Tłumaczenia na język duński:

  • menneskeskabt faktor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

Czynniki antropogeniczneAntropogen

Przykładowe zdania z "czynnik antropogeniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresuat øge kendskabet til skovenes og andre træbevoksede landområders tilstand og til sammenhængen mellem denne tilstand og naturlige og menneskeskabte stressfaktorer
Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczneDe fleste naturlige og menneskeskabte faktorer, der påvirker skovene, kan have grænseoverskridende følger
zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych brakówbemærker trods den kendsgerning, at EFFIS-systemet har været i stand til at harmonisere oplysninger om brande i medlemsstaterne og tilvejebringe ajourført information om de naturlige risikofaktorer, at det ikke giver mulighed for undersøgelse af de menneskeskabte årsager, ikke klarlægger de socioøkonomiske risikofaktorer og ikke evaluerer brandenes virkninger; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om at supplere dette system med andre data, der gør det muligt at afhjælpe disse mangler
Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over konsekvenserne af den naturlige nedbrydning af jordbunden og den nedbrydning, der skyldes menneskelig aktivitet.
monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznegoovervågningen af luftforureningen og luftforureningens virkninger samt andre agenser og faktorer, der har indvirkning på skovene, såsom biotiske og abiotiske faktorer samt menneskeskabte faktorer
Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazówFormålet er at kontrollere de faktorer, der medvirker til klimaforandringerne, især menneskeskabte drivhusgasser, ved at tilvejebringe økonomiske incitamenter, der kan nedbringe emissionerne
Jak długo jeszcze faszystowska UE może nakładać coraz bardziej retorsyjne podatki i środki kontroli na zwykłych obywateli pod pozorem antropogenicznego globalnego ocieplenia, podczas gdy coraz większa liczba prawdziwych naukowców odrzuca tę teorię jako nieuzasadnioną i skompromitowaną?Hvor meget længere kan det fascistiske EU pålægge almindelige borgere endnu flere straffende afgifter og kontrolforanstaltninger under påskud af menneskeskabt global opvarmning, når et stadig stigende antal forskere afviser teorien som ubegrundet og modbevist?
Zintegrowane badania klimatyczne i funkcjonowania ekosystemu ziemskiego i morskiego, w tym regionów polarnych, są niezbędne do zaobserwowania i przeanalizowania, w jaki sposób systemy zmieniały się w przeszłości i przewidzenia ich przyszłej ewolucji, co obejmuje obserwacje, badania eksperymentalne i zaawansowane modelowanie oraz uwzględnia nacisk antropogenicznyDer er behov for integreret forskning i klimaets og jord- og havsystemets, herunder polarområdernes, funktionsmåder for at kunne observere og analysere, hvordan disse systemer tidligere har udviklet sig, og for at kunne forudsige deres fremtidige udvikling ved hjælp af observationer, pilotundersøgelser og avancerede modeller og under hensyntagen til menneskeskabte påvirkninger
Oznacza to, że ta forma transportu również zaczyna wnosić wkład w redukcję antropogenicznego efektu cieplarnianego.Dermed skal også disse trafikmidler yde deres bidrag til en reduktion af den antropogene drivhuseffekt.
Niniejszy załącznik dotyczy następujących trwałych zanieczyszczeń organicznych, jeśli tworzą się one i są uwalniane w sposób niezamierzony ze źródeł antropogenicznychDette bilag gælder for følgende persistente organiske miljøgifte, der utilsigtet dannes og udslippes fra antropogene kilder
Ostatecznym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych (konwencja UNFCC) w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady ‧/‧/WE, jest ustabilizowanie stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatycznyEndemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse ‧/‧/EF, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet
mając na uwadze, że niedawne badania naukowe dostarczyły dalszych dowodów na antropogeniczne zaburzenia ziemskiej atmosfery; mając na uwadze, że fizyka zmian klimatu dokonuje oceny konkretnych skutków dotychczasowego poziomu globalnego ocieplenia wywołanego przez wysokość emisji w przeszłości; mając na uwadze dane zgromadzone na podstawie takich badań świadczą o pilnej potrzebie wdrożenia środków przystosowawczych i łagodzących w celu ograniczenia poważnego zagrożenia dla ludzi, różnorodności biologicznej flory i fauny, siedlisk i infrastruktury, przede wszystkim w krajach rozwijających się, ale także w Europie i innych bogatszych częściach globuder henviser til, at nye videnskabelige undersøgelser har leveret yderligere bevis for de menneskeskabte forstyrrelser af jordens atmosfære; der henviser til, at man gennem den fysiske videnskab for klimaændringer vurderer de konkrete følger af de eksisterende niveauer af global opvarmning, der er forårsaget af historiske emissioner; der henviser til, at data indsamlet gennem sådanne undersøgelser med al tydelighed viser, at det haster med at indføre tilpasninger og afbødningsforanstaltninger for at begrænse alvorlige risici for mennesker, biodiversiteten inden for flora og fauna, levesteder og infrastruktur, først og fremmest i udviklingslandene, men også i Europa og andre rigere dele af verden
Określanie wartości progowych powinno być wspomagane przez mechanizm kontroli gromadzonych danych, oparty na ocenie jakości danych, przesłankach analitycznych i danych o poziomie tła dla substancji, których występowanie może mieć zarówno charakter naturalny, jak i antropogenicznyFastsættelsen af tærskelværdier bør understøttes af en kontrolmekanisme for så vidt angår de indsamlede data, som baseres på en evaluering af datakvalitet, analytiske overvejelser og baggrundsniveauer for stoffer, der både kan forekomme naturligt og som følge af menneskelige aktiviteter
Podstawowym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zawarcia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jest doprowadzenie do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie pozwalającym zapobiegać niebezpiecznemu antropogenicznemu oddziaływaniu na system klimatycznyEndemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, som blev godkendt ved Rådets afgørelse ‧/‧/EF af ‧. december ‧ om indgåelse af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som forhindrer farlig menneskeskabt påvirkning af klimasystemet
sformułują, tam gdzie niezbędne i możliwe, kosztowo efektywne krajowe i, w razie potrzeby także regionalne programy poprawy lokalnych współczynników emisji, danych o aktywności i/lub modeli uwzględniających warunki społeczno-ekonomiczne każdej ze Stron w celu przygotowania i okresowego uaktualniania krajowych inwentaryzacji antropogenicznych emisji ze źródeł i usuwania przez pochłaniacze wszystkich gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą Protokołu Montrealskiego, przy zastosowaniu porównywalnych metodologii uzgodnionych przez Konferencję Stron i zgodnych z wytycznymi do krajowych raportów przyjętymi przez Konferencję Stronhvor det er relevant og i størst mulig udstrækning opstille omkostningseffektive nationale og i givet fald regionale programmer til forbedring af kvaliteten af lokale emissionsfaktorer, aktivitetsdata og/eller modeller, der afspejler den enkelte parts socioøkonomiske forhold, med henblik på udarbejdelse og jævnlig ajourføring af nationale opgørelser over antropogene emissioner fra kilder og optag gennem dræn af drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montral-protokollen, idet parterne anvender sammenlignelige metoder, der vedtages af partskonferencen, og som er i overensstemmelse med de retningslinjer for nationale meddelelser, der er vedtaget af partskonferencen
Decyzja Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO‧ i innych gazów cieplarnianych we Wspólnocie [‧] ustanowiła mechanizm monitorowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych i oceny postępu w wypełnieniu zobowiązań dotyczących tych emisjiVed Rådets beslutning ‧/EØF af ‧. juni ‧ om en overvågningsmekanisme for emissioner af CO‧ og andre drivhusgasser i Fællesskabet blev der indført en mekanisme til overvågning af menneskeskabte drivhusgasemissioner og vurdering af fremskridt imod opfyldelsen af forpligtelserne med hensyn til disse emissioner
pełny szereg czasowy wykazów antropogenicznych emisji przez źródła i usunięć przez pochłaniacze gazów cieplarnianych niekontrolowanych przez Protokół z Montrealu, zgłoszonych do UNFCCCden fuldstændige tidsserie for opgørelser over menneskeskabte emissioner fra kilder og optaget heraf gennem dræn for alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen, som anført i rapporten til klimakonventionen
Oprócz źródeł antropogenicznych substancja prawdopodobnie powstaje de novo w środowisku, przy czym nie jest to skutkiem cyklu życiowego substancji produkowanej we Wspólnocie Europejskiej lub przywożonej do niejForuden de menneskeskabte kilder forventes stoffet også at dannes de novo i miljøet, uden at dette hænger sammen med livscyklussen for stoffet, som det fremstilles eller importeres i Det Europæiske Fællesskab
Istnieje zgodność co do oceniania wpływu antropogenicznego; zostało to opisane w pkt. 3.Der er konsensus om, hvordan man skal vurdere menneskenes antropogene indflydelse - det er artikel 3.
Jednakże, na terenach miejskich antropogeniczny wkład z różnych źródeł w samych Niderlandach wynosi ‧–‧ %, a ruch drogowy jest jego znacznym źródłemI byområder er bidraget fra menneskeskabte kilder i Nederlandene på ‧-‧ %, hvoraf trafikken er en betydelig kilde
Ocena regionalnego i kontynentalnego narażenia opiera się na wszystkich antropogenicznych emisjach kadmu, włącznie z emisjami rozproszonymi, i odzwierciedla stężenie, będące wynikiem ‧ lat rozproszonych emisjiVurdering af den regionale og kontinentale eksponering er baseret på alle antropogene cadmiumemissioner, herunder diffuse emissioner, og er udtryk for den koncentration, der er nået efter ‧ års diffuse emissioner
Wspólnota oraz jej Państwa Członkowskie uzgodniły, iż będą wspólnie spełniać swoje zobowiązania w celu zmniejszenia antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych na podstawie Protokołu z Kioto, zgodnie z decyzją ‧/WEFællesskabet og dets medlemsstater har vedtaget, at de vil opfylde deres forpligtelser til at reducere antropogene drivhusgasemissioner i henhold til Kyoto-protokollen i fællesskab, i overensstemmelse med beslutning ‧/EF
Podstawowym celem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jest doprowadzenie do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie pozwalającym zapobiegać niebezpiecznemu antropogenicznemu oddziaływaniu człowieka na system klimatycznyEndemålet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, som blev godkendt ved Rådets afgørelse ‧/‧/EF af ‧. december ‧ om indgåelse af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, er at opnå en stabilisering af koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som forhindrer farlig menneskeskabt påvirkning af klimasystemet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13298 zdań frazy czynnik antropogeniczny.Znalezione w 6,29 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.