wymowa: IPA: ʧ̑ɨˈtãɲɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Lesen     
    (  n)
  • Lesung     
  • lesen           

Pozostałe znaczenia:

 
polit. polityka w parlamencie: przedstawianie propozycji tekstu ustawy w celu dyskusji nad nią
 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → czytać
 
rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: czytać (nazwa czynności)
 
rel. religia odczytywanie fragmentów Pisma Świętego podczas mszy świętej

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (12)

być czytany
sich lesen
czytać
können; lesen; hören; vorlesen; studieren; gelesen; einlesen; lauten; sich lesen; lesen können
czytać czasopisma
Zeitschriften lesen
czytać między wierszami
zwischen den Zeilen lesen
czytać się
gelesen werden
czytany
werden; gelesen; lesen
Kolejność czytania od prawej do lewej
Leserichtung von rechts nach links
lekcja czytania
Leseunterricht
szybkie czytanie
Schnelllesen
Szybkie czytanie
Schnelllesen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czytanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W każdym miesiącu czytam minimum jedną książkę.
de Ich lese jeden Monat mindestens ein Buch.
pl na piśmie. - (RO) Wspólne stanowisko jest satysfakcjonujące w kontekście wniosków, które Parlament zgłosił w ramach głosowań przy pierwszym czytaniu, jak również poprawek zaproponowanych przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
de schriftlich. - (RO) Der gemeinsame Standpunkt wird den Anforderungen, die das Parlament in seiner Abstimmung zur ersten Lesung stellte, sowie den durch den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten vorgeschlagenen Änderungen gerecht.
pl Odniesienia do uchylonej dyrektywy są traktowane jako odniesienia do niniejszej dyrektywy i powinny być czytane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III
de Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende Richtlinie nach der Entsprechungstabelle im Anhang III
pl Istniejące opcje to wydawanie co najmniej 10 milionów euro rocznie na tłumaczenia, których praktycznie nikt nie czyta, lub wydanie tej samej kwoty na bardziej istotne i pilne zaległe tłumaczenia.
de Die Optionen lauten, entweder mindestens 10 Millionen EUR jährlich für Übersetzungen auszugeben, die praktisch niemand liest, oder die gleiche Summe für wichtigere und dringendere anhängige Übersetzungen zu verwenden.
pl Sprawozdawca, jednakże, mówi do nas tak, jakby ten Parlament był postawiony przed koniecznością ostatecznego głosowania, przy ostatnim czytaniu, z obowiązkiem wykorzystania swojej najwyższej odpowiedzialności za przyjęcie lub odrzucenie dyrektywy.
de Der Berichterstatter spricht jedoch zu uns, als wäre dieses Parlament mit der Schlussabstimmung befasst, mit der letzten Lesung, mit der Verpflichtung, die endgültige Verantwortung dafür zu übernehmen, sie zu billigen oder abzulehnen.
pl Procedura współdecyzji: drugie czytanie
de Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung
pl wyraża nadzieję, że niewydane jeszcze zalecenia CESR będą sformułowane w tym duchu i wzywa Komisję do uwzględnienia ich przy ocenie realizacji UCITS ‧ oraz do zmiany dyrektywy ‧/‧/EWG w sprawie niektórych treści uproszczonego prospektu emisyjnego, w celu zmienienia jej w wiążące europejskie prawodawstwo dotyczące w pełni zharmonizowanego uproszczonego prospektu emisyjnego; uważa, że uproszczony prospekt emisyjny powinien zostać opracowany po konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami przemysłu i stowarzyszeniami konsumentów, po bezpośrednich testach konsumenckich oraz z pomocą ekspertów z zakresu marketingu- w przeciwnym razie jest mało prawdopodobne, że będzie on czytany przez konsumentów i przez nich zrozumiany
de hofft, dass die ausstehenden CESR-Empfehlungen in Übereinstimmung mit diesen Kriterien formuliert werden, und fordert die Kommission auf, sie bei der Evaluierung der Umsetzung von OGAW ‧ zu berücksichtigen und Änderungen der Richtlinie ‧/‧/EWG zu Angaben, die im vereinfachten Prospekt enthalten sein müssen, zu erarbeiten, um verbindliche EG-Regelungen über einen vollständig harmonisierten vereinfachten Prospekt zu schaffen; regt an, dass der vereinfachte Prospekt nach Anhörung aller beteiligten Parteien einschließlich der betroffenen Wirtschaftszweige und der Verbraucherverbände und nach Vornahme eines direkten Verbrauchertests sowie mit Hilfe von Marketing-Fachleuten erstellt werden sollte, da er andernfalls von den Verbrauchern wahrscheinlich immer noch nicht gelesen und verstanden wird
pl W raporcie Sekretarza Generalnego ONZ, przygotowanym w ramach Dialogu Wysokiego Szczebla Narodów Zjednoczonych w sprawie Migracji Międzynarodowej i Rozwoju, czytamy co następuje: Imigranci pobudzają wzrost gospodarczy w państwach przyjmujących poprzez zachowanie rentowności działalności gospodarczej, która w przeciwnym wypadku uległaby delokalizacji, zwiększenie odsetka populacji aktywnej zawodowo oraz liczby konsumentów, a także służenie umiejętnościami w zakresie przedsiębiorczości
de Wie der UN-Generalsekretär in seinem Bericht anlässlich des hochrangigen Dialogs über internationale Migration und Entwicklung feststellte, begünstigen Einwanderer das Wirtschaftswachstum in den Aufnahmeländern, indem sie die Rentabilität von Wirtschaftstätigkeiten aufrechterhalten, die ohne sie ausgelagert würden; sie fördern das Wirtschaftswachstum auch dadurch, dass sie die Zahl der Erwerbstätigen und der Verbraucher erhöhen sowie ihre eigenen unternehmerischen Fähigkeiten einbringen
pl Zalecenie do drugiego czytania: (wymagana większość kwalifikowana) Ruth HIERONYMI (A
de Empfehlung für die zweite Lesung: (qualifizierte Mehrheit erforderlich) Ruth HIERONYMI (A
pl komisarz. - (EL) Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Sârbu, za jej pracowitość i wysiłki zmierzające do osiągnięcia podczas pierwszego czytania porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy 98/8 dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.
de Mitglied der Kommission. - (EL) Herr Präsident, ich möchte der Berichterstatterin Daciana Sârbu für ihren Fleiß und ihre Bemühungen danken, in erster Lesung zu einer Übereinkunft über den Vorschlag zu kommen, die Richtlinie 98/8 über das Einführen von Biozid-Produkten auf dem Markt zu ändern.
pl Uważam, że intensywne negocjacje z Radą i Komisją doprowadziły do osiągnięcia dobrego kompromisu podczas pierwszego czytania.
de Ich glaube, dass wir nach den intensiven Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission einen guten Kompromiss in der ersten Lesung erzielt haben.
pl Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie
de Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung
pl Zalecenie do drugiego czytania: Marian-Jean Marinescu (A‧-‧/‧) (wymagana większość kwalifikowana
de Empfehlung für die zweite Lesung: Marian-Jean Marinescu (A‧-‧/‧) (qualifizierte Mehrheit erforderlich
pl Parlament Europejski i Rada podejmą w jednym czytaniu decyzję w sprawie WPBK, tak aby dodatkowe niezbędne środki stały się dostępne nie później niż na początku listopada ‧ roku
de Das Europäische Parlament und der Rat beschließen in einer einzigen Lesung über den VEBH, damit die erforderlichen zusätzlichen Ermächtigungen spätestens Anfang November ‧ verfügbar sind
pl Dla celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia należy czytać z następującymi dostosowaniami
de Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpassung
pl Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr
de Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments in zweiter Lesung dem endgültigen Rechtsakt, Verordnung (EG) Nr
pl Prawie codziennie w brytyjskiej prasie czytamy historie na temat naszego wielkiego brata - laburzystowskiego rządu - który gromadzi coraz więcej danych osobowych osób prywatnych i odmawia zwrócenia ich nawet wtedy, gdy udowodniono, że osoby są niewinne.
de Fast jeden Tag lesen wir in der britischen Presse Geschichten darüber, dass unser großer Bruder, die Labour-Regierung, immer mehr persönliche Daten über Einzelpersonen sammelt und wenn dann bewiesen wird, dass diese unschuldig sind, werden diese Daten nicht zurückgegeben.
pl Już w traktacie rzymskim czytamy o tym, by zjednoczyć gospodarki narodowe i wspierać ich harmonijny rozwój poprzez zmniejszenie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami.
de Schon in den Römischen Verträgen wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen abzubauen, um die nationalen Volkswirtschaften zu vereinen und ihre harmonische Entwicklung zu fördern.
pl Zwracanie się ku problemom trapiącym środowisko morskie na szczeblu regionalnym jest jednym z kamieni węgielnych strategii morskiej Unii Europejskiej oraz zaproponowanej dyrektywy w sprawie strategii morskiej, która doczekała się, przy drugim czytaniu, porozumienia pomiędzy Radą a Parlamentem.
de Umweltprobleme wie die Meeresverschmutzung auf regionaler Ebene aufzugreifen gehört zu den Ecksteinen der europäischen Meeresstrategie und der vom Rat und Parlament in zweiter Lesung angenommenen Meeresstrategie-Richtlinie.
pl Chciałabym również wyrazić swoje uznanie dla prezydencji portugalskiej oraz dla pani Cordeiro za efektywny sposób przewodniczenia grupie roboczej Rady i negocjowanie z nami porozumienia w pierwszym czytaniu w tej sprawie.
de Ferner gilt mein Dank der portugiesischen Präsidentschaft und Frau Cordeiro, von der die Arbeitsgruppe des Rates effektiv geleitet wurde und die mit uns die erste Lesung zu dieser Thematik verhandelte.
pl Projekty te są dopuszczalne, jeśli opierają się wyłącznie na poprawkach przyjętych w pierwszym czytaniu przez Parlament, i odrzuconych lub zmienionych następnie przez Radę w drugim czytaniu
de Sie sind nur zulässig, wenn sie sich ausschließlich auf die vom Parlament in erster Lesung angenommenen Abänderungsentwürfe stützen, die vom Rat in seiner zweiten Lesung abgelehnt oder abgeändert wurden
pl Projekt zalecenia do drugiego czytania dotyczący stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i Turystyki
de Entwurf einer Empfehlung für die zweite Lesung betreffend den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Rozwoju Regionalnego
de Empfehlung für die zweite Lesung: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Ausschuss für regionale Entwicklung
pl Rada uważa, że jej stanowisko w pierwszym czytaniu dotyczące stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek stanowi wyważone i realistyczne rozwiązanie kwestii objętych wnioskiem Komisji, biorąc pod uwagę w szczególności to, że nie powinno się ingerować w strukturę systemów zabezpieczenia społecznego pracowników w państwach członkowskich lub w ich finansowanie
de Der Rat ist der Überzeugung, dass sein Standpunkt in erster Lesung zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, einen ausgewogenen und realistischen Lösungsansatz für die im Kommissionsvorschlag enthaltenen Punkte bietet, insbesondere angesichts der Notwendigkeit, nicht in die Organisation der Systeme der sozialen Sicherheit der einzelnen Mitgliedstaaten bzw. in deren Finanzierung einzugreifen
pl Sposób w jaki propozycje ulepszeń zostały odłożone na bok, głównie pod naciskiem Rady, w celu szybszego dojścia do porozumienia w pierwszym czytaniu wzbudził moje podenerwowanie.
de Die Art und Weise, wie Verbesserungsvorschläge abgewimmelt worden sind, - vor allem auf Druck des Rates, - nur damit in erster Lesung eine Einigung erreicht wird, hat mich stark gestört.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4412 zdań frazy czytanie.Znalezione w 2,216 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.