Tłumaczenia na język niemiecki:

  • stickstofffixierender baum   

Przykładowe zdania z "drzewa wiążące azot", pamięć tłumaczeniowa

add example
System płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyDie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Sauerstoff binden
system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyDie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
Intensywnie wykorzystywane użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyIntensivgrünland umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
system płodozmianu nie zawiera roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznydie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznydie Fruchtfolge umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
użytki zielone nie obejmują roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferycznyGrünland umfasst keine Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden
mając na uwadze, że – podobnie jak systemów motywacyjnych- nie określono celów w zakresie ochrony klimatu uwzględniających specyfikę rolnictwa – jak na przykład wiążące założenia redukcji emisji metanu i tlenku azotu, aby wykorzystać już istniejący potencjał redukcji szkodliwych emisjiin der Erwägung, dass spezifische Klimaschutzziele in der Landwirtschaft – wie verbindliche Vorgaben zur Reduktion von Methan- und Lachgasemissionen – ebenso fehlen wie Anreizsysteme, um die bereits vorhandenen Emissionsreduktionspotenziale auszunutzen
jeżeli system płodozmianu zawiera rośliny strączkowe lub inne rośliny wiążące azot atmosferyczny, stosowanie nawozów zostaje odpowiednio zmniejszoneBeinhaltet die Fruchtfolge auch Leguminosen oder andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden, wird die Ausbringung von Düngemitteln entsprechend reduziert
Młode drzewa powinny być nawożone dosyć często lekkim nawozem, przy użyciu łatwo dostępnego azotu jako głównego składnika nawozu, z fosforanem i nawozami potasowymi jako dodatkamiDie jungen Bäume sind in kurzen Abständen mit leichtem Dünger (hauptsächlich Stickstoffdünger und ergänzend Phosphat- und Kalidünger) zu düngen
Roślina pnąca Lathyrus clymenum L. jest chroniona od silnych wiatrów, jej kserofilny charakter pozwala jej na przetrwanie w warunkach prawie pustynnych, ponadto dzięki zdolności do wiązania azotu z powietrza roślina ta potrafi zapobiec brakowi podstawowych składników odżywczychDurch ihren Kriechwuchs ist die Pflanze vor den starken Winden geschützt; da sie Trockenheit gewohnt ist, kann sie unter den fast wüstenartigen Bedingungen der Insel überleben; und dank ihrer Fähigkeit, den in der Luft vorhandenen Stickstoff zu binden, trotzt sie dem Mangel an elementaren Nährstoffen
Z tlenkami azotu (NOx) wiążą się dwa skutki pośrednio wpływające na klimatStickoxide (NOx) haben zwei indirekte Klimaauswirkungen
Zostanie zbadana możliwość oszacowania współczynnika wiązania azotu z atmosferyDie Möglichkeit der Berechnung von Stickstoff-Ablagerungsraten aus der Atmosphäre wird untersucht werden
W porównaniu z Euro ‧ (obowiązującym w wypadku nowych rejestracji od ‧ października ‧ r.), nowe zaproponowane wartości graniczne emisji spalin z rury wydechowej (Euro ‧) wiążą się z ograniczeniem o ‧ % emisji tlenków azotu i o ‧ % cząstek stałychDie neuen Euro ‧ Grenzwerte für Abgasemissionen bewirken im Vergleich zu der ab dem ‧. Oktober ‧ für alle neuen Typgenehmigungen geltenden Euro-V-Norm eine Senkung des Ausstoßes von Stickoxiden um ‧ % und von Partikeln um ‧ %
Badania w zakresie środowiska lądowego obejmują: toksyczność w stosunku do dżdżownic; trzech roślin lądowych; mikroorganizmów w glebie (np. oddziaływanie na wiązanie azotuDie Untersuchungen in Bezug auf den Boden umfassen Regenwürmer (Toxizität), drei Bodenpflanzen und im Boden lebende Mikroorganismen (z. B. Auswirkungen auf die Stickstoff-Fixierung
Wentylacja z przerywanym przepływem stosowana u noworodków może wiązać się z występowaniem gwałtownych skoków stężenia tlenku azotuBeatmungsgeräte für Neugeborene mit intermittierendem Fluß können zu Spitzen in der Stickstoffmonoxid-Konzentration führen
W przypadku niskiego poziomu wysycenia tlenem tlenek azotu może wiązać się z deoksyhemoglobiną, tworząc nietrwałą nitrozylohemoglobinę, która-wystawiona na działanie tlenu-jest przetwarzana na tlenki azotu i methemoglobinęBei niedriger Sauerstoffsättigung kann Stickstoffmonoxid eine Verbindung mit Deoxyhämoglobin eingehen und bildet so übergangsweise Nitrosylhämoglobin, welches dann bei Exposition mit Sauerstoff in Stickstoffoxide und Methämoglobin umgewandelt wird.Im Lungensystem kann Stickstoffmonoxid
Wiązanie azotu atmosferycznego przez mikroorganizmyBiologische Fixierung atmosphaerischen Stckstoffs
Przy tym poziomie wysycenia krwi tlenem, tlenek azotu wiąże się głównie z oksyhemoglobiną, wytwarzając methemoglobinę i azotanBei diesem Niveau der Sauerstoffsättigung geht Stickstoffmonoxid vorwiegend Verbindungen mit Oxyhämoglobin ein und bildet so Methämoglobin und Nitrat
wyliczenie udziału mineralizacji materii organicznej, upraw roślin strączkowych i wiązania azotu z powietrza, a także ilości azotu znajdującego się w glebie w czasie, kiedy uprawy zaczynają go wykorzystywać w znaczącym stopniuBerechnung des Nitratanteils aufgrund der Mineralisierung organischen Materials, von Leguminosen und des Eintrags aus der Atmosphäre sowie des Stickstoffgehalts des Bodens zu dem Zeitpunkt, an dem die Pflanze diesen in nennenswerten Umfang aufnimmt
znaczące angażowanie w procesy przebiegające w środowisku (takie jak wiązanie azotu lub korygowanie pHbedeutende Beteiligung an Umweltprozessen (wie Stickstoffixierung oder pH-Wert-Einstellung
Osobiście jestem przekonana, że rolnictwo i leśnictwo to najważniejsze czynniki w naszych dążeniach do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza jeżeli zamierzamy wiązać dwutlenek węgla w drzewach, roślinach, korzeniach oraz w glebie.Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Land- und Forstwirtschaft die wichtigsten Faktoren unserer Bemühungen zur Verringerung von Kohlenstoffemissionen sind, insbesondere, wenn wir Kohlenstoff in Bäumen, Pflanzen und Wurzeln binden und im Boden speichern müssen.
za ważne zadanie strony europejskiej TRG uważa przekonanie transatlantyckich partnerów UE o potrzebie wypracowania do ‧ r. dalekosiężnego, ambitnego i prawnie wiążącego systemu w zakresie emisji gazów cieplarnianych na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto oraz o potrzebie nakreślenia wielkiego transatlantyckiego projektu dotyczącego wymiany inwestycji i technologii w dziedzinie bezpiecznego i czystego wytwarzania energiiist der Überzeugung, dass eine wichtige Aufgabe der europäischen Seite im TWR darin besteht, die transatlantischen Partner der Europäischen Union davon zu überzeugen, dass man zu einer weitreichenden, anspruchsvollen und rechtlich verbindlichen Post-Kyoto-Regelung über Treibhausgasemissionen bis ‧ gelangen und ein groß angelegtes transatlantisches Projekt für den Investitions- und Technologieaustausch im Bereich sicherer und umweltfreundlicher Energieerzeugung gestalten muss
Informacja powinna zostać udostępniona, jeżeli zwraca się o to jakikolwiek rejestrujący, zwłaszcza w przypadku informacji wiążącej się z badaniami na zwierzętach kręgowych, na warunkach zapewniających uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty przez firmę, która przeprowadziła badaniaDaher sollten unter Bedingungen, die eine gerechte Entschädigung des Unternehmens gewährleisten, das die Versuche durchgeführt hat, die Informationen gemeinsam genutzt werden, wenn dies von einem der Registranten verlangt wird, insbesondere im Falle von Informationen, die mit Wirbeltierversuchen verbunden sind
Opracowując strategie krajowe, Państwa Członkowskie powinny, w razie konieczności, przyspieszyć transpozycję dyrektywy ‧/‧/WE oraz wziąć pod uwagę prawnie wiążące instrumenty, zobowiązania polityczne i inne stosowne dokumenty, w szczególności ostatnio zawartą Konwencję Radę Europy o zwalczaniu handlu ludźmiDie Mitgliedstaaten sollten erforderlichenfalls die Umsetzung der Richtlinie ‧/‧/EG beschleunigen und bei der Ausarbeitung nationaler Strategien rechtsverbindliche Instrumente, politische Verpflichtungserklärungen und andere einschlägige Dokumente, insbesondere das unlängst geschlossene Europarats-Übereinkommen über Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels, berücksichtigen
Jeżeli Europa chce chronić różnorodność etniczną, którą wykształciła na przestrzeni dziejów, zasadnicze znaczenie ma opracowanie wiążącego w skali międzynarodowej prawa europejskiego dotyczącego grup etnicznych obejmującego mniejszości autochtoniczne.Will Europa seine historisch gewachsene ethnische Vielfalt bewahren, dann ist die Ausarbeitung eines völkerrechtlich verbindlichen europäischen Volksgruppenrechts für autochthone Minderheiten unumgänglich.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15323 zdań frazy drzewa wiążące azot.Znalezione w 5,352 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.