wymowa: IPA: ˌalfabɛˈtɨʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • alphabetisch   
    (Adjective  )
     
    ułożony w kolejności zgodnej z układem liter w alfabecie

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do alfabetu, związany z alfabetem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

indeks alfabetycznyRegister
katalog alfabetycznyalphabetischer Katalog
w porządku alfabetycznymalphabetisch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabetyczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
W części ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG, w specjalnej kolumnie dotyczącej zwierząt z rodziny koniowatych, dodaje się następujące wiersze, zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodu ISOIm Anhang, Teil ‧, zur Entscheidung ‧/EWG werden in die Sonderrubrik
W art. ‧ ust. ‧, pod nagłówkiem Państwa trzecie, do wykazu alfabetycznego dodaje się następujące państwaIn Artikel ‧ Absatz ‧ werden die folgenden Staaten unter der Überschrift Drittstaaten in die alphabetische Liste eingefügt
Lista alfabetyczna członków wspólnego zgromadzenia parlamentarnegoAlphabetisches Verzeichnis der Mitglieder der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung
Pod kilkoma względami procedury te nie były zgodne z zasadami i celami regulaminu pracowniczego, ponieważ nie zapewniały przestrzegania zasady parytetu w składzie komisji rekrutacyjnej i sporządzania list rezerwowych w porządku alfabetycznym ani też realnej możliwości odwołania się kandydatom odrzuconym podczas etapu wstępnej ocenyDiese Verfahren stimmten in einigen Punkten nicht mit den Bestimmungen und Zielen des Statuts überein: Nichtbeachtung des Grundsatzes der Parität bei der Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse, Erstellung der Reserveliste in alphabetischer Reihenfolge und fehlende wirksame Widerspruchsmöglichkeit für bei der Vorabbewertung abgelehnte Bewerber
Do tabeli ‧ załącznika do rozporządzenia (UE) nr ‧/‧ dodaje się następującą substancję, zachowując porządek alfabetycznyIn Tabelle I im Anhang der Verordnung (EU) Nr. ‧/‧ wird folgender Wirkstoff an der alphabetisch richtigen Stelle eingefügt
Lista zastępców przedstawicieli, w porządku alfabetycznym, obecnie lub dawniej realizowanych projektów w dziedzinie rzadkich chorób, finansowanych w ramach wspólnotowych programów ramowych na rzecz badań i rozwoju technologicznegoListe der stellvertretenden Vertreter(innen) laufender und/oder abgeschlossener, mit Mitteln aus den Rahmenprogrammen der Gemeinschaft für Forschung und technologische Entwicklung finanzierter Projekte im Bereich seltener Krankheiten in alphabetischer Reihenfolge
Czy modele samochodów są pogrupowane w zależności od marki i w porządku alfabetycznym?Werden die Fahrzeugmodelle sortiert nach Fabrikat und in alphabetischer Reihenfolge dargestellt?
Ponieważ jak najszybsze umożliwienie rejestracji nazw w domenie.eu TLD w językach urzędowych Wspólnoty z wykorzystaniem znaków alfabetycznych, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, przewidzianego w rozdziale ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, leży w interesie obywateli i przedsiębiorstw europejskich, nie należy w nieuzasadniony sposób odwlekać wejścia w życie niniejszego rozporządzeniaDa es im Interesse der europäischen Bürger und Unternehmen liegt, sobald wie möglich in den Gemeinschaftssprachen Namen registrieren zu können, welche Schriftzeichen enthalten, die zu Beginn der gestaffelten Registrierung gemäß Kapitel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ für die Registrierung noch nicht zur Verfügung standen, sollte das Inkrafttreten dieser Verordnung nicht unnötig verzögert werden
Alfabetyczna lista członków wspólnego zgromadzenia parlamentarnegoAlphabetisches Verzeichnis der Mitglieder der paritätischen parlamentarischen Versammlung
nazwy nieuwzględnione w pkt ‧.‧ zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla Państwa Członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używanadie etwaigen nicht von Punkt ‧.‧ erfassten Sortenbezeichnungen werden in alphabetischer Reihenfolge mit der abgekürzten Bezeichnung des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats aufgeführt, in dem sie verwendet werden
Alfabetyczne odniesienie do regionu w określonym krajuAlphabetische Angabe einer Region innerhalb eines bestimmten Landes
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych sporządza listę, w porządku alfabetycznym, wszystkich zgłoszonych w ten sposób kandydatów, ze wskazaniem Państw, które ich zgłosiły, oraz przedkłada ją Państwom Stronom niniejszej konwencjiDer Generalsekretär fertigt sodann eine alphabetische Liste aller auf diese Weise benannten Personen an, unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie benannt haben, und übermittelt sie den Vertragsstaaten
Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrującyUnmittelbar unter der Leitbezeichnung werden- eingerückt mit einem Gedankenstrich- in alphabetischer Reihenfolge die anderen Bezeichnungen der betreffenden Sorten wiederholt, unter denen diese in den Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten amtlich zugelassen worden ist, und zwar höchstens eine je Zulassungsland
W ramach poszczególnych grup prezesi podlegają uszeregowaniu zgodnie z konwencją obowiązującą w instytucjach UE, według listy krajowych banków centralnych ułożonej w porządku alfabetycznym nazw poszczególnych państw członkowskich w ich językach narodowychDie Zentralbankpräsidenten werden nach der vereinbarten Praxis der EU in den einzelnen Gruppen gemäß einer Liste ihrer nationalen Zentralbanken angeordnet, die der alphabetischen Reihenfolge der Bezeichnungen der Mitgliedstaaten in den Landessprachen folgt
Kolumna ‧ zestawia wszystkie nazwy odmian w porządku alfabetycznymIn Spalte ‧ werden alle Sortenbezeichnungen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt
Alfabetyczna lista naukowców stanowiąca listę rezerwową ekspertów zgodnie z art. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marcaListe der Wissenschaftler, die die Sachverständigen-Reserveliste gemäß Artikel ‧ des Beschlusses ‧/‧/EG bilden, in alphabetischer Reihenfolge
nazwy nieuwzględnione w pkt ‧.‧ zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla państwa członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używanadie etwaigen nicht von Punkt ‧.‧ erfassten Sortenbezeichnungen werden in alphabetischer Reihenfolge mit der abgekürzten Bezeichnung des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats aufgeführt, in dem sie verwendet werden
W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunkówDie Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt
Jeżeli dyrektywa lub rozporządzenie wraz z ich aktami wykonawczymi zawierają różne zalecenia techniczne, które mają obowiązywać od określonych dat, po sekcji ‧ następuje znak alfabetyczny, który jednoznacznie identyfikuje na podstawie jakich zaleceń technicznych udzielono homologacjiEnthält eine Richtlinie oder Verordnung (einschließlich deren jeweiliger Durchführungsrechtsakte) unterschiedliche Umsetzungsdaten für unterschiedliche technische Vorschriften, ist ein Buchstabe hinzuzufügen, der angibt, nach welcher Vorschrift die Typgenehmigung erteilt wurde
Jeżeli chodzi o transport towarowy w Europie, najprawdopodobniej słuszne jest twierdzenie, że musimy nadać tym trzem priorytetom różną rangę, odwrotnie do porządku alfabetycznego.Dem Alphabet folgend, aber wohl auch von der Sache her geboten, ist es wahrscheinlich richtig zu sagen, dass wir beim Thema Güterverkehr in Europa die drei Prioritäten anders aufreihen müssen.
pierwszy poziom składający się z pozycji oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcjeeiner ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Kode versehen sind (Abschnitte
Ponadto, właściwe jest sporządzenie wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych oraz instytutów państwowych, o których mowa w tych przepisach zgodnie z porządkiem alfabetycznym według kodu ISO dla każdego państwa członkowskiegoAußerdem müssen die in diesen Rechtsakten genannten nationalen Referenzlaboratorien und staatlichen Institute in der alphabetischen Reihenfolge des ISO-Codes jedes Mitgliedsstaats aufgeführt werden
Stada ryb w granicach każdego obszaru podaje się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunkówDie Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 190 zdań frazy alfabetyczny.Znalezione w 0,656 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.