Tłumaczenia na język niemiecki:

  • stickstofffixierender baum   

Przykładowe zdania z "drzewa wiążące azot", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że – podobnie jak systemów motywacyjnych- nie określono celów w zakresie ochrony klimatu uwzględniających specyfikę rolnictwa – jak na przykład wiążące założenia redukcji emisji metanu i tlenku azotu, aby wykorzystać już istniejący potencjał redukcji szkodliwych emisjiin der Erwägung, dass spezifische Klimaschutzziele in der Landwirtschaft – wie verbindliche Vorgaben zur Reduktion von Methan- und Lachgasemissionen – ebenso fehlen wie Anreizsysteme, um die bereits vorhandenen Emissionsreduktionspotenziale auszunutzen
system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyDie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznydie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyGrünland umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
Intensywnie wykorzystywane użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyIntensivgrünland umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
System płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyDie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Sauerstoff binden
jeżeli system płodozmianu zawiera rośliny strączkowe lub inne rośliny wiążące azot atmosferyczny, stosowanie nawozów zostaje odpowiednio zmniejszoneBeinhaltet die Fruchtfolge auch Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden, wird die Ausbringung von Düngemitteln entsprechend reduziert
użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznydie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
Młode drzewa powinny być nawożone dosyć często lekkim nawozem, przy użyciu łatwo dostępnego azotu jako głównego składnika nawozu, z fosforanem i nawozami potasowymi jako dodatkamiDie jungen Bäume sind in kurzen Abständen mit leichtem Dünger (hauptsächlich Stickstoffdünger und ergänzend Phosphat- und Kalidünger) zu düngen
Wiązanie azotu atmosferycznego przez mikroorganizmyBiologische Fixierung atmosphaerischen Stckstoffs
W przypadku niskiego poziomu wysycenia tlenem tlenek azotu może wiązać się z deoksyhemoglobiną, tworząc nietrwałą nitrozylohemoglobinę, która-wystawiona na działanie tlenu-jest przetwarzana na tlenki azotu i methemoglobinęBei niedriger Sauerstoffsättigung kann Stickstoffmonoxid eine Verbindung mit Deoxyhämoglobin eingehen und bildet so übergangsweise Nitrosylhämoglobin, welches dann bei Exposition mit Sauerstoff in Stickstoffoxide und Methämoglobin umgewandelt wird.Im Lungensystem kann Stickstoffmonoxid
Badania w zakresie środowiska lądowego obejmują: toksyczność w stosunku do dżdżownic; trzech roślin lądowych; mikroorganizmów w glebie (np. oddziaływanie na wiązanie azotuDie Untersuchungen in Bezug auf den Boden umfassen Regenwürmer (Toxizität), drei Bodenpflanzen und im Boden lebende Mikroorganismen (z. B. Auswirkungen auf die Stickstoff-Fixierung
znaczące angażowanie w procesy przebiegające w środowisku (takie jak wiązanie azotu lub korygowanie pHbedeutende Beteiligung an Umweltprozessen (wie Stickstoffixierung oder pH-Wert-Einstellung
Przy tym poziomie wysycenia krwi tlenem, tlenek azotu wiąże się głównie z oksyhemoglobiną, wytwarzając methemoglobinę i azotanBei diesem Niveau der Sauerstoffsättigung geht Stickstoffmonoxid vorwiegend Verbindungen mit Oxyhämoglobin ein und bildet so Methämoglobin und Nitrat
wyliczenie udziału mineralizacji materii organicznej, upraw roślin strączkowych i wiązania azotu z powietrza, a także ilości azotu znajdującego się w glebie w czasie, kiedy uprawy zaczynają go wykorzystywać w znaczącym stopniuBerechnung des Nitratanteils aufgrund der Mineralisierung organischen Materials, von Leguminosen und des Eintrags aus der Atmosphäre sowie des Stickstoffgehalts des Bodens zu dem Zeitpunkt, an dem die Pflanze diesen in nennenswerten Umfang aufnimmt
Z tlenkami azotu (NOx) wiążą się dwa skutki pośrednio wpływające na klimatStickoxide (NOx) haben zwei indirekte Klimaauswirkungen
Roślina pnąca Lathyrus clymenum L. jest chroniona od silnych wiatrów, jej kserofilny charakter pozwala jej na przetrwanie w warunkach prawie pustynnych, ponadto dzięki zdolności do wiązania azotu z powietrza roślina ta potrafi zapobiec brakowi podstawowych składników odżywczychDurch ihren Kriechwuchs ist die Pflanze vor den starken Winden geschützt; da sie Trockenheit gewohnt ist, kann sie unter den fast wüstenartigen Bedingungen der Insel überleben; und dank ihrer Fähigkeit, den in der Luft vorhandenen Stickstoff zu binden, trotzt sie dem Mangel an elementaren Nährstoffen
Wentylacja z przerywanym przepływem stosowana u noworodków może wiązać się z występowaniem gwałtownych skoków stężenia tlenku azotuBeatmungsgeräte für Neugeborene mit intermittierendem Fluß können zu Spitzen in der Stickstoffmonoxid-Konzentration führen
W porównaniu z Euro ‧ (obowiązującym w wypadku nowych rejestracji od ‧ października ‧ r.), nowe zaproponowane wartości graniczne emisji spalin z rury wydechowej (Euro ‧) wiążą się z ograniczeniem o ‧ % emisji tlenków azotu i o ‧ % cząstek stałychDie neuen Euro ‧ Grenzwerte für Abgasemissionen bewirken im Vergleich zu der ab dem ‧. Oktober ‧ für alle neuen Typgenehmigungen geltenden Euro-V-Norm eine Senkung des Ausstoßes von Stickoxiden um ‧ % und von Partikeln um ‧ %
Zostanie zbadana możliwość oszacowania współczynnika wiązania azotu z atmosferyDie Möglichkeit der Berechnung von Stickstoff-Ablagerungsraten aus der Atmosphäre wird untersucht werden
Osobiście jestem przekonana, że rolnictwo i leśnictwo to najważniejsze czynniki w naszych dążeniach do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza jeżeli zamierzamy wiązać dwutlenek węgla w drzewach, roślinach, korzeniach oraz w glebie.Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Land- und Forstwirtschaft die wichtigsten Faktoren unserer Bemühungen zur Verringerung von Kohlenstoffemissionen sind, insbesondere, wenn wir Kohlenstoff in Bäumen, Pflanzen und Wurzeln binden und im Boden speichern müssen.
nalega, aby UE usilnie pracowała nad ustaleniem Modelowej Konwencji o Broni Jądrowej, takiej jaka już została złożona w ONZ i która mogłaby stworzyć wiążące ramy prawne dla procesu rozbrojeniowegofordert die Europäische Union nachdrücklich auf, intensiv für die Annahme des Modells für ein Übereinkommen über Kernwaffen zu arbeiten, das bereits bei den Vereinten Nationen hinterlegt worden ist und das einen Rahmen für Maßnahmen in einem rechtsverbindlichen Abrüstungsprozess bieten könnte
umowa wiążąca pomiędzy rządem a Akzo NobelVerbindlicher Vertrag zwischen der Regierung und Akzo Nobel
Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w którym przyjęła ona z zadowoleniem uznanie wyraźnej konieczności przyspieszenia i zawarcia przez państwa wiążących prawnie porozumień dotyczących wykrywania, pośrednictwa i transferu ręcznej broni strzeleckiejFebruar ‧ vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu Kleinwaffen, der begrüßt, dass ausdrücklich anerkannt wurde, dass die Staaten die Verhandlungen über rechtsverbindliche Vereinbarungen über die Zurückverfolgung von Kleinwaffen sowie über die Vermittlung von diesbezüglichen Geschäften und die Weitergabe von Kleinwaffen beschleunigen und abschließen müssen
Decyzja organu regulacyjnego jest wiążąca, jeżeli nie zostanie unieważniona w wyniku odwołaniaDie Entscheidung der Regulierungsbehörde ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls aufgrund eines Rechtsbehelfs aufgehoben wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15323 zdań frazy drzewa wiążące azot.Znalezione w 5,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.