Tłumaczenia na język duński:

  • metaldetektor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

wykrywacz metali
metaldetektor

Przykładowe zdania z "wykrywacz metalu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do obszarów lotniska objętych ochroną bezpieczeństwa, wszystkie osoby, pojazdy oraz towary są kierowane do punktów kontrolnych wyposażonych w bramki kontrolne, urządzenia rentgenowskie oraz ręczne wykrywacze metali
da For at forhindre uautoriseret adgang til lufthavnens sikkerhedsområder skal alle personer, køretøjer og varer passere gennem adgangskontrolpunkter, som er forsynet med sikkerhedsporte, røntgenudstyr og hånddetektorer
pl Ręczne wykrywacze metali
da Håndholdte metaldetektorer
pl cewka wykrywacza bez trudu ustala położenie wykrywanego metalu
da Detektorspolen skal designes på en sådan måde, at metallet let kan lokaliseres
pl W przypadku gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, kalibruje się to urządzenie tak, aby zapewnić wykrycie niewielkich przedmiotów metalowych
da Når der anvendes metaldetektorkarme, skal de justeres til et niveau, som med rimelighed kan sikre, at små metalgenstande opdages
pl Środki ogólne, które przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, należy zmienić w celu wprowadzenia przepisów umożliwiających użycie, w stosownych przypadkach, wykrywaczy metali do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz zezwolenia na stopniowe wprowadzenie środków dotyczących płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do stref zastrzeżonych lotniska lub na pokład statków powietrznych w ograniczonym okresie, aby uniknąć obniżenia norm ochrony
da De generelle foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. ‧/‧, bør ændres, så der indføres bestemmelser, der tillader brug af metaldetektorer til screening af indskrevet bagage, fragt og post, hvor det er relevant, og som tillader, at der for en begrænset periode indføres overgangsordninger for væsker, aerosoldåser og geléer, der medbringes i security-beskyttede områder og om bord på fly, så luftfartssikkerheden ikke bringes i fare
pl Wykrywacze metali uznaje się za skuteczną metodę kontroli bezpieczeństwa pewnych rodzajów ładunków
da Metaldetektorer anses for et effektivt middel til screening af visse typer fragt
pl wykrywacze metali
da metaldetektorer
pl Wykrywacze metalu
da Metaldetektorer
pl Wiem, że niektórzy nie zgodzili się z tym dzisiejszego wieczora, ale zwiększa ona bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia wykrycie ceramicznej i plastikowej broni, której nie można wykryć standardowymi wykrywaczami metalu.
da Jeg ved, at andre her er uenige i dette, men det øger sikkerheden, fordi man kan detektere våben lavet af keramik og plast, som ikke kan spores med almindelige metaldetektorer.
pl ręczny wykrywacz metali (HHMD
da bombehunde og
pl Kiedy przenosiliśmy ciało do laboratorium, przeszło przez wykrywacz metali
da Liget udløste metaldetektoren
pl Hej, mój wykrywacz metalu!
da Min metaldetektor!
pl zostać przeszukana ręcznie z pomocą ręcznego wykrywacza metali
da undersøges manuelt med brug af en håndholdt metaldetektor
pl prześwietlenie przez stacjonarny wykrywacz metali
da screening med metaldetektorkarme
pl Gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, stosuje się także stałe wyrywkowe rewizje ręczne kontrolowanych pasażerów
da Når der anvendes metaldetektorkarme, skal der også foretages en kontinuerlig manuel stikprøvevis undersøgelse af screenede passager
pl Wewnątrz każdy przechodzi przez wykrywacz metalu
da Inden døre skal man igennem en standard- metaldetektor
pl Ręczne wykrywacze metali stosowane do kontroli pasażerów spełniają następujące wymagania
da Håndholdte metaldetektorer, der anvendes til screening af passagerer, skal opfylde følgende krav
pl Po co winny facet zglaszalby sie na wykrywacz klamstw?
da Hvorfor tager en skyldig en løgnedetektorprøve?
pl Wykrywacze zagrzanego łożyska (ppkt
da varmløbningsdetektorer (punkt
pl Wysoko temperaturowy chromatograf gazowy przystosowany do temperatur wynoszących co najmniej ‧ °C, wyposażony w wykrywacz jonizacji płomienia (FID-flame ionization detector) oraz urządzenie do stałej kontroli przepływu masy dla gazu nośnego
da Højtemperaturgaskromatograf, der er egnet til temperaturer på mindst ‧ °C, og som er forsynet med en flammeionisationsdetektor (FID) og konstantstrømsregulator for bæregassen
pl konieczność częstego sprawdzania obszarów potencjalnego zagrożenia pożarem, w tym toalet, oraz wykrywaczy dymu
da nødvendigheden af at foretage hyppig kontrol af potentielle brandrisikosteder, inklusive toiletter og røgdetektorer
pl Jeżeli uznaje się, że takie zagrożenie jest znaczne, instalowane są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak ogrodzenie wokół terenu kolejowego, barierki ochronne na mostach drogowych i/lub wykrywacze wtargnięcia pojazdów drogowych
da Når en sådan risiko betragtes som væsentlig, skal der anlægges passende beskyttelse, som f.eks. indhegning af jernbanearealet, beskyttelsesrækværk på vejbroer og/eller følere for indtrængning af gadekøretøjer
pl I także mam wykrywacz głębokościowy i podwodny skaner
da Og jeg har pakket en undervandsscanner
pl Analiza w drodze chromatografii gazowej (GC), wykrywanie za pomocą wykrywacza jonizacji ogniowej
da Analyse ved gaskromatografi og flammeioniseringsdetektor
pl Standardowy wykrywacz granic zdań
da Standard-grænsedetektor for sætninger
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1537 zdań frazy wykrywacz metalu.Znalezione w 0,703 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.