Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Duckwalk   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (32)

cake-walk
cakewalk
Crip Walk
Crip Walk
Dystrykt Orange Walk
Orange Walk District
Dzień walki z AIDS
Welt-Aids-Tag
Hollywood Walk of Fame
Hollywood Walk of Fame
integrowane działania w walce z chorobami
integriertes pest management; Integriertes Pest Management; Ipm
metody walki z chorobami
krankheitsbek.verfahren (pflanze)
Orange Walk
Orange Walk Town
sztuka walki
Kampfkunst; Kampfsport
sztuki walki
Kampfsport; Kampfsportarten; Kampfkunst
uprawiać sztuki walki
Kampfsport machen
walka
Gefecht; Konflikt; kampf; Bekämpfung; Ringen; Streit; Kampf; Schlacht; ringen
walka klas
klassenkampf; Klassenkampf
walka termiczna ze szkodnikami
thermische schaedlingsbekaempfung; thermische Bekämpfung; thermische Schaedlingsbekämpfung
walka z bezrobociem
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
walka z dyskryminacją
Kampf gegen die Diskriminierung
walka z erozją
erosionsbekaempfung; Erosionsschutz; Erosionsbekämpfung
walka z grzybami
Desinfektion; Bakterienbekämpfung; Pilzbekämpfung
walka z grzybami (dezynfekcja)
pilzbekaempfung (desinfektion)
walka z hałasem
Lärmbekämpfung
walka z przestępczością
Verbrechensbekämpfung
walka z przestępczością drobną
Eindämmung der Kriminalität
walka z pustynnieniem
Wüstenausbreitungskontrolle
walka z suszą
Dürreschutz
walka z zanieczyszczeniem
Bekämpfung der Umweltbelastungen
walki biologicznej
biologische Kriegsführung
You’ll Never Walk Alone
You’ll Never Walk Alone
zintegrowana walka ze szkodnikami
integrierte schaedlingsbekaempfung; integrierte Bekämpfung; integrierte Krankheitsbekämpfung; integrierte Schaedlingsbekämpfung; integrierter Pflanzenschutz
zwierzę do walki
kampftier; Kampftier

Przykładowe zdania z "Duck-walk", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z zadowoleniem przyjmuję wspólny wniosek dotyczący inicjatywy szczepienia przeciwko gruźlicy, ponieważ uważam, że szczepienia w połączeniu z najbardziej skutecznymi testami wykrywającymi zakażenie i jak najlepszym leczeniem to nasza główna broń w walce z tą chorobą.
de Ich begrüße den gemeinsamen Entschließungsantrag zur Tuberkulose-Impfstoff-Initiative, da ich denke, dass die Impfstoffe in Verbindung mit den wirksamsten Tests zum Nachweis der Infektion und den besten Behandlungsmethoden die wichtigste Waffe im Kampf gegen diese Krankheit sind.
pl Urzędujący przewodniczący Rady mówi pewne rzeczy i wydaje hipotetyczne oświadczenia w stylu: "walka z terroryzmem musi się odbywać przy poszanowaniu podstawowych praw człowieka”.
de Herr Ratspräsident! Sie sagen uns und bekunden in hypothetischen Erklärungen: "Die Bekämpfung des Terrorismus muss unter Achtung der Grundrechte erfolgen".
pl W wielu dziedzinach, począwszy od wspólnej reakcji na obecny kryzys finansowy i gospodarczy, po kwestię walki ze zmianami klimatycznymi czy wspieranie praw człowieka i dwustronne stosunki gospodarcze, pojawiła się nadzieja, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone będą w nich rzeczywiście współpracować i przewodzić
de In vielen Bereichen- von der gemeinsamen Bewältigung der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise bis hin zu den Themen Klimawandel, Förderung der Menschenrechte und bilaterale Wirtschaftspartnerschaft- besteht die begründete Hoffnung, dass die EU und die USA wieder aufeinander zugehen und eine Führungsrolle übernehmen
pl uznając rolę odgrywaną przez Uzbekistan w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, ale podkreślając też kluczową potrzebę kontynuowania tej walki poprzez środki zgodne z prawem, które nie ciemiężą całego społeczeństwa i respektują prawa człowieka
de in Anerkennung der Rolle, die Usbekistan bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus spielt, jedoch unter nachdrücklichem Hinweis darauf, dass es unbedingt notwendig ist, diesen Kampf mit legalen Mitteln zu führen, die nicht die gesamte Gesellschaft unterdrücken und die Menschenrechte missachten
pl Podsumowując, apelujemy do tych trzech krajów o zagwarantowanie wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń i wolności środków masowego przekazu, jak również o sprawiedliwy i uczciwy dostęp opozycji do mediów. Prosimy również o nasilenie walki z korupcją i stworzenie korzystnych warunków dla inwestycji.
de Zusammenfassend fordern wir die drei Länder auf, die Meinungs-, Versammlungs- und Medienfreiheit sowie einen ausgewogenen und fairen Zugang der Opposition zu den Medien zu gewährleisten, den Kampf gegen die Korruption zu intensivieren und ein investitionsfreundliches Klima herzustellen.
pl W naszych stosunkach transatlantyckich, dla przykładu, musimy nalegać na opracowanie wspólnej strategii walki z terroryzmem, która szanować będzie podstawowe prawa i prywatność.
de Im Rahmen unserer transatlantischen Beziehungen müssen wir beispielsweise darauf bestehen, dass eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus unter Achtung der Grundrechte und der Privatsphäre festgelegt wird.
pl na piśmie. - (PT) Głosowałam za sprawozdaniem pani poseł Angelilli w sprawie walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą, ponieważ uważam za konieczne zaktualizowanie sposobów zwalczania wszystkich form wykorzystywania dzieci, tak aby zapewnić na obszarze Unii Europejskiej wysoki poziom ochrony dzieci.
de schriftlich. - (PT) Ich habe für den Angelilli-Bericht zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie gestimmt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, die Instrumente zur Bekämpfung aller Formen der Ausbeutung von Kindern an neue Gegebenheiten anzupassen. Auf diese Weise kann in der Europäischen Union ein hohes Maß an Schutz für Kinder sichergestellt werden.
pl wnosi wkład w wojskowe aspekty walki z terroryzmem w ramach EPBiO
de Er leistet einen Beitrag zu den militärischen Aspekten der ESVP-Dimension der Terrorismusbekämpfung
pl Dotyczy to w dużej mierze wymiaru sprawiedliwości, w tym niezmiernie ważnych kwestii migracji i walki z przestępczością zorganizowaną.
de Dies betrifft zu einem großen Teil das Justizsystem und die extrem wichtigen Fragen in Bezug auf Migration und den Kampf gegen das organisierte Verbrechen.
pl Uważam, że Komisja Budżetowa we współpracy z komisjami dobrze sobie radzi w tej walce na dwa fronty.
de Ich bin davon überzeugt, dass der Haushaltsausschuss diesen doppelten Kampf in Zusammenarbeit mit den Ausschüssen recht gut handhabt.
pl mając na uwadze, że piractwo stanowi następne poważne wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa w regionie Rogu Afryki; mając na uwadze, że walki z piractwem nie uda się wygrać jedynie metodami wojskowymi, ale wynik jej zależy głównie od skutecznego promowania pokoju, rozwoju i budowania państwowości w Somalii; mając na uwadze, że wskutek piractwa Światowy Program Żywnościowy (WFP) musiał zawiesić dostawę pomocy żywnościowej dla Somalii, co pogorszyło i tak już niepewną sytuację humanitarną
de in der Erwägung, dass die Piraterie eine weitere sicherheitspolitische Herausforderung für die Region am Horn von Afrika ist, in der Erwägung, dass eine erfolgreiche Bekämpfung der Piraterie mit militärischen Mitteln nicht möglich ist, sondern vor allem an die erfolgreiche Förderung des Friedens, der Entwicklung und des Aufbaus des Staates in Somalia gebunden ist; in der Erwägung, dass das Welternährungsprogramm (WEP) seine Nahrungsmittellieferungen an Somalia aufgrund von Piraterie einstellen musste, wodurch sich die bereits angespannte humanitäre Lage weiter verschlechtert hat
pl (PT) Panie przewodniczący! Świętujemy dziś setną rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet, który stał się symbolem rewolucyjnej walki.
de (PT) Herr Präsident, heute begehen wir den hundertsten Jahrestag der Ausrufung des Internationalen Frauentages, der zum Symbol für einen revolutionären Kampf geworden ist.
pl Zintensyfikowanie walki z korupcją na wszystkich szczeblach i opracowanie kompleksowego publicznego sytemu kontroli finansowej w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w wydatkowaniu środków publicznych
de Intensivierung der Korruptionsbekämpfung auf allen Ebenen und Entwicklung eines umfassenden Kontrollsystems für die öffentlichen Finanzen, um Transparenz und Rechenschaftspflicht bei den öffentlichen Ausgaben zu stärken
pl Drugim z nich jest zmiana w naszej gospodarce konieczna do walki z emisją gazów cieplarnianych i zmianą klimatu.
de Die zweite besteht in einem Wandel, der zur Bekämpfung der Treibhausgasemissionen und der Klimaerwärmung von wesentlicher Bedeutung ist.
pl Przedmiotowa dobrowolna umowa o partnerstwie między Unią Europejską a Kamerunem stanowi dobry przykład na to, jak dzięki odpowiedzialnym zakupom możemy przyczyniać się do poprawy jakości środowiska w krajach trzecich, czy też na świecie, zmniejszenia zanieczyszczenia i walki ze zmianami klimatycznymi, ubóstwem i korupcją.
de Dieses Freiwillige Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kamerun ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir durch verantwortungsvollen Einkauf einen positiven Einfluss auf die Umweltqualität in Drittländern oder der Welt im Allgemeinen, die Verringerung der Umweltbelastung und die Bekämpfung von Klimawandel, Armut und Korruption ausüben können.
pl Jak zwrócono uwagę, bieżący rok jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, które stanowią szczególnie trudny problem w okresie recesji, dlatego też prosiliśmy o warunkowy charakter socjalnych pakietów pomocowych, by osoby najbardziej wykluczone nie poczuły się jeszcze bardziej wyrzucone poza margines.
de Wie bereits gesagt wurde, ist dieses Jahr das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung; das ist schwer in Zeiten der Rezession, das wissen wir. Deshalb verlangen wir die Aufstellung eines sozialpolitischen Vorbehalts bei Rettungspaketen, damit diejenigen, die am stärksten ausgegrenzt sind, nicht noch weiter in Rückstand geraten.
pl Obecnie rolnicy są przyzwyczajeni do walki z warunkami pogodowymi, tak aby wyjść z niej cało, ale w tej sytuacji moglibyśmy i powinniśmy pomóc tym niewielkim obszarom.
de Bauern sind es zwar gewöhnt, für ihr Überleben mit dem Wetter zu kämpfen. Aber bei dieser Gelegenheit kann und muss diesen kleinen Gebieten geholfen werden.
pl podkreśla, że zarówno proces demokratyzacji jak i walka z bezkarnością w Republice Czeczenii odczują pozytywne skutki działalności niezależnych organizacji praw człowieka, oraz wzywa Rosję do umożliwienia niezależnym mediom, międzynarodowym i krajowym organizacjom humanitarnym oraz obserwatorom uzyskania swobodnego wjazdu do Czeczenii, a także do zapewnienia im, na ile to możliwe, bezpiecznych warunków pracy
de betont, dass starke und unabhängige Menschenrechtsorganisationen mit ihrer Arbeit sowohl den demokratischen Prozess als auch den Kampf gegen die Straffreiheit in der Republik Tschetschenien fördern, und fordert Russland auf, unabhängigen Medien, internationalen und inländischen humanitären Organisationen und Menschenrechtsbeobachtern uneingeschränkten Zugang zu Tschetschenien zu gewähren und so weit wie möglich dazu beizutragen, dass ihnen sichere Arbeitsbedingungen eingeräumt werden
pl Walka z oszustwami podatkowymi jest niezmiernie ważnym tematem dla UE, a my musimy wciąż odgrywać wiodącą rolę na tym polu.
de Der Kampf gegen Steuerbetrug ist für die EU ein extrem wichtiges Thema und wir müssen unsere Führungsrolle auf diesem Gebiet beibehalten!
pl Sprzeciw wobec tego sprawozdania ze strony prawicy oznacza, że udzielanie ofiarom pomocy, uznając w każdym państwie członkowskim wspieranie działalności terrorystycznej za przestępstwo i podkreślając konieczność dialogu politycznego, nie będzie stanowić jednego z elementów spójnej europejskiej strategii walki z terroryzmem.
de Mit ihrer Ablehnung des Berichts hat die Rechte verhindert, dass Hilfe für die Opfer, die Einstufung der Unterstützung terroristischer Aktivitäten als Straftatbestand in allen Mitgliedstaaten und die Förderung des politischen Dialogs nicht Bestandteil einer einheitlichen europäischen Antiterrorismusstrategie sind.
pl wzywa Komisję do dalszego odgrywania wiodącej roli w walce o zapobieganie zmianom klimatycznym i do opracowania strategii mających na celu włączenie lotnictwa do systemu handlu prawami do emisji gazów; wzywa Komisję do stworzenia ram przygotowujących drogę dla dalszych zobowiązań w zakresie redukcji emisji w okresie po wygaśnięciu Protokołu z Kyoto, tj. po ‧ r., co dostarczy dalszych bodźców do korzystania ze środków rynkowych dla realizacji tych celów
de fordert die Kommission auf, auch weiterhin eine führende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels wahrzunehmen und Strategien zu entwickeln, um auch den Flugbetrieb in das System des Handels mit Emissionsrechten einzubeziehen; fordert die Kommission auf, einen Rahmen zu schaffen, der den Weg für weitere Verpflichtungen zu Emissionssenkungen für die Zeit nach ‧ im Anschluss an Kyoto ebnet, und in diesem Zusammenhang neue Anreize zur Nutzung der Mechanismen des Marktes zur Erreichung der gesetzten Ziele zu schaffen
pl Decyzja Parlamentu Europejskiego dotycząca warunków oraz trybu prowadzenia dochodzeń wewnętrznych w zakresie walki z przestępstwami finansowymi, korupcją oraz wszelką nielegalną działalnością szkodliwą dla interesów Wspólnot
de Beschluss des Europäischen Parlaments über die Bedingungen und Modalitäten der internen Untersuchungen zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der Interessen der Gemeinschaften
pl Jak powiedziałem na początku mojej przemowy, walka z międzynarodowym terroryzmem może być skuteczna tylko dzięki wspólnym wysiłkom oraz poszanowaniu wartości i podstawowych zasad postępowania, jakie łączą Unię Europejską i Stany Zjednoczone.
de Wie ich zu Beginn meiner Rede betont habe, kann der internationale Terror nur durch gemeinsame Anstrengungen und die Achtung der gemeinsamen Wertvorstellungen und Grundsätze der EU und der Vereinigten Staaten wirkungsvoll bekämpft werden.
pl Pomoc na rzecz walki z chorobami zwierzęcymi
de Beihilfe zur Bekämpfung von Tierkrankheiten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9234 zdań frazy Duck-walk.Znalezione w 1,857 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.