wymowa: IPA: ˈʦ̑ɨfra /ˈt͡s̪ɨfra/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ziffer   
  (Noun  f) (noun   )
   
  symboliczna reprezentacja cyfry .
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   
  symboliczna reprezentacja cyfry
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym
 • Zahl   
  (noun   )
 • Zahlzeichen   
 • Chiffre   
 • Nummer   
  (Noun  ) (noun   )
 • Stelle     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
daw. dawniej, dawny monogram, inicjały imienia i nazwiska
 
pot. potocznie → aparat cyfrowy
 
etn. etnografia ornament, wzór, deseń

Picture dictionary

Ziffer
Ziffer

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (6)

cyfra arabskaarabische Ziffer
cyfra mantysyDezimale
cyfra po przecinkuDezimale
cyfry arabskiearabischen Ziffern
cyfry rzymskierömischen Ziffern
suma wszystkich cyfrQuersumme

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyfra", pamięć tłumaczeniowa

add example
z jednocyfrowego numeru służącego do oznaczenia roku kontyngentowego lub roku rejestracji wywozu w przypadku wyrobów wymienionych w tabeli A w niniejszym załączniku, odpowiadającego ostatniej cyfrze w zapisie omawianego roku, npeine einstellige Zahl zur Bezeichnung des Kontingentsjahres bzw., im Falle der in Tabelle A aufgeführten Waren, des Erfassungsjahres, die der letzten Ziffer der betreffenden Jahreszahl entspricht (Beispiel
Numery ‧ i ‧ (numery znaków homologacji typu WE) oraz numer ‧ oraz cyfra ‧ (litery i liczba Państw Członkowskich, które udzieliły homologacji WE) są podane tylko do celów orientacyjnychDie Nummern
dla cyfr na miejscach parzystych numeru podstawowego (licząc od prawej) przyjmuje się do obliczeń ich wartość dziesiętnąDie geradstelligen Ziffern der Grundnummer (von rechts aus gezählt) werden mit ihrem tatsächlichen Dezimalwert übernommen
Okrągłe, pomarańczowe tabletki z wytłoczonym logo firmy BAYER po jednej stronie i cyfrą ‧ po drugiejOrangefarbene runde Tabletten, die auf einer Seite mit dem Bayer-Kreuz und auf der anderen Seite mit ‧ gekennzeichnet sind
Daigoro, zgubiłeś cyfręDaigoro, du hast eine Zahl vergessen
Na końcu okresu trwałości, podzielić emisje (wartości średnie, gdzie dotyczy) dla każdego regulowanego zanieczyszczenia na emisje ustabilizowane (wartości średnie, gdzie dotyczy) i zaokrąglić do dwu cyfr znaczącychDie am Ende der Dauerhaltbarkeitsperiode anfallenden Emissionen (durchschnittliche Emissionen, falls zutreffend) sind für jeden reglementierten Schadstoff durch die stabilisierten Emissionen (durchschnittliche Emissionen, falls zutreffend) zu dividieren und auf zwei Stellen zu runden
ROUNDUP(wartość; [ cyfry ]ROUNDUP(Wert;[Ziffern ]
Pierwsze dwie cyfry wskazują, że urządzenie spełnia wymogi dyrektywy ‧/EWG zmienionej niniejszą dyrektywąDie ersten zwei Zahlen zeigen an, daß das Gerät die Anforderungen der Richtlinie ‧/EWG, wie geändert durch diese Richtlinie, erfüllt
W drodze wyjątku, z powodów technicznych numer ten może zajmować dwie linie, jednak w takim wypadku w żadnej z trzech części nie mogą występować przerwy, a początek i zakończenie obu linii muszą być oznaczone znakiem, który nie jest ani cyfrą arabską, ani literą alfabetu łacińskiegoIn technisch begründeten Ausnahmefällen ist auch eine zweizeilige Darstellung zulässig
Dwie pierwsze cyfry numeru (obecnie są to cyfry ‧ według pierwotnej wersji regulaminu) oznaczają serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne główne zmiany techniczne w regulaminie w czasie przyznawania homologacjiIhre ersten beiden Ziffern (derzeit ‧ für die Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung) geben die Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderungen an, die bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in der Regelung enthalten sind
Biorąc pod uwagę fakt, że kody budżetu mogą zawierać do ‧ cyfr, pozostałych ‧ cyfr można wykorzystać do określenia programów i środkówDa die Haushaltscodes bis zu ‧ Ziffern umfassen, können die verbleibenden ‧ Ziffern zur Bezeichnung der Programme und Maßnahmen verwendet werden
Jeśli producent nie stosuje jednego lub więcej z tych znaków, pusta przestrzeń może zostać wypełniona literami lub cyframi, przy czym wybór pozostawia się producentowiNimmt der Hersteller eines oder mehrere dieser Zeichen nicht in Anspruch, ist der Zwischenraum nach Wahl des Herstellers mit Buchstaben oder Ziffern aufzufüllen
dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczonedie beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde
W przypadku homologacji typu udzielonej zgodnie z procedurą opisaną w art. ‧ oznacza to ostatnią dyrektywę lub rozporządzenie zmieniające artykuł (lub artykuły) dyrektywy ‧/‧/WE, z wyjątkiem dwóch pierwszych cyfr (np. ‧), które zastępują drukowane litery KSIm Fall von Typgenehmigungen von vollständigen Fahrzeugen nach dem Verfahren des Artikels ‧ bedeutet dies die letzte Richtlinie oder Verordnung zur Änderung eines Artikels oder von Artikeln der Richtlinie ‧/‧/EG, jedoch werden die beiden ersten Stellen (z. B. ‧) durch die Buchstaben KS in Blockschrift ersetzt
Jeżeli dane osobowe umieszczone są na naklejce, niepowtarzalny numer dokumentu powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkoweBei Verwendung eines Aufklebers für die Personaldaten sollte die einmalige Dokumentennummer mit Fluoreszenzfarbe gedruckt werden; dabei ist eine besondere Zifferncharakteristik oder Schriftart zu verwenden
W przypadku potencjalnego trafienia czwarte subpole będzie zawierało wynik liczący maksymalnie sześć cyfrBei einem möglichen HIT enthält das vierte Unterfeld die Trefferzahl (score) aus bis zu ‧ Zeichen
Pierwsze dwie cyfry (obecnie ‧ dla regulaminu w jego pierwotnej formie) będą wskazywały serię zmian uwzględniających najnowsze znaczące ulepszenia techniczne wprowadzone do regulaminu w chwili wydania homologacjiIhre ersten beiden Ziffern (derzeit ‧ für die Regelung in ihrer ursprünglichen Fassung) geben die entsprechende Änderungsserie mit den wichtigsten, neuesten technischen Änderungen an, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in der Regelung enthalten sind
Pierwsza następna cyfra może posiadać następujące wartości (w porządku rosnącym równolegle ze wzrostem poziomu współfinansowaniaDie nächste Ziffer (einstellig) kann folgende Werte annehmen (steigend mit zunehmendem Kofinanzierungssatz
Jednakże wytłoczony odcisk połączony z literami lub cyframi uzyskanymi poprzez perforację lub nadruk na pozwoleniu mogą zastępować pieczęć organu wystawiającegoDer Stempel der erteilenden Behörde kann jedoch durch einen Trockenstempel in Verbindung mit einem durch Lochen hergestellten Buchstaben- und Zahlensatz oder durch einen Aufdruck auf der Genehmigung ersetzt werden
Pierwsze dwie cyfry numeru homologacji wskazują, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr ‧, zmienionego serią poprawekDie ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer geben an, dass die Genehmigung nach den Vorschriften der Regelung Nr. ‧ in ihrer durch die Änderungsserie ‧ geänderten Fassung erteilt wurde
Ilości podawane w zawiadomieniach mogą być zaokrąglane w dół, jeżeli pierwsza cyfra dziesiętna mieści się między ‧ a ‧ lub w górę, gdy pierwsza cyfra dziesiętna mieści się między ‧ aIn den Meldungen können die Mengen abgerundet werden, wenn die erste Dezimale ‧ bis ‧ ist, und aufgerundet werden, wenn die erste Dezimale ‧ bis ‧ ist
W tym celu należy wpisać cyfrę ‧ w sekcji ‧ pozwoleniaZu diesem Zweck wird in Feld ‧ der Lizenz die Zahl ‧ eingetragen
Każda niewykorzystana przestrzeń musi być wypełniona cyfrą ‧ w celu uzyskania pożądanej całkowitej liczby znakówAn allen ungenutzten Stellen ist eine Null einzusetzen, damit die vorgeschriebene Gesamtstellenzahl erreicht wird
Obok prostokąta podstawowy numer identyfikacyjny zawarty w sekcji ‧ numeru homologacji typu, po dwóch cyfrach określających numer porządkowy przyznany dla ostatniej znaczącej zmiany technicznej w odpowiedniej oddzielnych dyrektywach lub rozporządzeniachder Basis-Typgenehmigungsnummer aus Abschnitt ‧ der Typgenehmigungsnummer in der Nähe des Rechtecks; davor steht die zweistellige laufende Nummer, die die jeweils letzte wesentliche technische Änderung der jeweiligen Einzelrichtlinie oder Einzelverordnung bezeichnet
Każdy wariant i każda wersja muszą być identyfikowane przy pomocy kodu numerycznego lub kombinacji liter i cyfr, który musi być również wskazany w świadectwie zgodności (załącznik IX) danego pojazduJede Variante und jede Version ist durch einen numerischen oder alphanumerischen Code zu bezeichnen, der auch in der Übereinstimmungsbescheinigung (Anhang IX) für das betreffende Fahrzeug anzugeben ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 921 zdań frazy cyfra.Znalezione w 0,794 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.