Tłumaczenia na język niemiecki:

  • 95 Thesen von Martin Luther   
    (  f)

Przykładowe zdania z "95 Tez Marcina Lutra", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dawniej zawarty w rodzaju Lutra
de war früher in der Gattung Lutra enthalten
pl Grał w Lutrze, Nikt nie kocha albatrosa i reklamach telewizyjnych
de Er war in Luther und Keiner liebt Albatrosse und in vielen TV- Werbespots
pl obejmuje synonim Lutraannectens, Lutraenudris, Lutra incarum oraz Lutra platensis
de enthält die Synonyme Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum und Lutra platensis
pl Grał w Lutrze i Nikt nie kocha albatrosa, robi też reklamy dla TV
de Er war in Luther und Keiner liebt Albatrosse und ist viel im Fernsehen
pl Trafny obraz hipokryzji religijnej pokazano w Lutrze
de Ein gutes Bild der Scheinheiligkeit organisierter Religion sah man in Luther
pl Z jednej strony, użycie wnyków z ogranicznikiem zostało dopuszczone na obszarach Aldenanueva de la Sierra i Mediana de Voltoya, co jest jednoznaczne z dopuszczeniem polowań lub świadomych ingerencji w obrębie gatunku lutra lutra (wydra), wymienionego w załączniku ‧ do dyrektywy wśród gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony
de Zum einen sei der Gebrauch von Schlingen mit Bremsvorrichtung in den Bezirken Aldeanueva de la Sierra und Mediana de Voltoya erlaubt worden, was die absichtliche Jagd oder die Störung einer in Anhang ‧ der Richtlinie aufgeführten besonders zu schützenden Tierart von gemeinschaftlichem Interesse, der Lutra lutra (Fischotter), mit sich bringe
pl Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego i Michaela Cashmana, w imieniu komisji PETI, do Rady: Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (B
de Mündliche Anfrage (O-‧/‧) vonMarcin Libicki und Michael Cashman im Namen des PETI-Ausschusses an den Rat: Informationsreise nach Andalusien, Valencia und Madrid (B
pl Obecnie producenci z Poznania sprzedają w dniu Świętego Marcina średnio ‧ ton tego wyrobu, natomiast w skali rocznej sprzedaż wynosi około ‧ ton
de Gegenwärtig verkaufen die Posener Hersteller anlässlich des Martinstages durchschnittlich ‧ Tonnen des Erzeugnisses, während die Verkaufsmenge über das ganze Jahr hinweg gesehen rund ‧ Tonnen beträgt
pl Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego i Michaela Cashmana, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (B
de Mündliche Anfrage (O-‧/‧) vonMarcin Libicki und Michael Cashman im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Informationsreise nach Andalusien, Valencia und Madrid (B
pl Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego do Komisji, w imieniu komisji PETI, dotyczące: Kodeksu dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego (B
de Mündliche Anfrage (O-‧/‧) vonMarcin Libicki im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Kodex bewährter Praktiken bei Multipler Sklerose (B
pl Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie (B
de Mündliche Anfrage (O-‧/‧) von Marcin Libicki im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Illegale Vogeljagd in Malta (B
pl Marcina Czernca (Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki) (nr
de von Marcin Czerniec (Wójt Gminy Kaminiec Ząbkowicki) (Nr
pl W tej sytuacji przemawiające konkretami sprawozdanie posła Marcina Libickiego powinno zostać przyjęte i uwzględnione przy podejmowaniu decyzji.
de Unter diesen Umständen sollte der Bericht von Marcin Libicki, der überzeugende und sachbezogene Informationen enthält, bei der Beschlussfassung berücksichtigt werden.
pl Tomasza Marcina Artura Mielniczuka (nr
de von Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (Nr
pl Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Włączenie zwrotu Famagusty (Varosha) jej prawowitym mieszkańcom do kompleksowych działań mających na celu zakończenie izolacji społeczności Turków cypryjskich (B
de Mündliche Anfrage (O-‧/‧) vonMarcin Libicki im Namen des PETI-Ausschusses an die Kommission: Einbeziehung der Rückgabe des Sperrgebiets Varosha an die rechtmäßigen Bewohner in den Maßnahmenkatalog zur Beendung der Isolierung der türkischen Gemeinschaft Zyperns (B
pl Nikiforosa Diamandurosa. Wyrażam w ten sposób pogląd UEN i stanowisko przewodniczącego Komisji Petycji pana Marcina Libickiego, który nie mogąc uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu, prosił mnie o to.
de Ich gebe hier die Meinung der Fraktion Union für das Europa der Nationen wieder sowie die von Herrn Marcin Libicki, dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses, der an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen kann und mich gebeten hat, ihn zu vertreten.
pl Do 2020 roku utrzymano cel w wysokości 147 g CO2/km, a kary za nieprzestrzeganie przepisów obniżono ze 120 do 95 euro za gram.
de Beim Ziel 2020 wurde an 147 g/km festgehalten, und die Strafen bei Nichterfüllung wurden von 120 EUR/g auf 95 EUR/g gesenkt.
pl System statystyk turystycznych jest regulowany obecnie dyrektywą 95/57/WE w sprawie gromadzenia danych statystycznych w tym sektorze.
de Das System der Tourismusstatistik wird gegenwärtig über die Richtlinie 95/57/EG über die Erhebung statistischer Daten in diesem Bereich geregelt.
pl Żałuję, że nie osiągnęliśmy w tej sprawie kompromisu w komisji i mam nadzieję, że na posiedzeniu plenarnym wyślemy mocny sygnał poprzez zdefiniowanie produktów oszczędnościowych jako produktów, które gwarantują 90% kapitału, a nie 95%, co proponuje Komisja.
de Ich bedaure, dass wir im Ausschuss zu diesem Punkt keinen Kompromiss gefunden haben und hoffe, dass die Plenarsitzung ein starkes Zeichen setzt, indem sie Sparprodukte als solche Produkte definiert, die 90% des Kapitals garantieren und nicht nur 95 %-Produkte, wie es die Kommission vorschlägt.
pl Panie i panowie! Przygotowujecie się do głosowania nad ewentualnym udzieleniem absolutorium za rok 2007 - za rok, w odniesieniu do którego audytorzy mówią teraz, że we wszystkich dziedzinach budżetu, z wyjątkiem funduszy strukturalnych, aż 95% lub więcej płatności nie jest obciążone poważnym błędem finansowym.
de Meine Damen und Herren, heute bereiten Sie sich darauf vor, abzustimmen, ob eine Entlastung für 2007 bewilligt wird, einem Jahr, für das die Rechnungsprüfer jetzt sagen, dass für alle Haushaltsbereiche, außer dem Bereich der Strukturfonds, 95 % oder mehr der Zahlungen frei von ernsthaften finanziellen Fehlern sind.
pl Jeżeli chodzi o redukcję arsenałów jądrowych, priorytetem jest dalsze zmniejszanie dwóch najważniejszych, czyli rosyjskiego i amerykańskiego, które łącznie stanowią 95% broni jądrowej na świecie.
de Für die Reduzierung der Atomwaffenarsenale insgesamt gilt weiterhin, dass die Verkleinerung der Bestände Russlands und der Vereinigten Staaten oberste Priorität hat, die insgesamt 95 % der weltweit vorhandenen Atomwaffen ausmachen.
pl Obecnie 95% wydawanych nagrań pochodzi od czterech dużych firm płytowych.
de Gegenwärtig stammen 95 % dessen, was in den Vertrieb kommt, von vier großen Plattenproduzenten.
pl Poza tym dyrektywa 95/46/EC w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz dyrektywa 2002/58/EC w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej dotyczą także danych zatrzymanych na mocy przedmiotowej dyrektywy.
de Daneben gelten die Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und die Richtlinie 2002/58 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation ebenfalls für Daten, die gemäß der Richtlinie gespeichert werden.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 715 zdań frazy 95 Tez Marcina Lutra.Znalezione w 1,095 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.