Tłumaczenia na język duński:

  • tabelnavn   

Przykładowe zdania z "nazwa tabeli", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowych
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl Podana poniżej tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich służy wyłącznie do celów informacyjnych
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego, określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, każdy z nieuczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień ‧ stycznia ‧ r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli
da I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, indbetaler hver enkelt ikke-deltagende NCB det beløb, som er anført ud for NCB’ens navn i nedenstående tabel, med virkning fra den ‧. januar
pl W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) następującym po ‧ stycznia ‧ r., każdy uczestniczący krajowy bank centralny przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosić się będzie do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC a znak- do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego
da Den første åbningsdag af TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer) efter den. ‧. januar ‧ overfører eller modtager hver enkelt deltagende NCB den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet + angiver et beløb, som den deltagende NCB skal overføre til ECB, og- et beløb, som ECB skal overføre til den deltagende NCB
pl Nie można zmienić nazwy tabeli " % ‧ " używając tej samej nazwy
da Kunne ikke omdøbe tabellen " % ‧ " ved brug af samme navn
pl Nie można zmienić nazwy tabeli " % ‧ " na " % ‧ ". Tabela " % ‧ " już istnieje
da Kunne ikke omdøbe tabellen " % ‧ " til " % ‧ ". Tabellen " % ‧ " findes allerede
pl Do celów niniejszego rozporządzenia poniższa tabela wymienia nazwy zwyczajowe i ich łacińskie odpowiedniki
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl Artykuł ‧ ust. ‧ decyzji EBC/‧/‧ stwierdza, że Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României powinny przekazać na rzecz EBC kwoty wskazane obok nazwy danego banku w tabeli zawartej w art. ‧ tej decyzji
da I henhold til artikel ‧, stk. ‧, i afgørelse ECB/‧/‧ skal Bulgarian National Bank og Banca Naţională a României overføre det beløb til ECB, som er angivet ud for deres navne i artikel ‧ i samme afgørelse
pl & kde; zawiera wiele programów, często o nazwach zaczynających się od litery " K ". Nazwy zazwyczaj objaśniają przeznaczenie programu, jednak nadal czasem trudne jest znalezienie odpowiednich pakietów. Osoby zmieniające system z Microsoft Windows lub Apple Macintosh mogą mieć problem ze znalezieniem programu do wykonania określonego zadania. Poniższa tabela przedstawia programy z & kmenu; i ich odpowiedniki z Windows/Mac-a
da & kde; har mange programmer, ofte med præfixet (eller indeholdende) bogstavet K. Navnene er i almindelighed selvforklarende, men det kan alligevel sommetider være svært at finde en passende pakke. Ved overførsel fra operativsystemer såsom Microsoft Windows eller Apple Macintosh kan visse besværligheder opstå med at finde et program til et bestemt job. Nedenfor er der en tabel med en udvidet K-menu og de respektive tilsvarende i Windows eller på Macintosh
pl Proszę podać właściwe organy odpowiedzialne za poszczególne zadania wymienione w poniższej tabeli, przy pomocy skrótu nazwy tych organów
da Angiv med den relevante forkortelse, hvilken kompetent myndighed der har ansvaret for hver af de opgaver, der er opstillet i nedenstående tabel
pl Należy zauważyć, że ROG Kolesa, d.d., Letališka ‧, ‧ Ljubljana, Słowenia, wymieniona w tabeli ‧, poinformowała służby Komisji o zmianie nazwy z ELAN Bikes, d.d. na ROG Kolesa, d.d
da Det skal bemærkes, at ROG Kolesa, d.d., Letališka ‧, ‧ Ljubljana, Slovenien, der er anført i tabel ‧, underrettede Kommissionens tjenestegrene om en navneændring fra ELAN Bikes, d.d. til ROG Kolesa, d.d
pl W tym celu każdy z takich krajowych banków centralnych, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przekaże albo otrzyma w dniu ‧ maja ‧ r. udział w subskrybowanym kapitale EBC wskazany obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do udziału kapitałowego przekazywanego przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego, a znak- do udziału kapitałowego przekazywanego przez krajowy bank centralny na rzecz EBC
da Med henblik herpå skal hver enkelt af disse NCB’er i medfør af denne artikel, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, den ‧. maj ‧ enten overføre eller modtage den andel af ECB’s kapital, som er anført ud for NCB’ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag I til denne afgørelse, idet + betegner en kapitalandel, som ECB skal overføre til NCB’en, og – en kapitalandel, som NCB’en skal overføre til ECB
pl skrócona nazwa kraju w języku źródłowym (językach źródłowych) (jak przedstawiono w pierwszej kolumnie tabeli w rozdziale II
da landenavn i kortform på kildesproget (-sprogene) (som angivet i første kolonne i tabellen i kapitel II
pl Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień ‧ maja ‧ r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli
da I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, skal hver enkelt deltagende NCB således indbetale det beløb, som er anført ud for NCB’ens navn i nedenstående tabel, den ‧. maj
pl Zarówno tabela " % ‧ " jak też " % ‧ " mają zdefiniowane pole " % ‧ ". Użyj składni " < nazwaTabeli >. % ‧ " aby wskazać nazwę tabeli
da Både tabellen " % ‧ " og " % ‧ " har defineret feltet " % ‧ ". Brug notationen " < tabellnavn >. % ‧ " til at angive tabelnavnet
pl w trzeciej kolumnie tabel zmienia się nazwy następujących kategorii środków spożywczych
da I den tredje kolonne i skemaerne omformuleres følgende kategorier af levnedsmidler
pl Aktualnie przewodnik ten składa się z tabeli nazw graficznych elementów często używanych w dokumentacji & kde; oraz przykładu każdego z nich
da For øjeblikket består denne guide blot af en tabel med navne på de grafiske elementer der ofte findes i & kde;-dokumentationen, og et eksempel på hvert af dem
pl W dniu ‧ maja ‧ r. każdy uczestniczący krajowy bank centralny przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w Załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosić się będzie do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC, a znak- do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego
da Den ‧. maj ‧ overfører eller modtager hver enkelt deltagende NCB den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for NCB’ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet + angiver et beløb, som NCB’en skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til NCB’en
pl Opisów produktów rynkowych ujętych w wykazie dla kategorii V zawartym w tabeli zamieszczonej w ppkt ‧ lit. A) oraz wszelkich nowych nazw wywodzących się od tych opisów używa się wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymogi zawarte w niniejszym załączniku
da De varebetegnelser for kategori V, der er angivet i tabellen i stk. ‧, punkt A), og enhver ny betegnelse afledt af disse varebetegnelser må kun anvendes, hvis alle kravene i dette bilag er opfyldt
pl Tabele finansowe zastępujące tabele w załączniku ‧ pod nazwą inne działania (z odpowiednimi szczegółami
da Finansieringsoversigter, der erstatter tabellerne i bilag ‧ under overskriften Andre foranstaltninger (med de relevante nærmere oplysninger
pl Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego, określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien na dzień ‧ stycznia ‧ r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli
da I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, indbetaler hver enkelt deltagende NCB således den ‧. januar ‧ det beløb, som er anført ud for NCB'ens navn i nedenstående tabel
pl skrócona nazwa kraju w języku angielskim (jak przedstawiono w drugiej kolumnie tabeli w rozdziale II) w nawiasach okrągłych
da landenavn i kort form på engelsk (som angivet i anden kolonne i tabellen i kapitel II) inden for parentesen
pl Do celów niniejszego rozporządzenia podano poniżej tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowych
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne anvendt i denne forordning
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38448 zdań frazy nazwa tabeli.Znalezione w 4,826 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.