Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Vorprüfung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "badanie wstępne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku gdy badanie jest prowadzone jako wstępne do badań toksyczności przewlekłej długoterminowej, w obu badaniach należy wykorzystać ten sam gatunek/rasę
de Wird die Studie als Vorstudie für eine Langzeitstudie über chronische Toxizität durchgeführt, sollten in beiden Studien dieselbe Art/Rasse verwendet werden
pl wstępne badanie z użyciem szczepu Duck/Denmark/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Duck/Denmark/‧/‧ (H‧N
pl Po wstępnym przygotowaniu pojazdu zgodnie z ppkt ‧.‧., badany pojazd jest poddawany badaniu typu I (część pierwsza i druga
de Nach der Vorkonditionierung des Fahrzeugs nach Absatz ‧.‧ wird mit dem Prüffahrzeug ein Fahrzyklus der Prüfung Typ I (Teile ‧ und ‧) durchgeführt
pl Każdemu pacjentowi należy wykonać wstępne badanie okulistyczne
de Alle Patienten sollten sich zu Beginn der Behandlung einer Augenuntersuchung unterziehen
pl Wstępne wyniki tych konsultacji przedstawiono zainteresowanym stronom na konferencji w sprawie zrównoważonych modeli finansowania sportu lokalnego na rynku wewnętrznym, zorganizowanej w Brukseli w dniu 16 lutego przez podmiot prowadzący badanie.
de Die ersten Ergebnisse dieser Konsultationen wurden vor Interessengruppen auf einer Konferenz über nachhaltige Förderungsmittel für den Breitensport im Binnenmarkt präsentiert, die vom Auftragnehmer der Studie am 16. Februar in Brüssel veranstaltet wurde.
pl BADANIE WSTĘPNE
de VORPRÜFUNG
pl Dla każdego zanieczyszczenia HC + NOx i CO należy przyłożyć linię prostą do punktów zgodnie z danymi, traktując badanie wstępne jako zachodzące w godzinie zero oraz stosując metodę najmniejszych kwadratów
de Für jeden Schadstoff HC + NOx und CO ist zwischen den Datenpunkten eine gerade Linie zu ziehen, wobei die erste Prüfung zum Zeitpunkt Null eingezeichnet und die Methode der kleinsten Fehlerquadrate angewendet wird
pl wstępne badanie dla potrzeb postępowania w rozważanych sprawach mieszczących się w ramach postanowień sekcji IV
de eine erste Prüfung zur Bearbeitung von Anträgen, die im Rahmen von Abschnitt ‧ geprüft werden
pl kod laboratorium przeprowadzającego wstępne badanie
de Code des an der Eingangsanalyse beteiligten Labors
pl Zaleca się wstępne badanie przesiewowe metodą PCR dla genu M z szybkim przeprowadzeniem badań na pozytywną identyfikację w stosunku do H‧ (w terminie dwóch tygodni), a w przypadku pozytywnego wyniku jak najszybciej należy przeprowadzić analizę miejsca rozszczepu w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z motywem DNA wysoce zjadliwej grypy ptaków czy nisko zjadliwej grypy ptaków
de Eine Untersuchung mittels M-Gen-PCR wird empfohlen; bei Positivbefund ist unverzüglich (auf jeden Fall innerhalb von zwei Wochen) der Spaltbereich zu analysieren, um festzustellen, ob ein Motiv eines hoch pathogenen AI-Stamms (HPAI) oder eines gering pathogenen AI-Stamms (LPAI) vorliegt
pl Właśnie opublikowano wstępne badanie na temat określania przyszłych wymogów dotyczących umiejętności w mikroprzedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach o charakterze rzemieślniczym do 2020 roku.
de Eine erste Studie zur Identifizierung der künftigen Qualifikationserfordernisse in Kleinstunternehmen und Handwerksbetrieben bis zum Jahr 2020 ist gerade veröffentlicht worden.
pl Komisja przeprowadziła wstępne badanie orzeczenia Sądu Najwyższego Salwadoru w sprawach ‧-‧ oraz ‧-‧ i uznała za konieczne dalsze przeanalizowanie skutków prawnych tego orzeczenia w celu ustalenia, czy uzasadniają one czasowe cofnięcie szczególnego rozwiązania motywacyjnego
de Bei der vorläufigen Prüfung des Urteils des Obersten Gerichtshofs von El Salvador in den Rechtssachen ‧-‧ und ‧-‧ gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass zur Klärung der Frage, ob die Rechtswirkungen dieses Urteils eine vorübergehende Rücknahme der Sonderregelung rechtfertigen, eine weitere Analyse dieser Rechtswirkungen erforderlich ist
pl Przeprowadzono także jedno nieporównawcze badanie z randomizacją pacjentów w przewlekłej fazie, u których nie uzyskano odpowiedzi po wstępnym leczeniu imatynibem w dawce ‧ lub ‧ mg
de Eine randomisierte, nicht-vergleichende Studie wurde an Patienten in der chronischen Phase durchgeführt, die nicht auf eine initiale Behandlung mit ‧ oder ‧ mg Imatinib ansprachen
pl Organ ds. badania zdarzeń lotniczych odpowiedzialny za badanie jest upoważniony do poinformowania ofiar i członków ich rodzin lub ich stowarzyszeń lub do podania do wiadomości publicznej uwag merytorycznych, informacji o procedurze badania zdarzenia lotniczego, w miarę możliwości wstępnych sprawozdań lub wniosków lub zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, pod warunkiem że nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na realizację celu badania i jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
de Die leitende Sicherheitsuntersuchungsstelle ist berechtigt, Opfer und deren Angehörige oder deren Vereinigungen zu informieren oder Informationen zu veröffentlichen über die Tatsachenfeststellungen, den Fortgang der Sicherheitsuntersuchung, etwaige vorläufige Berichte oder Schlussfolgerungen und/oder Sicherheitsempfehlungen, sofern dies die Ziele der Sicherheitsuntersuchung nicht beeinträchtigt und die anwendbaren Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten uneingeschränkt eingehalten werden
pl Badanie wstępne
de Anfangsuntersuchung
pl W pewnych okolicznościach, np. gdy wstępne badanie wskazuje, że substancja testowa nie ma toksycznych skutków w stężeniach do ‧ mg·l–‧ lub do jej granicznej rozpuszczalności w pożywce testowej (zależnie od tego, co jest niższe), można przeprowadzić badanie graniczne polegające na porównaniu odpowiedzi grupy kontrolnej i jednej grupy poddawanej zabiegowi (o stężeniu ‧ mg·l–‧ lub równym granicznej rozpuszczalności
de Unter gewissen Umständen, z. B. wenn ein vorläufiger Test darauf hindeutet, dass die Prüfsubstanz bei Konzentrationen bis zu ‧ mg · l–‧ bzw. bis zur Löslichkeitsgrenze im Prüfmedium (maßgeblich ist die jeweils niedrigere Konzentration) keine toxische Wirkung hat, kann ein Limit-Test durchgeführt werden, in dem die Reaktionen einer Kontrollgruppe und einer Behandlungsgruppe (‧ mg · l–‧ bzw. eine mit der Löslichkeitsgrenze identische Konzentration) verglichen werden
pl Badanie wstępne
de Vorversuch
pl W przypadku gdy badanie ‧-dniowe jest stosowane jako wstępne do badań długoterminowych toksyczności przewlekłej, w obu badaniach powinien być użyty podobny pokarm
de Wird eine ‧-Tage-Studie als Vorstudie für eine Langzeitstudie über chronische Toxizität verwendet, sollte in beiden Studien die gleiche Nahrung verabreicht werden
pl wstępne badanie z użyciem Ostrich/Denmark/‧/‧ (H‧N
de Ersttest mit Ostrich/Denmark/‧/‧ (H‧N
pl Wstępne badanie rynku potwierdziło opinie stron, że w przypadku powlekanych płyt wiórowych koszty transportu są mniej istotne niż dla płyt surowych
de Die Untersuchung in Phase I bestätigte die Auffassung der beteiligten Unternehmen, dass Transportkosten für beschichtete Spanplatten eine geringere Rolle spielen als für Rohspanplatten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86514 zdań frazy badanie wstępne.Znalezione w 17,544 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.