Tłumaczenia na język duński:

  • botanisk have   
     
    ogrod. ogrodnictwo ogród, w którym są hodowane dla celów naukowych rośliny różnych stref klimatycznych i środowisk, zwykle dostępny dla zwiedzających;

Picture dictionary

botanisk have
botanisk have

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologicznehistoriske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.Populistisk hugst, som om man går til en botanisk have med en økse.
Ogrody botaniczneBotaniske haver
rocznica ogrodu botanicznego w Lublanieåret for åbningen af den botaniske have i Ljubljana
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itdhistoriske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver, akvarier, udlejning af udstyr og tilbehør i forbindelse med fritid og kultur, f.eks. tv-apparater og videokassetter
Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik BresiersDen botaniske have og dens gartner Bresiers spillede en vigtig rolle ved udviklingen af dyrkningen
Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczneBiblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver
G Ogrody botaniczneG= Botaniske haver
Czystość botaniczna materiałów paszowych nie może być mniejsza niż ‧ %, o ile w katalogu, o którym mowa w art. ‧, nie ustanowiono innego poziomu czystościFodermidlers botaniske renhed må ikke være mindre end ‧ %, medmindre en anden grænse er fastsat i den i artikel ‧ omhandlede fortegnelse
napój spirytusowy jałowcowy wytwarzany wyłącznie poprzez redestylację alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, o odpowiednich cechach organoleptycznych i jakościowych oraz o początkowej zawartości alkoholu wynoszącej co najmniej ‧ % obj., w aparaturze tradycyjnie używanej do ginu, z dodatkiem jagód jałowca (Juniperus communis L.) i innych naturalnych składników botanicznych, pod warunkiem że smak jałowca jest dominujący; lubspiritus med enebærsmag, der er fremstillet udelukkende ved gendestillation af organoleptisk egnet landbrugsethanol af passende kvalitet med et oprindeligt alkoholindhold på mindst ‧ % vol. i traditionelle gin-klarepander, idet der tilsættes enebær (Juniperus communis L.) og andre naturlige planteprodukter, forudsat at enebærsmagen er den fremherskende, eller
Nazwa botaniczna roślinPlanternes botaniske navn
Obszar produkcji sera Vastedda della valle del Belìce charakteryzuje się glebami brunatnymi wapniowymi, litosolami, regosolami i wertisolami oraz naturalnymi i uprawianymi pastwiskami, bogatymi w naturalne substancje i lokalne ekotypy, w których skład botaniczny wchodzą stanowiące podstawę pożywienia zwierząt rośliny strączkowe, trawy i rośliny krzyżowe, które z kolei wywierają wpływ na produkty serowarskie, ponieważ mogą zmieniać ich skład chemiczny i aromatyczny, co potwierdzono w licznych badaniach naukowychOmrådet, hvor Vastedda della valle del Belìce produceres, er kendetegnet ved brunlig kalkholdig jord, lithosol, regosol og vertisol samt naturlige og dyrkede græsningsarealer, som er rige på vilde planter og lokale økotyper, hvis botaniske sammensætning består af bælgplanter, græsser og planter fra korsblomstfamilien, der udgør grundlaget for dyrenes ernæring og ifølge videnskabelige studier har betydning for mælkeproduktionen i kraft af deres evne til at ændre mælkens kemiske og aromatiske sammensætning
w przypadku substancji pochodzenia roślinnego: zanieczyszczenie mikrobiologiczne i botaniczne (np. rącznik pospolity, nasiona chwastów, w szczególności buławinka czerwona), mykotoksyny, skażenie pestycydami, wartości maksymalne dla rozpuszczalników oraz, w stosownych przypadkach, substancje o charakterze toksycznym, o których wiadomo, że występują w roślinie pierwotnejfor vegetabilske stoffer: mikrobiologisk og botanisk kontaminering (f.eks. ricinus, ukrudtsfrø og især meldrøje), mykotoksiner, pesticidkontaminering, maksimalgrænseværdier for opløsningsmidler og, hvor det er relevant, stoffer, der er toksikologisk problematiske og vides at forekomme i den oprindelige plante
odmiany wszystkich botanicznych rodzajów i gatunków powinny być przedmiotem ochronysorter af alle planteslægter og-arter bør kunne beskyttes
duża różnorodność miodów pochodzących z różnych regionów geograficznych i botanicznych i/lub różnych sezonówden meget forskelligartede karakter af honning af forskellige geografiske og botaniske oprindelser og/eller forskellige årstider
Rodzina botanicznaBotanisk familie
Zgodnie z procedurą ustaloną w art. ‧ ust. ‧, Państwa Członkowskie mogą być zwolnione z wymogu wskazywania nazwy botanicznej w odniesieniu do indywidualnych gatunków oraz, gdzie stosowne, na ograniczony okres, w przypadku gdy stwierdzono, że wady jego wdrożenia przeważą korzyści spodziewane ze sprzedaży materiału siewnegoEfter fremgangsmåden i artikel ‧, stk. ‧, kan medlemsstaterne fritages fra kravet om at anføre den botaniske betegnelse for enkelte arter, i givet fald i begrænsede perioder, når det er påvist, at ulemperne med kravets gennemførelse er større end de fordele, der forventes ved markedsføringen af frøet
Sprostowanie do dyrektywy Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznejBerigtigelse til Kommissionens direktiv ‧/‧/EF af ‧. juni ‧ om ændring af Rådets direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF, ‧/‧/EF og ‧/‧/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden
W celu zapewnienia, by niektóre istniejące oraz nowe pozycje były precyzyjne z naukowego punktu widzenia i aktualne, oraz w celu poprawy wpisów botanicznych i definicji oraz klas funkcji należy zaktualizować sekcję I w Załączniku do decyzji ‧/‧/WEDel I i bilaget til afgørelse ‧/‧/EF bør ajourføres med henblik på at sikre den videnskabelige nøjagtighed og gyldigheden af visse allerede anførte positioner og nye positioner og med henblik på at forbedre de botaniske positioner samt definitionerne og klassificeringen af funktioner
W celu odzwierciedlenia tych zmian należy dostosować dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG oraz ‧/‧/WE w odniesieniu do nazw botanicznych gatunków uprawnych wyszczególnionych w art. ‧ ust. ‧ niniejszej dyrektywy, a także w jej art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧, oraz chwastów Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski i Avena ludoviciana (Durieu) Nyman, a także naukowych nazw: Alternaria spp., Ascochyta linicola, Phoma linicolaFor at tage hensyn til denne udvikling på det videnskabelige område bør direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF tilpasses for så vidt angår de botaniske navne på de dyrkede arter, der er angivet i nærværende direktivs artikel ‧, nr. ‧), artikel ‧, nr. ‧), og artikel ‧, nr. ‧), og på ukrudtsplanterne Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski og Avena ludoviciana (Durieu) Nyman samt de videnskabelige navne Alternaria spp., Ascochyta linicola og Phoma linicola
Napój można określić nazwą gin destylowany, jeżeli jest wytwarzany wyłącznie przez redestylowanie odpowiedniego pod względem organoleptycznym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o stosownej jakości i o początkowej zawartości alkoholu wynoszącej co najmniej ‧ % obj. w aparaturze tradycyjnie używanej do ginu, z dodatkiem jagód jałowca i innych naturalnych składników botanicznych, pod warunkiem że dominuje smak jałowcaDen pågældende spiritus kan betegnes som destilleret gin, hvis den udelukkende er fremstillet ved gendestillation af organoleptisk egnet landbrugsethanol af passende kvalitet med et oprindeligt alkoholindhold på mindst ‧ % vol. i traditionelle gin-klarepander, idet der tilsættes enebær og andre naturlige planteprodukter, forudsat at enebærsmagen er den fremherskende
Komisja uważa natomiast, że wniosek o rejestrację opiera się zarówno na renomie miodu prowansalskiego, jak i na szczególnej jakości, o której stanowi kwiatowe pochodzenie miodu, specyficzne dla prowansalskiego środowiska botanicznegoKommissionen mener derimod, at ansøgningen om registrering lige så meget er baseret på den provencalske honnings ry som på en særlig kvalitet, der bygger på de honningblomster, der er specifikke for det provencalske botaniske miljø
Ilość zanieczyszczeń botanicznych, takich jak pozostałości innych nasion oleistych lub owoców oleistych pochodzące z uprzedniego procesu wytwórczego, nie przekracza ‧,‧ % dla każdego rodzaju nasiona lub owocu oleistegoIndholdet af botaniske urenheder såsom rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces må ikke overstige ‧,‧ % for hver type olieholdige frø eller frugter
Czystość botaniczna produktów i produktów ubocznych wymienionych w częściach B i C nie może być mniejsza niż ‧ %, jeśli inny stopień czystości nie był ustanowiony w części B i części CDen botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i del B og C, må ikke være mindre end ‧ %, medmindre andet er anført sammesteds
gatunki przynajmniej ze wskazaniem ich nazwy botanicznej, która może być podana w formie skróconej oraz bez nazwisk autorów, po łaciniei det mindste anføres den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, med latinske bogstaver
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 374 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 1,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.