Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Duckwalk   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

cake-walk
cakewalk
Dystrykt Orange Walk
Orange Walk District
Dzień walki z AIDS
Welt-Aids-Tag
Hollywood Walk of Fame
Hollywood Walk of Fame
integrowane działania w walce z chorobami
integriertes pest management
metody walki z chorobami
krankheitsbek.verfahren (pflanze)
sztuki walki
Kampfsport; Kampfsportarten; Kampfkunst
uprawiać sztuki walki
Kampfsport machen
walka
Gefecht; Konflikt; kampf; Bekämpfung; Ringen; Streit; Kampf; Schlacht
walka klas
klassenkampf; Klassenkampf
walka termiczna ze szkodnikami
thermische schaedlingsbekaempfung
walka z bezrobociem
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
walka z dyskryminacją
Kampf gegen die Diskriminierung
walka z erozją
erosionsbekaempfung; Erosionsschutz
walka z grzybami (dezynfekcja)
pilzbekaempfung (desinfektion)
walka z hałasem
Lärmbekämpfung
walka z przestępczością
Verbrechensbekämpfung
walka z przestępczością drobną
Eindämmung der Kriminalität
walka z pustynnieniem
Wüstenausbreitungskontrolle
walka z suszą
Dürreschutz
walka z zanieczyszczeniem
Bekämpfung der Umweltbelastungen
zintegrowana walka ze szkodnikami
integrierte schaedlingsbekaempfung

Przykładowe zdania z "Duck-walk", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Państwa członkowskie muszą podjąć współpracę międzynarodową w zakresie zintegrowanej walki z tego typu przestępstwami i muszą zapewnić doprowadzanie przed sąd sprawców przestępstw seksualnych.
de Für einen integrierten Ansatz im Kampf gegen diese Formen des Verbrechens ist eine internationale Kooperation erforderlich, und sämtliche Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die Schuldigen vor Gericht gestellt werden.
pl RC B‧-‧/‧- Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie- Rezolucja
de RC-B‧-‧/‧- Bekämpfung des zunehmenden Extremismus in Europa- Entschließung
pl Co więcej, obecność kobiet na miejscu zdarzeń ułatwiłaby nam uświadomienie społeczeństwu nieludzkiego charakteru stosowania gwałtu jako narzędzia walki i być może położenie kresu bezkarności tych, którzy winni są tego rodzaju przemocy.
de Indem wir Frauen vor Ort sichtbar machen, würde es uns außerdem gelingen, die Bevölkerungen stärker als bisher darauf aufmerksam zu machen, wie unmenschlich es ist, Vergewaltigung als Kriegswaffe einzusetzen, und vielleicht der Straffreiheit, von der die Täter solcher Gewalttaten noch heute profitieren, ein Ende zu setzen.
pl zwraca uwagę na cztery kraje w regionie dotknięte malarią: Papuę-Nową Gwineę, Wyspy Salomona, Vanuatu oraz Timor Wschodni; wzywa Komisję do utworzenia programów mających na celu walkę z tym problemem i zapewniających odpowiednią ochronę przed malarią, na przykład poprzez dostarczanie moskitier do krajów dotkniętych chorobą
de weist auf die vier von Malaria betroffenen Länder in der Region hin, nämlich Papua- Neuguinea, die Salomonen, Vanuatu und Timor-Leste; fordert die Kommission nachdrücklich auf, Programme zur Inangriffnahme dieses Problems auszuarbeiten und sicherzustellen, dass ein ausreichender Schutz vor Malaria gegeben ist, beispielsweise durch die Versorgung der betroffenen Länder mit Moskitonetzen
pl Muszę powiedzieć, że bez współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, niemożliwa jest skuteczna walka z przemytem papierosów, a w szczególności oszustwami dotyczących podatku od wartości dodanej.
de Ich muss sagen, dass ohne Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten eine effiziente, effektive Bekämpfung des Zigarettenschmuggels und vor allem des Mehrwertsteuerbetrugs unmöglich ist.
pl Dotyczy: działań mających na celu walkę z podrabianiem leków
de Betrifft: Maßnahmen zur Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen
pl W chwili obecnej powinno być to postrzegane jako środek walki z kryzysem finansowym i gospodarczym, ale także jako jedna z podstaw innowacji w przemyśle samochodowym.
de Dies sollte zunächst als eine Maßnahme gegen die Finanz- und Wirtschaftskrise gelten, aber auch als einer der Bausteine für die Innovation in der Automobilindustrie.
pl Wspierają strategiczny wybór kapitału i UE, by przenieść ciężar walki z kryzysem na pracowników.
de Sie fördern die strategische Wahl des Kapitals und die Verlagerung der Lasten aus der Krise von der EU auf die Schultern der Arbeiter.
pl Możemy zaakceptować gnuśność rządu włoskiego i widzieliśmy walki, które toczyły się w trakcie przygotowań do debaty w Radzie.
de Wir können die Ahnungslosigkeit der italienischen Regierung und die Flucht in die Zeiten der Vorbereitungen der Debatte im Rat akzeptieren.
pl Wydarzenia we Włoszech wskazują jasno, że podjęte dotąd sposoby walki z wykluczeniem i dyskryminacją nie odniosły wielkich skutków i nie zostały wdrożone.
de Die Vorfälle in Italien zeigen deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen gegen Exklusion und Diskriminierung wenig Wirkung gezeigt haben und nicht umgesetzt worden sind.
pl Jego celem jest ustanowienie 22 maja corocznym Europejskim Dniem Walki z Otyłością, podnoszenie świadomości potrzeby działań na szczeblu europejskim i zapewnienie, by głos osób cierpiących na nadwagę i otyłość był słyszany.
de Ihr Ziel ist es, den 22. Mai als Jahrestag zur Bekämpfung der Adipositas zu etablieren, auf den Handlungsbedarf auf europäischer Ebene aufmerksam zu machen und sicherzustellen, dass die Stimmen übergewichtiger und fettleibiger Patienten gehört werden.
pl z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie wyżej wspomnianej operacji Atalanta EPBiO mającej na celu walkę z piractwem u wybrzeży Somalii; jednocześnie przypomina Radzie, Komisji i państwom członkowskim UE o głębszych przyczynach problemu piractwa w tym regionie, m.in ubóstwie i słabości państwa oraz żąda podjęcia przez Europę bardziej gruntownych działań w związku z tymi problemami
de begrüßt, dass die oben genannte ESVP-Militäroperation Atalanta gegen Piraterie vor der somalischen Küste auf den Weg gebracht wurde; erinnert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten allerdings daran, dass die Gründe für das Problem der Piraterie in dieser Region tiefere Wurzeln haben, wie etwa Armut in einem gescheiterten Staat, und fordert tiefergreifende europäische Maßnahmen, die sich mit diesen Problemen befassen
pl Dotyczy: walki z pustynnieniem
de Betrifft: Bekämpfung der Wüstenbildung
pl (HU) Panie i panowie! Przede wszystkim dziękuję ludności Irlandii, zwłaszcza każdemu spośród 600 tysięcy dzielnych Irlandczyków, którzy odrzucili dyktatorski traktat lizboński i przyłączyli się do walki o demokrację w Europie.
de (HU) Meine Damen und Herren, als Erstes möchte ich dem irischen Volk danken, insbesondere jedem einzelnen der 600 000 mutigen Iren, die den diktatorischen Vertrag von Lissabon abgelehnt und sich dem Kampf für Demokratie in Europa angeschlossen haben.
pl uzupełniając wsparcie dla Światowego Funduszu na rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM) kwotą w wysokości ‧ mln EUR
de Ergänzung der Unterstützung für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM) mit einem Betrag von ‧ Mio. EUR
pl Wzywa Komisję, by we współpracy z państwami członkowskimi wsparła przygotowanie międzynarodowej konwencji w sprawie walki z podrabianiem produktów leczniczych, zaostrzając tym samym kary za podrabianie leków, lub zastanowiła się nad włączeniem dodatkowego protokołu do konwencji z Palermo w sprawie przestępczości zorganizowanej
de fordert die Europäische Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten den Abschluss eines internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen zu fördern, um so Arzneimittelfälschungen stärker unter Strafe zu stellen, oder ein Zusatzprotokoll zum Übereinkommen von Palermo zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorzusehen
pl Tak więc maksymalnie wykorzystujemy wszystkie instrumenty, jakimi dysponujemy na szczeblu wspólnotowym, by wesprzeć działania podejmowane przez państwa członkowskie w walce z bezrobociem.
de Daher schöpfen wir all die Finanzinstrumente voll aus, die uns auf Gemeinschaftsebene zur Verfügung stehen, um die Mitgliedstaaten zusätzlich zu ihren eigenen Mitteln im Kampf gegen die gegenwärtige Arbeitslosigkeit zu unterstützen.
pl Poprawa dostępu do kultury dla jak największej liczby osób może być środkiem walki z wykluczeniem społecznym
de So vielen Menschen wie möglich einen besseren Zugang zur Kultur zu geben, kann ein Mittel zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung sein
pl Wzywam Komisję do rzeczywistego uznania walki z demencją za priorytet Unii Europejskiej i wdrożenia wyżej wymienionych zaleceń w rozsądnym terminie, w tym zaleceń dotyczących, po pierwsze, promocji zdrowego trybu życia w odniesieniu do układu krążenia i inwestycji w zapewnienie zdrowszych miejsc pracy, po drugie, wspierania inicjatyw zapewniających aktywność społeczną i intelektualną osób starszych, po trzecie, zachęcania państw członkowskich do przeprowadzania systematycznych rutynowych badań kontrolnych, które umożliwiałyby wczesne rozpoznanie choroby, a także zapewnienia łatwego dostępu do leków i do leczenia, kiedy choroba już wystąpiła, po czwarte, zapewnienia przeprowadzania okresowych badań epidemiologicznych na szczeblu Unii Europejskiej, i wreszcie po piąte, nakłonienia państw członkowskich do wykorzystywania jak najpełniej urządzeń wspomagających.
de Ich appelliere an die Kommission, den Kampf gegen Demenz auf europäischer Ebene wirklich an oberste Stelle zu setzen und folgende Vorschläge in einem angemessenen Zeitrahmen zu beschließen: (1) Förderung von kardiovaskulärer Gesundheit und Investitionen für gesündere Arbeitskräfte; (2) Förderung von Initiativen zur sozialen und intellektuellen Einbindung älterer Menschen; (3) Unterstützung von Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von systematischen Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung und Zurverfügungstellung von Medikamenten und Behandlungen bei Einsetzen der Krankheit; (4) Sicherstellung der Durchführung von regelmäßigen epidemiologischen Studien auf europäischer Ebene; (5) Aufforderung an die Mitgliedstaaten, unterstützende Technologien besser zu nutzen.
pl Kluczowe znaczenie ma również osiągnięcie na konferencji w Kopenhadze międzynarodowego porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu - i to ambitnego porozumienia - a my, panie komisarzu, nadal czekamy na dyrektywę w sprawie pożarów, podobną do tej, którą przyjęto w sprawie powodzi.
de Es ist ebenso von entscheidender Bedeutung, dass es bei der Kopenhagen-Konferenz ein internationales Abkommen zum Kampf gegen den Klimawandel, ein ambitioniertes Abkommen, erzielt wird; und, Herr Kommissar, wir warten immer noch auf eine Richtlinie über die Brände, ähnlich wie die, die im Hinblick auf den Hochwasserschutz entwickelt worden ist.
pl Manfreda Webera i Josepha Daula, w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, Martine Roure, w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Alexandra Alvaro, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, i Cristiny Muscardini oraz Robery Angelilli, w imieniu Grupy Unii na rzecz Europy Narodów, do Rady na temat walki z terroryzmem (B6-0313/2007).
de die mündliche Anfrage an die Kommission über die Bekämpfung des Terrorismus von Manfred Weber und Joseph Daul im Namen der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten, Martine Roure im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, Alexander Alvaro im Namen der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa sowie Cristiana Muscardini und Roberta Angelilli im Namen der Fraktion Union für das Europa der Nationen - B6-0313/2007).
pl Z tego punktu widzenia jest bardzo ważne, aby ta rewizja dawała nam możliwość uwzględnienia nowych elementów, które pojawiły się w ciągu ostatnich pięciu lat: walki ze zmianą klimatu, transferów technologii, pomocy na rozwój energii odnawialnej, walki z kryzysem żywnościowym i związanego z nim większego nacisku na naszą współpracę w dziedzinie rolnictwa i na suwerenność żywnościową, walki z deregulacją finansową, dobrej polityki fiskalnej oraz walki z rajami podatkowymi.
de Aus dieser Perspektive ist es sehr wichtig, dass wir für die Überprüfung neue Elemente aus den vergangenen fünf Jahren berücksichtigen können: den Kampf gegen Klimawandel, den Technologietransfer, Unterstützung bei der Entwicklung erneuerbarer Energien, den Kampf gegen die Nahrungsmittelkrise und folglich bei unserer Kooperation ein verstärktes Augenmerk auf Landwirtschaft und Lebensmittelsouveräntität, den Kampf gegen die Deregulierung der Finanzmärkte, verantwortungsvolle Regierungsführung im Finanzbereich und den Kampf gegen Steuerparadiese.
pl Komisja przywiązuje ogromną wagę do ułatwiania i wspierania szerokiego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na wszystkich poziomach; w ten sposób Komisja pragnie zagwarantować, że przyniesie on pozytywne i trwałe skutki
de Die Kommission legt größten Wert darauf, auf allen Ebenen eine breite Beteiligung an den Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ‧ zu ermöglichen und zu fördern, um sicherzustellen, dass dieses Jahr positive und dauerhafte Auswirkungen hat
pl Wydaje mi się też, że choć w sprawozdaniu utrzymuje się, że prowadzi się walkę z ujemnymi skutkami globalizacji, to jednak w ostatecznym rozrachunku tego celu nie da się osiągnąć bez środków, o których mowa tutaj.
de Ferner erscheint mir, dass der Bericht vorgibt, die negativen Auswirkungen der Globalisierung zu bekämpfen, jedoch letztendlich dies mit den angesprochenen Maßnahmen nicht erreichen kann.
pl W momencie, gdy w imię walki z terroryzmem zostaną przyjęte niewspółmierne przepisy poświęcające prawa człowieka na ołtarzu bezpieczeństwa, przyznamy terrorystom ich pierwsze zwycięstwo
de An dem Tag, an dem im Namen der Terrorismusbekämpfung unverhältnismäßige Rechtsvorschriften angenommen werden, die die Menschenrechte der Sicherheit opfern, haben wir den Terroristen zu ihrem ersten Sieg verholfen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9234 zdań frazy Duck-walk.Znalezione w 1,356 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.