wymowa: IPA: ˈʨ̑ɔ̃w̃ʒa [ˈt͡ɕɔ̃ʐa]  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Schwangerschaft   
  (Noun  f)
   
  u ssaków płci żeńskiej okres od zapłodnienia do porodu;
 • Gestation   
 • Trächtigkeit   
 • traechtigkeit   
 • trächtigkeit   

Picture dictionary

Schwangerschaft
Schwangerschaft

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

być w ciąży
schwanger sein
ciąża brzuszna
bauchhoehlentraechtigkeit; Abdominalgravidität; Bauchhöhlenträchtigkeit; Eileiterträchtigkeit; extrauterine Trächtigkeit
ciąża jajowodowa
eileitertraechtigkeit; Bauchhöhlenträchtigkeit; Eileiterträchtigkeit; extrauterine Trächtigkeit
ciąża kobiet
schwangerschaft
ciąża mnoga
mehrlingsgeburt; Mehrlingsgeburt
ciąża pozamaciczna
Extrauteringravidität; extrauterine traechtigkeit; ektopische Schwangerschaft; Bauchhöhlenträchtigkeit; Eileiterträchtigkeit; extrauterine Trächtigkeit
ciąża rzekoma
Scheinträchtigkeit
ciąża ssaków
trächtigkeit
ciąża urojona
Scheinschwangerschaft; scheintraechtigkeit; Scheinträchtigkeit
diagnostyka ciąży
Trächtigkeitsdiagnose; rektale Palpation
diagnoza ciąży
Trächtigkeitsdiagnose; rektale Palpation
długość ciąży
tragezeit; Schwangerschaftsdauer; Tragezeit; Trächtigkeitsdauer
hormon sprzyjający ciąży
Gestagen; Medroxyprogesteron; Progestagen; Trächtigkeitshormon
kobieta w ciąży
werdende Mutter; Schwangere
okres ciąży
traechtigkeitsdauer; tragezeit; Schwangerschaftsdauer; Tragezeit; Trächtigkeitsdauer
powikłania ciąży
traechtigkeitskomplikation; Trächtigkeitskomplikation
przerwanie ciąży
Abtreibung; Schwangerschaftsabbruch
rozpoznawanie ciąży
traechtigkeitsdiagnose; Trächtigkeitsdiagnose; rektale Palpation
trwanie ciąży
schwangerschaftsdauer; Schwangerschaftsdauer; Tragezeit; Trächtigkeitsdauer
w ciąży
schwanger; trächtig
zajść w ciążę
schwanger werden; konzipieren
zapobieganie ciąży
Empfängnisverhütung
zapobieganie ciąży u zwierząt
kontrazeption (tier); Kontrazeption; Fortpflanzungskontrolle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ciąża", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ciąża Trevaclyn Brak jest danych dotyczących skojarzonego stosowania kwasu nikotynowego i laropiprantu u kobiet w ciąży
de Schwangerschaft Trevaclyn Es liegen keine Daten über die kombinierte Anwendung von Nicotinsäure und Laropiprant bei schwangeren Frauen vor
pl Zerit nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że jest to niezbędnie konieczne
de Solange nicht unbedingt notwendig sollte Zeritnicht während der Schwangerschaft verwendet werden
pl Należy rozważyć przerwanie stosowania preparatu Xefo, jeżeli istnieją trudności z zajściem w ciążę lub prowadzona jest diagnostyka niepłodności
de Bei Frauen, die Empfängnisschwierigkeiten haben bzw. sich Fruchtbarkeitstests unterziehen, sollte das Absetzen von Xefo in Betracht gezogen werden
pl Podawanie kladrybiny kobietom w ciąży jest przeciwwskazane
de Cladribin ist während der Schwangerschaft kontraindiziert
pl wzywa Radę i Komisję do rozszerzenia usług w zakresie zdrowia macierzyńskiego świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w oparciu o zasadę świadomego wyboru, edukację w zakresie bezpiecznego macierzyństwa, celową i skuteczną opiekę prenatalną, programy żywieniowe dla matek, odpowiednią pomoc przy porodzie pozwalającą uniknąć zbyt częstego stosowania cesarskiego cięcia i zapewniającą dostęp do pogotowia położniczego, konsultacji w przypadku powikłań związanych z ciążą, porodem i aborcją, a także opieki postnatalnej i planowania rodziny
de fordert den Rat und die Kommission auf, die gesundheitliche Versorgung von Müttern im Rahmen der medizinischen Grundversorgung umfassender zu gestalten, wobei Folgendes maßgeblich sein sollte: die Möglichkeit einer sachkundigen Entscheidung, Schulungen über eine sichere Mutterschaft, gezielte und wirksame Versorgung während der Schwangerschaft, Ernährungsprogramme für Mütter, fachgerechte Geburtshilfe, bei der ein übermäßiger Rückgriff auf den Kaiserschnitt vermieden wird und auch eine Notfallversorgung eingeplant ist, Beratungsdienste auf den Gebieten Schwangerschaft, Geburt und Abtreibungskomplikationen, postnatale Betreuung und Familienplanung
pl Z danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że ryzyko śmierci wskutek ciąży jest 36 razy wyższe w przypadku kobiety mieszkającej w kraju rozwijającym się niż kobiety mieszkającej w państwie uprzemysłowionym.
de Die Statistiken der Weltgesundheitsorganisation zeigen, dass das Risiko, aufgrund einer Schwangerschaft zu sterben, für eine Frau aus einem Entwicklungsland 36 Mal höher ist als für eine Frau aus einem Industrieland.
pl Ciąży na nas dzisiaj odpowiedzialność - na Europejczykach w krajach bogatych, w krajach demokratycznych - zrobienia wszystkiego, aby Unia Europejska stała otworem przed społeczeństwem obywatelskim Białorusi i Ukrainy.
de Wir, die Europäer in den reichen, demokratischen Ländern, müssen alles Erdenkliche in Bewegung setzen, damit die EU sich für die Zivilgesellschaften von Belarus und der Ukraine öffnet.
pl Nie stosować u zwierząt w ciąży i okresie laktacji, ponieważ bezpieczeństwo robenakoksibu nie zostało określone dla kotów w ciąży, w okresie laktacji i używanych do rozrodu
de Nicht bei tragenden und laktierenden Tieren anwenden, da die Sicherheit von Robenacoxib während der Trächtigkeit und Laktation oder bei Zuchtkatzen und Zuchthunden nicht belegt ist
pl Lakozamidu nie wolno stosować w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne (jeśli korzyść dla matki zdecydowanie nie przewyższa potencjalnego zagrożenia dla płodu
de Lacosamid darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, der behandelnde Arzt hält es für unverzichtbar (wenn der Nutzen für die Mutter das potenzielle Risiko für das ungeborene Kind eindeutig übersteigt
pl Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania lazofoksyfenu u kobiet w ciąży
de Es liegen keine hinreichenden Informationen zur Anwendung von Lasofoxifen bei schwangeren Frauen vor
pl Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania wildagliptyny u kobiet w ciąży
de Es liegen keine hinreichenden Daten für die Anwendung von Vildagliptin bei Schwangeren vor
pl Ciąża i laktacja
de Schwangerschaft und Stillzeit
pl Rywastygminy nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne
de Rivastigmin darf nicht während der Schwangerschaft verwendet werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich
pl Aby zmniejszyć ryzyko występowania ciąży mnogich, zaleca się dokładne monitorowanie odpowiedzi jajników
de Um das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft zu minimieren, wird die sorgfältige Überwachung der ovariellen Reaktion empfohlen
pl • Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na telmisartan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Micardis; (wszystkie składniki preparatu wymieniono w punkcie „ Inne informacje ”); Podczas ostatnich sześciu miesięcy ciąży (patrz punkt „ Ciąża i karmienie piersią ”); • Jeśli pacjentka karmi piersią; • Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby, takie jak zastój żółci lub zwężenie drogi jej odpływu (problemy z odpływem żółci z wątroby i pęcherzyka żółciowego) lub jakakolwiek inna ciężka choroba wątroby
de wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Telmisartan oder einen der sonstigen Bestandteile von Micardis Tabletten sind (eine Auflistung der sonstigen Bestandteile finden Sie unter dem Abschnitt Weitere Informationen); während den letzten ‧ Monaten einer Schwangerschaft (siehe Abschnitt Schwangerschaft und Stillzeit); wenn Sie stillen; wenn Sie an schweren Leberfunktionsstörungen wie Cholestase oder einer Gallengangsobstruktion (Abflussstörung der Gallenflüssigkeit aus der Leber und der Gallenblase) oder einer sonstigen schweren Lebererkrankung leiden
pl Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
de Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode
pl Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na płodność, przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt
de Tierexperimentelle Studien lassen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen auf Fertilität, Schwangerschaft, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung schließen (siehe Abschnitt
pl Należy unikać zajścia w ciążę w trakcie stosowania leku SOMAVERT
de Während einer Behandlung mit SOMAVERT sollten Sie eine Schwangerschaft vermeiden
pl Może wystąpić ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) zwłaszcza u kobiet z uprzednią chorobą jajowodów w wywiadzie
de Eine ektope Schwangerschaft (der Embryo nistet sich außerhalb der Gebärmutter ein) kann insbesondere bei Frauen mit einer früheren Eileitererkrankung auftreten
pl Rozpoczynanie leczenia u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt
de Die Einleitung der Behandlung während der Schwangerschaft ist kontraindiziert (siehe Abschnitt
pl Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty ‧. ‧ i
de Sobald eine Schwangerschaft diagnostiziert wurde, sollte die Behandlung mit einem AII-RA sofort abgesetzt und falls erforderlich mit einer alternativen antihypertensiven Behandlung begonnen werden (siehe auch Abschnitte ‧ und
pl Jeżeli do narażenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny ‧ doszło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki
de Falls eine Exposition gegenüber AIIRAs ab dem zweiten Schwangerschaftstrimester erfolgt sein sollte, wird ein Ultraschalluntersuchung der Nierenfunktion und des Schädels empfohlen
pl Komitet zachęca, aby w kontekście inspekcji podkreślić, że na przedsiębiorstwach również ciąży obowiązek monitorowania sytuacji w tej dziedzinie we własnym zakresie i z własnej inicjatywy
de Der EWSA regt an, im Zusammenhang mit Inspektionen darauf hinzuweisen, dass Unternehmen die Verantwortung tragen, auf eigene Initiative innerbetriebliche Kontrollen durchzuführen
pl Nie wiadomo, czy MabCampath podawany kobietom w ciąży, wywołuje uszkodzenia płodu lub wpływa na zdolności rozrodcze
de Es ist nicht bekannt, ob MabCampath bei schwangeren Frauen zur Fruchtschädigung oder Beeinträchtigung der Fortpflanzungsleistung führen kann
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5355 zdań frazy ciąża.Znalezione w 1,002 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.