Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Fischzug   
    (Noun  )
  • Fischfang   
    (  m)
  • fischerei   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

łowić ryby
angeln; fischen; Fische angeln
łowić ryby na przynętę
Fische ködern, Fische mit Köder angeln

Przykładowe zdania z "łowienie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jest wiele powodów, dla których koszta w tym sektorze nie są pokryte i dla których łowienie ryb jest nieopłacalne.
de Es gibt mehrere Gründe, aus denen die Kosten im Sektor nicht gedeckt werden und es zurzeit nicht rentabel ist, Fischfang zu betreiben.
pl On lubi łowić ryby.
de Er angelt gern.
pl Połowy tuńczyka dokonywane przez statki łowiące za pomocą okrężnic w obszarze objętym Konwencją IATTC są zatrzymywane na statku, a następnie całość złowionego tuńczyka żółtopłetwego, opastuna oraz tuńczyka bonito zostaje wyładowana, z wyjątkiem ryb uznanych za nienadające się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż ich wymiar
de Ringwadenfischer, die im IATTC-Regelungsbereich Thunfischfang betreiben, behalten mit Ausnahme von Fischen, die aus anderen als größenbedingten Gründen als ungeeignet zum menschlichen Verzehr gelten, alle Fänge von Gelbflossenthun, Großaugenthun und Echtem Bonito an Bord und landen sie an
pl mm dla trawlerów zamrażalni łowiących ryby
de mm für Frostertrawler für den Fang von Fischen
pl Wszystko to trzeba w pełni ocenić, a w oparciu o tę ocenę będzie można uchylić to odstępstwo, ale nie na podstawie skarg hiszpańskiej branży rybackiej, która sama łowi ryby u wybrzeży Papui Nowej Gwinei, nigdy nie wyładowując jednak w tym kraju złowionych tam ryb - a tak przy okazji, nie płaci ceł, sprzedając złowione tam ryby na europejskim rynku jako europejskie.
de All diese Punkte müssen umfassend und transparent beurteilt werden. Dann kann die Ausnahmeregelung auf dieser Grundlage, und nicht auf der Grundlage von Beschwerden seitens des spanischen Fischereiwesens, das selbst in Papua-Neuguinea Fischfang betreibt, dort jedoch nie Fisch anlandet und nebenbei bemerkt auch keine Zollgebühren bezahlt, wenn es den Fisch auf dem europäischen Markt als europäischen Fisch verkauft, abgeschafft werden oder nicht.
pl Jacyś naukowcy łowią ryby niedaleko
de In der Gegend angeln Wissenschaftler
pl Należy zatem podjąć środki mające na celu zapobieżenie sytuacjom, w których nieuchronnie łowione ryby dozwolonego gatunku i rozmiaru muszą zostać odrzucone ze względu na brak odpowiedniej dla tych ryb kwoty połowowej.
de Deshalb müssen Maßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, dass Arten mit zulässiger Größe, deren Fang unvermeidbar ist, zwangsweise zurückgeworfen werden müssen, nur weil es für sie keine entsprechende Quote gibt.
pl W ramach limitów połowowych określonych w załączniku ID limit połowowy dla tuńczyka błękitnopłetwego ważącego od ‧ kg do ‧ kg, przyznany wspólnotowym kliprom tuńczykowym, taklowcom i statkom do połowu wędami ręcznymi łowiącym na Morzu Śródziemnym świeże ryby metodami tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego, o których mowa w art. ‧c, oraz rozdział tego limitu połowowego między państwa członkowskie są następujące (w tonach
de Im Rahmen der Fangbeschränkungen gemäß Anhang ID gelten für die auf Frischfischfang ausgerichtete handwerkliche Küstenfischerei der Gemeinschaft mit Köderschiffen, Langleinen- und Handleinenfängern im Mittelmeer gemäß Artikel ‧c folgende Fangbeschränkungen für Roten Thun mit einem Gewicht von ‧ kg bis ‧ kg und folgende Aufteilung auf die Mitgliedstaaten (in Tonnen
pl Ponad 60 % wszystkich ryb i skorupiaków spożywanych w UE łowi się poza jej granicami.
de Über 60 % aller Fische und Meeresfrüchte, die in der EU verzehrt werden, werden außerhalb der EU gefangen.
pl Słyszymy, że są obecni mąciciele - również w tym Parlamencie - którzy już zaczynają łowić ryby w mętnej wodzie.
de Wir werden Zeugen davon, dass es ein paar Unruhestifter gibt, einschließlich in diesem Parlament, die bereits angefangen haben, in diesen trüben Gewässern zu fischen.
pl Nie ma żadnych przepisów, które zabraniałyby unijnej flocie rybackiej łowić w wodach Papui Nowej Gwinei, a także wyładowywać złowione ryby i puszkować je w tym kraju - i jak już wspomniano wcześniej, byłoby to bardzo dobre dla rozwoju, wobec czego faktycznie powinniśmy do tego zachęcać.
de Nichts hält die Fischereiflotten der EU davon ab, in den Gewässern Papua-Neuguineas zu fischen und ihren Fang anzulanden und ihren Fang in Papua-Neuguinea eindosen zu lassen - und, wie bereits gesagt wurde, wäre das sehr gut für die Entwicklung, und wir sollten das in der Tat fördern.
pl Nie podoba ci się łowienie ryb?
de Gefällt dir Angeln nicht?
pl próby poszukiwania, łowienia, odławiania i pozyskiwania ryb
de der Versuch, nach Fisch zu suchen, ihn zu fangen, zu entnehmen oder zu ernten
pl Ponadto arkusze danych nr 1 i 2 zał. II, mające zastosowanie do trawlerów łowiących ryby płetwowe, głowonogi i krewetki, zapewniają możliwość wprowadzenia okresów odnowy biologicznej.
de Darüber hinaus führen in Anhang II die technischen Anhänge 1 und 2 für Fisch-, Tintenfisch- und Garnelentrawler die Möglichkeit der Festlegung von Schonzeiten ein.
pl działalność połowowa oznacza łowienie, zatrzymywanie na statku, przetwarzanie, przekazywanie ryb
de Fischereitätigkeiten den Fang, das Mitführen an Bord, die Verarbeitung oder das Umladen von Fisch
pl Nie ma sensu chronić ryb, jeżeli nie będzie rybaków, którzy by je łowili.
de Es hätte keinen Sinn, für das Überleben der Fische zu sorgen, gäbe es keine Fischer mehr, die sie fangen.
pl W tym celu potrzebne są lepsze dane na temat tego, jakie rybyłowione.
de Das wird verbunden mit besseren Daten über die Art des gefangenen Fisches.
pl Mam książkę o łowieniu ryb.
de Ich habe ein Angelbuch.
pl W 2007 roku skierowałem do brytyjskiej Agencji Morskiej i Rybołówstwa zapytanie o to, ile ryb łowionych jest na brytyjskich wodach.
de Im Jahr 2007 erkundigte ich mich bei der Marine and Fisheries Agency des Vereinigten Königreichs, wie viele Fische in britischen Gewässern gefangen wurden.
pl Data Strefa połowów Ilości złowione Liczba godzin łowienia Gatunki ryb
de Datum Fischereizone Zahl der eingeholten Netze Fangstunden Fischarten
pl Jeśli mogę się zwrócić do innych posłów, którzy czasami próbują odwracać naszą uwagę od przedmiotowych kwestii, fundusz dostosowania do globalizacji, mimo wszystkich swych wad, jest pozytywną inicjatywą Unii Europejskiej, którą powinniśmy wspierać. A co najważniejsze, zwraca naszą uwagę na dawne powiedzenie: dajcie człowiekowi rybę, a nakarmicie go na jeden dzień; nauczcie go łowić ryby, a nigdy nie będzie głodny.
de Und, wenn ich dies zu anderen Kollegen sagen darf, die hin und wieder ihre Ablenkungsmanöver mit anderen Themen versuchen: der Globalisierungsfonds ist, mit all seinen Macken, ein Pluspunkt der Europäischen Union ist, und zwar einer, den wir in seinem Ausbau und Erfolg unterstützen sollten, und, am wichtigsten von allem, der uns zu dem altbekannten Sprichwort zurückbringt: Geben Sie dem Menschen einen Fisch, und er hat genug zu essen für einen ganzen Tag; zeigen Sie dem Menschen, wie man fischt, und er hat genug zu essen für das ganze Leben.
pl Jeżeli w wyniku zmiany populacji ryb argentyńskie władze wykonawcze podejmą decyzję o przyjęciu nowych środków ochronnych wpływających na działania połowowe statków łowiących na mocy niniejszej Umowy, odbywają się konsultacje między Stronami w celu zmiany załączników i Protokołu I do niniejszej Umowy oraz w celu utrzymania ogólnej równowagi Umowy
de Beschließt die zuständige argentinische Behörde angesichts der Entwicklung der Bestände, neue Erhaltungsmaßnahmen zu erlassen, die sich auf die Tätigkeit der im Rahmen dieses Abkommens fischenden Schiffe auswirken, so nehmen die Vertragsparteien Konsultationen mit dem Ziel auf, die Anhänge und das Protokoll I anzupassen und das Gesamtgleichgewicht des Abkommens zu erhalten
pl EKES uważa ponadto, że w rozporządzeniu należy uwzględnić przepis lub artykuł zawierający wymóg przeprowadzenia oceny w celu zagwarantowania, że uregulowanie rybołówstwa zapewni długofalowy zrównoważony rozwój stad ryb oraz zachowanie gatunków łowionych przypadkowo (przyłów
de Abschließend ist der EWSA der Ansicht, dass in die Verordnung eine Bestimmung oder ein Artikel aufgenommen werden sollte, wonach eine Prüfung vorgenommen werden muss, um zu gewährleisten, dass im Zuge der Regulierung der Fischereitätigkeiten die langfristige Nachhaltigkeit der Fischbestände und die Erhaltung von Beifangarten sichergestellt werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4694 zdań frazy łowienie ryb.Znalezione w 2,848 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.