wymowa: IPA: ˈʦ̑ɨfra /ˈt͡s̪ɨfra/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ziffer   
  (Noun  f) (noun   )
   
  symboliczna reprezentacja cyfry .
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   
  symboliczna reprezentacja cyfry
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym
 • Zahl   
  (noun   )
 • Zahlzeichen   
 • Chiffre   
 • Nummer   
  (Noun  ) (noun   )
 • Stelle     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
daw. dawniej, dawny monogram, inicjały imienia i nazwiska
 
pot. potocznie → aparat cyfrowy
 
etn. etnografia ornament, wzór, deseń

Picture dictionary

Ziffer
Ziffer

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (6)

cyfra arabska
arabische Ziffer
cyfry arabskie
arabischen Ziffern
cyfry rzymskie
römischen Ziffern

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyfra", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ilość cyframi
de Menge in Zahlen
pl Cyfry tworzące numer homologacji muszą znajdować się po tej samej stronie E i być zwrócone w tym samym kierunku
de Die Ziffern der Genehmigungsnummer müssen, bezogen auf den Buchstaben E, auf einer Seite und in derselben Richtung angeordnet sein
pl Cyfry numeru homologacji wskazują, że w dniu udzielenia odnośnych homologacji regulamin nr ‧ nie był zmodyfikowany, a regulamin nr ‧ uwzględnia już serię poprawek
de Die Genehmigungsnummern geben an, dass bei der Erteilung der jeweiligen Genehmigungen die Regelung Nr. ‧ in ihrer ursprünglichen Fassung vorlag und die Regelung Nr. ‧ bereits die Änderungsserie ‧ enthielt
pl Kod musi składać się z trzech znaków (liter lub cyfr) wydanych przez powołane do tego instytucje w kraju, w którym producent jest zarejestrowany zgodnie z praktyką międzynarodowej agencji autoryzacji przy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO
de Dieser Code besteht aus drei Zeichen (Buchstaben oder Ziffern), die durch die zuständigen Behörden des Landes, in dem der Hersteller seinen Geschäftssitz hat, in Übereinstimmung mit der für die Internationale Organisation für Normung (ISO) tätigen internationalen Agentur vergeben wird
pl Atrybut będzie użyty poprzez wpisanie co najmniej ‧ do ‧ cyfr
de Das Attribut ist mit mindestens ‧, höchstens jedoch ‧ Ziffern anzugeben
pl umieszczonego obok prostokąta bazowego numeru identyfikacyjnego zawartego w sekcji ‧ numeru homologacji typu, określonego w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG, poprzedzonego dwiema cyframi oznaczającymi kolejny numer przypisany ostatnim istotnym technicznym zmianom wprowadzonym do dyrektywy ‧/‧/WE lub niniejszego rozporządzenia w dniu udzielenia homologacji typu części WE
de einer in der Nähe des Rechtecks angebrachten Stammnummer nach Anhang ‧ Abschnitt ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG; ihr sind zwei Ziffern vorangestellt, die die laufende Nummer der letzten größeren sachlichen Änderung der Richtlinie ‧/‧/EG oder dieser Verordnung zum Zeitpunkt der Erteilung der EG-Typgenehmigung angeben
pl Pierwsza wartość jest cyfrą arabską i określa rząd siedzeń, licząc od początku do końca pojazdu
de Das erste Zeichen ist eine arabische Ziffer und bezeichnet die Sitzreihe, wobei im Fahrzeug von vorn nach hinten gezählt wird
pl Jeżeli chodzi o inny kod CN ‧, obejmujący części przeznaczone do stosowania wyłącznie lub głównie w sprzęcie objętym kodem rozpoczynającym się od cyfr ‧, to zwraca się uwagę, że przywozy objęte tym kodem uwzględnione w danych Eurostatu są niewielkie i nie uwzględniono ich przy ustalaniu wielkości i udziału w rynku przywozu produktu objętego postępowaniem
de Was den KN-Code ‧ betrifft, unter den ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen der Positionen ‧ bestimmte Teile fallen, sei darauf hingewiesen, dass Eurostat für diesen Code nur geringe Einfuhrmengen ausweist, die bei der Ermittlung von Menge und Marktanteile der Einfuhren der betroffenen Ware nicht berücksichtigt wurden
pl EFR 1 miliard i 250 milionów. Stanowi to wzrost w cyfrach absolutnych, a nie w procentach, ma pan rację.
de Es handelt sich mehr um eine Erhöhung in absoluten Zahlen als in Prozentsätzen, da haben Sie Recht.
pl kod składa się z ośmiu cyfr
de Der Code besteht aus acht Ziffern
pl dodatkowego symbolu oddzielonego od numeru niniejszego regulaminu pionową kreską i składającego się z cyfr rzymskich oznaczających odpowiednią część regulaminu (I, ‧ lub III), na podstawie której urządzenie lub pojazd otrzymały homologację
de einem zusätzlichen Zeichen, das von der Nummer dieser Regelung durch einen senkrechten Strich getrennt ist und aus dem (den) römischen Zahlzeichen für den Teil (I, ‧ oder III) der Regelung besteht, nach der die Einrichtung oder das Fahrzeug genehmigt worden ist
pl Pierwsze dwie cyfry numerów homologacji wskazują, że w terminach udzielenia odnośnych homologacji regulamin nr ‧ obejmował serię zmian ‧, a regulamin nr ‧ miał swoją pierwotną formę
de Aus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummern geht hervor, dass bei der Erteilung der jeweiligen Genehmigungen die Regelung Nr. ‧ die Änderungsserie ‧ enthielt und die Regelung Nr. ‧ in der ursprünglichen Fassung vorlag
pl W pobliżu prostokąta musi znajdować się podstawowy numer homologacji zawarty w pkt ‧ numeru homologacji typu, określonym w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG, poprzedzony dwiema cyframi odpowiadającymi kolejnemu numerowi przyporządkowanemu najnowszej znaczącej zmianie technicznej wprowadzonej do dyrektywy ‧/EWG z datą udzielenia homologacji WE części
de Es muß in der Nähe des Rechtecks die
pl Litery i cyfry muszą mieć ‧ cm wysokości
de Die Buchstaben und die Ziffern müssen ‧ cm hoch sein
pl W przypadku gdy formularz stosuje się do celów procedury tranzytu wspólnotowego, w tej części pola należy wprowadzić kod towaru składający się co najmniej z sześciu cyfr Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów
de Wird der Vordruck für ein gemeinschaftliches Versandverfahren verwendet, so ist in dieses Unterfeld mindestens der sechsstellige Code des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren einzutragen
pl YYYY Rok-cztery cyfry. YY Rok-dwie ostatnie cyfry. MM Miesiąc-dwie cyfry. mM Miesiąc. SHORTMONTH Pierwsze trzy litery nazwy miesiąca. MONTH Pełna nazwa miesiąca. DD Dzień miesiąca-dwie cyfry. dD Dzień miesiąca. SHORTWEEKDAY Pierwsze trzy litery dnia tygodnia. WEEKDAY Dzień tygodnia
de JJJJ Das Jahr mit Jahrhundert als Zahl. JJ Das Jahr ohne Jahrhundert als Zahl. MM Der Monat als Zahl. mM Der Monat als Zahl. KURZMONAT Die ersten drei Zeichen des Monatsnamens. MONAT Der volle Monatsname. TT Der Tag des Monats als Zahl. tT Der Tag des Monats als Zahl. WOCHENTAGKURZ Die ersten zwei Zeichen des Wochentages. WOCHENTAG Der volle Name des Wochentags
pl Wysokość liter musi wynosić ‧ cm, a cyfr ‧ cm
de Die Buchstaben müssen ‧ cm und die Ziffern ‧ cm hoch sein
pl Dwie pierwsze cyfry numerów homologacji wskazują, że gdy udzielano odnośnych homologacji, regulamin nr ‧ nie został jeszcze zmieniony, a regulamin nr ‧ obejmował już serię poprawek
de Aus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummern geht hervor, dass zum Zeitpunkt der Erteilung der jeweiligen Genehmigungen die Regelung Nr. ‧ sich noch in ihrer ursprünglichen Fassung befand, während die Regelung Nr. ‧ bereits die Änderungsserie ‧ enthielt
pl w przypadku wyrobów wymienionych w tabeli A do niniejszego załącznika – jednocyfrowego numeru oznaczającego rok kontyngentowy bądź też rok, w którym zarejestrowano wywóz wyrobów, odpowiadającego ostatniej cyfrze danego roku, np. ‧ dla ‧ r. i ‧ dla ‧ r
de eine einstellige Zahl zur Bezeichnung des Kontingentsjahres bzw. im Falle der in Tabelle A aufgeführten Waren des Erfassungsjahres, die der letzten Ziffer der betreffenden Jahreszahl entspricht (Beispiel: ‧ für ‧ und ‧ für
pl Po oznaczeniu umieszczony jest numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła postępowanie w przedmiocie oceny zgodności, jeżeli bierze ona udział w procesie kontroli produkcji, oraz ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznaczenie zostało umieszczone
de Nach der Kennzeichnung sind die Kennummer der das Konformitätsbewertungsverfahren durchführenden benannten Stelle, wenn diese bei der Produktionskontrolle mitwirkt, sowie die letzten beiden Ziffern des Jahres anzugeben, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde
pl Ilości muszą być wskazane cyframi oraz słownie
de Die Mengen sind in Zahlen und in Buchstaben anzugeben
pl Numer pola oznaczonego może być numerem składającym się z jednej do dziewięciu cyfr, umieszczonym między kropką. a dwukropkiem
de Die Feldnummer kann aus einer Zahl mit den Ziffern ‧ bis ‧ zwischen dem Punkt. und dem Doppelpunkt: bestehen
pl Numer ten składa się z numeru homologacji części wykazanego na świadectwie wypełnionym dla typu (patrz dodatek ‧), poprzedzonego dwiema cyframi wskazującymi numer kolejności ostatniej zmiany do dyrektywy Rady ‧/EWG na dzień udzielenia homologacji EWG części
de Diese Nummer besteht aus der Bauartgenehmigungsnummer, die auf dem für den betreffenden Typ ausgestellten Bogen angegeben ist (siehe Anlage ‧); dieser Nummer vorangestellt sind zwei Zahlen, die der laufenden Nummer der letzten Änderung der Richtlinie ‧/EWG des Rates zum Zeitpunkt der Ausstellung der EWG-Bauartgenehmigung entsprechen
pl trzy cyfry oznaczające nazwę obiektu produkcyjnego (przypisane przez władze krajowe
de Ziffern zur Bezeichnung des Herstellungsorts (wird von den nationalen Behörden zugeteilt
pl Dwie pierwsze cyfry numeru homologacji oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymaganiami regulaminu nr ‧ w jego oryginalnej wersji
de Die ersten zwei Ziffern der Genehmigungsnummer geben an, dass die Genehmigung entsprechend der Regelung Nr. ‧ in ihrer ursprünglichen Fassung erteilt wurde
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 921 zdań frazy cyfra.Znalezione w 0,425 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.