Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fahrzeugbrief   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

karta dopuszczenia pojazdu
Fahrzeuggenehmigungsbogen
karta opisu (pojazdu)
Beschreibungsbogen

Przykładowe zdania z "karta pojazdu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku gdy dane szczegółowe zawarte w karcie informacyjnej do homologacji typu pojazdu uległy zmianie, producent przedstawia organowi zatwierdzającemu zrewidowane strony, wyraźnie pokazujące charakter zmiany i datę sporządzenia zrewidowanych stron
de Falls sich die Angaben im Beschreibungsbogen für die Fahrzeug-Typgenehmigung geändert haben, legt der Hersteller der Genehmigungsbehörde die geänderten Seiten vor, aus denen die Art der Änderung und das Datum der Neuausgabe deutlich hervorgehen
pl Wprowadzenie urządzenia rejestrującego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, pozwalającego na elektroniczną rejestrację czynności kierowcy na jego karcie kierowcy przez okres ‧ dni i ruchu pojazdu przez okres ‧ dni, umożliwi w przyszłości szybszą i dokładniejszą kontrolę drogową
de Mit der Einführung des Aufzeichnungsgeräts gemäß Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ und somit der elektronischen Aufzeichnung der Tätigkeiten des Fahrers auf seiner Fahrerkarte über einen Zeitraum von ‧ Tagen und des Fahrzeugs über einen Zeitraum von ‧ Tagen wird in Zukunft eine schnellere und umfassendere Kontrolle auf der Straße ermöglicht
pl NoOfCardVehicleRecords jest liczbą zapisów dotyczących pojazdów możliwych do zarejestrowania na karcie
de noOfCardVehicleRecords-Anzahl der Fahrzeugdatensätze, die die Karte enthalten kann
pl Zdarzenie Konflikt ruchowy pojazdu nie jest zapisywane na karcie kierowcy ani na karcie warsztatowej
de Das Ereignis Datenkonflikt Fahrzeugbewegung wird nicht auf der Fahrer- und der Werkstattkarte gespeichert
pl Informacje przechowywane w VU dotyczące zmian czynności i/lub zmian stanu prowadzenia pojazdu i/lub zmian stanu karty dla określonego dnia kalendarzowego (wymaganie ‧) i stanu szczelin o godzinie ‧ tego dnia
de In einer FE gespeicherte Information zu Tätigkeitsänderungen und/oder Veränderungen des Status der Fahrzeugführung und/oder Veränderungen des Kartenstatus für einen bestimmten Kalendertag (Randnummer ‧) und des Steckplatzstatus an diesem Tag um ‧ Uhr
pl jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty; lub
de wenn das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgestattet ist, von Hand, durch automatische Aufzeichnung oder auf andere Weise lesbar und ohne Verschmutzung des Schaublatts auf dem Schaublatt eingetragen werden, oder
pl Interfejs człowiek-maszyna służący do ręcznego wprowadzania danych o czynnościach, podczas których kierowcy pozostawali poza pojazdem i w tym czasie nie mogli rejestrować swoich czynności na karcie kierowcy, powinien zostać uproszczony i objaśniony
de Die Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Vornahme manueller Einträge über die Tätigkeiten von Fahrern, die sich nicht in ihrem Fahrzeug befanden und für die betreffende Zeit ihre Tätigkeiten nicht auf ihren Fahrerkarten aufzeichnen können, sollte vereinfacht und geklärt werden
pl dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, zsumowany całkowity czas prowadzenia podczas dwóch kolejnych tygodni, przerwy i dzienne oraz tygodniowe okresy odpoczynku i wyrównawczy okres odpoczynku, wykresówki z poprzednich dwóch tygodni, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i/lub dane z tego samego okresu przechowywane na karcie kierowcy i/lub w pamięci urządzenia rejestrującego zgodnie z postanowieniami załącznika ‧ do niniejszej dyrektywy i/lub na wydruku z poprzedzających ‧ dni
de Tägliche und wöchentliche Lenkzeiten, summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinanderfolgender Wochen, Ruhepausen sowie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten und die Ausgleichruhezeit; daneben die Schaublätter der zwei zurückliegenden Wochen, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ im Fahrzeug mitzuführen sind, und/oder die für den gleichen Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder im Speicher des Kontrollgeräts gemäß Anhang ‧ der vorliegenden Richtlinie aufgezeichneten Daten und/oder Ausdrucke der letzten ‧ Tage
pl SessionOpenVehicle jest identyfikacją aktualnie używanego pojazdu ustawianą przy wkładaniu karty
de sessionOpenVehicle-Kennung des derzeit gefahrenen Fahrzeugs, gesetzt beim Einstecken der Karte
pl data i godzina zakończenia zdarzenia odpowiada dacie i godzinie włożenia karty w tym pojeździe
de Datum und Uhrzeit des Ereignisendes müssen Datum und Uhrzeit des Einsteckens der Karte in das derzeitige Fahrzeug entsprechen
pl Alfabetyczne określenie państwa, zgodnie z konwencjonalnym oznakowaniem państw na nalepkach umieszczanych na zderzakach pojazdów, i/lub jak używane w międzynarodowych, zharmonizowanych dokumentach ubezpieczeniowych pojazdów (zielona karta
de Alphabetische Bezeichnung eines Landes entsprechend der üblichen Landeskennzeichen an Kraftfahrzeugen und/oder entsprechend der Verwendung in den international einheitlichen Fahrzeugversicherungspapieren (grüne Versicherungskarte
pl Zastosowanie niniejszej dyrektywy do wypadków mających miejsce w państwach trzecich objętych systemem zielonej karty, w których stronami poszkodowanymi są rezydenci Wspólnoty i w których udział biorą pojazdy ubezpieczone i normalnie zrejestrowane w Państwie Członkowskim, nie pociąga za sobą poszerzenia obowiązkowego zasięgu terytorialnego ubezpieczenia komunikacyjnego, jak przewidziano w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG
de Die Anwendung dieser Richtlinie auf Unfälle, die sich in Drittländern ereignen, die vom System der Grünen Karte für Unfälle abgedeckt sind, und in die Geschädigte mit Wohnsitz in der Gemeinschaft und Fahrzeuge verwickelt sind, die in einem Mitgliedstaat versichert sind und dort ihren gewöhnlichen Standort haben, bedeutet keine Ausdehnung der obligatorischen Gebietsdeckung der Kraftfahrzeugversicherung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/EWG
pl data i godzina ostatniego użycia pojazdu, (tj. ostatnie wyjęcie karty w tym okresie używania pojazdu lub ‧, jeżeli okres używania trwał w tym czasie
de Datum und Uhrzeit des letzten Einsatzes des Fahrzeugs (d. h. letzte Kartenentnahme für diesen Betriebszeitraum des Fahrzeugs oder ‧ Uhr, wenn der Betriebszeitraum zu jenem Zeitpunkt andauert
pl Liczba zapisów dotyczących użytych pojazdów, możliwych do przechowywania na karcie kierowcy lub warsztatowej
de Anzahl der Angaben zu den gefahrenen Fahrzeugen enthaltenden Datensätze, die eine Fahrer-oder Werkstattkarte speichern kann
pl data i godzina pierwszego użycia pojazdu (tj. pierwsze włożenie karty w tym okresie używania pojazdu lub ‧, jeżeli okres używania trwał w tym czasie
de Datum und Uhrzeit des ersten Einsatzes des Fahrzeugs (d. h. erstes Karteneinstecken für diesen Betriebszeitraum des Fahrzeugs oder ‧ Uhr, wenn der Betriebszeitraum zu diesem Zeitpunkt andauert
pl w zakresie, w jakim jest to możliwe, ubezpieczenia pojazdu, znajdujących się normalnie na zielonej karcie, którymi dysponuje posiadacz pojazdu, w zakresie, w jakim są one wymagane przez państwo członkowskie, na terytorium którego pojazd normalnie przebywa
de soweit möglich über die normalerweise in der Grünen Karte enthaltenen, im Besitz des Fahrzeughalters befindlichen Angaben über die Versicherung des betreffenden Fahrzeugs, soweit diese von dem Mitgliedstaat, in dessen Gebiet das Fahrzeug seinen gewöhnlichen Standort hat, verlangt werden
pl Po włożeniu dwóch ważnych kart kierowcy wybierany jest stan prowadzenia pojazdu ZAŁOGA, w każdym innym przypadku wybierany jest stan prowadzenia pojazdu JEDEN KIEROWCA
de Wenn zwei gültige Fahrerkarten in das Gerät eingesteckt sind, wird automatisch der Status TEAM gewählt, in allen anderen Fällen der Status EINMANNBETRIEB
pl W takim przypadku inne państwa członkowskie mają prawo wymagać przy wjeździe na ich terytorium okazania ważnej zielonej karty lub umowy ubezpieczenia granicznego w celu zapewnienia wypłaty odszkodowania poszkodowanym w wypadkach, które mogą zostać spowodowane przez te pojazdy na terytorium tych państw
de In diesem Fall können die anderen Mitgliedstaaten bei der Einreise in ihr Gebiet die Vorlage einer gültigen Grünen Karte oder einer Grenzversicherung verlangen, um sicherzustellen, dass die Opfer von Unfällen, die möglicherweise durch diese Fahrzeuge in ihrem Gebiet verursacht werden, Schadenersatz erhalten
pl Kopiowanie wraz z podpisem cyfrowym części lub całego zbioru danych zapisanych w pamięci danych pojazdu lub w pamięci karty tachografu, które są niezbędne do ustalenia zgodności z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr
de das Kopieren eines Teils oder aller Datendateien im Massenspeicher eines Fahrzeugs oder im Speicher der Kontrollgerätkarte, für welche diese Daten zur Ermittlung der Einhaltung der Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ notwendig sind, zusammen mit der digitalen Signatur
pl Regularne wczytywanie danych zarejestrowanych przez jednostkę pojazdową i na karcie kierowcy jest niezbędne dla skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr
de Um wirksam kontrollieren zu können, ob die in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ festgelegten Bestimmungen zu den Lenk- und Ruhezeiten von den Fahrern und Unternehmen eingehalten werden, müssen die von der Fahrzeugeinheit und auf der Fahrerkarte aufgezeichneten Daten regelmäßig heruntergeladen werden
pl numery zielonej karty lub granicznej polisy ubezpieczeniowej, jeżeli pojazd jest objęty jednym z tych dokumentów w przypadku odstępstwa przewidzianego w art. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/EWG
de die Nummer der grünen Karte oder der Grenzversicherungspolice, wenn das Fahrzeug durch eines dieser Dokumente gedeckt ist, sofern für das Fahrzeug die Ausnahmeregelung nach Artikel ‧ Buchstabe b) der Richtlinie ‧/EWG gilt
pl Jeśli pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB jedzie więcej niż jeden kierowca, kierowcy ci upewniają się, że ich karty kierowcy zostały włożone w odpowiednie otwory tachografu
de Befindet sich an Bord eines mit einem Kontrollgerät nach Anhang IB ausgestatteten Fahrzeugs mehr als ein Fahrer, so stellen die Fahrer sicher, dass ihre Fahrerkarten in den richtigen Schlitz im Fahrtenschreiber eingeschoben werden
pl Przeciętne czynności na dzień w pojeździe definiuje się jako przynajmniej sześciu kierowców lub współkierowców, sześć cykli wkładania wyjmowania karty i ‧ zmian czynności
de Als durchschnittliche Tätigkeit je Tag in einem Fahrzeug gelten mindestens ‧ Fahrer oder zweite Fahrer, ‧ Karteneinsteck-/-entnahmevorgänge und ‧ Tätigkeitswechsel
pl Bez uszczerbku dla przepisów ustawodawstwa państw trzecich, dotyczących odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowego prawa prywatnego, niniejsze przepisy stosuje się również wobec stron poszkodowanych zamieszkałych w państwie członkowskim i uprawnionych do odszkodowania w związku ze stratą lub szkodą powstałą w wyniku wypadku, który miał miejsce w państwie trzecim, którego narodowe biuro ubezpieczeniowe przyłączyło się do systemu zielonej karty, w każdym przypadku, jeżeli wypadek taki został spowodowany użytkowaniem pojazdów ubezpieczonych i mających stałe miejsce postoju w państwie członkowskim
de Unbeschadet der Rechtsvorschriften von Drittländern über die Haftpflicht und unbeschadet des internationalen Privatrechts gelten diese Bestimmungen auch für Geschädigte, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben und ein Recht auf Entschädigung für einen Sach- oder Personenschaden haben, der bei einem Unfall entstanden ist, welcher sich in einem Drittland ereignet hat, dessen nationales Versicherungsbüro dem System der Grünen Karte beigetreten ist, und der durch die Nutzung eines Fahrzeugs verursacht wurde, das in einem Mitgliedstaat versichert ist und dort seinen gewöhnlichen Standort hat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35776 zdań frazy karta pojazdu.Znalezione w 7,659 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.