wymowa: IPA: dvãˈnaɕʨ̑ɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • zwölf   
    (Cardinal number, Numeral  ) [hyphenation: zwölf;]
     
    Die ganze Zahl zwischen elf und dreizehn, welche in römischen Zahlen XII geschrieben wird und in der sogenannten 'arabischen' oder Dezimalschreibweise in Numeralen einer modernen lateinischen Schrift als 12.
  • Zwölf   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
liczba 12

Picture dictionary

zwölf
zwölf

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (6)

Dwanaście krzeseł
Zwölf Stühle
Dwanaście prac Asteriksa
Asterix erobert Rom
Dwunastu Apostołów
Twelve Apostles

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dwanaście", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadku refundacji zróżnicowanej w zależności od miejsca przeznaczenia, produkt został przywieziony w niezmienionym stanie w terminie dwunastu miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia wywozowego w określonym państwie trzecim
de im Fall einer je Bestimmung differenzierten Erstattung innerhalb einer Frist von ‧ Monaten nach dem Tag der Annahme der Ausfuhranmeldung in unverändertem Zustand in ein bestimmtes Drittland eingeführt worden ist
pl rzeczywiste zagęszczenie zwierząt jest mniejsze niż ‧,‧ sztuki w wieku powyżej dwunastu miesięcy na hektar w skali średniorocznej
de Die tatsächliche Bestandsdichte liegt bei Tieren von mehr als zwölf Monaten im Jahresdurchschnitt unter ‧,‧ Tiere/ha
pl korzystanie z Internetu do zamawiania sprzętu komputerowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
de Nutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Computerhardware
pl Projekt przewiduje dotację dla przedsiębiorstw w wysokości ‧,‧ EUR na każdą osobę długotrwale bezrobotną, która zostanie zatrudniona na czas nieokreślony lub określony, jednak nie krótszy niż dwanaście miesięcy, w sektorze turystyki i rolnictwa
de Im Rahmen dieses Projekts erhalten Unternehmen eine Finanzhilfe in Höhe von ‧,‧ für jeden Langzeitarbeitslosen, den sie dauerhaft oder auf der Grundlage eines auf mindestens zwölf Monate befristeten Arbeitsvertrags in den Bereichen Fremdenverkehr und Landwirtschaft beschäftigen
pl Straciłem dwunastu ludzi
de Ich habe heute ‧ Männer verloren
pl W terminie dwunastu miesięcy od daty powiadomienia przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przygotowuje i przedkłada Komisji sprawozdanie (dalej zwane projektem sprawozdania z oceny) wraz z kopią dla Urzędu, oceniające, czy można się spodziewać, że dana substancja czynna spełnia kryteria zatwierdzenia, określone w art
de Innerhalb von zwölf Monaten nach der Mitteilung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Unterabsatz ‧ erstellt der berichterstattende Mitgliedstaat einen Bericht (nachstehend Entwurf des Bewertungsberichts genannt), in dem er bewertet, ob der Wirkstoff Genehmigungskriterien des Artikels ‧ voraussichtlich erfüllt, und übermittelt diesen Bericht an die Kommission, mit Kopie an die Behörde
pl Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego terminu
de Über die Anträge wird innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf der genannten Frist entschieden
pl Należy również ustalić, że ewentualne potrącenie nadpłaty będzie mogło dotyczyć co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego rozporządzenia oraz że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, począwszy od tej daty, analogicznie do zasad przewidzianych dla współczynników korygujących stosowanych na terytorium Wspólnoty do wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych dla urzędników i pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich
de In Übereinstimmung mit der für die Anwendung der innerhalb der Gemeinschaft für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften geltenden Berichtigungskoeffizienten vorgesehenen Regelung sollte jedoch vorgesehen werden, dass eine etwaige Rückforderung sich nur auf einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten vor Inkrafttreten dieser Verordnung beziehen und die Wiedereinziehung in einem Zeitraum von höchstens zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgen kann
pl jego realizacja jest oczekiwana w ciągu dwunastu miesięcy po dniu bilansowym
de seine Realisation wird innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag erwartet
pl Na każdym etapie produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy podmioty gospodarcze, aby zagwarantować dokładność informacji na etykiecie, o których mowa w art. ‧ i ‧, rejestrują w szczególności następujące informacje
de Um die Richtigkeit der in den Artikeln ‧ und ‧ genannten Angaben zu gewährleisten, registrieren die Marktteilnehmer auf jeder Stufe der Erzeugung und Vermarktung von Fleisch von bis zu zwölf Monate alten Rindern insbesondere folgende Angaben
pl projekt inwestycyjny prowadzi do wzrostu netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie dwanaście miesięcy oraz
de Das Investitionsvorhaben muss in dem betreffenden Unternehmen einen Nettozuwachs an Beschäftigten im Verhältnis zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl in den vorausgegangenen zwölf Monaten bewirken
pl zostało wysłane do publikacji nie mniej niż pięćdziesiąt dwa dni i nie więcej niż dwanaście miesięcy przed datą przesłania ogłoszenia o zamówieniu
de die Vorinformation wurde spätestens ‧ Tage und frühestens zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der Bekanntmachung zur Veröffentlichung übermittelt
pl Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i jej załączników w ciągu dwunastu miesięcy od daty jej ogłoszenia i niezwłocznie powiadomiają o tym Komisję
de Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts-und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie und ihren Anlagen binnen zwölf Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen die Kommission hiervon unverzüglich in Kenntnis
pl zezwolenie na prowadzenie kasyn może zostać udzielone na okres nieprzekraczający ‧ lat maksymalnie dwunastu wnioskodawcom działającym w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Austrii, którym zabronione jest zakładanie filii poza granicami Austrii, dysponującym pokrytym kapitałem zakładowym w wysokości co najmniej ‧ EUR i jeśli mając na uwadze okoliczności można przyjąć, że uzyskają oni najwyższą kwotę podatków na rzecz podmiotów administracji publicznej?
de eine Konzession für Spielbanken nur an höchsten zwölf Konzessionswerber für eine Dauer bis zu ‧ Jahren erteilt werden darf, die unter anderem eine Aktiengesellschaft mit Sitz im Inland zu sein haben, keine Filialbetriebe außerhalb Österreichs errichten dürfen, über ein eingezahltes Grundkapital von EUR ‧,- verfügen müssen und aufgrund der Umstände erwarten lassen, für die Gebietskörperschaften den besten Abgabenertrag zu erzielen?
pl Komisja przedkłada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień nie później niż w terminie dwunastu miesięcy przed końcem tego ośmioletniego okresu
de Die Kommission legt spätestens ‧ Monate vor Ablauf des Zeitraums von acht Jahren einen Bericht über die übertragenen Befugnisse vor
pl uwzględniając dwanaście Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zwalczania terroryzmu
de unter Hinweis auf die zwölf Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus
pl Jeżeli jednostka zależna wcześniej wyłączona z konsolidacji na mocy postanowień paragrafu ‧ nie została zbyta w ciągu dwunastu miesięcy, konsoliduje się ją na dzień jej przejęcia (zob. MSR
de Wenn ein zuvor gemäß Paragraph ‧ von der Konsolidierung ausgeschlossenes Tochterunternehmen nicht innerhalb von zwölf Monaten veräußert wird, muss es ab dem Erwerbszeitpunkt konsolidiert werden (siehe IAS
pl jeżeli termin ten wynosi czterdzieści osiem miesięcy lub mniej w przypadku usług lub dwanaście miesięcy lub mniej w przypadku dostaw, całkowita wartość zamówienia przez okres jego trwania
de der geschätzte Gesamtwert für die Laufzeit des Vertrages, soweit diese achtundvierzig Monate bei Dienstleistungen bzw. zwölf Monate bei Lieferungen nicht überschreitet
pl Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celu korzystania z handlu internetowego na potrzeby prywatne
de Zu erhebende Variablen für Einzelpersonen, die in den letzten zwölf Monaten das Internet für Privatzwecke für Transaktionen des elektronischen Handels genutzt haben
pl Po upływie dwunastu miesięcy od dnia rozesłania przez Depozytariusza zmiany do załącznika zgodnie z ustępem ‧, zmiana ta wchodzi w życie w stosunku do tych Stron, które nie przedłożyły Depozytariuszowi zawiadomienia zgodnie z ustępem ‧, pod warunkiem że w tym czasie zawiadomienia takie złożyła nie więcej niż jedna trzecia Stron będących nimi w czasie, kiedy zmiana do załącznika była przyjmowana
de Die Änderung eines Anhangs tritt zwölf Monate nach ihrer in Absatz ‧ vorgesehenen Übermittlung durch den Verwahrer für die Vertragsparteien in Kraft, die dem Verwahrer keine Notifikation nach Absatz ‧ vorgelegt haben, sofern zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als ein Drittel der Parteien, die zum Zeitpunkt der Beschließung der Änderung Vertragsparteien waren, eine derartige Notifikation vorgelegt hat
pl Wszystkie spłaty lub wykorzystanie o terminie wymagalności krótszym niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego wykazuje się jako zaliczkowanie krótkoterminowe, a zatem jako aktywa obrotowe
de Alle Rückzahlungen oder jede Nutzung, die zwölf Monate vor dem Abschlussstichtag fällig sind, werden als kurzfristige Vorfinanzierungen und daher als Umlaufvermögen ausgewiesen
pl On umie przebiec sto metrów w dwanaście sekund.
de Er kann 100 Meter in zwölf Sekunden laufen.
pl W świetle dokonań Narodów Zjednoczonych wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB powinno zostać przedłużone na okres dwunastu miesięcy
de In Anbetracht der Entwicklungen im Rahmen der Vereinten Nationen sollte der Gemeinsame Standpunkt ‧/‧/GASP für einen Zeitraum von zwölf Monaten verlängert werden
pl Otrzymano odpowiedzi na kwestionariusze od trzech indyjskich producentów, dwunastu producentów wspólnotowych, jednego importera, jednego dostawcy i dziesięciu podmiotów przetwarzających/użytkowników
de Antworten gingen ein von drei indischen Herstellern, von zwölf Gemeinschaftsherstellern, einem Einführer, einem Zulieferer und zehn Verarbeitern/Verwendern
pl Mięso od bydła w wieku do dwunastu miesięcy jest wprowadzane do obrotu w państwach członkowskich wraz z następującym(-ymi) opisem(-ami) produktu rynkowego ustalonym(-ymi) dla poszczególnych państw członkowskich
de Fleisch von bis zu zwölf Monate alten Rindern darf in den Mitgliedstaaten nur unter den für den jeweiligen Mitgliedstaat festgelegten folgenden Verkehrsbezeichnungen vermarktet werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1303 zdań frazy dwanaście.Znalezione w 0,528 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.