Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Duckwalk   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

cake-walk
cakewalk
Dystrykt Orange Walk
Orange Walk District
Dzień walki z AIDS
Welt-Aids-Tag
Hollywood Walk of Fame
Hollywood Walk of Fame
integrowane działania w walce z chorobami
integriertes pest management
metody walki z chorobami
krankheitsbek.verfahren (pflanze)
sztuki walki
Kampfsport; Kampfsportarten; Kampfkunst
uprawiać sztuki walki
Kampfsport machen
walka
Gefecht; Konflikt; kampf; Bekämpfung; Ringen; Streit; Kampf; Schlacht
walka klas
klassenkampf; Klassenkampf
walka termiczna ze szkodnikami
thermische schaedlingsbekaempfung
walka z bezrobociem
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
walka z dyskryminacją
Kampf gegen die Diskriminierung
walka z erozją
erosionsbekaempfung; Erosionsschutz
walka z grzybami (dezynfekcja)
pilzbekaempfung (desinfektion)
walka z hałasem
Lärmbekämpfung
walka z przestępczością
Verbrechensbekämpfung
walka z przestępczością drobną
Eindämmung der Kriminalität
walka z pustynnieniem
Wüstenausbreitungskontrolle
walka z suszą
Dürreschutz
walka z zanieczyszczeniem
Bekämpfung der Umweltbelastungen
zintegrowana walka ze szkodnikami
integrierte schaedlingsbekaempfung

Przykładowe zdania z "Duck-walk", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z tego powodu Rada zdecydowała się przedłużyć swoją operację walki z piractwem do grudnia 2010 roku.
de Daher hat der Rat entschieden, die Operation gegen die Piraterie bis Dezember 2010 zu verlängern.
pl Na koniec chcę zdecydowanie podkreślić, że odpowiedzialność za walkę z handlem ludźmi spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich.
de Abschließend möchte ich nachdrücklich betonen, dass die primäre Verantwortung für die Bekämpfung des Menschenhandels bei den Mitgliedstaaten liegt.
pl mając na uwadze, że walka z terroryzmem i przestępczością musi mieć właściwą legitymację demokratyczną, co oznacza, że programy udostępniania danych muszą podlegać nieustannej kontroli parlamentarnej i sądowej
de in der Erwägung, dass die Bekämpfung von Terrorismus und Verbrechen demokratisch angemessen legitimiert sein muss, woraus folgt, dass Programme für die gemeinsame Nutzung von Daten jederzeit parlamentarischer Kontrolle und der Überprüfung durch Gerichte unterliegen müssen
pl Głosuję za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ uważam, że taki związek między Chorwacją i UE przyczyni się nie tylko do skuteczniejszej walki ze zjawiskiem, jakim są narkotyki i narkomania, ale również zaowocuje większą solidarnością UE i Chorwacji, która kandyduje do przystąpienia do UE i która - mam nadzieję - stanie się wkrótce pełnoprawnym państwem członkowskim.
de Ich stimme für den Bericht, da die Verbindung zwischen Kroatien und der EU meiner Überzeugung nach nicht nur zu einem wirksameren Kampf gegen die Drogen- und Drogensuchtproblematik führen wird, sondern auch zu mehr Solidarität zwischen der EU und Kroatien, das ja ein Beitrittskandidat ist und - so hoffe ich zumindest - bald ein vollwertiger Mitgliedstaat sein wird.
pl Jest jednak gotowa zobowiązać się do współpracy z Unią Europejską w walce z bezkarnością osób łamiących prawo, w szczególności tych popełniających przestępstwa zdefiniowane w statucie rzymskim.
de Das Land ist jedoch bereit, sich auf eine Zusammenarbeit im Kampf gegen Straflosigkeit mit der Europäischen Union zu festzulegen, insbesondere was die in dem Römischen Statut präzisierten Verbrechen angeht.
pl Pojawia się konsensus, wg którego, by wygrać walkę ze zmianami klimatu, potrzebujemy globalnych wysiłków i wg którego na Bali należy ustanowić proces i treść porozumienia w sprawie klimatu po 2012 r.
de Es bildet sich ein dahingehender Konsens heraus, dass globale Anstrengungen erforderlich sind, um den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen, und dass in Bali der Prozess und der Inhalt des Klimaabkommens für die Zeit nach 2012 vorgezeichnet werden müssen.
pl W wymiarze gospodarczym dodatkowymi gwarancjami powodzenia naszych wspólnych działań jest zapewnienie odpowiedniego i przejrzystego finansowania tej strategii oraz walka z korupcją na wszystkich szczeblach.
de Auf wirtschaftlicher Ebene bilden die Gewährleistung einer angemessenen und transparenten Finanzierung der Strategie und der Kampf gegen die Korruption auf allen Ebenen zusätzliche Garantien für den Erfolg unserer gemeinsamen Aktivitäten.
pl Mimo iż niektórzy posłowie mogą mieć wątpliwości, to właśnie teraz musimy ciężko pracować na nasze wspólnotowe wartości, takie jak rządy prawa, walka z korupcją i podkreślanie wagi niezależnej debaty społecznej w samej Rosji.
de Wenngleich manche Kolleginnen und Kollegen vielleicht Zweifel hegen, müssen wir uns gerade jetzt für gemeinsame Werte wie die Stärkung des Rechtsstaates, Korruptionsbekämpfung und die Hervorhebung der Bedeutung einer unabhängigen Sozialdebatte in Russland einsetzen.
pl W drodze odstępstwa od przepisów załącznika ‧ lit. a) do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ minimalny udział prywatnych środków finansowych wynosi ‧ % całości kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku przyznania pomocy na finansowanie sprzętu, narzędzi lub wymiany silników, w celu znaczącego poprawienia wydajności energetycznej statków rybackich, włącznie z jednostkami zajmującymi się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę, a także w celu obniżenia emisji i przyczyniania się do walki ze zmianami klimatycznymi
de Werden Beihilfen zur Finanzierung von Ausrüstungen oder Fanggeräten oder einem Motoraustausch gewährt, um die Energieeffizienz an Bord von Fischereifahrzeugen, einschließlich Fahrzeugen der kleinen Küstenfischerei, deutlich zu verbessern und um die Emissionen zu verringern und zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen, so beläuft sich die Beteiligung von privaten Begünstigten an diesem Vorhaben abweichend von Anhang ‧ Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ auf mindestens ‧ % der förderfähigen Gesamtkosten pro Vorhaben
pl Sprawozdanie w sprawie skoordynowanej strategii w celu usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi [‧/‧(INI)]- Komisja Gospodarcza i Monetarna
de Bericht: Koordinierte Strategie zur Verbesserung der Bekämpfung des Steuerbetrugs [‧/‧(INI)]- Ausschuss für Wirtschaft und Währung
pl Co ważniejsze, jeżeli poważnie podchodzimy do walki z kryzysem gospodarczym i zapewnienia sobie konkurencyjności, musimy wspólnie realizować nasze dążenia, nie zważając, czy dane państwo członkowskie należy do strefy euro czy nie.
de Wenn wir es mit der Bekämpfung der Wirtschaftskrise ernst meinen und wirklich wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir vor allem gemeinsam vorgehen, unabhängig davon, ob ein Mitgliedstaat Teil des Euroraums ist oder nicht.
pl Środki te przyznano na sfinansowanie Inicjatywy Energetycznej UE (‧ mln EUR), wkład na rzecz międzynarodowego instrumentu finansowania zarządzania ryzykiem towarowym (‧ mln EUR), dostosowanie do nowych zasad sanitarnych i fitosanitarnych UE dla żywności i pasz (‧ mln EUR), wzmocnienie Unii Afrykańskiej (‧ mln EUR), wkład na rzecz Inicjatywy przyspieszonego finansowania Edukacja dla wszystkich (‧ mln EUR), walki z AIDS, malarią i gruźlicą (‧ mln EUR) oraz kosztów funkcjonowania CRP i CTA (‧ mln EUR
de Die Mittel dienen der Finanzierung der Europäischen Energieinitiative (‧ Mio. EUR), des Beitrags zur Finanzierungsfazilität für das internationale Rohstoffpreisrisikomanagement (‧ Mio. EUR), der Anpassung an die neuen gemeinschaftlichen Gesundheits- und Pflanzenschutzvorschriften für Futter- und Nahrungsmittel (‧ Mio. EUR), der Unterstützung der Afrikanischen Union (‧ Mio. EUR), eines Beitrags zur Initiative Bildung für alle (‧ Mio. EUR), der Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose (‧ Mio. EUR) sowie der Betriebskosten des ZUE/TZL (‧ Mio. EUR
pl Walka z centrami offshore i innymi formami uchylania się od opodatkowania jest koniecznością.
de Die Bekämpfung von Offshore-Gesellschaften und anderen Formen der Steuerflucht ist unerlässlich.
pl Akty terroryzmu, które wstrząsają światem, oraz rosnąca przestępczość zorganizowana w obszarze handlu narkotykami i ludźmi wymagają zwiększonych wysiłków w zakresie walki z przestępczością i terroryzmem.
de Terrorakte, die die Welt schockiert haben und die sich ausbreitende organisierte Kriminalität beim Drogen- und Menschenhandel erfordern bessere Maßnahmen zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus.
pl Dodatkowo negatywnie na handel oddziałuje polityka protekcjonizmu przyjęta przez wiele państw jako podstawowe narzędzie walki z recesją.
de Darüber hinaus hat die von vielen Ländern als grundlegendes Instrument im Kampf gegen die Rezession eingesetzte Politik des Protektionismus einen nachteiligen Effekt auf den Handel gehabt.
pl Wierzę, że istnieje tu potencjał, począwszy od walki ze zmianami klimatu, a kończąc na bezpieczeństwie energetycznym, jeśli tylko zechcemy wspólnie pracować na rzecz badań i innowacji w Europie.
de Ich glaube, dass es, von der Bekämpfung des Klimawandels bis hin zur Sicherheit der Energieversorgung, Potenzial gibt, wenn wir bei Forschung und Innovation zusammenarbeiten wollen.
pl Musi popierać wysiłki zmierzające do wzmocnienia wątłego procesu naprawy gospodarczej, do generowania wzrostu i miejsc pracy. UE musi odgrywać główną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego i w walce ze zmianami klimatu.
de Es muss Anstrengungen unterstützen, um die schwache wirtschaftliche Erholung zu fördern und Wachstum und Beschäftigung zu erzeugen, und es muss hinsichtlich der Energiesicherheit und des Klimawandels eine Führungsrolle übernehmen.
pl Panie przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie i panowie! Walka z terroryzmem jest obszarem, w którym Europa musi przełączyć się ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego.
de Verfasser. - (FR) Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Bekämpfung des Terrorismus ist ein Bereich, in dem Europa den Übergang vom Virtuellen zum Konkreten vollziehen muss.
pl Poparłam rzecz jasna sprawozdanie pani Bauer, ponieważ walka z handlem ludźmi jest, i musi pozostać, jednym z naszych priorytetów.
de Selbstverständlich habe ich für den Bericht von Frau Bauer gestimmt, weil die Bekämpfung des Menschenhandels eine unsere Prioritäten ist und bleiben muss.
pl Wyraża zadowolenie z inicjatyw podjętych przez Komisję celem ustanowienia mechanizmów ułatwiających uregulowaną migrację pracowników, o ile istnieje brak proporcji między restrykcyjnymi środkami przyjętymi w ramach walki z nieuregulowaną imigracją a środkami na rzecz imigracji uregulowanej, i wzywa Komisję do prowadzenia całościowej europejskiej polityki migracyjnej oraz zapewnienia, iż działania na szczeblu europejskim przyniosą wartość dodaną, jak ma to miejsce w przypadku wysoko wykwalifikowanej siły roboczej
de begrüßt die Initiativen der Kommission zur Einrichtung von Mechanismen, die die reguläre Arbeitsmigration erleichtern, insoweit, als ein Missverhältnis zwischen den restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der irregulären Einwanderung und solchen zur Förderung der regulären Einwanderung besteht, und fordert die Kommission auf, eine gesamteuropäische Migrationspolitik zu konzipieren, um zu gewährleisten, dass Maßnahmen auf europäischer Ebene einen Mehrwert bieten, wie dies im Hinblick auf hochqualifizierte Arbeitnehmer der Fall ist
pl Skutki były opłakane - kraje zachodnie opuściły Węgrów w ich walce o wolność.
de Allerdings war der Ausgang verheerend: Die Ungarn wurden in ihrem Freiheitskampf von der westlichen Welt im Stich gelassen.
pl Na walkę z zapaleniem płuc, biegunką zakaźną, gruźlicą i malarią - chorobami, które powodują ogromne problemy zdrowotne w krajach rozwijających się, lecz są uleczalne - przeznaczono mniej niż 1% budżetu.
de Lungenentzündungen, infektiöse Durchfallerkrankungen, Tuberkulose und Malaria - Krankheiten, die in den Entwicklungsländern gewaltige Gesundheitsprobleme verursachen, die aber behandelt werden können - nehmen weniger als 1 % des Haushalts in Anspruch.
pl Między innymi, oprócz częstszego składania informacji, zasadom tym odpowiada propozycja uwzględnienia w informacjach wymaganych w ramach walki z oszustwami również danych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług od usługodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do których nabywca jest płatnikiem VAT
de Neben der häufigeren Übermittlung von Informationen gehen auch folgende Vorschläge in dieselbe Richtung: Zum einen sollen im Rahmen der für die Betrugsbekämpfung erforderli-chen Informationen auch Angaben über den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen und Dienstleistungen von einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Leistungser-bringer, für die der Empfänger die Steuer schuldet, eingeholt werden
pl Podsumowując, chciałbym podziękować sprawozdawczyni i powiedzieć, że rok 2010 po prostu musi być szczególnie owocny, jeżeli chodzi o inicjatywy na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego - walki, którą należy teraz postawić na pierwszym miejscu.
de Abschließend, Herr Präsident, möchte ich der Berichterstatterin danken und darauf hinweisen, dass 2010 ein besonders erfolgreiches Jahr im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung sein muss; und dieser Kampf muss zudem noch stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden.
pl Lasy spełniają różnorodne funkcje, przedstawiają znaczącą wartość dla ludzkości i mogą przyczynić się do osiągnięcia przez Wspólnotę celów w dziedzinie rozwoju oraz środowiska, takich jak walka z ubóstwem, trwały rozwój ekonomiczny i społeczny oraz ochrona środowiska
de Wälder haben sehr unterschiedliche Funktionen und Werte für die Menschheit und können zur Verwirklichung der entwicklungs-und umweltpolitischen Ziele der Gemeinschaft wie Bekämpfung der Armut, nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Umweltschutz beitragen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9234 zdań frazy Duck-walk.Znalezione w 5,682 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.