Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sehr groß   

Did you mean: największy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (78)

Atanazy Wielki
Athanasius der Große
bardzo duża baza danych
sehr große Datenbank
bęben duży
große Trommel
duża
groß
duża ilość śmieci z gospodarstwa domowego
eine große Menge von Hausmüll
duża litera
Anfangsbuchstabe; Majuskel; Großbuchstabe; Versal; Kapitalbuchstabe; Versalie; Versalbuchstabe
duża organizacja
Großunternehmen
Duża ryba
Big Fish
duże
groß
duże miasto
Megalopolis
duże usta
ein großer Mund
duże uszy
große Ohren
duże zainteresowanie
sehr aussichtsreich
Duże zainteresowanie
Sehr aussichtsreich
duży
weit; schwer; große; gross; dick; Buntspecht; groß
duży całus
ein dicker Kuss
duży kontrast
hoher Kontrast
duży litera
Hauptstadt
Duży Munsterlander
Großer Münsterländer
duży nos
eine große Nase
duży obiekt binarny
Binary Large Object
duży pojazd transportowy
Großraumtransporter
duży pokój
Wohnzimmer; Salon; Gästezimmer
Duży szwajcarski pies pasterski
Großer Schweizer Sennenhund
element największy
Höchstwert; Höchststand; Maximum
Fregata wielka
Prachtfregattvogel
gospodarstwo duże
landwirtschaftlicher Großbetrieb
Jarzmianka większa
Große Sterndolde
Karlik większy
Rauhautfledermaus
Mrówkojad wielki
Großer Ameisenbär
najwięksi kontrahenci wśród emitentów
Größte Gegenpartei-Emittenten
największy
äußerst; ultimativ
największy wspólny dzielnik
größter gemeinsamer Teiler; ggT
największy współny dzielnik
größter gemeinsamer Teiler
nasturcja większa
Tropäolum Majus
Niedźwiedź w dużym niebieskim domu
Der Bär im großen blauen Haus
numer większe
eine Nummer größer
piwo duże
ein großes Bier
podkowiec duży
Große Hufeisennase
Podkowiec duży
Große Hufeisennase
pół numeru większe
eine halbe Nummer größer
przedsiębiorstwo duże
Großunternehmen; grossunternehmen; Grossunternehmen
rodzaj kija golfowego: o największej masie główki
które umożliwiają wykonywanie uderzeń prowadzących do długich lotów piłki, obecnie uzywane i oznaczane: 1 (driver, ok 10 stopni), 3 (13,5) i 5 (17) - Hölzer
sieć większa
Peritoneum
Szczerbak wielki
Cichorium Endivia
szelężnik większy
Großer Klappertopf
teoria Wielkiego Wybuchu
Urknall-Theorie; Urknalltheorie
transport dużych jednostek ładunkowych
Transport in Spezialbehältern
transport dużych prędkości
Hochgeschwindigkeitsverkehr
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii
Politisches System des Vereinigten Königreichs
Wielka Piaśnica
Piaśnica Wielka
Wielki Kanał
Kaiserkanal
Wielki kryzys
Weltwirtschaftskrise
Wielki książę
Großherzog
Wielki Maghreb
Großer Maghreb
Wielki marsz
Todesmarsch
Wielki Pensjonariusz Holandii
Liste der Ratspensionäre
Wielkie Księstwo Hesji
Großherzogtum Hessen
Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych z 1998 r.
Multisektoraler Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben 1998
Większy
Größer

Przykładowe zdania z "Największy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ogólnie rzecz biorąc, nie wydaje mi się, aby bezpieczeństwo i wolność były wzajemnie sprzecznymi zasadami, lub inaczej mówiąc, aby w tej grze mogła wygrać tylko jedna strona. Jeśli zapewnimy większe bezpieczeństwo, to nie ograniczymy wolności, a jeśli zapewnimy lepszą ochronę praw podstawowych i wolności i będziemy zdecydowanie bronić naszych praw podstawowych, to nie znaczy, że ograniczymy bezpieczeństwo.
de Als allgemeiner Gedanke scheint es mir, dass die Sicherheit und die Freiheit zwei konträre Grundsätze sind oder anders gesagt, dass es ein Art Nullsummenspiel ist, und dass wir mit der Gewährleistung höherer Sicherheit weniger Freiheit haben werden, oder dass wir aufgrund eines besseren Schutzes der Grundrechte und Freiheiten und dadurch, dass wir beim Schutz der Grundrechte fundamentalistisch sind, weniger Sicherheit haben werden.
pl mając na uwadze, że projekt ustawy został już potępiony przez komisarza europejskiego, De Guchta, przez rządy Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji, a także przez prezydenta Obamę oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów USA
de in der Erwägung, dass das Gesetz bereits vom Mitglied der Europäischen Kommission De Gucht, der britischen, französischen und schwedischen Regierung sowie vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barak Obama und dem Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses verurteilt wurde
pl O większą z wartości Es i Es∞
de durch den jeweils größeren Wert von Es und Es∞
pl Zważywszy, że nie zamierza się wprowadzać zmian merytorycznych w stosunku do art. ‧ ust. ‧ konwencji z ‧ r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (konwencja rzymska), brzmienie niniejszego rozporządzenia dostosowuje się w jak największym stopniu do brzmienia art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
de Obwohl keine inhaltliche Änderung gegenüber Artikel ‧ Absatz ‧ des Übereinkommens von ‧ über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Übereinkommen von Rom) beabsichtigt ist, ist der Wortlaut der vorliegenden Verordnung so weit wie möglich an Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ angeglichen
pl Biorąc pod uwagę większe potrzeby finansowe, które będą dotyczyły Parlamentu, ten projekt budżetu utrzyma nas poniżej 20% progu wydatków z działu 5.
de Dadurch, dass im Entwurf der erhöhte Finanzbedarf des Parlaments berücksichtigt wird, bleiben wir bei den Ausgaben in der Rubrik 5 unter der Grenze von 20 %.
pl Farmakokinetyka insuliny lispro wskazuje, że jest to związek szybko wchłaniany i osiąga największe stężenie we krwi po ‧ minutach po podaniu podskórnym
de Die Pharmakokinetik von Insulin lispro weist auf eine Substanz hin, die sehr schnell resorbiert wird und Plasmaspitzenspiegel innerhalb von ‧ Minuten nach der subkutanen Injektion erzielt
pl Kraje spoza UE mają teraz coraz większy wpływ na praktyki dopuszczania w UE, czego efektem jest ciągły spadek poziomu bezpieczeństwa pod względem zdrowia i ochrony środowiska w dopuszczonych GMO.
de Damit würden Länder ausserhalb der EU zunehmend die Zulassungspraxis in der EU beeinflussen und damit ein immer niedrigeres Sicherheitsniveau der zugelassenen GVO in Bezug auf Gesundheit und Umwelt vorgeben.
pl Obecnie powinniśmy rozważyć, po pierwsze: konsekwencje modelu pobierania opłat od emitentów, powszechnie stosowanego przez agencje ratingowe; po drugie: zależność banków i innych inwestorów instytucjonalnych od ocen zdolności kredytowej; po trzecie, ocenę długów państwowych, która nie jest tak prostą sprawą; po czwarte, zwiększenie przejrzystości w celu lepszego rozwiązywania konfliktu interesów; oraz po piąte, zapewnienie większej konkurencji i większej różnorodności na tym rynku agencji ratingowych, który jest obecnie skoncentrowany w zbyt niewielu rękach.
de Wir werden nun als erstes über die Konsequenzen des Modells des zahlenden Emittenten nachdenken, welches unter den Rating-Agenturen weit verbreitet ist; zweitens über die Abhängigkeit der Banken und anderer institutioneller Anleger von Ratings; drittens über das Rating der Staatsschulden - was keine leichte Angelegenheit ist; viertens über verstärkte Transparenz, um Interessenkonflikte besser zu lösen; und fünftens über das Ziel, mehr Wettbewerb und Vielfalt auf diesem Markt der Rating-Agenturen zu schaffen, der sich gerade in den Händen einiger weniger befindet.
pl Ten znacznie lepszy od planowanego w poprzedniej aktualizacji wynik jest w dużej mierze zasługą efektu bazy związanego z korektą nadwyżki sektora instytucji rządowych i samorządowych w roku ‧ z ‧ % PKB do ‧,‧ % PKB; głównym powodem tej różnicy dotyczącej oszacowań były nieoczekiwane dochody
de Dieses im Vergleich zur vorigen Aktualisierung deutlich bessere Ergebnis ist zum Großteil dem Basiseffekt geschuldet, der sich aus der Korrektur des ursprünglich auf ‧ % des BIP geschätzten gesamtstaatlichen Überschusses im Jahr ‧ auf ‧,‧ % des BIP ergab; Hauptgrund für die Korrektur waren die höher als erwartet ausgefallenen Einnahmen
pl Rada Europejska obradująca w Lizbonie w dniach ‧ i ‧ marca ‧ r. wyznaczyła Unii nowy cel strategiczny zbudowania konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do podtrzymywania wzrostu ekonomicznego i charakteryzującej się większą ilością lepszej jakości stanowisk, a także większą spójnością społeczną, w ten sposób odzyskując warunki dla pełnego zatrudnienia
de Der Europäische Rat von Lissabon (‧. und ‧. März ‧) hat für die Union ein neues strategisches Ziel vereinbart, nämlich, eine wettbewerbsfähige und dynamische wissensbasierte Wirtschaft aufzubauen, die fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen, und damit wieder die Voraussetzungen für Vollbeschäftigung zu schaffen
pl Nie znaczy to, że latem odczuwa się większy komfort
de Das heißt aber nicht, daß es im Sommer angenehm wäre
pl W czasie ogólnej tendencji zwyżkowej cen sprzedaży standardowego potażu o zawartości K‧O większej niż ‧ % i nieprzekraczającej ‧ % między ‧ r. a okresem badanym, ceny tymczasowo spadły w ‧ r., a następnie wzrosły o ‧ % w okresie badanym
de Bei den Verkaufspreisen der Standardqualität mit einem K‧O-Gehalt zwischen ‧ GHT und ‧ GHT war zwar zwischen ‧ und dem UZ eine allgemeine Aufwärtsentwicklung zu beobachten, aber die Preise fielen im Jahr ‧ vorübergehend, um danach im UZ um ‧ % zu steigen
pl Pomimo tych gróźb, a możliwe, że właśnie z ich przyczyny, duża część Irlandczyków zagłosowała przeciwko Traktatowi.
de Trotz dieser Drohungen - oder vielleicht eben deswegen - haben viele Iren gegen diesen Vertrag gestimmt.
pl O ile dobrze rozumiem pytanie dotyczące możliwości uczestniczenia w programie młodszych pokoleń, to w chwili obecnej nie jestem w stanie udzielić na nie konkretnej odpowiedzi, przy czym Komisja jest bardzo otwarta na zaangażowanie jak największej liczby uczestników do współpracy w ramach tego programu.
de Wenn ich die Möglichkeit der Teilhabe der jüngeren Generation an diesem Programm richtig verstanden habe, so kann ich zu diesem Zeitpunkt noch keine konkrete Antwort geben, aber die Kommission ist sehr offen dafür, möglichst viele Teilnehmer an der Arbeit an diesem Programm zu beteiligen.
pl Według danych zgromadzonych przez Komisję podczas dochodzenia, wolne moce produkcyjne dostępne w przedsiębiorstwach, których dotyczy niniejszy przegląd w Chinach, są wielokrotnie większe od rozmiaru rynku unijnego
de Den von der Kommission während der Untersuchung eingeholten Daten zufolge lag die frei verfügbare Produktionskapazität der von dieser Überprüfung in der VR China betroffenen Unternehmen um ein Vielfaches über der Größe des Unionsmarkts
pl Statki podnoszące banderę państwa z wysokim wskaźnikiem zatrzymań w UE i regionie podlegającym memorandum paryskiemu są uważane za stwarzające większe zagrożenie
de Schiffe, die unter der Flagge eines Staates mit hoher Festhaltequote in der Europäischen Union und der unter die Pariser Vereinbarung fallenden Region fahren, gelten als stärker risikobehaftet
pl Nawet jeśli, jak utrzymuje Wielka Brytania, prawa bankowe i kontrole dewizowe niektórych Państw Członkowskich w tamtym czasie uniemożliwiały stosowanie takich korzyści podatkowych typu offshore, tym niemniej istnienie korzyści podatkowych umocniłoby i tak pozycję spółek typu qualifying na rynkach nieobjętych takimi ograniczeniami w porównaniu z ich konkurentami w innych Państwach Członkowskich
de Selbst wenn, wie vom Vereinigten Königreich behauptet, die Bankgesetze und Devisenkontrollen einiger Mitgliedstaaten zu jener Zeit die Nutzung solcher Offshore-Steuervorteile verhinderten, würde das Vorhandensein der Steuervorteile dennoch die Position der berechtigten Unternehmen gegenüber den Konkurrenzunternehmen in anderen Mitgliedstaaten an jenen Märkten gestärkt haben, die nicht diesen Restriktionen unterlagen
pl Utrudnienia te są szczególnie duże na trasach między głównymi węzłami komunikacyjnymi, takich jak Bruksela–Frankfurt, Bruksela–Monachium i Bruksela–Zurych
de Standortvorteile, Marktpräsenz des zusammengeschlossenen Unternehmens in Belgien, Deutschland und der Schweiz); diese Schranken sind auf Strecken, die zwei Drehkreuze verbinden, besonders hoch (z.B. Brüssel-Frankfurt, Brüssel-München und Brüssel-Zürich
pl Jednak dziś największe kraje przedkładają swoje interesy związane z energetyką nad inne sprawy do tego stopnia, że mogą pozostać odizolowane na zawsze.
de Heute jedoch stehen die Energieinteressen der größten Länder so hoch über allen Werten der EU, dass die Gefahr besteht, dass sie ihren Status als Energieinseln auf Ewigkeit behalten werden.
pl Shirin Ebadi wezwała Zachód do zwrócenia większej uwagi na sprawę Sotudeh oraz innych odważnych obrońców praw człowieka działających na terytorium Islamskiej Republiki Iranu.
de Ebadi forderte den Westen und alle mutigen Menschenrechtsaktivisten im Hoheitsgebiet der Islamischen Republik Iran auf, dem Fall Sotoudeh mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
pl Zatem operacje finansowe o dużym znaczeniu ekonomicznym i społecznym prowadzone przez pośrednika podatkowego EIG nie podlegają ograniczeniom deprecjacji
de So unterliegen die über eine GIE zu Steuerzwecken durchgeführten Finanzierungen von erheblichem wirtschaftlichen und sozialen Interesse nicht der Abschreibungsgrenze
pl stopień, w jakim proponowany program prac i związane z nim działania mogą dawać wyniki, z których korzysta jak największa liczba osób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio
de der Umfang, in dem das vorgeschlagene Arbeitsprogramm und die weiteren Aktivitäten zu Ergebnissen führen, die möglichst viele Menschen direkt und indirekt erreichen
pl Długotrwałe stosowanie zbyt dużych dawek może skutkować wystąpieniem objawów podmiotowych i przedmiotowych gigantyzmu lub akromegalii (powiększenie uszu, nosa, warg, języka i kości policzkowych
de Bei einer Überdosierung über einen längeren Zeitraum könnten Symptome eines Gigantismus (Riesenwuchs) oder einer Akromegalie auftreten (verstärktes Wachstum von Ohren, Nase, Lippen, Zunge und Wangenknochen
pl Wszystkie słowa są sprawdzane pod względem najczęstszych pomyłek przy dłuższym przytrzymaniu klawisza shift. Jeśli dwa wyrazy zaczynają się od wielkiej litery, wtedy te wyjątki powinny zostać dodane na karcie ' Wyjątki '
de Alle Wörter werden auf den häufigen Fehler überprüft, dass beim Schreiben die Umschalttaste zu lange gedrückt wurde. Wenn einige Wörter zwei Großbuchstaben am Anfang haben müssen, sollten diese in der Ausnahmen-Karteikarte hinzugefügt werden
pl Możliwe, że będziemy musieli przeznaczać mniejsze środki na brukowanie rynków i ograniczyć liczbę budowanych przez nas obwodnic, ale dzięki temu będziemy mogli współfinansować większą liczbę projektów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej.
de Wir müssen vielleicht weniger Pflaster für Marktplätze finanzieren und weniger Umgehungsstraßen, dafür aber mehr Energieeffizienz kofinanzieren.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64888 zdań frazy Największy.Znalezione w 7,716 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.