Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sehr groß   

Did you mean: największy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (84)

bardzo duża baza danych
sehr große Datenbank
bęben duży
große Trommel
duża
groß
duża ilość śmieci z gospodarstwa domowego
eine große Menge von Hausmüll
duża litera
Anfangsbuchstabe; Majuskel; Großbuchstabe
duża organizacja
Großunternehmen
duże
groß
duże miasto
Megalopolis
duże usta
ein großer Mund
duże uszy
große Ohren
duże zainteresowanie
sehr aussichtsreich
Duże zainteresowanie
Sehr aussichtsreich
duży
weit; schwer; große; gross; dick; Buntspecht; groß
duży całus
ein dicker Kuss
duży kontrast
hoher Kontrast
duży litera
Hauptstadt
Duży Munsterlander
Großer Münsterländer
duży nos
eine große Nase
duży obiekt binarny
Binary Large Object
duży pojazd transportowy
Großraumtransporter
duży pokój
Wohnzimmer
Duży szwajcarski pies pasterski
Großer Schweizer Sennenhund
element największy
Höchstwert; Höchststand; Maximum
Fregata wielka
Prachtfregattvogel
gospodarstwo duże
landwirtschaftlicher Großbetrieb
Jarzmianka większa
Große Sterndolde
Karlik większy
Rauhautfledermaus
Mrówkojad wielki
Großer Ameisenbär
najwięksi kontrahenci wśród emitentów
Größte Gegenpartei-Emittenten
największy
äußerst; ultimativ
największy wspólny dzielnik
größter gemeinsamer Teiler; ggT
największy współny dzielnik
größter gemeinsamer Teiler
Niedźwiedź w dużym niebieskim domu
Der Bär im großen blauen Haus
numer większe
eine Nummer größer
Odon Wielki
Eudo von Aquitanien
piwo duże
ein großes Bier
Podkowiec duży
Große Hufeisennase
Podział administracyjny Wielkiej Brytanii
Verwaltungsgliederung des Vereinigten Königreichs
pół numeru większe
eine halbe Nummer größer
przedsiębiorstwo duże
Großunternehmen; grossunternehmen
rodzaj kija golfowego: o największej masie główki
które umożliwiają wykonywanie uderzeń prowadzących do długich lotów piłki, obecnie uzywane i oznaczane: 1 (driver, ok 10 stopni), 3 (13,5) i 5 (17) - Hölzer
sieć większa
Peritoneum
Stefan III Wielki
Ştefan cel Mare
szelężnik większy
Großer Klappertopf
teoria Wielkiego Wybuchu
Urknall-Theorie; Urknalltheorie
transport dużych prędkości
Hochgeschwindigkeitsverkehr
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii
Politisches System des Vereinigten Königreichs
Wielcy królowie Irlandii
Irische Hochkönige
Wielcy mistrzowie zakonu joannitów
Großmeister des Malteserordens
Wielka Piaśnica
Piaśnica Wielka
Wielki Atraktor
Großer Attraktor
Wielki Kanał
Kaiserkanal
Wielki kryzys
Weltwirtschaftskrise
Wielki książę
Großherzog
Wielki Maghreb
Großer Maghreb
Wielki marsz
Todesmarsch
Wielki Pensjonariusz Holandii
Liste der Ratspensionäre
Wielkie Księstwo Hesji
Großherzogtum Hessen
Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych z 1998 r.
Multisektoraler Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben 1998
większy
groß; stark
Większy
Größer
większy od
größer als
z dużym biustem
mit großer Brust

Przykładowe zdania z "Największy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw konieczne może być większe wsparcie w celu uwzględnienia tego, że przedsiębiorstwa te często nie doceniają długoterminowych korzyści płynących z oszczędzania energii, co jest przyczyną niedoinwestowania w środki służące oszczędzaniu energii
de Für kleine und mittlere Unternehmen könnte eine günstigere Förderregelung erforderlich sein, da sie häufig den mit Energieeinsparungen verbundenen langfristigen Nutzen unterschätzen, so dass sie nicht genügend in die Energieeinsparung investieren
pl Komisja nadal stara się stworzyć jednolity rynek środków farmaceutycznych, wspierając badania i rozwój poprzez uatrakcyjnienie UE dla inwestycji i stworzenie systemów, które zapewniają pacjentowi większy wybór poprzez przystępność cenową raz dostępność leków
de Die Kommission will den Binnenmarkt im Arzneimittelbereich weiter vollenden, indem sie Forschung und Entwicklung dadurch fördert, dass sie die EU für Investitionen attraktiver macht und Systeme schafft, die den Patienten eine größere Auswahl zu vertretbaren Preisen bieten
pl Rozwój obszarów wiejskich musi być zintegrowany z wielkimi strategiami europejskimi (strategia lizbońska, strategia göteborska) i opierać się z jednej strony na spójności terytorialnej i jej logicznej konsekwencji – solidarności, a z drugiej – na wielkich strategiach koniecznych dla ładu na kontynencie europejskim, mających na celu zagospodarowanie kontynentu europejskiego, z jednoczesnym zachowaniem wdrażania projektów dotyczących rolnictwa i sektorów z nim związanych w ramach partnerstw w rodzaju LEADER
de Die ländliche Entwicklung muss Bestandteil der großen europäischen Strategien (Lissabon-Göteborg) sein; ihre grundlegenden Prinzipien sind zum einen der territoriale Zusammenhalt und damit zusammenhängend die Solidarität und zum anderen die politischen Maßnahmen, die für die Raumordnung des europäischen Kontinents erforderlich sind; zugleich sollte aber auch die Durchführung von Projekten in der Landwirtschaft und der Landwirtschaft angeschlossenen Bereichen wie etwa im Rahmen von LEADER-Partnerschaften beibehalten werden
pl Największa długość (wg deklaracji producenta
de Höchstzulässige Länge
pl Ostatnia Rada Europejska w Brukseli uczyniła wielki krok w tym kierunku.
de Bei der letzten Tagung des Europäischen Rates in Brüssel wurde ein wichtiger Schritt in diese Richtung gemacht.
pl Grupa wysokiego szczebla zaleciła, aby sprawom dotyczącym środowiska nadać taką samą wagę, jak sprawom bezpieczeństwa i efektywności w systemie lotnictwa, oraz podkreśliła znaczenie współpracy przedstawicieli przemysłu i organów regulacyjnych w celu zagwarantowania, że ATM przyczyni się w jak największym stopniu do zrównoważonego rozwoju
de Die hochrangige Gruppe empfahl, der Umwelt dieselbe Bedeutung beizumessen wie der Sicherheit und Effizienz des Luftverkehrssystems, und legte großen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen der Branche und den Regulierungsstellen, um sicherzustellen, dass das ATM so weit wie möglich zur Nachhaltigkeit beiträgt
pl Z jednej strony ich celem jest większa harmonizacja, podwyższenie standardów ochrony międzynarodowej oraz poprawa jakości i efektywności procedur azylowych.
de Einerseits ist ihr Ziel, eine stärkere Harmonisierung herbeizuführen, die internationalen Schutznormen zu verbessern und die Qualität und Effizienz der Asylverfahren zu stärken.
pl Każdego dnia w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w krajach kandydujących do członkostwa wzrasta wielka liczba dzieci pozostawionych z dziadkami lub rodzinami.
de Mit jedem Tag steigt in den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in den Beitrittsländern die ohnehin schon große Zahl der Kinder, die bei ihren Großeltern oder anderen Angehörigen aufwachsen.
pl Muszę dodać, że oprócz wielkich osiągnięć, technologia kosmiczna oferuje coraz więcej instrumentów, których potrzebujemy dla realizacji naszych celów politycznych.
de Ich muss aber auch sagen, dass die Raumfahrttechnik jenseits der ganz großen Dinge immer mehr Instrumente bietet, die wir brauchen, um unsere Politikziele erfolgreich umzusetzen.
pl Chociaż w trakcie badań klinicznych produktu ORACEA nie zaobserwowano wzrostu oportunistycznych mikroorganizmów, takich jak drożdże, terapia przy użyciu tetracyklin w większych dawkach może spowodować wzrost mikroorganizmów, włącznie z grzybami, które nie są podatne na lek
de Obgleich während der klinischen Studien zu ORACEA kein Überwachsen durch opportunistische Mikroorganismen wie Hefen beobachtet wurde, kann die Therapie mit Tetracyclinen in höheren Dosen zu einem Überwachsen mit nicht empfindlichen Mikroorganismen einschließlich Pilzen führen
pl W zeszłym roku parlament irański przyjął ustawę, zgodnie z którą odstąpienie od islamu jest jednym z największych przestępstw.
de Letztes Jahr hat das iranische Parlament ein Gesetz erlassen, nach welchem auf die Aufgabe des islamischen Glaubens die Todesstrafe steht.
pl przyjął do wiadomości stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że ‧% środków przeniesionych na rok ‧ było przeznaczonych na zobowiązania zarejestrowane w grudniu ‧ r., a ich większa część dotyczyła umów o wykonanie badań w roku
de Kenntnis von der Feststellung des Rechnungshofs genommen hat, dass ‧ % der auf ‧ übertragenen Mittel mit Mittelbindungen in Zusammenhang standen, die im Dezember ‧ vorgenommen wurden, und dass sich der Großteil davon auf Aufträge für Studien bezog, die im Jahr ‧ durchgeführt werden sollten
pl mając na uwadze, że Korea jest czwartym pod względem wielkości partnerem handlowym UE spoza Europy, a UE była w ‧ r. największym inwestorem zagranicznym w Korei
de in der Erwägung, dass Korea der viertgrößte Handelspartner der EU außerhalb Europas ist und die EU im Jahre ‧ der größte ausländische Investor in Korea war
pl W ramach połączenia jednostek, jednostka przejmująca może ponownie nabyć prawo, które wcześniej przyznała jednostce przejmowanej, dotyczące użytkowania należących do jednostki przejmującej jednego lub większej liczby ujętych i nieujętych aktywów
de Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses kann ein Erwerber ein Recht, einen oder mehrere bilanzierte oder nicht bilanzierte Vermögenswerte des Erwerbers zu nutzen, zurückerwerben, wenn er dieses zuvor dem erworbenen Unternehmen gewährt hatte
pl Celem niniejszego rozporządzenia jest wspieranie integracji transgranicznej na obszarach, gdzie obywatele dwóch lub większej liczby sąsiadujących państw członkowskich w dużej mierze pracują i zamieszkują w innym państwie członkowskim
de Diese Verordnung soll die grenzüberschreitende Integration in Gebieten fördern, in denen Bürger von zwei oder mehr benachbarten Staaten arbeiten und- zu einem großen Teil- in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihres Arbeitsplatzes wohnen
pl Ponieważ połowy NNN są największą plagą obecnego rybołówstwa, przedmiotowe porozumienie jest szczególnie ważne, zwłaszcza w czasie, gdy UE pracuje nad nową wspólną polityką rybołówstwa.
de Da die IUU-Fischerei eine der größten Geißeln des gegenwärtigen Fischereiwesens ist, ist dieses Übereinkommen besonders wichtig, besonders zu einer Zeit, in der die EU an einer neuen Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) arbeitet.
pl Jeśli uda się panu to zapewnić, panie Barroso, przyszła Komisja odniesie w mojej opinii większy sukces niż poprzednia.
de Wenn Ihnen das gelingt, Herr Kommissionspräsident, dann bin ich der Meinung, dass die zukünftige Kommission erfolgreicher sein wird als die letzte.
pl Poziom uprawnień przywozowych dla każdego podmiotu gospodarczego, który złożył o nie wniosek zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, powinien jednak być ponownie obliczony dopiero na podstawie nowego współczynnika redukcji, w przypadku gdy dany podmiot gospodarczy jest nadal zainteresowany otrzymaniem większych uprawnień
de Der Umfang der Einfuhrrechte für jeden Marktteilnehmer, der gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ Einfuhrrechte beantragt hat, sollte jedoch nur dann auf der Grundlage dieses neuen Koeffizienten neu berechnet werden, wenn der betreffende Marktteilnehmer noch daran interessiert ist, mehr Einfuhrrechte zu erhalten
pl metody i istotne założenia przyjęte przy ustalaniu wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej, łącznie z informacją o tym, czy ustalając wartość godziwą, uzyskano dowody pochodzące z rynku, czy też w większym zakresie oparto się na innych czynnikach (które ujawnia się), ze względu na charakter nieruchomości i brak porównywalnych danych rynkowych
de die Methoden und wesentlichen Annahmen, die bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien angewandt wurden, einschließlich einer Aussage, ob die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes durch Marktdaten unterlegt wurde oder aufgrund der Art der Immobilien und in Ermangelung vergleichbarer Marktdaten überwiegend auf anderen Faktoren (die das Unternehmen anzugeben hat) beruhte
pl Wprowadzenie i uprawa roślin genetycznie modyfikowanych oraz seria skandali związanych z żywnością pokazują, że jakość i bezpieczeństwo żywności w UE są mniej ważne od interesów wielkiego biznesu.
de Die Einführung und Kultivierung von GVO und die diversen Lebensmittelskandale zeigen, dass die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel in der EU den Interessen des Big Business untergeordnet werden.
pl Spośród przytaczanych przez Komisję negatywnych skutków braku możliwości odliczania strat transgranicznych, zdaniem Komitetu największe znaczenie mają problemy związane z zakładaniem przedsiębiorstw
de Von den negativen Auswirkungen, die die Kommission anführt, wenn kein grenzübergreifender Verlustausgleich möglich ist, zählen für den Ausschuss die Probleme im Zusammenhang mit der Errichtung eines Unternehmens zu den schwerwiegendsten
pl Uwzględniając jednak tę wartość i pamiętając, że większe firmy w czasach protekcjonizmu otrzymują lepsze wsparcie, organy władzy muszą zadziałać w obronie MŚP, monitorując i wzmacniając przestrzeganie umów międzynarodowych.
de Unter Berücksichtigung dieses Nutzens und in Kenntnis der Tatsache, dass größere Unternehmen in diesen Zeiten des Protektionismus besser unterstützt werden, müssen die öffentlichen Stellen diese Unternehmen durch gezieltes Handeln schützen, indem sie die Einhaltung internationaler Vereinbarungen strenger überwachen und durchsetzen.
pl Należy powstrzymać środowiskowe i społeczne osłabienie rejonu Homokhátság, ponieważ może w jeszcze większym stopniu zagrozić egzystencji 800 tysięcy ludzi.
de Die ökologische und soziale Erosion im Gebiet der Sandrücken des Homokhátság muss gestoppt werden, denn dadurch würde der Lebensunterhalt von rund 800 000 Einwohnern immer stärker bedroht.
pl detaliczne dostawy energii elektrycznej dla średnich i dużych odbiorców handlowych i przemysłowych na Węgrzech
de Einzelhandelslieferung von Strom an mittlere und große Gewerbe- und Industriekunden in Ungarn
pl Jeżeli łączna powierzchnia gruntów, dla których wnioskowana jest dopłata uzupełniająca do płatności powierzchniowej, jest większa niż limit, o którym mowa powyżej w trakcie danego roku gospodarczego, wówczas powierzchnia przypadająca na rolnika, dla której może zostać wypłacona dopłata uzupełniająca, jest proporcjonalnie zmniejszana
de Überschreitet in einem Wirtschaftsjahr die Summe der Flächen, für die ein Zuschlag zur Flächenzahlung beantragt wird, die in Absatz ‧ genannte Hoechstgrenze, so wird die zuschlagsfähige Fläche je Betriebsinhaber anteilmäßig verringert
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64888 zdań frazy Największy.Znalezione w 14,107 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.