Tłumaczenia na język duński:

  • treogtyve   
    (Number  )

Przykładowe zdania z "dwadzieścia trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ośmiuset dwudziestu trzech pacjentów (‧ % kobiet) randomizowano do grupy otrzymującej przez ‧ tygodni lek Ranexa w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, ‧ mg dwa razy na dobę lub placebo
da patienter (heraf ‧ % kvinder) blev randomiseret til ‧ ugers behandling med Ranexa ‧ mg to gange dagligt, ‧. ‧ mg to gange dagligt eller placebo
pl Są one bowiem bardzo różne w różnych państwach członkowskich - od trzech do dwudziestu lat za przestępstwa podstawowe i od dziesięciu lat do dożywocia w przypadku okoliczności obciążających.
da Disse varierer betydeligt mellem medlemsstaterne fra fængsel i tre til 20 år for ikkegrove strafbare handlinger og fra 10 år til livstid, når der er tale om grov kriminalitet.
pl Jak możemy wyznaczyć sobie cel "trzy razy dwadzieścia” w ramach planu związanego ze zmianami klimatycznymi i jednocześnie powiedzieć "Nie interesuje mnie środowisko miejskie”, skoro ma ono największy wpływ na zmiany klimatyczne?
da Hvordan kan vi iværksætte en "tre gange 20"klimaplan og sige: "Jeg interesserer mig ikke for miljøet i byer", når sidstnævnte har den største indvirkning på klimaændringerne?
pl Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
da Årsberetningen, såvel som en kortere version indeholdende et sammendrag og statistik, findes på Den Europæiske Ombudsmands internetside på alle Unionens ‧ officielle sprog
pl Dwadzieścia siedem stolic będzie miało decydujące słowo w kwestii decyzji, czy przyznać, czy wycofać zasiłki dla bezrobotnych i zasiłki rodzinne, a także decyzji w sprawie nieprzyznawania lokali w ramach budownictwa publicznego przez pierwsze trzy lata pobytu.
da De 27 hovedstæder vil have sidste ord, når det skal besluttes, om der skal ydes arbejdsløshedsunderstøttelse og børnetilskud eller ej, og om udelukkelse fra sociale boliger under de første tre års ophold.
pl Ładunki zbiorowe/spedycja tradycyjna: Formowanie ładunków zbiorowych/spedycja tradycyjna polega na dostarczaniu przesyłek o wadze poniżej trzech ton, zazwyczaj transportem drogowym, ale również kolejowym i posługując się zazwyczaj przejściowym formowaniem/rozczłonkowaniem ładunku zbiorowego, na miejsce przeznaczenia w czasie zazwyczaj pomiędzy dwudziestoma czterema a czterdziestoma ośmioma godzinami
da Almindelig samlegods- og kurertransport: Den almindelige samlegods- og kurertransport består i transport, normalt ad landevejen, men også med jernbane, og normalt med mellemliggende samling/fordeling, af pakker på under ‧ tons mellem to steder inden for en frist på normalt ‧ til ‧ timer
pl A zatem celami trzy razy dwadzieścia są: 20% ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomu w 1990 roku, 20% udział w bilansie energetycznym energii pochodzących ze źródeł odnawialnych i 20% poprawa efektywności energetycznej.
da 20-20-20-målene er således: en reduktion af drivhusgasemissionerne på 20 % i forhold til 1990, en andel fra vedvarende energikilder på 20 % og en forbedring af energieffektiviteten på 20 %.
pl W roku ‧ przewiduje się współfinansowanie czterech do siedmiu spośród wszystkich dwudziestu siedmiu projektów krajowych, a w ‧ r.- pozostałych (w liczbie dwudziestu do dwudziestu trzech
da Det forventes, at mellem ‧ og ‧ af de ‧ nationale projekter samfinansieres i ‧ og mellem ‧ og ‧ nationale projekter i
pl Znane są państwu trzy cele: słynne cele trzy razy dwadzieścia.
da Det er beviset for, at dette er muligt. De tre mål er jo velkendte, nemlig de berømte 20-20-20-mål.
pl W Republice Czeskiej istnieje przede wszystkim jeden operator mający pozycję dominującą, natomiast udział w rynku dwóch pozostałych największych producentów jest dwadzieścia razy mniejszy (w przypadku tych trzech największych producentów najniższy udział w rynku wynosi ‧ %, a najwyższy ‧ %
da I Tjekkiet er der nemlig én dominerende operatør, mens de to andre af de største producenter har markedsandele, der er tyve gange mindre (‧ % er den laveste og næsten ‧ % den største andel
pl Pana praca jest naprawdę doskonała i to świetnie, że możemy używać dwudziestu trzech języków europejskich, a w tym słowackiego.
da De gør virkelig et fremragende stykke arbejde, og det er fantastisk, at vi er i stand til at bruge 23 europæiske sprog, hvoraf det ene er slovakisk.
pl Węgry w sporze z Komisją uzyskały poparcie dwudziestu trzech spośród dwudziestu siedmiu państw członkowskich.
da 23 af de 27 medlemsstater støttede Ungarn mod Kommissionen.
pl Na tej podstawie Komisja przesłała kwestionariusze do przemysłu wspólnotowego, dziewięciu niepowiązanych importerów i dwudziestu trzech użytkowników
da På dette grundlag sendte Kommissionen spørgeskemaer til EF-erhvervsgrenen, til ni ikke-forretningsmæssigt forbundne importører og til ‧ brugere
pl Pragnienie to jest nie do zrealizowania w Parlamencie pracującym w systemie całkowicie wielojęzycznym, w dwudziestu trzech językach, co wyczerpuje jedną trzecią naszego budżetu i zajmuje ponad połowę naszych pracowników.
da Dette ønske er ikke levedygtigt i et Parlament, der arbejder med et fuldstændig flersproget system med 23 sprog, som opbruger over en tredjedel af vores budget og beskæftiger over halvdelen af vores personale.
pl Nie zapomniałam, że na posiedzeniu ministerialnym, które odbyło się w kwietniu tego roku w Kordobie, były reprezentowane na szczeblu ministerialnym zaledwie trzy z dwudziestu siedmiu państw członkowskich.
da Jeg har ikke glemt, at der på ministermødet i Cordoba i april i år kun var 3 ud af 27 medlemsstater, som var repræsenteret på ministerplan.
pl Pełny wykaz dwudziestu trzech typów produktów, zawierający indykatywne opisy każdego z typów, umieszczony jest w załączniku V
da En udtømmende liste over ‧ produkttyper med et sæt vejledende beskrivelser for hver produkttype findes i bilag V
pl kwoty ‧,‧ Eur (pięćset szesnaście trzysta dwadzieścia dziewięć Eur sześćdziesiąt trzy centy), w tym ‧,‧ Eur tytułem kwoty głównej i ‧,‧ Eur tytułem odsetek za zwłokę za okres od dnia, w którym upłynął termin uiszczenia kwoty głównej zgodnie z notami obciążającymi do dnia ‧ lipca ‧ r. oraz
da at betale et beløb på ‧,‧ EUR til sagsøgeren, fordelt på ‧,‧ EUR som hovedstol og ‧,‧ EUR som morarente for perioden fra og med sidste betalingsdag for hovedstolen i henhold til respektive debetnotaer og indtil den ‧. juli
pl Dwadzieścia trzy państwa członkowskie zacieśniły już współpracę w tej kwestii, a Rada omawia teraz podstawowe uregulowania.
da 23 medlemsstater har allerede tilsluttet sig det udvidede samarbejde, og Rådet drøfter i øjeblikket grundforordningen.
pl I wreszcie, kiedy hiszpańskie państwo zniesie międzynarodowe umowy zakazujące lotów na barcelońskie lotnisko z dwudziestu trzech krajów?
da Og til slut - hvornår vil den spanske stat bringe de internationale traktater til ophør, der forbyder flyvninger fra 23 lande til lufthavnen i Barcelona?
pl Jak powiedziałem, szwedzki wniosek dotyczy łącznie 4 687 zwolnień w fabryce samochodów Volvo oraz u dwudziestu trzech dostawców i producentów niższego szczebla.
da Som sagt vedrører den svenske ansøgning i alt 4 687 afskedigelser hos bilfabrikanten Volvo og 23 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled.
pl W obrębie Wspólnoty podobny produkt jest wytwarzany przez dwudziestu trzech producentów, których udział stanowi łączną produkcję wspólnotową w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
da Samme vare fremstilles i Fællesskabet af ‧ producenter, der tegner sig for den samlede produktion i Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel ‧, stk
pl Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
da Årsberetningen, såvel som en kortere version findes på Den Europæiske Ombudsmands internetside på alle Unionens ‧ officielle sprog
pl Jeżeli w wyniku przewidzianego w ust. ‧ badania medycznego wydana zostanie negatywna opinia lekarska, kandydat może, w ciągu dwudziestu dni od otrzymania powiadomienia o tej opinii z instytucji, zażądać rozpatrzenia jego przypadku przez komisję lekarską składającą się z trzech lekarzy wybranych przez organ, o którym mowa w art. ‧ akapit pierwszy, spośród lekarzy doradców instytucji
da Hvis den i stk. ‧ omhandlede lægeundersøgelse fører til en negativ udtalelse, kan ansøgeren inden ‧ dage efter at have modtaget meddelelse herom fra institutionen anmode om, at sagen forelægges til udtalelse i et lægeudvalg sammensat af tre læger, der udpeges af den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede myndighed blandt institutionernes rådgivende læger
pl Dwadzieścia trzy miliony MŚP czekają na konstruktywne działania w takich dziedzinach, jak zamówienia publiczne, zwalczanie opóźnień w płatnościach, dostęp do kształcenia zawodowego, wspieranie przedsiębiorczości oraz usprawnienia w zakresie systemu podatkowego i finansowania.
da 23 mio. SMV'er venter på nogle positive tiltag på områder som offentligt indkøb, håndtering af forsinkede betalinger, adgang til erhvervsuddannelse, støtte til iværksætteraktiviteter og forbedringer af beskatningsforhold og finansiering.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23770 zdań frazy dwadzieścia trzy.Znalezione w 3,423 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.