Tłumaczenia na język duński:

  • menneskeskabt faktor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

Przykładowe zdania z "czynnik antropogeniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazów
da Formålet er at kontrollere de faktorer, der medvirker til klimaforandringerne, især menneskeskabte drivhusgasser, ved at tilvejebringe økonomiske incitamenter, der kan nedbringe emissionerne
pl Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.
da Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over konsekvenserne af den naturlige nedbrydning af jordbunden og den nedbrydning, der skyldes menneskelig aktivitet.
pl monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznego
da overvågningen af luftforureningen og luftforureningens virkninger samt andre agenser og faktorer, der har indvirkning på skovene, såsom biotiske og abiotiske faktorer samt menneskeskabte faktorer
pl Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczne
da De fleste naturlige og menneskeskabte faktorer, der påvirker skovene, kan have grænseoverskridende følger
pl poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresu
da at øge kendskabet til skovenes og andre træbevoksede landområders tilstand og til sammenhængen mellem denne tilstand og naturlige og menneskeskabte stressfaktorer
pl zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych braków
da bemærker trods den kendsgerning, at EFFIS-systemet har været i stand til at harmonisere oplysninger om brande i medlemsstaterne og tilvejebringe ajourført information om de naturlige risikofaktorer, at det ikke giver mulighed for undersøgelse af de menneskeskabte årsager, ikke klarlægger de socioøkonomiske risikofaktorer og ikke evaluerer brandenes virkninger; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at supplere dette system med andre data, der gør det muligt at afhjælpe disse mangler
pl Z tego względu konieczne są działania dla wzmocnienia odporności systemów naturalnych i antropogenicznych, umożliwiające im przeciwstawienie się skutkom zmian klimatycznych, inaczej mówiąc - polityka dostosowania.
da Der er derfor brug for foranstaltninger for at styrke modstanden fra naturens og menneskets systemer imod at afhjælpe virkningerne af klimaændringerne, der er med andre ord brug for tilpasningspolitikker.
pl Strony wymienione w załączniku I, dla których zmiana użytkowania ziemi i leśnictwo stanowiły źródło netto emisji gazów cieplarnianych w ‧ roku, w celu obliczenia przyznanej ilości włączą do swoich emisji z ‧ roku, albo z roku lub okresu bazowego, zagregowane antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A wyrażone w równoważniku dwutlenku węgla po odjęciu wielkości absorbowanej przez pochłaniacze w ‧ roku wynikającej ze zmian użytkowania ziemi
da Bilag I-parter, for hvem ændringer i arealanvendelse og skovbrug udgjorde en nettokilde til drivhusgasemissioner i ‧, medregner, ved beregningen af deres tildelte mængde, i deres emissioner for referenceåret eller-perioden ‧ deres samlede antropogene emissioner udtrykt i kuldioxidækvivalenter fra kilder minus optag gennem dræn i ‧, der skyldes ændringer i arealanvendelse
pl mając na uwadze, że UNFCC, która weszła w życie dnia ‧ marca ‧ r. i została ratyfikowana przez ‧ Stron, ustanawia ramy działań zmierzających do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze w celu zapobieżenia ich niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny
da der henviser til, at UNFCCC, som trådte i kraft den ‧. marts ‧ og nu omfatter ‧ parter, opstiller en ramme for foranstaltninger, der tager sigte på at stabilisere atmosfæriske koncentrationer af drivhusgasser for at undgå farlig antropogen påvirkning af klimasystemet
pl mając na uwadze fakt, że na przestrzeni ostatnich lat częstotliwość występowania, dotkliwość i złożoność klęsk żywiołowych i katastrof antropogenicznych oraz skutki ich występowania w Europie gwałtownie przybrały na sile, pociągając za sobą utratę istnień ludzkich i mienia oraz katastrofalne krótko- i długoterminowe konsekwencje dla gospodarki dotkniętych regionów, w tym zubożenie dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, zniszczenia infrastruktury społeczno-ekonomicznej oraz spustoszenie środowiska naturalnego (w przypadku gwałtownych pożarów zniszczenie siedlisk naturalnych oraz różnorodności biologicznej, degradację mikroklimatu oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych
da der henviser til den voldsomme stigning i hyppigheden, sværhedsgraden, kompleksiteten og virkningen af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i de senere år, som har ført til tab af menneskeliv og ejendom og haft en katastrofal virkning på både kort og lang sigt for økonomien i de ramte områder, bl.a. udpining af natur- og kulturarv, ødelæggelse af økonomisk og social infrastruktur og skade på miljøet (i tilfælde af storbrande, tab af naturlige leveområder og biodiversitet, nedbrydning af mikroklimaer og stigning i emissionen af drivhusgasser
pl Większość danych wskazuje na to, że zmiany w ekosystemach są konsekwencją emisji antropogenicznych i sygnalizują trendy na przyszłość.
da De fleste af de data viser, at forandringer i økosystemer er en konsekvens af menneskeskabte emissioner og angiver mulige tendenser for fremtiden.
pl Państwa Członkowskie, które wybierają gospodarkę leśną, gospodarkę ziemią uprawną, gospodarkę pastwiskami oraz odnowę roślinności zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Protokołu z Kioto, przedstawiają ponadto emisję antropogenicznych gazów cieplarnianych przez źródła i usunięcia przez pochłaniacze dla każdej wybranej działalności za lata od ‧ r. do przedostatniego roku
da Herudover indberetter medlemsstater, der vælger skovforvaltning, forvaltning af dyrkede arealer, forvaltning af græsarealer eller genplantning i medfør af Kyoto-protokollens artikel ‧, stk. ‧, deres menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optaget gennem dræn for hver af de valgte aktiviteter for årene mellem ‧ og året før det foregående år
pl Wiedzą państwo, że ujawniona korespondencja elektroniczna z Uniwersytetu Anglii Wschodniej pokazuje, że historyczne zmiany temperatury były fałszowane przez zwolenników hipotezy antropogenicznych zmian klimatycznych poprzez subiektywny wybór lat referencyjnych.
da (EN) Fru formand! Det er sikkert velkendt, at de lækkede e-mails fra University of East Anglia viser, at de historiske temperaturændringer er blevet manipuleret af dem, der er tilhængere af hypotesen om menneskeskabte klimaforandringer, i og med, at man helt ensidigt har valgt udgangsåret.
pl obecność i stan naturalnych i antropogenicznych dróg, w tym odwiertów eksploatacyjnych i otworów wiertniczych, które mogłyby stanowić drogi wycieków
da forekomst af naturlige og menneskeskabte migrationsveje, herunder brønde og boringer, for udsivning og disses tilstand
pl stężenie tła oznacza stężenie substancji w części wód podziemnych odpowiadające niewystępowaniu lub jedynie bardzo niewielkim zmianom antropogenicznym w stosunku do stanu niezakłóconego
da Baggrundskoncentration: koncentrationen af et stof i en grundvandsforekomst svarende til ingen, eller kun ubetydelige, menneskeskabte forandringer af uforstyrrede forhold
pl Wydaje się, że takiego zdania jest społeczeństwo brytyjskie, bowiem niedawny sondaż opublikowany w gazecie "The Times” pokazał, że społeczeństwo brytyjskie nie wierzy już w tak zwane antropogeniczne globalne ocieplenie.
da Det britiske folk er tilsyneladende af den overbevisning, for en nylig meningsmåling i avisen "The Times" viser tydeligt, at det britiske folk ikke længere tror på såkaldt menneskeskabt global opvarmning.
pl Rezolucja to kolejny dokument z całego szeregu innych aktów, podkreślający częstotliwość, powagę, złożoność i wpływ klęsk żywiołowych i antropogenicznych w Europie, których liczba szybko wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat.
da Beslutningen følger utallige andre, der sætter fokus på hyppigheden, alvoren, kompleksiteten og følgevirkningerne af naturlige og menneskeskabte katastrofer i Europa, hvis antal er vokset hastigt de seneste par år.
pl Bardzo trafne w kontekście Unii Europejskiej, gdyż - z waszą obsesją na punkcie kultu niepopartej dowodami naukowymi teorii antropogenicznych zmian klimatu - to, co robicie, dowodzi słuszności proroctwa sir Edwarda.
da Bravo EU! Med Deres besættelse af den uvidenskabelige dyrkelse af menneskeskabte klimaændringer beviser De, at Sir Edwards triste profeti vil gå i opfyldelse.
pl Sprawozdanie stwierdza, że nie ma wątpliwości co do tego, że klimat ulega ociepleniu i że wzrost średniej globalnej temperatury w ciągu ostatnich 50 lat był najprawdopodobniej spowodowany antropogeniczną koncentracją gazów wywołujących efekt cieplarniany.
da I betænkningen hedder det, at der ikke er tvivl om, at klimasystemet varmes op, og at stigningen i den gennemsnitlige globale temperatur i løbet af de sidste 50 år sandsynligvis har været forårsaget af den menneskeskabte koncentration af drivhusgasser.
pl Ostatecznym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych (konwencja UNFCC) w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady ‧/‧/WE, jest ustabilizowanie stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny
da Endemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse ‧/‧/EF, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet
pl Ocena regionalnego i kontynentalnego narażenia opiera się na wszystkich antropogenicznych emisjach kadmu, włącznie z emisjami rozproszonymi, i odzwierciedla stężenie, będące wynikiem ‧ lat rozproszonych emisji
da Vurdering af den regionale og kontinentale eksponering er baseret på alle antropogene cadmiumemissioner, herunder diffuse emissioner, og er udtryk for den koncentration, der er nået efter ‧ års diffuse emissioner
pl Określanie wartości progowych powinno być wspomagane przez mechanizm kontroli gromadzonych danych, oparty na ocenie jakości danych, przesłankach analitycznych i danych o poziomie tła dla substancji, których występowanie może mieć zarówno charakter naturalny, jak i antropogeniczny
da Fastsættelsen af tærskelværdier bør understøttes af en kontrolmekanisme for så vidt angår de indsamlede data, som baseres på en evaluering af datakvalitet, analytiske overvejelser og baggrundsniveauer for stoffer, der både kan forekomme naturligt og som følge af menneskelige aktiviteter
pl Jednakże, na terenach miejskich antropogeniczny wkład z różnych źródeł w samych Niderlandach wynosi ‧–‧ %, a ruch drogowy jest jego znacznym źródłem
da I byområder er bidraget fra menneskeskabte kilder i Nederlandene på ‧-‧ %, hvoraf trafikken er en betydelig kilde
pl lotne związki organiczne (LZO) oznaczają związki organiczne pochodzące ze źródeł antropogenicznych i biogenicznych, inne niż metan, które są zdolne do produkowania utleniaczy fotochemicznych w reakcjach z tlenkami azotu przy udziale światła słonecznego
da flygtige organiske forbindelser (VOC): organiske forbindelser fra antropogene og biogene kilder, bortset fra methan, som kan danne fotokemiske oxidanter ved reaktion med nitrogenoxider i nærvær af sollys
pl monitorowania w Państwach Członkowskich wszystkich antropogenicznych emisji ze źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych nieobjętych Protokołem montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
da overvågning af alle menneskeskabte emissioner efter kilder og optaget heraf gennem dræn i medlemsstaterne af drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13298 zdań frazy czynnik antropogeniczny.Znalezione w 2,814 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.