Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Electronic Banking   
  • automatisierte Bankdienstleistung   

Przykładowe zdania z "bankowość elektroniczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dostrzega, że rozwój Internetu oraz bankowości elektronicznej może zwiększyć popyt na transgraniczne produkty finansowe; prosi Komisję o dokonanie oceny wdrożenia i skuteczności dyrektywy dotyczącej sprzedaży usług na odległość
de stellt fest, dass der Ausbau von Internet und e-Banking zu einem Anstieg der Nachfrage für grenzüberschreitende Finanzprodukte führen kann; fordert die Kommission auf, die Umsetzung und Effizienz der Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen zu ermitteln
pl Dostępność takich rozwiązań jak bankowość telefoniczna i elektroniczna również powinna być częścią oceny, jeżeli dane gospodarstwo domowe faktycznie korzysta z takich rozwiązań
de Die Zugänglichkeit im Hinblick auf Tele- und Online-Banking sollte ebenfalls Teil der Bewertung sein, sofern diese Möglichkeiten von Mitgliedern des Haushalts genutzt werden
pl środków promowania mobilności wirtualnej, takich jak elektroniczne kształcenie i bankowość, telezakupy czy telekonferencje
de Maßnahmen zur Förderung der virtuellen Mobilität wie E-Learning, E-Banking, Teleshopping, Telekonferenzen
pl Usunięcie przeszkód do transgranicznej elektronicznej bankowości mogłoby poprawić sytuację konsumentów i klientów biznesowych, którzy skorzystaliby na rzetelnej konkurencji gospodarczej.
de Die Beseitigung von Hürden für den grenzüberschreitenden elektronischen Bankverkehr würde eine Verbesserung für Privat- und Geschäftskunden bedeuten, denn sie würden vom Wettbewerb profitieren.
pl Bankomat obejmuje różne rodzaje maszyn świadczących usługi bankowości elektronicznej, np. maszyny do pobierania gotówki z rachunków depozytowych, do dokonywania wpłat i zapytań dotyczących transakcji, do wymiany pieniędzy, do ładowania kart wielofunkcyjnych itd
de Der Begriff Automaten bezeichnet verschiedene Automaten zur Bereitstellung von elektronischen Bankdienstleistungen, z. B. Automaten für Geldabhebungen (Geldausgabeautomaten), für Zahlungsvorgänge und das Abfragen von Geschäftsvorfällen, für das Geldwechseln, für das Laden von Multifunktionskarten usw
pl bankowość elektroniczną, telefoniczną i mobilną związaną z inwestycjami, emeryturami i papierami wartościowymi
de Internet-Banking, Telefon-Banking und mobiles Banking in Verbindung mit Investitionen, Rentenfonds und Wertpapieren
pl przedsiębiorstwo BNL: bankowość i inwestycje, bankowość elektroniczna, faktoring, leasing, zarządzanie aktywami, usługi powiernicze, usługi finansowania dóbr konsumpcyjnych, ubezpieczenia, usługi w zakresie telekomunikacji i infrastruktury, wydawnictwo oraz reklama
de BNL: Bankdienstleistungen und Investment, e-banking Dienstleistungen, Factoring, Leasing, Asset Management, Treuhandgeschäfte, Verbraucherfinanzierung, Versicherungen, Telekommunikations- und Infrastrukturdienstleistungen, Verlagswesen und Öffentlichkeitsarbeit
pl Inwestycje sektorów prywatnego i publicznego w informatyzację pozwoliły krajowi osiągnąć poziom powyżej średniej Unii Europejskiej i w późnych latach dziewięćdziesiątych w polu elektronicznej administracji i usług w niektórych sektorach, takich jak bankowość, osiągnięto poziom, na jakim znajduje się bardzo niewiele państw w Europie.
de Dank der Investitionen durch den öffentlichen und den privaten Sektor im Bereich der Informationstechnologie konnte das Land rasch ein Niveau erreichen, das über dem EU-Durchschnitt lag, und Ende der neunziger Jahre hatten wir im Bereich der elektronischen Behördendienste und in einigen anderen Dienstleistungssektoren wie dem Bankgewerbe einen Stand erreicht, wie ihn nur wenige Länder in Europa vorweisen können.
pl w przypdku Boursorama: detaliczna bankowość elektroniczna i usługi brokerskie we Francji, Niemczech, Zjednoczonym Królestwie i Hiszpanii
de Boursorama: Online-Anbieter von Finanz- und Brokerdienstleistungen in Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Spanien
pl Dostępność należy oceniać pod kątem łatwości/trudności dokonania przelewu i wypłacenia środków pieniężnych, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pomocą bankowości telefonicznej i elektronicznej, czy w banku lub oddziale pocztowym
de Die Zugänglichkeit ist im Hinblick darauf zu beurteilen, wie leicht/schwierig es ist, Geld zu überweisen und abzuheben, ob dies per Tele- oder Online-Banking oder in einer Bank- oder Postfiliale geschieht
pl Usługi informatyczne i usługi z nimi związane umożliwiają świadczenie pozostałych usług (np. bankowość) m.in. w sposób elektroniczny
de Computer- und verwandte Dienstleistungen ermöglichen auch die elektronische und anderweitige Erbringung anderer Dienstleistungen (z. B. Bankdienstleistungen
pl przyznaje, że choć popyt na detaliczne usługi finansowe występuje zasadniczo na rynkach krajowych, internet oraz e-bankowość stały się kluczowymi instrumentami, z jakich korzystają konsumenci chcący podjąć transgraniczną detaliczną działalność finansową; w związku z tym wzywa wszystkie zainteresowane strony do wspierania rozwoju takich usług, przy zapewnieniu bezpieczeństwa korespondencji elektronicznej, szczególnie w przypadku konsumentów
de erkennt an, dass die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen für Privatkunden derzeit zwar in erster Linie auf die Inlandsmärkte beschränkt ist, dass aber Internet- und E-Banking entscheidende Instrumente für die Verbraucher geworden sind, die grenzüberschreitende Retail-Finanztätigkeiten durchführen möchten; fordert daher alle beteiligten Parteien auf, die Entwicklung derartiger Dienstleistungen zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit des elektronischen Schriftverkehrs vor allem im Hinblick auf die Verbraucher zu gewährleisten
pl Dotyczy: kosztów bankowości elektronicznej
de Betrifft: Gebühren für Online-Banking
pl mając na uwadze, że rola, jaką handel elektroniczny odgrywa wśród członków WTO, zwiększyła się gwałtownie w takich dziedzinach jak bankowość, sektor telekomunikacji, przemysł komputerowy i reklamowy, dystrybucja i ekspresowe usługi pocztowe; mając na uwadze, że liczba państw, które nie ograniczają transgranicznego dostępu w takich obszarach, jest już znaczna; mając na uwadze, że minęło dziesięć lat od uruchomienia programu prac WTO na rzecz handlu elektronicznego
de in der Erwägung, dass die Bedeutung des elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen den Mitgliedern der WTO in Bereichen wie dem Bankgeschäft, der Telekommunikation, der Computerindustrie, der Werbung, der Vertriebs- und Expressdienste rasch zugenommen hat; in der Erwägung, dass die Anzahl der Länder, die den grenzüberschreitenden Zugang in diesen Bereichen nicht beschränken, bereits nennenswert ist; ferner in der Erwägung, dass bereits zehn Jahre vergangen sind, seit die WTO ihr Arbeitsprogramm über den elektronischen Geschäftsverkehr vorgelegt hat
pl Usprawnienia produktów obejmują >Szybszy rozrachunek płatności >Pozyskiwanie kodu identyfikującego bank (BIC) z międzynarodowego numeru rachunku bankowego (IBAN) Usługi o wartości dodanej obejmują >Faktury elektroniczne >Elektroniczne uzgodnienia sald >Rozwiązania płatnicze dla bankowości internetowej
de Zu den Produktverbesserungen zählen: >die beschleunigte Abwicklung von Zahlungen >die Zuordnung des Bankidentifikationscodes (Bank Identifier Code, BIC) anhand der internationalen Kontonummer (International Bank Account Number, IBAN) Die Zusatzleistungen umfassen: >die elektronische Rechnungsstellung >den elektronischen Abgleich zwischen Rechnungen, Kundenkonten und Zahlungsströmen >Zahlungslösungen mittels Internetbanking
pl wzywa krajowe organy nadzoru do ściślejszej współpracy, w szczególności w celu zapewnienia dostępu do informacji dla organów nadzoru z innych Państw Członkowskich, oraz zwraca uwagę na rolę arbitrażu nadzorczego; stwierdza, że ma to ogromne znacznie, w szczególności z uwagi na przewidywany wzrost w zakresie transgranicznej sprzedaży produktów finansowych inwestorom innym niż profesjonaliści, rozwój marketingu elektronicznego i kanałów doradczych oraz zainteresowanie wyrażane przez przedstawicieli branży finansowej i ich partnerów finansowych z sektora bankowości i ubezpieczeń ogólnoeuropejskim paszportem dla spółek zarządzających
de ersucht die nationalen Aufsichtsbehörden, enger miteinander zu kooperieren, insbesondere Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten einen Informationszugriff zu gewähren, und weist auf die Bedeutung von Aufsichtsarbitrage hin; stellt fest, dass diese insbesondere wegen der zu erwartenden Zuwächse des grenzüberschreitenden Verkaufs von Fondsprodukten an nicht professionelle Anleger, der dynamischen Weiterentwicklung von (elektronischen) Vertriebs- und Beratungskanälen sowie wegen der andiskutierten Wünsche der Fondsindustrie und ihrer Finanzpartner im Banken- und Versicherungsbereich nach einem EU-weit gültigen Verwaltungsgesellschaftspass von erheblicher Bedeutung ist
pl wprowadzenie obowiązku audytów zewnętrznych dla niektórych szczególnych typów usług elektronicznych, w przypadku których występuje zwiększona potrzeba pełnego zabezpieczenia tych usług, ochrony informacji i danych osobowych (np. w przypadku bankowości internetowej) itd
de Einführung einer Pflicht zur Durchführung externer Audits für einige spezifische elektronische Dienste, bei denen ein gesteigertes Interesse an der völligen Sicherheit dieser Dienste und dem Schutz personenbezogener Informationen und Daten besteht (z.B. Internetbanking) usw
pl uwzględniając badania sektorowe Komisji w sektorze energetycznym i w sektorze bankowości detalicznej
de unter Hinweis auf die branchenspezifischen Untersuchungen der Kommission im Energiebereich und bei Bankleistungen für Privatkunden
pl Banco Santander: sektor finansowy, głównie bankowość dla klientów indywidualnych
de Banco Santander: im Finanzsektor tätig, hauptsächlich im Privatkundengeschäft
pl planowanie i wdrażanie programów finansowania inwestycji, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), sieci transeuropejskich (TEN), energii oraz badań i rozwoju (B&R) przy zastosowaniu fachowej wiedzy z zakresu bankowości i znajomości rynku oraz zapewnieniu należytego stosowania zasad budżetowych
de Entwurf und Durchführung von Investitionsfinanzierungsprogrammen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), transeuropäische Netze (TEN) sowie Finanzierungen im Bereich Energie und FuE, durch Einsatz von Bankfachkenntnissen und Marktwissen sowie durch Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Anwendung der Haushaltsvorschriften und
pl Mając za podstawę dotychczas przedłożony plan restrukturyzacji oraz wnioski doradców, Komisja zwróciła się do Niemiec jesienią ‧ r. o określenie ilościowe skutków oddzielnej średnioterminowej sprzedaży Berliner Bank (z punktu widzenia wielkości działalności- ok. ‧/‧ do ‧/‧ bankowości detalicznej BGB) do końca ‧ r. oraz BerlinHyp (około ‧/‧ sektora finansowania nieruchomości BGB) do końca ‧ r
de Ausgehend von dem bisher vorgelegten Umstrukturierungsplan und den Schlussfolgerungen ihrer Berater bat die Kommission daher Deutschland im Herbst ‧, die Auswirkungen einer separaten mittelfristigen Veräußerung der Berliner Bank (vom Geschäftsvolumen her etwa ‧/‧ bis ‧/‧ des Retailgeschäfts der BGB) bis Ende ‧ sowie der BerlinHyp (etwa ‧/‧ des Immobilienfinanzierungsgeschäfts der BGB) bis Ende ‧ zu quantifizieren
pl Z drugiej strony, bankowość jest tańsza w takich krajach, jak na przykład Holandia czy Austria.
de Im Gegensatz dazu können Bankgeschäfte in den Niederlanden und Österreich zum Beispiel billiger erledigt werden.
pl Wycenę tę w imieniu ARP wykonał BRE Corporate Finance, pion bankowości inwestycyjnej Commerzbanku w Polsce
de Die Bewertung wurde von BRE Corporate Finance, dem Bereich Investitionsbankwesen der Commerzbank in Polen, im Auftrag der ARP vorgenommen
pl Strony współpracują w celu ustanowienia i opracowania stosownych ram wsparcia dla sektorów bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych w Albanii
de Die Vertragsparteien arbeiten mit dem Ziel zusammen, einen geeigneten Rahmen für die Förderung des Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektors in Albanien zu schaffen und auszubauen
pl w przypadku CA: bankowość, bankowość prywatna, usługi finansowe, ubezpieczenia na życie i inne rodzaje ubezpieczeń
de CA: Bankgeschäft, Privatbank, Bankdienstleistungen, Lebens- und Nicht-Lebensversicherungen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11988 zdań frazy bankowość elektroniczna.Znalezione w 4,579 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.