Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Gerade         

Did you mean: prosta

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (38)

cukry proste
Einfachzucker
flet prosty
blockflöte; Blockflöte
format pliku prostego
Flatfileformat
funkcja prosta
einfache Funktion
graf prosty
schlichter Graph; einfacher Graph
karta Prosty filtr
Registerkarte "Einfacher Filter"
kąt prosty
rechte Winkel; rechter winkel; spitze Winkel; rechter Winkel
klient prosty
einfacher Client
kompleks prostych
Geradenkomplex
lud prosty
einfache Volk
łącznik prosty
gerade Verbindung
model odzyskiwania prostego
einfaches Wiederherstellungsmodell
plik prosty
Flatfile
po prostu
einfach; nur; bloß; eben; halt; schlicht
proporcjonalność prosta
proportionalität
prosta
Gerade; direkt; einfach; Linie; gerade
prosta afiniczna
affine Gerade
prosta Eulera
Eulersche Gerade
prosta prostopadła
Senkrechte; Lot; Normale
prosta równoległa
Parallele; parallele Gerade
prosta technologia
einheimische Technologie
proste formy
einfache Formen
prosty
einfach; bäuerlich; augenscheinlich; direkt; beziehungslos; offenbar; einfältig; geradewegs; aufrichtig; unvermischt; uneingeschränkt; reinlich; rein; simpel; sauber; ländlich; absolut; unumschränkt; unmittelbar; gerade; recht; gemein; unabhängig; blank; losgelöst; grob; natürlich; primitiv; schlicht; ungekünstelt; verbreitet; alltäglich; allgemein verständlich; aufrecht
prosty nos
eine gerade Nase
równanie prostej w postaci ogólnej
allgemeine Form der Geradengleichung
sieć prosta
einfacher Arbeitsplan
typ prosty
einfacher Typ
ułamek prosty
Stammbruch
warstwa zabezpieczeń i prostego uwierzytelnienia
Simple Authentication and Security Layer
węzeł prosty
kreuzknoten
włosy proste
einfache Haare
wolumin prosty
einfaches Volume
wskaźnik prosty
einfacher Indikator

Przykładowe zdania z "Prosta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obecnie powinniśmy rozważyć, po pierwsze: konsekwencje modelu pobierania opłat od emitentów, powszechnie stosowanego przez agencje ratingowe; po drugie: zależność banków i innych inwestorów instytucjonalnych od ocen zdolności kredytowej; po trzecie, ocenę długów państwowych, która nie jest tak prostą sprawą; po czwarte, zwiększenie przejrzystości w celu lepszego rozwiązywania konfliktu interesów; oraz po piąte, zapewnienie większej konkurencji i większej różnorodności na tym rynku agencji ratingowych, który jest obecnie skoncentrowany w zbyt niewielu rękach.
de Wir werden nun als erstes über die Konsequenzen des Modells des zahlenden Emittenten nachdenken, welches unter den Rating-Agenturen weit verbreitet ist; zweitens über die Abhängigkeit der Banken und anderer institutioneller Anleger von Ratings; drittens über das Rating der Staatsschulden - was keine leichte Angelegenheit ist; viertens über verstärkte Transparenz, um Interessenkonflikte besser zu lösen; und fünftens über das Ziel, mehr Wettbewerb und Vielfalt auf diesem Markt der Rating-Agenturen zu schaffen, der sich gerade in den Händen einiger weniger befindet.
pl Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż ‧ godzin, powinien po prostu zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze
de Wenn Sie die Einnahme um mehr als ‧ Stunden vergessen haben, nehmen Sie einfach die nächste Tablette zum vorgesehenen nächsten Einnahmezeitpunkt
pl Proste rozwiązanie polega na tym, by pozostała grupa 399 posłów zrobiła to samo.
de Die einfache Lösung für die anderen 399 Mitglieder wäre, das gleiche zu tun.
pl Państwa członkowskie były po prostu zobowiązane do poinformowania, notyfikowania Komisji, jakie kryteria wybrały.
de Die Mitgliedstaaten waren lediglich verpflichtet, die Kommission darüber zu informieren, ihr mitzuteilen, welche Kriterien sie gewählt hatten.
pl Możesz spersonalizować & kopete;, wyposażając go w specyficzne funkcje, które mogą być użyteczne, czy też po prostu zabawne. Otwórz okno Konfiguracja wtyczek w menu Ustawienia Konfiguracja wtyczek
de Die Konfiguration von & kopete; kann mit einigen speziellen Funktionen erweitert werden, die nützlich oder mindestens lustig sind. Sie finden diese im Dialog Module einrichten, den Sie über das Menü unter Einstellungen Module einrichten... aufrufen
pl Ponadto dzierżawiąc aktywa, BA po prostu unika narażenia się na egzekucję zastawów związanych z aktywami, mając jednocześnie uprawnienia podobne do praw właściciela, biorąc pod uwagę fakt, że okres dzierżawy jest nieograniczony
de Indem das Produktionsvermögen gepachtet wird, umgeht BA außerdem das Risiko einer Verwertung des mit den Aktiva verbundenen Pfandrechts, während das Unternehmen gleichzeitig über besitzerähnliche Rechte verfügt, da die Pachtdauer unbegrenzt ist
pl Ogranicza on jednak politykę rolną w dziedzinie nasion do jej najprostszej postaci, tj. do utrzymania klauzuli ochronnej i do postulatu wymiany informacji statystycznych między Państwami Członkowskimi
de Die Agrarpolitik im Bereich des Saatguts wird darin jedoch auf ein Minimum reduziert, nämlich auf die weitere Anwendung einer Schutzklausel und die Vorgabe des Austauschs statistischer Informationen zwischen den Mitgliedstaaten
pl Rada po prostu chciała prześliznąć się przez warunki budżetowe i ustalenia.
de Der Rat wollte sich an den haushaltsrechtlichen Bedingungen und Vereinbarungen schlichtweg vorbeimogeln.
pl Należy również bardziej dogłębnie zbadać możliwości wykorzystania środków elektronicznych (np. płyt CD-ROM i Internetu) poprzez zastosowanie prostszej i bardziej elastycznej procedury od obecnie stosowanej, która nie wymagałaby większości kwalifikowanej państw członkowskich
de Überdies sollten die Möglichkeiten näher geprüft werden, elektronische Träger (wie zum Beispiel CD-ROM und Internet) im Zuge eines Verfahrens einzusetzen, das einfacher und flexibler als das jetzige ist und keine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten mehr vorschreibt
pl Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do celów badania dotyczącego edukacji dorosłych wielkość próby ustalana jest na podstawie potrzeb w zakresie precyzji, tak aby efektywna wielkość krajowej próby była nie większa niż ‧ osób, przy założeniu losowania badania prostego
de Gemäß dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ wird die Stichprobengröße der Erhebung über die Erwachsenenbildung nach Maßgabe der Genauigkeitsanforderungen festgelegt, die als effektive nationale Stichprobengröße nicht mehr als ‧ Einzelpersonen vorsehen sollen, wobei von einer einfachen Zufallsauswahl auszugehen ist
pl Wielu z nas myślało, że po upadku komunizmu Rosja po prostu zniknie ze sceny światowej. Tego pragnęło wiele osób.
de Viele von uns haben geglaubt, dass nach dem Zusammenbruch des Kommunismus Russland eigentlich von der Weltbühne verschwindet, und viele haben sich das gewünscht.
pl W tej chwili one są po prostu niedostępne dla wielu.
de Momentan sind sie für viele Menschen schlicht unverständlich.
pl Mogę państwu powiedzieć, że debaty na temat równości płci nie zawsze są proste; mogą one obejmować na przykład kwestię podziału statystyk według płci; lub też postulat, zgodnie z którym w budżetowaniu należy w większym stopniu uwzględnić sektor opieki socjalnej, ponieważ w wielu przypadkach edukacja i opieka zdrowotna nie są traktowane priorytetowo, choć wiadomo, że edukacja i zdrowie kobiet mają znaczenie kluczowe dla rozwoju.
de Ich kann Ihnen sagen, dass der Dialog über die Gleichstellung der Geschlechter nicht immer einfach ist, es kann dabei beispielsweise darum gehen, die Erarbeitung von geschlechtsspezifischen Statistiken zu unterstützen oder im Rahmen der Haushaltspolitik eine größere Aufmerksamkeit für die sozialen Bereiche zu fordern, da vielfach Bildung oder Gesundheit nicht als echte Prioritäten angesehen werden, obwohl bekanntlich Bildung und Gesundheit von Frauen Schlüsselbereiche für die Entwicklung darstellen.
pl To po prostu inna rasa
de Sie sind eben eine andere Rasse, Sir
pl Sprawozdania okresowe z oceny realizacji obowiązującego programu Młodzież oraz konsultacje społeczne na temat przyszłości działania wspólnotowego w zakresie edukacji, kształcenia zawodowego i młodzieży ujawniają dużą i pod pewnymi względami rosnącą potrzebę kontynuowania współpracy i mobilności w zakresie młodzieży na szczeblu europejskim i nawołują do prostszego, bardziej przyjaznego i elastycznego podejścia do wdrażania takiego działania
de Die Zwischenbewertung des derzeitigen Jugendprogramms und die öffentliche Konsultation zur Zukunft der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Jugend verdeutlichen einen dringenden und in einigen Aspekten wachsenden Bedarf an kontinuierlicher Zusammenarbeit und Mobilitätsmaßnahmen im Jugendbereich auf europäischer Ebene sowie den Wunsch nach einem einfacheren, benutzerfreundlicheren und flexibleren Konzept zur Umsetzung dieser Maßnahmen
pl Zdaniem Komisji niniejsza cena rzeczoznawcy powinna po prostu wyrażać ogólną cenę aktywów, która określa, za jaką cenę można sprzedać aktywa w danym czasie
de Nach Ansicht der Kommission sollte ein solcher Gutachterpreis üblicherweise den allgemeinen Wert der Immobilien ausdrücken, der zum Ausdruck bringt, zu welchem Preis man die betreffenden Aktiva in diesem Zeitraum verkaufen kann
pl Czy może być coś lepszego, niż danie zwykłym ludziom prostego instrumentu umożliwiającego rozwiązanie problemów, które ograniczają ich swobodę funkcjonowania w ramach jednolitego rynku?
de Kann es etwas Besseres geben, als normalen Bürgern ein einfaches Instrument an die Hand zu geben, um Probleme zu lösen, die ihre Handlungsfreiheit auf dem Binnenmarkt einschränken?
pl Lekarze rodzinni poprzez codzienne i bezpośrednie kontakty z pacjentami mogą spełniać ważną rolę przez rozpoznanie problemów z alkoholem, zanim sami pacjenci zdadzą sobie nich sprawę: prosta ankieta zwana audytem, która jest już próbnie stosowana w kilku europejskich miastach, i może stanowić uzupełnienie takich osobistych działań.
de Die praktischen Ärzte können dank ihrer täglichen und direkten Kontakte zu den Patienten eine wichtige Funktion übernehmen, um Alkoholprobleme zu erkennen, noch bevor sie dem Patient bewusst werden: ein als AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) bezeichneter einfacher Fragebogen, der bereits versuchsweise in einigen Städten eingesetzt wurde, kann bei diesem personenbezogenen Ansatz hilfreich sein.
pl Uznania/obciążenia rachunku za pomocą prostego wpisu w księgach nie są uwzględniane przy poleceniach przelewu, poleceniach zapłaty lub przy innych kategoriach tradycyjnych instrumentów płatniczych i są przekazywane tylko w ramach odpowiednich pozycji uzupełniających
de Kredite an/Lastschriften von den Konten durch einfache Buchung werden von Überweisungen, Lastschriften oder jede andere Kategorie von traditionellen Zahlungsintrumenten ausgenommen und werden nur unter den entsprechenden nachrichtlichen Positionen gemeldet
pl Chcą tylko czuć się pewnie i wiedzieć, że prawo jest proste.
de Sie wollen sich nur gut aufgehoben fühlen und wissen, dass die Vorschriften einfach sind.
pl nie zawierają wstawek metalowych, które nie mogą być oddzielone przez jedną osobę przy użyciu prostych narzędzi
de dürfen keine metallischen Einlagen enthalten, die sich nicht von einer Person mit einfachen Werkzeugen aussondern lassen
pl Kiedy dwoje ludzi różnych narodowości lub po prostu dwoje ludzi niemieszkających już w swoim państwie członkowskim pochodzenia planuje wziąć rozwód, to powinni wiedzieć, który sąd i który kraj jest w danej sytuacji właściwy.
de Wenn zwei Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit oder einfach zwei Personen, die nicht länger in dem gleichen Mitgliedstaat ansässig sind, beschließen, sich scheiden zu lassen, sollten sie wissen, welchem Gericht die Rechtsprechung obliegt und in welchem Land.
pl Jednakże polityka oznacza przewidywanie, oznacza szybkie diagnozowanie problemów; w przeciwnym razie przeprowadzamy po prostu autopsję.
de Jedenfalls bedeutet Politik, dass man vorausschaut und eine schnelle Diagnose der Probleme erstellt, ansonsten führen wir lediglich Diskussionen über Ereignisse durch, die bereits gelaufen sind.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6707 zdań frazy Prosta.Znalezione w 2,406 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.