wymowa: IPA: ˌalfabɛˈtɨʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • alphabetisch   
    (Adjective, Adjectival  )
     
    ułożony w kolejności zgodnej z układem liter w alfabecie

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do alfabetu, związany z alfabetem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

indeks alfabetyczny
Register; alphabethisch; Index
katalog alfabetyczny
alphabetischer Katalog
porządek alfabetyczny
alphabetische Sortierung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabetyczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Znak ten zawiera oznaczenie Gouda Holland wraz z niepowtarzalną dla każdego sera kombinacją cyfr i liter (w rosnącej kolejności alfabetycznej i liczbowej
de Auf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
pl Symbole takie mogą zawierać międzynarodowo uznawane oznaczenia alfabetyczne lub numeryczne
de Dieses Symbol darf international anerkannte alphabetische oder numerische Zeichen enthalten
pl Do celów ust. ‧ niniejszego załącznika wyszczególnia się – w porządku alfabetycznym – następujące organy
de Es folgt eine alphabetische Auflistung zum Zwecke von Nummer ‧ dieses Anhangs
pl W granicach każdego obszaru zasoby rybne określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków
de Die Bestände sind nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnung der Arten aufgeführt
pl opublikowaniu ich w formie obszernej listy, sporządzonej w kolejności alfabetycznej i uporządkowanej według kategorii dochodów i gmin
de in einem Druckerzeugnis, in alphabetischer Reihenfolge und nach Einkommenskategorien aufgeführt, in Form umfassender, nach Gemeinden geordneter Listen veröffentlicht werden
pl Znak ten zawiera, poza nazwą Edam Holland, niepowtarzalną dla każdego sera kombinację cyfr i liter (w kolejności alfabetycznej i według kolejności liczb
de Auf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
pl nazwy nieuwzględnione w pkt ‧.‧ zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla państwa członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używana
de die etwaigen nicht von Punkt ‧.‧ erfassten Sortenbezeichnungen werden in alphabetischer Reihenfolge mit der abgekürzten Bezeichnung des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats aufgeführt, in dem sie verwendet werden
pl Państwa trzecie (w porządku alfabetycznym
de Drittstaaten (in alphabetischer Reihenfolge
pl W część ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG w specjalnej kolumnie dla zarejestrowanych koni dodaje się następujący wiersz zgodnie z kolejnością alfabetyczną krajowych kodów ISO
de In Teil ‧ des Anhangs der Entscheidung ‧/EWG wird in der Sonderrubrik für registrierte Pferde die folgende Zeile in der alphabetischen Reihenfolge des ISO-Ländercodes eingefügt
pl W obrębie każdego gatunku lub – gdzie dotyczy – podgatunku wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmian
de Innerhalb der Arten oder der angegebenen Unterarten sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge der für sie zulässigen Sortenbezeichnungen aufgeführt
pl pierwszy poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcje
de einer ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Kode gekennzeichnet sind (Abschnitte
pl Lista przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego w porządku alfabetycznym
de Liste der Vertreter(innen) der pharmazeutischen Industrie in alphabetischer Reihenfolge
pl Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w Państwach Członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrujący
de Unmittelbar unter der Leitbezeichnung werden- eingerückt mit einem Gedankenstrich- in alphabetischer Reihenfolge die anderen Bezeichnungen der betreffenden Sorten wiederholt, unter denen diese in den Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten amtlich zugelassen worden ist, und zwar höchstens eine je Zulassungsland
pl Alfabetyczne kodowanie krajów i terytoriów oparte jest o obowiązującą ‧-literową normę ISO, o ile jest ono zgodne z wymogami prawodawstwa wspólnotowego
de Für die alphabetische Codierung der Länder und Gebiete ist die geltende ISO-Norm Alpha ‧ zugrunde zu legen, soweit sie mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts vereinbar ist
pl Oznaczenie alfabetyczne zdolności do interoperacyjności, dotyczące pojazdów specjalnych, zostało opisane w załączniku P
de Die alphabetische Kennzeichnung der Eignung zum interoperablen Einsatz für Sonderfahrzeuge ist in Anlage ‧ beschrieben
pl Ponadto dla celów przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego stosowne wydaje się wymienienie obszarów objętych ograniczeniami w obszarze A w tym państwie członkowskim w kolejności alfabetycznej, bez rozróżnienia na strefy ochrony i nadzoru
de Außerdem ist es zum Zwecke der Klarheit der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sinnvoll, die Sperrzonen in der Zone A in diesem Mitgliedstaat in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen, ohne zwischen Schutz- und Überwachungszonen zu unterscheiden
pl Sporządzona w porządku alfabetycznym zmieniona lista naukowców mianowanych przez Komisję na członków Komitetów Naukowych powołanych na mocy decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r
de Geänderte alphabetische Liste der von der Kommission zu Mitgliedern der mit dem Beschluss ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. März ‧ eingesetzten wissenschaftlichen Ausschüsse ernannten Wissenschaftler
pl kod alfabetyczny
de der alphabetischen Codierung
pl Czy modele samochodów są pogrupowane w zależności od marki i w porządku alfabetycznym?
de Werden die Fahrzeugmodelle sortiert nach Fabrikat und in alphabetischer Reihenfolge dargestellt?
pl W uzupełnieniu do pogrupowania w porządku alfabetycznym, czy modele samochodów są pogrupowane w inny sposób?
de Werden die Fahrzeuge über die alphabetische Sortierung hinaus nach sonstigen Kriterien sortiert?
pl Głosowanie imienne odbywa się przez wzywanie delegacji we francuskim porządku alfabetycznym
de Bei namentlicher Abstimmung werden die Delegationen in der französischen alphabetischen Reihenfolge aufgerufen
pl Lista zastępców przedstawicieli organizacji pacjentów w porządku alfabetycznym
de Liste der stellvertretenden Vertreter(innen) von Patientenorganisationen in alphabetischer Reihenfolge
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 190 zdań frazy alfabetyczny.Znalezione w 0,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.