Tłumaczenia na język duński:

  • treogtyve   
    (Number  )

Przykładowe zdania z "dwadzieścia trzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl pierwotny okres, w ciągu którego państwa członkowskie zobowiązane są dostarczyć Komisji informacje niezbędne do dokonania oceny, czy przyznana rekompensata jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, przedłuża się z dwudziestu dni roboczych, jak proponowała Komisja, do trzech miesięcy
da Den frist, inden for hvilken medlemsstaterne skal give Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om den ydede kompensation er forenelig med forordningen, forlænges fra tyve arbejdsdage som foreslået af Kommissionen til tre måneder
pl Pana praca jest naprawdę doskonała i to świetnie, że możemy używać dwudziestu trzech języków europejskich, a w tym słowackiego.
da De gør virkelig et fremragende stykke arbejde, og det er fantastisk, at vi er i stand til at bruge 23 europæiske sprog, hvoraf det ene er slovakisk.
pl Są one bowiem bardzo różne w różnych państwach członkowskich - od trzech do dwudziestu lat za przestępstwa podstawowe i od dziesięciu lat do dożywocia w przypadku okoliczności obciążających.
da Disse varierer betydeligt mellem medlemsstaterne fra fængsel i tre til 20 år for ikkegrove strafbare handlinger og fra 10 år til livstid, når der er tale om grov kriminalitet.
pl I wreszcie, kiedy hiszpańskie państwo zniesie międzynarodowe umowy zakazujące lotów na barcelońskie lotnisko z dwudziestu trzech krajów?
da Og til slut - hvornår vil den spanske stat bringe de internationale traktater til ophør, der forbyder flyvninger fra 23 lande til lufthavnen i Barcelona?
pl A zatem celami trzy razy dwadzieścia są: 20% ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomu w 1990 roku, 20% udział w bilansie energetycznym energii pochodzących ze źródeł odnawialnych i 20% poprawa efektywności energetycznej.
da 20-20-20-målene er således: en reduktion af drivhusgasemissionerne på 20 % i forhold til 1990, en andel fra vedvarende energikilder på 20 % og en forbedring af energieffektiviteten på 20 %.
pl Znane są państwu trzy cele: słynne cele trzy razy dwadzieścia.
da Det er beviset for, at dette er muligt. De tre mål er jo velkendte, nemlig de berømte 20-20-20-mål.
pl W obrębie Wspólnoty podobny produkt jest wytwarzany przez dwudziestu trzech producentów, których udział stanowi łączną produkcję wspólnotową w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
da Samme vare fremstilles i Fællesskabet af ‧ producenter, der tegner sig for den samlede produktion i Fællesskabet, jf. grundforordningens artikel ‧, stk
pl Ośmiuset dwudziestu trzech pacjentów (‧ % kobiet) randomizowano do grupy otrzymującej przez ‧ tygodni lek Ranexa w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, ‧ mg dwa razy na dobę lub placebo
da patienter (heraf ‧ % kvinder) blev randomiseret til ‧ ugers behandling med Ranexa ‧ mg to gange dagligt, ‧. ‧ mg to gange dagligt eller placebo
pl Ładunki zbiorowe/spedycja tradycyjna: Formowanie ładunków zbiorowych/spedycja tradycyjna polega na dostarczaniu przesyłek o wadze poniżej trzech ton, zazwyczaj transportem drogowym, ale również kolejowym i posługując się zazwyczaj przejściowym formowaniem/rozczłonkowaniem ładunku zbiorowego, na miejsce przeznaczenia w czasie zazwyczaj pomiędzy dwudziestoma czterema a czterdziestoma ośmioma godzinami
da Almindelig samlegods- og kurertransport: Den almindelige samlegods- og kurertransport består i transport, normalt ad landevejen, men også med jernbane, og normalt med mellemliggende samling/fordeling, af pakker på under ‧ tons mellem to steder inden for en frist på normalt ‧ til ‧ timer
pl Umawiającymi się Stronami Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego są dwadzieścia trzy Państwa Członkowskie
da I konventionen om bistand i tilfælde af kernekraftuheld eller strålingsfare er ‧ af medlemsstaterne kontraherende parter
pl Węgry w sporze z Komisją uzyskały poparcie dwudziestu trzech spośród dwudziestu siedmiu państw członkowskich.
da 23 af de 27 medlemsstater støttede Ungarn mod Kommissionen.
pl W Europie nie wspomniano o niedzielnym ataku przypuszczonym przez siły koalicji pod wodzą Amerykanów na wesele w prowincji Nangarhar. Dwadzieścia trzy osoby, w tym panna młoda, zginęły.
da Noget, der ikke blev nævnt i europæiske medier, var de amerikansk ledede koalitionsstyrkers angreb på en bryllupsfest i provinsen Nangarhar i søndags, som førte til, at 23 mennesker mistede livet, deriblandt bruden.
pl Pragnienie to jest nie do zrealizowania w Parlamencie pracującym w systemie całkowicie wielojęzycznym, w dwudziestu trzech językach, co wyczerpuje jedną trzecią naszego budżetu i zajmuje ponad połowę naszych pracowników.
da Dette ønske er ikke levedygtigt i et Parlament, der arbejder med et fuldstændig flersproget system med 23 sprog, som opbruger over en tredjedel af vores budget og beskæftiger over halvdelen af vores personale.
pl Jak wskazuje sprawozdanie z inspekcji, że flota Ukraine Cargo Airways (UCA) uległa w ciągu jednego roku znacznemu ograniczeniu, co spowodowało zmniejszenie stanu floty z dwudziestu statków powietrznych na początku ‧ r. (dziesięć ‧ ‧, trzy AN-‧, trzy AN-‧, trzy helikoptery MIL-‧ i jeden Tupolew Tu-‧) do czterech w czasie inspekcji (dwa ‧ ‧, jeden AN-‧ oraz jeden AN
da Af rapporten over besøget fremgår det, at flåden hos Ukraine Cargo Airways (UCA) er reduceret betydeligt i løbet af et år fra ‧ luftfartøjer i begyndelsen af ‧ (ti ‧ ‧, tre AN-‧, tre AN-‧, tre MIL-‧ helikoptere og et Tupolev Tu-‧) til ‧ luftfartøjer på tidspunktet for besøget (to ‧ ‧, en AN-‧ og en AN
pl Dwadzieścia trzy państwa członkowskie zacieśniły już współpracę w tej kwestii, a Rada omawia teraz podstawowe uregulowania.
da 23 medlemsstater har allerede tilsluttet sig det udvidede samarbejde, og Rådet drøfter i øjeblikket grundforordningen.
pl Dwadzieścia trzy miliony MŚP czekają na konstruktywne działania w takich dziedzinach, jak zamówienia publiczne, zwalczanie opóźnień w płatnościach, dostęp do kształcenia zawodowego, wspieranie przedsiębiorczości oraz usprawnienia w zakresie systemu podatkowego i finansowania.
da 23 mio. SMV'er venter på nogle positive tiltag på områder som offentligt indkøb, håndtering af forsinkede betalinger, adgang til erhvervsuddannelse, støtte til iværksætteraktiviteter og forbedringer af beskatningsforhold og finansiering.
pl Jak powiedziałem, szwedzki wniosek dotyczy łącznie 4 687 zwolnień w fabryce samochodów Volvo oraz u dwudziestu trzech dostawców i producentów niższego szczebla.
da Som sagt vedrører den svenske ansøgning i alt 4 687 afskedigelser hos bilfabrikanten Volvo og 23 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled.
pl Aby zapewnić przywrócenie zdolności do wykonywania działalności tych oddziałów, Sernam wprowadził politykę modernizacji samego oddziału- jeśli jego położenie geograficzne jest zadawalające (dotyczy to trzech oddziałów) oraz politykę decentralizacji- w przeciwnym wypadku (dotyczy to dwudziestu dwóch oddziałów
da For at genoprette driftsanlæggenes rentabilitet har Sernam gjort det til sin politik at modernisere, når den geografiske placering er tilfredsstillende (dette vedrører ‧ driftsanlæg), eller i modsat fald at udflytte (dette vedrører ‧ driftsanlæg
pl Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
da Årsberetningen, såvel som en kortere version indeholdende et sammendrag og statistik, findes på Den Europæiske Ombudsmands internetside på alle Unionens ‧ officielle sprog
pl Maksymalna liczba osób uczestniczących w targach wynosi dwadzieścia osób na podmiot będący beneficjentem, dwie osoby na podmiot stowarzyszony i trzy osoby na organizację
da Højest ‧ personer pr. støttemodtagerenhed kan deltage i messer og højest to medlemmer pr. forening og tre pr. organisation
pl Jeżeli w wyniku przewidzianego w ust. ‧ badania medycznego wydana zostanie negatywna opinia lekarska, kandydat może, w ciągu dwudziestu dni od otrzymania powiadomienia o tej opinii z instytucji, zażądać rozpatrzenia jego przypadku przez komisję lekarską składającą się z trzech lekarzy wybranych przez organ, o którym mowa w art. ‧ akapit pierwszy, spośród lekarzy doradców instytucji
da Hvis den i stk. ‧ omhandlede lægeundersøgelse fører til en negativ udtalelse, kan ansøgeren inden ‧ dage efter at have modtaget meddelelse herom fra institutionen anmode om, at sagen forelægges til udtalelse i et lægeudvalg sammensat af tre læger, der udpeges af den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede myndighed blandt institutionernes rådgivende læger
pl Dwadzieścia trzy miliony MŚP w UE zapewniają ponad 100 milionów miejsc pracy i znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i tworzenia miejsc pracy.
da De 23 mio. SMV'er i EU skaber mere end 100 mio. job og yder et kolossalt bidrag til økonomisk vækst, social samhørighed og jobskabelse.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23770 zdań frazy dwadzieścia trzy.Znalezione w 5,309 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.