Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Amplifikation des Textes   
    (  f)

Przykładowe zdania z "amplifikacja tekstu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dodatkowe wymagania w odniesieniu do technik amplifikacji kwasu nukleinowego (NAT
de Zusätzliche Anforderungen für Nukleinsäuren-Amplifikationstechniken (NAT
pl Fartuch laboratoryjny i rękawice należy zmieniać najlepiej po każdym głównym etapie: ekstrakcji DNA, przygotowaniu mieszaniny reakcyjnej PCR, dozowaniu próbek, amplifikacji i umieszczaniu w żelu
de Der Laborkittel und die Handschuhe sind vorzugsweise nach jedem Hauptschritt (DNA-Extraktion, Zubereitung des PCR-Gemisches, Einbringung der Probe, Amplifikation und Beladung des Gels) zu wechseln
pl Dla testów amplifikacji określonej sekwencji kontrola funkcjonalności każdej próbki badanej (kontrola wewnętrzna) jest przeprowadzana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
de Bei Assays zur Amplifikation von Zielsequenzen entspricht eine Funktionskontrolle für jede Probe (interne Kontrolle) dem Stand der Technik
pl Techniki amplifikacji kwasu nukleinowego (NAT
de Nukleinsäuren-Amplifikationstechniken (NAT
pl Dawcy muszą uzyskać negatywne wyniki badań w kierunku zakażenia wirusem HIV ‧ i ‧, HCV, HBV i kiłę przeprowadzonych na surowicy i osoczu krwi, zgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧.‧, a dawcy nasienia muszą ponadto uzyskać wynik negatywny badań na obecność chlamydii w moczu, przeprowadzonych techniką amplifikacji kwasów nukleinowych (NAT
de Die Serum- oder Plasmaproben der Spender müssen beim Test gemäß Anhang ‧ Nummer ‧.‧ negativ auf HIV ‧ und ‧, HCV, HBV und Syphilis reagieren; die Urinproben von Spermaspendern müssen darüber hinaus beim Test auf Chlamydien mittels Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren (NAT) negativ reagieren
pl końcówek do pipet (‧ μl) w celu zebrania próbek do analizy EB i do umieszczenia produktów amplifikacji w żelu agarozowym
de Pipettenspitzen (‧ μl) für die Aufnahme von EtBr und für die Beladung des Agarose-Gels mit Amplifikationsprodukten
pl wykazanie Neisseria gonorrhoeae w materiale klinicznym metodą amplifikacji kwasów nukleinowych
de Nachweis von Neisseria gonorrhoeae durch einen Sondentest an nicht amplifizierter Nukleinsäure in einer klinischen Probe
pl Inną cechą, niemniej ważną, są specyficzne cechy genetyczne, które potwierdzono techniką amplifikacji DNA, a które są wynikiem naturalnej selekcji, jaka dokonywała się dzięki stosowaniu metod selekcji przekazywanych z pokolenia na pokolenie
de Eine andere, nicht weniger bedeutende Eigenschaft ist die besondere genetische Identität, die durch verschiedene DNS-Amplifikationstechniken nachgewiesen wurde und das Ergebnis einer natürlichen Auslese ist, die dank der Anwendung der von einer Generation zur nächsten weitergegebenen Selektionsmethoden erreicht wurde
pl Wykrywanie nadekspresji receptora HER‧ lub amplifikacja genu HER‧ Produkt Herceptin należy podawać wyłącznie pacjentom z nadekspresją receptora HER‧ w komórkach guza lub amplifikacją genu HER‧, oznaczoną za pomocą odpowiednio walidowanych testów
de Diagnose der HER‧-Überexpression oder der HER‧-Genamplifikation Herceptin sollte nur zur Behandlung von Patienten angewendet werden, deren Tumoren das HER‧-Protein überexprimieren oder eine HER‧-Genamplifikation aufweisen, dies sollte mit einem präzisen und validierten Test bestimmt werden
pl Przede wszystkim amplifikacja i umieszczanie w żelu/elektroforeza powinny odbywać się w innym pomieszczeniu niż ekstrakcja DNA, przygotowanie mieszaniny reakcyjnej PCR i dozowanie DNA
de Insbesondere sollten die Amplifikation und die Beladung des Gels/Elektrophorese in einem anderen Raum stattfinden als die DNA-Extraktion, die Zubereitung des PCR-Gemisches und die Verteilung der DNA
pl W przypadku analizy sekwencyjnej amplifikacji kontrola funkcjonalności każdej próbki testowej (kontrola wewnętrzna) jest dokonywana zgodnie z najnowszą technologią. Kontrola ta stosowana jest w największym możliwie zakresie w czasie trwania całego procesu, tzn. ekstrakcji, amplifikacji/hybrydyzacji, wykrywania
de Bei Assays zur Amplifikation von Zielsequenzen entspricht eine Funktionskontrolle für jede Probe (interne Kontrolle) dem Stand der Technik. Diese Kontrolle soll möglichst das ganze Verfahren, d. h. die Extraktion, Amplifikation/Hybridisierung und den Nachweis überprüfen
pl Amplifikację genu należy oznaczać za pomocą odpowiednio walidowanych testów
de Die Bestimmung der Genamplifikation sollte mittels einer präzisen und validierten Testmethode durchgeführt werden
pl W przypadku stosowania innych metod oznaczania ekspresji białka HER‧ lub amplifikacji genu, oznaczenia takie powinny być wykonywane tylko w laboratoriach zdolnych do zapewnienia odpowiedniej jakości oznaczeń
de Für jede andere Methode, die zur Bestimmung des HER‧-Proteins oder der Genexpression verwendet wird, sollten die Untersuchungen nur in Laboratorien durchgeführt werden, die eine Durchführung validierter Methoden nach aktuellem Stand der Technik anbieten
pl Amplifikacja genu HER‧ powinna być badana przy użyciu metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in-situ (FISH) lub chromogenicznej hybrydyzacji in-situ (CISH) w tkance guza utrwalonej w bloczkach parafinowych
de Eine HER‧-Genamplifikation sollte mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) oder Chromogen-in-situ-Hybridisierung (CISH) fixierter Tumorblöcke diagnostiziert werden
pl Termin NAT odnosi się do testów służących do wykrywania lub ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych poprzez amplifikację określonych sekwencji, amplifikację sygnału lub hybrydyzację
de Der Begriff NAT bezeichnet Tests für den Nachweis bzw. die Quantifizierung von Nukleinsäuren entweder durch Amplifikation einer Zielsequenz oder durch Amplifikation eines Signals oder auch durch Hybridisierung
pl Z tej grupy, wirusy wyizolowane od ‧ osób leczonych nelfinawirem i od ‧ osób leczonych lopinawirem z rytonawirem można było poddać amplifikacji w celu zbadania oporności
de Von diesen konnten Isolate von ‧ Nelfinavir-und ‧ Lopinavir/Ritonavir-behandelten Patienten für eine Resistenztestung amplifiziert werden
pl Kontrola ta stosowana jest w największym możliwie zakresie w czasie trwania całego procesu, tj. ekstrakcji, amplifikacji/hybrydyzacji, detekcji
de Diese Kontrolle soll möglichst das ganze Verfahren, d. h. die Extraktion, Amplifikation/Hybridisierung und den Nachweis überprüfen
pl termocyklera w celu przeprowadzenia amplifikacji
de ein Thermocycler für die Amplifikation
pl Cykle amplifikacji przeprowadza się w termocyklerze
de Amplifikationszyklen werden in einem Thermocycler durchgeführt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17760 zdań frazy amplifikacja tekstu.Znalezione w 3,112 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.