Tłumaczenia na język duński:

  • metaldetektor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

wykrywacz metalimetaldetektor

Przykładowe zdania z "wykrywacz metalu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wiem, że niektórzy nie zgodzili się z tym dzisiejszego wieczora, ale zwiększa ona bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia wykrycie ceramicznej i plastikowej broni, której nie można wykryć standardowymi wykrywaczami metalu.Jeg ved, at andre her er uenige i dette, men det øger sikkerheden, fordi man kan detektere våben lavet af keramik og plast, som ikke kan spores med almindelige metaldetektorer.
W przypadku gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, kalibruje się to urządzenie tak, aby zapewnić wykrycie niewielkich przedmiotów metalowychNår der anvendes metaldetektorkarme, skal de justeres til et niveau, som med rimelighed kan sikre, at små metalgenstande opdages
Wykrywacze metali uznaje się za skuteczną metodę kontroli bezpieczeństwa pewnych rodzajów ładunkówMetaldetektorer anses for et effektivt middel til screening af visse typer fragt
Wewnątrz każdy przechodzi przez wykrywacz metaluInden døre skal man igennem en standard- metaldetektor
prześwietlenie przez stacjonarny wykrywacz metaliscreening med metaldetektorkarme
wykrywacze metalimetaldetektorer
cewka wykrywacza bez trudu ustala położenie wykrywanego metaluDetektorspolen skal designes på en sådan måde, at metallet let kan lokaliseres
Kiedy przenosiliśmy ciało do laboratorium, przeszło przez wykrywacz metaliLiget udløste metaldetektoren
Środki ogólne, które przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, należy zmienić w celu wprowadzenia przepisów umożliwiających użycie, w stosownych przypadkach, wykrywaczy metali do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz zezwolenia na stopniowe wprowadzenie środków dotyczących płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do stref zastrzeżonych lotniska lub na pokład statków powietrznych w ograniczonym okresie, aby uniknąć obniżenia norm ochronyDe generelle foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. ‧/‧, bør ændres, så der indføres bestemmelser, der tillader brug af metaldetektorer til screening af indskrevet bagage, fragt og post, hvor det er relevant, og som tillader, at der for en begrænset periode indføres overgangsordninger for væsker, aerosoldåser og geléer, der medbringes i security-beskyttede områder og om bord på fly, så luftfartssikkerheden ikke bringes i fare
Aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do obszarów lotniska objętych ochroną bezpieczeństwa, wszystkie osoby, pojazdy oraz towary są kierowane do punktów kontrolnych wyposażonych w bramki kontrolne, urządzenia rentgenowskie oraz ręczne wykrywacze metaliFor at forhindre uautoriseret adgang til lufthavnens sikkerhedsområder skal alle personer, køretøjer og varer passere gennem adgangskontrolpunkter, som er forsynet med sikkerhedsporte, røntgenudstyr og hånddetektorer
Hej, mój wykrywacz metalu!Min metaldetektor!
Ręczne wykrywacze metaliHåndholdte metaldetektorer
ręczny wykrywacz metali (HHMDbombehunde og
Ręczne wykrywacze metali stosowane do kontroli pasażerów spełniają następujące wymaganiaHåndholdte metaldetektorer, der anvendes til screening af passagerer, skal opfylde følgende krav
Gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, stosuje się także stałe wyrywkowe rewizje ręczne kontrolowanych pasażerówNår der anvendes metaldetektorkarme, skal der også foretages en kontinuerlig manuel stikprøvevis undersøgelse af screenede passager
zostać przeszukana ręcznie z pomocą ręcznego wykrywacza metaliundersøges manuelt med brug af en håndholdt metaldetektor
Wykrywacze metaluMetaldetektorer
Do pomiaru wąskopasmowego promieniowania elektromagnetycznego stosowany jest wykrywacz wartości średnichTil måling at elektromagnetisk smalbåndsstråling benyttes der en middelværdidetektor
Wciśnij przycisk by zmienić konfigurację Wykrywacza Granic Zdań (SBD) lub dodaj nowe filtry SBDKlik på denne knap for at ændre indstillingen af Detektor af sætningsgrænser (SBD), eller tilføj yderligere SBD-filtre
Zamiast wykrywaczy dymu w kuchni powinny być instalowane wykrywacze uruchamiane pod wpływem wysokiej temperaturyI kabysser skal der installeres varmedetektorer i stedet for røgdetektorer
Analiza w drodze chromatografii gazowej (GC), wykrywanie za pomocą wykrywacza jonizacji ogniowejAnalyse ved gaskromatografi og flammeioniseringsdetektor
Do pomiaru szerokopasmowego promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywany jest wykrywacz wartości niby-szczytowychTil måling af elektromagnetisk bredbåndsstråling benyttes der en quasi-peak detektor
Wszystkie wykrywacze gazów szlachetnych w obudowie modułowej powinny zatem być w stanie działać w różnych warunkach klimatycznych bez konieczności skomplikowanego stosowania ciekłego azotu albo będą używać energii elektrycznej do chłodzenia termoelektrycznego (w razie potrzebyAlle ædelgasdetektorer i deres modulære udformning bør derfor enten kunne operere under mange forskellige klimaforhold uden den problemfyldte håndtering af flydende nitrogen eller vil skulle bruge elenergi til termoelektrisk afkøling (hvis det er nødvendigt
Dla silników Diesla i silników napędzanych gazem płynnym analizatorem węglowodorów jest podgrzewany detektor jonizacji płomienia (HFID), w którym wykrywacz, zawory, przewody itd. podgrzewane są po to, by utrzymać temperaturę gazu na poziomie ‧ K ± ‧ K (‧ ± ‧ °C). W przypadku silników napędzanych gazem ziemnym analizatorem węglowodorów może być niepodgrzewany detektor jonizacji płomienia (FID), w zależności od zastosowanej metody (patrz załącznik ‧, dodatek ‧, pktCarbonhydridanalysatoren skal for dieselmotorer og LPG-drevne motorer være af typen opvarmet flammeionisationsdetektor (HFID), hvor detektor, ventiler, ledninger mv. er opvarmet, således at gastemperaturen holdes på ‧ K ± ‧ K (‧ ± ‧ °C). For NG-drevne gasmotorer kan carbonhydridanalysatoren være af typen ikke-opvarmet flammeionisationsdetektor (FID) afhængig af den anvendte metode (se bilag ‧, tillæg ‧, punkt
Te dobrowolne zobowiązania do pomocy obejmują różne typy osobistego sprzętu ochronnego, wykrywacze oraz sprzęt i jednostki do odkażania, sprzęt do pomocy humanitarnej, opracowania w formie pisemnej i porady ekspertówDisse frivillige tilsagn om bistand omfatter flere typer af individuelt beskyttelsesudstyr, detektions- og rensningsudstyr og-enheder, humanitært udstyr, skriftligt materiale og ekspertrådgivning
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1537 zdań frazy wykrywacz metalu.Znalezione w 1,602 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.