Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Geburtstagswünsche   
    (  f)

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

otrzymać życzenia urodzinowe
Geburtstagsglückwünsche bekommen

Przykładowe zdania z "życzenia urodzinowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie
de zwei zusätzlichen Telefonleitungen, die auf Antrag in den Büros der Mitglieder installiert werden
pl Tak jak w każdym demokratycznym kraju, stanowiska tureckich partii odzwierciedlają życzenia elektoratu.
de Wie in jedem anderen demokratischen Land spiegeln die von den türkischen Parteien eingenommenen Positionen den Willen der Wähler wider.
pl Próbki czystego środka powierzchniowo czynnego będącego przedmiotem badania powinny być dostarczone przez producenta właściwemu urzędowi Państwa Członkowskiego na życzenie
de Proben des reinen Tensids, das untersucht werden soll, stellt der Hersteller den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats auf Anfrage zur Verfügung
pl I po trzecie- bo jest to życzeniem mojej zacnej patronki, Lady Catherine
de Und drittens dringt meine hochgeschätzte Gönnerin Lady Oatherine darauf, dass ich eine Frau finde
pl Państwo Członkowskie może na życzenie otrzymać kopię pełnego zgłoszenia od właściwego organu odpowiedniego Państwa Członkowskiego
de Auf Antrag erhält ein Mitgliedstaat von der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaates eine Kopie der vollständigen Anmeldung
pl instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie
de der Einrichtung zweier zusätzlicher Telefonleitungen in den Büros der Mitglieder auf Antrag
pl Ale niestety tegoroczny projekt budżetu pozostawia pod tym względem wiele do życzenia.
de Leider lässt der diesjährige Haushaltsentwurf in dieser Hinsicht noch viel zu wünschen übrig.
pl Z uwagi na dalekosiężne i różnorodne konsekwencje, jakie "akty delegowane” będą mieć dla procedury legislacyjnej, uważam, że życzenie Parlamentu dotyczące stosowania w odniesieniu do tych aktów delegowanych szczegółowych i przejrzystych warunków, w celu zapewnienia, że ta Izba będzie sprawować nad nimi prawdziwą demokratyczną kontrolę, jest szczególnie godne pochwały.
de Angesichts der ausgedehnten und unterschiedlichen Konsequenzen, die "delegierte Verordnungen" für das Gesetzgebungsverfahren haben werden, glaube ich, dass der Wunsch des Parlaments, spezifische und klare Bedingungen für diese delegierten Verordnungen anzuwenden, um deren tatsächliche demokratische Kontrolle durch das Haus sicherzustellen, besondere Anerkennung verdient.
pl Chociaż kwestia ta nie została wyraźnie uwzględniona w sprawozdaniu, to powinniśmy też pamiętać o prawach dzieci na tyle dojrzałych, że mogą wyrazić swoje życzenia w sądzie, tak jak niedawno miało to miejsce w podlegającej mi sprawie 7-letniej Jessiki, która zeznawała przed Sądem Najwyższym.
de Wir sollten, auch wenn dieser Punkt im Bericht nicht ausdrücklich erwähnt wird, die Rechte von Kindern berücksichtigen, die reif genug sind, um ihre Wünsche vor Gericht zu äußern, wie unlängst im Falle eines Mädchens in meinem Wahlkreis, der siebenjährigen Jessica, vor dem High Court.
pl Zgadzam się natomiast, że koordynacja pozostawiała nieco do życzenia i że nasza zdolność zorganizowania się przed nadejściem katastrofy ma absolutnie zasadnicze znaczenie.
de Allerdings stimme ich Ihnen darin zu, dass die Koordination zu wünschen übrig ließ und dass wir dringend darauf hinarbeiten müssen, organisationstechnisch auf solche Unglücke besser vorbereitet zu sein.
pl Jedno wydaje się pewne: dla mnie nie ulega wątpliwości, że Europa nie zmieni swych wartości wskutek życzenia Rosji czy jakiegokolwiek innego kraju.
de Eines ist mir jedoch sehr klar: Europa wird seine Werte nicht auf Antrag von Russland oder einem anderen Land ändern.
pl Pani komisarz! Przy kilku okazjach wyrażała pani życzenie, aby już dłużej nie interweniować w taki sam sposób w regulację rynku.
de Sie haben, Frau Kommissarin, bei verschiedenen Gelegenheiten den Wunsch geäußert, nicht mehr länger auf die bisherige Weise in die Marktregulierung einzugreifen.
pl Do pakietu informacyjnego, złożonego organowi udzielającemu homologacji, który może być udostępniony na życzenie, załączony jest spis treści
de Das Inhaltsverzeichnis der bei der Typgenehmigungsbehörde hinterlegten Beschreibungsunterlagen, die auf Antrag erhältlich sind, liegt bei
pl wyraża zaniepokojenie faktem, że większość konsumentów UE nie ma wystarczających informacji na temat łańcucha żywnościowego, w szczególności na temat pochodzenia produktów i surowców; wyraża poparcie dla wprowadzenia obowiązku zamieszczania informacji dotyczącej miejsca wytworzenia produktów pierwotnych w formie oznakowania kraju pochodzenia, aby wyjść naprzeciw życzeniu konsumentów otrzymania dokładniejszych informacji o pochodzeniu produktu; wyraża również poparcie dla rozszerzenia tego systemu na produkty przetworzone i uważa, że w systemie tym powinno się uwzględnić pochodzenie głównych składników i surowców, wskazywać ich miejsce pochodzenia oraz miejsce ostatniego przetworzenia produktu
de macht darauf aufmerksam, dass die Mehrheit der Verbraucher in der Europäischen Union unzureichend über die Lebensmittelkette informiert ist, insbesondere was den Ursprung der Erzeugnisse und der Grundstoffe betrifft; unterstützt die Einführung einer obligatorischen Angabe des Ortes der Grundstofferzeugung in Form der Ursprungslandkennzeichnung, um so dem Wunsch der Verbraucher nach mehr Information über die Herkunft des Produkts, das sie kaufen, entgegenzukommen; befürwortet außerdem die Ausweitung dieses Systems auf verarbeitete Lebensmittel, ist der Auffassung, dass dieses System die Herkunft der Hauptzutaten und Grundstoffe berücksichtigen sollte und dass deren Ursprungsort sowie der letzte Verarbeitungsort des Erzeugnisses vermerkt sein sollten
pl Ta sprawa pozostawia wiele do życzenia, nawet w krajach, które uważają się za "motory” integracji, zwłaszcza, gdy mogą liczyć na taryfę ulgową ze strony Komisji Europejskiej.
de Dieser Bereich lässt viel zu wünschen übrig, sogar in Ländern, die sich selbst als "Motor" der Integration betrachten, insbesondere wenn sie mit der Nachsicht der Kommission rechnen können.
pl Z rozczarowaniem przyjmuje fakt, że chociaż kraj ten przyjął ustawodawstwo zgodne z kryteriami kopenhaskimi, to jego wdrażanie pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa kobiet, niedyskryminację, wolność wyznania, wolność słowa, zasadę zero tolerancji dla tortur i zwalczanie korupcji
de bekundet seine Enttäuschung darüber, dass trotz der Erlassung von Bestimmungen entsprechend den politischen Kriterien von Kopenhagen, die Umsetzung dieser Rechtsvorschriften nach wie vor zu wünschen übrig lässt, vor allem in Bezug auf die Rechte der Frauen, die Nichtdiskriminierung, die Glaubensfreiheit, die freie Meinungsäußerung, die Nulltoleranz gegenüber Folter und die Bekämpfung der Korruption
pl Na życzenie Państw Członkowskich, otrzymujący informacje zgodnie z akapitem drugim i trzecim są zobowiązani do zachowania poufności
de Auf Ersuchen der Mitgliedstaaten sind die Empfänger der Informationen nach den Unterabsätzen ‧ und ‧ durch die Geheimhaltungspflicht gebunden
pl W tym przypadku ich postępowanie pozostawia wiele do życzenia.
de In diesem Fall hat ihre Arbeit sehr zu wünschen übrig gelassen.
pl Dołączono wykaz dokumentów składających się na akta homologacji złożone służbie technicznej udzielającej homologacji, które można otrzymać na życzenie
de Das Inhaltsverzeichnis der bei der zuständigen Behörde hinterlegten Typgenehmigungsunterlagen, die auf Antrag erhältlich sind, liegt bei
pl Aby umożliwić eksportującym producentom z ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej (MET) zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego lub traktowanie indywidualne (TI) zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, jeżeli wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała znanym zainteresowanym chińskim przedsiębiorstwom formularze wniosków o MET i o TI
de Damit die ausführenden Hersteller in der VR China, so sie dies wünschten, einen Antrag auf Marktwirtschaftsbehandlung (nachstehend MWB abgekürzt) gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung oder auf individuelle Behandlung (nachstehend IB abgekürzt) gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung stellen konnten, sandte die Kommission den bekanntermaßen betroffenen chinesischen Unternehmen die entsprechenden Antragsformulare zu
pl Głos zabrali: Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, który wyraził ubolewanie w związku z wynikami i skutkami tego głosowania (Przewodniczący zaproponował wystosowanie w imieniu Parlamentu nowego pisma na ten temat do parlamentu Afganistanu), Martin Schulz, który w imieniu grupy PSE przyłączył się do wypowiedzi Francisa Wurtza i zwrócił się o dodanie do debaty punktu w sprawie Rosji, a nie zastêpowanie nim innego tematu, oraz Bernd Posselt, który zgodził się z propozycją Martina Schulza i wyraził jednocześnie życzenie, aby odbyć debatę nad pięcioma tematami, a nie trzema
de Es sprechen Francis Wurtz im Namen der GUE/NGL-Fraktion, der das Ergebnis und die Folgen dieser Abstimmung bedauert (Der Präsident schlägt vor, zu diesem Thema ein neues Schreiben im Namen des Parlaments an den afghanischen Präsidenten zu richten), Martin Schulz, der sich im Namen der PSE-Fraktion der Auffassung von Francis Wurtz anschließt und darum bittet, dass der Punkt Russland zusätzlich auf die Tagesordnung gesetzt wird und nicht ein Thema ersetzt, sowie Bernd Posselt, der sich mit dem Vorschlag von Martin Schulz einverstanden erklärt und den Wunsch zum Ausdruck bringt, wieder fünf anstatt drei Themen behandeln zu können
pl na życzenie odbierającego dane udostępni mu kopie właściwych przepisów dotyczących ochrony danych państwa, w którym przekazujący dane ma siedzibę, tudzież poinformuje go, gdzie szukać informacji o takich przepisach (tam gdzie jest to zasadne i nie obejmuje porady prawnej
de Er stellt dem Datenimporteur auf Antrag Exemplare der einschlägigen Datenschutzgesetze oder entsprechende Fundstellennachweise seines Sitzlandes zur Verfügung, erteilt aber keine Rechtsberatung
pl Wyraża życzenie, by prawny i funkcjonalny rozdział na poziomie dystrybucji, który obowiązuje dopiero od ‧ lipca ‧ r., był stosowany nie tylko zgodnie z literą prawa, ale również z jego duchem
de fordert, dass die erst seit ‧. Juli ‧ verbindliche rechtliche und funktionale Entflechtung auf Ebene der Netze nach Geist und Buchstaben Anwendung findet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2540 zdań frazy życzenia urodzinowe.Znalezione w 1,226 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.