Tłumaczenia na język niemiecki:

  • öffentliche Verwaltung   
  • öffentliche Verwaltungseinrichtung   
     
    instytucja publiczna wykonująca działania o charakterze administracyjnym
  • oeffentliche verwaltung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

Europejski Instytut Administracji Publicznej
Europäisches Institut für öffentliche Verwaltung

Przykładowe zdania z "administracja publiczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl kontynuowane będą prace nad dostępem do wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie, że władze publiczne na wszystkich szczeblach administracji są w pełni świadome swoich obowiązków wynikających z Konwencji z Aarhus oraz poprzez zachęcanie władz publicznych do zapewnienia personelu, środków finansowych i materiałów koniecznych do wypełnienia tych obowiązków
de die Arbeit am Zugang zu Gerichten fortgesetzt wird, indem sichergestellt wird, dass sich die Behörden auf allen staatlichen Ebenen ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Aarhus-Übereinkommens voll bewusst sind, und die Behörden ermutigt werden, die personellen, finanziellen und materiellen Ressourcen einzusetzen, die erforderlich sind, um ihren Verpflichtungen nachzukommen
pl Pracownicy mundurowi administracji publicznej
de Nichtziviles Personal der öffentlichen Verwaltungen
pl Niniejsza dotacja może być łączona z inną dotacją, pomocą, środkiem lub dochodem przeznaczonymi na dotowaną działalność, które mogą zostać przyznane przez inne organy administracji publicznej, podmioty publiczne lub prywatne, Unię Europejską lub organizacje międzynarodowe
de Der Zuschuss ist mit jedweden anderen Zuschüssen, Beihilfen, Geldmitteln oder Einnahmen im Zusammenhang mit der bezuschussten Tätigkeit vereinbar, die von anderen öffentlichen Verwaltungen oder nationalen Körperschaften des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts oder der Europäischen Union oder internationalen Organisationen gewährt werden
pl Obejmuje instalacje użyteczności publicznej takie jak: kanalizacja, zarządzanie odpadami, dostawa energii i dostawa wody, administracyjne i społeczne służby państwowe lub samorządowe, takie jak: administracja publiczna, obiekty ochrony cywilnej, szkoły i szpitale
de Versorgungseinrichtungen wie Abwasser- und Abfallentsorgung, Energieversorgung und Wasserversorgung; staatliche Verwaltungs- und Sozialdienste wie öffentliche Verwaltung, Katastrophenschutz, Schulen und Krankenhäuser
pl Strony odstępują od wzajemnych roszczeń dotyczących zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją postanowień niniejszego protokołu, z wyjątkiem odpowiednio wydatków poniesionych na rzecz biegłych i świadków oraz tłumaczy niebędących pracownikami administracji publicznej
de Die Vertragsparteien verzichten auf gegenseitige Ansprüche auf Erstattung der bei der Anwendung dieses Protokolls angefallenen Kosten; hiervon ausgenommen sind gegebenenfalls Aufwendungen für Zeugen und Sachverständige sowie für Dolmetscher und Übersetzer, die nicht dem öffentlichen Dienst angehören
pl Skład grupy powinien jednakże być ograniczony do prywatnych osób zainteresowanych, ponieważ administracja publiczna oraz banki centralne posiadają własne organy doradcze w dziedzinie systemów płatniczych
de Sie sollte allerdings auf Vertreter der Privatwirtschaft beschränkt werden, denn die öffentlichen Behörden und die Zentralbanken sind bereits in einer eigenen Beratungsgruppe auf dem Gebiet der Zahlungsverkehrssysteme vertreten
pl na rzecz administracji wszystkich szczebli: skuteczność, otwartość i odpowiedzialność, na rzecz światowej klasy administracji publicznej oraz łączność z obywatelami i przedsiębiorstwami w celu wspierania demokracji i ułatwiania ogółowi społeczeństwa dostępu do informacji
de im Bereich der öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen: Effizienz, Offenheit und Rechenschaftspflicht; öffentliche Verwaltung von Weltklasse und Verbindungen zu Bürgern und Unternehmen, Unterstützung der Demokratie, Ermöglichung des Zugangs zu Informationen für alle
pl wspieranie rozwoju demokratycznych i pluralistycznych instytucji państwowych, włączając w to środki mające na celu zwiększenie roli kobiet w takich instytucjach, wspieranie skutecznej administracji cywilnej i związanych z nią ram prawnych na szczeblu krajowym i lokalnym, wspieranie niezależnego sądownictwa, dobrych rządów oraz porządku publicznego, w tym niewojskowej współpracy technicznej, mającej na celu wzmocnienie ogólnej kontroli cywilnej oraz nadzoru nad systemem bezpieczeństwa, a także wspieranie środków wzmacniających zdolności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania przemytu ludzi, narkotyków, broni palnej i materiałów wybuchowych
de Unterstützung der Entwicklung demokratischer, pluralistischer Staatsorgane, einschließlich Maßnahmen zur Förderung der Rolle der Frauen in solchen Organen, leistungsfähiger Zivilverwaltungen und damit zusammenhängender Rechtsrahmen auf nationaler und lokaler Ebene, einer unabhängigen Justiz, verantwortungsvoller Regierungsführung und von Recht und Ordnung, einschließlich nicht militärischer technischer Zusammenarbeit zur Stärkung der umfassenden zivilen Kontrolle, der Aufsicht über das Sicherheitssystem und von Maßnahmen zur Stärkung der Kapazität der Vollzugs- und Justizbehörden, die am Kampf gegen den illegalen Handel mit Menschen, Drogen, Schusswaffen und Sprengstoff beteiligt sind
pl W tym celu program obejmuje szeroki wachlarz środków (tzw. plan Hausnera) przyjęty przez rząd w styczniu ‧ r., który, jeśli zostanie w pełni wprowadzony, zapewni kumulatywną korektę deficytu o ‧,‧ % PKB z dodatkowymi przychodami i oszczędnościami wydatków w latach ‧-‧ (‧,‧ % PKB w sferze socjalnej i ‧,‧ % PKB w sferze administracji publicznej i przedsiębiorstw państwowych
de Zu diesem Zweck umfasst das Programm ein umfangreiches Maßnahmenpaket (den so genannten Hausner-Plan), das von der Regierung im Januar ‧ gutgeheißen wurde und nach vollständiger Umsetzung zu einer kumulativen Korrektur des Defizits um ‧,‧ % des BIP aufgrund zusätzlicher Einnahmen und Ersparnisse bei den Ausgaben für den Zeitraum ‧-‧ führen dürfte (‧,‧ % des BIP im sozialen Bereich und ‧ % des BIP bei der öffentlichen Verwaltung und staatlichen Unternehmen
pl W kontaktach z podmiotami zewnętrznymi pracownicy mają obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w EBC w zakresie publicznego dostępu do informacji, mając przy tym wzgląd na postanowienia Europejskiego kodeksu właściwego postępowania w administracji (European Code of Good Administrative Behaviour
de Die Mitarbeiter sind verpflichtet, in ihren Beziehungen zur Öffentlichkeit die Regeln der EZB über den öffentlichen Zugang zu Informationen einzuhalten sowie den Europäischen Kodex für gute Verwaltungspraxis zu beachten
pl zauważa, że w interesie wzrostu i rozwoju UE równie ważne jest zagwarantowanie szerokiego wykorzystania istniejącej wiedzy i technologii we wszystkich działaniach i we wszystkich obszarach działalności, czy to w administracji publicznej, w działalności gospodarczej, czy w życiu codziennym obywateli, innymi słowy wyłonienie się społeczeństwa korzystającego z szerokiego wachlarza usług informatycznych, a także rozszerzanie wiedzy w zakresie ICT
de macht darauf aufmerksam, dass es für das Wachstum und die Entwicklung der Union ebenso wichtig ist, die umfassende Nutzung der existierenden Kenntnisse und Technologien bei allen Maßnahmen und in allen Bereichen sowohl in der öffentlichen Verwaltung und im Geschäftsleben als auch im Alltag der Bürgerinnen und Bürger- also die Entstehung einer allgegenwärtigen Informationsgesellschaft- sicherzustellen wie neue IKT-Kenntnisse zu schaffen
pl Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA) ***I
de Interoperabilitätslösungen für europäische öffentliche Verwaltungen (ISA) ***I
pl Podjęto istotne kroki w celu znaczącego ograniczenia deficytu budżetowego, zreformowania administracji publicznej oraz poprawy stabilności finansów publicznych
de Es wurden bedeutende Schritte unternommen, um das Haushaltsdefizit dauerhaft zu reduzieren, die öffentliche Verwaltung zu reformieren und die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen zu verbessern
pl mając na uwadze, że rzecznik zwiększył w ‧ r. liczbę działań, w szczególności spotkań informacyjnych, wystąpień publicznych, konferencji i wywiadów udzielonych prasie, aby zwrócić uwagę obywateli na ich prawa w stosunku do administracji wspólnotowej
de in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte ‧ seine Kommunikationstätigkeit um ein Vielfaches gesteigert hat, insbesondere durch Informationsbesuche, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen und Presseinterviews, um die Bürger stärker für ihre Rechte gegenüber der Gemeinschaftsverwaltung zu sensibilisieren
pl Ten środek umożliwi przywrócenie do obiegu około 180 miliardów euro środków płynnych: tyle wynosi ogólna kwota zadłużenia należnego przedsiębiorstwom w całej UE od organów administracji publicznej.
de Diese Maßnahme wird ermöglichen, etwa 180 Mrd. EUR flüssiger Gelder zurück in den Umlauf zu bringen: Dies ist die Summe aller Schulden, die öffentliche Verwaltungen bei Unternehmen in der EU haben.
pl „Niemonetarne instytucje finansowe » obejmują następujące sektory i podsektory:--- sektor publiczny: podmioty o statusie rezydenta, głównie zajmujące się wytwarzaniem towarów i usług nierynkowych, przeznaczonych do konsumpcji indywidualnej i zbiorowej i/ lub zajmujące się redystrybucją dochodu narodowego i dóbr ( ‧ ppkt ‧ ),--- administracja centralna: państwowe służby administracyjne i inne agencje centralne, których kompetencje obejmują cały obszar gospodarczy z wyjątkiem administracji funduszy zabezpieczenia społecznego ( ‧ ppkt ‧ ),--- administracja rządowa: oddzielne jednostki pewne funkcje rządu na szczeblu niższym i wyższym od administracji samorządowej funduszy zabezpieczenia społecznego ( ‧ instytucjonalne wykonujące od administracji centralnej z wyjątkiem administracji ppkt
de Zu den „Nicht-MFI » gehören die folgenden Sektoren und Teilsektoren:--- Öffentliche Haushalte (Staat): Gebietsansässige Einheiten, deren Hauptfunktion darin besteht, nicht marktbestimmte Güter und Dienstleistungen für den Individual- und Kollektivkonsum bereitzustellen und/ oder die Einkommen und Vermögen umzuverteilen ( ‧ bis ‧ ).--- Zentralstaat: Er umfasst alle zentralen öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit sich über das gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt mit Ausnahme der Zentralverwaltung der Sozialversicherung
pl Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przeglądu dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i wsparcia planu działań na rzecz Internetu przedmiotów, ponieważ mogą one mieć istotne znaczenie dla obywateli, przedsiębiorstw i organów administracji oraz pomóc w tworzeniu miejsc pracy i poprawie jakości usług publicznych
de begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission, die Anwendung der Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Public Sector Information, PSI) zu überprüfen und den Aktionsplan Internet der Dinge zu fördern, die sich für Bürger, Unternehmen und Behörden als sehr nützlich erweisen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur Verbesserung der Qualität öffentlicher Dienstleistungen beitragen können
pl Administracja publiczna
de Öffentliche Verwaltung
pl podkreśla konieczność kontynuowania wysiłków, w szczególności w celu ukończenia reformy administracji publicznej; zapewnienia należytego funkcjonowania sądownictwa; oparcia relacji między obywatelami a instytucjami na zdrowych i przejrzystych podstawach; walki z przestępczością i nielegalnym handlem; zwiększenia integracji Romów oraz doprowadzenia do końca procesu wdrażania dorobku wspólnotowego
de betont es, dass weitere Korrekturen notwendig sind, insbesondere im Hinblick auf die Vollendung der Reform der öffentlichen Verwaltung; ferner gilt es, das reibungslose Funktionieren des Justizsystems sicherzustellen, eine solide und transparente Grundlage für die Beziehungen zwischen den Bürgern und den Institutionen zu schaffen, Verbrechen und illegalen Handel zu bekämpfen, die Integration der Roma voranzubringen und die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstands zu vollenden
pl Aby doprowadzić do zakończenia negocjacji w ostatniej fazie, Chorwacja będzie musiała zmobilizować wszystkie swoje siły, by wzmocnić administrację publiczną i sądownictwo, poczynić postępy w zakresie walki z korupcją, zapewnić pełną współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, kontynuować proces prywatyzacji i przyjąć plany restrukturyzacyjne.
de Dafür muss Kroatien in dieser Schlussphase alle seine Kräfte aufbieten, um die öffentliche Verwaltung und die Justiz zu stärken, die Korruptionsbekämpfung voranzubringen, für eine uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zu sorgen, den Privatisierungsprozess fortzuführen und Umstrukturierungspläne zu beschließen.
pl przeprowadzić reformę administracji publicznej poprzez budowanie efektywnych zdolności w zakresie regulacji, kontroli oraz egzekwowania obowiązujących przepisów, poprzez modernizację polityki zarządzania zasobami ludzkimi, a także poprzez efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych
de die öffentliche Verwaltung durch den Aufbau wirksamer Regelungs-, Kontroll- und Durchsetzungskapazitäten, durch die Modernisierung der Personalpolitik und durch die effiziente Nutzung von Strukturfondsmitteln zu reformieren
pl Należy również umożliwić państwom członkowskim powierzanie roli punktów kontaktowych ds. wyrobów nie tylko istniejącym służbom w ramach administracji publicznej, lecz także krajowym centrom SOLVIT, izbom handlowym, organizacjom zawodowym i podmiotom prywatnym, by nie zwiększać kosztów administracyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa i właściwe organy
de Damit keine zusätzlichen Verwaltungskosten für die Unternehmen und die zuständigen Behörden anfallen, sollten die Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, nicht nur bestehende Dienststellen der öffentlichen Verwaltung mit der Funktion der Produktinformationsstellen zu betrauen, sondern auch nationale SOLVIT-Zentren, Handelskammern, Berufsverbände und private Einrichtungen
pl Jest zdania, że władze lokalne i regionalne powinny zaangażować się w szeroko zakrojoną współpracę na rzecz poprawy interoperacyjności w administracji publicznej i efektywnego świadczenia usług publicznych
de vertritt den Standpunkt, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften eine breit angelegte Zusammenarbeit eingehen sollten, um die Interoperabilität zwischen Behörden und somit die Effizienz der öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern
pl stwierdza, że istnieją odpowiednie ramy prawne dla ochrony mniejszości, jak i udowodnione już zaangażowanie we włączenie tych mniejszości w ramy systemu politycznego; przypomina o znaczeniu zapewnienia właściwej reprezentacji tych mniejszości w służbie publicznej, siłach policyjnych oraz sądownictwie, a także równego traktowania w stosunkach własnościowych i gospodarczych; wzywa do opracowania na wszystkich szczeblach administracji państwowej konkretnego planu działania mającego na celu uzyskanie proporcjonalnej reprezentacji mniejszości, zgodnie z postanowieniami prawa konstytucyjnego oraz odpowiednimi przepisami w zakresie monitoringu
de stellt fest, dass ein geeigneter Rechtsrahmen für den Schutz von Minderheiten sowie ein sichtbares Engagement für die Integrierung von Minderheiten in das politische System vorhanden sind; erinnert daran, dass es wichtig ist, eine angemessene Vertretung dieser Minderheiten im öffentlichen Dienst, bei der Polizei und im Justizwesen und ihre Gleichbehandlung in Bezug auf Eigentums- und Wirtschaftsfragen zu gewährleisten; fordert, dass auf allen Ebenen der staatlichen Verwaltung ein konkreter Aktionsplan für die Erzielung einer proportionalen Vertretung der Minderheiten gemäß den Bestimmungen des Verfassungsgesetzes und mit angemessenen Kontrollbestimmungen entwickelt wird
pl zauważa, że ponieważ UE nadal prowadzi i będzie rozpoczynać negocjacje w sprawie rozszerzenia z krajami bałkańskimi, coraz istotniejszą cechą drogi do członkowstwa stawać się będzie konieczność stawienia czoła powszechnej w tym regionie korupcji oraz regionalnym sieciom zorganizowanej przestępczości; w związku z tym zdecydowanie zaleca wzmocnienie obecnych instrumentów finansowych na rzecz rozszerzenia i ich przeorientowanie, tak aby ich głównym celem i priorytetem uczynić walkę z korupcją i zorganizowaną przestępczością, ze szczególnym naciskiem na reformę sądownictwa, wzmocnienie skuteczności administracji publicznej i poprawę współpracy transgranicznej
de stellt fest, dass bei der Fortsetzung und Eröffnung von Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit den Balkanstaaten die Bekämpfung der weit verbreiteten Korruption und regionaler Netzwerke der organisierten Kriminalität von zunehmender Bedeutung auf dem Weg zum Beitritt sein wird; empfiehlt daher nachdrücklich, dass die derzeitigen Finanzierungsinstrumente für die Erweiterung verstärkt werden und ihr Schwerpunkt neu festgelegt wird, damit sie als oberste Priorität auf die Bekämpfung der Korruption und der organisierten Kriminalität abzielen, wobei die Reform des Justizwesens, die Stärkung der Kapazitäten der öffentlichen Verwaltung und die Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besonders zu betonen sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46093 zdań frazy administracja publiczna.Znalezione w 7,778 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.