Tłumaczenia na język niemiecki:

  • krankheit (mensch)   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

choroba człowieka
menschliche Krankheit

Przykładowe zdania z "choroby ludzi", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na zapadanie ludzi na niektóre choroby mogą mieć wpływ również inne czynniki, takie jak wiek, uwarunkowania genetyczne, poziom aktywności fizycznej, stosowanie tytoniu i innych używek, warunki środowiskowe i stres
de Andere Faktoren wie Alter, genetische Veranlagung, körperliche Aktivität, Konsum von Tabak und anderen Drogen, Umweltbelastungen und Stress können ebenfalls das Auftreten von Krankheiten beeinflussen
pl z zadowoleniem przyjmuje objęcie strategią w zakresie zdrowia wszystkich zwierząt w Unii Europejskiej, co umożliwia uwzględnienie zdziczałych zwierząt domowych, które nie zostały bezpośrednio wymienione, jeśli istnieje zagrożenie przeniesienia przez nie chorób na inne zwierzęta lub ludzi
de begrüßt, dass sich die Strategie auf die Gesundheit aller Tiere in der Europäischen Union erstreckt, so dass damit auch die nicht ausdrücklich genannten verwilderten Haustiere erfasst sind, sofern die Gefahr besteht, dass sie Krankheiten auf andere Tiere oder auf den Menschen übertragen
pl Sekwencjonowanie ludzkiego genomu oraz najnowsze postępy w dziedzinie postgenomiki zrewolucjonizowały badania w zakresie zdrowia i chorób ludzi
de Die Sequenzierung des Humangenoms und die jüngsten Fortschritte in der Postgenomik haben die humanmedizinische Forschung revolutioniert
pl Strasznym jest, gdy ludzie we frywolny sposób nie doceniają, jak poważną sprawą są choroby wątroby, które mogą prowadzić do marskości i często do śmierci.
de Es ist schrecklich, dass Menschen noch immer leichtfertig den schweren Verlauf von Lebererkrankungen unterschätzen, die oft zur Zirrhose und häufig zum Tod führen können.
pl Ochrona zdrowia ludzi przed chorobami i infekcjami przenoszonymi bezpośrednio lub pośrednio między zwierzętami i ludźmi (choroby odzwierzęce) ma znaczenie fundamentalne
de Der Schutz der menschlichen Gesundheit vor Krankheiten und Infektionen, die direkt oder indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können (Zoonosen), ist von höchster Bedeutung
pl Badanie przeprowadzone przez Komisję Praw Osób Niepełnosprawnych ujawniło, że prawdopodobieństwo śmierci ludzi niepełnosprawnych na chorobę uleczalną jest czterokrotnie wyższe, a wada narządów jest jedną z przyczyn takiej sytuacji.
de Aus einer Studie der Kommission zur Rechte Behinderter geht hervor, dass Menschen mit Behinderungen viermal häufiger an therapierbaren Erkrankungen sterben, zu denen auch das Versagen von Organen zählt.
pl tkanka tłuszczowa ze zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta, poddanych ubojowi w rzeźni i uznanych za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej zgodnie z przepisami wspólnotowymi
de Fettgewebe von Tieren, die keine Anzeichen einer durch dieses Material auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit aufwiesen, die in einem Schlachthof geschlachtet wurden und die nach einer Schlachttieruntersuchung gemäß den Gemeinschaftsvorschriften als zum menschlichen Verzehr schlachttauglich eingestuft wurden
pl Choroba przenoszona jest na innych ludzi bezpośrednio drogą kropelkową (wskutek kaszlu i kichania przez osoby zarażone) oraz drogą pośrednią, gdy wydzieliny z nosa i gardła chorego osadzają się na przedmiotach (również rękach) dotykanych następnie przez inne osoby, które przenoszą wirusy przez dotknięcie nosa lub ust.
de Die Ausbreitung erfolgt durch Einatmen von Aerosolen einer infizierten Person, die hustet und niest, sowie indirekt, wenn sich Tröpfchen oder Sekrete aus Nase und Rachen auf Gegenständen (wie den Händen) absetzen, die dann von anderen Personen angefasst werden, die dann ihren eigenen Mund oder ihre eigene Nase berühren.
pl substancje zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów
de Stoffe, die lebensfähige Mikroorganismen oder ihre Toxine enthalten und die im Menschen oder sonsigen Lebewesen erwiesenermaßen oder vermutlich eine Krankheit hervorrufen
pl W odniesieniu do zasobów biologicznych środowiska lądowego badania skoncentrują się na następujących kwestiach: żyzność gleby, ulepszone rośliny uprawne i systemy produkcyjne, w całej ich różnorodności, łącznie z rolnictwem ekologicznym, programami produkcji rolnej wysokiej jakości oraz monitorowaniem i oceną wpływu organizmów zmodyfikowanych genetycznie na środowisko i ludzi; zdrowie roślin, zrównoważone, konkurencyjne i wielofunkcyjne rolnictwo oraz leśnictwo; rozwój obszarów wiejskich; zdrowie i dobrostan zwierząt, ich hodowla i produkcja; choroby zakaźne zwierząt, w tym badania epidemiologiczne, łącznie z chorobami odzwierzęcymi oraz ich mechanizmami patogennymi i chorobami związanymi z żywieniem zwierząt; inne zagrożenia dla zrównoważonego charakteru i bezpieczeństwa produkcji żywności, w tym zmiany klimatu; bezpieczne usuwanie odpadów zwierzęcych
de Bei biologischen Ressourcen aus den Böden liegt der Schwerpunkt auf: Fruchtbarkeit der Böden, bessere Kulturpflanzen und Erzeugungsverfahren in ihrer ganzen Vielfalt einschließlich des biologischen Landbaus, Qualitätserzeugungssysteme und Überwachung und Bewertung der Auswirkungen von GVO auf die Umwelt und den Menschen; Pflanzengesundheit, nachhaltige, wettbewerbsfähige und multifunktionale Land- und Forstwirtschaft; Entwicklung des ländlichen Raums; Tiergesundheit und Tierschutz, Tierzucht und Tiererzeugung; Infektionskrankheiten bei Tieren einschließlich epidemiologische Studien, Zoonosen und ihre pathogenen Mechanismen sowie Krankheiten in Verbindung mit Futtermitteln; andere Bedrohungen der Nachhaltigkeit und Sicherheit der Lebensmittelerzeugung, einschließlich Klimaänderungen; sichere Entsorgung von Tierabfällen
pl Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu
de Aviäre Influenza (Geflügelpest) ist eine hoch infektiöse und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkrankung von Geflügel und Vögeln, die schnell epidemische Ausmaße annehmen und die Tiergesundheit und öffentliche Gesundheit ernsthaft gefährden sowie die Produktivität der Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann
pl Dyrektywa ‧/EWG przewidywała gromadzenie danych o występowaniu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w paszach, u zwierząt, w żywności i u ludzi
de Die Richtlinie ‧/EWG regelte die Erfassung von Daten über das Vorkommen von Zoonosen und Zoonoseerregern in Futtermitteln, bei Tieren, in Lebensmitteln und beim Menschen
pl Oprócz Yersinia pestis (patrz Dżuma), grupa bakterii z rodzaju Yersinia obejmuje także dwa gatunki, które często wywołują choroby u ludzi (głównie zapalenie jelit):
de Zu den Bakterien der Gattung Yersinia gehören neben Yersinia pestis (siehe Pest) zwei weitere Arten, die häufig Erkrankungen bei Menschen hervorrufen (hauptsächlich Enteritis):
pl Naturalne osłonki są doskonale oczyszczone i nie wykazują żadnych uszkodzeń, zmian ani śladów choroby, które powodowałyby ich niezdatność do spożycia przez ludzi
de Die Naturdärme müssen vollständig gereinigt sein und dürfen keinerlei Veränderungen, Schäden oder Krankheitsanzeichen aufweisen, die sie für die Verwendung bei Lebensmitteln ungeeignet machen
pl przenoszone przez żywność zoonozy (odzwierzęce choroby przenoszone na ludzi
de lebensmittelbedingte Zoonosen (bei Tieren auftretende und auf Menschen übertragbare Krankheiten
pl Kliniczne przypadki zakażenia SINV u ludzi zgłaszano jednak prawie wyłącznie w północnej Europie, gdzie choroba ma charakter endemiczny i okresowo występują duże ogniska zakażeń.
de Klinische SINV-Infektionen werden jedoch fast ausschließlich aus Nordeuropa gemeldet, wo sie endemisch sind und immer wieder große Epidemien auftreten.
pl zwierząt dzikich podejrzanych o zakażenie chorobami przenoszonymi na ludzi lub zwierzęta
de Wildtiere, wenn der Verdacht besteht, dass sie mit einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit infiziert sind
pl mając na uwadze, że wiele ludzi cierpi na choroby neurodegeneracyjne i zgodnie z przewidywaniami ich liczba będzie rosła wskutek m.in. długowieczności i związanego z tym wzrostu liczby osób w podeszłym wieku
de in der Erwägung, dass viele Menschen an neurodegenerativen Störungen leiden und sich diese Zahl u.a. aufgrund der steigenden Lebenserwartung und der damit verbundenen Zunahme der älteren Bevölkerung erhöhen wird
pl Inne czynniki takie jak wiek, uwarunkowania genetyczne, poziom aktywności fizycznej, palenie tytoniu i zażywanie innych narkotyków, warunki środowiskowe i stres mogą mieć wpływ na zapadanie ludzi na niektóre choroby
de Andere Faktoren wie Alter, genetische Veranlagung, körperliche Aktivität, Konsum von Tabak und anderen Drogen, Umweltbelastungen und Stress können ebenfalls das Auftreten von Krankheiten beeinflussen
pl skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt martwych, które nie wykazywały oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta, inne niż te, o których mowa w lit. b) niniejszego artykułu
de andere als die unter Buchstabe b dieses Artikels genannten Häute und Felle, Hufe, Federn, Wolle, Hörner, Haare und Pelze von toten Tieren, die keine Anzeichen einer durch dieses Produkt auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit aufwiesen
pl oświadczenie o zmniejszaniu ryzyka choroby oznacza każde oświadczenie zdrowotne, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że spożycie danej kategorii żywności, danej żywności lub jednego z jego składników znacząco zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi
de Angabe über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass der Verzehr einer Lebensmittelkategorie, eines Lebensmittels oder eines Lebensmittelbestandteils einen Risikofaktor für die Entwicklung einer Krankheit beim Menschen deutlich senkt
pl Oznacza to, że w cywilizacji XXI wieku miliony ludzi cierpi z powodu pragnienia i umiera na skutek chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody.
de Das heißt, dass in der Zivilisation des 21. Jahrhunderts Millionen Menschen Durst leiden oder an Krankheiten sterben, die durch verseuchtes Trinkwasser hervorgerufen werden.
pl Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu
de Aviäre Influenza (Geflügelpest) ist eine hoch infektiöse und von hoher Mortalität gekennzeichnete Viruserkrankung von Geflügel und anderen Vögeln, die schnell epidemische Ausmaße annehmen und die Gesundheit von Tier und Mensch ernsthaft gefährden sowie die Produktivität der Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann
pl Biorąc pod uwagę, że liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie rozkłada się jednolicie, ponieważ ich występowanie jest dużo częstsze niż średnia UE wśród niektórych kategorii pracowników (na przykład migranci, osoby pracujące na podstawie niepewnych umów, kobiety, młodzież i ludzie starsi) i szczególnych państwach członkowskich, Parlament Europejski wzywa Komisję do nadania priorytetu rodzajom działalności i/lub sektorom, które są obciążone szczególnym ryzykiem.
de Beunruhigt, dass die Zahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten nicht überall gleichermaßen zurückgegangen ist, da ihre Quote bei bestimmten Arbeitnehmergruppen (Wanderarbeitnehmern, Arbeitnehmern in ungesicherten Arbeitsverhältnissen, Frauen, jungen und älteren Arbeitnehmern) und in bestimmten Mitgliedstaaten derzeit weit über dem EU-Durchschnitt liegt, fordert das Europäische Parlament die Kommission auf, den Aktivitäten und/oder Sektoren, die besondere Risiken in sich bergen, Vorrang einzuräumen.
pl żadne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wytworzone z dzikich ptaków łownych nie były wysyłane z obszarów A i B do pozostałych części terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, jeżeli ma to zastosowanie, ani do innych państw członkowskich lub państw trzecich
de keine für den menschlichen Verzehr bestimmten, von Wildgeflügel stammenden Erzeugnisse aus A- und B-Gebieten in den verbleibenden Teil des Hoheitsgebiets des betroffenen Mitgliedstaats (sofern zutreffend) oder in andere Mitgliedstaaten und Drittländer versandt werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58183 zdań frazy choroby ludzi.Znalezione w 28,924 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.