Tłumaczenia na język duński:

  • tabelnavn   

Przykładowe zdania z "nazwa tabeli", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowych
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl Tego typu nazwy handlowe nie są wymieniane w pierwszych dwóch kolumnach poniższej tabeli
da Første og anden kolonne af følgende tabel gengiver ikke sådanne handelsnavne
pl W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym („ ‧ ") następującym po dniu ‧ stycznia ‧ r. każdy uczestniczący KBC przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak „ + » odnosić się będzie do wierzytel ności przekazywanej przez KBC na rzecz EBC, a znak „-- » do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz KBC
da Den første åbningsdag i Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) efter den ‧ januar ‧ overfører eller modtager hver enkelt delta gende nationale centralbank den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet » + « angiver et beløb, som den deltagende nationale centralbank skal overføre til ECB, og »-- « et beløb, som ECB skal overføre til den deltagende nationale centralbank
pl Należy zauważyć, że ROG Kolesa, d.d., Letališka ‧, ‧ Ljubljana, Słowenia, wymieniona w tabeli ‧, poinformowała służby Komisji o zmianie nazwy z ELAN Bikes, d.d. na ROG Kolesa, d.d
da Det skal bemærkes, at ROG Kolesa, d.d., Letališka ‧, ‧ Ljubljana, Slovenien, der er anført i tabel ‧, underrettede Kommissionens tjenestegrene om en navneændring fra ELAN Bikes, d.d. til ROG Kolesa, d.d
pl Na użytek niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę zgodności nazw łacińskich i nazw zwyczajowych
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de tilsvarende latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) następującym po ‧ stycznia ‧ r., każdy uczestniczący krajowy bank centralny przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosić się będzie do wierzytelności przekazanej przez krajowy bank centralny na rzecz EBC a znak- do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz krajowego banku centralnego
da Den første åbningsdag af TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer) efter den. ‧. januar ‧ overfører eller modtager hver enkelt deltagende NCB den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet + angiver et beløb, som den deltagende NCB skal overføre til ECB, og- et beløb, som ECB skal overføre til den deltagende NCB
pl W drodze odstępstwa od wymogów ustanowionych w rozdziale ‧ pkt ‧ sekcji V załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą dokonywać inspekcji surowców wwożonych na teren zakładu, aby zapewnić zgodność wyrobu wymienionego w poniższej tabeli z nazwą produktu końcowego
da Uanset afsnit V, kapitel II, punkt ‧, i bilag ‧ til forordning (EF) nr. ‧/‧ skal fødevarevirksomhedslederen kontrollere de råvarer, der anvendes i virksomheden, for at sikre, at kriterierne angivet ud for produktets navn i nedenstående skema er overholdt i slutproduktet
pl Bulgarian National Bank oraz Banca Naţională a României dokonają przekazania na rzecz EBC kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w tabeli zawartej w artykule
da Bulgarian National Bank og Banca Naţională a României overfører det beløb til ECB, som er angivet ud for deres navn i artikel
pl Wobec każdego uczestniczącego krajowego banku central nego-- na mocy postanowień niniejszego ustępu i bez koniecz ności spełniania dalszych wymogów formalnych lub wydawania dalszych aktów-- przyjmuje się, że z dniem ‧ stycznia ‧ r. dokonane zostało przekazanie lub przyjęcie wyrażonej w liczbach bezwzględnych wartości wierzytelności (w euro) wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak „-- » odnosi się do wierzytelności przekazanej przez KBC na rzecz EBC, a znak „ + » do wierzytelności przeka zanej przez EBC na rzecz KBC
da I medfør af denne bestemmelse, og uden at der kræves yderligere formaliteter eller foranstaltninger, anses hver enkelt deltagende national centralbank for den ‧ januar ‧ enten at have overført eller modtaget den absolutte værdi af den fordring (i euro), som er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet »-- « angiver en fordring, som den deltagende nationale centralbank skal overføre til ECB, og » + « en fordring, som ECB skal overføre til den deltagende nationale centralbank
pl Systemowa nazwa " % ‧ " nie może być użyta jako nazwa tabeli
da Systemnavnet " % ‧ " kan ikke bruges som tabelnavn
pl Pod nazwą jabłka grójeckie mogą być sprzedawane jabłka niżej wymienionych odmian, w klasie extra i klasie I oraz spełniające minimalne wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości oraz jędrności miąższu w czasie sprzedaży, które zawarte są w poniższej tabeli
da Æbler af nedennævnte sorter må sælges som jabłka grójeckie i klassen Extra og klassen I, hvis de opfylder minimumskravene vedrørende farve, størrelse og kødets fasthed på salgstidspunktet som specificeret i nedenstående tabel
pl W poniższej tabeli podsumowującej zebrane są podstawowe wymogi dotyczące zawartości cukru (pomiary w stopniach Brix), kształtu owocu, minimalnej średnicy i kwasowości (pomiary w meq/‧ml kwasu jabłkowego), dla każdej z odmian objętych chronioną nazwą pochodzenia
da I følgende sammenfattende tabel angives de vigtigste krav for sukkerindhold (målt i Brix-grader), frugtens form, mindstestørrelse og syrlighed (målt i milliækvivalent/‧ ml æblesyre) for hver enkel af de beskyttede varianter
pl Wyraz wrzesień w noszącej nazwę Pierwszy termin przekazania prawej kolumnie obu tabel zatytułowanych Dane bieżące oraz Dane wsteczne zostaje zastąpiony wyrazem październik
da Under spalteoverskriften Første dato for overførsel i højre spalte af de to tabeller benævnt Aktuelle data og Historiske data erstattes ordet September med Oktober
pl Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego, określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, każdy z uczestniczących krajowych banków centralnych powinien na dzień ‧ stycznia ‧ r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli
da I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, indbetaler hver enkelt deltagende NCB således den ‧. januar ‧ det beløb, som er anført ud for NCB'ens navn i nedenstående tabel
pl Proszę podać właściwe organy odpowiedzialne za poszczególne zadania wymienione w poniższej tabeli, przy pomocy skrótu nazwy tych organów
da Angiv med den relevante forkortelse, hvilken kompetent myndighed der har ansvaret for hver af de opgaver, der er opstillet i nedenstående tabel
pl Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego, określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, każdy z nieuczestniczących krajowych banków centralnych powinien w związku z tym na dzień ‧ stycznia ‧ r. dokonać opłacenia kwoty wskazanej obok nazwy odpowiedniego banku w poniższej tabeli
da I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, indbetaler hver enkelt ikke-deltagende NCB det beløb, som er anført ud for NCB’ens navn i nedenstående tabel, med virkning fra den ‧. januar
pl Do celów niniejszego rozporządzenia poniższa tabela wymienia nazwy zwyczajowe i ich łacińskie odpowiedniki
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl Należy zauważyć, że następujące pięć stron wymienionych w tabeli ‧ poinformowało służby Komisji o zmianie nazwy oraz/lub siedziby lub o przeniesieniu swej działalności gospodarczej w okresie prowadzenia weryfikacji
da Det bør bemærkes, at følgende fem parter, der er anført i tabel ‧, underrettede Kommissionens tjenestegrene om, at der var sket en ændring af deres navn og/eller af deres hjemsted eller overførsel af samlevirksomhed i undersøgelsesperioden
pl Podana poniżej tabela zgodności nazw zwyczajowych oraz nazw łacińskich służy wyłącznie do celów informacyjnych
da Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning
pl Zarówno tabela " % ‧ " jak też " % ‧ " mają zdefiniowane pole " % ‧ ". Użyj składni " < nazwaTabeli >. % ‧ " aby wskazać nazwę tabeli
da Både tabellen " % ‧ " og " % ‧ " har defineret feltet " % ‧ ". Brug notationen " < tabellnavn >. % ‧ " til at angive tabelnavnet
pl Uwzględniając wysokość kapitału EBC opłaconego przez poszczególne KBC oraz wysokość kapitału EBC, którą poszczególne KBC opłacą na dzień ‧ stycznia ‧ r., które to kwoty są wskazane w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧ – w odniesieniu do uczestniczących KBC oraz w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧ – w odniesieniu do nieuczestniczących KBC, w pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET‧) następującym po dniu ‧ stycznia ‧ r. każdy KBC przekaże lub otrzyma kwotę netto wskazaną obok nazwy danego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku ‧ do niniejszej decyzji, przy czym znak + odnosi się do kwoty przekazywanej przez KBC na rzecz EBC, a znak – – do kwoty przekazywanej przez EBC na rzecz KBC
da Da det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank har indbetalt, og det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank skal indbetale med virkning fra den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende nationale centralbankers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende nationale centralbankers vedkommende, skal hver enkelt national centralbank på den første åbningsdag af TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som den nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende national centralbank
pl Załącznik I – rozdział I – tabela ‧ – punkt nr ‧ – Nazwa
da Bilag I – kapitel I – tabel ‧ – række ‧ – Navn
pl Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. ‧ decyzji EBC/‧/‧, poszczególne uczestniczące KBC wpłacą na dzień ‧ stycznia ‧ r. kwoty przypisane do ich nazw w poniższej tabeli
da I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧, skal hver enkelt deltagende nationale centralbank således indbetale det beløb, som er anført ud for den nationale centralbanks navn i nedenstående tabel, med virkning fra den ‧. januar
pl Niemniej jednak bez odpowiedzi pozostaje wiele pytań dotyczących zgodności z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ odnośnie do opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina. EKES wzywa zatem do opracowania tabeli zgodności w celu określenia skutków dla oznaczeń geograficznych i nazw tradycyjnych
da Ikke desto mindre er der fortsat en del ubesvarede spørgsmål, hvad angår foreneligheden med Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. april ‧ om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter. EØSU kræver derfor, at der fremlægges en sammenligningstabel for at kunne vurdere konsekvenserne for de geografiske og traditionelle betegnelser
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38448 zdań frazy nazwa tabeli.Znalezione w 4,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.