Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fischzug   
    (Noun  )
  • Fischfang   
    (  m)
  • fischerei   

Did you mean: Łowienie ryb

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (5)

łowić ryby
angeln; fischen; Fische angeln
łowić ryby na przynętę
Fische ködern, Fische mit Köder angeln
Łowienie ryb
Fischernte; Fischfangmethode; Fischköder
ryba łowiona sportowo
sportfisch; Sportfisch

Przykładowe zdania z "łowienie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli w wyniku zmiany populacji ryb argentyńskie władze wykonawcze podejmą decyzję o przyjęciu nowych środków ochronnych wpływających na działania połowowe statków łowiących na mocy niniejszej Umowy, odbywają się konsultacje między Stronami w celu zmiany załączników i Protokołu I do niniejszej Umowy oraz w celu utrzymania ogólnej równowagi Umowy
de Beschließt die zuständige argentinische Behörde angesichts der Entwicklung der Bestände, neue Erhaltungsmaßnahmen zu erlassen, die sich auf die Tätigkeit der im Rahmen dieses Abkommens fischenden Schiffe auswirken, so nehmen die Vertragsparteien Konsultationen mit dem Ziel auf, die Anhänge und das Protokoll I anzupassen und das Gesamtgleichgewicht des Abkommens zu erhalten
pl Obecnie jednak sytuacja jest taka, że statki z Chin, Tajlandii i innych azjatyckich krajów łowią ryby w wodach Papui Nowej Gwinei i wyładowują je we własnych krajach, nie dając Papui Nowej Gwinei żadnych możliwości rozwoju.
de Aber die derzeitige Situation sieht so aus, dass chinesische Boote, thailändische Boote und Boote anderer asiatischer Länder in den Gewässern von Papua-Neuguinea fischen und ihren Fisch in ihrem eigenen Land anlanden, wodurch sie der Entwicklung in Papua-Neuguinea keine Chance geben.
pl EKES uważa ponadto, że w rozporządzeniu należy uwzględnić przepis lub artykuł zawierający wymóg przeprowadzenia oceny w celu zagwarantowania, że uregulowanie rybołówstwa zapewni długofalowy zrównoważony rozwój stad ryb oraz zachowanie gatunków łowionych przypadkowo (przyłów
de Abschließend ist der EWSA der Ansicht, dass in die Verordnung eine Bestimmung oder ein Artikel aufgenommen werden sollte, wonach eine Prüfung vorgenommen werden muss, um zu gewährleisten, dass im Zuge der Regulierung der Fischereitätigkeiten die langfristige Nachhaltigkeit der Fischbestände und die Erhaltung von Beifangarten sichergestellt werden
pl podczas polowań lub rekreacyjnego łowienia ryb
de bei der Jagd oder bei der Freizeitfischerei
pl rybołówstwo oznacza faktyczne łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub próby takiego działania, i obejmuje wszelkie inne przedsięwzięcia, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu łowienie ryb, połowy, odławianie, zabijanie lub pozyskiwanie ryb, lub każde działanie wspierające lub przygotowujące którekolwiek z wyżej wymienionych działań
de Fischerei die Befischung, den Fang, die Entnahme, die Tötung oder Ernte von Fisch, tatsächlich oder versucht, einschließlich jeder anderen Tätigkeit, bei der davon ausgegangen werden kann, dass sie zur Befischung oder versuchten Befischung oder zum Fang, zur Entnahme, zur Tötung oder zur Ernte von Fisch führt, sowie jede Tätigkeit zur Unterstützung oder Vorbereitung einer der genannten Tätigkeiten
pl na piśmie. - Komentarz "jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień, jednak jeśli nauczysz do łowić ryby, nakarmisz go na całe życie” stoi w całkowitej sprzeczności z tą debatą.
de "Wenn man jemandem einen Fisch gibt, hat er einen Tag lang zu essen, wenn man ihn das Fischen lehrt, ein Leben lang.", so ein Sprichwort, das den Kern dieser Aussprache nicht genauer treffen könnte.
pl Jacyś naukowcy łowią ryby niedaleko
de In der Gegend angeln Wissenschaftler
pl Wszystko to trzeba w pełni ocenić, a w oparciu o tę ocenę będzie można uchylić to odstępstwo, ale nie na podstawie skarg hiszpańskiej branży rybackiej, która sama łowi ryby u wybrzeży Papui Nowej Gwinei, nigdy nie wyładowując jednak w tym kraju złowionych tam ryb - a tak przy okazji, nie płaci ceł, sprzedając złowione tam ryby na europejskim rynku jako europejskie.
de All diese Punkte müssen umfassend und transparent beurteilt werden. Dann kann die Ausnahmeregelung auf dieser Grundlage, und nicht auf der Grundlage von Beschwerden seitens des spanischen Fischereiwesens, das selbst in Papua-Neuguinea Fischfang betreibt, dort jedoch nie Fisch anlandet und nebenbei bemerkt auch keine Zollgebühren bezahlt, wenn es den Fisch auf dem europäischen Markt als europäischen Fisch verkauft, abgeschafft werden oder nicht.
pl Dzięki tym umowom flota UE ma dostęp do zasobów ryb, które, z tej czy z innej przyczyny, nie mogą być poławiane przez partnerów, bądź też których partnerzy nie zamierzają łowić.
de Durch sie hat die Gemeinschaftsflotte Zugang zu Fischereiressourcen, die die jeweiligen Partner aus irgendeinem Grund nicht nutzen können oder wollen.
pl Widzisz, podrywanie jest jak łowienie ryb
de WeiBt du, anmachen ist wie fischen
pl Niemniej jednak chciałabym ostrzec pana Schlytera, aby działał ostrożnie, ponieważ po krytyce, której się dopuścił w swoim wystąpieniu wobec rybaków i bezinteresownej, odwiecznej tradycji łowienia ryb nie jestem pewna, co my tutaj właściwie robimy i czy, aby pan Schlyter nie pozbawi pani komisarz, członków Komisji Rybołówstwa i rybaków pracy.
de Nach diesen Ausführungen möchte ich Herrn Schlyter zur Vorsicht mahnen, denn nach der Kritik, die er in seiner Rede an den Fischern und diesem aufopferungsvollen und uralten Handwerk der Fischerei vorgebracht hat, weiß ich nicht genau, was wir hier tun oder ob Herr Schlyter den Kommissar, die Mitglieder des Fischereiausschusses und die Fischer in die Arbeitslosigkeit schickt.
pl Przepraszam, że mówiłem tak długo, lecz chciałbym bardzo krótko podsumować moje wystąpienie, cytując stare powiedzenie: "Daj człowiekowi rybę, a zapewnisz mu jedzenie na cały dzień, naucz człowieka łowić ryby, a zapewnisz mu jedzenie na całe życie”.
de Es tut mir leid, dass ich so lange gesprochen habe, aber ich würde meine Wortmeldung gerne mit einer Redewendung abschließen: "Geben Sie dem Menschen einen Fisch, und er hat einen ganzen Tag lang genug zu essen; zeigen Sie dem Menschen, wie man fischt, und er hat genug zu essen fürs ganze Leben".
pl To marlin albo trygon, jedna z tych ryb łowionych dla rozrywki
de Es ist ein Merlin oder ein Stachelrochen, auf jeden Fall ein Fisch für Angelsportler
pl podczas łowienia na obszarze opisanym w akapicie pierwszym tiret pierwsze, ilości śledzia przekraczającej ‧ % ogólnej wagi znajdujących się na statku ryb, skorupiaków i mięczaków
de bei Fangtätigkeit in dem in Unterabsatz ‧ erster Gedankenstrich beschriebenen Gebiet einen Gewichtsanteil an Hering von mehr als ‧ % der an Bord befindlichen Fische, Krebstiere und Weichtiere an Bord zu haben
pl Jednakże, musimy też sprawdzić, czy pieniądze, jakie płacimy za łowienie ryb są wystarczające, a jeżeli są one wykorzystywane jako pomoc na rzecz rozwoju, należy ostatecznie wzmocnić te kraje, aby mogły wyjść z grupy państw klasyfikowanych jako kraje najsłabiej rozwinięte.
de Wir müssen aber auch prüfen, ob das Geld ausreicht, das wir für die Fischerei bezahlen, und ob es als Entwicklungshilfe verwendet wird, damit diese Länder letztlich gestärkt werden, sodass sie der Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder entkommen können.
pl Polowania lub rekreacyjne łowienie ryb odbywają się w kontekście, którego warunki w odniesieniu do uśmiercania znacznie się różnią od stosowanych wobec zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych, a łowiectwo podlega szczególnemu prawodawstwu
de Bei der Jagd oder bei der Freizeitfischerei sind die Umstände der Tötung ganz anders als im Fall von Nutztieren, und für die Jagd gelten eigene Rechtsvorschriften
pl Ponadto arkusze danych nr 1 i 2 zał. II, mające zastosowanie do trawlerów łowiących ryby płetwowe, głowonogi i krewetki, zapewniają możliwość wprowadzenia okresów odnowy biologicznej.
de Darüber hinaus führen in Anhang II die technischen Anhänge 1 und 2 für Fisch-, Tintenfisch- und Garnelentrawler die Möglichkeit der Festlegung von Schonzeiten ein.
pl Ciężarnym Szwedkom zaleca się, aby nie jadły lokalnie łowionych ryb.
de Schwangeren Frauen in Schweden wurde nahe gelegt, auf lokal gefangenen Fisch zu verzichten.
pl Od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, połowy tuńczyka dokonywane przez sejnery łowiące za pomocą okrężnic na obszarze regulowanym IATTC są zatrzymywane na pokładzie, a następnie całość złowionego opastuna, tuńczyka pasiastego oraz tuńczyka żółtopłetwego zostaje wyładowana, z wyjątkiem ryb uznanych za nienadające się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż ich rozmiar
de Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung behalten Ringwadenfischer, die im IATTC-Regelungsbereich Thunfischfang betreiben, alle Fänge von Großaugenthun, Echtem Bonito und Gelbflossenthun, außer Fischen, die aus anderen Gründen als der Größe als nicht zum menschlichen Verzehr geeignet gelten, an Bord und landen sie an
pl Z drugiej strony, nie jest to oczywiście instrument, który podsuwa ludziom ryby, ale taki, który uczy ich, jak je łowić.
de Auf der anderen Seite ist es typischerweise ein Instrument, das Menschen nicht mit Fischen versorgt, sondern sie darin unterrichtet, wie man Fische fängt.
pl Chłopcy, którzy ją znaleźli, łowili ryby w rzece Wykagil
de Sie wurde im Wykagil gefunden
pl próby poszukiwania, łowienia, odławiania i pozyskiwania ryb
de der Versuch, nach Fisch zu suchen, ihn zu fangen, zu entnehmen oder zu ernten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4694 zdań frazy łowienie ryb.Znalezione w 1,063 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.