Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sehr groß   

Did you mean: największy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (84)

bardzo duża baza danych
sehr große Datenbank
bęben duży
große Trommel
duża
groß
duża ilość śmieci z gospodarstwa domowego
eine große Menge von Hausmüll
duża litera
Anfangsbuchstabe; Majuskel; Großbuchstabe
duża organizacja
Großunternehmen
duże
groß
duże miasto
Megalopolis
duże usta
ein großer Mund
duże uszy
große Ohren
duże zainteresowanie
sehr aussichtsreich
Duże zainteresowanie
Sehr aussichtsreich
duży
weit; schwer; große; gross; dick; Buntspecht; groß
duży całus
ein dicker Kuss
duży kontrast
hoher Kontrast
duży litera
Hauptstadt
Duży Munsterlander
Großer Münsterländer
duży nos
eine große Nase
duży obiekt binarny
Binary Large Object
duży pojazd transportowy
Großraumtransporter
duży pokój
Wohnzimmer
Duży szwajcarski pies pasterski
Großer Schweizer Sennenhund
element największy
Höchstwert; Höchststand; Maximum
Fregata wielka
Prachtfregattvogel
gospodarstwo duże
landwirtschaftlicher Großbetrieb
Jarzmianka większa
Große Sterndolde
Karlik większy
Rauhautfledermaus
Mrówkojad wielki
Großer Ameisenbär
najwięksi kontrahenci wśród emitentów
Größte Gegenpartei-Emittenten
największy
äußerst; ultimativ
największy wspólny dzielnik
größter gemeinsamer Teiler; ggT
największy współny dzielnik
größter gemeinsamer Teiler
Niedźwiedź w dużym niebieskim domu
Der Bär im großen blauen Haus
numer większe
eine Nummer größer
Odon Wielki
Eudo von Aquitanien
piwo duże
ein großes Bier
Podkowiec duży
Große Hufeisennase
Podział administracyjny Wielkiej Brytanii
Verwaltungsgliederung des Vereinigten Königreichs
pół numeru większe
eine halbe Nummer größer
przedsiębiorstwo duże
Großunternehmen; grossunternehmen
rodzaj kija golfowego: o największej masie główki
które umożliwiają wykonywanie uderzeń prowadzących do długich lotów piłki, obecnie uzywane i oznaczane: 1 (driver, ok 10 stopni), 3 (13,5) i 5 (17) - Hölzer
sieć większa
Peritoneum
Stefan III Wielki
Ştefan cel Mare
szelężnik większy
Großer Klappertopf
teoria Wielkiego Wybuchu
Urknall-Theorie; Urknalltheorie
transport dużych prędkości
Hochgeschwindigkeitsverkehr
Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii
Politisches System des Vereinigten Königreichs
Wielcy królowie Irlandii
Irische Hochkönige
Wielcy mistrzowie zakonu joannitów
Großmeister des Malteserordens
Wielka Piaśnica
Piaśnica Wielka
Wielki Atraktor
Großer Attraktor
Wielki Kanał
Kaiserkanal
Wielki kryzys
Weltwirtschaftskrise
Wielki książę
Großherzog
Wielki Maghreb
Großer Maghreb
Wielki marsz
Todesmarsch
Wielki Pensjonariusz Holandii
Liste der Ratspensionäre
Wielkie Księstwo Hesji
Großherzogtum Hessen
Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych z 1998 r.
Multisektoraler Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben 1998
większy
groß; stark
Większy
Größer
większy od
größer als
z dużym biustem
mit großer Brust

Przykładowe zdania z "Największy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego
de betont, dass Naturkatastrophen und insbesondere Waldbrände dieses Jahr Denkmäler und archäologische Stätten, die für das kulturelle Erbe Europas von großer Bedeutung sind, in erheblichem Maße gefährdet haben; verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedrohung des antiken Olympia, der Geburtsstätte der Olympischen Spiele, und insbesondere seines Museums, die zum Weltkulturerbe zählen; fordert, dass unverzüglich Mittel bereitgestellt werden, falls Stätten des europäischen Kulturerbes durch ein Andauern der Waldbrände Schaden nehmen
pl Prognozuje się, że udział przemysłu wspólnotowego w szybko kurczącym się rynku europejskim zmniejszy się o kilka punktów procentowych pomiędzy OD a ‧ r. z powodu większej presji ze strony dumpingowego przywozu z ChRL (zob. motywy ‧ i ‧ powyżej
de Der Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft wird sich zwischen dem UZ und ‧ voraussichtlich um einige Prozentpunkte verringern, bedingt durch den zunehmenden Druck durch die gedumpten Einfuhren aus der VR China (siehe Erwägungsgründe ‧ und ‧) auf einem stark schrumpfenden europäischen Markt
pl U żadnego z pacjentów nie stwierdzono wydłużenia odstępu QTc w stopniu ciężkości większym niż ‧ (CTCAE, wersja ‧. ‧) i u żadnego z pacjentów nie wystąpiły zaburzenia rytmu serca
de Eine Auswirkung auf das QTc-Intervall größer als Grad ‧ (CTCAE Version ‧) trat bei keinem Patienten auf.Bei keinem Patienten traten Arrhythmien auf
pl Ostatnią kwestią, o której koniecznie muszę wspomnieć, jest fakt, że Wielka Brytania, która początkowo podjęła decyzję o nieangażowaniu się w przyjmowanie rozporządzenia ze względu na swoje zastrzeżenia dotyczące konwencji rzymskiej, najwidoczniej zdecydowała się jednak zaangażować ze względu na sformułowania wypracowane w trakcie negocjacji.
de Als letzter Punkt ist unbedingt noch zu erwähnen, dass das Vereinigte Königreich, das zunächst beschlossen hatte, die Verordnung nicht anzunehmen, da es Vorbehalte gegen das Übereinkommen von Rom geltend gemacht hatte, sich nun entschieden zu haben scheint, auf der Grundlage des aus den Verhandlungen hervorgegangenen Textes doch noch zuzustimmen.
pl (PL) Panie Przewodniczący! W czasie dzisiejszej debaty z dużą satysfakcją odnotowywałem te dwa obozy, które się rysowały co do genezy stanu i rekomendacji.
de (PL) Herr Präsident! Es erfüllt mich mit großer Befriedigung, in der heutigen Debatte die zwei Lager zu sehen, die sich in Bezug auf die Gründe herauskristallisiert haben, die hinter dieser Sachlage und den Empfehlungen stehen; die Neoliberalen auf der einen Seite und die linken Abgeordneten auf der anderen.
pl wyraża zaniepokojenie utrzymującymi się w Bośni i Hercegowinie barierami etnicznymi, które utrudniają rozwój tożsamości narodowej; jest zdania, że ustalenia konstytucyjne w porozumieniu z Dayton utrudniają pokonanie tych barier; przypomina, że doświadczenie UE uczy, iż wspólna tożsamość pozostaje w pełnej zgodzie z poszanowaniem tradycji kulturowych i religijnych społeczeństw tworzących większą całość
de ist besorgt über die andauernde ethnische Abschottung in Bosnien und Herzegowina, die die Entwicklung einer nationalen Identität beeinträchtigt; ist der Auffassung, dass die verfassungsrechtlichen Vereinbarungen im Abkommen von Dayton die Beseitigung dieser Abschottung erschweren; weist darauf hin, dass die Erfahrung in der Europäischen Union lehrt, dass eine gemeinsame Identität mit der Achtung vor den kulturellen und religiösen Traditionen der in dem betreffenden Gebiet lebenden Völker voll und ganz vereinbar ist
pl Ogólna ekspozycja organizmu po podaniu takiej dawki jest ‧ razy większa niż ekspozycja, do której dochodzi w warunkach klinicznych po podaniu zalecanej dawki ‧ g na dobę u pacjentów po przeszczepieniu nerki oraz ‧, ‧ razy większa niż ekspozycja, do której dochodzi w warunkach klinicznych po podaniu zalecanej dawki ‧ g na dobę u pacjentów po przeszczepieniu serca
de Die systemische Verfügbarkeit dieser Dosis entspricht dem ‧-Fachen der empfohlenen klinischen Dosis von ‧ g/Tag für Nierentransplantationspatienten bzw. der ‧-bis ‧-fachen empfohlenen klinischen Dosis von ‧ g/Tag für Herztransplantationspatienten
pl Komisja ogłasza niniejsze ograniczone zaproszenie do składania wniosków mając na celu współfinansowanie organizowanych na szczeblu krajowym i regionalnym imprez okolicznościowych i inicjatyw o wyraźnym wymiarze europejskim, przyczyniających się do osiągnięcia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego przez bezpośredni udział lub dotarcie w inny sposób do jak największej liczby osób, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wychowaniem obywatelskim i z nauczaniem szacunku dla innych ludzi i ich odrębności
de Die Kommission veröffentlicht diese beschränkte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Hinblick auf die Kofinanzierung von Veranstaltungen und Initiativen auf nationaler und regionaler Ebene mit einer starken europäischen Dimension und dem Zweck, die Zielsetzungen des Europäischen Jahres des interkulturellen Dialogs zu fördern, wobei möglichst viele Menschen direkt zu beteiligen oder anderweitig zu erreichen sind, unter besonderem Gewicht auf Aktionen zur Bürgererziehung und zur Vermittlung von Wertschätzung anderer Menschen in ihrer Andersartigkeit
pl Ma to być plan, który wzywa do demilitaryzacji stosunków międzynarodowych, promuje sprawiedliwe i słuszne stosunki gospodarcze i anulowanie zadłużenia zagranicznego spłaconego dawno temu. Plan, który odrzuca i przekracza polityki powodujące rażącą niesprawiedliwość i nierówności na rzecz kreowania bardziej sprawiedliwego, bardziej pokojowego i bardziej ludzkiego świata, w którym zapanuje większa solidarność.
de Wir brauchen in der Tat eine Agenda für Zusammenarbeit und Entwicklung, um die grundlegendsten Bedürfnisse von Millionen von Menschen zu erfüllen, die auf der Achtung der nationalen Souveränität und Unabhängigkeit und auf friedlichen Lösungen internationaler Konflikte basieren muss - eine Agenda, die die Entmilitarisierung der internationalen Beziehungen unterstützt, gerechte und faire Handelsbeziehungen fördert und den Erlass längst abgetragener Auslandsschulden vorantreibt, eine Agenda zur Überwindung der Politiken, die tief greifende Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten hervorbringen, um eine gerechtere, friedlichere und humanere Welt mit einer stärkeren Solidarität zu errichten.
pl (NL) Jako koordynator do spraw polityki regionalnej Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, wiążę z 2009 r. duże nadzieje.
de (NL) Als Koordinator der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten für Regionalpolitik knüpfe ich hohe Erwartungen an 2009.
pl Bardzo duże znaczenie będzie miał nasz wybór konstrukcji prawnej tej służby, ponieważ to od niej zależeć będą bezpośrednio konsekwencje budżetowe.
de Es wird sehr wichtig sein, welche Rechtskonstruktion wir für diesen Dienst wählen, weil die budgetären Konsequenzen unmittelbar daran hängen.
pl mając na uwadze, że duże sieci dystrybucyjne i niewielka liczba sieci supermarketów w UE mają istotny wpływ na ustalanie cen artykułów spożywczych oraz mając na uwadze, że stopień ich koncentracji sprawia, iż zajmują one dominującą pozycję w stosunkach z producentami
de in der Erwägung, dass die großen Vertriebsketten und eine kleine Anzahl von Supermarktketten in der Union einen großen Einfluss auf die Festlegung der Lebensmittelpreise nehmen und dass sie aufgrund ihrer hohen Konzentration eine dominante Position gegenüber den Erzeugern innehaben
pl Jedna zainteresowana strona stwierdziła, iż z uwagi na silne powiązania między cenami mineralnego oleju napędowego i cenami biodiesla, wzrost cen biodiesla, który był większy od wzrostu cen mineralnego oleju napędowego, zwłaszcza w Niemczech, mógł spowodować spadek sprzedaży producentów zaopatrujących rynek tego państwa członkowskiego
de Eine interessierte Partei machte geltend, aufgrund einer starken Korrelation zwischen den Preisen von Mineralöldiesel und von Biodiesel habe der Anstieg der Biodieselpreise, der insbesondere in Deutschland stärker ausgefallen sei als der der Mineralöldieselpreise, einen Rückgang der Verkäufe für die den deutschen Markt beliefernden Hersteller verursacht
pl Stanowczo uważam jednak, że byłoby całkowicie nie do zniesienia i nie go zaakceptowania, gdyby Kosowo jednostronnie ogłosiło swą niezależność, a my w mniejszym lub większym stopniu zgodzilibyśmy się.
de Aber meiner Überzeugung nach wäre es absolut unerträglich und unakzeptabel, wenn es eine einseitige Erklärung des Kosovo gäbe und wir gewissermaßen dem folgten.
pl We wniosku Komisji proponuje się wyraźne oznaczanie mięsa połączonego w ten sposób i stwierdza się, że nie wolno go wykorzystywać w restauracjach i dużych instytucjach żywienia, ponieważ w takich miejscach trudno jest zapewnić klientom jasną informację.
de Der Kommissionsvorschlag fordert eine klare Etikettierung von Fleisch, das auf diese Weise zusammengeklebt wurde und stellt fest, dass es in Restaurants und großen Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben nicht erlaubt ist, weil es an solchen Orten schwierig ist, die Verbraucher mit klaren Informationen zu versorgen.
pl Należy zauważyć, że unijny rynek PET charakteryzuje się stosunkowo dużą liczbą producentów, zazwyczaj należących do większych grup mających siedzibę poza obszarem UE
de Festzuhalten ist, dass auf dem EU-Markt für PET eine verhältnismäßig große Anzahl von Herstellern anzutreffen ist, die in der Regel größeren Unternehmensgruppen angehören, deren Hauptsitz außerhalb der EU liegt
pl Wysoka rozdzielczość i bardzo duże obciążenie procesora
de Hohe Bildschirmauflösung und sehr schneller Prozessor
pl za ważne zadanie strony europejskiej TRG uważa przekonanie transatlantyckich partnerów UE o potrzebie wypracowania do ‧ r. dalekosiężnego, ambitnego i prawnie wiążącego systemu w zakresie emisji gazów cieplarnianych na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto oraz o potrzebie nakreślenia wielkiego transatlantyckiego projektu dotyczącego wymiany inwestycji i technologii w dziedzinie bezpiecznego i czystego wytwarzania energii
de ist der Überzeugung, dass eine wichtige Aufgabe der europäischen Seite im TWR darin besteht, die transatlantischen Partner der Europäischen Union davon zu überzeugen, dass man zu einer weitreichenden, anspruchsvollen und rechtlich verbindlichen Post-Kyoto-Regelung über Treibhausgasemissionen bis ‧ gelangen und ein groß angelegtes transatlantisches Projekt für den Investitions- und Technologieaustausch im Bereich sicherer und umweltfreundlicher Energieerzeugung gestalten muss
pl mając na uwadze, że w interesie UE leży wniesienie wkładu w demokratyczny rozwój jej sąsiadów, a rozwój EPS uzależniony jest w dużej mierze od wyrażanej przez państwa sąsiadujące i ich społeczeństwa woli podzielania tych samych wartości, na których opiera się Unia Europejska
de in der Erwägung, dass es im Interesse der Europäischen Union liegt, einen Beitrag zur demokratischen Entwicklung seiner Nachbarn zu leisten, und die Entwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) ganz wesentlich von dem Willen der Nachbarstaaten und ihrer Völker abhängt, die gleichen Werte wie diejenigen, die die Grundlage der Europäischen Union bilden, zu teilen
pl Taka właśnie motywacja leży u podstaw tej nowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach; zmusza organy publiczne do działania z większą sprawnością i uczciwością oraz przyczynia się do równomiernego rozwoju rynku wewnętrznego i wolnej konkurencji z korzyścią dla MŚP.
de Das ist die Motivation hinter der neuen Richtlinie zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs: Sie zwingt die öffentlichen Behörden, effizienter und rechtschaffener in ihren Maßnahmen zu sein und hilft dem Binnenmarkt und dem freien Wettbewerb, sich homogen zu entwickeln, ganz zum Nutzen der KMU.
pl Odpowiedzialność społeczna jest nierówno podzielona pomiędzy większością a mniejszością, ponieważ odpowiedzialność większości jest daleko większa, jednak mniejszość, w tym przypadku Romowie, również ponosi odpowiedzialność.
de Die soziale Verantwortung ist zwischen Mehrheit und Minderheit sehr ungleich verteilt, da die Mehrheit weit mehr Verantwortung trägt, jedoch die Minderheit, in diesem Fall die Roma, ebenfalls ihre eigene Verantwortung hat.
pl Zanieczyszczona pasza stanowi bardzo dużą część racji żywieniowej świń, czego rezultatem jest podwyższony poziom dioksyn w mięsie świń pochodzących z tych gospodarstw
de Das kontaminierte Futter macht einen sehr hohen Anteil an der Schweineernährung aus, so dass das Fleisch der aus den betroffenen Betrieben stammenden Schweine stark dioxinbelastet ist
pl Dyrektywa ‧/‧/WE stawia wymóg, aby z dniem ‧ października ‧ r. nowe silniki o dużej przeciążalności i nowe pojazdy ciężarowe o dużej ładowności spełniały nowe wymogi techniczne, obejmujące układy diagnostyki pokładowej, trwałość i zgodność obecnie użytkowanych pojazdów, właściwie utrzymywanych i użytkowanych
de Die Richtlinie ‧/‧/EG sieht vor, dass neue schwere Nutzfahrzeuge und Motoren für neue schwere Nutzfahrzeuge ab dem ‧. Oktober ‧ neue technische Anforderungen erfüllen müssen, die On-Board-Diagnosesysteme, die Dauerhaltbarkeit emissionsmindernder Einrichtungen und die Konformität bestimmungsgemäß eingesetzter und ordnungsgemäß gewarteter in Betrieb befindlicher Fahrzeuge betreffen
pl Taka synteza jest ze wszech miar właściwa w czasie polityki koalicyjnej w Wielkiej Brytanii prowadzonej między brytyjskimi liberalnymi demokratami a stronnictwami konserwatywnymi.
de Solch ein Zusammenschluss ist zur jetzigen Zeit der Koalitionspolitik in Großbritannien zwischen den britischen Liberaldemokraten und den konservativen Parteien außerordentlich wichtig.
pl Istotne jest również, aby Europa posiadała dużą liczbę wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i odporności TIK
de Außerdem muss Europa über genügend qualifizierte Sachverständige für IKT-Sicherheit und-Stabilität verfügen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64888 zdań frazy Największy.Znalezione w 20,118 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.