ oder ‧ erfüllen
Bez uszczerbku dla przepisów ustawodawstwa państw trzecich dotyczącego odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowego prawa prywatnego, niniejszą dyrektywę stosuje się również do stron poszkodowanych zamieszkałych w Państwie Członkowskim i uprawnionych do odszkodowania w związku ze stratą lub szkodą powstałą w wyniku wypadku, który miał miejsce w państwie trzecim, którego narodowe biuro ubezpieczeniowe, określone w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, przyłączyło się do systemu zielonej karty, w każdym przypadku jeżeli wypadek taki został spowodowany użytkowaniem pojazdów ubezpieczonych i mających stałe miejsce postoju w Państwie CzłonkowskimUnbeschadet der Rechtsvorschriften von Drittländern über die Haftpflicht und unbeschadet des internationalen Privatrechts gelten die Bestimmungen dieser Richtlinie auch für Geschädigte, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben und ein Recht auf Entschädigung für einen Sach-oder Personenschaden haben, der bei einem Unfall entstanden ist, welcher sich in einem Drittland ereignet hat, dessen nationales Versicherungsbüro im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/EWG dem System der Grünen Karte beigetreten ist, und der durch die Nutzung eines Fahrzeugs verursacht wurde, das in einem Mitgliedstaat versichert ist und dort seinen gewöhnlichen Standort hat
NoOfCardVehicleRecords jest liczbą zapisów dotyczących pojazdów możliwych do zarejestrowania na karcienoOfCardVehicleRecords-Anzahl der Fahrzeugdatensätze, die die Karte enthalten kann
Przy wyłączonym zapłonie pojazdu na odpowiednich wyjściach generowane są dane przynajmniej przy każdej zmianie czynności kierowcy lub współkierowcy i/lub włożeniu lub wyjęciu karty do tachografówIst die Zündung ausgeschaltet, ruft zumindest ein Tätigkeitswechsel des Fahrers oder des zweiten Fahrers und/oder das Einstecken oder die Entnahme einer Kontrollgerätkarte eine Datenausgabe hervor
Karta kierowcy umożliwia przechowywanie, dla każdego dnia kalendarzowego, w którym karta jest użyta, i dla każdego okresu używania danego pojazdu w tym dniu (okres używania obejmuje cały okres włożenia wyjęcia karty w danym pojeździe z punktu widzenia karty), następujących danychDie Fahrerkarte muss für jeden Kalendertag, an dem die sie benutzt wurde, sowie für jeden Betriebszeitraum eines Fahrzeugs an diesem Tag (ein Betriebszeitraum umfasst alle aufeinander folgenden Einsteck-/Entnahmevorgänge der Karte in dem Fahrzeug im Hinblick auf diese Karte) die folgenden Daten speichern können
Wprowadzenie urządzenia rejestrującego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, pozwalającego na elektroniczną rejestrację czynności kierowcy na jego karcie kierowcy przez okres ‧ dni i ruchu pojazdu przez okres ‧ dni, umożliwi w przyszłości szybszą i dokładniejszą kontrolę drogowąMit der Einführung des Aufzeichnungsgeräts gemäß Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ und somit der elektronischen Aufzeichnung der Tätigkeiten des Fahrers auf seiner Fahrerkarte über einen Zeitraum von ‧ Tagen und des Fahrzeugs über einen Zeitraum von ‧ Tagen wird in Zukunft eine schnellere und umfassendere Kontrolle auf der Straße ermöglicht
Przewoźnicy drogowi musieliby okazywać wystawione w Niemczech paragony stacji paliw lub talony firm prowadzących rozliczanie płatności za pomocą paliwowych kart kredytowych, z podanym na każdym z nich numerem rejestracyjnym danego pojazdu, i każdego roku, w terminie, złożyć wniosek o zwrot kosztów opłat za przejazdDie Verkehrsunternehmer sollen jedes Jahr fristgerecht einen Antrag auf Mauterstattung sowie Unterlagen wie Tankquittungen oder Abrechnungsbelege von Kreditkartengesellschaften aus Deutschland vorlegen, jeweils unter Angabe des amtlichen Kennzeichens des betankten Fahrzeugs
Dolna część pojazdów mogących wjeżdżać na pokład promów powinna ponadto stosować się do karty UIC ‧ (wagony towarowe) lub ‧ (wagony osobowe i wagony bagażoweDer untere Bereich der Fahrzeuge, die für den Fährverkehr geeignet sind, muss die Anforderungen des UIC-Merkblatts ‧ (Güterwagen) oder ‧ (Reisezugwagen und Gepäckwagen) erfüllen
prowadzenie pojazdu bez prawidłowej kartyLenken ohne geeignete Karte
Austria wydaje i odpowiednio wcześniej udostępnia karty ekopunktów, niezbędne przy zarządzaniu systemem ekopunktów, zgodnie z załącznikiem ‧, dla pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez Austrię w tranzycieÖsterreich sorgt nach Anhang ‧ für die rechtzeitige Ausgabe und Verfügbarkeit der für die Verwaltung des Ökopunktesystems erforderlichen Ökopunktkarten für Lastkraftwagen im Transit durch Österreich
dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, zsumowany całkowity czas prowadzenia podczas dwóch kolejnych tygodni, przerwy i dzienne oraz tygodniowe okresy odpoczynku i wyrównawczy okres odpoczynku, wykresówki z poprzednich dwóch tygodni, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i/lub dane z tego samego okresu przechowywane na karcie kierowcy i/lub w pamięci urządzenia rejestrującego zgodnie z postanowieniami załącznika ‧ do niniejszej dyrektywy i/lub na wydruku z poprzedzających ‧ dniTägliche und wöchentliche Lenkzeiten, summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinanderfolgender Wochen, Ruhepausen sowie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten und die Ausgleichruhezeit; daneben die Schaublätter der zwei zurückliegenden Wochen, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ im Fahrzeug mitzuführen sind, und/oder die für den gleichen Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder im Speicher des Kontrollgeräts gemäß Anhang ‧ der vorliegenden Richtlinie aufgezeichneten Daten und/oder Ausdrucke der letzten ‧ Tage
Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną, której wzór, w przypadku homologacji typu pojazdów, jest określony w załączniku II, a w przypadku homologacji typu układów, oddzielnych zespołów lub części znajduje się w załączniku lub dodatku do dyrektywy dotyczącej odpowiedniego układu, oddzielnego zespołu lub części, a także inne dokumenty wymienione w karcie informacyjnejDem Antrag auf Erteilung einer Fahrzeug-Typgenehmigung ist ein Beschreibungsbogen nach dem Muster des Anhangs ‧ und dem Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung für Systeme, selbständige technische Einheiten oder Bauteile ein Beschreibungsbogen nach dem Muster in einem Anhang oder einer Anlage zu der für das System, die selbständige technische Einheit oder das Bauteil geltenden Einzelrichtlinie beizufügen; ferner sind die im Beschreibungsbogen bezeichneten anderen Unterlagen beizufügen
porównać dane dotyczące czynności kierowcy wczytane z karty i jednostki pojazdowej z wszelkimi innymi dokumentami znajdującymi się w pojeździe oraz z oświadczeniami kierowcyAbgleich der von der Fahrkarte und der Fahrzeugeinheit heruntergeladenen Daten zur Fahrertätigkeit mit etwaigen sonstigen Unterlagen im Fahrzeug sowie den Angaben des Fahrers
Informacje przechowywane na karcie kierowcy lub warsztatowej dotyczące okresu używania pojazdu w czasie dnia kalendarzowego (wymagania ‧ iAuf einer Fahrer-oder Werkstattkarte gespeicherte Information zur Einsatzzeit eines Fahrzeugs an einem Kalendertag (Randnummer ‧ und
data i godzina zakończenia zdarzenia odpowiada dacie i godzinie włożenia karty w tym pojeździeDatum und Uhrzeit des Ereignisendes müssen Datum und Uhrzeit des Einsteckens der Karte in das derzeitige Fahrzeug entsprechen
pkt ‧.‧. (z wyjątkiem przepisów dotyczących kart identyfikacyjnych i przepustek dla pojazdów); lubNummer ‧.‧ (ausgenommen Bestimmungen zu Ausweisen und Fahrzeugpassierscheinen) oder
jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty; lubwenn das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgestattet ist, von Hand, durch automatische Aufzeichnung oder auf andere Weise lesbar und ohne Verschmutzung des Schaublatts auf dem Schaublatt eingetragen werden, oder
data i godzina rozpoczęcia zdarzenia odpowiada dacie i godzinie wyjęcia karty z poprzedniego pojazduDatum und Uhrzeit des Ereignisbeginns müssen Datum und Uhrzeit der Kartenentnahme aus dem vorherigen Fahrzeug entsprechen
Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie zapisów z danymi dotyczącymi używanego pojazdu, w taki sam sposób jak karta kierowcyDie Werkstattkarte muss Datensätze zu gefahrenen Fahrzeugen so speichern können wie eine Fahrerkarte
Zastosowanie niniejszej dyrektywy do wypadków mających miejsce w państwach trzecich objętych systemem zielonej karty, w których stronami poszkodowanymi są rezydenci Wspólnoty i w których udział biorą pojazdy ubezpieczone i normalnie zrejestrowane w Państwie Członkowskim, nie pociąga za sobą poszerzenia obowiązkowego zasięgu terytorialnego ubezpieczenia komunikacyjnego, jak przewidziano w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWGDie Anwendung dieser Richtlinie auf Unfälle, die sich in Drittländern ereignen, die vom System der Grünen Karte für Unfälle abgedeckt sind, und in die Geschädigte mit Wohnsitz in der Gemeinschaft und Fahrzeuge verwickelt sind, die in einem Mitgliedstaat versichert sind und dort ihren gewöhnlichen Standort haben, bedeutet keine Ausdehnung der obligatorischen Gebietsdeckung der Kraftfahrzeugversicherung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/EWG
Jednakże Państwa Członkowskie mogą wnioskować, z co najmniej trzymiesięcznym powiadomieniem Komisji i innych Państw Członkowskich, ze względów podatkowych lub celem wystawienia dowodu rejestracyjnego pojazdu, aby świadectwo zgodności zawierało szczegóły inne niż te wymienione w załączniku ‧ A, pod warunkiem że szczegóły te są wyraźnie podane w karcie informacyjnejDie Mitgliedstaaten können jedoch, nachdem sie die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten mindestens drei Monate im Voraus unterrichtet haben, zum Zweck der Fahrzeugbesteuerung oder zur Ausstellung der Zulassungsunterlagen verlangen, dass die Übereinstimmungsbescheinigung Angaben enthält, die nicht in Anhang ‧ Teil A erwähnt sind, vorausgesetzt, diese sind ausdrücklich im Beschreibungsbogen aufgeführt
Regularne wczytywanie danych zarejestrowanych przez jednostkę pojazdową i na karcie kierowcy jest niezbędne dla skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem (WE) nrUm wirksam kontrollieren zu können, ob die in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ festgelegten Bestimmungen zu den Lenk- und Ruhezeiten von den Fahrern und Unternehmen eingehalten werden, müssen die von der Fahrzeugeinheit und auf der Fahrerkarte aufgezeichneten Daten regelmäßig heruntergeladen werden
SessionOpenVehicle jest identyfikacją aktualnie używanego pojazdu ustawianą przy wkładaniu kartysessionOpenVehicle-Kennung des derzeit gefahrenen Fahrzeugs, gesetzt beim Einstecken der Karte
W przypadku gdy dane szczegółowe zawarte w karcie informacyjnej do homologacji typu pojazdu uległy zmianie, producent przedstawia organowi zatwierdzającemu zrewidowane strony, wyraźnie pokazujące charakter zmiany i datę sporządzenia zrewidowanych stronFalls sich die Angaben im Beschreibungsbogen für die Fahrzeug-Typgenehmigung geändert haben, legt der Hersteller der Genehmigungsbehörde die geänderten Seiten vor, aus denen die Art der Änderung und das Datum der Neuausgabe deutlich hervorgehen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35776 zdań frazy karta pojazdu.Znalezione w 8,017 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.