Tłumaczenia na język niemiecki:

  • psychisch krank   

Przykładowe zdania z "chory umysłowo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Być może ma tu rację, nie wiem; lecz Danny Cohn-Bendit, wielki mistrz wolnej wypowiedzi, stwierdził, że oponenci traktatu są chorzy umysłowo, a Martin Schulz, lider Socjalistów, po jednym z głosowań na "nie” powiedział, że nie należy się kłaniać populizmowi, a głosy na "nie” otwierają drogę do faszyzmu.
de Da ist vielleicht etwas dran, ich weiß es nicht; aber Danny Cohn-Bendit, der bedeutende Verfechter der Redefreiheit, sagte, dass die Gegner des Vertrags geistig krank seien, und Martin Schulz, der Anführer der Sozialisten, sagte nach einer der "Nein"Abstimmungen, dass wir uns nicht dem Populismus unterwerfen dürften, und dass die "Nein"Abstimmungen dem Faschismus die Tür öffnen würden.
pl w przypadku innych osób niezdolnych do wyrażenia zgody, takich jak osoby chore umysłowo, chorzy psychicznie itp., obejmowanie ich badaniam klinicznymi musi odbywać się na jeszcze bardziej restrykcyjnych zasadach
de Bei sonstigen nichteinwilligungsfähigen Personen, z. B. Demenzkranken, psychiatrischen Patienten usw., sollte die Einbeziehung in klinische Prüfungen noch restriktiver erfolgen
pl odnotowuje postępy poczynione w dziedzinie ochrony zdrowia; zaniepokojony jest jednak faktem, iż nie odnotowano żadnych postępów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego; nalega na władze tureckie, by udostępniły większe środki na opiekę nad chorymi dotkniętymi chorobami umysłowymi oraz by znalazły rozwiązanie dla problemu nieodpowiedniej ogólnej opieki lekarskiej i niedostosowanego leczenia osób chorych umysłowo w specjalistycznych szpitalach i w centrach rehabilitacji; wzywa do instytucjonalnego leczenia niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych przy pełnym poszanowaniu ich praw
de nimmt die Fortschritte zur Kenntnis, die im Bereich des Gesundheitsschutzes erzielt wurden; ist jedoch besorgt, dass keine Fortschritte im Bereich der geistigen Gesundheit zu verzeichnen sind; fordert die türkischen Staatsorgane auf, mehr Mittel für die Versorgung von psychisch Kranken zur Verfügung zu stellen und eine Lösung für das Problem der inadäquaten medizinischen Grundversorgung sowie der Behandlung von geistig Behinderten in entsprechenden Einrichtungen und Rehabilitationszentren zu finden; fordert, dass bei der Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen in Einrichtungen deren Rechte uneingeschränkt respektiert werden
pl Bough, ze Szpitala dla Umysłowo Chorych
de Bough, von der Vergeltungsschlag- Einheit der Geistesgestörten
pl zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi
de rechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern
pl Państwo członkowskie może odmówić uznania wyroku i, w stosownych przypadkach, decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia, jeżeli dany wyrok został wydany w stosunku do osoby, która nie została uznana za winną – na przykład osoby chorej umysłowo – i wyrok ten lub, w stosownych przypadkach, decyzja w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia przewiduje poddanie się leczeniu lub terapii, których państwo wykonania nie jest w stanie zgodnie ze swoim prawem krajowym nadzorować w odniesieniu do danej osoby
de Ein Mitgliedstaat kann die Anerkennung eines Urteils und gegebenenfalls einer Bewährungsentscheidung ablehnen, wenn das betreffende Urteil gegen eine Person ergangen ist, die, wie beispielsweise im Falle eines Geisteskranken, nicht als schuldig befunden wurde, oder wenn das Urteil oder gegebenenfalls die Bewährungsentscheidung eine medizinisch-therapeutische Maßnahme enthält, die der Vollstreckungsstaat gemäß seinem innerstaatlichen Recht bei solchen Personen nicht überwachen kann
pl On jest chory umysłowo, nie głupi
de Er war körperlich und geistig behindert, aber nicht taubstumm
pl Słyszeliśmy, jak poseł Cohn-Bendit powiedział, że przeciwnicy Traktatu są umysłowo chorzy.
de Herr Cohn-Bendit meinte, wer gegen diesen Vertrag ist, ist geisteskrank.
pl Tylko ktoś umysłowo chory dałby swojemu dziecku na imię Hogarth
de WeIcher Geisteskranke wÜrde sein Kind Hogarth
pl Jednym z omawianych przez nas krajów była Gruzja i pokrzepiająca była informacja, że poczyniono spore postępy w działaniu na rzecz szczególnej grupy społecznej pozbawionej głosu, czyli dzieci niepełnosprawnych, zarówno umysłowo, jak i psychicznie oraz młodzieży. Jednocześnie przygnębia informacja, że osoby zainteresowane uważają, iż z powodu konfliktu ich sytuacja jest gorsza niż 10 lat temu.
de Eines der Länder, über das wir gesprochen haben, war Georgien, und es war wirklich erfrischend zu hören, wie viele Fortschritte für eine bestimmte Gruppe von Personen gemacht wurden, die nicht gehört werden - Kinder mit Behinderungen, geistiger und körperlicher Art, und junge Erwachsene. Es war allerdings auch zutiefst deprimierend, zu erfahren, dass die Beteiligten glauben, dass sie aufgrund des Konflikts zehn Jahre in der Zeit zurückversetzt wurden.
pl zwracając uwagę na fakt, iż w niektórych państwach członkowskich umieszczanie dzieci romskich w klasach specjalnych lub też w ośrodkach dla osób upośledzonych umysłowo przypomina formę dyskryminacji rasowej, czemu należy bezzwłocznie przeciwdziałać za pomocą polityki desegregacji
de unter Hinweis darauf, dass die in bestimmten Mitgliedstaaten praktizierte Unterbringung von Roma- Kindern in gesonderten Schulklassen oder in Einrichtungen für geistig Behinderte einer Form von Rassentrennung gleichkommt, und dass eine Politik zur Aufhebung der Rassentrennung dringend erforderlich ist
pl Większość moich pacjentów jest...... starsza i trochę do tyłu umysłowo
de Die meisten meiner Patienten sind... eher älter und geistig weggetreten
pl Może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni do robienia małych kroków, na przykład poprzez zawężenie kręgu osób, którym kara śmierci może zostać wymierzona, aby wykluczyć młodocianych i osoby niepełnosprawne umysłowo, bądź też poprzez ograniczanie zakresu przestępstw, za popełnienie których może grozić kara śmierci.
de Eventuell müssen wir schrittweise vorgehen. Wir müssen zum Beispiel den Personenkreis einengen und fordern, dass keine Minderjährigen mehr hingerichtet werden, dass die Todesstrafe nicht bei geistig Behinderten angewendet werden darf, oder wir müssen die Straftatbestände eingrenzen.
pl Dotyczy: traktowania osób upośledzonych umysłowo w zakładach psychiatrycznych w Republice Czeskiej
de Betrifft: Behandlung geistig Behinderter in psychiatrischen Anstalten der Tschechischen Republik
pl Zbyt długo American Man...... dał się szykanowane...... coddled i matkowała i tyranizowany...... i się czuć jak umysłowo idiota...... przez samicę z gatunku!
de Zu lange schon lässt der amerikanische Mann zu, dass er herumgeschubst wird, verhätschelt, bemuttert und tyrannisiert, und als schwacher Idiot hingestellt wird, von den Weibchen seiner Art!
pl mając na uwadze, że mnożą się doniesienia na temat dokonywanych egzekucji lub nakładanych kar śmierci, co stoi w jawnej sprzeczności z międzynarodowo uznanymi gwarancjami, włączając w to wyroki przeciwko młodocianym przestępcom, ciężarnym kobietom i osobom upośledzonym umysłowo
de unter Hinweis auf sich mehrende Berichte über vollstreckte Hinrichtungen oder Todesurteile, die unter offensichtlicher Missachtung international anerkannter Schutzvorschriften verhängt wurden, darunter Urteile gegen jugendliche Straftäter, schwangere Frauen und geistig Behinderte
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie Unii do podjęcia działań na rzecz zapewnienia przestrzegania praw dzieci niepełnosprawnych umysłowo, szczególnie w kontekście prawa do wolności, edukacji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, oraz ochrony od tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania
de fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte geistig behinderter Kinder zu ergreifen, insbesondere im Hinblick auf ihr Recht auf Freiheit, Bildung, Zugang zu den Gerichten und den Schutz vor Misshandlungen sowie vor grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung
pl W ust. 27 stwierdza się też, że dzieci upośledzone umysłowo powinny mieć dostęp do sądownictwa.
de In Ziffer 27 wird ferner gefordert, dass geistig behinderte Kinder Zugang zu Gerichten haben sollen.
pl Parlament wyraził również głębokie zaniepokojenie stosowaniem kary śmierci wobec nieletnich i ludzi upośledzonych umysłowo lub intelektualnie i wezwał ponadto do szybkiego i trwałego zaprzestania stosowania tej kary.
de Das Parlament hat auch seine tiefe Besorgnis über die Anwendung der Todesstrafe gegen Minderjährige und Menschen, die unter einer geistigen Behinderung leiden, ausgedrückt und es hat die Forderung gestellt, ihr rasch und für immer ein Ende zu bereiten.
pl System alarmowy oraz przyciski alarmowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby były dostępne i mogły zaalarmować wszystkich pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się, łącznie z osobami z uszkodzeniem narządów czucia oraz osobami upośledzonymi umysłowo
de Das Alarmsystem und die Alarmschalter müssen so konstruiert sein, dass sie für alle Personen mit eingeschränkter Mobilität, einschließlich Personen mit Behinderungen der Sinnesorgane und Personen mit Lernbehinderungen, zugänglich sind und sie warnen
pl ponawia wezwanie do poprawy warunków życia i sytuacji sanitarnej w domach dziecka i zakładach dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, uznając, że istniejące projekty i priorytety nie pokrywają w wystarczającym stopniu potrzeb osób przebywających w tych ośrodkach, i w związku z tym wzywa do potraktowania problemów zinstytucjonalizowanej opieki jako krajowego priorytetu poprzez zapewnienie lepszej jakości oraz przemyślanych programów deinstytucjonalizacji oraz funduszy spójności, mających na celu osiągnięcie znacznych i zauważalnych postępów, jeśli chodzi o stan budynków, warunki życia i opiekę; ponawia wezwanie do promowania reform ustawodawstwa w zakresie praktyk adopcyjnych
de wiederholt seine Forderung, die Lebensbedingungen und hygienischen Verhältnisse in Kinderheimen und Heimen für geistig und körperlich Behinderte zu verbessern, und verkennt dabei nicht die Tatsache, dass bestehende Projekte und Prioritäten den Bedürfnissen derjenigen, die in den Einrichtungen leben, nicht gerecht werden, und fordert daher, dass den Problemen bei der Betreuung von Menschen in öffentlichen Einrichtungen mit verbesserten und gut durchdachten Programmen zur Deinstitutionalisierung und Mitteln des Kohäsionsfonds, die darauf abzielen, umfangreiche und sichtbare Verbesserungen in Bezug auf die Gebäude, die Lebensbedingungen und die Betreuung herbeizuführen, nationale Priorität eingeräumt wird; wiederholt seine Forderung, Reformen der Rechtsvorschriften für Adoptionsverfahren zu fördern
pl Szczególny problem stanowi kierowanie dzieci romskich do szkół specjalnych dla dzieci opóźnionych umysłowo
de Ein besonderes Problem ist die Einweisung von Roma-Kindern in Sonderschulen für Kinder mit geistigen Behinderungen
pl Druga kwestia dotyczy osób upośledzonych umysłowo.
de Das zweite Thema betrifft geistig Behinderte.
pl Wszyscy słyszeli o ruchu paraolimpijskim, lecz w tym roku po raz pierwszy Parlament Europejski i Komisja uznają wspaniałe dzieło ruchu olimpiad specjalnych skierowanych do osób niepełnosprawnych umysłowo, któremu przewodniczy pan Tim Shriver.
de Wir haben alle schon von der ParaOlympic-Bewegung gehört, aber dieses Jahr haben das Europäische Parlament und die Kommission das erste Mal die großartige Leistung der von Tim Shriver organisierten Special Olympics-Bewegung für Menschen mit geistiger Behinderung anerkannt.
pl Artykuły przeznaczone specjalnie do edukacji, zatrudnienia lub przystosowania i rozwoju społecznego osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo, innych niż osoby niewidome, zwolnione są z należności celnych przywozowych, jeśli
de VON DEN EINGANGSABGABEN BEFREIT SIND DIE EIGENS FÜR DIE ERZIEHUNG, BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE FÖRDERUNG ANDERER KÖRPERLICH ODER GEISTIG BEHINDERTER PERSONEN ALS BLINDER GESTALTETEN GEGENSTÄNDE, SOFERN SIE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2402 zdań frazy chory umysłowo.Znalezione w 1,987 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.