Tłumaczenia na język duński:

  • metaldetektor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

wykrywacz metali
metaldetektor

Przykładowe zdania z "wykrywacz metalu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wiem, że niektórzy nie zgodzili się z tym dzisiejszego wieczora, ale zwiększa ona bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia wykrycie ceramicznej i plastikowej broni, której nie można wykryć standardowymi wykrywaczami metalu.
da Jeg ved, at andre her er uenige i dette, men det øger sikkerheden, fordi man kan detektere våben lavet af keramik og plast, som ikke kan spores med almindelige metaldetektorer.
pl W przypadku gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, kalibruje się to urządzenie tak, aby zapewnić wykrycie niewielkich przedmiotów metalowych
da Når der anvendes metaldetektorkarme, skal de justeres til et niveau, som med rimelighed kan sikre, at små metalgenstande opdages
pl Wykrywacze metali uznaje się za skuteczną metodę kontroli bezpieczeństwa pewnych rodzajów ładunków
da Metaldetektorer anses for et effektivt middel til screening af visse typer fragt
pl Wewnątrz każdy przechodzi przez wykrywacz metalu
da Inden døre skal man igennem en standard- metaldetektor
pl prześwietlenie przez stacjonarny wykrywacz metali
da screening med metaldetektorkarme
pl wykrywacze metali
da metaldetektorer
pl cewka wykrywacza bez trudu ustala położenie wykrywanego metalu
da Detektorspolen skal designes på en sådan måde, at metallet let kan lokaliseres
pl Kiedy przenosiliśmy ciało do laboratorium, przeszło przez wykrywacz metali
da Liget udløste metaldetektoren
pl Środki ogólne, które przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, należy zmienić w celu wprowadzenia przepisów umożliwiających użycie, w stosownych przypadkach, wykrywaczy metali do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz zezwolenia na stopniowe wprowadzenie środków dotyczących płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do stref zastrzeżonych lotniska lub na pokład statków powietrznych w ograniczonym okresie, aby uniknąć obniżenia norm ochrony
da De generelle foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. ‧/‧, bør ændres, så der indføres bestemmelser, der tillader brug af metaldetektorer til screening af indskrevet bagage, fragt og post, hvor det er relevant, og som tillader, at der for en begrænset periode indføres overgangsordninger for væsker, aerosoldåser og geléer, der medbringes i security-beskyttede områder og om bord på fly, så luftfartssikkerheden ikke bringes i fare
pl Aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do obszarów lotniska objętych ochroną bezpieczeństwa, wszystkie osoby, pojazdy oraz towary są kierowane do punktów kontrolnych wyposażonych w bramki kontrolne, urządzenia rentgenowskie oraz ręczne wykrywacze metali
da For at forhindre uautoriseret adgang til lufthavnens sikkerhedsområder skal alle personer, køretøjer og varer passere gennem adgangskontrolpunkter, som er forsynet med sikkerhedsporte, røntgenudstyr og hånddetektorer
pl Hej, mój wykrywacz metalu!
da Min metaldetektor!
pl Ręczne wykrywacze metali
da Håndholdte metaldetektorer
pl ręczny wykrywacz metali (HHMD
da bombehunde og
pl Ręczne wykrywacze metali stosowane do kontroli pasażerów spełniają następujące wymagania
da Håndholdte metaldetektorer, der anvendes til screening af passagerer, skal opfylde følgende krav
pl Gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, stosuje się także stałe wyrywkowe rewizje ręczne kontrolowanych pasażerów
da Når der anvendes metaldetektorkarme, skal der også foretages en kontinuerlig manuel stikprøvevis undersøgelse af screenede passager
pl zostać przeszukana ręcznie z pomocą ręcznego wykrywacza metali
da undersøges manuelt med brug af en håndholdt metaldetektor
pl Wykrywacze metalu
da Metaldetektorer
pl Do pomiaru wąskopasmowego promieniowania elektromagnetycznego stosowany jest wykrywacz wartości średnich
da Til måling at elektromagnetisk smalbåndsstråling benyttes der en middelværdidetektor
pl Wciśnij przycisk by zmienić konfigurację Wykrywacza Granic Zdań (SBD) lub dodaj nowe filtry SBD
da Klik på denne knap for at ændre indstillingen af Detektor af sætningsgrænser (SBD), eller tilføj yderligere SBD-filtre
pl Zamiast wykrywaczy dymu w kuchni powinny być instalowane wykrywacze uruchamiane pod wpływem wysokiej temperatury
da I kabysser skal der installeres varmedetektorer i stedet for røgdetektorer
pl Analiza w drodze chromatografii gazowej (GC), wykrywanie za pomocą wykrywacza jonizacji ogniowej
da Analyse ved gaskromatografi og flammeioniseringsdetektor
pl Do pomiaru szerokopasmowego promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywany jest wykrywacz wartości niby-szczytowych
da Til måling af elektromagnetisk bredbåndsstråling benyttes der en quasi-peak detektor
pl Wszystkie wykrywacze gazów szlachetnych w obudowie modułowej powinny zatem być w stanie działać w różnych warunkach klimatycznych bez konieczności skomplikowanego stosowania ciekłego azotu albo będą używać energii elektrycznej do chłodzenia termoelektrycznego (w razie potrzeby
da Alle ædelgasdetektorer i deres modulære udformning bør derfor enten kunne operere under mange forskellige klimaforhold uden den problemfyldte håndtering af flydende nitrogen eller vil skulle bruge elenergi til termoelektrisk afkøling (hvis det er nødvendigt
pl Dla silników Diesla i silników napędzanych gazem płynnym analizatorem węglowodorów jest podgrzewany detektor jonizacji płomienia (HFID), w którym wykrywacz, zawory, przewody itd. podgrzewane są po to, by utrzymać temperaturę gazu na poziomie ‧ K ± ‧ K (‧ ± ‧ °C). W przypadku silników napędzanych gazem ziemnym analizatorem węglowodorów może być niepodgrzewany detektor jonizacji płomienia (FID), w zależności od zastosowanej metody (patrz załącznik ‧, dodatek ‧, pkt
da Carbonhydridanalysatoren skal for dieselmotorer og LPG-drevne motorer være af typen opvarmet flammeionisationsdetektor (HFID), hvor detektor, ventiler, ledninger mv. er opvarmet, således at gastemperaturen holdes på ‧ K ± ‧ K (‧ ± ‧ °C). For NG-drevne gasmotorer kan carbonhydridanalysatoren være af typen ikke-opvarmet flammeionisationsdetektor (FID) afhængig af den anvendte metode (se bilag ‧, tillæg ‧, punkt
pl Te dobrowolne zobowiązania do pomocy obejmują różne typy osobistego sprzętu ochronnego, wykrywacze oraz sprzęt i jednostki do odkażania, sprzęt do pomocy humanitarnej, opracowania w formie pisemnej i porady ekspertów
da Disse frivillige tilsagn om bistand omfatter flere typer af individuelt beskyttelsesudstyr, detektions- og rensningsudstyr og-enheder, humanitært udstyr, skriftligt materiale og ekspertrådgivning
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1537 zdań frazy wykrywacz metalu.Znalezione w 1,15 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.