Tłumaczenia na język duński:

  • botanisk have   
     
    ogrod. ogrodnictwo ogród, w którym są hodowane dla celów naukowych rośliny różnych stref klimatycznych i środowisk, zwykle dostępny dla zwiedzających;

Picture dictionary

botanisk have
botanisk have

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl rocznica ogrodu botanicznego w Lublanie
da året for åbningen af den botaniske have i Ljubljana
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itd
da historiske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver, akvarier, udlejning af udstyr og tilbehør i forbindelse med fritid og kultur, f.eks. tv-apparater og videokassetter
pl Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik Bresiers
da Den botaniske have og dens gartner Bresiers spillede en vigtig rolle ved udviklingen af dyrkningen
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne
da historiske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver
pl G Ogrody botaniczne
da G= Botaniske haver
pl Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.
da Populistisk hugst, som om man går til en botanisk have med en økse.
pl Ogrody botaniczne
da Botaniske haver
pl Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczne
da Biblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver
pl Sprostowanie do dyrektywy Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (Dz.U. L ‧ z
da Berigtigelse til Kommissionens direktiv ‧/‧/EF af ‧. juni ‧ om ændring af Rådets direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF, ‧/‧/EF og ‧/‧/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden (EUT L ‧ af
pl W związku z rozwojem wiedzy naukowej Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (ICBN) został poddany przeglądowi w odniesieniu do niektórych nazw botanicznych gatunków uprawnych i chwastów
da På baggrund af udviklingen i den videnskabelige viden er International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) blevet ændret for så vidt angår visse botaniske navne på dyrkede arter og på ukrudtsplanter
pl Gatunki, przynajmniej ze wskazaniem ich nazwy botanicznej, która może być podana w formie skróconej oraz bez nazwisk autorów, po łacinie
da Art; i det mindste anføres den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, med latinske bogstaver
pl kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne (kod CN
da Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter (KN–kode
pl Takie rozstrzygnięcie można uzależnić od zapewnienia przez inne państwo posiadającym przynależność państwową wszystkich Państw Członkowskich ochrony odmian tych samych botanicznych jednostek systematycznych, która odpowiada ochronie na mocy niniejszego rozporządzenia
da En sådan vedtagelse kan betinges af, at den anden stat for sorter af samme botaniske taksionomiske gruppe yder statsborgere og hjemmehørende i alle medlemsstater en beskyttelse svarende til den beskyttelse, der ydes i henhold til denne forordning
pl Na etykiecie muszą zostać wymienione: pochodzenie odmiany lub odmian botanicznych dębu, stopień ewentualnego podgrzewania, warunki przechowywania i zasady dotyczące bezpieczeństwa
da Etiketten skal nævne egetræsartens eller-arternes oprindelse, eventuel varmetilførselsgrad, opbevaringsforhold og sikkerhedsforskrifter
pl zmieniająca dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej
da om ændring af Rådets direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF, ‧/‧/EF og ‧/‧/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden
pl Nazwa botaniczna roślin
da Planternes botaniske navn
pl nazwa botaniczna
da botanisk betegnelse
pl W odniesieniu do wyjaśnienia struktury i innych właściwości substancji ziołowej, dostarcza się informacje o charakterystyce botanicznej, makroskopowej, mikroskopowej, fitochemicznej i aktywności biologicznej, jeżeli konieczne
da Hvad angår beskrivelsen af drogens struktur og andre kendetegn gives der oplysninger om botaniske, makroskopiske, mikroskopiske, fytokemiske kendetegn og eventuelt om biologisk virkemåde
pl Rodzina botaniczna
da Botanisk familie
pl nazwy botaniczne lub pospolite gatunku spośród grupy gatunków roślin uprawnych albo gatunków warzyw, do której należy dana odmiana
da det botaniske navn eller det almindelige navn på en art inden for den gruppe af enten landbrugsplantearter eller grøntsagsarter, som sorten tilhører
pl Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne
da Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter
pl Przyjmuje się poprawki do katalogu wspólnotowego, ustanawiające maksymalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych zgodnie z załącznikiem I pkt ‧ lub poziomy czystości botanicznej zgodnie z załącznikiem I pkt ‧, lub poziomy zawartości wilgoci zgodnie z załącznikiem I pkt ‧, lub informacje szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b
da Der skal vedtages ændringer til EF-fortegnelsen med henblik på fastsættelse af de maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder, jf. bilag I, punkt ‧, eller niveauet for botanisk renhed, jf. bilag I, punkt ‧, eller vandindholdet, jf. bilag I, punkt ‧, eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, jf. artikel ‧, stk. ‧, litra b
pl Są to działania prowadzone w istotnych dla miasta publicznych parkach o walorach historycznych, botanicznych, artystycznych i kulturalnych
da Aktiviteter, der gennemføres i offentlige parker af historisk, botanisk og kulturel betydning for byen
pl Zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ Państwa Członkowskie mogą być zwolnione z wymogu wskazywania nazwy botanicznej w odniesieniu do indywidualnych gatunków oraz, gdzie stosowne, na ograniczony okres, w przypadku gdy stwierdzono, że wady jego wdrożenia przeważą korzyści spodziewane ze sprzedaży materiału siewnego
da Efter fremgangsmåden i artikel ‧, stk. ‧, kan medlemsstaterne fritages fra kravet om at anføre den botaniske betegnelse for enkelte arter, i givet fald i begrænsede perioder, når det er påvist, at ulemperne med kravets gennemførelse er større end de fordele, der forventes ved markedsføringen af frøet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 374 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 1,198 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.