Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fischzug   
    (Noun  )
  • Fischfang   
    (  m)
  • fischerei   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

łowić ryby
angeln; fischen; Fische angeln
łowić ryby na przynętę
Fische ködern, Fische mit Köder angeln

Przykładowe zdania z "łowienie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl EKES uważa ponadto, że w rozporządzeniu należy uwzględnić przepis lub artykuł zawierający wymóg przeprowadzenia oceny w celu zagwarantowania, że uregulowanie rybołówstwa zapewni długofalowy zrównoważony rozwój stad ryb oraz zachowanie gatunków łowionych przypadkowo (przyłów
de Abschließend ist der EWSA der Ansicht, dass in die Verordnung eine Bestimmung oder ein Artikel aufgenommen werden sollte, wonach eine Prüfung vorgenommen werden muss, um zu gewährleisten, dass im Zuge der Regulierung der Fischereitätigkeiten die langfristige Nachhaltigkeit der Fischbestände und die Erhaltung von Beifangarten sichergestellt werden
pl Niemniej jednak chciałabym ostrzec pana Schlytera, aby działał ostrożnie, ponieważ po krytyce, której się dopuścił w swoim wystąpieniu wobec rybaków i bezinteresownej, odwiecznej tradycji łowienia ryb nie jestem pewna, co my tutaj właściwie robimy i czy, aby pan Schlyter nie pozbawi pani komisarz, członków Komisji Rybołówstwa i rybaków pracy.
de Nach diesen Ausführungen möchte ich Herrn Schlyter zur Vorsicht mahnen, denn nach der Kritik, die er in seiner Rede an den Fischern und diesem aufopferungsvollen und uralten Handwerk der Fischerei vorgebracht hat, weiß ich nicht genau, was wir hier tun oder ob Herr Schlyter den Kommissar, die Mitglieder des Fischereiausschusses und die Fischer in die Arbeitslosigkeit schickt.
pl Czy ma sens, iż hodowcy bydła z Unii Europejskiej importują miliony ton soi z Brazylii dla celów europejskiego przemysłu mięsnego, albo to, że rybyłowione w Norwegii, oczyszczane i filetowane w Chinach, a następnie wysyłane z powrotem do Europy?
de Ist es beispielsweise angemessen, dass die Viehzüchter der EU für die europäische Fleischindustrie Millionen Tonnen Soja aus Brasilien einführen oder dass Fisch in Norwegen gefangen, dann nach China zum Säubern und Filetieren verbracht und wieder nach Europa zur Konservierung transportiert wird?
pl Jeżeli w wyniku zmiany populacji ryb argentyńskie władze wykonawcze podejmą decyzję o przyjęciu nowych środków ochronnych wpływających na działania połowowe statków łowiących na mocy niniejszej Umowy, odbywają się konsultacje między Stronami w celu zmiany załączników i Protokołu I do niniejszej Umowy oraz w celu utrzymania ogólnej równowagi Umowy
de Beschließt die zuständige argentinische Behörde angesichts der Entwicklung der Bestände, neue Erhaltungsmaßnahmen zu erlassen, die sich auf die Tätigkeit der im Rahmen dieses Abkommens fischenden Schiffe auswirken, so nehmen die Vertragsparteien Konsultationen mit dem Ziel auf, die Anhänge und das Protokoll I anzupassen und das Gesamtgleichgewicht des Abkommens zu erhalten
pl próby poszukiwania, łowienia, odławiania i pozyskiwania ryb
de der Versuch, nach Fisch zu suchen, ihn zu fangen, zu entnehmen oder zu ernten
pl Musimy teraz zacząć poważniej myśleć o tym, w jaki sposób możemy trwale zwiększyć zasoby ryb i zapewnić, abyśmy mogli łowić również w przyszłości.
de Wir sollten nun beginnen, ernsthafter darüber nachzudenken, wie wir die Fischbestände nachhaltig aufbauen können, und zudem sicherstellen, dass wir auch in Zukunft noch fischen können.
pl udział w przedsięwzięciach, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu lokalizację, łowienie, odławianie i pozyskiwanie ryb
de jede andere Tätigkeit, bei der davon ausgegangen werden kann, dass sie zur Ortung, zum Fang, zur Entnahme oder Ernte von Fisch führt
pl W ramach limitów połowowych określonych w załączniku ID limit połowowy dla tuńczyka błękitnopłetwego ważącego od ‧ kg do ‧ kg, przyznany wspólnotowym kliprom tuńczykowym, taklowcom i statkom do połowu wędami ręcznymi łowiącym na Morzu Śródziemnym świeże ryby metodami tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego, o których mowa w art. ‧c, oraz rozdział tego limitu połowowego między państwa członkowskie są następujące (w tonach
de Im Rahmen der Fangbeschränkungen gemäß Anhang ID gelten für die auf Frischfischfang ausgerichtete handwerkliche Küstenfischerei der Gemeinschaft mit Köderschiffen, Langleinen- und Handleinenfängern im Mittelmeer gemäß Artikel ‧c folgende Fangbeschränkungen für Roten Thun mit einem Gewicht von ‧ kg bis ‧ kg und folgende Aufteilung auf die Mitgliedstaaten (in Tonnen
pl rybołówstwo oznacza faktyczne łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub próby takiego działania, i obejmuje wszelkie inne przedsięwzięcia, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub każde działanie wspierające lub przygotowujące którekolwiek z wyżej wymienionych działań
de Fischerei die Befischung, den Fang, die Entnahme, die Tötung oder Ernte von Fisch, tatsächlich oder versucht, einschließlich jeder anderen Tätigkeit, bei der davon ausgegangen werden kann, dass sie zur Befischung oder versuchten Befischung oder zum Fang, zur Entnahme, zur Tötung oder zur Ernte von Fisch führt, sowie jede Tätigkeit zur Unterstützung oder Vorbereitung einer der genannten Tätigkeiten
pl próby poszukiwania, łowienia, odławiania lub pozyskiwania ryb
de den Versuch, Fisch zu suchen, zu fangen, zu entnehmen oder zu ernten
pl Czy prośba o to, by w Unii Europejskiej sprzedawane były tylko legalnie łowione ryby, to zbyt wiele?
de Ist es zuviel verlangt zu fordern, dass in der Europäischen Union nur legal gefangener Fisch verkauft wird?
pl Z drugiej strony, nie jest to oczywiście instrument, który podsuwa ludziom ryby, ale taki, który uczy ich, jak je łowić.
de Auf der anderen Seite ist es typischerweise ein Instrument, das Menschen nicht mit Fischen versorgt, sondern sie darin unterrichtet, wie man Fische fängt.
pl Ciężarnym Szwedkom zaleca się, aby nie jadły lokalnie łowionych ryb.
de Schwangeren Frauen in Schweden wurde nahe gelegt, auf lokal gefangenen Fisch zu verzichten.
pl W Morzu Bałtyckim łowi się na przykład mniej dorszy niż 15 lat temu, a ryby są mniejsze i gorszej jakości.
de So ist zum Beispiel der Dorsch in Menge, Größe und Qualität weit hinter dem zurück, was noch vor 15 Jahren gefangen wurde.
pl Dlatego też z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć uśmiercanie odbywające się podczas polowań lub rekreacyjnego łowienia ryb
de Daher ist es angebracht, die Tötung im Rahmen der Jagd oder der Freizeitfischerei vom Anwendungsbereich dieser Verordnung auszunehmen
pl Fundusze te muszą być w perspektywie średnio- i długoterminowej "wędką”, którą narody te wykorzystają, aby nauczyć się "łowić ryby” i skutecznie osiągnąć samowystarczalność.
de Diese Mittel müssen mittel- und langfristig die "Angel" darstellen, mit denen die entsprechenden Völker das "Fischen" lernen und somit ihre Eigenständigkeit erlangen.
pl W 2007 roku skierowałem do brytyjskiej Agencji Morskiej i Rybołówstwa zapytanie o to, ile ryb łowionych jest na brytyjskich wodach.
de Im Jahr 2007 erkundigte ich mich bei der Marine and Fisheries Agency des Vereinigten Königreichs, wie viele Fische in britischen Gewässern gefangen wurden.
pl Jest to wspaniała, imponująca ryba, którą łowi się od stuleci i którą ludzie od stuleci spożywają.
de Es handelt sich hierbei um einen prächtigen, imposanten Fisch, der seit Jahrhunderten gefangen wird, und den wir seit Jahrhunderten verspeisen.
pl wszelkie prace leśne, polowanie, łowienie ryb lub pracę w hodowli ryb (niezależnie od tego, czy hodowla ryb jest prowadzona przez gospodarstwo czy też nie
de Arbeiten für die Forst-und Jagdwirtschaft, für die Fischerei oder die Fischzucht, auch wenn sie im landwirtschaftlichen Betrieb ausgeführt werden
pl To marlin albo trygon, jedna z tych ryb łowionych dla rozrywki
de Es ist ein Merlin oder ein Stachelrochen, auf jeden Fall ein Fisch für Angelsportler
pl Powiedziałbym, że to pomimo takich umów o partnerstwie w sprawie połowów prowadzonych jest wiele nielegalnych działań w zakresie połowu ryb, a państwom trzecim udzielanych jest wiele licencji prywatnych i to na mocy takich umów o partnerstwie w sprawie połowów możemy kontrolować nasze floty rybackie i zarządzać nimi tak, aby łowiły na wodach Gwinea Bissau i na innych wodach w zrównoważony sposób.
de Trotz dieser partnerschaftlichen Fischereiabkommen weiß ich, dass es illegalen Fischfang in Hülle und Fülle gibt und Drittländern, die nicht zur Europäischen Union gehören, viele Privatlizenzen gewährt werden, aber aufgrund dieser partnerschaftlichen Fischereiabkommen können wir unsere eigenen Fischfangflotten kontrollieren und verwalten, damit sie in Guinea-Bissau und anderen Gewässern auf nachhaltige Weise fischen.
pl Łowić ryby w mętnej wodzie.
de Im Trüben fischen.
pl Jak mówi stare powiedzenie, nie wystarczy dać ryby głodnym, trzeba ich również nauczyć je łowić.
de Es gibt ein altes Sprichwort, wonach man dem Hungernden nicht einfach nur Fisch geben, sondern ihn auch lehren soll, wie man Fische fängt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4694 zdań frazy łowienie ryb.Znalezione w 1,28 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.