Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sehr groß   

Did you mean: największy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (84)

bardzo duża baza danych
sehr große Datenbank
bęben duży
große Trommel
duża
groß
duża ilość śmieci z gospodarstwa domowego
eine große Menge von Hausmüll
duża litera
Anfangsbuchstabe; Majuskel; Großbuchstabe
duża organizacja
Großunternehmen
duże
groß
duże miasto
Megalopolis
duże usta
ein großer Mund
duże uszy
große Ohren
duże zainteresowanie
sehr aussichtsreich
Duże zainteresowanie
Sehr aussichtsreich
duży
weit; schwer; große; gross; dick; Buntspecht; groß
duży całus
ein dicker Kuss
duży kontrast
hoher Kontrast
duży litera
Hauptstadt
Duży Munsterlander
Großer Münsterländer
duży nos
eine große Nase
duży obiekt binarny
Binary Large Object
duży pojazd transportowy
Großraumtransporter
duży pokój
Wohnzimmer
Duży szwajcarski pies pasterski
Großer Schweizer Sennenhund
element największy
Höchstwert; Höchststand; Maximum
Fregata wielka
Prachtfregattvogel
gospodarstwo duże
landwirtschaftlicher Großbetrieb
Jarzmianka większa
Große Sterndolde
Karlik większy
Rauhautfledermaus
Mrówkojad wielki
Großer Ameisenbär
najwięksi kontrahenci wśród emitentów
Größte Gegenpartei-Emittenten
największy
äußerst; ultimativ
największy wspólny dzielnik
größter gemeinsamer Teiler; ggT
największy współny dzielnik
größter gemeinsamer Teiler
Niedźwiedź w dużym niebieskim domu
Der Bär im großen blauen Haus
numer większe
eine Nummer größer
Odon Wielki
Eudo von Aquitanien
piwo duże
ein großes Bier
Podkowiec duży
Große Hufeisennase
Podział administracyjny Wielkiej Brytanii
Verwaltungsgliederung des Vereinigten Königreichs
pół numeru większe
eine halbe Nummer größer
przedsiębiorstwo duże
Großunternehmen; grossunternehmen
rodzaj kija golfowego: o największej masie główki
które umożliwiają wykonywanie uderzeń prowadzących do długich lotów piłki, obecnie uzywane i oznaczane: 1 (driver, ok 10 stopni), 3 (13,5) i 5 (17) - Hölzer
sieć większa
Peritoneum
Stefan III Wielki
Ştefan cel Mare
szelężnik większy
Großer Klappertopf
teoria Wielkiego Wybuchu
Urknall-Theorie; Urknalltheorie
transport dużych prędkości
Hochgeschwindigkeitsverkehr
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii
Politisches System des Vereinigten Königreichs
Wielcy królowie Irlandii
Irische Hochkönige
Wielcy mistrzowie zakonu joannitów
Großmeister des Malteserordens
Wielka Piaśnica
Piaśnica Wielka
Wielki Atraktor
Großer Attraktor
Wielki Kanał
Kaiserkanal
Wielki kryzys
Weltwirtschaftskrise
Wielki książę
Großherzog
Wielki Maghreb
Großer Maghreb
Wielki marsz
Todesmarsch
Wielki Pensjonariusz Holandii
Liste der Ratspensionäre
Wielkie Księstwo Hesji
Großherzogtum Hessen
Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych z 1998 r.
Multisektoraler Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben 1998
większy
groß; stark
Większy
Größer
większy od
größer als
z dużym biustem
mit großer Brust

Przykładowe zdania z "Największy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Podejście stosowane w Wielkiej Brytanii polega na uzyskaniu jak największej skrajni pojazdu przy zagwarantowaniu, że zarys obwiedni pojazdu mieści się w skrajni budowli w każdym punkcie szlaku
de Im Vereinigten Königreich wird der Ansatz verfolgt, die Fahrzeugbegrenzungslinie zu maximieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Hüllraum der Fahrzeuge an allen Punkten entlang der Strecken innerhalb der Umgrenzungslinie des lichten Raumes liegt
pl w celu uniknięcia poławiania dużych ilości zbyt małych egzemplarzy konieczna jest ochrona niektórych stref, w których gromadzą się młode osobniki, przy uwzględnieniu lokalnych warunków biologicznych w tych strefach
de Aus demselben Grund ist es erforderlich, bestimmte Gebiete, in denen Jungfische konzentriert vorkommen, unter Berücksichtigung der dort herrschenden spezifischen biologischen Bedingungen zu schützen, um den massiven Fang von untermassigen Tieren zu verhindern
pl Przy wprowadzaniu w życie niniejszego załącznika państwa członkowskie mogą dodatkowo zawrzeć w następujących tabelach ogólne zasady opisane w pkt ‧ i ‧ w celu uzyskania większej przejrzystości wymagań
de Bei der Durchführung dieses Anhangs können die Mitgliedstaaten zusätzlich die allgemeinen Grundsätze der Nummern ‧ und ‧ in die folgenden Tabellen aufnehmen, um die Vorschriften klarer zu machen
pl Największym dotychczasowym oszustwem jest, że polityczna grupa rządząca UE przedstawia te same propozycje dotyczące tego, jak należy kierować UE i co UE powinna robić jako propozycje konstytucyjne, które już zostały odrzucone w referendach o dużej frekwencji wyborczej i z dużym procentem głosów na "nie".
de Der bisher größte Betrug ist, dass das politische Establishment der EU die gleichen Vorschläge über die Verwaltung und die Aufgaben der EU vorlegt, wie sie bereits im Entwurf der Verfassung enthalten waren, der in Referenden mit hoher Wahlbeteiligung und großen Mehrheiten abgelehnt worden sind.
pl Komisja jednakże uznała, że celem osiągnięcia najwyższej możliwej reprezentatywności próby uwzględniającej ograniczenia czasowe dochodzenia, właściwe było objęcie próbą tylko tych czterech przedsiębiorstw, ponieważ i) umożliwiło to objęcie większej wielkości wywozu oraz ii) można w ten sposób było zbadać te cztery przedsiębiorstwa w przewidzianym okresie
de Die Kommission vertrat jedoch die Auffassung, dass im Interesse einer höchstmöglichen Repräsentativität der Stichprobe und angesichts der für die Untersuchung festgesetzten Frist lediglich diese vier Unternehmen in die Stichprobe einbezogen werden sollten, da dadurch i) ein größeres Ausfuhrvolumen untersucht und ii) die Untersuchung fristgerecht abgeschlossen werden kann
pl Nie było np. gwarancji, że tylko kwalifikujące się koszty będą wsparte i że nie zostanie udzielona przedsiębiorstwu większa pomoc niż niezbędna do uruchomienia projektu
de So war beispielsweise nicht gewährleistet, dass nur beihilfefähige Investitionskosten gefördert werden und dass die Unternehmen nicht mehr Beihilfen erhalten als für eine positive Investitionsentscheidung für das Vorhaben erforderlich sind
pl W państwach członkowskich Unii Europejskiej rynek podaży częstokroć dominuje w dziedzinie badań i rozwoju: podaż wyników działalności w zakresie badań i rozwoju jest większa niż popyt przedsiębiorców
de In den Mitgliedstaaten der EU ist bei FuE nach wie vor häufig die Angebotsseite vorherrschend: das Angebot der Forschungsergebnisse aus dem Bereich F&E übersteigt die Nachfrage der Unternehmer
pl Rozumiem zaniepokojenie wyrażane przez Irlandię, Maltę, Szwecję i Wielką Brytanię, ponieważ obowiązują tam surowsze wymogi w zakresie dokumentacji niezbędnej przy podróżowaniu zwierząt domowych wraz z właścicielami do tych krajów.
de Ich verstehe die Bedenken von Irland, Malta, Schweden und dem Vereinigten Königreich, denn sie haben strengere Anforderungen im Hinblick auf die Unterlagen für Haustiere, die mit ihren Besitzern in ihre Heimatländer reisen.
pl Sprzeciwiamy się również pomysłom, by ta historyczna decyzja była traktowana jako sugestia, że stanowimy część wielkiego imperium.
de Wir lehnen auch die Vorstellung ab, dass diese symbolische Entscheidung als Gedanke verstanden werden soll, dass wir Teil eines großen Reiches sind.
pl Jeżeli próbki są większe niż ‧ g, należy użyć rozdrabniacza do mięsa z otworami o wymiarach od ‧ do ‧ mm lub należy użyć nożyczek
de Falls die Proben schwerer als ‧ g sind, sollte ein Fleischwolf mit Öffnungen von ‧ bis ‧ mm Größe verwendet werden
pl kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości ‧ mm lub większej, nieplaterowanych, platerowanych lub pokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Indii, Tajwanu oraz Serbii i Czarnogóry
de zur Einstellung des Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren bestimmter flachgewalzter Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl mit einer Breite von ‧ mm oder mehr, weder plattiert noch überzogen, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Ursprung in Indien, Taiwan und Serbien und Montenegro
pl Dostępne informacje oraz fakt posiadania przez tajwańskich producentów eksportujących powiązanych producentów przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, w ChRL sugerują, że do celów osiągania korzyści skali i uzyskania lepszych cen wykorzystywane są te same źródła zaopatrzenia w surowiec w ramach grup
de Die vorliegenden Informationen und die Tatsache, dass die taiwanischen ausführenden Hersteller verbundene HFG-Hersteller in der VR China haben, deuten darauf hin, dass dieselben Bezugsquellen für Rohstoffe innerhalb der Gruppen genutzt werden, um Skalenerträge zu erzielen und bessere Preise zu bekommen
pl Należy wziąć pod uwagę fakt, że z uwagi na dużą liczbę podań wpływających do EMEA, w końcowym okresie składania podań mogą wystąpić zakłócenia w przetwarzaniu danych przez system
de Bitte beachten Sie, dass das System aufgrund der hohen Anzahl der eingehenden Bewerbungen vor Bewerbungsschluss Probleme bei der Bewältigung des hohen Datenanfalls haben kann
pl Uważamy, że to szczególnie znamienne, że UE finansuje programy badawcze dużych wielonarodowych przedsiębiorstw, które zdominowały technologie umożliwiające rządom szpiegowanie użytkowników Internetu, ustanawiając i rozwijając jednocześnie takie agencje jak ENISA, które będą płaciły za korzystanie z tych samych technologii.
de Wir glauben, dass es bezeichnend ist, dass die Union Forschungsprogramme großer multinationaler Konzerne finanziert, die Technologien dominieren, die es Regierungen erlauben, Internetbenutzer auszuspionieren, und gleichzeitig Agenturen wie zum Beispiel die ENISA ins Leben ruft und entwickelt, die für die Benutzung genau dieser Technologien bezahlen werden.
pl Jeżeli chcemy osiągnąć ten cel, to musimy zjednać sobie największe państwa, największych emitentów.
de Wenn wir dieses Ziel erreichen möchten, müssen wir die Unterstützung der größten Länder und der größten Emittenten gewinnen.
pl Status kobiet w Europie jest wciąż niezadowalający, a sytuacja wręcz ulega pogorszeniu w wyniku kryzysu gospodarczego i restrukturyzacji sektora publicznego, który przed kryzysem zatrudniał największą liczbę kobiet.
de Die Situation der europäischen Frauen ist nach wie vor unbefriedigend und verschlechtert sich sogar noch durch die Wirtschaftskrise und die Umstrukturierung des staatlichen Sektors, in dem die größte Zahl von Frauen vor der Krise beschäftigt war.
pl Niektóre kraje muszą stosować zasady w różny sposób: jeśli, na przykład, kraj jest wyspą, lub nie ma wystarczającej ludności, która wspiera duży funkcjonujący rynek, musi wykorzystywać wszystkie atuty, jakimi dysponuje, aby przyciągnąć inwestycje.
de Bestimmte Länder müssen Regeln anders anwenden: Wenn ein Land z. B. eine Insel ist oder nicht über eine Bevölkerung verfügt, um einen großen funktionierenden Markt zu unterstützen, muss es jeden ihm verfügbaren Vorteil nutzen, um Investoren anzuziehen.
pl I nie powinniśmy zapominać, że jednak funkcjonujemy we wspólnej Europie, gdzie mobilność myśli, mobilność ludzi tak naprawdę jest jedną z większych wartości i powinniśmy się o nią cały czas troszczyć.
de Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass wir in einem vereinten Europa agieren, in dem die Mobilität der Gedanken und die Mobilität der Menschen tatsächlich zu unseren wichtigeren Werten gehören, und wir sollten uns kontinuierlich darum kümmern.
pl Choć pierwszeństwo dano przedsiębiorstwom objętym próbą w dochodzeniu pierwotnym, to dokonano jednak wyboru pozwalającego na objęcie największej reprezentatywnej wielkości eksportu, którą można zbadać w rozsądnym zakresie w określonym terminie
de Es wurde eine Stichprobe gebildet, die das größte repräsentative Volumen von Ausfuhren abdeckte, das in angemessener Weise in der zur Verfügung stehenden Zeit untersucht werden konnte, wobei Unternehmen, die in die Stichprobe der Ausgangsuntersuchung einbezogen waren, der Vorzug gegeben wurde
pl Taka spluwa robi wielkie dziury
de Diese Waffe verursacht riesige Löcher
pl pragnąłby wzmocnienia struktury organizacji zawodowych małych przedsiębiorstw, w szczególności na szczeblu regionalnym oraz większego ich zaangażowania; uważa, że coroczne konferencje na temat Karty powinny być uzupełniane innymi regularnymi zebraniami pozwalającymi ustrukturować wymianę i rozpowszechnianie najlepszych praktyk; wzywa do promocji projektów współpracy między małymi przedsiębiorstwami
de wünscht, dass die Struktur der Berufsverbände der Kleinunternehmen insbesondere auf regionaler Ebene gestärkt wird und diese Verbände stärker einbezogen werden; vertritt die Auffassung, dass die jährlichen Konferenzen, die die Charta zum Gegenstand haben, durch weitere regelmäßige Treffen ergänzt werden sollten, um dem Austausch und der Verbreitung der bewährten Verfahren eine Struktur zu geben; wünscht, dass Projekte zur Kooperation zwischen Kleinunternehmen gefördert werden
pl Drugie i trzecie największe przedsiębiorstwo są wielkości blisko jednej trzeciej największego przedsiębiorstwa na rynku oraz pozostała część rynku jest podzielona między około pięć przedsiębiorstw
de Der Marktanteil des zweit-und des drittgrößten Unternehmens entspricht rund einem Drittel des Anteils des größten Unternehmens, und den Rest des Marktes teilen sich rund fünf Unternehmen
pl Sporządzono w Schengen, dnia dziewiętnastego czerwca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego w jednym oryginale w języku francuskim, niderlandzkim i niemieckim, przy czym każdy z trzech tekstów jest jednakowo autentyczny, oryginały składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis każdej z Umawiających się Stron
de Geschehen zu Schengen am neunzehnten Juni neunzehnhundertneunzig in deutscher, französischer und niederländischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die bei der Regierung des Großherzogtums Luxemburg hinterlegt wird; diese übermittelt jeder Vertragspartei eine beglaubigte Abschrift
pl Jestem przekonana, że większemu zaangażowaniu kobiet w życie polityczne, zwłaszcza na szczeblu krajowym, będzie towarzyszyła prawdziwie wolna konkurencja między kandydatami w wyborach.
de Ich bin fest davon überzeugt, dass die verstärkte Teilnahme von Frauen am politischen Leben insbesondere auf einzelstaatlicher Ebene durch einen echten freien Wettbewerb zwischen Kandidaten bei Wahlen gestützt wird.
pl W czasie gdy niektóre rządy ośmielają się sugerować przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych, jeszcze ważniejsze jest, aby zademonstrować nasze poparcie dla rozszerzenia tego, co jest dzisiaj jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej.
de In einer Zeit, in der einige Regierung es wagen, die Wiederherstellung von Kontrollen an den Binnengrenzen vorzuschlagen, ist es umso wichtiger, unsere Unterstützung für die Erweiterung der bislang besten Errungenschaften der Europäischen Union zu zeigen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64888 zdań frazy Największy.Znalezione w 15,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.