wymowa: IPA: ʧ̑ɨˈtãɲɛ    

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Lesen     
    (  n)
  • Lesung     
  • lesen           

Pozostałe znaczenia:

 
polit. polityka w parlamencie: przedstawianie propozycji tekstu ustawy w celu dyskusji nad nią
 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → czytać
 
rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: czytać (nazwa czynności)
 
rel. religia odczytywanie fragmentów Pisma Świętego podczas mszy świętej

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

być czytany
sich lesen
czytać
können; lesen; hören; vorlesen; studieren; gelesen; einlesen; lauten; sich lesen
czytać czasopisma
Zeitschriften lesen
czytać między wierszami
zwischen den Zeilen lesen
czytany
werden; gelesen; lesen
Kolejność czytania od prawej do lewej
Leserichtung von rechts nach links
lekcja czytania
Leseunterricht
szybkie czytanie
Schnelllesen
Szybkie czytanie
Schnelllesen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czytanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady ‧/‧/WE [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i Turystyki
de Empfehlung für die zweite Lesung: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr
pl POKREWNE TEMATY POWIĄZANE STRONY EUROSURVEILLANCE TEMATY DOT. ZDROWIA A– Z CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE ECDC SIEĆ DOKUMENT ZEWNĘTRZNY POKREWNE TEMATY DOT. ZDROWIA
de VERWANDTE THEMENTHEMENNAHE SEITENEUROSURVEILLANCEGESUNDHEITSTHEMEN A-ZMEHR DAZU AUF DER INTERNETSEITE DES ECDCNETZWERKEXTERNES DOKUMENTVERWANDTE GESUNDHEITSTHEMEN
pl uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A
de in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres für die zweite Lesung (A
pl Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Prawna
de Empfehlung für die zweite Lesung: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf die Annahme einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Rechtsausschuss
pl Zalecenie do drugiego czytania: María SORNOSA MARTÍNEZ (A‧-‧/‧) (wymagana większość kwalifikowana
de Empfehlung für die zweite Lesung: María SORNOSA MARTÍNEZ (A‧-‧/‧) (qualifizierte Mehrheit erforderlich
pl W pozostałych kwestiach pani poseł Neris przygotowała zasadniczo solidną podstawę do głosowania w pierwszym czytaniu.
de Ansonsten aber hat Frau Neris eine gute Grundlage für die Abstimmung in erster Lesung geliefert!
pl W art. 9. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. dotyczącej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego czytamy, iż prawo wybieralności do tejże instytucji przysługuje osobie, która między innymi nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub ścigana z oskarżenia publicznego, a art.
de Wie es in Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2004 über die Wahlordnung zum Europäischen Parlament heißt, kann sich für die Wahlen zum Europäischen Parlament aufstellen lassen, wer - neben anderen Kriterien - nicht für eine vorsätzliche Straftat verurteilt oder unter öffentliche Anklage gestellt wurde. Artikel 142 legt fest, dass ein Mandat zum Beispiel dann zurückgezogen werden kann, wenn die Wahl des Abgeordneten zum Europäischen Parlament für ungültig erklärt wird.
pl Brak urządzeń czytających. Proszę sprawdzić, czy ' pcscd ' jest uruchomiony
de Keine Lesegeräte gefunden. Überprüfen Sie, ob der Prozess pcscd läuft
pl Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr ...
de Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments in erster Lesung dem endgültigen Rechtsakt, Verordnung (EG) Nr. ...
pl Nadmiar i brak szczegółów odnoszą taki sam skutek, gdyż komplikują czytanie i zrozumienie
de Insofern kann das Modell des Projekts EMEES ein guter Mittelweg zwischen diesen beiden Extremen sein
pl zalecenia do drugiego czytania
de Empfehlungen für die zweite Lesung
pl Jestem zdania, że pani Trüpel wykonała tytaniczną pracę, naprawdę wyśmienitą pracę, umożliwiając nawet weteranom budżetowym - tym, którzy przez lata opracowywali projekty budżetów w tej Izbie - pracę w nowych warunkach wynikających z traktatu z Lizbony w jednym czytaniu.
de Ich finde, dass Frau Trüpel herausragende Arbeit geleistet hat, wirklich ausgezeichnete Arbeit, die es sogar den Haushaltsplan-Veteranen, also denen, die schon seit Jahren Haushaltspläne in diesem Haus entwickeln, ermöglichte, unter neuen Bedingungen - nämlich denen des Vertrags von Lissabon - in einer einzigen Lesung zu arbeiten.
pl Zalecenie do drugiego czytania z zakresu wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata ‧-‧ program szczegółowy mający na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży oraz ochronę ofiar i grup ryzyka (program Dafne III) jako część programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
de Empfehlung für die zweite Lesung: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses des Europäischen Parlaments und des Rates zur Auflegung eines spezifischen Programms (‧-‧) zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen sowie zum Schutz von Opfern und gefährdeten Gruppen (Programm DAPHNE III) als Teil des Generellen Programms Grundrechte und Justiz [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
pl Trudno sobie wyobrazić, aby wymiana sprawdzonych rozwiązań mogła odbywać się poprzez czytanie dokumentów w wersji oryginalnej, lecz nie było ani sugestii, ani tym bardziej obowiązku użycia tylko jednego języka
de Es ist schwer vorstellbar, dass der Austausch von beispielhaften Praktiken stattfinden kann, wenn die Dokumente in der Originalsprache gelesen werden müssen, aber es war weder vorgesehen noch gar Pflicht, eine ganz bestimmte Sprache zu verwenden
pl Zalecenia do ‧. czytania: Eluned MORGAN (A‧-‧/‧) (wymagana większość kwalifikowana
de Empfehlung für die zweite Lesung: Eluned MORGAN (A‧-‧/‧) (qualifizierte Mehrheit erforderlich
pl Muszę powiedzieć, panie pośle Nassauer, że gdyby spytał mnie pan rok temu o to, czy osiągniemy obustronne porozumienie w kwestii ochrony środowiska z zastosowaniem prawa karnego, i to podczas pierwszego czytania z uwzględnieniem pana posła Nassauera w roli sprawozdawcy, to prawdopodobnie nie chciałbym w to uwierzyć.
de Ich muss zugeben, Herr Nassauer, wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob ich mir vorstellen könnte, wir würden mit Herrn Nassauer als Berichterstatter in erster Lesung zu einer fraktionsübergreifenden Einigung zum strafrechtlichen Schutz der Umwelt kommen, hätte ich das wahrscheinlich nicht für möglich gehalten.
pl Na tym nie kończy się proces. Trzy instytucje muszą osiągnąć wspólne stanowisko, które zostanie poddane pod głosowanie w drugim czytaniu w grudniu.
de Dies ist aber noch nicht das Ende des Prozesses, da sich die drei Organe auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen müssen, über den dann bei der zweiten Lesung im Dezember abgestimmt wird.
pl Czytasz gazety?Gazety?
de Du liest Zeitung, V?
pl Wielka szkoda, że rozmach, z jakim Parlament Europejski zajął się tą kwestią w pierwszym czytaniu został zmarnowany przez wydłużenie o połowę listy substancji niebezpiecznych, które należy poddać kontroli oraz obowiązek ograniczenia emisji zanieczyszczeń nałożony na państwa członkowskie.
de Es ist sehr bedauerlich, dass der Rückenwind, den das Europäische Parlament in der ersten Lesung dem Wasserschutz gegeben hat durch die Verdoppelung der Liste der zu kontrollierenden Schadstoffe und die Verpflichtung für EU-Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur Reduzierung der Schafstoffemission zu treffen, leider verpufft ist.
pl Zalecenie do drugiego czytania: (wymagana większość kwalifikowana) Evelyne GEBHARDT (A
de Empfehlung für die zweite Lesung: (qualifizierte Mehrheit erforderlich) Evelyne GEBHARDT (A
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i Turystyki
de Empfehlung für die zweite Lesung: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr
pl przyjmuje do wiadomości sprawozdanie opisowe Komisji w sprawie zarządzania opartego na działaniu (ABM) przed jego drugim czytaniem; na podstawie pełnego zobowiązania udzielonego przez Komisję do opracowania stadium zawierającego propozycje ulepszeń, które mają zostać przedstawione podczas przesłuchania w parlamentarnej Komisji Budżetowej, przewidzianego na wiosnę ‧ r., wyraża zgodę na umieszczenie w rezerwie tylko ‧ mln euro; wyraża zamiar sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy na temat poprawy wdrażania zarządzania opartego na działaniu
de nimmt die beschreibende Darstellung der Kommission zum maßnahmenbezogenen Management (ABM) im Vorfeld seiner zweiten Lesung zur Kenntnis; stimmt auf der Grundlage einer festen Zusage der Kommission zur Ausarbeitung einer Studie, einschließlich einiger Verbesserungsvorschläge, die im Verlauf einer im Frühjahr ‧ im Haushaltsausschuss des Parlaments vorgesehenen Anhörung vorgelegt werden sollen, der Einsetzung von lediglich ‧ Millionen EUR in die Reserve zu; bekundet seine Absicht, einen Initiativbericht über eine Verbesserung des ABM auszuarbeiten
pl We wspólnym stanowisku uwzględniono również poprawki inne niż przewidziane w opinii Parlamentu Europejskiego zgłoszone w pierwszym czytaniu
de Der Gemeinsame Standpunkt umfasst außerdem einige Änderungen, die in der in erster Lesung abgegebenen Stellungnahme des Europäischen Parlaments nicht vorgesehen sind
pl Jeżeli chodzi o budżety Parlamentu i innych instytucji, które poddano obecnie pod drugie czytanie, są to te same dokumenty, które zatwierdziliśmy w pierwszym czytaniu.
de Was die Haushaltspläne für das Parlament und die weiteren Institutionen anbelangt, die noch nicht für die zweite Lesung vorgelegt wurden, so handelt es sich um dieselben, die von uns anlässlich der ersten Lesung gebilligt wurden.
pl w imieniu grupy Verts/ALE. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Moja grupa nie lubi większości porozumień zawieranych przy okazji pierwszego czytania, ponieważ jakość uchwalanych w takim przypadku przepisów jest często obniżona w wyniku towarzyszącego pośpiechu i nacisków.
de Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Normalerweise mag meine Fraktion keine Einigungen in erster Lesung, weil die Qualität der Rechtsvorschriften oft unter dem Druck, schnell zu einer Übereinkunft zu gelangen, beeinträchtigt wird.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4412 zdań frazy czytanie.Znalezione w 3,443 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.