Tłumaczenia na język niemiecki:

  • stickstofffixierender baum   

Przykładowe zdania z "drzewa wiążące azot", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl mając na uwadze, że – podobnie jak systemów motywacyjnych- nie określono celów w zakresie ochrony klimatu uwzględniających specyfikę rolnictwa – jak na przykład wiążące założenia redukcji emisji metanu i tlenku azotu, aby wykorzystać już istniejący potencjał redukcji szkodliwych emisji
de in der Erwägung, dass spezifische Klimaschutzziele in der Landwirtschaft – wie verbindliche Vorgaben zur Reduktion von Methan- und Lachgasemissionen – ebenso fehlen wie Anreizsysteme, um die bereits vorhandenen Emissionsreduktionspotenziale auszunutzen
pl system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferyczny
de Die Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
pl system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferyczny
de die Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
pl użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferyczny
de Grünland umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
pl Intensywnie wykorzystywane użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferyczny
de Intensivgrünland umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
pl System płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferyczny
de Die Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Sauerstoff binden
pl jeżeli system płodozmianu zawiera rośliny strączkowe lub inne rośliny wiążące azot atmosferyczny, stosowanie nawozów zostaje odpowiednio zmniejszone
de Beinhaltet die Fruchtfolge auch Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden, wird die Ausbringung von Düngemitteln entsprechend reduziert
pl użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferyczny
de die Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
pl Młode drzewa powinny być nawożone dosyć często lekkim nawozem, przy użyciu łatwo dostępnego azotu jako głównego składnika nawozu, z fosforanem i nawozami potasowymi jako dodatkami
de Die jungen Bäume sind in kurzen Abständen mit leichtem Dünger (hauptsächlich Stickstoffdünger und ergänzend Phosphat- und Kalidünger) zu düngen
pl Wiązanie azotu atmosferycznego przez mikroorganizmy
de Biologische Fixierung atmosphaerischen Stckstoffs
pl W przypadku niskiego poziomu wysycenia tlenem tlenek azotu może wiązać się z deoksyhemoglobiną, tworząc nietrwałą nitrozylohemoglobinę, która-wystawiona na działanie tlenu-jest przetwarzana na tlenki azotu i methemoglobinę
de Bei niedriger Sauerstoffsättigung kann Stickstoffmonoxid eine Verbindung mit Deoxyhämoglobin eingehen und bildet so übergangsweise Nitrosylhämoglobin, welches dann bei Exposition mit Sauerstoff in Stickstoffoxide und Methämoglobin umgewandelt wird.Im Lungensystem kann Stickstoffmonoxid
pl Badania w zakresie środowiska lądowego obejmują: toksyczność w stosunku do dżdżownic; trzech roślin lądowych; mikroorganizmów w glebie (np. oddziaływanie na wiązanie azotu
de Die Untersuchungen in Bezug auf den Boden umfassen Regenwürmer (Toxizität), drei Bodenpflanzen und im Boden lebende Mikroorganismen (z. B. Auswirkungen auf die Stickstoff-Fixierung
pl znaczące angażowanie w procesy przebiegające w środowisku (takie jak wiązanie azotu lub korygowanie pH
de bedeutende Beteiligung an Umweltprozessen (wie Stickstoffixierung oder pH-Wert-Einstellung
pl Przy tym poziomie wysycenia krwi tlenem, tlenek azotu wiąże się głównie z oksyhemoglobiną, wytwarzając methemoglobinę i azotan
de Bei diesem Niveau der Sauerstoffsättigung geht Stickstoffmonoxid vorwiegend Verbindungen mit Oxyhämoglobin ein und bildet so Methämoglobin und Nitrat
pl wyliczenie udziału mineralizacji materii organicznej, upraw roślin strączkowych i wiązania azotu z powietrza, a także ilości azotu znajdującego się w glebie w czasie, kiedy uprawy zaczynają go wykorzystywać w znaczącym stopniu
de Berechnung des Nitratanteils aufgrund der Mineralisierung organischen Materials, von Leguminosen und des Eintrags aus der Atmosphäre sowie des Stickstoffgehalts des Bodens zu dem Zeitpunkt, an dem die Pflanze diesen in nennenswerten Umfang aufnimmt
pl Z tlenkami azotu (NOx) wiążą się dwa skutki pośrednio wpływające na klimat
de Stickoxide (NOx) haben zwei indirekte Klimaauswirkungen
pl Roślina pnąca Lathyrus clymenum L. jest chroniona od silnych wiatrów, jej kserofilny charakter pozwala jej na przetrwanie w warunkach prawie pustynnych, ponadto dzięki zdolności do wiązania azotu z powietrza roślina ta potrafi zapobiec brakowi podstawowych składników odżywczych
de Durch ihren Kriechwuchs ist die Pflanze vor den starken Winden geschützt; da sie Trockenheit gewohnt ist, kann sie unter den fast wüstenartigen Bedingungen der Insel überleben; und dank ihrer Fähigkeit, den in der Luft vorhandenen Stickstoff zu binden, trotzt sie dem Mangel an elementaren Nährstoffen
pl Wentylacja z przerywanym przepływem stosowana u noworodków może wiązać się z występowaniem gwałtownych skoków stężenia tlenku azotu
de Beatmungsgeräte für Neugeborene mit intermittierendem Fluß können zu Spitzen in der Stickstoffmonoxid-Konzentration führen
pl W porównaniu z Euro ‧ (obowiązującym w wypadku nowych rejestracji od ‧ października ‧ r.), nowe zaproponowane wartości graniczne emisji spalin z rury wydechowej (Euro ‧) wiążą się z ograniczeniem o ‧ % emisji tlenków azotu i o ‧ % cząstek stałych
de Die neuen Euro ‧ Grenzwerte für Abgasemissionen bewirken im Vergleich zu der ab dem ‧. Oktober ‧ für alle neuen Typgenehmigungen geltenden Euro-V-Norm eine Senkung des Ausstoßes von Stickoxiden um ‧ % und von Partikeln um ‧ %
pl Zostanie zbadana możliwość oszacowania współczynnika wiązania azotu z atmosfery
de Die Möglichkeit der Berechnung von Stickstoff-Ablagerungsraten aus der Atmosphäre wird untersucht werden
pl Osobiście jestem przekonana, że rolnictwo i leśnictwo to najważniejsze czynniki w naszych dążeniach do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza jeżeli zamierzamy wiązać dwutlenek węgla w drzewach, roślinach, korzeniach oraz w glebie.
de Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Land- und Forstwirtschaft die wichtigsten Faktoren unserer Bemühungen zur Verringerung von Kohlenstoffemissionen sind, insbesondere, wenn wir Kohlenstoff in Bäumen, Pflanzen und Wurzeln binden und im Boden speichern müssen.
pl nalega, aby UE usilnie pracowała nad ustaleniem Modelowej Konwencji o Broni Jądrowej, takiej jaka już została złożona w ONZ i która mogłaby stworzyć wiążące ramy prawne dla procesu rozbrojeniowego
de fordert die Europäische Union nachdrücklich auf, intensiv für die Annahme des Modells für ein Übereinkommen über Kernwaffen zu arbeiten, das bereits bei den Vereinten Nationen hinterlegt worden ist und das einen Rahmen für Maßnahmen in einem rechtsverbindlichen Abrüstungsprozess bieten könnte
pl umowa wiążąca pomiędzy rządem a Akzo Nobel
de Verbindlicher Vertrag zwischen der Regierung und Akzo Nobel
pl Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w którym przyjęła ona z zadowoleniem uznanie wyraźnej konieczności przyspieszenia i zawarcia przez państwa wiążących prawnie porozumień dotyczących wykrywania, pośrednictwa i transferu ręcznej broni strzeleckiej
de Februar ‧ vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu Kleinwaffen, der begrüßt, dass ausdrücklich anerkannt wurde, dass die Staaten die Verhandlungen über rechtsverbindliche Vereinbarungen über die Zurückverfolgung von Kleinwaffen sowie über die Vermittlung von diesbezüglichen Geschäften und die Weitergabe von Kleinwaffen beschleunigen und abschließen müssen
pl Decyzja organu regulacyjnego jest wiążąca, jeżeli nie zostanie unieważniona w wyniku odwołania
de Die Entscheidung der Regulierungsbehörde ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls aufgrund eines Rechtsbehelfs aufgehoben wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15323 zdań frazy drzewa wiążące azot.Znalezione w 7,864 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.