Tłumaczenia na język niemiecki:

  • psychisch krank   

Przykładowe zdania z "chory umysłowo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi
de rechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern
pl odnotowuje postępy poczynione w dziedzinie ochrony zdrowia; zaniepokojony jest jednak faktem, iż nie odnotowano żadnych postępów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego; nalega na władze tureckie, by udostępniły większe środki na opiekę nad chorymi dotkniętymi chorobami umysłowymi oraz by znalazły rozwiązanie dla problemu nieodpowiedniej ogólnej opieki lekarskiej i niedostosowanego leczenia osób chorych umysłowo w specjalistycznych szpitalach i w centrach rehabilitacji; wzywa do instytucjonalnego leczenia niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych przy pełnym poszanowaniu ich praw
de nimmt die Fortschritte zur Kenntnis, die im Bereich des Gesundheitsschutzes erzielt wurden; ist jedoch besorgt, dass keine Fortschritte im Bereich der geistigen Gesundheit zu verzeichnen sind; fordert die türkischen Staatsorgane auf, mehr Mittel für die Versorgung von psychisch Kranken zur Verfügung zu stellen und eine Lösung für das Problem der inadäquaten medizinischen Grundversorgung sowie der Behandlung von geistig Behinderten in entsprechenden Einrichtungen und Rehabilitationszentren zu finden; fordert, dass bei der Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen in Einrichtungen deren Rechte uneingeschränkt respektiert werden
pl Być może ma tu rację, nie wiem; lecz Danny Cohn-Bendit, wielki mistrz wolnej wypowiedzi, stwierdził, że oponenci traktatu są chorzy umysłowo, a Martin Schulz, lider Socjalistów, po jednym z głosowań na "nie” powiedział, że nie należy się kłaniać populizmowi, a głosy na "nie” otwierają drogę do faszyzmu.
de Da ist vielleicht etwas dran, ich weiß es nicht; aber Danny Cohn-Bendit, der bedeutende Verfechter der Redefreiheit, sagte, dass die Gegner des Vertrags geistig krank seien, und Martin Schulz, der Anführer der Sozialisten, sagte nach einer der "Nein"Abstimmungen, dass wir uns nicht dem Populismus unterwerfen dürften, und dass die "Nein"Abstimmungen dem Faschismus die Tür öffnen würden.
pl Bough, ze Szpitala dla Umysłowo Chorych
de Bough, von der Vergeltungsschlag- Einheit der Geistesgestörten
pl On jest chory umysłowo, nie głupi
de Er war körperlich und geistig behindert, aber nicht taubstumm
pl w przypadku innych osób niezdolnych do wyrażenia zgody, takich jak osoby chore umysłowo, chorzy psychicznie itp., obejmowanie ich badaniam klinicznymi musi odbywać się na jeszcze bardziej restrykcyjnych zasadach
de Bei sonstigen nichteinwilligungsfähigen Personen, z. B. Demenzkranken, psychiatrischen Patienten usw., sollte die Einbeziehung in klinische Prüfungen noch restriktiver erfolgen
pl Słyszeliśmy, jak poseł Cohn-Bendit powiedział, że przeciwnicy Traktatu są umysłowo chorzy.
de Herr Cohn-Bendit meinte, wer gegen diesen Vertrag ist, ist geisteskrank.
pl Państwo członkowskie może odmówić uznania wyroku i, w stosownych przypadkach, decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia, jeżeli dany wyrok został wydany w stosunku do osoby, która nie została uznana za winną – na przykład osoby chorej umysłowo – i wyrok ten lub, w stosownych przypadkach, decyzja w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia przewiduje poddanie się leczeniu lub terapii, których państwo wykonania nie jest w stanie zgodnie ze swoim prawem krajowym nadzorować w odniesieniu do danej osoby
de Ein Mitgliedstaat kann die Anerkennung eines Urteils und gegebenenfalls einer Bewährungsentscheidung ablehnen, wenn das betreffende Urteil gegen eine Person ergangen ist, die, wie beispielsweise im Falle eines Geisteskranken, nicht als schuldig befunden wurde, oder wenn das Urteil oder gegebenenfalls die Bewährungsentscheidung eine medizinisch-therapeutische Maßnahme enthält, die der Vollstreckungsstaat gemäß seinem innerstaatlichen Recht bei solchen Personen nicht überwachen kann
pl Tylko ktoś umysłowo chory dałby swojemu dziecku na imię Hogarth
de WeIcher Geisteskranke wÜrde sein Kind Hogarth
pl mając na uwadze, że mnożą się doniesienia na temat dokonywanych egzekucji lub nakładanych kar śmierci, co stoi w jawnej sprzeczności z międzynarodowo uznanymi gwarancjami, włączając w to wyroki przeciwko młodocianym przestępcom, ciężarnym kobietom i osobom upośledzonym umysłowo
de unter Hinweis auf sich mehrende Berichte über vollstreckte Hinrichtungen oder Todesurteile, die unter offensichtlicher Missachtung international anerkannter Schutzvorschriften verhängt wurden, darunter Urteile gegen jugendliche Straftäter, schwangere Frauen und geistig Behinderte
pl zwraca uwagę, że w szkołach specjalnych jest zbyt wiele dzieci romskich, że wiele z nich jest kierowanych do tego rodzaju szkół bezzasadnie, głównie z powodu dyskryminacji; wskazuje, że zmuszanie dzieci, które uznano bezprawnie za upośledzone umysłowo, do uczęszczania do szkół specjalnych jest przejawem dyskryminacji i poważnie narusza ich podstawowe prawo do szkolnictwa o wysokiej jakości i jest przyczyną trudności na późniejszych etapach kształcenia dziecka oraz trudności w znalezieniu pracy, a także braku aktywności na tym polu, co stanowi równocześnie obciążenie budżetów państwowych
de stellt fest, dass Roma-Kinder an Sonderschulen unverhältnismäßig stark vertreten sind und es bei einem großen Teil der Kinder nicht gerechtfertigt, sondern meistens auf diskriminierende Verfahren zurückzuführen ist, dass sie auf Sonderschulen geschickt werden; weist darauf hin, dass die zwangsweise Versetzung von Kindern, die unrechtmäßig als geistig behindert eingestuft wurden, an eine Sonderschule eine Diskriminierung und eine schwerwiegende Verletzung ihres Grundrechts auf eine qualitativ hochwertige Bildung darstellt und die Fortsetzung des Bildungswegs und die Stellensuche am Arbeitsmarkt erschwert, häufiger zu Erwerbslosigkeit führt und zudem mit einer stärkeren Belastung des Haushalts verbunden ist
pl dlatego też domaga się, aby państwa członkowskie realizowały cel całkowitej desegregacji klas i instytucji romskich w szkolnictwie podstawowym, a także nadzorowały oraz znosiły nielegalne praktyki umieszczania dzieci romskich w klasach dla dzieci upośledzonych umysłowo
de fordert die Mitgliedstaaten daher mit Nachdruck auf, das Ziel einer vollständigen Aufhebung getrennter Klassen/Einrichtungen für Roma in der Grundschulbildung zu verfolgen sowie die illegale Praxis, die Kinder der Roma in Klassen für geistig Behinderte zu unterrichten, zu überwachen und abzuschaffen
pl Drogi Wielki Bracie,/ jestem pod wrażeniem, że postanowiłeś wpuścić do domu niestabilną umysłowo kobietę
de Liebes Big Brother, darf ich zum Ausdruck bringen wie sehr ich von eurer Einschleusung einer offensichtlich total überdrehten Frau in unser Haus beeindruckt bin
pl Dotyczy: traktowania osób upośledzonych umysłowo w zakładach psychiatrycznych w Republice Czeskiej
de Betrifft: Behandlung geistig Behinderter in psychiatrischen Anstalten der Tschechischen Republik
pl Do jego zadań należy też dbanie o społeczną integrację grup zagrożonych, w szczególności niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo
de Eine weitere Aufgabe liegt darin, dafür zu sorgen, dass hilfsbedürftige Menschen an der Gesellschaft teilhaben und in sie integriert werden, vor allem Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen
pl Dotyczy: niewłaściwego traktowania niepełnosprawnych umysłowo w Serbii
de Betrifft: Misshandlung geistig behinderter Menschen in Serbien
pl nalega, aby wszystkie dotyczące praw człowieka rozmowy z krajami trzecimi, instrumenty, dokumenty oraz sprawozdania, w tym sprawozdania roczne, odnosiły się wyraźnie do spraw dyskryminacji, w tym do spraw mniejszości etnicznych, wolności wyznania, w tym praktyk dyskryminacyjnych wobec mniejszości religijnych, a także podnosiły wyraźnie kwestię ochrony i propagowania praw mniejszości etnicznych, praw człowieka w odniesieniu do kobiet, praw dzieci, praw rdzennej ludności, osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych umysłowo, a także osób wszystkich orientacji seksualnych, w stosownych przypadkach angażując w pełni ich organizacje zarówno w UE, jak i w krajach trzecich
de besteht darauf, dass sich alle Erörterungen mit Drittländern, Instrumente, Dokumente und Berichte, einschließlich der Jahresberichte, im Bereich Menschenrechte und Demokratie ausdrücklich mit Fragen der Diskriminierung befassen sowie folgenden Themen: ethnische Minderheiten, Religionsfreiheit, Diskriminierung der Religion von Minderheiten und Schutz und Förderung der Rechte ethnischer Minderheiten, Menschenrechte von Frauen, Rechte der Kinder, Rechte der indigenen Bevölkerung, behinderte Menschen, Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit allen sexuellen Ausrichtungen, unter vollständiger Einbeziehung ihrer Organisationen sowohl innerhalb der EU als auch gegebenenfalls in Drittländern
pl domaga się, by dzieci romskie, w szczególności-choć nie tylko- w państwach członkowskich, gdzie Romowie stanowią znaczącą mniejszość etniczną- były objęte specjalnymi środkami mającymi na celu położenie kresu dyskryminacji, segregacji, wykluczeniu społecznemu i szkolnemu, których często padają ofiarą; domaga się w szczególności, by państwa członkowskie podjęły wysiłki na rzecz ograniczenia nadmiernej i całkowicie nieuzasadnionej populacji dzieci romskich w ośrodkach dla niepełnosprawnych umysłowo, zorganizowały kampanie informacyjne dotyczące uczęszczania do szkoły i zwalczały zjawisko pozbawiania dzieci romskich dowodu tożsamości
de fordert, dass für Romakinder, vor allem, jedoch nicht nur in den Mitgliedstaaten, in denen die Roma eine wichtige ethnische Minderheit darstellen, besondere Maßnahmen ergriffen werden, damit Diskriminierung, Segregation sowie soziale und schulische Ausgrenzung, denen diese Kinder oft zum Opfer fallen, ein Ende haben; fordert insbesondere die Mitgliedstaaten auf, sich dafür einzusetzen, dass die vollkommen ungerechtfertigte Überrepräsentation von Romakindern in Heimen für geistig behinderte Kinder beseitigt wird, Kampagnen zu organisieren, die für den Schulbesuch werben, und dafür zu sorgen, dass Romakindern nicht länger die Personalausweise verweigert werden, wie es häufig der Fall ist
pl Parlament wyraził również głębokie zaniepokojenie stosowaniem kary śmierci wobec nieletnich i ludzi upośledzonych umysłowo lub intelektualnie i wezwał ponadto do szybkiego i trwałego zaprzestania stosowania tej kary.
de Das Parlament hat auch seine tiefe Besorgnis über die Anwendung der Todesstrafe gegen Minderjährige und Menschen, die unter einer geistigen Behinderung leiden, ausgedrückt und es hat die Forderung gestellt, ihr rasch und für immer ein Ende zu bereiten.
pl Zbyt długo American Man...... dał się szykanowane...... coddled i matkowała i tyranizowany...... i się czuć jak umysłowo idiota...... przez samicę z gatunku!
de Zu lange schon lässt der amerikanische Mann zu, dass er herumgeschubst wird, verhätschelt, bemuttert und tyrannisiert, und als schwacher Idiot hingestellt wird, von den Weibchen seiner Art!
pl Może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni do robienia małych kroków, na przykład poprzez zawężenie kręgu osób, którym kara śmierci może zostać wymierzona, aby wykluczyć młodocianych i osoby niepełnosprawne umysłowo, bądź też poprzez ograniczanie zakresu przestępstw, za popełnienie których może grozić kara śmierci.
de Eventuell müssen wir schrittweise vorgehen. Wir müssen zum Beispiel den Personenkreis einengen und fordern, dass keine Minderjährigen mehr hingerichtet werden, dass die Todesstrafe nicht bei geistig Behinderten angewendet werden darf, oder wir müssen die Straftatbestände eingrenzen.
pl Szczególny problem stanowi kierowanie dzieci romskich do szkół specjalnych dla dzieci opóźnionych umysłowo
de Ein besonderes Problem ist die Einweisung von Roma-Kindern in Sonderschulen für Kinder mit geistigen Behinderungen
pl System alarmowy oraz przyciski alarmowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby były dostępne i mogły zaalarmować wszystkich pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się, łącznie z osobami z uszkodzeniem narządów czucia oraz osobami upośledzonymi umysłowo
de Das Alarmsystem und die Alarmschalter müssen so konstruiert sein, dass sie für alle Personen mit eingeschränkter Mobilität, einschließlich Personen mit Behinderungen der Sinnesorgane und Personen mit Lernbehinderungen, zugänglich sind und sie warnen
pl W dyrektywie z ‧ r. wyraźnie przewidziano wyjątki od zasady ochrony praw autorskich na potrzeby osób niepełnosprawnych (słabowidzących, niewidomych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, upośledzonych umysłowo
de In der Richtlinie ‧/‧/EG ist ausdrücklich festgehalten, dass Ausnahmen in Bezug auf das Urheberrecht für Menschen mit Behinderungen zulässig sind, und zwar für Menschen mit Sehbehinderungen, Blinde, Menschen mit körperlichen Behinderungen sowie Menschen mit geistigen Behinderungen
pl ponawia wezwanie do poprawy warunków życia i sytuacji sanitarnej w domach dziecka i zakładach dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, uznając, że istniejące projekty i priorytety nie pokrywają w wystarczającym stopniu potrzeb osób przebywających w tych ośrodkach, i w związku z tym wzywa do potraktowania problemów zinstytucjonalizowanej opieki jako krajowego priorytetu poprzez zapewnienie lepszej jakości oraz przemyślanych programów deinstytucjonalizacji oraz funduszy spójności, mających na celu osiągnięcie znacznych i zauważalnych postępów, jeśli chodzi o stan budynków, warunki życia i opiekę; ponawia wezwanie do promowania reform ustawodawstwa w zakresie praktyk adopcyjnych
de wiederholt seine Forderung, die Lebensbedingungen und hygienischen Verhältnisse in Kinderheimen und Heimen für geistig und körperlich Behinderte zu verbessern, und verkennt dabei nicht die Tatsache, dass bestehende Projekte und Prioritäten den Bedürfnissen derjenigen, die in den Einrichtungen leben, nicht gerecht werden, und fordert daher, dass den Problemen bei der Betreuung von Menschen in öffentlichen Einrichtungen mit verbesserten und gut durchdachten Programmen zur Deinstitutionalisierung und Mitteln des Kohäsionsfonds, die darauf abzielen, umfangreiche und sichtbare Verbesserungen in Bezug auf die Gebäude, die Lebensbedingungen und die Betreuung herbeizuführen, nationale Priorität eingeräumt wird; wiederholt seine Forderung, Reformen der Rechtsvorschriften für Adoptionsverfahren zu fördern
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2402 zdań frazy chory umysłowo.Znalezione w 0,949 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.