wymowa: IPA: dvãˈnaɕʨ̑ɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • zwölf   
    (Cardinal number  ) [hyphenation: zwölf;]
     
    Die ganze Zahl zwischen elf und dreizehn, welche in römischen Zahlen XII geschrieben wird und in der sogenannten 'arabischen' oder Dezimalschreibweise in Numeralen einer modernen lateinischen Schrift als 12.
  • Zwölf   

Pozostałe znaczenia:

 
liczba 12

Picture dictionary

zwölf
zwölf

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (5)

Dwanaście krzeseł
Zwölf Stühle
Dwanaście prac Asteriksa
Asterix erobert Rom
Dwunastu Apostołów
Twelve Apostles

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dwanaście", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego terminu
de Über die Anträge wird innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf der genannten Frist entschieden
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwanaście miesięcy po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
de Diese Verordnung tritt zwölf Monate nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft
pl Jedno ze wspomnianych dwunastu przedsiębiorstw, mianowicie Golden Step (GS), zażądało ponadto, po ujawnieniu tymczasowych ustaleń, zasadniczej zmiany w następstwie zbadania swojego wniosku o MET i przedstawiło stosowne dowody
de Eines dieser Unternehmen, Golden Step (GS), machte nach Unterrichtung über die vorläufigen Feststellungen außerdem wesentliche Veränderungen nach seiner MWB-Untersuchung geltend und legte Beweise hierfür vor
pl Ponadto w momencie wszczęcia postępowania wiedziano o dwunastu producentach wspólnotowych, którzy nie byli skarżącymi, posiadających siedziby w Zjednoczonym Królestwie, Polsce, Republice Czeskiej, Szwecji, Włoszech i Słowacji
de Außerdem waren bei Einleitung des Verfahrens ‧ Gemeinschaftshersteller im Vereinigten Königreich, Polen, der Tschechischen Republik, Schweden, Italien und der Slowakei bekannt, die sich dem Antrag nicht angeschlossen hatten
pl Jechałem pociągiem dwanaście godzin.
de Ich war 12 Stunden im Zug.
pl Aby zapewnić prawidłowe stosowanie art. ‧b rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, podmioty gospodarcze na każdym etapie produkcji i wprowadzania do obrotu powinny rejestrować informacje o wszelkich osobach będących ich dostawcami mięsa od bydła w wieku do dwunastu miesięcy
de Im Interesse der ordnungsgemäßen Anwendung von Artikel ‧b der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sollten die Marktteilnehmer auf jeder Stufe der Erzeugung und Vermarktung Angaben zu allen Personen registrieren, die ihnen Fleisch von bis zu zwölf Monate alten Rindern geliefert haben
pl Może być cztery, sześć lub dwanaście rat.
de Sie können in vier, sechs oder zwölf Raten zahlen.
pl Gdy pasażerowie przewożeni są na pokładzie statku, który zarejestrowany jest w Państwie-Stronie i który posiada zezwolenie na przewóz ponad dwunastu pasażerów, a niniejsza konwencja ma zastosowanie, to każdy przewoźnik, który faktycznie wykonuje całość lub część przewozu, będzie posiadać ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe, takie jak gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej, od, wynikającej z niniejszej konwencji, odpowiedzialności za śmierć pasażera lub szkodę na jego osobie
de Werden Reisende an Bord eines in das Schiffsregister eines Vertragsstaats eingetragenen Schiffes befördert, das für die Beförderung von mehr als zwölf Reisenden zugelassen ist, und findet dieses Übereinkommen Anwendung, so hat der Beförderer, der die Beförderung ganz oder teilweise tatsächlich durchführt, eine Versicherung oder sonstige finanzielle Sicherheit, wie etwa die Bürgschaft einer Bank oder eines ähnlichen Finanzinstituts, aufrechtzuerhalten, um seine Haftung nach diesem Übereinkommen in Bezug auf Tod und Körperverletzung von Reisenden abzudecken
pl Na błękitnym polu okręg z dwunastu złotych gwiazd, niedotykających się ramionami
de Ein Kranz von zwölf goldenen fünfzackigen Sternen, deren Spitzen sich nicht berühren, auf azurblauem Hintergrund
pl Co dwanaście miesięcy państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o postępach we wdrażaniu na tych liniach, wysyłając zaktualizowany harmonogram
de Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission alle zwölf Monate über die bei der Ausrüstung der Strecken erzielten Fortschritte, indem sie ihr einen überarbeiteten Zeitplan übermitteln
pl Na podstawie przeglądu wspólnego działania ‧/‧/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłużony o kolejne dwanaście miesięcy
de Ausgehend von einer Überprüfung der Gemeinsamen Aktion ‧/‧/GASP sollte das Mandat des Sonderbeauftragten um einen weiteren Zeitraum von ‧ Monaten verlängert werden
pl Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i pozostaje w mocy przez okres dwunastu miesięcy
de Dieses Abkommen tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft und bleibt für einen Zeitraum von ‧ Monaten in Kraft
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretacja art. ‧ WE i art. ‧ WE- Opodatkowanie przez państwo członkowskie dochodów (z kapitałów) rezydenta pochodzących z przedsiębiorstwa z siedzibą w innym państwie członkowskim- Brak deklaracji w państwie członkowskim miejsca zamieszkania- Przepisy krajowe przewidujące termin dwunastu lat na wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w odniesieniu do dochodów pochodzących z innego państwa członkowskiego, a pięciu lat w odniesieniu do przychodów krajowych- Grzywna proporcjonalna- Znaczenie obowiązywania tajemnicy bankowej w państwie członkowskim pochodzenia dochodów
de Vorabentscheidungsersuchen- Hoge Raad der Nederlanden- Auslegung der Art. ‧ EG und ‧ EG- Besteuerung von Einkünften (aus Sparguthaben) eines Inländers, das bei einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Finanzinstitut angelegt wurde- Keine Angabe bei der Steuererklärung im Wohnsitzmitgliedstaat- Nationale Rechtsvorschrift, die für Einkünfte aus einem anderen Mitgliedstaat eine Nachforderungsfrist von ‧ Jahren und für inländische Einkünfte eine Nachforderungsfrist von ‧ Jahren vorsieht- Proportionale Geldbuße- Auswirkung des Bestehens eines Bankgeheimnisses im Herkunftsmitgliedstaat der Einkünfte
pl nie W dwunastu kontrolowanych badaniach klinicznych, współczynnik zakażeń wynosił ‧, ‧ na pacjentorok u pacjentów leczonych produktem Trudexa oraz ‧, ‧ na pacjentorok u pacjentów
de In den zwölf kontrollierten Studien betrug die Infektionsrate bei den mit Trudexa behandelten Patienten ‧ pro Patientenjahr und bei den Patienten unter Placebo und aktiver Kontrolle ‧ pro Patientenjahr
pl korzystanie z Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
de Nutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Gebrauchsgütern
pl Komisja ogłosiła ostatnio dwanaście działań na 2012 roku w celu stymulacji jednolitego rynku, w tym środki finansowania MŚP i mobilności pracowników, które moim zdaniem są krokiem w dobrym kierunku. Korzystając z jednolitego rynku w sposób zintegrowany i eksploatując korzyści, które oferuje, możemy zwiększyć wzrost i dobrobyt na szczeblu europejskim oraz nadać przedsiębiorstwom nowy rozmach.
de Die Kommission hat vor kurzem für das Jahr 2012 zwölf Maßnahmen zur Anregung des Binnenmarktes angekündigt, wozu auch Maßnahmen zur Finanzierung der KMU und zur Arbeitskräftemobilität gehören, die meiner Ansicht nach einen Schritt in die richtige Richtung darstellen. Mittels einer integrierten Nutzung des Binnenmarkts und durch die Ausnutzung der Vorteile, die er bietet, können wir das Wachstum und den Wohlstand auf europäischer Ebene stärken und den Unternehmen neue Impulse geben.
pl Państwa członkowskie powinny mieć prawo ustanawiania przepisów, zgodnie z którymi kredytodawca może domagać się rekompensaty za przedterminową spłatę tylko pod warunkiem, że spłacana przed terminem część kwoty kredytu przekracza w ciągu dwunastu miesięcy próg określony przez państwa członkowskie
de Die Mitgliedstaaten sollten das Recht haben, vorzusehen, dass ein Kreditgeber nur dann eine Entschädigung für vorzeitige Rückzahlung verlangen kann, wenn der Rückzahlungsbetrag innerhalb eines Zwölfmonatszeitraums einen von den Mitgliedstaaten festgelegten Schwellenwert überschreitet
pl Wszystkie spłaty lub wykorzystanie o terminie wymagalności krótszym niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego wykazuje się jako zaliczkowanie krótkoterminowe, a zatem jako aktywa obrotowe
de Sämtliche Rückzahlungen oder Nutzungen vor Ablauf von zwölf Monaten nach dem Berichtstermin werden als kurzfristige Vorfinanzierung und daher als Umlaufvermögen ausgewiesen
pl Wymagania związane ze zdolnością finansową są spełnione wówczas, gdy ubiegające się przedsiębiorstwo kolejowe wykaże, iż będzie w stanie spełniać rzeczywiste i potencjalne zobowiązania, oparte na realistycznych założeniach, przez okres dwunastu miesięcy
de Die Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit sind erfüllt, wenn das antragstellende Eisenbahnunternehmen nachweisen kann, daß es seine tatsächlichen und potentiellen Verpflichtungen unter realistischen Annahmen über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfüllen kann
pl jeżeli ich czas trwania wynosi czterdzieści osiem miesięcy lub mniej w przypadku usług albo dwanaście miesięcy lub mniej w przypadku dostaw – całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego trwania
de der geschätzte Gesamtwert für die Laufzeit des Vertrags, soweit diese ‧ Monate bei Dienstleistungen bzw. zwölf Monate bei Lieferungen nicht überschreitet
pl Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta nie później niż dwanaście miesięcy od upływu wspomnianego terminu
de Über die Anträge wird innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf der genannten Frist entschieden
pl W odniesieniu do przepisów art. ‧ ust. ‧, żywność może znajdować się w obrocie rynkowym nie dłużej niż dwanaście miesięcy od określenia odpowiednich profili składników odżywczych i warunków ich stosowania
de Unter Berücksichtigung von Artikel ‧ Absatz ‧ dürfen Lebensmittel bis zwölf Monate nach Annahme der entsprechenden Nährwertprofile und der Bedingungen für ihre Verwendung in Verkehr gebracht werden
pl Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą najpóźniej w terminie dwunastu miesięcy od dnia jej wejścia w życie
de Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens zwölf Monate nach Inkrafttreten nachzukommen
pl Co więcej, umożliwiamy dwunastu państwom mającym prawo do zmiany swej sytuacji w Parlamencie, gdyż zawarły one porozumienie z całą Unią Europejską, że powinny mieć większą reprezentację niż obecnie, skorzystanie z tego prawa.
de Darüber hinaus ermöglichen wir 12 Ländern, die Anspruch auf eine Umgestaltung ihrer Situation in diesem Parlament haben, weil sie gemäß einer Vereinbarung mit der gesamten Europäischen Union stärker repräsentiert werden sollen, ihr Recht wahrzunehmen.
pl Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie dwunastu miesięcy od momentu jej wejścia w życie
de Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens zwölf Monate nach Inkrafttreten nachzukommen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1303 zdań frazy dwanaście.Znalezione w 0,782 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.