Tłumaczenia na język duński:

  • menneskeskabt faktor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

Przykładowe zdania z "czynnik antropogeniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazów
da Formålet er at kontrollere de faktorer, der medvirker til klimaforandringerne, især menneskeskabte drivhusgasser, ved at tilvejebringe økonomiske incitamenter, der kan nedbringe emissionerne
pl zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych braków
da bemærker trods den kendsgerning, at EFFIS-systemet har været i stand til at harmonisere oplysninger om brande i medlemsstaterne og tilvejebringe ajourført information om de naturlige risikofaktorer, at det ikke giver mulighed for undersøgelse af de menneskeskabte årsager, ikke klarlægger de socioøkonomiske risikofaktorer og ikke evaluerer brandenes virkninger; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at supplere dette system med andre data, der gør det muligt at afhjælpe disse mangler
pl Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczne
da De fleste naturlige og menneskeskabte faktorer, der påvirker skovene, kan have grænseoverskridende følger
pl Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.
da Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over konsekvenserne af den naturlige nedbrydning af jordbunden og den nedbrydning, der skyldes menneskelig aktivitet.
pl monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznego
da overvågningen af luftforureningen og luftforureningens virkninger samt andre agenser og faktorer, der har indvirkning på skovene, såsom biotiske og abiotiske faktorer samt menneskeskabte faktorer
pl poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresu
da at øge kendskabet til skovenes og andre træbevoksede landområders tilstand og til sammenhængen mellem denne tilstand og naturlige og menneskeskabte stressfaktorer
pl Dla wielu miejsc produkcji cynku jako metalu oraz scenariuszy jego przetwarzania nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynku
da For flere zinkproduktionsanlæg og zinkforarbejdningsscenarier er der ikke fundet umiddelbar grund til bekymring, men en potentiel lokal risiko kan ikke udelukkes, da den regionale baggrundskoncentration af zink kan være høj
pl Do obliczenia ekwiwalentu dwutlenku węgla antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą Protokołu Montrealskiego wymienionych w załączniku A stosuje się współczynniki ocieplenia globalnego zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu i uzgodnione przez Konferencję Stron na jej trzeciej sesji
da De globale opvarmningspotentialer, der anvendes til at beregne kuldioxidækvivalensen af antropogene emissioner fra kilder og optag gennem dræn af drivhusgasser i bilag A, er de potentialer, der er accepteret af Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer og vedtaget af partskonferencen på dennes tredje samling
pl pełny szereg czasowy wykazów antropogenicznych emisji przez źródła i usunięć przez pochłaniacze gazów cieplarnianych niekontrolowanych przez Protokół z Montrealu, zgłoszonych do UNFCCC
da den fuldstændige tidsserie for opgørelser over menneskeskabte emissioner fra kilder og optaget heraf gennem dræn for alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen, som anført i rapporten til klimakonventionen
pl Niniejszy załącznik dotyczy następujących trwałych zanieczyszczeń organicznych, jeśli tworzą się one i są uwalniane w sposób niezamierzony ze źródeł antropogenicznych
da Dette bilag gælder for følgende persistente organiske miljøgifte, der utilsigtet dannes og udslippes fra antropogene kilder
pl charakterystyki systemu spękań i obecności wszelkich antropogenicznych dróg
da sprækkesystemets karakter og eventuel forekomst af menneskeskabte migrationsveje
pl Oszacowanie i identyfikację innych znaczących wpływów antropogenicznych na stan wód powierzchniowych
da Vurdering og identifikation af andre signifikante menneskeskabte påvirkninger af overfladevands tilstand
pl Oprócz źródeł antropogenicznych substancja prawdopodobnie powstaje de novo w środowisku, przy czym nie jest to skutkiem cyklu życiowego substancji produkowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niej
da Foruden de menneskeskabte kilder forventes stoffet også at dannes de novo i miljøet, uden at dette hænger sammen med livscyklussen for stoffet, som det fremstilles eller importeres i Det Europæiske Fællesskab
pl Strony wymienione w załączniku I, indywidualnie lub wspólnie, zapewnią, że ich zagregowane antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A wyrażone w równoważniku dwutlenku węgla, nie przekroczą przyznanych ilości, obliczonych zgodnie z ich ilościowymi zobowiązaniami do ograniczenia i redukcji zapisanymi w załączniku B i zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, w celu zredukowania całkowitych emisji tych gazów o przynajmniej ‧ procent poniżej poziomu ‧ roku w okresie zobowiązań od ‧ roku
da Bilag I-parterne sikrer hver især eller i fællesskab, at deres samlede antropogene emissioner, udtrykt i kuldioxidækvivalenter, af drivhusgasserne i bilag A ikke overskrider deres tildelte mængder, beregnet i henhold til deres kvantitative emissionsbegrænsnings-og-reduktionsforpligtelser anført i bilag B og i overensstemmelse med denne artikel, med henblik på at reducere deres samlede emission af disse gasser med mindst ‧ procent i forhold til ‧-niveauet i løbet af forpligtelsesperioden fra ‧ til
pl swoje antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A do Protokołu z Kioto (dwutlenku węgla (CO‧), metanu (CH‧), podtlenku azotu (N‧O), fluoropochodnych węglowodorów (HFCs,), perfluoropochodnych związków węgla, (PFCs) i sześciofluorku siarki (SF‧)) zaistniałe w ciągu roku przed rokiem ubiegłym (rok X
da deres menneskeskabte emissioner af drivhusgasserne i Kyoto-protokollens bilag A (kuldioxid (CO‧), methan (CH‧), nitrogenoxid (N‧O), hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF‧)) i året før det foregående år (år X
pl W odniesieniu do kilku miejsc produkcji i przetwarzania nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynku
da For en række produktionsanlæg og forarbejdningsscenarier er der ikke fundet umiddelbar grund til bekymring, men en potentiel lokal risiko kan ikke udelukkes, da den regionale baggrundskoncentration af zink kan være høj
pl Problemów tych nie da się rozwiązać bez wyraźnego pogłębienia wiedzy zarówno o przyczynach zjawisk, jak i o możliwościach ograniczania wpływów antropogenicznych
da Hvis disse problemer skal løses, at man nødt til i væsentlig grad at udbygge kendskabet til såvel årsagerne til dette fænomen som mulighederne for at begrænse de menneskeskabte indvirkninger herpå
pl Określanie wartości progowych powinno być wspomagane przez mechanizm kontroli gromadzonych danych, oparty na ocenie jakości danych, przesłankach analitycznych i danych o poziomie tła dla substancji, których występowanie może mieć zarówno charakter naturalny, jak i antropogeniczny
da Fastsættelsen af tærskelværdier bør understøttes af en kontrolmekanisme for så vidt angår de indsamlede data, som baseres på en evaluering af datakvalitet, analytiske overvejelser og baggrundsniveauer for stoffer, der både kan forekomme naturligt og som følge af menneskelige aktiviteter
pl Państwa Członkowskie, które wybierają gospodarkę leśną, gospodarkę ziemią uprawną, gospodarkę pastwiskami oraz odnowę roślinności zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Protokołu z Kioto, przedstawiają ponadto emisję antropogenicznych gazów cieplarnianych przez źródła i usunięcia przez pochłaniacze dla każdej wybranej działalności za lata od ‧ r. do przedostatniego roku
da Herudover indberetter medlemsstater, der vælger skovforvaltning, forvaltning af dyrkede arealer, forvaltning af græsarealer eller genplantning i medfør af Kyoto-protokollens artikel ‧, stk. ‧, deres menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optaget gennem dræn for hver af de valgte aktiviteter for årene mellem ‧ og året før det foregående år
pl W odniesieniu do scenariuszy przetwarzania nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynku
da For en række forarbejdningsscenarier er der ikke fundet umiddelbar grund til bekymring, men en potentiel lokal risiko kan ikke udelukkes, da den regionale baggrundskoncentration af zink kan være høj
pl zdecydowanego ograniczenia gazów cieplarnianych w atmosferze, aby doprowadzić do ich ustabilizowania na poziomie zapobiegającym niebezpiecznej ingerencji antropogenicznej w system klimatyczny i złagodzić w ten sposób ewentualny kryzys gospodarczy, społeczny i środowiskowy
da væsentligt at reducere koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren med henblik på at stabilisere dem på et niveau, som kan forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet, og dermed afværge en eventuel økonomisk, social og miljømæssig katastrofe
pl Metodyki szacowania antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze wszystkich gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą Protokołu Montrealskiego będą metodami przyjętymi przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu i uzgodnionymi przez Konferencję Stron na trzeciej sesji
da Til beregning af antropogene emissioner fra kilder og optag gennem dræn af alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen, anvendes de metoder, der er accepteret af Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer og vedtaget af partskonferencen på dennes tredje samling
pl Państwa Członkowskie, możliwie jak najwcześniej, nie później jednak niż do dnia ‧ grudnia ‧ r., ustanawiają krajowe systemy wykazywania na podstawie Protokołu z Kioto służące do oszacowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych przez źródła oraz usuwania dwutlenku węgla przez pochłaniacze
da Medlemsstaterne indfører så tidligt som muligt og under alle omstændigheder senest den ‧. december ‧ nationale opgørelsessystemer efter Kyoto-protokollen til beregning af de antropogene emissioner af drivhusgasser efter kilder og af optag af kuldioxid gennem dræn
pl przeznaczenie gruntów w zlewni lub zlewniach z terenu, z którego odnawiane są zasoby części wód podziemnych, w tym dopływy zanieczyszczeń i zmiany antropogeniczne w charakterystyce odnawialności zasobów, np. wody opadowe i zróżnicowanie odpływu powierzchniowego poprzez szczelne pokrycie gruntu, sztuczne zasilanie, tamowanie lub drenowanie
da arealanvendelsen i det eller de afstrømningsområder, fra hvilke grundvandsforekomsten tilføres vand, herunder forurenende belastninger og menneskeskabte ændringer af tilførselskarakteristika, f.eks. afledning af regnvand og afstrømning som følge af befæstning af arealer, kunstig infiltration, opdæmning eller dræning
pl Po drugie, histeryczna obsesja na punkcie antropogenicznego globalnego ocieplenia.
da Dernæst en hysterisk besættelse af den menneskeskabte globale opvarmning.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13298 zdań frazy czynnik antropogeniczny.Znalezione w 3,383 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.