Tłumaczenia na język duński:

  • botanisk have   
     
    ogrod. ogrodnictwo ogród, w którym są hodowane dla celów naukowych rośliny różnych stref klimatycznych i środowisk, zwykle dostępny dla zwiedzających;

Picture dictionary

botanisk have
botanisk have

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne
da historiske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver
pl Ogrody botaniczne
da Botaniske haver
pl Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik Bresiers
da Den botaniske have og dens gartner Bresiers spillede en vigtig rolle ved udviklingen af dyrkningen
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itd
da historiske monumenter, nationalparker, zoologiske og botaniske haver, akvarier, udlejning af udstyr og tilbehør i forbindelse med fritid og kultur, f.eks. tv-apparater og videokassetter
pl Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczne
da Biblioteker, museer, botaniske og zoologiske haver
pl G Ogrody botaniczne
da G= Botaniske haver
pl rocznica ogrodu botanicznego w Lublanie
da året for åbningen af den botaniske have i Ljubljana
pl Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.
da Populistisk hugst, som om man går til en botanisk have med en økse.
pl Przyjmuje się poprawki do katalogu wspólnotowego, ustanawiające maksymalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych zgodnie z załącznikiem I pkt ‧ lub poziomy czystości botanicznej zgodnie z załącznikiem I pkt ‧, lub poziomy zawartości wilgoci zgodnie z załącznikiem I pkt ‧, lub informacje szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b
da Der skal vedtages ændringer til EF-fortegnelsen med henblik på fastsættelse af de maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder, jf. bilag I, punkt ‧, eller niveauet for botanisk renhed, jf. bilag I, punkt ‧, eller vandindholdet, jf. bilag I, punkt ‧, eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, jf. artikel ‧, stk. ‧, litra b
pl nazwy botaniczne wszystkich gatunków, o których mowa w art. ‧ (w tym odmian, jeśli właściwe), zawartych w mieszance objętej doświadczeniem
da den botaniske betegnelse for alle de i artikel ‧ omhandlede arter (herunder sorter i givet fald), der indgår i blandingen under forsøget
pl odmiany wszystkich botanicznych rodzajów i gatunków powinny być przedmiotem ochrony
da sorter af alle planteslægter og-arter bør kunne beskyttes
pl istniejące sieci monitorowania, obejmujące krajowe sieci badań botanicznych oraz służby zajmujące się ochroną roślin, określone w planie monitorowania zawartym w zgłoszeniu, gromadzą informacje istotne dla monitorowania produktów; oraz
da at de eksisterende overvågningsnetværk, herunder nationale botaniske overvågningsnet og plantebeskyttelsestjenester, som specificeret i den overvågningsplan, der indgår i anmeldelsen, indsamler de oplysninger, der er relevante for overvågningen af produkterne, og
pl Charakterystyka produktów naturalnych zdefiniowanych botanicznie obejmuje nazwę botaniczną rośliny, z której produkt otrzymano, jej klasyfikację botaniczną (rodzina, rodzaj, gatunek, jeśli dotyczy także podgatunek i odmianę) oraz – jeśli to możliwe – nazwy zwyczajowe i odpowiedniki w możliwie największej liczbie języków europejskich lub innych językach (np. mających związek z miejscem lub miejscami uprawy lub pochodzenia
da Karakteriseringen af naturlige, botanisk definerede produkter skal omfatte oprindelsesplantens videnskabelige navn, botaniske klassifikation (familie, slægt, art samt eventuelt underart og sort) og almindeligt anvendte navne og synonymer på så mange europæiske sprog som muligt eller eventuelt på et eller flere andre sprog (såsom sproget/sprogene på dyrkningsstedet/-stederne eller oprindelsesstedet/-stederne
pl duża różnorodność miodów pochodzących z różnych regionów geograficznych i botanicznych i/lub różnych sezonów
da den meget forskelligartede karakter af honning af forskellige geografiske og botaniske oprindelser og/eller forskellige årstider
pl Czystość botaniczna materiałów paszowych nie może być mniejsza niż ‧ %, o ile w katalogu, o którym mowa w art. ‧, nie ustanowiono innego poziomu czystości
da Fodermidlers botaniske renhed må ikke være mindre end ‧ %, medmindre en anden grænse er fastsat i den i artikel ‧ omhandlede fortegnelse
pl W świadectwie wpisana zostaje nazwa botaniczna rodzaju lub gatunku, liczba kłód w przesyłce oraz znaki identyfikacyjne partii poddanej fumigacji określone w pkt ‧, bez uszczerbku dla informacji wymaganych w części dotyczącej zabiegu dezynsekcji i/lub dezynfekcji
da Af certifikatet skal fremgå slægtens eller artens botaniske navn, antallet af kævler i sendingen og mærkerne til identifikation af de enkelte partier som omhandlet i punkt ‧, uden at dette berører de oplysninger, der kræves i afsnittet Behandling mod skadegørere og/eller desinfektion"
pl W świadectwie wpisana zostaje nazwa botaniczna rodzaju lub gatunku i liczba kłód w przesyłce
da Af certifikaterne skal fremgå slægtens eller artens botaniske navn og antallet af kævler i sendingen
pl określenie botanicznej jednostki systematycznej
da angivelse af den taksionomiske gruppe
pl W obrębie każdego gatunku lub, w odpowiednim przypadku (który określa się nazwą botaniczną i jej odpowiednikiem w języku angielskim), podgatunku wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmian
da For hver art eller, hvor det er relevant, underart (anført med sin botaniske betegnelse og den engelske oversættelse) angiver listen sorterne i alfabetisk rækkefølge i overensstemmelse med deres godkendte sortsnavne
pl W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzania zmian w wykazie materiałów, których wprowadzanie na rynek lub stosowanie w żywieniu jest ograniczone lub zabronione, do zatwierdzania pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, do ustanowienia wykazu kategorii etykietowania materiałów paszowych dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności, z wyjątkiem zwierząt futerkowych, do przyjęcia zmian w katalogu określających maksymalną dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń chemicznych lub poziomów czystości botanicznej lub też poziomy zawartości wilgoci lub dane szczegółowe zastępujące obowiązkową deklarację, do dostosowania załączników w świetle rozwoju naukowego i technicznego oraz do przyjęcia środków przejściowych
da Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller som det er forbudt at anvende som foder, at godkende foder med særlige ernæringsformål, at fastlægge en liste over mærkningskategorier af fodermidler til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr, at vedtage ændringer til fortegnelsen, der fastsætter maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder eller niveauet for botanisk renhed eller vandindhold eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, at tilpasse bilagene på grundlag af den videnskabelige og teknologiske udvikling og til at træffe overgangsforanstaltninger
pl Czystość botaniczna produktów i produktów ubocznych wymienionych w częściach B i C nie może być mniejsza niż ‧ %, jeśli inny stopień czystości nie był ustanowiony w części B i części C
da Den botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i del B og C, må ikke være mindre end ‧ %, medmindre andet er anført sammesteds
pl gatunki przynajmniej ze wskazaniem ich nazwy botanicznej, która może być podana w formie skróconej oraz bez nazwisk autorów, po łacinie
da i det mindste anføres den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, med latinske bogstaver
pl nazwa botaniczna
da botanisk betegnelse
pl Sprostowanie do dyrektywy Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (Dz.U. L ‧ z
da Berigtigelse til Kommissionens direktiv ‧/‧/EF af ‧. juni ‧ om ændring af Rådets direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF, ‧/‧/EF og ‧/‧/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv ‧/‧/EØF, ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden (EUT L ‧ af
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 374 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 0,564 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.