Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Stammbaum   
  (Noun  m)
   
  graf przedstawiający koligacje rodzinne
 • Familienstammbaum   
  (  m)
   
  graf przedstawiający koligacje rodzinne
 • stammbaum   

Picture dictionary

Familienstammbaum, Stammbaum
Familienstammbaum, Stammbaum

Przykładowe zdania z "drzewo genealogiczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Surowiec przeznaczony do produkcji ChOG Porchetta di Ariccia pochodzi od samic świni wpisanych do ksiąg genealogicznych ras Landrace, Large White, Pietrain i ich hybryd
de Der Rohstoff für die Erzeugung von Porchetta di Ariccia g.g.A. stammt von Sauen, die in die Herdbücher der Rassen Landrace, Large White und Pietrain sowie ihrer Hybriden eingetragen sind
pl Państwa Członkowskie zapewniają, że opis genealogicznych składników, który może być wymagany jest, jeśli zażyczy sobie tego hodowca, traktowany jako poufny
de Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die etwa erforderliche Beschreibung genealogischer Komponenten auf Antrag des Züchters vertraulich gehalten wird
pl Do kosztów kwalifikowalnych należą koszty materiałów koniecznych do prowadzenia ksiąg hodowlanych, usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne (utrzymanie oprogramowania komputerowego, uzupełnianie kart genealogicznych oraz porady techniczne dla hodowców)(art
de Umfasst die zuschussfähigen Kosten des notwendigen Materials für das Anlegen und Führen des Herdbuchs, der in Anspruch genommenen Dienstleistungen Dritter (Wartung der EDV-Anwendung, Anlegen und Führen der Herdbücher und technische Beratung der Tierhalter) (Artikel
pl W rozliczeniu uwzględniane są koszty poniesione na prowadzenie ksiąg genealogicznych i przeprowadzenie badań morfofunkcjonalnych w gospodarstwach oraz w odniesieniu do liczby zwierząt objętych działaniem w roku objętym sprawozdaniem
de Zuschussfähig für die Abrechnung sind geleistete Ausgaben für das Führen von Herdbüchern und morphofunktionellen Kontrollen für die von der Tätigkeit im Abrechnungsjahr betroffenen Betriebe und Einzeltiere
pl bydło- ‧ ‧ bydło czystej krwi wpisane do księgi genealogicznej ras mięsnych, należące do gospodarstwa hodowców bydła czystej krwi; bydło mięsne czystej krwi i cielęta czystej krwi w wieku powyżej ‧ miesięcy, należące do danego gospodarstwa; bydło miêsne czystej krwi będące krzyżówką co najmniej jednego stopnia i cielęta w wieku powyżej ‧ miesięcy, należące do gospodarstwa
de Rinder- ‧ ‧ im Zuchtbetrieb unter Kontrolle stehende und im Herdbuch der Fleischrassen verzeichnete reinrassige Rinder; unter Kontrolle stehende reinrassige Fleischrinder und reinrassige Kälber über ‧ Monate; unter Kontrolle stehende mindestens einfach gekreuzte Fleischrinder und Kälber über ‧ Monate
pl koszty administracyjne związane ze sporządzeniem i prowadzeniem ksiąg genealogicznych
de Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen von Zuchtbüchern?
pl W przypadku gdy konieczne jest sprawdzenie składników genealogicznych w celu zbadania mieszańców i odmian syntetycznych, Państwa Członkowskie zapewnią, żeby wyniki sprawdzania i opis składowych genealogicznych były, jeżeli tego życzy sobie hodowca, traktowane jako poufne
de Falls die Prüfung von Hybriden und synthetischen Sorten eine Prüfung der genealogischen Komponenten erfordert, tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die Ergebnisse der Prüfung der genealogischen Komponenten und deren Beschreibung auf Antrag des Züchters vertraulich gehalten werden
pl Wspieranie rozwoju systemu rolno-spożywczego w Marche za pomocą służb pomocy technicznej, prowadzenia ksiąg genealogicznych oraz kontroli
de Begünstigung der Nahrungsmittelwirtschaft in Marken mit Hilfe der technischen Entwicklungsdienste, dank Führung von Zuchtbüchern und Verschärfung der Kontrollen
pl W Sardynii jednak, jak i w pozostałej części Włoch, wpis do księgi genealogicznej ras owiec jest ograniczony do bardzo niewielkiego odsetka sztuk (od ‧ do ‧ % w przypadku najważniejszych ras), ponieważ księga genealogiczna ma na celu poprawę genetyczną rasy, a więc zwykle rejestrowane są w niej sztuki przeznaczone do reprodukcji, a nie sztuki przeznaczone do uboju, jak jest to w przypadku owcy rasy sardyńskiej
de Allerdings ist auf Sardinien wie im übrigen Italien nur ein äußerst geringer Prozentsatz von Schafen (‧ % bis ‧ % bei Rassen mit größeren Beständen) in Zuchtbücher für Schafrassen eingetragen, denn mithilfe des Zuchtbuchs wird die genetische Verbesserung der Rasse angestrebt, sodass normalerweise nur die für die Zucht bestimmten Tiere eingetragen werden und nicht zum Schlachten bestimmte wie die Schafe sardischer Rasse
pl Dyrektywa ‧/‧/WE ustanawia zasady odnoszące się do warunków zootechnicznych i genealogicznych stosowanych w przywozie z państw trzecich zwierząt czystorasowych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków
de Die Richtlinie ‧/‧/EG enthält die grundsätzlichen tierzüchterischen und genealogischen Bedingungen für die Einfuhr von Tieren bestimmter reinrassiger Arten, ihrem Sperma, ihren Eizellen und Embryonen aus Drittländern
pl Pod względem genetycznym dopuszcza się zwierzęta, które posiadają cechy czystości lub krzyżówki – ale bez modyfikacji genetycznych – tradycyjnych ras, takich jak Large White, Landrace i Duroc, wpisanych do Włoskiej księgi genealogicznej lub do zagranicznych ksiąg genealogicznych uznanych przez Włoską księgę genealogiczną i których przeznaczenie jest zgodne z Włoską księgą genealogiczną dla produkcji wieprzowiny tłustej
de Es muss sich um reinrassige oder gekreuzte, nicht gentechnisch veränderte Tiere traditioneller Rassen handeln, wie z. B.: Large White, Landrace und Duroc, die im italienischen Herdbuch oder in vom italienischen Herdbuchverband anerkannten ausländischen Herdbüchern eingetragen sind, deren Zielsetzung mit dem italienischen Herdbuch in Bezug auf die Erzeugung des schweren Landschweins vereinbar ist
pl pierwszy zakup zwierząt gospodarskich oraz wysokiej jakości zwierząt hodowlanych (samce i samice), zarejestrowanych w księgach genealogicznych lub ich odpowiednikach
de Ersterwerb von Vieh und Erwerb von hochwertigem Zuchtvieh (männlich und weiblich), die in die Zuchtbücher oder vergleichbare Verzeichnisse eingetragen sind
pl Przewidywaną maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych na księgi genealogiczne oraz badania morfofunkcjonalne określa się na podstawie liczby gospodarstw i sztuk zwierząt, które powinny zostać objęte usługą w roku, w którym przedstawiono wniosek (dane pochodzące z oficjalnych zestawień A.I.A. Associazione Italiana Allevatori- Związek Hodowców Włoskich
de Der Höchstsatz der zuschussfähigen Kosten für die Herdbücher und die morphofunktionellen Kontrollen wird anhand der Zahl der im Jahr der Antragstellung von diesem Dienst betroffenen Betriebe und Einzeltiere (nach den Daten aus den offiziellen Tabellen der AIA) veranschlagt
pl Do produkcji szynki Prosciutto di Carpegna wykorzystuje się wyłącznie świeże udźce zwierząt urodzonych, wyhodowanych i poddanych ubojowi na terenie regionów Lombardia, Emilia-Romagna i Marche, przy czym wykorzystuje się knury należące do ras Large White Italiana, Landrace Italiana i Duroc Italiana lub ras i hybryd zgodnych z zaleceniami Libro Genealogico Italiano (Włoskiej Księgi Genealogicznej) dotyczącymi produkcji wieprzowiny tłustej
de Zur Herstellung von Prosciutto di Carpegna werden ausschließlich frische Keulen von Schweinen verwendet, die in den Regionen Lombardei, Emilia-Romagna oder Marken geboren sind und dort aufgezogen und geschlachtet wurden und die von Ebern der Rassen Large White Italiana, Landrace Italiana oder Duroc Italiana abstammen
pl Kwota pomocy stanowi ‧ % wydatków kwalifikowalnych z tytułu działalności związanej z założeniem i prowadzeniem ksiąg genealogicznych oraz ‧ % wydatków kwalifikowalnych związanych z przeprowadzeniem badań morfofunkcjonalnych
de Die Beihilfeintensität beträgt ‧ % der zuschussfähigen Ausgaben zur Finanzierung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Anlegen und Führen von Herdbüchern und ‧ % der zuschussfähigen Kosten für Tätigkeiten im Zusammenhang mit morphofunktionellen Kontrollen
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi [‧], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. ‧ ust
de gestützt auf die Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Festlegung der tierzüchterischen und genealogischen Vorschriften für den innergemeinschaftlichen Handel mit Equiden, zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens, insbesondere auf Artikel ‧ Absatz
pl artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧: przeprowadzanie badań na temat etnologicznych, zootechnicznych i produkcyjnych kwestii dotyczących gatunków, jak również ich cech morfologicznych i reprodukcyjnych; realizacja badań statystycznych obejmujących kwestie produkcyjne, struktury populacji według rozmieszczenia stada, linie genealogiczne i rodowody, wiek zwierząt, zdolności reprodukcyjne; opracowanie i wdrażanie programów zachowania i udoskonalania zasobów genetycznych
de Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧: Ausgaben für die Durchführung von Untersuchungen zu den ethnologischen, tierzüchterischen und produktionstechnischen Aspekten der Arten sowie zu deren morphologischen und reproduktiven Merkmalen; Erstellung von Statistiken über produktionstechnische Aspekte, Populationsstrukturen nach Standort, Zuchtlinien und-stämmen, Alter, Reproduktionskapazität; Aufstellung von Programmen zur Erhaltung und genetischen Verbesserung sowie deren Umsetzung
pl .............. koszty administracyjne związane ze sporządzeniem i prowadzeniem ksiąg genealogicznych (maks. ‧ %
de ............ zur Deckung der Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen von Zuchtbüchern (Höchstsatz ‧ %
pl Obecna interpretacja tej definicji jest zgodna z ustawą nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r., która definiuje reproduktora czystej rasy gatunku owiec jako osobnika wpisanego do księgi genealogicznej lub spełniającego warunki umożliwiające taki wpis, którego przodkowie pierwszego i drugiego stopnia są wpisani do księgi genealogicznej tej samej rasy
de Diese Definition wird derzeit im Sinne des Gesetzes Nr. ‧ vom ‧. August ‧ ausgelegt, wo das reinrassige Zuchttier von Schafen definiert wird als ein Tier, das in ein Zuchtbuch eingetragen oder für eine solche Eintragung geeignet ist und dessen Verwandte ersten oder zweiten Grades in ein Zuchtbuch derselben Rasse eingetragen sind
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi
de Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Festlegung der tierzüchterischen und genealogischen Vorschriften für den innergemeinschaftlichen Handel mit Equiden
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi, w szczególności jej art. ‧ akapit drugi
de gestützt auf die Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Festlegung der tierzüchterischen und genealogischen Vorschriften für den innergemeinschaftlichen Handel mit Equiden, insbesondere auf Artikel ‧ Absatz
pl W przypadku gdy konieczne jest zbadanie genealogicznych składników, aby zbadać mieszańce i odmiany syntetyczne, Państwa Członkowskie zapewnią, aby wyniki badania i opis genealogicznych składników były, na wniosek hodowcy, traktowane jako poufne
de Sofern die Prüfung von Hybriden und synthetischen Sorten eine Prüfung der genealogischen Komponenten erfordert, tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die Ergebnisse der Prüfung der genealogischen Komponenten und deren Beschreibung auf Antrag des Züchters vertraulich gehalten werden
pl Zagwarantowanie prowadzenia i aktualizacji archiwów ksiąg genealogicznych ras i gatunków hodowanych na terytorium prowincji Trento, oraz przeprowadzenie badań morfofunkcjonalnych w celu dokonania oceny przyrostu i produkcyjności zwierząt
de Sicherstellung des Führens und der Aktualisierung der Herdbuchverzeichnisse über die im Gebiet der Provinz Trient gezüchteten, für die Tierhaltung relevanten Rassen und Tierarten sowie der Durchführung der morphofunktionellen Kontrollen zur Bewertung des Wachstums und der Leistungsfähigkeit der Tiere
pl Dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi
de Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Festlegung der tierzüchterischen und genealogischen Vorschriften für den innergemeinschaftlichen Handel mit Equiden
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającą zasady odnoszące się do warunków genealogicznych i zootechnicznych stosowanych w przywozie z państw trzecich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz zmieniającą dyrektywę ‧/‧/EWG w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, w szczególności jej art
de gestützt auf die Richtlinie ‧/‧/EG des Rates vom ‧. Juni ‧ über die grundsätzlichen tierzüchterischen und genealogischen Bedingungen für die Einfuhr von Tieren, Sperma, Eizellen und Embryonen aus Drittländern und zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EWG über reinrassige Zuchtrinder, insbesondere auf Artikel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1297 zdań frazy drzewo genealogiczne.Znalezione w 0,689 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.