wymowa: IPA: ˌalfabɛˈtɨʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • alphabetisch   
    (Adjective  )
     
    ułożony w kolejności zgodnej z układem liter w alfabecie

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do alfabetu, związany z alfabetem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

katalog alfabetyczny
alphabetischer Katalog

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabetyczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrujący
de Unmittelbar unter der Leitbezeichnung werden- eingerückt mit einem Gedankenstrich- in alphabetischer Reihenfolge die anderen Bezeichnungen der betreffenden Sorten wiederholt, unter denen diese in den Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten amtlich zugelassen worden ist, und zwar höchstens eine je Zulassungsland
pl w porządku alfabetycznym
de In alphabetischer Reihenfolge
pl Ponieważ zaistniała obecnie techniczna możliwość rejestracji nazw w domenie.eu TLD z wykorzystaniem również znaków alfabetycznych języków urzędowych Wspólnoty, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, przewidzianego w rozdziale ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, niektóre państwa wystąpiły o wprowadzenie zmian do tych list
de Da es nun technisch möglich geworden ist, in den Gemeinschaftssprachen unter der Domäne oberster Stufe.eu Namen zu registrieren, welche auch Schriftzeichen enthalten, die zu Beginn der gestaffelten Registrierung gemäß Kapitel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ für die Registrierung noch nicht zur Verfügung standen, haben bestimmte Länder Änderungen in diesen Listen verlangt
pl Lista rezerwowa ekspertów (w porządku alfabetycznym
de Alphabetische Liste der in die Reserveliste aufgenommenen Sachverständigen
pl Alfabetyczna Lista Członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego
de Alphabetisches Verzeichnis der Mitglieder der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung
pl W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków
de Die Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt
pl Lista przedstawicieli, w porządku alfabetycznym, obecnie lub dawniej realizowanych projektów w dziedzinie rzadkich chorób, finansowanych w ramach wspólnotowych programów ramowych na rzecz badań i rozwoju technologicznego
de Liste der Vertreter(innen) laufender und/oder abgeschlossener, mit Mitteln aus den Rahmenprogrammen der Gemeinschaft für Forschung und technologische Entwicklung finanzierter Projekte zu seltenen Krankheiten in alphabetischer Reihenfolge
pl Alfabetyczna lista członków wspólnego zgromadzenia parlamentarnego
de Alphabetisches verzeichnis der mitglieder der paritätischen Parlamentarischen versammlung
pl W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków
de Die Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen aufgeführt
pl Wspomniane władze krajowe mogą dodatkowo nakazać nanoszenie alfabetycznego kodu krajowego oraz oznaczenia VKM niezależnie od ‧-cyfrowego numeru pojazdu
de Die Landesbehörden können vorschreiben, dass neben der ‧-stelligen Standardnummer auch der alphabetische Ländercode und die VHK zu vermerken sind
pl ALFABETYCZNE OZNACZENIE ZDOLNOŚCI DO INTEROPERACYJNOŚCI
de ALPHABETISCHE KENNZEICHNUNG DER EIGNUNG ZUM INTEROPERABLEN EINSATZ
pl Państwa trzecie (w porządku alfabetycznym
de Drittstaaten (in alphabetischer Reihenfolge
pl Lista zastępców przedstawicieli, w porządku alfabetycznym, obecnie lub dawniej realizowanych projektów w dziedzinie rzadkich chorób, finansowanych w ramach programów działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia
de Liste der stellvertretenden Vertreter(innen) laufender und/oder abgeschlossener, mit Mitteln aus den Aktionsprogrammen der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit finanzierter Projekte zu seltenen Krankheiten in alphabetischer Reihenfolge
pl Pod kilkoma względami procedury te nie były zgodne z zasadami i celami regulaminu pracowniczego, ponieważ nie zapewniały przestrzegania zasady parytetu w składzie komisji rekrutacyjnej i sporządzania list rezerwowych w porządku alfabetycznym ani też realnej możliwości odwołania się kandydatom odrzuconym podczas etapu wstępnej oceny
de Diese Verfahren stimmten in einigen Punkten nicht mit den Bestimmungen und Zielen des Statuts überein: Nichtbeachtung des Grundsatzes der Parität bei der Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse, Erstellung der Reserveliste in alphabetischer Reihenfolge und fehlende wirksame Widerspruchsmöglichkeit für bei der Vorabbewertung abgelehnte Bewerber
pl Do tabeli ‧ załącznika do rozporządzenia (UE) nr ‧/‧ dodaje się następującą substancję, zachowując porządek alfabetyczny
de In Tabelle I im Anhang der Verordnung (EU) Nr. ‧/‧ wird folgender Wirkstoff an der alphabetisch richtigen Stelle eingefügt
pl Alfabetyczne oznaczenie zdolności do interoperacyjności
de Alphabetische Kennzeichnung der Eignung zum interoperablen
pl W celu ułatwienia stosowania wszystkie substancje farmakologicznie czynne powinny być wymienione w jednym załączniku w porządku alfabetycznym
de Aus praktischen Gründen sollten alle pharmakologisch wirksamen Stoffe in einem einzigen Anhang in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden
pl W art. ‧ ust. ‧ pod nagłówkiem Państwa trzecie do wykazu alfabetycznego dodaje się następujące państwo
de In Artikel ‧ Absatz ‧ wird unter der Überschrift Drittstaaten folgender Staat in die alphabetische Liste eingefügt
pl W przypadku zaistnienia technicznej możliwości rejestracji nazw w językach urzędowych w domenie.eu TLD z wykorzystaniem znaków alfabetycznych, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, przewidzianego w rozdziale IV, Rejestr ogłasza na swojej stronie internetowej, że możliwa będzie rejestracja nazw zawierających te znaki w domenie.eu TLD
de Sobald es technisch möglich wird, in den Gemeinschaftssprachen unter der Domäne oberster Stufe.eu Namen zu registrieren, welche Schriftzeichen enthalten, die zu Beginn der gestaffelten Registrierung gemäß Kapitel ‧ für die Registrierung noch nicht zur Verfügung standen, gibt das Register auf seiner Website bekannt, dass es möglich sein wird, Namen mit solchen Schriftzeichen unter der Domäne oberster Stufe.eu zu registrieren
pl Znak ten zawiera, poza nazwą Edam Holland, niepowtarzalną dla każdego sera kombinację cyfr i liter (w kolejności alfabetycznej i według kolejności liczb
de Auf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
pl zwracają uwagę na fakt, że państwa stowarzyszone wyraziły gotowość zrzeczenia sie, w razie konieczności, przewodniczenia i jego rotacji według porządku alfabetycznego od chwili wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii
de nehmen den Wunsch der assoziierten Staaten zur Kenntnis, den Vorsitz gegebenenfalls abzutreten und diesen ab Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags abwechselnd in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen wahrzunehmen
pl Organizacje (w porządku alfabetycznym
de Organisationen (in alphabetischer Reihenfolge
pl W granicach każdego obszaru zasoby rybne określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków
de Die Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen aufgeführt
pl W obrębie każdej grupy układów i narządów oraz określonej częstości występowania objawy niepożądane nie są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem, lecz w kolejności alfabetycznej
de Innerhalb jeder Organklasse und Häufigkeitsgruppe werden die Nebenwirkungen nicht nach abnehmendem Schweregrad sondern in alphabetischer Reihenfolge angegeben
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 190 zdań frazy alfabetyczny.Znalezione w 0,56 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.