Tłumaczenia na język duński:

  • tabelnavn   

Przykładowe zdania z "nazwa tabeli", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tego typu nazwy handlowe nie są wymieniane w pierwszych dwóch kolumnach poniższej tabeli
da Første og anden kolonne af følgende tabel gengiver ikke sådanne handelsnavne
pl Jako że tabela podaje dwie różne wartości intensywności pomocy w odniesieniu do opracowań przygotowawczych w zakresie badań i rozwoju w ramach programów pod nazwą OFU/IFU i Omstilling og nyskapning, władze wyjaśniły, że w stosunku do programu na rzecz programu drzewnego zastosowano intensywność pomocy wyznaczoną dla programu OFU/IFU
da I tabellen er der anført to forskellige støtteintensiteter for forundersøgelser forud for forskning og udvikling under ordninger, der bærer titlen OFU/IFU og Omstilling og nyskapning, men de norske myndigheder har forklaret, at det er den støtteintensitet, der er anført for OFU/IFU-ordningen, der er blevet anvendt til træprogrammet
pl Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowych
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl & kde; zawiera wiele programów, często o nazwach zaczynających się od litery " K ". Nazwy zazwyczaj objaśniają przeznaczenie programu, jednak nadal czasem trudne jest znalezienie odpowiednich pakietów. Osoby zmieniające system z Microsoft Windows lub Apple Macintosh mogą mieć problem ze znalezieniem programu do wykonania określonego zadania. Poniższa tabela przedstawia programy z & kmenu; i ich odpowiedniki z Windows/Mac-a
da & kde; har mange programmer, ofte med præfixet (eller indeholdende) bogstavet K. Navnene er i almindelighed selvforklarende, men det kan alligevel sommetider være svært at finde en passende pakke. Ved overførsel fra operativsystemer såsom Microsoft Windows eller Apple Macintosh kan visse besværligheder opstå med at finde et program til et bestemt job. Nedenfor er der en tabel med en udvidet K-menu og de respektive tilsvarende i Windows eller på Macintosh
pl Aktualnie przewodnik ten składa się z tabeli nazw graficznych elementów często używanych w dokumentacji & kde; oraz przykładu każdego z nich
da For øjeblikket består denne guide blot af en tabel med navne på de grafiske elementer der ofte findes i & kde;-dokumentationen, og et eksempel på hvert af dem
pl Wobec każdego uczestniczącego krajowego banku centralnego, na mocy postanowień niniejszego ustępu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przyjmuje się, że z dniem ‧ maja ‧ r. dokonane zostanie przekazanie lub przyjęcie wyrażonej w liczbach bezwzględnych wartości wierzytelności (w euro), wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w Załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak- odnosi się do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC, a znak + do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego
da I medfør af denne bestemmelse, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, anses hver enkelt NCB for den ‧. maj ‧ enten at have overført eller modtaget den absolutte værdi af den fordring (i euro), som er anført ud for NCB’ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet – angiver en fordring, som NCB’en skal overføre til ECB, og + en fordring, som ECB skal overføre til NCB’en
pl Podana poniżej tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich służy wyłącznie do celów informacyjnych
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl Uwzględniając wysokość kapitału EBC opłaconego przez poszczególne KBC oraz wysokość kapitału EBC, którą poszczególne KBC opłacą na dzień ‧ stycznia ‧ r., które to kwoty są wskazane w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧ – w odniesieniu do uczestniczących KBC oraz w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧ – w odniesieniu do nieuczestniczących KBC, w pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET‧) następującym po dniu ‧ stycznia ‧ r. każdy KBC przekaże lub otrzyma kwotę netto wskazaną obok nazwy danego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku ‧ do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do kwoty przekazywanej przez KBC na rzecz EBC, a znak – – do kwoty przekazywanej przez EBC na rzecz KBC
da Da det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank har indbetalt, og det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank skal indbetale med virkning fra den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende nationale centralbankers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende nationale centralbankers vedkommende, skal hver enkelt national centralbank på den første åbningsdag af TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som den nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende national centralbank
pl W tym celu każdy z takich krajowych banków centralnych, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przekaże albo otrzyma w dniu ‧ stycznia ‧ r. udział w subskrybowanym kapitale EBC wskazany obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do udziału kapitałowego przekazywanego przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego, a znak- do udziału kapitałowego przekazywanego przez krajowy bank centralny na rzecz EBC
da Med henblik herpå skal hver enkelt af disse NCB'er i medfør af denne artikel, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage den andel af ECB's kapital, som er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag I til denne afgørelse, idet + betegner en kapitalandel, som ECB skal overføre til NCB'en, og- en kapitalandel, som NCB'en skal overføre til ECB
pl Do celów niniejszego rozporządzenia poniższa tabela wymienia nazwy zwyczajowe i ich łacińskie odpowiedniki
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl Każdy z pozostałych nieuczestniczących krajowych banków centralnych dokona przekazania na rzecz EBC kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w tabeli zawartej w artykule
da Hver af de øvrige ikke-deltagende NCB’er skal overføre det beløb til ECB, som er angivet ud for deres navn i tabellen i artikel
pl pole tematyczne e-maila powinno zawierać nazwę przesyłanego pliku (tabeli
da emnefeltet (subject field) i e-post-meddelelsen indeholde navnet på den fil (tabel), der fremsendes
pl skrócona nazwa kraju w języku angielskim (jak przedstawiono w drugiej kolumnie tabeli w rozdziale II) w nawiasach okrągłych
da landenavn i kort form på engelsk (som angivet i anden kolonne i tabellen i kapitel II) inden for parentesen
pl Pod nazwą jabłka grójeckie mogą być sprzedawane jabłka niżej wymienionych odmian, w klasie extra i klasie I oraz spełniające minimalne wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości oraz jędrności miąższu w czasie sprzedaży, które zawarte są w poniższej tabeli
da Æbler af nedennævnte sorter må sælges som jabłka grójeckie i klassen Extra og klassen I, hvis de opfylder minimumskravene vedrørende farve, størrelse og kødets fasthed på salgstidspunktet som specificeret i nedenstående tabel
pl W tym celu każdy z takich krajowych banków centralnych, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów, przekaże albo otrzyma w dniu ‧ maja ‧ r. udział w subskrybowanym kapitale EBC wskazany obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do udziału kapitałowego przekazywanego przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego, a znak- do udziału kapitałowego przekazywanego przez krajowy bank centralny na rzecz EBC
da Med henblik herpå skal hver enkelt af disse NCB’er i medfør af denne artikel, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, den ‧. maj ‧ enten overføre eller modtage den andel af ECB’s kapital, som er anført ud for NCB’ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag I til denne afgørelse, idet + betegner en kapitalandel, som ECB skal overføre til NCB’en, og – en kapitalandel, som NCB’en skal overføre til ECB
pl Użycie nazw wymienionych w tabeli w załączniku I zastrzeżone jest dla włókien, których charakter jest określony w tej samej pozycji tabeli
da De i skemaet i bilag I anførte betegnelser kan kun anvendes for sådanne fibre, hvis art er angivet under samme punkt i skemaet
pl Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României dokonają przekazania na rzecz EBC kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w tabeli zawartej w artykule
da Bulgarian National Bank og Banca Naţională a României overfører det beløb til ECB, som er angivet ud for deres navn i artikel
pl Załącznik I – rozdział I – tabela ‧ – punkt nr ‧ – Nazwa
da Bilag I – kapitel I – tabel ‧ – række ‧ – Navn
pl Systemowa nazwa " % ‧ " nie może być użyta jako nazwa jednego z pól w tabeli " % ‧ "
da Systemnavnet " % ‧ " kan ikke bruges som et af felterne i " % ‧ "-tabellen
pl Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień ‧ maja ‧ r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli
da I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, skal hver enkelt deltagende NCB således indbetale det beløb, som er anført ud for NCB’ens navn i nedenstående tabel, den ‧. maj
pl Zarówno tabela " % ‧ " jak też " % ‧ " mają zdefiniowane pole " % ‧ ". Użyj składni " < nazwaTabeli >. % ‧ " aby wskazać nazwę tabeli
da Både tabellen " % ‧ " og " % ‧ " har defineret feltet " % ‧ ". Brug notationen " < tabellnavn >. % ‧ " til at angive tabelnavnet
pl Otwórz obiekt typu < object_ type > o nazwie < object_ name > należący do wskazanego projektu, przy starcie programu. < object_ type >: wartość opcjonalna, jeśli jest pominięta-zakłada się, że obiekt jest tabelą. Innymi typami obiektów mogą być: zapytanie (query), raport (report), formularz (form), skrypt (script). (Dostępność różnych typów może się różnić w zależności od liczby wtyczek obecnych w Twojej instalacji programu Kexi). Użyj znaków "" w nazwach, jeśli zawierają one spacje. Przykłady:--open MojaTabela,--open query: " Moje wielkie zapytanie "
da Åbn objekt af type < object_ type > og navn < object_ name > fra det angiven projekt når programmet starter. < object_ type >: er frivillig, hvis udeladt antages tabel-type. Andre objekttyper kan være forespørgsel, rapport, formular, script (kan være mere eller mindre, afhængig af de installerede plugin). Brug ""-tegn til at angive navne der indeholder mellemrum. Eksempler:--open MinTabel,--open query: " Min meget store forespørgsel "
pl W poniższej tabeli podsumowującej zebrane są podstawowe wymogi dotyczące zawartości cukru (pomiary w stopniach Brix), kształtu owocu, minimalnej średnicy i kwasowości (pomiary w meq/‧ml kwasu jabłkowego), dla każdej z odmian objętych chronioną nazwą pochodzenia
da I følgende sammenfattende tabel angives de vigtigste krav for sukkerindhold (målt i Brix-grader), frugtens form, mindstestørrelse og syrlighed (målt i milliækvivalent/‧ ml æblesyre) for hver enkel af de beskyttede varianter
pl Możesz przeciągnąć jakikolwiek plik & RSS; z innej aplikacji (np. & konqueror;) do tabeli. To dodaje nowy wpis do listy, ustawia nazwę na Nieznany i ustawia maksymalną liczbę artykułów na
da Du kan trække hvilken som helst & RSS;-fil fra et andet program (såsom & konqueror;) til tabellen. Da tilføjes en ny post til i listen, navnet sættes til Ukendt og det maksimale antal artikler sættes til
pl Systemowa nazwa " % ‧ " nie może być użyta jako nazwa tabeli
da Systemnavnet " % ‧ " kan ikke bruges som tabelnavn
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38448 zdań frazy nazwa tabeli.Znalezione w 4,777 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.