Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Duckwalk   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

cake-walk
cakewalk
Dystrykt Orange Walk
Orange Walk District
Dzień walki z AIDS
Welt-Aids-Tag
Hollywood Walk of Fame
Hollywood Walk of Fame
integrowane działania w walce z chorobami
integriertes pest management
metody walki z chorobami
krankheitsbek.verfahren (pflanze)
sztuki walki
Kampfsport; Kampfsportarten; Kampfkunst
uprawiać sztuki walki
Kampfsport machen
walka
Gefecht; Konflikt; kampf; Bekämpfung; Ringen; Streit; Kampf; Schlacht
walka klas
klassenkampf; Klassenkampf
walka termiczna ze szkodnikami
thermische schaedlingsbekaempfung
walka z bezrobociem
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
walka z dyskryminacją
Kampf gegen die Diskriminierung
walka z erozją
erosionsbekaempfung; Erosionsschutz
walka z grzybami (dezynfekcja)
pilzbekaempfung (desinfektion)
walka z hałasem
Lärmbekämpfung
walka z przestępczością
Verbrechensbekämpfung
walka z przestępczością drobną
Eindämmung der Kriminalität
walka z pustynnieniem
Wüstenausbreitungskontrolle
walka z suszą
Dürreschutz
walka z zanieczyszczeniem
Bekämpfung der Umweltbelastungen
zintegrowana walka ze szkodnikami
integrierte schaedlingsbekaempfung

Przykładowe zdania z "Duck-walk", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Walka ze przestępczością zorganizowaną, w tym handlem ludźmi
de Bekämpfung des organisierten Verbrechens, einschließlich des Menschenhandels
pl Niestety bułgarskie służby specjalne zaangażowane w walkę ze zorganizowaną przestępczością wykształciły u siebie odruch, jakim jest obserwowanie praktycznie wszystkiego, co się rusza i oddycha.
de Leider haben die bulgarischen Sondereinheiten durch ihre Beteiligung an dem Kampf gegen das Verbrechen einen Grundreflex entwickelt, fast alles, das atmet und sich bewegt, zu beobachten.
pl Dlatego wyjątkowo cieszy mnie rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie walki z rakiem w rozszerzonej UE oraz zaproponowane przez Komisję partnerstwo europejskie na rzecz walki z rakiem na lata 2009-2013, które stanowi nową próbę połączenia wszystkich zainteresowanych stron we wspólnym działaniu w duchu owocnego partnerstwa.
de Ich begrüße daher insbesondere die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Krebsbekämpfung in der erweiterten EU und die von der Europäischen Kommission gegründete Europäische Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebsbekämpfung im Zeitraum 2009-2013, die einen neuen Versuch darstellt, alle Interessengruppen an einen Tisch zu holen, um gemeinsam im Sinne einer fruchtbaren Partnerschaft zusammenzuarbeiten.
pl Komisja zapewnia komplementarność pomiędzy Programem a działaniami wspólnotowymi w innych dziedzinach, obejmujących w szczególności edukację, kształcenie zawodowe, kulturę, postawę obywatelską, sport, języki, zatrudnienie, zdrowie, badania naukowe, przedsiębiorczość, działanie zewnętrzne UE, integrację społeczną, równość płci i walkę z dyskryminacją
de Die Kommission sorgt für die Komplementarität zwischen dem Programm und anderen Aktionsbereichen der Gemeinschaft, insbesondere den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Kultur, Bürgerschaft, Sport, Sprachen, Beschäftigung, Gesundheit, Forschung, Unternehmungsgeist, Außenbeziehungen der Europäischen Union, soziale Integration, Gleichstellung der Geschlechter und Bekämpfung der Diskriminierung
pl Rada Europejska oświadczyła, że terroryzm jest rzeczywistym wyzwaniem dla świata i Europy oraz że walka z terroryzmem będzie priorytetowym celem Unii Europejskiej
de September ‧ erklärt, dass der Terrorismus eine wirkliche Herausforderung für die Welt und für Europa darstellt und dass die Bekämpfung des Terrorismus eines der vorrangigen Ziele der Europäischen Union sein wird
pl Odpowiedzialność za tę walkę, która pozostawia coraz mniej miejsca na nowe możliwości, muszą wziąć na siebie wszystkie kraje, począwszy od Stanów Zjednoczonych, do tak zwanych gospodarek wschodzących, jak na przykład Chiny, które emitują znaczne ilości zanieczyszczeń.
de Alle Länder, von den USA bis hin zu den so genannten Schwellenländern, darunter China, die große Umweltverschmutzer sind, müssen auch ihre Verantwortlichkeiten in einem Kampf übernehmen, der immer weniger Raum für neue Möglichkeiten bietet.
pl Tymczasem w Rosji trwa walka między policją a wojskiem o organy Czeczeńców.
de Gleichzeitig hält der Konflikt über von Tschetschenen entnommene Organe zwischen Polizei und Armee in Russland an.
pl Dzięki działaniom OECD i Komisji wiele rajów podatkowych zgodziło się ostatnio współpracować w walce z uchylaniem się od płacenia podatków, znosząc lub ograniczając tajemnicę bankową, tak że żaden kraj nie figuruje już na czarnej liście
de Dank des Engagements der OECD und der Kommission haben sich in letzter Zeit viele Oasen zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Steuerflucht bereit erklärt, indem das Bankgeheimnis abgeschafft oder eingeschränkt wurde, sodass kein Land mehr auf der schwarzen Liste steht
pl Niektórzy rolnicy mówią, że czują się jak przestępcy, usiłując toczyć walkę z różnymi administracyjnymi dokumentami i regulacjami.
de Einige Landwirte fühlen sich nach eigener Aussage wie Verbrecher, wenn sie versuchen, sich mit den zahlreichen verwaltungstechnischen Dokumenten und Regulierungen auseinanderzusetzen.
pl uważa za niedopuszczalne wszelkie formy stwarzania profili do celów walki z terroryzmem; uważa za niedopuszczalne kontynuowanie prac nad systemem PNR UE bez dokonania pełnej oceny porozumień pomiędzy UE i USA oraz UE i Kanadą dotyczących PNR, w szczególności ich wpływu na ograniczenie zagrożeń i zwiększenie bezpieczeństwa oraz na ochronę danych osobowych i wolności obywatelskie
de vertritt die Ansicht, dass jede Form des Profiling im Rahmen von Antiterrormaßnahmen unannehmbar ist, und hält es für unannehmbar, dass die Europäische Union das Projekt eines eigenen PNRSystems verfolgt, ohne dass eine vollständige Bewertung des Übereinkommens zwischen der Europäischen Union und den USA sowie zwischen der Europäischen Union und Kanada über ein solches System vorgenommen wurde, besonders was seine Auswirkungen auf die Verringerung der Bedrohung und die Erhöhung der Sicherheit sowie auf die Privatsphäre und die bürgerlichen Freiheiten und Rechte anbelangt
pl Stosowne jest, aby państwa członkowskie wskazały na potrzeby Urzędu swoje właściwe organy mogące służyć pracownikom Urzędu pomocą wymaganą do pełnienia ich funkcji, w szczególności w tych państwach członkowskich, które nie powołały wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za koordynowanie na szczeblu krajowym walki ze wspólnotowymi nadużyciami finansowymi
de Es ist zweckdienlich, dass die Mitgliedstaaten für das Amt ihre zuständigen Behörden feststellen, die den Bediensteten des Amtes die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Unterstützung leisten können, insbesondere in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat keine spezialisierte Dienststelle eingerichtet hat, deren Aufgabe es ist, die Bekämpfung des Betrugs zu Lasten der Gemeinschaft auf nationaler Ebene zu koordinieren
pl Walka z ubóstwem wśród kobiet jest moralnym obowiązkiem, ale jest także inwestycją społeczną.
de Die Bekämpfung der Frauenarmut ist sowohl eine moralische Verpflichtung als auch eine gesellschaftliche Investition.
pl Walka z nielegalną imigracją nie może się toczyć tylko na stacjach metra w Londynie czy Madrycie, ale musi być prowadzona w działach kadr wielu firm, które zatrudniają nielegalnych pracowników w celu ich wyzysku i pozbawiania ich praw.
de Der Kampf gegen illegale Einwanderung kann nicht nur in den U-Bahn-Stationen von London oder Madrid geführt werden, sondern muss auch in die Personalabteilungen der vielen Unternehmen getragen werden, die illegale Arbeitnehmer beschäftigen und damit ausbeuten und sie ihrer Rechte berauben.
pl Ja sam dostałem w tym tygodniu takie zapytanie: czy Unia Europejska nie myli celów i środków, i zamiast walczyć ze skutkami ocieplenia, rozpoczyna najdroższą w historii ludzkości walkę z wiatrakami, czyli ze zmianami klimatycznymi?
de Ich habe gerade diese Woche eine solche Frage erhalten: Verwechselt die Europäische Union nicht Mittel und Zweck, denn anstatt gegen die Auswirkungen der Erderwärmung anzukämpfen, fängt sie den teuersten Kampf in der Geschichte der Menschheit gegen Windmühlen an, nämlich den Kampf gegen den Klimawandel.
pl Ważne jest, aby Unia Europejska nadal odgrywała wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, i z tego powodu musimy podjąć poważne zobowiązanie do osiągnięcia celu "20/20/20 do roku 2020” (czyli 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20% oszczędności energii i 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych).
de Wichtig ist, dass die Europäische Union auch weiterhin eine führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielt. Aus diesem Grunde müssen wir uns ernsthaft verpflichten, das Ziel "20/20/20 bis 2020" (eine 20 %ige Reduzierung der Treibhausgasemissionen, 20 % Energieeinsparungen und 20 % erneuerbare Energieträger) zu erreichen.
pl Dzięki naszemu projektowi ramowej dyrektywy w sprawie minimalnych dochodów Parlament miał dziś szansę zapewnić Europie ważne narzędzie faktycznej walki z ubóstwem i przyznać każdemu młodemu człowiekowi, osobie dorosłej i osobie w podeszłym wieku, prawo do dochodu na poziomie wystarczającym do wydźwignięcia ubóstwa i w końcu stworzenia warunków godnego życia.
de Durch unseren Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie über ein Mindesteinkommen hat das Parlament heute Gelegenheit gehabt, Europa ein wichtiges Instrument zu geben, mit dessen Hilfe der Kampf gegen die Armut wirklich angegangen werden kann und mit dem jedem Jugendlichen, Erwachsenen und jeder älteren Personen das Recht auf ein Einkommen gegeben wird, das ausreicht, sie aus der Armut zu befreien und ihnen endlich ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
pl Powinny zostać wdrożone programy walki ze szkodliwymi organizmami, włączając metody naturalne
de Es müssen daher Programme zur Bekämpfung der Schadorganismen, unter anderem mit biologischen Methoden, durchgeführt werden
pl Teoretycznie możliwe jest, że celem nie będzie jedynie walka z terroryzmem, ale także radzenie sobie z kradzieżami rowerów lub oszustwami bankowymi.
de Somit besteht theoretisch die Möglichkeit, dass es nicht nur um den Kampf gegen Terrorismus geht, sondern auch darum, gegen Fahrraddiebstahl oder Bankbetrug vorzugehen.
pl Oznacza to walkę z piractwem i w związku z tym wzmocnienie operacji "Atlanta”.
de Das bedeutet die Bekämpfung von Piraterie und somit eine Stärkung der Operation Atalanta.
pl W obydwu projektach rezolucji wspomniano takie wartości europejskiej polityki sąsiedztwa, jak demokracja, praworządność, a także poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności mediów, niezależności sądownictwa i walki z korupcją.
de So wird sich in beiden Entschließungsanträgen auf ENP-Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Medienfreiheit, der Unabhängigkeit der Justiz und der Bekämpfung der Korruption, berufen.
pl Symbol walki o niezależność od władzy komunistycznej - Stocznia Gdańska - musi pozostać stocznią.
de Als Symbol für den Kampf um Befreiung von der kommunistischen Herrschaft muss die Danziger Werft eine Schiffswerft bleiben.
pl A co w przypadku niewinnych cywilów, którzy nie biorą udziału w walce, co z kobietami i dziećmi?
de Was ist mit den unschuldigen Zivilsten, den nicht am Kampf Beteiligten, den Frauen und Kindern?
pl W Indiach nieudolna walka z przemytnikami doprowadziła do sytuacji, w której dramatyczny wzrost kłusownictwa ponownie zagroził populacji np. tygrysa bengalskiego.
de In Indien hat zum Beispiel ein unbeholfener Kampf gegen Schmuggler zu der Situation geführt, dass die Population des Bengalischen Tigers durch den dramatischen Anstieg von Wilderei erneut bedroht ist.
pl mając na uwadze, że korzystne dla UE byłoby ustanowienie lepiej skoordynowanej strategii walki z dopingiem, szczególnie poprzez przyjęcie wspólnych stanowisk wobec WADA, UNESCO i Rady Europy oraz poprzez wymianę informacji i najlepszych rozwiązań między rządami oraz krajowymi organizacjami i laboratoriami antydopingowymi
de in der Erwägung, dass für die Union ein koordinierterer Ansatz im Kampf gegen Doping von Nutzen wäre, insbesondere durch die Festlegung gemeinsamer Standpunkte mit der WADA, der Unesco und dem Europarat sowie durch den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen Regierungen, nationalen Dopingbekämpfungsstellen und-labors
pl UE nadal zajmuje czołową pozycję we wspólnej walce i praktycznej pracy służącym zapobieganiu nielegalnemu obrotowi bronią strzelecką i lekką, jego zwalczaniu i eliminowaniu we wszystkich aspektach i jest zaangażowana w realizację programu działania ONZ na szczeblu UE
de Die EU nimmt weiterhin eine führende Rolle bei den gemeinsamen Maßnahmen und der praktischen Arbeit zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ein und sie setzt sich für die Durchführung des VN-Aktionsprogramms auf EU-Ebene ein
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9234 zdań frazy Duck-walk.Znalezione w 1,47 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.