wymowa: IPA: ḍʒvji /d.ʐvi/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tür   
  (Noun  f)
   
  ruchome zakrycie otworu w ścianie umożliwiającego przejście; sam taki otwór
 • Pforte   
 • Türe   
  (Noun  f)
 • Türen   
  (Noun  p)
 • Falltür     
 • Tor   
  (noun   )
 • Tupfer   
 • tuer   
 • tür   

Pozostałe znaczenia:

 
zakrycie na podobieństwo drzwi każdego otworu, przez który można wejść lub coś wkładać
 
zakrycie każdego otworu na podobieństwo drzwi

Picture dictionary

Tür, Pforte
Tür, Pforte
Tür
Tür

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (15)

drzwi balkonowe
Balkontür
Drzwi percepcji
Die Pforten der Wahrnehmung
drzwi rozsuwane
Schiebetür
drzwi skrzypią
Tür knarrt
drzwi wejściowe
Eingangstür; Abschlußtür
dzwonek do drzwi
Türklingeln
oszklone drzwi
verglaste Tür
pi razy drzwi
Pi mal Schnauze; Pi mal Daumen
przy drzwiach zamkniętych
hinter verschlossenen Türen
za zamkniętymi drzwiami
hinter verschlossenen Türen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drzwi", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl No otwórz te drzwi
de Komm, jetzt mach doch mal auf
pl przy zamkniętych oknach i drzwiach
de bei geschlossenen Fenstern und Türen
pl zastosowania dodatkowych drzwi głównych na tylnej ścianie pojazdu przede wszystkim do ładowania/wyładowywania towaru lub bagażu, ale z których mogliby skorzystać pasażerowie, gdyby wymagały tego okoliczności; lub
de dass eine zusätzliche Betriebstür in der Rückwand des Fahrzeugs vorgesehen ist, hauptsächlich für Beladen/Entladen von Gütern oder Gepäck, die aber durch Fahrgäste benutzt werden könnte, wo die Bedingungen dies erfordern, oder
pl Nie wyklucza to wykorzystywania odbiornika telewizyjnego lub podobnego urządzenia jako części systemu kontroli sprawowanej przez kierowcę lub sterowania pojazdu, na przykład do monitorowania drzwi głównych
de Videomonitore oder ähnliche Einrichtungen als Hilfsmittel zum Betrieb oder Lenken des Fahrzeugs, z. B. zur Überwachung der Betriebstüren, sind jedoch zulässig
pl To pozwoliło na dodatkowe ograniczenie ogólnego zanieczyszczenia i poprawę zamykania drzwi pieców
de Dadurch schlossen die Ofentüren besser, so dass die Umweltbelastungen weiter verringert wurden
pl Nie otwiera to szeroko drzwi do ingerencji Unii Europejskiej w obszarach podlegających zasadzie pomocniczości, co umożliwiałoby, na przykład, narzucenie europejskiej płacy minimalnej, co byłoby niebezpieczne, lecz raczej zapewnia ochronę stabilności strefy euro w drodze procesu gwarancji wzajemnych.
de Dies öffnet nicht die Tür für die Europäische Union, in Bereichen einzugreifen, die dem Subsidiaritätsprinzip unterliegen, und beispielsweise einen europäischen Mindestlohn zu verhängen, was eine gefährliche Sache wäre; sie gewährleistet vielmehr den Schutz der Stabilität des Euroraums durch einen gegenseitigen Garantieprozess.
pl Zamierzasz trzaskać drzwiami?
de Willst du Türen zuschlagen?
pl Powinniście pomyśleć o zamykaniu drzwi, kiedy gdzieś wychodzicie
de Wisst ihr, Leute, ihr solltet echt... die Tür abschließen, wenn ihr wegfahrt
pl Zamek pomocniczy oznacza zamek umożliwiający ustawienie w położeniu pełnego zamknięcia wraz z drugim położeniu zamknięcia lub tylko w położeniu pełnego zamknięcia oraz zamontowany w drzwiach lub zespole drzwi wyposażonych w system zamka podstawowego
de Zusätzlicher Türverschluss ein Verschluss mit einer voll eingerasteten Stellung und mit oder ohne eine halb eingerastete Stellung, der an einer Tür oder einem Türsystem angebracht ist, das mit einem Haupt-Türverschlusssystem ausgestattet ist
pl Wysłuchałem pani odpowiedzi i muszę przyznać, że jestem zdumiony. Z jednej stron bowiem Komisja mówi, że jeżeli chcemy więcej informacji, to musimy zapukać do drzwi państw członkowskich.
de Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, ich habe mir Ihre Antworten angehört und ich muss gestehen, dass ich überrascht bin, weil die Kommission einerseits erklärt, dass wir bei den Mitgliedstaaten anklopfen müssen, wenn wir mehr Informationen haben wollen.
pl Cenię decyzję prezydenta Obamy o zamknięciu Guantanamo, ale nie może i nie powinno być tak, że z tym problemem w pierwszej kolejności puka się do drzwi Europy.
de Ich wertschätze Präsident Obamas Entschluss zur Schließung von Guantánamo Bay, aber es kann nicht und darf nicht sein, dass das Problem in erster Linie vor der europäischen Tür abgeladen wird.
pl W przypadku przerwania zasilania układów sterowania drzwiami, drzwi muszą pozostać zablokowane przez mechanizm blokujący
de Bei einem Stromausfall im Türbetätigungssystem müssen die Türen durch den Verriegelungsmechanismus verriegelt bleiben
pl System alarmowy musi co najmniej wykrywać i sygnalizować otwarcie dowolnych drzwi pojazdu, maski silnika i bagażnika
de Das AS muss mindestens beim Öffnen einer Fahrzeugtür, der Motorhaube und des Kofferraums ansprechen und dies anzeigen
pl W każdym przypadku oznakowanie musi pozostać widoczne, kiedy urządzenie jest zamontowane na pojeździe i kiedy dowolna ruchoma część, taka jak pokrywa silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi, jest otwarta
de In jedem Fall muss das Genehmigungszeichen sichtbar sein, wenn die Einrichtung an das Fahrzeug angebaut ist oder ein bewegliches Teil, wie zum Beispiel die Motorhaube, der Kofferraumdeckel oder eine Tür, hochgeklappt beziehungsweise geöffnet wird
pl Idę więc za nią do środka... i patrzę na drzwi, ale wyglądają dobrze
de Ich folge ihr also rein... und ich guckte mir die Tür an, und sie sah in Ordnung aus
pl Jeżeli to konieczne, w celu spełnienia niniejszych warunków podstawa ładunkowa musi być całkowicie zabudowana, z drzwiami wyposażonymi w urządzenie blokujące, zapobiegające niebezpiecznym ruchom podstawy ładunkowej, jeżeli drzwi nie są zamknięte
de Wenn es zur Erfüllung dieser Anforderung erforderlich ist, muss der Lastträger selbst vollständig umschlossen sein und über Türen mit einer Verriegelungseinrichtung verfügen, die gefährliche Bewegungen des Lastträgers nur dann zulässt, wenn die Türen geschlossen sind
pl Otwieram drzwi
de Türen öffnen
pl Pomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi
de Derartige Räume können insbesondere Wände, Decken und Türen aufweisen, die nicht aus glattem, Flüssigkeit abstoßendem, nicht absorbierendem oder korrosionsfestem Material bestehen, sowie natürliche Mauern, Decken und Böden
pl Zatem zamiast wzmacniać kontrole, zniesiemy teraz wizy, szeroko otwierając drzwi i jeszcze pogarszając problem importowanej przestępczości.
de Deshalb werden wir nun, statt die Kontrollen zu verschärfen, die Visumpflicht abschaffen, unsere Türen weit öffnen und das Problem der importierten Kriminalität noch verschlimmern.
pl Edukacja pełni ważną funkcje społeczną, otwiera drzwi i rysuje perspektywy na lepszą przyszłość.
de Bildung erfüllt wichtige soziale Funktionen, sie öffnet Türen und bietet Chancen für eine bessere Zukunft.
pl Zamknij drzwi
de Schließ die Tür
pl Powinniśmy posłuchać ogromnej większości Europejczyków, szczególnie młodych osób, które wychowały się w erze cyfrowej, a także osób, które nie chcą pilnować drzwi; nie chcą zakładać kłódki na wymianę wiedzy, kultury i informacji w Internecie.
de Wir sollten auf die große Mehrheit der Europäer, insbesondere junge Leute, die in der digitalen Zeit aufgewachsen sind, hören. Diese Menschen wollen nicht, dass es Torhüter gibt; sie wollen nicht, dass der Austausch von Wissen, Kultur und Informationen über das Internet mit einem schweren Schloss versehen wird.
pl Przez drzwi
de Durch die Tür
pl utrzymywanie w pomieszczeniach z oddzielnymi komorami, dostępu dla personelu za pośrednictwem podwójnych drzwi
de Haltung in Einrichtungen mit Doppeltürzugang und Schleuse für das Personal
pl Całkowicie absurdalna i nie do przyjęcia jest też sytuacja, w której posłowie do PE muszą za zamkniętymi drzwiami pytać Komisję o treść umów, nad którymi mamy głosować.
de Die Situation, dass Abgeordnete hinter verschlossenen Türen die Kommission über den Inhalt von Abkommen befragen müssen, über die wir dann abstimmen sollen, ist einfach nur absurd und völlig inakzeptabel.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2483 zdań frazy drzwi.Znalezione w 1,43 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.