Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Gerade         

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (38)

cukry prosteEinfachzucker
czas przeszły prostyPräteritum
flet prostyblockflöte; Blockflöte
format pliku prostegoFlatfileformat
funkcja prostaeinfache Funktion
graf prostyschlichter Graph; einfacher Graph
jelito prosteRektum
karta Prosty filtrRegisterkarte "Einfacher Filter"
kąt prostyrechte Winkel; rechter winkel; spitze Winkel; rechter Winkel
klient prostyeinfacher Client
kompleks prostychGeradenkomplex
lud prostyeinfache Volk
łącznik prostygerade Verbindung
model odzyskiwania prostegoeinfaches Wiederherstellungsmodell
plik prostyFlatfile
po prostueinfach; nur; bloß; eben; halt; schlicht
proporcjonalność prostaproportionalität
prostaGerade; direkt; einfach; Linie; gerade
prosta afinicznaaffine Gerade
prosta EuleraEulersche Gerade
prosta prostopadłaSenkrechte; Lot; Normale
prosta równoległaParallele; parallele Gerade
prosta stycznaTangente
prosta technologiaeinheimische Technologie
proste formyeinfache Formen
prostyeinfach; bäuerlich; augenscheinlich; direkt; beziehungslos; offenbar; geradewegs; einfältig; aufrichtig; unvermischt; uneingeschränkt; reinlich; rein; simpel; sauber; ländlich; absolut; unumschränkt; unmittelbar; gerade; recht; gemein; unabhängig; blank; losgelöst; grob; natürlich; primitiv; schlicht; ungekünstelt; verbreitet; alltäglich; allgemein verständlich; aufrecht
prosty noseine gerade Nase
równanie prostej w postaci ogólnejallgemeine Form der Geradengleichung
sieć prostaeinfacher Arbeitsplan
tak po prostunur
typ prostyeinfacher Typ
ułamek prostyStammbruch
warstwa zabezpieczeń i prostego uwierzytelnieniaSimple Authentication and Security Layer
węzeł prostykreuzknoten
włosy prosteeinfache Haare
wolumin prostyeinfaches Volume
wskaźnik prostyeinfacher Indikator
You Can Dance - Po prostu tańczYou Can Dance

Przykładowe zdania z "Prosta", pamięć tłumaczeniowa

add example
W prostym przykładzie, proszę wziąć pod uwagę osobę, która ma podpisać umowę wynajmu samochodu na lotnisku: konsument nie ma możliwości przeczytania treści umowy, nie jest świadom praw, którym podlega umowa, a jeżeli nie ma ochrony prawnej - jest zdany całkowicie na osobę proponującą umowę.Um ein einfaches Beispiel zu geben: Nehmen Sie eine Person, die am Flughafen einen Automietvertrag unterschreiben muss: Der Verbraucher hat keine Möglichkeit, den Inhalt des Vertrags zu lesen, er weiß nicht, nach welchem Recht sich der Vertrag regelt und ob er einen rechtlichen Schutz genießt, er ist der Person, die den Vertrag anbietet, völlig ausgeliefert.
Jest to po prostu nie do zaakceptowania.Das ist einfach untragbar, völlig inakzeptabel.
Na przykład jedną z nich jest fakt, że to sprawozdanie opiera się na koncepcji, iż systemy edukacyjne w różnych państwach europejskich powinny raczej po prostu dostosować się do obecności imigrantów pozaeuropejskich, niż odwrotnie.Ein Beispiel ist die Tatsache, dass in diesem Bericht davon ausgegangen wird, dass die Bildungssysteme verschiedener europäischer Ländern einfach an die Präsenz nicht-europäischer Einwanderer angepasst werden sollten, und nicht umgekehrt.
Czyżby dane były brane po prostu z sufitu?Sind die Zahlen einfach nur aus der Luft gegriffen?
oraz linie proste łączące punkty A-B, B-C, D-E, E-F, F-G, A-H, granica prowincji Brabancji Północnej i Gelderland pomiędzy punktami C i D oraz granica zezwolenia na wydobycie na obszarze Rijswijk (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów Staatscourant ‧ nr ‧) pomiędzy punktami G i Hund die geraden Verbindungslinien zwischen den Punkten A-B, B-C, D-E, E-F, F-G, H-A, der Grenze zwischen den Provinzen Noord-Brabant und Gelderland zwischen den Punkten C und D und der Grenze der Gewinnungsgenehmigung Rijswijk (Staatscourant ‧, Nr. ‧) zwischen den Punkten G und H
Po prostu, nie mamy dość czasu, SanbornWir haben einfach nicht genug Zeit, Sanborn
Uważam, że odpowiednim rozwiązaniem było zaakceptowanie różnych modeli organizacji przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznych mechanizmów monitorowania, silnej agencji i solidnej współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi, a także upewnienie się, że firmy nie będą mogły robić po prostu robić, cokolwiek zechcą.Ich glaube, dass es die richtige Lösung war, bei der Organisation der Unternehmen differenzierte Modelle zuzulassen und andererseits eine starke Kontrolle sicherzustellen, eine starke Agentur, eine starke Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden, und dafür zu sorgen, dass nicht jeder machen kann, was er will.
Prosta żółta liniaGrade gelbe Linie
Myślę, że powinniśmy po prostu... nie mieszać sięIch denke wir sollten uns... da raus halten
Oto prosty przykład: od 2002 roku ceny paliw wzrosły w państwach członkowskich o 35-50%.Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel anführen: Seit 2002 ist der Kraftstoffpreis in den Mitgliedstaaten um 35 bis 50 % gestiegen.
Czy nie jest teraz najwłaściwszy moment, żeby aktywnie zadbać o nasze interesy, a nie po prostu zapobiegać stosowaniu przez innych protekcjonizmu?Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt, statt nur Protektionismus vorzubeugen, offensiv unsere Interessen wieder anzusprechen?
To znaczy, mam po prostu... kochac í pogodzíc síeIch glaube, ich muss dich einfachlieben und gehen lassen
Będziesz ich po prostu wyrzucał wedle uznaniaSie sortieren sie einfach willkürlich aus
Actraphane ‧ NovoLet jest prostym, niedużym, fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczemActraphane ‧ NovoLet
Prosty instalator czcionekEinfache Schriftarteninstallation
Mimo, że nauka szybkiego pisania na klawiaturze z programem & ktouch; oraz jego obsługa powinna być bardzo prosta, przyjrzymy się mu dokładniej w następnch sekcjachAuch wenn das Maschineschreiben lernen mit & ktouch; und die Bedienung des Programms sehr leicht ist, erhalten Sie in in den folgenden Abschnitten weitere Erläuterungen zu & ktouch
Podsumowując, chciałbym podziękować sprawozdawczyni i powiedzieć, że rok 2010 po prostu musi być szczególnie owocny, jeżeli chodzi o inicjatywy na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego - walki, którą należy teraz postawić na pierwszym miejscu.Abschließend, Herr Präsident, möchte ich der Berichterstatterin danken und darauf hinweisen, dass 2010 ein besonders erfolgreiches Jahr im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung sein muss; und dieser Kampf muss zudem noch stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden.
Po prostu nie jesteśmy gotowi i jestem gotów powiedzieć: odłóżmy to do 2012 roku lub jeszcze dalej.Wir sind einfach nicht so weit, und ich würde sagen, wir lassen es für das Jahr 2012 oder für noch später.
Panie Przewodniczący! Czy Pani Poseł rozumie, że tak zwane fundusze UE, które według niej otrzymują jej wyborcy, są po prostu zwracanymi pieniędzmi brytyjskimi, ale zwracanymi tylko w części i po tym, gdy Unia Europejska pobrała swoją prowizję krupiera?Herr Präsident, versteht die Rednerin, dass die sogenannten EU-Fonds, die ihre Wähler erhalten haben, wie sie sagte, Großbritanniens eigenes Geld ist, das ihnen einfach nur zurückgegeben wird, aber nur teilweise und nachdem die Europäische Union ihren Croupier-Anteil abgeschöpft hat?
Dobrze: Dobre instrukcje powinny charakteryzować się między innymi następującymi cechami: dobrze przedstawiona instrukcja z merytorycznie dokładnym tekstem i schematami, spisem treści, numerami stron, dobrze zastosowanymi kolorami, napisana prostym językiem, z użyciem powszechnie używanych słów, z dobrym indeksem i zróżnicowanymi czcionkami- pochyłymi, pogrubionymi, podkreśleniami itd.- w celu wyróżnienia fragmentów tekstuGut: Gute Beispiele zeichnen sich etwa durch folgende Merkmale aus: gut aufgemachtes Handbuch mit sachlich zutreffenden Texten und Abbildungen, Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, sinnvolle Verwendung von Farben, einfache Sprache mit allgemein verständlichen Begriffen, guter Index, Einsatz unterschiedlicher Schriften und Auszeichnungen (kursiv, fett, unterstrichen usw.) zur Hervorhebung von Textteilen
Przy obecnym tempie i pomimo drastycznych wysiłków podejmowanych w ostatnich latach, tuńczyk błękitnopłetwy może po prostu zniknąć w ciągu trzech lat.Nach dem jetzigen Stand und trotz der drastischen Maßnahmen, die in den letzten Jahren ergriffen wurden, könnte Roter Thun innerhalb von drei Jahren schlicht und einfach aussterben.
W 1992 r. Boeing i Airbus osiągnęły porozumienie - lub też raczej zrobiły to Stany Zjednoczone i Unia Europejska - mające na celu wzajemne zaniechanie składania skarg, choć leżało to bardziej w interesie Boeinga, który otrzymuje bezpośrednie dotacje od rządu USA poprzez NASA i departament obrony, podczas gdy Airbus po prostu otrzymuje pożyczki, które muszą być spłacone z odsetkami.1992 wurde zwischen Boeing und Airbus - oder eher zwischen der Europäischen Union und den USA - ein Abkommen geschlossen, von gegenseitigen Klagen abzusehen, wenngleich dies zum Vorteil von Boeing war, das über die NASA und das Verteidigungsministerium direkte Subventionen von der US-Regierung erhält, wogegen Airbus lediglich Startdarlehen erhält, die mit Zinsen zurückzuzahlen sind.
Nikt, nawet jedna osoba w tym Parlamencie, nie twierdzi, że jest to proste zadanie.Niemand, nicht ein einziger Abgeordneter in diesem Parlament, behauptet, dass dies eine einfache Aufgabe sei.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6707 zdań frazy Prosta.Znalezione w 3,548 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.