wymowa: IPA: ˈʨ̑ɔ̃w̃ʒa [ˈt͡ɕɔ̃ʐa]  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Schwangerschaft   
    (Noun  f)
     
    u ssaków płci żeńskiej okres od zapłodnienia do porodu;
  • traechtigkeit   
  • trächtigkeit   

Picture dictionary

Schwangerschaft
Schwangerschaft

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (21)

być w ciąży
schwanger sein
ciąża brzuszna
bauchhoehlentraechtigkeit; Abdominalgravidität
ciąża jajowodowa
eileitertraechtigkeit
ciąża kobiet
schwangerschaft
ciąża mnoga
mehrlingsgeburt
ciąża pozamaciczna
Extrauteringravidität; extrauterine traechtigkeit; ektopische Schwangerschaft
ciąża ssaków
trächtigkeit
ciąża urojona
Scheinschwangerschaft; scheintraechtigkeit
kobieta w ciąży
werdende Mutter; Schwangere
okres ciąży
traechtigkeitsdauer; tragezeit
powikłania ciąży
traechtigkeitskomplikation
przerwanie ciąży
Abtreibung; Schwangerschaftsabbruch
rozpoznawanie ciąży
traechtigkeitsdiagnose
trwanie ciąży
schwangerschaftsdauer
w ciąży
schwanger
zajść w ciążę
schwanger werden; konzipieren
zapobieganie ciąży
Empfängnisverhütung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ciąża", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia lekiem Irbesartan Winthrop, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
de Falls Sie während der Behandlung mit Irbesartan Winthrop schwanger werden, teilen Sie dies unverzüglich Ihrem Arzt mit
pl Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty ‧. ‧ i
de Wird eine Schwangerschaft festgestellt, ist die Behandlung mit Angiotensin ‧ Rezeptor-Antagonisten unverzüglich zu beenden und wenn erforderlich, eine alternative Therapie zu beginnen (siehe Abschnitt ‧ und
pl Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł Estreli, ponieważ nie chcę, by pojawiła się jakakolwiek niejasność w następującej kwestii: nie trzeba mówić, że w trakcie ciąży i bezpośrednio po niej kobiety mają szczególne potrzeby, a w żywotnym interesie całego społeczeństwa jest spełnienie tych potrzeb, zatem to społeczeństwo musi również ponieść za to znaczną część odpowiedzialności.
de Ich habe für den Bericht Estrela gestimmt, denn ich möchte nicht, dass es bei den folgenden Dingen Missverständnisse gibt: Es ist selbstverständlich, dass Frauen während und direkt nach der Schwangerschaft besondere Bedürfnisse haben, dass es sehr im Interesse der ganzen Gesellschaft ist, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden und dass die Gesellschaft daher einen Großteil der Verantwortung dafür tragen muss.
pl Namawiam zatem przemysł alkoholowy do wzięcia na siebie odpowiedzialności za ostrzeganie młodych ludzi i kobiet w ciąży o alkoholu.
de Ich appelliere auch an die Alkoholindustrie, selbst Verantwortung zu übernehmen und Jugendliche und Schwangere vor dem Konsum von Alkohol zu warnen.
pl Gdy wciągnąłem cię we wszystko, mówiłem ci, że na Dyskobolu ciążą pewne obowiązki
de Als ich dich dazu geholt habe, habe ich dir gesagt, dass ein Kartenwächter eine gewisse Verantwortung hat
pl Ciąża i karmienie piersią W przypadku ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty
de Schwangerschaft und Stillzeit Fragen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat
pl Ciąża i karmienie piersią
de Schwangerschaft und Stillzeit
pl Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży
de Bei der Anwendung in der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten
pl Jeśli pacjentka przyjmowała lek Atripla w czasie ciąży, lekarz może zlecić regularne badania krwi oraz inne badania diagnostyczne w celu obserwacji rozwoju dziecka
de Wenn Sie Atripla während der Schwangerschaft eingenommen haben, kann Ihr Arzt regelmäßige Blutuntersuchungen und andere Diagnoseverfahren anordnen, um die Entwicklung Ihres Kindes zu überwachen
pl Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie
de Wird eine Schwangerschaft festgestellt, ist eine Therapie mit Angiotensin ‧ Rezeptor-Antagonisten unverzüglich zu beenden und wenn erforderlich, eine alternative Therapie zu beginnen
pl W razie potrzeby można rozważyć stosowanie preparatu Lantus podczas ciąży
de Die Anwendung von Lantus in der Schwangerschaft kann, falls notwendig, in Erwägung gezogen werden
pl Samice z młodymi poniżej czterech tygodni życia lub samice w ostatnich dwu tygodniach ciąży można trzymać pojedynczo
de Weibliche Katzen mit weniger als vier Wochen alten Jungen oder Katzen in den letzten zwei Wochen ihrer Trächtigkeit können allein untergebracht werden
pl U pacjentek leczonych insuliną (cukrzyca insulinozależna lub cukrzyca ciężarnych) szczególnie istotne jest utrzymanie właściwej kontroli przez cały okres ciąży
de Es ist unbedingt notwendig, dass die gute Blutzuckerkontrolle bei einer mit Insulin behandelten Pati-entin (insulinabhängig oder mit Schwangerschaftsdiabetes) während der Schwangerschaft beibehalten wird
pl Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania agalzydazy beta u kobiet w ciąży
de Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Agalsidase Beta bei Schwangeren vor
pl Jeżeli partnerka leczonego mężczyzny nie jest w ciąży, ale jest w wieku rozrodczym, to musi w czasie leczenia partnera oraz przez ‧ miesięcy po odstawieniu leku wykonywać co miesiąc testy ciążowe
de Wenn Ihre Partnerin nicht schwanger, aber im gebärfähigen Alter ist, muss sie während der Behandlung jeden Monat, und nach Beendigung der Behandlung für weitere ‧ Monate einen Schwangerschaftstest durchführen lassen
pl Mniej preferencyjne traktowanie kobiety związane z ciążą lub urlopem macierzyńskim stanowi dyskryminację w rozumieniu niniejszej dyrektywy
de Die ungünstigere Behandlung einer Frau im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaub gilt als Diskriminierung im Sinne dieser Richtlinie
pl Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie
de Sobald eine Schwangerschaft diagnostiziert wurde, sollte die Behandlung mit einem AII-RA sofort abgesetzt und falls erforderlich mit einer Alternativbehandlung begonnen werden
pl Jeśli podczas stosowania produktu Faslodex zostanie stwierdzona ciąża, pacjentkę należy niezwłocznie poinformować o potencjalnym ryzyku uszkodzenia płodu i utraty ciąży
de Falls unter der Behandlung mit Faslodex eine Schwangerschaft eintritt, muss die Patientin über das mögliche Risiko für den Fetus und die potenzielle Gefahr einer Fehlgeburt informiert werden
pl Jeśli lek podano nieumyślnie w okresie ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmując ten preparat, należy ją poinformować o potencjalnym ryzyku dla płodu
de Wird dieses Mittel unfreiwilligerweise während der Schwangerschaft eingenommen oder wird eine Patientin während der Einnahme dieses Arzneimittels schwanger, sollte die Patientin über die potentiellen Gefahren für den Fötus in Kenntnis gesetzt werden
pl Nifedypina nie powinna być stosowana u kobiet, które w najbliższej przyszłości zamierzają zajść w ciążę (patrz punkt
de Nifedipin sollte nicht bei Frauen eingesetzt werden, die in naher Zukunft eine Schwangerschaft planen (siehe Abschnitt
pl Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania rasagiliny u kobiet w ciąży
de Klinische Daten zu Schwangerschaften bei Rasagilin-Exposition sind nicht verfügbar
pl W przypadku zajścia w ciążę w okresie leczenia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
de Sprechen Sie bitte so früh wie möglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie während der Behandlung schwanger werden
pl Fentanyl można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy jest to bezwzględnie konieczne
de Deshalb sollte Fentanyl während der Schwangerschaft nur angewendet werden, wenn es unbedingt erforderlich ist
pl Pracodawca musi zagwarantować przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony pracownic będących w ciąży
de Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die gesetzlichen Bestimmungen für schwangere Arbeitnehmerinnen eingehalten werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5355 zdań frazy ciąża.Znalezione w 0,993 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.