Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Geburtstagswünsche   
    (  f)

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

otrzymać życzenia urodzinowe
Geburtstagsglückwünsche bekommen

Przykładowe zdania z "życzenia urodzinowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pragnę przekazać panu nasze najlepsze życzenia od kolegów z Ukrainy, aby jak najszybciej zakończone zostało tworzenie nowego rządu i aby rozpoczęły się prace nad istotnymi zadaniami, które czekają na ten rząd.
de Ich wünsche unseren Kollegen aus der Ukraine beim Abschluss der Regierungsbildung und für die vor ihnen liegenden Aufgaben alles Gute.
pl Zawieszenie sankcji na dłużej umożliwia nam podtrzymanie dialogu, zgodnie z wyraźnym życzeniem wyrażonym przez społeczeństwo obywatelskie, w tym na forum, które niedawno, bo 4 marca, miało miejsce w Parlamencie Europejskim.
de Die längere Aussetzung der Sanktionen ermöglicht uns die Aufrechterhaltung eines Dialoges - genau so, wie die Zivilgesellschaft selbst es ausdrücklich von uns gefordert hat, unter anderem erst kürzlich in dem Forum im Europäischen Parlament am 4. März.
pl wyraża ubolewanie z powodu faktu, że choć Komisja przedstawiła dość proste i łatwe w kontrolowaniu systemy nakładów połowowych, zostały one znacznie skomplikowane przez szereg odstępstw wprowadzonych na życzenie państw członkowskich podczas debat w Radzie, przez co znacznie zmniejszono możliwości sprawowania kontroli nad całym systemem
de bedauert, dass- auch wenn die Kommission relativ einfache und kontrollierbare Regelungen für den Aufwand vorgeschlagen hat- das System aufgrund einer großen Zahl von Ausnahmen, die auf Antrag von Mitgliedstaaten bei den Debatten im Rat eingeführt wurden und die die Kontrollierbarkeit des gesamten Systems beträchtlich verringert haben, sehr viel komplizierter gestaltet wurde
pl Z wyjątkiem informacji poufnych w rozumieniu art. ‧ dyrektywy ‧/EWG, Państwa Członkowskie zachowują sprawozdanie kontrolne na temat etofumesatu do konsultacji dla wszystkich zainteresowanych stron i udostępniają je im na specjalne życzenie
de Die Mitgliedstaaten stellen den Beurteilungsbericht für Ethofumesat (mit Ausnahme von vertraulichen Informationen im Sinne von Artikel ‧ der Richtlinie ‧/EWG) allen Interessierten zur Einsicht zur Verfügung oder machen ihn gegebenenfalls auf besonderen Antrag zugänglich
pl Jeżeli osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej pomaga osoba towarzysząca, należy zezwolić tej osobie na udzielanie, na życzenie, koniecznej pomocy w porcie oraz podczas wejścia na pokład i zejścia z pokładu
de Wird ein behinderter Mensch oder eine Person mit eingeschränkter Mobilität von einer Begleitperson unterstützt, so ist dieser Person auf Verlangen zu gestatten, im Hafen sowie beim Ein- und Ausschiffen die notwendige Hilfe zu leisten
pl Aby umożliwić eksportującym producentom z ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych (MET) lub o indywidualne traktowanie (IT), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym producentom eksportującym oraz wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom, które wyraziły zainteresowanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
de Damit die ausführenden Hersteller in der VR China, sofern sie es wünschten, Anträge auf Marktwirtschaftsbehandlung (MWB) bzw. individuelle Behandlung (IB) stellen konnten, sandte die Kommission entsprechende Antragsformulare an die bekanntermaßen betroffenen ausführenden Hersteller sowie an alle anderen Unternehmen, die sich innerhalb der in der Einleitungsbekanntmachung gesetzten Fristen meldeten
pl Przedstawiciele, których życzeniem jest wypowiadanie się w jakimkolwiek innym języku, są odpowiedzialni za zapewnienie tłumaczenia na jeden z języków roboczych
de Vertreter, die sich in einer anderen Sprache äußern möchten, tragen dafür Sorge, dass in eine der Arbeitssprachen gedolmetscht wird
pl Nasza rezolucja stanowi polityczny apel do Komisji, wyraża nasze życzenie, by położono większy nacisk na wezwanie do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań, a także jest wyrazem protestu przeciw ograniczeniom dotyczącym przywozu wyrobów europejskich do Chin.
de Unsere Entschließung ist ein politischer Appell an die Kommission, sie ist Ausdruck unseres Wunsches, dass die Einhaltung internationaler Verpflichtungen mit mehr Nachdruck verlangt werden muss, und sie ist ein Protest gegen die chinesischen Handelsbarrieren für europäische Produkte.
pl W przeszłości ser dostarczany był do sieci handlowej w drewnianych skopkach o masie od ‧ do ‧ kg, z których sprzedawcy nabierali porcje zgodnie z życzeniem konsumentów
de In den Handel kam der Käse ursprünglich in Holzgefäßen von ‧-‧ kg Inhalt, denen der Händler die vom Kunden gewünschte Menge entnahm
pl (PL) Pani przewodnicząca! Mimo postępów osiągniętych przez Turcję na drodze akcesji, wiele pozostaje jednak do życzenia, jeśli chodzi o proces demokratyzacji tego kraju.
de (PL) Frau Präsidentin! Trotz der Fortschritte, die von der Türkei auf dem Weg zum Beitritt erzielt wurden, lässt noch vieles zu wünschen übrig, was den Prozess der Demokratisierung dieses Landes betrifft.
pl Bardzo niedawno, 17 stycznia, dyskutowaliśmy tutaj w Izbie na temat sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i przyjęliśmy rezolucję, która wyrażała nasze życzenie zakończenia wszystkich okrucieństw.
de Vor kurzem, am 17. Januar, haben wir in diesem Hause über die Lage in der Demokratischen Republik Kongo diskutiert und eine Entschließung angenommen, in der der Wunsch geäußert wird, sämtlichen Gräueltaten ein Ende zu bereiten.
pl W przypadku gdy środki spożywcze są oferowane do sprzedaży konsumentowi końcowemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez paczkowania lub gdy środki spożywcze są pakowane w miejscach sprzedaży na życzenie konsumenta, lub paczkowane do sprzedaży bezpośredniej Państwa Członkowskie przyjmują szczegółowe zasady dotyczące sposobu przedstawiania danych szczegółowych określonych w art. ‧ i art. ‧ ust
de Bei Lebensmitteln, die dem Endverbraucher und gemeinschaftlichen Einrichtungen in nicht vorverpackter Form feilgeboten werden oder die auf Wunsch des Käufers am Verkaufsort verpackt oder im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt werden, regeln die Mitgliedstaaten die Art und Weise, in der die in Artikel ‧ und Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Angaben gemacht werden
pl na piśmie. - (FI) Panie przewodniczący! Szanuję wyrażone jednoznacznie życzenia pana urzędującego przewodniczącego Rady, Nicholasa Sarkozy'ego, który chce ambitnie pracować nad kwestiami energetycznymi UE oraz nad pakietem klimatycznym i wypracować konwencję w tym zakresie w trakcie prezydencji francuskiej.
de schriftlich. - (FI) Herr Präsident! Ich respektiere den deutlichen Wunsch des Herrn Ratspräsidenten, eine ehrgeizige Haltung in Bezug auf das Energie- und Klimapaket der EU einzunehmen und noch während der französischen Ratspräsidentschaft ein Übereinkommen in dieser Frage zu erreichen.
pl Po pierwsze, zgodnie z Państwa życzeniem testy warunków skrajnych na 2011 rok zostały faktycznie ulepszone, szczególnie pod sześcioma względami, które chciałbym Państwu krótko przedstawić.
de Zunächst einmal wurden die Stresstests für 2011, wie von Ihnen gewünscht, echten Verbesserungen unterzogen, insbesondere in sechs Bereichen, über die ich Sie kurz informieren möchte.
pl prowadzący badanie lub, tam gdzie to stosowne, główny prowadzący badanie w każdej chwili uwzględni jednoznaczne życzenie małoletniego zdolnego do wyrażania opinii i oceny powyższych informacji, dotyczące jego odmowy udziału w badaniu lub wycofania z niego
de der von einem Minderjährigen, der sich eine eigene Meinung bilden kann und die erhaltenen Informationen zu beurteilen weiß, ausdrücklich geäußerte Wunsch, nicht an der klinischen Prüfung teilzunehmen oder sie zu irgendeinem Zeitpunkt zu beenden, vom Prüfer und gegebenenfalls vom Hauptprüfer berücksichtigt wird
pl Po przypisaniu, jeżeli świadectwo refundacji nie jest zarejestrowane na mocy art. ‧ ust. ‧, egzemplarz nr ‧ świadectwa jest zwracany posiadaczowi lub na życzenie eksportera przechowywany przez organ odpowiedzialny za wypłaty refundacji
de Ist die Erstattungsbescheinigung nicht registriert im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧, wird nach Abschreibung das Exemplar Nr. ‧ dem Inhaber zurückgegeben oder auf Antrag des Beteiligten von der zahlenden Stelle aufbewahrt
pl Jakakolwiek dalsza opieka na życzenie klienta
de die von einem Kunden benötigte laufende Nachsorge
pl Na życzenie producenta, wszystkie zespoły siedzenia pozostaną nieobciążone przez minimalny okres ‧ minut poprzedzający instalację maszyny ‧-D H
de Auf Verlangen des Herstellers müssen alle Sitzgruppen für eine Dauer von mindestens ‧ Minuten vor dem Aufsetzen der ‧DH-Einrichtung unbelastet bleiben
pl Od wielu lat życzenia producentów koncentrują się na nazewnictwie i etykietowaniu.
de Die seit langem bestehenden Anliegen von Herstellern konzentrieren sich auf die Bezeichnung und die Etikettierung.
pl odnotowuje zwiększającą się różnorodność mobilności oraz różne przyczyny mobilności pacjentów kierowanych za granicę przez krajowe służby zdrowia oraz pacjentów korzystających z leczenia za granicą na własne życzenie, turystów zapadających na choroby, pracowników migrujących, studentów, emerytów oraz innych osób zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż ich kraj pochodzenia lub też w regionach przygranicznych i podkreśla, że różnice te powinny być uwzględniane przy definiowaniu polityki
de nimmt Kenntnis von den großen Mobilitätsunterschieden und den unterschiedlichen Gründen für die Mobilität bei den Patienten, die von ihrem nationalen Gesundheitssystem ins Ausland geschickt werden, und Patienten, die auf eigenes Betreiben eine medizinische Behandlung im Ausland aufsuchen, Touristen, die im Ausland erkranken, Wanderarbeitnehmern, Studenten, Rentnern und Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsland oder in einer Grenzregion leben, und betont, dass diese Unterschiede bei der Ausarbeitung der Gesundheitspolitik berücksichtigt werden sollten
pl Co do finansowania infrastruktury pomocniczej, Komitet przypomina, że chodzi o życzenie wyrażone w opinii ‧/‧ w sprawie Marco Polo I
de Die Forderung der Finanzierung solcher Zusatz- Infrastrukturen hatte der Ausschuss bereits in seiner Stellungnahme zum Programm Marco Polo I (CES ‧/‧) erhoben
pl Wszyscy przekazujemy jej nasze najlepsze życzenia.
de Wir wünschen ihr alle alles Gute.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2540 zdań frazy życzenia urodzinowe.Znalezione w 1,163 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.