Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Winterferien   
    (  f)

Przykładowe zdania z "ferie zimowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Częściowo dzięki naciskom ze strony Unii Europejskiej, Rady Europy oraz niektórych ministrów spraw zagranicznych, w tym holenderskiego ministra Verhagena, dekret ten został tymczasowo zawieszony w okresie pomiędzy 20 grudnia a 20 stycznia, przez co ostatecznie umożliwiono wielu dzieciom wyjazd na ferie. Nie przyjęto jednak żadnych zapisów dotyczących okresu po 20 stycznia.
de Teilweise unter dem Druck der Europäischen Union, des Europarates und verschiedener Außenminister, einschließlich unseres niederländischen Ministers Verhagen, wurde diese Verordnung für die Dauer vom 20. Dezember bis zum 20. Januar aufgehoben, so dass überhaupt einige Kinder Urlaub bei uns machen konnten, doch für die Zeit nach dem 20. Januar wurden keine Vorkehrungen getroffen.
pl A pragnę tylko cichych i spokojnych ferii świątecznych
de Ich möchte einfach nur schöne, ruhige Feiertage haben
pl Jesteś pewien, że w ten sposób chcesz spędzić swoje ferie
de Willst du die Feiertage wirklich so verbringen?
pl Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu wakacji, ferii szkolnych i świąt
de Die angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
pl Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem terminów wakacji, ferii szkolnych i świąt
de Die angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
pl Zróżnicowanie terminów wakacji/ferii mogłoby przyczynić się do przedłużenia okresu działalności, przez co można by osiągnąć poprawę wykorzystania potencjału infrastruktury turystycznej
de Eine Entzerrung der Ferienordnungen könnte einen positiven Beitrag zur Verlängerung der Saison leisten, wodurch eine Verbesserung der Kapazitätsauslastung der touristischen Infrastruktur erreicht werden könnte
pl Pracodawcy, zapewniając możliwość wzięcia urlopu na okres ferii szkolnych czy choroby dzieci, mogą przyczynić się do łatwiejszego i lepszego godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych
de Indem der Arbeitgeber eine Freistellung in den Schulferien bzw. bei Krankheit der Kinder gewährt, kann er zur leichteren und besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen
pl Zimowy festiwal odbył się pomimo bardzo niekorzystnych warunków.
de Unter widrigsten Umständen fand das Winterfestival statt.
pl W przypadku opon zimowych wartości graniczne określone w tabeli ‧ podwyższa się o ‧ kg/t
de Bei M + S-Reifen erhöhen sich die Grenzwerte aus Tabelle ‧ um ‧ kg/t
pl Podstawowa żywność stada w okresie letnim składa się przez co najmniej ‧ dni z trawy z pastwisk oraz siana dostarczanego bez ograniczeń w okresie zimowym
de Das Grundfutter der Tiere besteht aus Weidegras im Sommer während mindestens ‧ Tagen und aus Heu in beliebiger Menge im Winter
pl Ponadto w czasie pochmurnych zimowych dni, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest największe, energia ta jest najmniej dostępna
de Darüber hinaus ist die Energie an bewölkten Wintertagen, wenn der Wärmebedarf am größten ist, am wenigsten verfügbar
pl Przekroczenia związane z posypywaniem dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym
de Überschreitungen aufgrund der Ausbringung von Streusand oder-salz auf Straßen im Winterdienst
pl Wnioski wizowe dla członków rodziny olimpijskiej, biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w ‧ r., powinny być składane do Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w ‧ r. za pośrednictwem odpowiedzialnych organizacji w tym samym czasie, co wnioski o akredytację
de Die Visumanträge für die Mitglieder der olympischen Familie, die an den Olympischen und/oder Paralympischen Winterspielen ‧ teilnehmen, sollten von den zuständigen Einrichtungen beim Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele ‧ gleichzeitig mit dem Antrag auf Akkreditierung eingereicht werden
pl Koordynator wycofuje serie czasów na start lub lądowanie tymczasowo przyznane przewoźnikowi lotniczemu w trakcie procesu jego tworzenia i umieszcza je w puli dnia ‧ stycznia na następny sezon letni, lub dnia ‧ sierpnia na następny sezon zimowy, jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada licencji na prowadzenie działalności lub jej ekwiwalentu na dany dzień lub jeżeli nie jest określone przez właściwe organy przyznające licencje, że taka licencja na prowadzenie działalności lub jej ekwiwalent zostanie wydana przed rozpoczęciem się danego okresu rozkładowego
de Der Koordinator entzieht einem in der Gründungsphase befindlichen Luftfahrtunternehmen die vorläufig zugewiesene Abfolge von Zeitnischen am ‧. Januar für die folgende Sommersaison oder am ‧. August für die folgende Wintersaison und stellt diese in den Pool ein, wenn das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nicht über eine Betriebsgenehmigung oder eine gleichwertige Genehmigung verfügt oder wenn von der zuständigen Genehmigungsbehörde keine Erklärung abgegeben wird, dass vor Beginn der betreffenden Flugplanperiode voraussichtlich eine Betriebsgenehmigung oder eine gleichwertige Genehmigung erteilt werden wird
pl Pięć lotów tygodniowo w obie strony oraz ogółem ‧ miejsc tygodniowo w każdą stronę podczas całego sezonu zimowego
de Fünf Hin- und Rückflüge pro Woche mit insgesamt ‧ Sitzplätzen pro Woche und Strecke in der Winterflugplanperiode
pl letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie
de Olympische Sommer- und Winterspiele
pl Opady występują głównie w okresie jesienno-zimowym, niemniej również latem pojawiają się deszcze, które uniemożliwiają powstanie suszy w lipcu i sierpniu
de Obwohl sich die Niederschläge hauptsächlich auf die Herbst- und Wintersaison konzentrieren, fällt auch Sommerregen, der Dürre im Juli und August verhindert
pl Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że według Parlamentu Europejskiego i Rady, poza przypadkami gdy akt ustawodawczy przewiduje zastosowanie trybu pilnego, zgłaszanie aktów delegowanych powinno odbywać się z uwzględnieniem okresów, w których instytucje nie prowadzą prac (przerwa zimowa i letnia oraz wybory europejskie), tak aby Parlament Europejski i Rada mogły skorzystać ze swoich uprawnień w terminach przewidzianych w stosownych aktach ustawodawczych; Komisja oświadcza, że jest w związku z tym gotowa podjąć odpowiednie działania
de Die Europäische Kommission nimmt zur Kenntnis, dass das Europäische Parlament und der Rat außer in den Fällen, in denen der Gesetzgebungsakt ein Dringlichkeitsverfahren vorsieht, davon ausgehen, dass bei der Notifizierung delegierter Rechtsakte den Ferienzeiten der Organe (Winter, Sommer und Europawahlen) Rechnung getragen wird, um sicherzustellen, dass das Europäische Parlament und der Rat in der Lage sind, ihre Befugnisse innerhalb der in den einschlägigen Gesetzgebungsakten festgesetzten Fristen auszuüben, und ist bereit, dementsprechend zu handeln
pl W zakresie wiatrów stwierdza się, że dominują wiatry wiejące z zachodu i północnego zachodu, a w okresie zimowym dość często występują również wiatry maestrale i libeccio, które mogą być szczególnie gwałtowne
de Der Wind kommt hauptsächlich aus Westen und Nordosten, im Winter treten auch häufig Mistral- und Südwestwinde auf, die besonders stürmisch sein können
pl olimpijskie karty akredytacyjne wydawane przez Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w ‧ r., zgodnie z Ordinanza n. ‧ del Presidente del Consiglio dei Ministri z dnia ‧ września ‧ r. (GU nr ‧ z ‧.‧.‧), oznaczają jeden lub dwa bezpieczne dokumenty, jeden na Igrzyska Olimpijskie, drugi na Igrzyska Paraolimpijskie, z fotografią posiadacza, potwierdzające tożsamość członka rodziny olimpijskiej i upoważniające do korzystania z dostępu do obiektów, w których rozgrywają się zawody sportowe lub inne wydarzenia zaplanowane w czasie trwania Igrzysk
de olympische Akkreditierungskarten, die vom Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele ‧ gemäß der Ordinanza Nr. ‧ del Presidente del Consiglio dei Ministri vom ‧. September ‧ (GU Nr. ‧ vom ‧.‧.‧) ausgestellt werden, ein von zwei mit Sicherheitsmerkmalen versehenen Dokumenten, eins für die Olympischen und eins für die Paralympischen Spiele, die jeweils mit einem Foto des Inhabers versehen sind, die die Identität des betreffenden Mitglieds der olympischen Familie belegen und dem Inhaber das Recht auf Zugang zu den Austragungsorten der Wettkämpfe und anderen Veranstaltungen während der Dauer der Spiele gewähren
pl Udział w przekroczeniach wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM‧, wynikający z posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym, również może być pominięty podczas oceny dotrzymania wartości dopuszczalnych jakości powietrza, pod warunkiem że podjęto odpowiednie środki w celu obniżenia stężeń pyłu zawieszonego PM
de Überschreitungen des Partikel (PM‧)-Grenzwertes aufgrund der Ausbringung von Streusand oder-salz auf Straßen können ebenfalls bei der Beurteilung der Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte unberücksichtigt bleiben, sofern sinnvolle Maßnahmen zur Senkung der Konzentrationen getroffen wurden
pl W przypadku gdy lista osób zgłoszonych jako uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich w ‧ r. ulegnie zmianie przed rozpoczęciem Igrzysk, odpowiedzialne organizacje niezwłocznie informują o tym Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w ‧ r., tak aby umożliwić cofnięcie kart akredytacyjnych osób usuniętych z listy
de Wird die Liste der für die Teilnahme an den Olympischen und/oder Paralympischen Winterspielen ‧ vorgeschlagenen Personen vor Beginn der Spiele geändert, so unterrichten die verantwortlichen Einrichtungen unverzüglich das Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele ‧, damit die Akkreditierungskarten der aus der Liste gestrichenen Personen eingezogen werden können
pl Okres letni dla szpinaku obejmuje obecnie październik, natomiast w przypadku sałaty październik należy do okresu zimowego
de Bei Spinat schließt das Sommerhalbjahr gegenwärtig den Oktober mit ein, während für Kopfsalat der Oktober zum Winterhalbjahr zählt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 340 zdań frazy ferie zimowe.Znalezione w 0,417 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.