Tłumaczenia na język duński:

  • tabelnavn   

Przykładowe zdania z "nazwa tabeli", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tym celu każdy z takich krajowych banków centralnych, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przekaże albo otrzyma w dniu ‧ stycznia ‧ r. udział w subskrybowanym kapitale EBC wskazany obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do udziału kapitałowego przekazywanego przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego, a znak- do udziału kapitałowego przekazywanego przez krajowy bank centralny na rzecz EBCMed henblik herpå skal hver enkelt af disse NCB'er i medfør af denne artikel, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage den andel af ECB's kapital, som er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag I til denne afgørelse, idet + betegner en kapitalandel, som ECB skal overføre til NCB'en, og- en kapitalandel, som NCB'en skal overføre til ECB
Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowychNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
Otwórz obiekt typu < object_ type > o nazwie < object_ name > należący do wskazanego projektu, przy starcie programu. < object_ type >: wartość opcjonalna, jeśli jest pominięta-zakłada się, że obiekt jest tabelą. Innymi typami obiektów mogą być: zapytanie (query), raport (report), formularz (form), skrypt (script). (Dostępność różnych typów może się różnić w zależności od liczby wtyczek obecnych w Twojej instalacji programu Kexi). Użyj znaków "" w nazwach, jeśli zawierają one spacje. Przykłady:--open MojaTabela,--open query: " Moje wielkie zapytanie "Åbn objekt af type < object_ type > og navn < object_ name > fra det angiven projekt når programmet starter. < object_ type >: er frivillig, hvis udeladt antages tabel-type. Andre objekttyper kan være forespørgsel, rapport, formular, script (kan være mere eller mindre, afhængig af de installerede plugin). Brug ""-tegn til at angive navne der indeholder mellemrum. Eksempler:--open MinTabel,--open query: " Min meget store forespørgsel "
Tabele finansowe zastępujące tabele w załączniku ‧ pod nazwą inne działania (z odpowiednimi szczegółamiFinansieringsoversigter, der erstatter tabellerne i bilag ‧ under overskriften Andre foranstaltninger (med de relevante nærmere oplysninger
Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące atrybutów zdefiniowanych dla każdej rozpatrywanej rodziny kluczy, poziomu, na którym są dołączane, ich formatu oraz nazw list kodów, z których pochodzą wartości atrybutów kodowanychNedenstående tabel indeholder oplysninger om de attributter, der er defineret for hver enkelt nøglefamilie, om hvilket niveau de er tilknyttet på, deres format og navnet på den kodeliste, hvorfra kodede attributter kodes med værdier
W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET‧) następującym po dniu ‧ stycznia ‧ r. każdy uczestniczący KBC przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosić się będzie do wierzytelności przekazywanej przez KBC na rzecz EBC, a znak – do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz KBCDen første åbningsdag i Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) efter den ‧. januar ‧ overfører eller modtager hver enkelt deltagende nationale centralbank den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet + angiver et beløb, som den deltagende nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den deltagende nationale centralbank
Załącznik I – rozdział I – tabela ‧ – punkt nr ‧ – NazwaBilag I – kapitel I – tabel ‧ – række ‧ – Navn
Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României dokonają przekazania na rzecz EBC kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w tabeli zawartej w artykuleBulgarian National Bank og Banca Naţională a României overfører det beløb til ECB, som er angivet ud for deres navn i artikel
Wobec każdego uczestniczącego krajowego banku centralnego, na mocy postanowień niniejszego ustępu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przyjmuje się, że z dniem ‧ maja ‧ r. dokonane zostanie przekazanie lub przyjęcie wyrażonej w liczbach bezwzględnych wartości wierzytelności (w euro), wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w Załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak- odnosi się do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC, a znak + do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnegoI medfør af denne bestemmelse, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, anses hver enkelt NCB for den ‧. maj ‧ enten at have overført eller modtaget den absolutte værdi af den fordring (i euro), som er anført ud for NCB’ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet – angiver en fordring, som NCB’en skal overføre til ECB, og + en fordring, som ECB skal overføre til NCB’en
Wymogi określone w pkt ‧.‧ niniejszej specyfikacji (Opis metody produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego, którego dotyczy nazwa w pkt ‧.‧) oraz w tabeli pkt ‧.‧ (charakter produktu rolnego lub środka spożywczego z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧) odnoszą się do Boerenkaas jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nrKravene i denne varespecifikation som beskrevet i afsnit ‧.‧ (Beskrivelse af produktionsmetoden for det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet i punkt ‧.‧ henviser til) og skemaet i afsnit ‧.‧ (Landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet (artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧) gælder for Boerenkaas som en garanteret traditionel specialitet i henhold til Rådets forordning (EF) nr
Uwzględniając wysokość kapitału EBC opłaconego przez każdy krajowy bank centralny (jeżeli ma zastosowanie) oraz wysokość kapitału EBC, którą każdy krajowy bank centralny opłaci na dzień ‧ maja ‧ r., wskazane, odpowiednio, w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧ w odniesieniu do uczestniczących krajowych banków centralnych oraz w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧ w odniesieniu do nieuczestniczących krajowych banków centralnych, każdy krajowy bank centralny w dniu ‧ maja ‧ r. przekaże albo otrzyma kwotę netto (w walucie euro) wskazaną obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku ‧ do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do kwoty przekazywanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC, a znak- do kwoty przekazywanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnegoPå grundlag af det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt NCB eventuelt har indbetalt, og det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt NCB skal indbetale den ‧. maj ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende NCB’ers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende NCB’ers vedkommende, skal hver enkelt NCB den ‧. maj ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb (i euro), der er anført ud for NCB’ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som NCB’en skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende NCB
Na użytek niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowychNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de tilsvarende latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
Artykuł ‧ ust. ‧ decyzji EBC/‧/‧ stwierdza, że Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României powinny przekazać na rzecz EBC kwoty wskazane obok nazwy danego banku w tabeli zawartej w art. ‧ tej decyzjiI henhold til artikel ‧, stk. ‧, i afgørelse ECB/‧/‧ skal Bulgarian National Bank og Banca Naţională a României overføre det beløb til ECB, som er angivet ud for deres navne i artikel ‧ i samme afgørelse
W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym („ ‧ ") następującym po dniu ‧ stycznia ‧ r. każdy uczestniczący KBC przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak „ + » odnosić się będzie do wierzytel ności przekazywanej przez KBC na rzecz EBC, a znak „-- » do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz KBCDen første åbningsdag i Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) efter den ‧ januar ‧ overfører eller modtager hver enkelt delta gende nationale centralbank den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet » + « angiver et beløb, som den deltagende nationale centralbank skal overføre til ECB, og »-- « et beløb, som ECB skal overføre til den deltagende nationale centralbank
W tym celu każdy z KBC, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności spełniania dalszych wymagań formalnych lub wydawania dalszych aktów, przekaże lub otrzyma z dniem ‧ stycznia ‧ r. udział w subskrybowanym kapitale EBC wskazany obok nazwy danego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do udziału kapitałowego przekazywanego przez EBC na rzecz danego KBC, a znak – – do udziału kapitałowego przekazywanego przez dany KBC na rzecz EBCMed henblik herpå skal hver enkelt national centralbank i medfør af denne artikel, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, med virkning fra den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage den andel af ECB’s kapital, som er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag I til denne afgørelse, idet + betegner en kapitalandel, som ECB skal overføre til den nationale centralbank og – en kapitalandel, som den nationale centralbank skal overføre til ECB
Przy przekazywaniu informacji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ oraz art. ‧ decyzji ramowej ‧/‧/WSiSW dotyczących nazwy lub klasyfikacji prawnej przestępstwa oraz mających zastosowanie przepisów państwa członkowskie stosują kod odpowiadający każdemu z przestępstw, o których mowa w przekazywanej informacji, zgodnie z tabelą przestępstw w załączniku A. W drodze wyjątku, w przypadku gdy dane przestępstwo nie odpowiada żadnej konkretnej podkategorii, w odniesieniu do tego konkretnego przestępstwa stosuje się kod kategoria otwarta odnoszący się do właściwej lub najbardziej zbliżonej kategorii przestępstw lub – w przypadku braku takiej kategorii – kod pozostałe przestępstwaNår medlemsstaterne overfører oplysninger i henhold til artikel ‧, stk. ‧ og ‧, og artikel ‧ i rammeafgørelse ‧/‧/RIA vedrørende den strafbare handlings betegnelse eller juridiske klassifikation og den gældende lovbestemmelse, henviser de til den tilsvarende kode for hver af de strafbare handlinger, der er nævnt i overførslen, jf. tabellen over strafbare handlinger i bilag A. Hvis den strafbare handling ikke svarer til nogen bestemt underkategori, angives der undtagelsesvis for denne særlige strafbare handling koden åben kategori for den relevante eller nærmeste kategori af strafbare handlinger eller, hvis der ikke findes en sådan, koden andre strafbare handlinger
Tego typu nazwy handlowe nie są wymieniane w pierwszych dwóch kolumnach poniższej tabeliFørste og anden kolonne i følgende tabel gengiver ikke sådanne navne
Poniższa tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich służy wyłącznie do celów informacyjnychNedenstående oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne gives udelukkende til orientering
Do celów niniejszego rozporządzenia tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich jest podana poniżejNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
Podana poniżej tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich służy wyłącznie do celów informacyjnychNedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
& kde; zawiera wiele programów, często o nazwach zaczynających się od litery " K ". Nazwy zazwyczaj objaśniają przeznaczenie programu, jednak nadal czasem trudne jest znalezienie odpowiednich pakietów. Osoby zmieniające system z Microsoft Windows lub Apple Macintosh mogą mieć problem ze znalezieniem programu do wykonania określonego zadania. Poniższa tabela przedstawia programy z & kmenu; i ich odpowiedniki z Windows/Mac-a& kde; har mange programmer, ofte med præfixet (eller indeholdende) bogstavet K. Navnene er i almindelighed selvforklarende, men det kan alligevel sommetider være svært at finde en passende pakke. Ved overførsel fra operativsystemer såsom Microsoft Windows eller Apple Macintosh kan visse besværligheder opstå med at finde et program til et bestemt job. Nedenfor er der en tabel med en udvidet K-menu og de respektive tilsvarende i Windows eller på Macintosh
Aktualnie przewodnik ten składa się z tabeli nazw graficznych elementów często używanych w dokumentacji & kde; oraz przykładu każdego z nichFor øjeblikket består denne guide blot af en tabel med navne på de grafiske elementer der ofte findes i & kde;-dokumentationen, og et eksempel på hvert af dem
Artykuł ‧ ust. ‧ decyzji EBC/‧/‧ stwierdza, że każdy z krajowych banków centralnych państw przystępujących powinien przekazać na rzecz EBC kwotę wskazaną obok nazwy danego banku w tabeli zawartej w art. ‧ tejże decyzjiArtikel ‧, stk. ‧, i afgørelse ECB/‧/‧ fastsætter, at NCB’erne i de tiltrædende lande skal overføre det beløb, som er angivet ud for deres navn i artikel ‧ i samme afgørelse
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38448 zdań frazy nazwa tabeli.Znalezione w 13,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.