Tłumaczenia na język duński:

  • treogtyve   
    (Number  )

Przykładowe zdania z "dwadzieścia trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
da Årsberetningen, såvel som en kortere version indeholdende et sammendrag og statistik, findes på Den Europæiske Ombudsmands internetside på alle Unionens ‧ officielle sprog
pl pierwotny okres, w ciągu którego państwa członkowskie zobowiązane są dostarczyć Komisji informacje niezbędne do dokonania oceny, czy przyznana rekompensata jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, przedłuża się z dwudziestu dni roboczych, jak proponowała Komisja, do trzech miesięcy
da Den frist, inden for hvilken medlemsstaterne skal give Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om den ydede kompensation er forenelig med forordningen, forlænges fra tyve arbejdsdage som foreslået af Kommissionen til tre måneder
pl Możemy uzyskać odpowiedzi na złożone pytania czytając przyjęte przez rząd włoski ustawy, które zostały ograniczone do trzech z dwudziestu regionów.
da Svaret på de stillede spørgsmål kan findes ved ganske enkelt at læse de love, som den italienske regering har vedtaget, der, som det allerede er blevet sagt, er begrænset til tre regioner ud af 20.
pl Dwadzieścia dni temu powodzie nawiedziły również moje ojczyste Włochy, gdzie spowodowały dwie ofiary śmiertelne w regionie Wenecja Euganejska, po jednej ofierze śmiertelnej w regionie Friuli-Wenecja Julijska, Liguria i Kalabria oraz trzy ofiary śmiertelne i setki osób rannych, które trzeba było wydobywać z błota i gruzu w prowincji Salerno w regionie Kampania i w Toskanii. W Rovigo jedna osoba wciąż jest uznawana za zaginioną.
da Det var i regionen Veneto, hvor to døde, Friuli-Venezia Giulia, Ligurien og Calabrien, hvor en i hvert område døde, og provinsen Salerno i Campanien og Toscana, hvor tre døde. Man måtte også trække mange kvæstede mennesker op af mudderet, og der savnes stadig en person i Rovigo.
pl Ładunki zbiorowe/spedycja tradycyjna: Formowanie ładunków zbiorowych/spedycja tradycyjna polega na dostarczaniu przesyłek o wadze poniżej trzech ton, zazwyczaj transportem drogowym, ale również kolejowym i posługując się zazwyczaj przejściowym formowaniem/rozczłonkowaniem ładunku zbiorowego, na miejsce przeznaczenia w czasie zazwyczaj pomiędzy dwudziestoma czterema a czterdziestoma ośmioma godzinami
da Almindelig samlegods- og kurertransport: Den almindelige samlegods- og kurertransport består i transport, normalt ad landevejen, men også med jernbane, og normalt med mellemliggende samling/fordeling, af pakker på under ‧ tons mellem to steder inden for en frist på normalt ‧ til ‧ timer
pl Węgry w sporze z Komisją uzyskały poparcie dwudziestu trzech spośród dwudziestu siedmiu państw członkowskich.
da 23 af de 27 medlemsstater støttede Ungarn mod Kommissionen.
pl Ośmiuset dwudziestu trzech pacjentów (‧ % kobiet) randomizowano do grupy otrzymującej przez ‧ tygodni lek Ranexa w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, ‧ mg dwa razy na dobę lub placebo
da patienter (heraf ‧ % kvinder) blev randomiseret til ‧ ugers behandling med Ranexa ‧ mg to gange dagligt, ‧. ‧ mg to gange dagligt eller placebo
pl Znane są państwu trzy cele: słynne cele trzy razy dwadzieścia.
da Det er beviset for, at dette er muligt. De tre mål er jo velkendte, nemlig de berømte 20-20-20-mål.
pl W Republice Czeskiej istnieje przede wszystkim jeden operator mający pozycję dominującą, natomiast udział w rynku dwóch pozostałych największych producentów jest dwadzieścia razy mniejszy (w przypadku tych trzech największych producentów najniższy udział w rynku wynosi ‧ %, a najwyższy ‧ %
da I Tjekkiet er der nemlig én dominerende operatør, mens de to andre af de største producenter har markedsandele, der er tyve gange mindre (‧ % er den laveste og næsten ‧ % den største andel
pl Powszechnie wiadomo, że Unia Europejska dysponuje rozmaitymi instrumentami do realizacji proponowanych celów "trzy razy dwadzieścia”: jedno z najbardziej powszechnych podejść polega na zobowiązaniu europejskich gałęzi przemysłu do spełniania kryteriów dotyczących środowiska i kontrolowania emisji; alternatywą, o której dzisiaj dyskutujemy, jest zaproponowanie organom publicznym roli katalizatorów rynku.
da Det er velkendt, at EU har forskellige instrumenter, som kan anvendes til at nå de foreslåede "tre gange 20"mål: En af de almindeligste metoder er at kræve, at de europæiske virksomheder overholder miljø- og emissionsbekæmpelseskriterier. En anden mulighed, som er den, vi diskuterer i dag, er at foreslå, at de offentlige myndigheder skal fungere som katalysatorer på markedet.
pl Jak możemy wyznaczyć sobie cel "trzy razy dwadzieścia” w ramach planu związanego ze zmianami klimatycznymi i jednocześnie powiedzieć "Nie interesuje mnie środowisko miejskie”, skoro ma ono największy wpływ na zmiany klimatyczne?
da Hvordan kan vi iværksætte en "tre gange 20"klimaplan og sige: "Jeg interesserer mig ikke for miljøet i byer", når sidstnævnte har den største indvirkning på klimaændringerne?
pl W Europie nie wspomniano o niedzielnym ataku przypuszczonym przez siły koalicji pod wodzą Amerykanów na wesele w prowincji Nangarhar. Dwadzieścia trzy osoby, w tym panna młoda, zginęły.
da Noget, der ikke blev nævnt i europæiske medier, var de amerikansk ledede koalitionsstyrkers angreb på en bryllupsfest i provinsen Nangarhar i søndags, som førte til, at 23 mennesker mistede livet, deriblandt bruden.
pl Wiadomo, że listopadzie ubiegłego roku sam włoski sąd skazał dwudziestu trzech amerykańskich agentów oraz dwóch włoskich funkcjonariuszy w związku z uprowadzeniem Abu Omara w Mediolanie. Zaś jeden ze skazanych agentów CIA przyznał wobec przedstawicieli prasy, że działał niezgodnie z prawem i że decyzje te były podejmowane w Waszyngtonie.
da Den italienske domstol dømte jo i november 20 amerikanske agenter og to italienske funktionærer for kidnapningen i Milano af Abu Omar, og en af de dømte CIA-agenter har over for medierne indrømmet, at han havde brudt loven, og at beslutningerne var truffet i Washington.
pl Pełny wykaz dwudziestu trzech typów produktów, zawierający indykatywne opisy każdego z typów, umieszczony jest w załączniku V
da En udtømmende liste over ‧ produkttyper med et sæt vejledende beskrivelser for hver produkttype findes i bilag V
pl Na tej podstawie Komisja przesłała kwestionariusze do przemysłu wspólnotowego, dziewięciu niepowiązanych importerów i dwudziestu trzech użytkowników
da På dette grundlag sendte Kommissionen spørgeskemaer til EF-erhvervsgrenen, til ni ikke-forretningsmæssigt forbundne importører og til ‧ brugere
pl Do utworzenia grupy politycznej wymaga się minimalnie dwudziestu członków Komitetu lub zastępców reprezentujących co najmniej trzy państwa członkowskie bądź osiemnastu członków lub zastępców reprezentujących co najmniej cztery państwa członkowskie, bądź też szesnastu członków lub zastępców reprezentujących co najmniej pięć państw członkowskich, a w każdym z tych wypadków co najmniej połowę osób muszą stanowić członkowie
da En politisk gruppe kan dannes af mindst ‧ medlemmer/suppleanter fra mindst ‧ medlemsstater, af mindst ‧ medlemmer/suppleanter fra mindst ‧ medlemsstater eller af mindst ‧ medlemmer/suppleanter fra mindst ‧ medlemsstater, hvoraf dog mindst halvdelen i alle tilfælde skal være medlemmer
pl Panie przewodniczący! Dwadzieścia lat temu były trzy sceny brutalnych konfliktów, które wywoływały ogólnoświatową konsternację: Afryka Południowa, Irlandia i Bliski Wschód.
da (EN) Hr. formand! For 20 år siden var der tre skuepladser for voldelige konflikter, som gav anledning til bestyrtelse over hele verden: Sydafrika, Irland og Mellemøsten.
pl Nie zapomniałam, że na posiedzeniu ministerialnym, które odbyło się w kwietniu tego roku w Kordobie, były reprezentowane na szczeblu ministerialnym zaledwie trzy z dwudziestu siedmiu państw członkowskich.
da Jeg har ikke glemt, at der på ministermødet i Cordoba i april i år kun var 3 ud af 27 medlemsstater, som var repræsenteret på ministerplan.
pl Jak wskazuje sprawozdanie z inspekcji, że flota Ukraine Cargo Airways (UCA) uległa w ciągu jednego roku znacznemu ograniczeniu, co spowodowało zmniejszenie stanu floty z dwudziestu statków powietrznych na początku ‧ r. (dziesięć ‧ ‧, trzy AN-‧, trzy AN-‧, trzy helikoptery MIL-‧ i jeden Tupolew Tu-‧) do czterech w czasie inspekcji (dwa ‧ ‧, jeden AN-‧ oraz jeden AN
da Af rapporten over besøget fremgår det, at flåden hos Ukraine Cargo Airways (UCA) er reduceret betydeligt i løbet af et år fra ‧ luftfartøjer i begyndelsen af ‧ (ti ‧ ‧, tre AN-‧, tre AN-‧, tre MIL-‧ helikoptere og et Tupolev Tu-‧) til ‧ luftfartøjer på tidspunktet for besøget (to ‧ ‧, en AN-‧ og en AN
pl Dwadzieścia trzy miliony MŚP czekają na konstruktywne działania w takich dziedzinach, jak zamówienia publiczne, zwalczanie opóźnień w płatnościach, dostęp do kształcenia zawodowego, wspieranie przedsiębiorczości oraz usprawnienia w zakresie systemu podatkowego i finansowania.
da 23 mio. SMV'er venter på nogle positive tiltag på områder som offentligt indkøb, håndtering af forsinkede betalinger, adgang til erhvervsuddannelse, støtte til iværksætteraktiviteter og forbedringer af beskatningsforhold og finansiering.
pl kwoty ‧,‧ Eur (pięćset szesnaście trzysta dwadzieścia dziewięć Eur sześćdziesiąt trzy centy), w tym ‧,‧ Eur tytułem kwoty głównej i ‧,‧ Eur tytułem odsetek za zwłokę za okres od dnia, w którym upłynął termin uiszczenia kwoty głównej zgodnie z notami obciążającymi do dnia ‧ lipca ‧ r. oraz
da at betale et beløb på ‧,‧ EUR til sagsøgeren, fordelt på ‧,‧ EUR som hovedstol og ‧,‧ EUR som morarente for perioden fra og med sidste betalingsdag for hovedstolen i henhold til respektive debetnotaer og indtil den ‧. juli
pl Jeżeli w wyniku przewidzianego w ust. ‧ badania medycznego wydana zostanie negatywna opinia lekarska, kandydat może, w ciągu dwudziestu dni od otrzymania powiadomienia o tej opinii z instytucji, zażądać rozpatrzenia jego przypadku przez komisję lekarską składającą się z trzech lekarzy wybranych przez organ, o którym mowa w art. ‧ akapit pierwszy, spośród lekarzy doradców instytucji
da Hvis den i stk. ‧ omhandlede lægeundersøgelse fører til en negativ udtalelse, kan ansøgeren inden ‧ dage efter at have modtaget meddelelse herom fra institutionen anmode om, at sagen forelægges til udtalelse i et lægeudvalg sammensat af tre læger, der udpeges af den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede myndighed blandt institutionernes rådgivende læger
pl Pana praca jest naprawdę doskonała i to świetnie, że możemy używać dwudziestu trzech języków europejskich, a w tym słowackiego.
da De gør virkelig et fremragende stykke arbejde, og det er fantastisk, at vi er i stand til at bruge 23 europæiske sprog, hvoraf det ene er slovakisk.
pl I wreszcie, kiedy hiszpańskie państwo zniesie międzynarodowe umowy zakazujące lotów na barcelońskie lotnisko z dwudziestu trzech krajów?
da Og til slut - hvornår vil den spanske stat bringe de internationale traktater til ophør, der forbyder flyvninger fra 23 lande til lufthavnen i Barcelona?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23770 zdań frazy dwadzieścia trzy.Znalezione w 5,739 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.