wymowa: IPA: ˈʦ̑ɨfra /ˈt͡s̪ɨfra/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ziffer   
  (Noun  f) (noun   )
   
  symboliczna reprezentacja cyfry .
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   
  symboliczna reprezentacja cyfry
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym
 • Zahl   
  (noun   )
 • Zahlzeichen   
 • Chiffre   
 • Nummer   
  (Noun  ) (noun   )
 • Stelle     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
daw. dawniej, dawny monogram, inicjały imienia i nazwiska
 
pot. potocznie → aparat cyfrowy
 
etn. etnografia ornament, wzór, deseń

Picture dictionary

Ziffer
Ziffer

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (6)

cyfra arabska
arabische Ziffer
cyfry arabskie
arabischen Ziffern
cyfry rzymskie
römischen Ziffern

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyfra", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl z jednocyfrowego numeru służącego do oznaczenia roku kontyngentowego lub roku rejestracji wywozu w przypadku wyrobów wymienionych w tabeli A w niniejszym załączniku, odpowiadającego ostatniej cyfrze w zapisie omawianego roku, np
de eine einstellige Zahl zur Bezeichnung des Kontingentsjahres bzw., im Falle der in Tabelle A aufgeführten Waren, des Erfassungsjahres, die der letzten Ziffer der betreffenden Jahreszahl entspricht (Beispiel
pl Numery ‧ i ‧ (numery znaków homologacji typu WE) oraz numer ‧ oraz cyfra ‧ (litery i liczba Państw Członkowskich, które udzieliły homologacji WE) są podane tylko do celów orientacyjnych
de Die Nummern
pl dla cyfr na miejscach parzystych numeru podstawowego (licząc od prawej) przyjmuje się do obliczeń ich wartość dziesiętną
de Die geradstelligen Ziffern der Grundnummer (von rechts aus gezählt) werden mit ihrem tatsächlichen Dezimalwert übernommen
pl Okrągłe, pomarańczowe tabletki z wytłoczonym logo firmy BAYER po jednej stronie i cyfrą ‧ po drugiej
de Orangefarbene runde Tabletten, die auf einer Seite mit dem Bayer-Kreuz und auf der anderen Seite mit ‧ gekennzeichnet sind
pl Daigoro, zgubiłeś cyfrę
de Daigoro, du hast eine Zahl vergessen
pl Na końcu okresu trwałości, podzielić emisje (wartości średnie, gdzie dotyczy) dla każdego regulowanego zanieczyszczenia na emisje ustabilizowane (wartości średnie, gdzie dotyczy) i zaokrąglić do dwu cyfr znaczących
de Die am Ende der Dauerhaltbarkeitsperiode anfallenden Emissionen (durchschnittliche Emissionen, falls zutreffend) sind für jeden reglementierten Schadstoff durch die stabilisierten Emissionen (durchschnittliche Emissionen, falls zutreffend) zu dividieren und auf zwei Stellen zu runden
pl ROUNDUP(wartość; [ cyfry ]
de ROUNDUP(Wert;[Ziffern ]
pl Pierwsze dwie cyfry wskazują, że urządzenie spełnia wymogi dyrektywy ‧/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą
de Die ersten zwei Zahlen zeigen an, daß das Gerät die Anforderungen der Richtlinie ‧/EWG, wie geändert durch diese Richtlinie, erfüllt
pl W drodze wyjątku, z powodów technicznych numer ten może zajmować dwie linie, jednak w takim wypadku w żadnej z trzech części nie mogą występować przerwy, a początek i zakończenie obu linii muszą być oznaczone znakiem, który nie jest ani cyfrą arabską, ani literą alfabetu łacińskiego
de In technisch begründeten Ausnahmefällen ist auch eine zweizeilige Darstellung zulässig
pl Dwie pierwsze cyfry numeru (obecnie są to cyfry ‧ według pierwotnej wersji regulaminu) oznaczają serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne główne zmiany techniczne w regulaminie w czasie przyznawania homologacji
de Ihre ersten beiden Ziffern (derzeit ‧ für die Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung) geben die Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderungen an, die bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in der Regelung enthalten sind
pl Biorąc pod uwagę fakt, że kody budżetu mogą zawierać do ‧ cyfr, pozostałych ‧ cyfr można wykorzystać do określenia programów i środków
de Da die Haushaltscodes bis zu ‧ Ziffern umfassen, können die verbleibenden ‧ Ziffern zur Bezeichnung der Programme und Maßnahmen verwendet werden
pl Jeśli producent nie stosuje jednego lub więcej z tych znaków, pusta przestrzeń może zostać wypełniona literami lub cyframi, przy czym wybór pozostawia się producentowi
de Nimmt der Hersteller eines oder mehrere dieser Zeichen nicht in Anspruch, ist der Zwischenraum nach Wahl des Herstellers mit Buchstaben oder Ziffern aufzufüllen
pl dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone
de die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
pl W przypadku homologacji typu udzielonej zgodnie z procedurą opisaną w art. ‧ oznacza to ostatnią dyrektywę lub rozporządzenie zmieniające artykuł (lub artykuły) dyrektywy ‧/‧/WE, z wyjątkiem dwóch pierwszych cyfr (np. ‧), które zastępują drukowane litery KS
de Im Fall von Typgenehmigungen von vollständigen Fahrzeugen nach dem Verfahren des Artikels ‧ bedeutet dies die letzte Richtlinie oder Verordnung zur Änderung eines Artikels oder von Artikeln der Richtlinie ‧/‧/EG, jedoch werden die beiden ersten Stellen (z. B. ‧) durch die Buchstaben KS in Blockschrift ersetzt
pl Jeżeli dane osobowe umieszczone są na naklejce, niepowtarzalny numer dokumentu powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkowe
de Bei Verwendung eines Aufklebers für die Personaldaten sollte die einmalige Dokumentennummer mit Fluoreszenzfarbe gedruckt werden; dabei ist eine besondere Zifferncharakteristik oder Schriftart zu verwenden
pl W przypadku potencjalnego trafienia czwarte subpole będzie zawierało wynik liczący maksymalnie sześć cyfr
de Bei einem möglichen HIT enthält das vierte Unterfeld die Trefferzahl (score) aus bis zu ‧ Zeichen
pl Pierwsze dwie cyfry (obecnie ‧ dla regulaminu w jego pierwotnej formie) będą wskazywały serię zmian uwzględniających najnowsze znaczące ulepszenia techniczne wprowadzone do regulaminu w chwili wydania homologacji
de Ihre ersten beiden Ziffern (derzeit ‧ für die Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung) geben die entsprechende Änderungsserie mit den wichtigsten, neuesten technischen Änderungen an, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in der Regelung enthalten sind
pl Pierwsza następna cyfra może posiadać następujące wartości (w porządku rosnącym równolegle ze wzrostem poziomu współfinansowania
de Die nächste Ziffer (einstellig) kann folgende Werte annehmen (steigend mit zunehmendem Kofinanzierungssatz
pl Jednakże wytłoczony odcisk połączony z literami lub cyframi uzyskanymi poprzez perforację lub nadruk na pozwoleniu mogą zastępować pieczęć organu wystawiającego
de Der Stempel der erteilenden Behörde kann jedoch durch einen Trockenstempel in Verbindung mit einem durch Lochen hergestellten Buchstaben- und Zahlensatz oder durch einen Aufdruck auf der Genehmigung ersetzt werden
pl Pierwsze dwie cyfry numeru homologacji wskazują, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr ‧, zmienionego serią poprawek
de Die ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer geben an, dass die Genehmigung nach den Vorschriften der Regelung Nr. ‧ in ihrer durch die Änderungsserie ‧ geänderten Fassung erteilt wurde
pl Ilości podawane w zawiadomieniach mogą być zaokrąglane w dół, jeżeli pierwsza cyfra dziesiętna mieści się między ‧ a ‧ lub w górę, gdy pierwsza cyfra dziesiętna mieści się między ‧ a
de In den Meldungen können die Mengen abgerundet werden, wenn die erste Dezimale ‧ bis ‧ ist, und aufgerundet werden, wenn die erste Dezimale ‧ bis ‧ ist
pl W tym celu należy wpisać cyfrę ‧ w sekcji ‧ pozwolenia
de Zu diesem Zweck wird in Feld ‧ der Lizenz die Zahl ‧ eingetragen
pl Każda niewykorzystana przestrzeń musi być wypełniona cyfrą ‧ w celu uzyskania pożądanej całkowitej liczby znaków
de An allen ungenutzten Stellen ist eine Null einzusetzen, damit die vorgeschriebene Gesamtstellenzahl erreicht wird
pl Obok prostokąta podstawowy numer identyfikacyjny zawarty w sekcji ‧ numeru homologacji typu, po dwóch cyfrach określających numer porządkowy przyznany dla ostatniej znaczącej zmiany technicznej w odpowiedniej oddzielnych dyrektywach lub rozporządzeniach
de der Basis-Typgenehmigungsnummer aus Abschnitt ‧ der Typgenehmigungsnummer in der Nähe des Rechtecks; davor steht die zweistellige laufende Nummer, die die jeweils letzte wesentliche technische Änderung der jeweiligen Einzelrichtlinie oder Einzelverordnung bezeichnet
pl Każdy wariant i każda wersja muszą być identyfikowane przy pomocy kodu numerycznego lub kombinacji liter i cyfr, który musi być również wskazany w świadectwie zgodności (załącznik IX) danego pojazdu
de Jede Variante und jede Version ist durch einen numerischen oder alphanumerischen Code zu bezeichnen, der auch in der Übereinstimmungsbescheinigung (Anhang IX) für das betreffende Fahrzeug anzugeben ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 921 zdań frazy cyfra.Znalezione w 0,701 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.