wymowa: IPA: ˈʦ̑ɨfra /ˈt͡s̪ɨfra/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ziffer   
  (Noun  f) (noun   )
   
  symboliczna reprezentacja cyfry .
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   
  symboliczna reprezentacja cyfry
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym
 • Zahlzeichen   
  (Noun  )
 • Zahl   
  (Noun  ) (noun   )
 • Nummer   
  (Noun  ) (noun   )
 • Chiffre   
 • Stelle     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
daw. dawniej, dawny monogram, inicjały imienia i nazwiska
 
pot. potocznie → aparat cyfrowy
 
etn. etnografia ornament, wzór, deseń

Picture dictionary

Ziffer
Ziffer

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (9)

cyfra arabska
arabische Ziffer
cyfra rzymska
römische Ziffer
Cyfra rzymska
Römische Ziffer
Cyfra+
Cyfra+
cyfry arabskie
arabischen Ziffern
cyfry rzymskie
römischen Ziffern

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyfra", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pierwsze dwie cyfry numeru homologacji wskazują, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr ‧ w jego pierwotnej formie
de Die ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer geben an, dass die Genehmigung nach den Vorschriften dieser Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung erteilt wurde
pl Dwie pierwsze cyfry takiego numeru oznaczają serię poprawek obejmujących ostatnie główne zmiany dostosowujące regulamin do postępu technicznego przed datą udzielenia homologacji (obecnie ‧, co odpowiada serii poprawek ‧, która weszła w życie dn. ‧ listopada ‧ r
de Die ersten beiden Ziffern (gegenwärtig ‧ entsprechend der Änderungsserie ‧, die am ‧. November ‧ in Kraft getreten ist) geben die entsprechende Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderungen an, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die Regelung aufgenommen sind
pl kolejne trzy cyfry oznaczają typ okładziny hamulcowej
de Die folgenden drei Ziffern bezeichnen den Bremsbelagtyp
pl litery i cyfry mają następującą maksymalną wysokość
de müssen die Buchstaben und Ziffern folgende Mindesthöhe aufweisen
pl Dwie pierwsze cyfry numeru homologacji wskazują, że homologacji udzielono zgodnie z wymaganiami regulaminu nr ‧, zawierającego serię ‧ poprawek
de Aus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer geht hervor, dass die Genehmigung nach den Vorschriften der Regelung Nr. ‧ in ihrer durch die Änderungsserie ‧ geänderten Fassung erteilt wurde
pl Znacznik musi zaczynać się od litery i może zawierać litery, cyfry i znaki '-' oraz ' _ '
de Tags müssen mit einem Buchstaben anfangen. Für die folgenden Zeichen sind Buchstaben, Ziffern sowie die Zeichen-und _ erlaubt
pl Wyniki podaje się do ‧ cyfr znaczących i maksymalnie do jednego miejsca dziesiętnego, np.: ‧ g na ‧ l alkoholu bezwodnego
de Die Ergebnisse werden in drei signifikanten Zahlen mit höchstens einer Dezimalstelle ausgedrückt, und zwar ‧ g je ‧ Liter Alkohol abs
pl Znak ten zawiera oznaczenie Gouda Holland wraz z niepowtarzalną dla każdego sera kombinacją cyfr i liter (w rosnącej kolejności alfabetycznej i liczbowej
de Auf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
pl Pierwsze dwie cyfry numeru homologacji oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymaganiami regulaminu nr ‧ w jego pierwotnej formie
de Aus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer geht hervor, dass die Genehmigung nach den Vorschriften der Regelung Nr. ‧ in ihrer ursprünglichen Fassung erteilt worden ist
pl Przemawia za tym również pkt C cyfra ‧ wyjaśnień do pozycji ex ‧.‧ (obecnie ‧.‧, pkt C cyfra ‧); gdzie zostało podkreślone, że niniejszą pozycją są objęte oprócz alkoholu etylowego również whisky, vodka i inne alkohole otrzymywane w wyniku destylacji sfermentowanego zacieru z ziarna zbożowego (jęczmienia, owsa, żyta, itd.) lub z ziemniaków
de Hierfür spricht im Übrigen auch Punkt C Ziffer ‧ der Erläuterungen zu Position ex ‧.‧ (jetzt ‧.‧, Punkt C, Ziffer ‧); darin wird betont, dass zu dieser Position neben Ethylalkohol auch Whisky und andere Branntweine aus der Destillation von vergorener Getreidemaische (Gersten-, Hafer-, Roggen-, Weizen-, Maismaische usw.) gehören
pl Każdy wynik końcowy badania zaokrąglany jest za jednym razem do liczby miejsc dziesiętnych wskazanej w odpowiedniej normie emisji WHDC z jedną dodatkową cyfrą, zgodnie z ASTM E
de Jedes endgültige Prüfergebnis muss in einem Schritt auf die Anzahl der Dezimalstellen gerundet werden, die in der einschlägigen WHDC-Emissionsnorm angegeben ist, plus einer zusätzlichen signifikanten Stelle gemäß ASTM E
pl Pierwsze dwie cyfry numerów homologacji oznaczają, że w dniu udzielenia odpowiednich homologacji regulamin nr ‧ nie został zmieniony, natomiast regulamin nr ‧ uwzględniał już serię poprawek
de Aus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummern geht hervor, dass bei der Erteilung der jeweiligen Genehmigungen die Regelung Nr. ‧ noch nicht geändert war und die Regelung Nr. ‧ bereits die Änderungsserie ‧ enthielt
pl Dla obciążeń równych lub większych niż ‧ W odnotowuje się trzy cyfry znaczące
de Für Stromladungen ab ‧ W sollten drei Kennzahlen aufgezeichnet werden
pl oblicza się sumę wszystkich cyfr na pozycjach parzystych i wszystkich cyfr występujących w iloczynach cząstkowych otrzymanych dla pozycji nieparzystych
de Danach werden die Summen der Ziffern an den geraden Stellen sowie aller Teilprodukte der Ziffern an den ungeraden Stellen gebildet
pl cyfry określającej rok kontyngentowy odpowiadającej ostatniej cyfrze danego roku, np.: ‧ dla ‧ r
de eine einstellige Zahl zur Bezeichnung des Kontingentsjahres, die der letzten Ziffer der Jahreszahl entspricht, z. B. ‧ für
pl Siedem cyfr!
de Siebenstellige Zahlen!
pl Kod towaru może na użytek krajowy zostać rozszerzony do ośmiu cyfr
de Die Warennummer kann für einzelstaatliche Zwecke auf ‧ Stellen erweitert werden
pl Pierwsze dwie cyfry oznaczają, że ta część została homologowana zgodnie z niniejszą dyrektywą
de Die ersten beiden Ziffern geben an, dass das Bauteil nach der vorliegenden Richtlinie genehmigt wurde
pl Dwie pierwsze cyfry takiego numeru (obecnie ‧, co odpowiada serii poprawek ‧) oznaczają serię poprawek obejmujących ostatnie główne zmiany techniczne wprowadzone w regulaminie do momentu udzielenia homologacji
de Die ersten Ziffern (gegenwärtig ‧ entsprechend der Änderungsserie ‧) geben die entsprechende Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderungen an, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die Regelung aufgenommen sind
pl Każdy pojazd szynowy otrzymuje numer składający się z ‧ cyfr (nazywany europejskim numerem pojazdu (EVN)), o następującym układzie
de Jedes Eisenbahnfahrzeug erhält eine ‧-stellige Nummer (sog. europäische Fahrzeugnummer, EVN) mit folgender Struktur
pl Pierwsze dwie cyfry takiego numeru (obecnie ‧, odpowiadające serii poprawek ‧) wskazują serię poprawek obejmujących ostatnie poważniejsze zmiany techniczne wprowadzone do niniejszego regulaminu przed terminem udzielenia homologacji
de Ihre ersten beiden Ziffern (derzeit ‧ entsprechend der Änderungsserie ‧) bezeichnen die Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderungen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die Regelung aufgenommen sind
pl dane alfanumeryczne oznaczają dane wyrażone literami, cyframi, znakami specjalnymi, odstępami i znakami przestankowymi
de alphanumerische Daten: Daten in Form von Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, Leerzeichen und Satzzeichen
pl Organy wydające stosują metodę zapisu przydzielonej ilości zabezpieczoną przed fałszerstwami w taki sposób, aby uniemożliwiała wstawienie cyfr lub adnotacji
de Die bescheinigten Mengen werden von der ausstellenden Behörde fälschungssicher angegeben, so dass der Zusatz von Ziffern oder sonstigen Angaben unmöglich ist
pl Jeśli producent wytwarza mniej niż ‧ pojazdów rocznie, trzecim znakiem jest zawsze cyfra
de Wenn der Hersteller jährlich weniger als ‧ Fahrzeuge herstellt, ist das dritte Zeichen immer eine
pl Biorąc pod uwagę fakt, że kody budżetu mogą zawierać do ‧ cyfr, pozostałe ‧ cyfr można wykorzystać do określenia programów i środków
de Da die Haushaltscodes bis zu ‧ Ziffern umfassen, können die verbleibenden ‧ Ziffern zur Bezeichnung der Programme und Maßnahmen verwendet werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 921 zdań frazy cyfra.Znalezione w 0,505 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.