Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Desperate Housewives   

Przykładowe zdania z "Gotowe na wszystko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszystko gotowe na czwartek
de Am Donnerstag ist es so weit
pl Ale uważa, że nasze serca są gotowe na więcej.To wszystko
de Er glaubt nur, dass unsere Herzen bereit sind für mehr, das ist alles
pl Wszystko to jest już gotowe i tylko czeka na wdrożenie oraz pracę nad siedmioma punktami przygotowanymi do negocjacji. Musimy podjąć odpowiednią współpracę międzynarodową, aby zdobyć odpowiednią bazę naukową i wiedzę, którą następnie będziemy przekształcać w konkretne działania.
de Die haben wir schon lange; nun müssen wir sie auch umsetzen. Natürlich müssen wir sicherstellen, dass wir, wenn wir, wie ich bereits sagte, an den sieben Punkten arbeiten, die wir in den Verhandlungen anstreben, auch international mit Partnern zusammenarbeiten und so eine gute wissenschaftliche Basis erreichen, die wir einer sehr konkreten Umsetzung zugrunde legen können.
pl Zatem uruchamiamy dokument roboczy już dziś, aby wszystko było gotowe na wiosenny szczyt Rady w marcu, ponieważ do tej pory powinniśmy już mieć Komisję, a nie mamy.
de Demnach geben wir heute das Arbeitsdokument heraus, sodass alles für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates im März fertig gestellt sein kann, da wir jetzt eine neue Kommission haben sollten und wir bislang gar keine haben.
pl Helen, wszystko gotowe na weczor?
de Helen, ist für heute Abend alles vorbereitet?
pl Aspekty konkurencji w dziedzinie badań podstawowych ograniczają się przede wszystkim do kwestii priorytetowości wyników badań i do związanego z nimi uznania, ale zyskują na znaczeniu, także w wymiarze gospodarczym, w miarę, jak z wyników B+R wyłaniają się gotowe do wprowadzenia na rynek procesy i produkty i związane z nimi korzyści
de Während sich Aspekte des Wettbewerbs auf dem Gebiet der Grundlagenforschung vorwiegend auf Fragen der Priorität wissenschaftlicher Ergebnisse und des damit verbundenen Ansehens beschränken, gewinnen Wettbewerbsfragen in dem Maße auch an wirtschaftlichem Gewicht, wie aus den Ergebnissen von FuE marktfähige Prozesse/Produkte und damit verbundene Vorteile erwachsen
pl W wielu krajach, w wielu ośrodkach badawczych i na wielu uczelniach gotowe są zasoby intelektualne, są tam możliwości i jest wola - teraz nadszedł czas, by wprawić to wszystko w ruch.
de In vielen Ländern, in vielen Forschungszentren und Universitäten stehen die intellektuellen Ressourcen bereit, die Fähigkeiten sind da, und der Wille ist da: Es ist nun an der Zeit, die Dinge in Bewegung zu setzen.
pl Komisja wydawała akty prawne na każdy temat: sieci, tonaży, wielkości floty, liczby jednostek i gdy już wszystko jest gotowe - jak mówi nam sprawozdawczyni - jest coraz mniej rybaków, mniej dorsza, a nawet mniej tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Śródziemnym.
de Die Kommission hat alles reglementiert: die Netze, die Tonnagen, die Stärke der Flotte, die Anzahl der Fahrzeuge, und letzten Endes gibt es - wie die Berichterstatterin uns mitteilt - weniger Fischer, weniger Kabeljau und sogar weniger roten Thun im Mittelmeer, was den Zorn der Fischer in den Monaten Juni-Juli verursacht hat.
pl Nasz wniosek został sformułowany zgodnie z konkluzjami z ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, na którym państwa członkowskie stwierdziły, że są gotowe, by uczynić wszystko, co konieczne, aby ochronić stabilność strefy euro.
de Unser Vorschlag stand ganz im Einklang mit den Schlussfolgerungen des letzten Europäischen Rates, bei dem die Mitgliedstaaten erklärten, dass sie bereit wären, zu tun, was immer zum Schutz der finanziellen Stabilität des Euroraums nötig ist.
pl Dobrze, że we właściwych instytucjach odbywa się także dyskusja, mająca na celu zapewnienie, że wszystko jest gotowe i może zostać załatwione w sposób formalnie całkowicie poprawny.
de Positiv zu vermerken ist, dass in den jeweiligen Institutionen derzeit ebenfalls Diskussionen geführt werden, um sicherzustellen, dass alles bereit ist und förmlich absolut korrekt abgewickelt werden kann.
pl EGO./ Przez cały dzień sprawdza, a potem ponownie/ sprawdza każdy centymetr swojej posiadłości./ Aby wszystko było gotowe/ na huczne otwarcie
de Seit Tagen kontrolliert er jeden Quadratzentimeter seines Hotels doppelt und ‧- fach für die große Eröffnungsgala
pl Czy wszystko na dziś już jest gotowe?
de Ist alles bereit?
pl Ale czy mogę zwrócić na coś uwagę? Kiedy już to wszystko będzie gotowe i będzie działać, zasięgnijmy opinii przedsiębiorców i zechciejmy wprowadzić korekty tam, gdzie dostrzegamy problemy, na które wskazali tego wieczora inni mówcy.
de Aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen: Es sollte ein Feedback der Wirtschaftsbeteiligten geben, wenn dies alles läuft. Und wir sollten bereit sein, Änderungen vorzunehmen, wenn die Probleme auftauchen, auf die andere Redner heute Abend hingewiesen haben.
pl Jeżeli zdecydują się na to Państwo, jestem oczywiście gotów wziąć udział w sporach, ale w takim przypadku nie będzie to strata Węgier, lecz przede wszystkim strata dla całej Wspólnoty - Unii Europejskiej.
de Wenn Sie eine Verbindung herstellen sollten, so stehe ich selbstverständlich zum Kampf bereit, indem Sie dies aber tun, wird es nicht Ungarn schaden, sondern vor allem der gesamten Gemeinschaft der Europäischen Union.
pl Oczywiście jestem gotów wszystko powtórzyć, ale w sumie polega to na tym, że musimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby pomoc była wykorzystywana w sposób właściwy.
de Natürlich bin ich bereit, meine Antwort zu wiederholen, aber es geht im Grunde darum, dass wir besonders darauf achten müssen, dass die Hilfezahlungen richtig eingesetzt werden.
pl Zawsze byłem gotów na wszystko, żeby doprowadzič sprawy do koňca
de Ich tat immer, was getan werden musste
pl wyraża przekonanie, że w celu potwierdzenia trwałego zaangażowania w negocjacje wielostronne Korea powinna być gotowa na zapewnienie krajom najsłabiej rozwiniętym wolny od ceł i kontyngentów dostęp do swojego rynku, postępując za przykładem unijnej inicjatywy Wszystko oprócz broni i przy pełnym poszanowaniu równoważnych norm pracy i ochrony środowiska
de ist der Auffassung, dass Korea, um sein fortwährendes Engagement für multilaterale Verhandlungen unter Beweis zu stellen, bereit sein sollte, nach dem Vorbild der EU-Initiative Alles außer Waffen und unter umfassender Achtung der entsprechenden Arbeits- und Umweltnormen den am wenigsten entwickelten Ländern einen zoll- und kontingentfreien Marktzugang zu gewähren
pl Nie wolno też zapominać, że wielu obywateli jest wykorzystywanych z uwagi na brak godziwych warunków życia w krajach ich pochodzenia: żyją w ubóstwie i w akcie desperacji są gotowi na wszystko - są gotowi nawet opuścić swój kraj dla obietnicy lepszego życia, którego niestety nigdy nie zaznają.
de Es muss auch daran erinnert werden, dass viele Menschen ausgebeutet werden, weil sie keine anständigen Lebensbedingungen in ihren Herkunftsländern haben: sie leben in Armut und Verzweiflung und sind bereit, alles zu tun - sogar, ihr eigenes Land für das Versprechen auf ein besseres Leben zu verlassen, was leider niemals eintritt.
pl Jeżeli chcemy doprowadzić do porozumienia w sprawie pakietu azylowego do 2012 roku i tym samym upamiętnić 60. rocznicę Konwencji genewskiej - a sądzę, że wszystkim nam na tym zależy - musimy być gotowi do pewnych kompromisów.
de Wollen wir eine Einigung zum Asylpaket bis 2012 erreichen und so den 60. Geburtstag der Genfer Konvention feiern - und ich glaube, wir alle wollen es -, dann müssen wir bereit sein, einige Kompromisse zu schließen.
pl przewodniczący Komisji - Panie Przewodniczący! Dziś zebraliśmy się tu, aby omawiać sprawy migracji i ruchu transgranicznego obywateli Europy, ale pragnę na początku przypomnieć nam wszystkim, że wczoraj upłynęła 61. rocznica Deklaracji Schumanna, która stała się fundamentem Unii Europejskiej i że tamtego dnia rozpoczął się proces, w trakcie którego Europejczycy stali się gotowi połączyć swe siły i odłożyć na bok dzielące ich różnice, by zbudować kontynent europejski bez granic, po którym nasi obywatele będą mogli swobodnie poruszać się pomiędzy krajami.
de Lassen Sie mich aber damit beginnen, uns allen in Erinnerung zu bringen, dass gestern der 61. Jahrestag der Schumann-Erklärung war, die die Fundamente der Europäischen Union gelegt hat. An diesem Tag begann ein Prozess, in dem Europäer bereit waren, zusammenzukommen, ihre Unterschiedlichkeiten beiseitezulegen und einen europäischen Kontinent ohne Grenzen aufzubauen, auf dem unsere Bürger sich zwischen den Ländern frei bewegen können.
pl Mając na uwadze fakt, iż proces konsolidacji, wchodzący przede wszystkim w zakres kompetencji przemysłu stoczniowego i Państw Członkowskich, jest niezbędny w sektorze marynarki handlowej i wojennej i naprawy statków, Komisja jest gotowa ułatwić ten proces, przestrzegając zasady konkurencji
de Da eine weitere Konsolidierung im Handels- und Marineschiffbau und in der Schiffsreparaturindustrie nötig ist, wofür in erster Linie die Branche selbst und die Mitgliedstaaten zuständig sind, will die Kommission unter Beachtung der Wettbewerbsregeln zur Erleichterung dieses Prozesses beitragen
pl Przede wszystkim, czy Komisja będzie nalegać na wykonanie uprzedniego szczegółowego badania rynkowego, przeprowadzanego przez niezależny podmiot nadzorujący - pytanie, które być może będzie można przekazać pani komisarz Kroes - czy Komisja jest gotowa zrezygnować ze wspomnianej koncepcji niezależnego podmiotu nadzorującego i uprzedniego badania rynkowego, czy też nalega na jej podtrzymanie?
de Erstens, wird die Kommission an diesem detaillierten Ex-Ante-Test festhalten, der von einem unabhängigen Kontrollgremium durchgeführt wird - eine Frage, die Sie vielleicht an Kommissarin Kroes weiterleiten können -, ist die Kommission bereit, diese Idee eines unabhängigen Kontrollgremiums und des Ex-Ante-Tests aufzugeben oder besteht sie weiterhin darauf?
pl W ramach misji zapewniania obywatelom UE korzystania w jak najpełniejszym zakresie z przywilejów, jakie daje im unijne obywatelstwo, Komisja jest gotowa zmierzyć się z każdym problemem w tej sferze, na który obywatele zwrócą uwagę Komisji, oraz zrobi wszystko, co w jej mocy, aby urzeczywistnić prawo do ochrony nadane obywatelom UE na mocy artykułu 20.
de Im Rahmen ihrer Aufgabe, den EU-Bürgern besser zu vermitteln, was die Unionsbürgerschaft für sie bedeutet, ist die Kommission bereit, sich in diesem Bereich mit jedem Problem auseinander zu setzen, das ihr von den Bürgern zur Kenntnis gebracht wird, und alles, was sie kann, zu tun, um den Schutzrechten, auf die sich die Unionsbürger kraft Artikel 20 berufen können, Wirkung zu verleihen.
pl Tak na marginesie, władze polskie nigdy nie zwróciły się do nas o interwencję w tej sprawie, chociaż oczywiście jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co mieści się w zakresie naszych kompetencji prawnych, jeżeli taki wniosek otrzymamy.
de Übrigens wurden wir nie von den polnischen Behörden darum gebeten, uns in dieser Angelegenheit einzuschalten, obwohl wir uns selbstverständlich bereithalten, zu tun, was immer im Bereich unserer rechtlichen Möglichkeiten liegt, sollte eine solche Bitte an uns herangetragen werden.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 725336 zdań frazy Gotowe na wszystko.Znalezione w 63,138 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.