Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Steuererklärung (US 1099)   

Przykładowe zdania z "deklaracja PIT-11", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kolejnym punktem posiedzenia jest deklaracja Rady i Komisji o upamiętnieniu 11 lipca jako dnia pamięci ofiar masakry w Srebrenicy.Als nächster Punkt folgt die Erklärung von Rat und Kommission zum 11. Juli als Gedenktag für die Opfer des Massakers von Srebrenica.
Wysoką przedstawiciel poproszono o opracowanie dalszego planu zgodnie z rezolucją ONZ i deklaracją Rady Europejskiej z dnia 11 marca w sprawie wsparcia na rzecz pomocy humanitarnej oraz działań ochrony cywilnej, w tym wykorzystania do tego celu zasobów morskich.Die Hohe Vertreterin wurde gebeten, in Übereinstimmung mit der UN-Resolution und der Erklärung des Europäischen Rates vom 11. März weitere Pläne für die humanitäre Hilfe und für Maßnahmen zum Zivilschutz, einschließlich des Einsatzes maritimer Ressourcen zu diesem Zweck, auszuarbeiten.
Równocześnie dyrektywa jasno odnosi się do Deklaracji nr 11 w sprawie statusu Kościołów i organizacji niewyznaniowych, w której Unia Europejska w wyraźny sposób uznała, że szanuje i nie narusza statusu, z którego, na mocy prawa krajowego, korzystają Kościoły i wspólnoty religijne w państwach członkowskich.Gleichzeitig bezieht sich die Richtlinie ausdrücklich auf die Erklärung Nr. 11 zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften, in der die Europäische Union den Status der Kirchen und religiösen Gemeinden nach nationalem Recht in den Mitgliedstaaten respektiert und nicht beeinträchtigt.
(RO) Podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 11 lutego, szefowie państw lub rządów przyjęli deklarację o wsparciu wysiłków Grecji zmierzających do zaradzenia jej sytuacji gospodarczej i finansowej.(RO) Auf der informellen Tagung des Europäischen Rates am 11. Februar nahmen die Staats- bzw. Regierungschefs eine Erklärung an, die Anstrengungen Griechenlands zur Verbesserung seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage zu unterstützen.
Dlatego musimy być ostrożni, ponieważ stwierdzenie zawarte w art. 3, zgodnie ze sformułowaniem zaproponowanym w poprawce 52 w sprawozdaniu sporządzonym przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wprowadza zasadę diametralnie różną do treści Deklaracji 11 w art.Deshalb müssen wir vorsichtig sein, denn die Aussage in Artikel 3 nach dem Wortlaut des Änderungsantrags 52 des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres führt ein genau entgegengesetztes Prinzip zur Erklärung 11 in Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ein.
Także 11 marca 1990 roku Kongres Estonii (demokratyczny tymczasowy parlament) przyjął deklarację o odrodzeniu państwa po 50 latach sowieckiej okupacji.Ebenfalls am 11. März 1990 verabschiedete der Kongress von Estland, ein provisorisches, demokratisches Parlament, eine Erklärung zur Wiederherstellung des Staates nach 50 Jahren sowjetischer Besatzung.
Teraz przyszedł jednak czas, aby przejść od deklaracji do działań, które zbiegną się w czasie z VI Międzynarodowym Kongresem w Sprawie Ofiar Terroryzmu, który odbędzie się 11, 12 i 13 dnia tego miesiąca w Salamance.Es ist jetzt aber an der Zeit, anlässlich des VI Internationalen Kongresses für Terrorismusopfer am 11., 12. und 13. diesen Monats in Salamanca den Worten Taten folgen zu lassen.
Prezydencja portugalska otrzymała - i mówię to jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego podczas konferencji międzyrządowej - projekt, w którym Karta praw podstawowych jest tylko deklaracją nr 11.Der portugiesische Ratsvorsitz erhielt - und ich sage dies als Vertreter des EU-Parlaments auf der Regierungskonferenz - einen Entwurf, in dem die Charta der Grundrechte lediglich Erklärung Nr. 11 war.
Nie jest to deklaracja - numer 11, nie jest to też protokół; jest to "Karta”, nad przyjęciem której będziemy głosować tutaj w przyszłym miesiącu, formalnie z trzema przewodniczącymi trzech instytucji Wspólnoty, przez rozpoczęciem procesu ratyfikacji.Es ist jetzt keine Erklärung mehr - Nummer 11 -, es ist auch kein Protokoll, es ist "die Charta", über die wir hier im kommenden Monat förmlich abstimmen werden, mit den Präsidenten der drei Gemeinschaftsinstitutionen, bevor der Ratifizierungsprozess beginnt.
Deklarację zgodności z każdym elementem niniejszego kryterium należy dostarczyć właściwemu organowiDer zuständigen Stelle ist eine Erklärung über die Erfuellung jedes dieser Einzelkriterien vorzulegen
Największa długość (wg deklaracji producentaHöchstzulässige Länge
Niniejsza deklaracja wydatków opiera się na sprawozdaniu z dnia [dd/mm/‧rr]Diese Ausgabenerklärung basiert auf am [TT/MM/‧JJ] abgeschlossenen Konten
Dalsze działania związane z deklaracją paryską z ‧ r. w sprawie skuteczności pomocyFolgemaßnahmen zur Pariser Erklärung von ‧ über die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe
czynności dokonywane z tytułu gospodarczych procedur uszlachetniania biernego wyrobów tekstylnych powinny być wyraźnie rozpoznawane na podstawie deklaracji celnychAuf den Zollanmeldungen müssen wirtschaftliche passive Veredelungsverkehre mit Textilien eindeutig gekennzeichnet sein
Deklaracja odnosząca się do artykułu ‧ ustęp ‧ Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji RadyErklärung zu Artikel ‧ Absatz ‧ des Vertrags über die Europäische Union betreffend den Beschluss des Europäischen Rates über die Ausübung des Vorsitzes im Rat
DEKLARACJA IERKLÄRUNG I
Wcześniej wnioskodawcy muszą podpisać honorową deklarację, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowegoDie Antragsteller haben zuvor eine ehrenwörtliche Erklärung zu unterzeichnen, dass sie sich nicht in einer der in Artikel ‧ Absatz ‧ der Haushaltsordnung genannten Situationen befinden
Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej deklaracji praw człowieka i które zostały określone w akcie końcowym z Helsinek i w Karcie paryskiej dla nowej Europy, przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i państwa prawa, jak również zasad gospodarki rynkowej wyrażonych w dokumencie z konferencji KBWE w Bonn w sprawie współpracy gospodarczej, stanowi podstawę polityki wewnętrznej i zagranicznej Stron oraz istotny element niniejszej umowyDie Wahrung der Grundsätze der Demokratie, die Achtung der Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verkündet und in der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Schlussakte von Helsinki und der Pariser Charta für ein neues Europa festgelegt wurden, und die Wahrung der Grundsätze des Völkerrechts und der Rechtsstaatlichkeit sowie der Grundsätze der Marktwirtschaft, wie sie im Dokument der Bonner KSZE-Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Ausdruck kommen, sind die Grundlage der Innen- und der Außenpolitik der Vertragsparteien und wesentliche Bestandteile dieses Abkommens
Główna część deklaracji obejmuje następujące elementy dla każdej podpozycji nomenklatury EFOGRDer Hauptteil der Erklärung enthält für jeden Unterposten der EGFL-Nomenklatur
Dodatkowo, w przypadku produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, pochodzenie towarów powinno być wskazane w polu ‧ świadectwa przewozowego EUR.‧ lub na deklaracji na fakturzeBei Ursprungserzeugnissen Ceutas und Melillas ist ferner die Ursprungseigenschaft in Feld ‧ der Warenverkehrsbescheinigung EUR.‧ oder in die Erklärung auf der Rechnung einzutragen
W sprawie praw marynarzy zabranych na pokład statków wspólnotowych obowiązują przepisy Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w PracyDie Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit gilt uneingeschränkt für die auf Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft tätigen Seeleute
Właściwe władze powinny podjąć wszelkie środki, jakie uznają za niezbędne w celu sprawdzania prawidłowości takich deklaracjiDie zuständigen Behörden sollten die von ihnen für erforderlich gehaltenen Maßnahmen treffen, um die Richtigkeit dieser Meldung zu prüfen
Niemcy i Niderlandy w swoich deklaracjach sprzeciwu stwierdziły, że warunki określone w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ nie zostały spełnioneDiese beiden Länder haben in ihren Einsprüchen erklärt, die Bedingungen gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ seien nicht erfüllt
Przyjęcie Deklaracji z Port Moresby w sprawie światowego kryzysu żywnościowego i finansowegoAnnahme der Erklärung von Port Moresby zur internationalen Nahrungsmittel- und Finanzkrise
Załączniki i deklaracje są integralnymi częściami niniejszego ProtokołuDie Anhänge und Erklärungen sind Bestandteil dieses Protokolls
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11565 zdań frazy deklaracja PIT-11.Znalezione w 2,463 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.