Tłumaczenia na język duński:

  • metaldetektor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

wykrywacz metalimetaldetektor

Przykładowe zdania z "wykrywacz metalu", pamięć tłumaczeniowa

add example
ręczny wykrywacz metali (HHMDbombehunde og
Wykrywacze metali uznaje się za skuteczną metodę kontroli bezpieczeństwa pewnych rodzajów ładunkówMetaldetektorer anses for et effektivt middel til screening af visse typer fragt
Środki ogólne, które przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, należy zmienić w celu wprowadzenia przepisów umożliwiających użycie, w stosownych przypadkach, wykrywaczy metali do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz zezwolenia na stopniowe wprowadzenie środków dotyczących płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do stref zastrzeżonych lotniska lub na pokład statków powietrznych w ograniczonym okresie, aby uniknąć obniżenia norm ochronyDe generelle foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. ‧/‧, bør ændres, så der indføres bestemmelser, der tillader brug af metaldetektorer til screening af indskrevet bagage, fragt og post, hvor det er relevant, og som tillader, at der for en begrænset periode indføres overgangsordninger for væsker, aerosoldåser og geléer, der medbringes i security-beskyttede områder og om bord på fly, så luftfartssikkerheden ikke bringes i fare
Wewnątrz każdy przechodzi przez wykrywacz metaluInden døre skal man igennem en standard- metaldetektor
Gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, stosuje się także stałe wyrywkowe rewizje ręczne kontrolowanych pasażerówNår der anvendes metaldetektorkarme, skal der også foretages en kontinuerlig manuel stikprøvevis undersøgelse af screenede passager
zostać przeszukana ręcznie z pomocą ręcznego wykrywacza metaliundersøges manuelt med brug af en håndholdt metaldetektor
Ręczne wykrywacze metali stosowane do kontroli pasażerów spełniają następujące wymaganiaHåndholdte metaldetektorer, der anvendes til screening af passagerer, skal opfylde følgende krav
wykrywacze metalimetaldetektorer
Kiedy przenosiliśmy ciało do laboratorium, przeszło przez wykrywacz metaliLiget udløste metaldetektoren
W przypadku gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, kalibruje się to urządzenie tak, aby zapewnić wykrycie niewielkich przedmiotów metalowychNår der anvendes metaldetektorkarme, skal de justeres til et niveau, som med rimelighed kan sikre, at små metalgenstande opdages
prześwietlenie przez stacjonarny wykrywacz metaliscreening med metaldetektorkarme
Wykrywacze metaluMetaldetektorer
Hej, mój wykrywacz metalu!Min metaldetektor!
cewka wykrywacza bez trudu ustala położenie wykrywanego metaluDetektorspolen skal designes på en sådan måde, at metallet let kan lokaliseres
Wiem, że niektórzy nie zgodzili się z tym dzisiejszego wieczora, ale zwiększa ona bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia wykrycie ceramicznej i plastikowej broni, której nie można wykryć standardowymi wykrywaczami metalu.Jeg ved, at andre her er uenige i dette, men det øger sikkerheden, fordi man kan detektere våben lavet af keramik og plast, som ikke kan spores med almindelige metaldetektorer.
Ręczne wykrywacze metaliHåndholdte metaldetektorer
Aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do obszarów lotniska objętych ochroną bezpieczeństwa, wszystkie osoby, pojazdy oraz towary są kierowane do punktów kontrolnych wyposażonych w bramki kontrolne, urządzenia rentgenowskie oraz ręczne wykrywacze metaliFor at forhindre uautoriseret adgang til lufthavnens sikkerhedsområder skal alle personer, køretøjer og varer passere gennem adgangskontrolpunkter, som er forsynet med sikkerhedsporte, røntgenudstyr og hånddetektorer
konieczność częstego sprawdzania obszarów potencjalnego zagrożenia pożarem, w tym toalet, oraz wykrywaczy dymuNødvendigheden af at foretage hyppig kontrol af potentielle brandrisikosteder, inklusive toiletter og røgdetektorer
Te dobrowolne zobowiązania do pomocy obejmują różne typy osobistego sprzętu ochronnego, wykrywacze oraz sprzęt i jednostki do odkażania, sprzęt do pomocy humanitarnej, opracowania w formie pisemnej i porady ekspertówDisse frivillige tilsagn om bistand omfatter flere typer af individuelt beskyttelsesudstyr, detektions- og rensningsudstyr og-enheder, humanitært udstyr, skriftligt materiale og ekspertrådgivning
poprzez zagwarantowanie uznawania i rozróżnienia rozmaitych typów pociągów kursujących na danej linii, gdy mijają wykrywacze naziemneenten ved at sikre genkendelse og sondring med hensyn til de forskellige typer af tog, der kører på strækningen, når de passerer jorddetektorer
To ludzki wykrywacz kłamstwVi vil komme gennem denne weekend, vi vil komme gennem i morgen
Te nowe możliwości techniczne, takie jak automatyczny czujnik odległości czy też automatyczny wykrywacz przeszkód, są już dostępne w niektórych najwyższej klasy pojazdach.I nogle modeller i den dyre ende findes disse nye tekniske muligheder som automatisk afstandskontrol og automatisk registrering af forhindringer jo allerede.
Ja Wykrywacza Wykrywacza tego MegaMen jeg sporer dem med en " Sporsletter- sletter- sletter "
Bezpieczeństwo pobocza toru, niepożądane wtargnięcie pojazdu oraz wykrywacze zagrzanego łożyska, które obejmują interfejsy z taborem kolejowym, podsystemy sterowania ruchem oraz podsystemy sygnalizacji i eksploatacjiBanelegemesikkerheden, indtrængning i køretøjerne og varmløbningsdetektorer, der omfatter grænseflader med delsystemerne rullende materiel, styringskontrol og signaler og drift
Do pomiaru szerokopasmowego promieniowania elektromagnetycznego musi być wykorzystywany wykrywacz wartości niby-szczytowychTil måling af elektromagnetisk bredbåndsstråling benyttes der en quasi-peak detektor
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1537 zdań frazy wykrywacz metalu.Znalezione w 1,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.