Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fahrzeugbrief   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

karta dopuszczenia pojazduFahrzeuggenehmigungsbogen
karta opisu (pojazdu)Beschreibungsbogen

Przykładowe zdania z "karta pojazdu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ten typ danych umożliwia kodowanie, w dwubajtowym słowie, stanu szczeliny czytnika o godzinie ‧ i/lub statusu kierowcy o godzinie ‧ i/lub zmiany czynności, i/lub zmiany stanu prowadzenia pojazdu, i/lub zmiany stanu karty dla kierowcy lub współkierowcyMit diesem Datentyp ist es möglich, den Steckplatz-und Fahrerstatus um ‧ Uhr und für einen Fahrer oder einen ‧. Fahrer Tätigkeitsänderungen und/oder Veränderungen des Status der Fahrzeugführung und/oder Veränderungen des Kartenstatus innerhalb eines Zwei-Byte-Wortes zu kodieren
Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną, której wzór, w przypadku homologacji typu pojazdów, jest określony w załączniku II, a w przypadku homologacji typu układów, oddzielnych zespołów lub części znajduje się w załączniku lub dodatku do dyrektywy dotyczącej odpowiedniego układu, oddzielnego zespołu lub części, a także inne dokumenty wymienione w karcie informacyjnejDem Antrag auf Erteilung einer Fahrzeug-Typgenehmigung ist ein Beschreibungsbogen nach dem Muster des Anhangs ‧ und dem Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung für Systeme, selbständige technische Einheiten oder Bauteile ein Beschreibungsbogen nach dem Muster in einem Anhang oder einer Anlage zu der für das System, die selbständige technische Einheit oder das Bauteil geltenden Einzelrichtlinie beizufügen; ferner sind die im Beschreibungsbogen bezeichneten anderen Unterlagen beizufügen
Karty identyfikacyjne portu lotniczego i przepustki pojazdów sprawdza się we wszystkich punktach kontrolnych rejonu operacji lotniczych i obszarów objętych ochroną bezpieczeństwaFlughafenausweise und Fahrzeugpassierscheine sind an allen Kontrollpunkten zur Luftseite und zu Sicherheitsbereichen zu kontrollieren
Liczba zapisów dotyczących użytych pojazdów, możliwych do przechowywania na karcie kierowcy lub warsztatowejAnzahl der Angaben zu den gefahrenen Fahrzeugen enthaltenden Datensätze, die eine Fahrer-oder Werkstattkarte speichern kann
Bez uszczerbku dla przepisów ustawodawstwa państw trzecich, dotyczących odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowego prawa prywatnego, niniejsze przepisy stosuje się również wobec stron poszkodowanych zamieszkałych w państwie członkowskim i uprawnionych do odszkodowania w związku ze stratą lub szkodą powstałą w wyniku wypadku, który miał miejsce w państwie trzecim, którego narodowe biuro ubezpieczeniowe przyłączyło się do systemu zielonej karty, w każdym przypadku, jeżeli wypadek taki został spowodowany użytkowaniem pojazdów ubezpieczonych i mających stałe miejsce postoju w państwie członkowskimUnbeschadet der Rechtsvorschriften von Drittländern über die Haftpflicht und unbeschadet des internationalen Privatrechts gelten diese Bestimmungen auch für Geschädigte, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben und ein Recht auf Entschädigung für einen Sach- oder Personenschaden haben, der bei einem Unfall entstanden ist, welcher sich in einem Drittland ereignet hat, dessen nationales Versicherungsbüro dem System der Grünen Karte beigetreten ist, und der durch die Nutzung eines Fahrzeugs verursacht wurde, das in einem Mitgliedstaat versichert ist und dort seinen gewöhnlichen Standort hat
Karta warsztatowa umożliwia przechowywanie zapisów z danymi dotyczącymi używanego pojazdu, w taki sam sposób jak karta kierowcyDie Werkstattkarte muss Datensätze zu gefahrenen Fahrzeugen so speichern können wie eine Fahrerkarte
Wprowadzenie urządzenia rejestrującego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, pozwalającego na elektroniczną rejestrację czynności kierowcy na jego karcie kierowcy przez okres ‧ dni i ruchu pojazdu przez okres ‧ dni, umożliwi w przyszłości szybszą i dokładniejszą kontrolę drogowąMit der Einführung des Aufzeichnungsgeräts gemäß Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ und somit der elektronischen Aufzeichnung der Tätigkeiten des Fahrers auf seiner Fahrerkarte über einen Zeitraum von ‧ Tagen und des Fahrzeugs über einen Zeitraum von ‧ Tagen wird in Zukunft eine schnellere und umfassendere Kontrolle auf der Straße ermöglicht
zachęca posiadacza karty do ręcznego wprowadzenia czynności, w porządku chronologicznym, za okres od ostatniego wyjęcia karty do godziny zakończenia związanego dziennego okresu pracy (lub czynności związanych z tym pojazdem, w przypadku gdy w rejestrze kontynuowany jest dzienny okres pracyfordert ihn das Kontrollgerät zur manuellen Eingabe der Tätigkeiten in chronologischer Reihenfolge vom Zeitpunkt der Kartenentnahme bis zum Zeitpunkt des Endes des entsprechenden Arbeitstages auf (oder der Tätigkeiten in Bezug auf dieses Fahrzeug, sofern der Arbeitstag auf einem Schaublatt fortgeführt wird
Zniesienie kontroli zielonej karty dla samochodów normalnie przebywających w państwie członkowskim i wjeżdżających na terytorium drugiego państwa członkowskiego może zostać zrealizowane na podstawie porozumienia między krajowymi biurami ubezpieczeniowymi, w ramach którego każde biuro krajowe gwarantowałoby wynagrodzenie szkód i strat, zgodnie z przepisami prawa krajowego, uprawniające do odszkodowania, spowodowanych na jego terytorium przez jeden z tych pojazdów, bez względu na to, czy był ubezpieczony czy nieDie Kontrolle der Grünen Karte kann bei Fahrzeugen, die ihren gewöhnlichen Standort in einem Mitgliedstaat haben und die in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats einreisen, auf der Grundlage eines Übereinkommens zwischen den nationalen Versicherungsbüros aufgehoben werden, kraft deren jedes nationale Büro nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften die Deckung der zu Ersatzansprüchen führenden Schäden garantiert, die in seinem Gebiet von einem solchen versicherten oder nicht versicherten Fahrzeug verursacht worden sind
NoOfCardVehicleRecords jest liczbą zapisów dotyczących pojazdów możliwych do zarejestrowania na karcienoOfCardVehicleRecords-Anzahl der Fahrzeugdatensätze, die die Karte enthalten kann
W tej sytuacji, i tylko wtedy, właściciel pojazdu może wprowadzić VRN, używając swojej karty firmowej przed rozpoczęciem korzystania z pojazdu w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ (np. używając poleceń poprzez odpowiednie menu interfejsu człowiek-maszyna przyrządu rejestrującegoUnter diesen Umständen und nur zu diesem Zeitpunkt muss der Fahrzeugeigentümer die Möglichkeit haben, unter Verwendung seiner Unternehmenskarte das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs einzugeben (beispielsweise mittels Befehlen in einer geeigneten Menüstruktur der Mensch-Maschine-Schnittstelle der Fahrzeugeinheit), bevor das Fahrzeug im Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ betrieben wird
pkt ‧.‧. (z wyjątkiem przepisów dotyczących kart identyfikacyjnych i przepustek dla pojazdów); lubNummer ‧.‧ (ausgenommen Bestimmungen zu Ausweisen und Fahrzeugpassierscheinen) oder
jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty; lubwenn das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I ausgestattet ist, von Hand, durch automatische Aufzeichnung oder auf andere Weise lesbar und ohne Verschmutzung des Schaublatts auf dem Schaublatt eingetragen werden, oder
Informacje przechowywane w VU dotyczące zmian czynności i/lub zmian stanu prowadzenia pojazdu i/lub zmian stanu karty dla określonego dnia kalendarzowego (wymaganie ‧) i stanu szczelin o godzinie ‧ tego dniaIn einer FE gespeicherte Information zu Tätigkeitsänderungen und/oder Veränderungen des Status der Fahrzeugführung und/oder Veränderungen des Kartenstatus für einen bestimmten Kalendertag (Randnummer ‧) und des Steckplatzstatus an diesem Tag um ‧ Uhr
Zdarzenie Konflikt ruchowy pojazdu nie jest zapisywane na karcie kierowcy ani na karcie warsztatowejDas Ereignis Datenkonflikt Fahrzeugbewegung wird nicht auf der Fahrer- und der Werkstattkarte gespeichert
W przypadku pojazdów, dla których prędkość maksymalna nie jest ograniczona odpowiednią definicją podaną w art. ‧ punkty ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, nie jest konieczny test homologacji typu, a prędkość maksymalna zostanie przyjęta taka, jaką podał producent pojazdu w karcie informacyjnej podanej w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEBei Fahrzeugen, deren Höchstgeschwindigkeit nicht entsprechend Artikel ‧ Absätze ‧ und ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG bauartbedingt begrenzt ist, ist für die Typgenehmigung keine Prüfung der Höchstgeschwindigkeit erforderlich, die vom Hersteller im Beschreibungsbogen nach Anhang ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG angegebene Höchstgeschwindigkeit wird übernommen
data i godzina pierwszego użycia pojazdu (tj. pierwsze włożenie karty w tym okresie używania pojazdu lub ‧, jeżeli okres używania trwał w tym czasieDatum und Uhrzeit des ersten Einsatzes des Fahrzeugs (d. h. erstes Karteneinstecken für diesen Betriebszeitraum des Fahrzeugs oder ‧ Uhr, wenn der Betriebszeitraum zu diesem Zeitpunkt andauert
Alfabetyczne określenie państwa, zgodnie z konwencjonalnym oznakowaniem państw na nalepkach umieszczanych na zderzakach pojazdów, i/lub jak używane w międzynarodowych, zharmonizowanych dokumentach ubezpieczeniowych pojazdów (zielona kartaAlphabetische Bezeichnung eines Landes entsprechend der üblichen Landeskennzeichen an Kraftfahrzeugen und/oder entsprechend der Verwendung in den international einheitlichen Fahrzeugversicherungspapieren (grüne Versicherungskarte
dzienny czas prowadzenia pojazdu, przerwy i dzienne oraz tygodniowe okresy odpoczynku; wykresówki z dni poprzednich, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i/lub dane z tego samego okresu przechowywane na karcie kierowcy i/lub w pamięci urządzenia rejestrującego zgodnie z postanowieniami załącznika ‧ do niniejszej dyrektywy i/lub na wydrukutägliche Lenkzeiten, Ruhepausen sowie tägliche und wöchentliche Ruhezeiten; daneben die Schaublätter der vorhergehenden Tage, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ im Fahrzeug mitzuführen sind, und/oder die für den gleichen Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder im Speicher des Kontrollgeräts gemäß Anhang ‧ der vorliegenden Richtlinie aufgezeichneten Daten und/oder Ausdrucke
Jeśli pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB jedzie więcej niż jeden kierowca, kierowcy ci upewniają się, że ich karty kierowcy zostały włożone w odpowiednie otwory tachografuBefindet sich an Bord eines mit einem Kontrollgerät nach Anhang IB ausgestatteten Fahrzeugs mehr als ein Fahrer, so stellen die Fahrer sicher, dass ihre Fahrerkarten in den richtigen Schlitz im Fahrtenschreiber eingeschoben werden
rozpoznania typu karty, posiadacza karty, wcześniej używanego pojazdu, daty i godziny ostatniego wyjęcia karty i czynności wybranej dla tego czasuzur Identifizierung der Kartenart, des Karteninhabers, des zuvor genutzten Fahrzeugs, des Datums und der Uhrzeit der letzten Kartenentnahme und der zu jenem Zeitpunkt gewählten Tätigkeit
Powierzchnie techniczne i konserwacyjne są chronione przy pomocy ogrodzeń, straży, patroli, a dostęp do tych powierzchni jest kontrolowany za pomocą kart identyfikacyjnych portu lotniczego i przepustek dla pojazdówTechnik-und Instandhaltungsbereiche sind durch Zäune, Wachen und Streifen zu schützen, und der Zugang zu diesen Bereichen ist anhand von Flughafenausweisen und Fahrzeugpassierscheinen zu kontrollieren
W takim przypadku inne państwa członkowskie mają prawo wymagać przy wjeździe na ich terytorium okazania ważnej zielonej karty lub umowy ubezpieczenia granicznego w celu zapewnienia wypłaty odszkodowania poszkodowanym w wypadkach, które mogą zostać spowodowane przez te pojazdy na terytorium tych państwIn diesem Fall können die anderen Mitgliedstaaten bei der Einreise in ihr Gebiet die Vorlage einer gültigen Grünen Karte oder einer Grenzversicherung verlangen, um sicherzustellen, dass die Opfer von Unfällen, die möglicherweise durch diese Fahrzeuge in ihrem Gebiet verursacht werden, Schadenersatz erhalten
SessionOpenVehicle jest identyfikacją aktualnie używanego pojazdu ustawianą przy wkładaniu kartysessionOpenVehicle-Kennung des derzeit gefahrenen Fahrzeugs, gesetzt beim Einstecken der Karte
Dolna część pojazdów zdolnych do wjazdu na promy powinna w późniejszym czasie być zgodna z UIC Karta ‧ (wagony towarowe) albo ‧ (wagony pasażerskie i bagażoweDer untere Teil von Fahrzeugen, die auf Fähren fahren können, muss später mit UIC-Merkblatt ‧ (Güterwagen) oder ‧ (Reisezugwagen und Gepäckwagen) konform sein
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35776 zdań frazy karta pojazdu.Znalezione w 5,676 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.