Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Steuererklärung (US 1099)   

Przykładowe zdania z "deklaracja PIT-11", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Równocześnie dyrektywa jasno odnosi się do Deklaracji nr 11 w sprawie statusu Kościołów i organizacji niewyznaniowych, w której Unia Europejska w wyraźny sposób uznała, że szanuje i nie narusza statusu, z którego, na mocy prawa krajowego, korzystają Kościoły i wspólnoty religijne w państwach członkowskich.
de Gleichzeitig bezieht sich die Richtlinie ausdrücklich auf die Erklärung Nr. 11 zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften, in der die Europäische Union den Status der Kirchen und religiösen Gemeinden nach nationalem Recht in den Mitgliedstaaten respektiert und nicht beeinträchtigt.
pl Prezydencja portugalska otrzymała - i mówię to jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego podczas konferencji międzyrządowej - projekt, w którym Karta praw podstawowych jest tylko deklaracją nr 11.
de Der portugiesische Ratsvorsitz erhielt - und ich sage dies als Vertreter des EU-Parlaments auf der Regierungskonferenz - einen Entwurf, in dem die Charta der Grundrechte lediglich Erklärung Nr. 11 war.
pl Wysoką przedstawiciel poproszono o opracowanie dalszego planu zgodnie z rezolucją ONZ i deklaracją Rady Europejskiej z dnia 11 marca w sprawie wsparcia na rzecz pomocy humanitarnej oraz działań ochrony cywilnej, w tym wykorzystania do tego celu zasobów morskich.
de Die Hohe Vertreterin wurde gebeten, in Übereinstimmung mit der UN-Resolution und der Erklärung des Europäischen Rates vom 11. März weitere Pläne für die humanitäre Hilfe und für Maßnahmen zum Zivilschutz, einschließlich des Einsatzes maritimer Ressourcen zu diesem Zweck, auszuarbeiten.
pl Także 11 marca 1990 roku Kongres Estonii (demokratyczny tymczasowy parlament) przyjął deklarację o odrodzeniu państwa po 50 latach sowieckiej okupacji.
de Ebenfalls am 11. März 1990 verabschiedete der Kongress von Estland, ein provisorisches, demokratisches Parlament, eine Erklärung zur Wiederherstellung des Staates nach 50 Jahren sowjetischer Besatzung.
pl Teraz przyszedł jednak czas, aby przejść od deklaracji do działań, które zbiegną się w czasie z VI Międzynarodowym Kongresem w Sprawie Ofiar Terroryzmu, który odbędzie się 11, 12 i 13 dnia tego miesiąca w Salamance.
de Es ist jetzt aber an der Zeit, anlässlich des VI Internationalen Kongresses für Terrorismusopfer am 11., 12. und 13. diesen Monats in Salamanca den Worten Taten folgen zu lassen.
pl (RO) Podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 11 lutego, szefowie państw lub rządów przyjęli deklarację o wsparciu wysiłków Grecji zmierzających do zaradzenia jej sytuacji gospodarczej i finansowej.
de (RO) Auf der informellen Tagung des Europäischen Rates am 11. Februar nahmen die Staats- bzw. Regierungschefs eine Erklärung an, die Anstrengungen Griechenlands zur Verbesserung seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage zu unterstützen.
pl Dlatego musimy być ostrożni, ponieważ stwierdzenie zawarte w art. 3, zgodnie ze sformułowaniem zaproponowanym w poprawce 52 w sprawozdaniu sporządzonym przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wprowadza zasadę diametralnie różną do treści Deklaracji 11 w art.
de Deshalb müssen wir vorsichtig sein, denn die Aussage in Artikel 3 nach dem Wortlaut des Änderungsantrags 52 des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres führt ein genau entgegengesetztes Prinzip zur Erklärung 11 in Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ein.
pl Nie jest to deklaracja - numer 11, nie jest to też protokół; jest to "Karta”, nad przyjęciem której będziemy głosować tutaj w przyszłym miesiącu, formalnie z trzema przewodniczącymi trzech instytucji Wspólnoty, przez rozpoczęciem procesu ratyfikacji.
de Es ist jetzt keine Erklärung mehr - Nummer 11 -, es ist auch kein Protokoll, es ist "die Charta", über die wir hier im kommenden Monat förmlich abstimmen werden, mit den Präsidenten der drei Gemeinschaftsinstitutionen, bevor der Ratifizierungsprozess beginnt.
pl Kolejnym punktem posiedzenia jest deklaracja Rady i Komisji o upamiętnieniu 11 lipca jako dnia pamięci ofiar masakry w Srebrenicy.
de Als nächster Punkt folgt die Erklärung von Rat und Kommission zum 11. Juli als Gedenktag für die Opfer des Massakers von Srebrenica.
pl Statek rybacki z kraju trzeciego może dostarczyć deklarację przedkładaną przed wyładunkiem lub przed przeładunkiem w formie elektronicznej, jeżeli państwo członkowskie, z którego wyznaczonych portów wyładunku i przeładunku zamierza on skorzystać, oraz państwo bandery przedmiotowego statku zawarły porozumienie o elektronicznej wymianie danych
de Ein Drittlandsfischereifahrzeug kann die Erklärung vor der Anlandung oder Umladung in elektronischer Form vorlegen, wenn sich der Mitgliedstaat, dessen Anlande- und Umladeanlagen im bezeichnete Hafen benutzt werden sollen, und der Flaggenstaat des Schiffes auf den elektronischen Austausch der Daten verständigt haben
pl warunki rejestracji i przedkładania danych z kart sprzedaży i deklaracji przejęcia
de die Bedingungen für die Erfassung und Übermittlung der Daten aus den Verkaufsbelegen und den Übernahmeerklärungen
pl Pisemna deklaracja zgodności z przepisami dyrektywy musi zawsze towarzyszyć
de Die schriftliche Erklärung über die Konformität mit der Richtlinie ist beizufügen
pl Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach
de Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen
pl Władze białoruskie muszą zrozumieć, że jeśli nie będą respektować praw człowieka i praworządności zgodnie ze wspólną deklaracją sporządzoną podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego 7 maja 2009 r., której sygnatariuszem jest również rząd białoruski, Unia Europejska nie będzie mogła zaoferować żadnego wsparcia.
de Die belarussischen Behörden müssen verstehen, dass die Europäische Union ihnen keine Unterstützung versprechen kann, wenn sie die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit nicht gemäß der gemeinsamen Erklärung, die am 7. Mai 2009 auf dem Gipfel der Östlichen Partnerschaft abgegeben wurde und die auch die belarussische Regierung unterzeichnet hat, achten.
pl Producent bądź jego upoważniony przedstawiciel muszą przechowywać kopię deklaracji zgodności wraz z dokumentacją techniczną
de Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt zusammen mit den technischen Unterlagen eine Kopie der Konformitätserklärung auf
pl nalega, aby Komisja i Państwa Członkowskie wykorzystały szansę dla pokoju na Bliskim Wschodzie, jaką jest deklaracja w sprawie zawieszenia broni w Sharm el Sheikh i zapewniły w ramach Kwartetu, klarowny i zrównoważony wkład w proces zapewnienia trwałego pokoju między Izraelem i trwałym, demokratycznym państwem palestyńskim- zdolnymi do życia obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie w ramach kompleksowego rozstrzygnięcia na Bliskim Wschodzie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w mapie drogowej
de fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, die Gelegenheit zum Frieden, die sich durch die Waffenstillstandserklärung von Sharm el-Sheikh bietet, zu nutzen und im Rahmen des Quartetts ein eindeutigen und ausgewogenen Beitrag zur Erreichung eines dauerhaften Friedens zwischen Israel und einem lebensfähigen, demokratischen palästinensischen Staat zu leisten, so dass beide Länder in der Lage sind, im Rahmen einer umfassenden Beilegung des Nahostkonflikts Seite an Seite in Frieden und Sicherheit zu leben, wie es in der Roadmap dargelegt ist
pl Deklaracja zgodności może obejmować jeden lub więcej produktów oraz musi być przechowywana przez producenta
de Die Konformitätserklärung kann für ein Produkt oder mehrere Produkte ausgestellt werden und ist vom Hersteller aufzubewahren
pl zauważa, że Komisja podziela obawy Trybunału dotyczące stałego wysokiego poziomu ryzyka błędów wynikającego z nieprawidłowych deklaracji kosztów sporządzanych przez ostatecznych beneficjentów; jest przekonany, że uproszczenie procedur przyczyniłoby się do naprawienia tego problemu; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby uważnie przeanalizowała sugestie Trybunału w tym zakresie
de stellt fest, dass die Kommission die Bedenken des Rechnungshofs in Bezug auf die anhaltend hohen Risiken von Fehlern aufgrund fehlerhafter Kostenerklärungen durch die endgültigen Empfänger teilt; ist der Überzeugung, dass eine Vereinfachung der Verfahren zu einer Lösung dieses Problems beitragen würde; fordert die Kommission deshalb auf, die diesbezüglichen Anregungen des Rechnungshofs sorgfältig zu prüfen
pl Wreszcie, panie i panowie, pozostawiliśmy swój ślad również w agendzie na rzecz przyszłości Unii Europejskiej, przez co mam na myśli oczywiście deklarację w sprawie globalizacji, przyjętą w trakcie ostatniego posiedzenia Rady.
de Abschließend, meine Damen und Herren, sei festgestellt, dass auch die Agenda für die Zukunft der Europäischen Union unsere Handschrift trägt. Damit meine ich natürlich die Erklärung zur Globalisierung, die wir auf der letzten Ratstagung angenommen haben.
pl Dokumenty określone w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧, wykorzystane do celów potwierdzenia, że produkty objęte świadectwem przewozowym EUR‧ lub deklaracją na fakturze mogą być uważane za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Czarnogóry lub z jednego z pozostałych krajów lub terytoriów, o których mowa w art. ‧ i art. ‧, które spełniają pozostałe wymogi niniejszego protokołu, mogą m.in. składać się z
de Bei den in Artikel ‧ Absatz ‧ und in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, für die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.‧ oder eine Erklärung auf der Rechnung vorliegt, tatsächlich als Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft, Montenegros oder eines der in den Artikeln ‧ und ‧ genannten anderen Länder oder Gebiete angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind, kann es sich unter anderem um die folgenden Unterlagen handeln
pl Deklaracje dotyczące Protokołów załączonych do Konstytucji
de Erklärungen zu den der Verfassung beigefügten Protokollen
pl Deklaracja taka powinna zawierać przynajmniej informacje określone w załączniku ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE lub ‧/‧/WE
de Die Erklärung muss mindestens die in Anhang ‧ Nummer ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG bzw. ‧/‧/EG genannten Angaben enthalten
pl Komisja przekazała KR-owi wniosek dotyczący Wspólnej Deklaracji Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwoju Unii Europejskiej- Konsensus europejski, COM ‧ końcowy
de die Kommission hat dem Ausschuss den Vorschlag für eine gemeinsame Erklärung des Rates, des Europäischen Parlaments und der Kommission: Die Entwicklungspolitik der Europäischen Union- Der europäische Konsens, KOM ‧ endg., übermittelt
pl Szczegółowe sformułowania i deklaracje dobrych intencji dotyczące tego dnia, o których była dzisiaj mowa, nie wystarczą.
de Ausführliche Reden und Bekundungen guter Absichten bezüglich des Tages, den wir heute begehen, sind nicht genug.
pl W tych okolicznościach nie jest już ekonomicznie uzasadnione dalsze zezwalanie na dopełnianie formalności za pomocą pisemnych zgłoszeń tranzytowych, których wykorzystanie oznacza, że właściwe władze zobowiązane są do ręcznego wprowadzania danych zawartych w takiej deklaracji do systemu skomputeryzowanego
de Unter diesen Umständen ist es nicht länger wirtschaftlich gerechtfertigt zu gestatten, dass Förmlichkeiten auf der Grundlage einer schriftlichen Versandanmeldung durchgeführt werden; dies hat zur Folge, dass die zuständigen Behörden verpflichtet sind, die Angaben der Anmeldung manuell in das EDV-gestützte System einzugeben
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11565 zdań frazy deklaracja PIT-11.Znalezione w 2,242 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.