Tłumaczenia na język czeski:

  • obklad   
  • obložení   
  • podšívka   

Pozostałe znaczenia:

 
Pokrywa i zdobi ściany budynku
 
Wierzchnia warstwa ścian budynku nakładana dla ich wzmocnienia, ochrony lub ozdoby
 
fornir, okleina
 
część hamulca ciernego
 
Okleina
 
Rama stanowiąca obsadę drzwi
 
materiał do pokrywania ścian
 
Fornir
 
obudowa, lico, oblicówka
 
materiał używany w celach dekoracyjnych do pokrywania zewnętrznych powierzchni ścian
 
Terakota lub boazeria na ścianie
 
Boazeria lub terakota na ścianie
 
płyty kamienne na ścianie
 
glazura lub boazeria
 
licówka, siding, suchy tynk
 
płyty kamienne, ceramiczne, wysoko gatunkowe drewno służące do okładania ścian lub innych części budynku
 
Jest nią boazeria

Przykładowe zdania z "okładzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, tak aby nie usunąć przylegającego do nich materiałuPo skončení odběru vzorků musí být stírací/gázové tampony opatrně sejmuty tak, aby se neuvolnil přichycený materiál
Jednakże homologacje udzielone zgodnie z dyrektywą ‧/EWG dla pojazdów wyposażonych w okładziny hamulcowe nie zawierające azbestu, pozostają ważne do dnia ‧ marca ‧ rAvšak schválení typu udělená podle směrnice ‧/EHS pro vozidla s brzdovými obloženími, která neobsahují azbest, zůstávají v platnosti do ‧. března
Z mocą od dnia ‧ stycznia ‧ r. Państwa Członkowskie, z przyczyn odnoszących się do systemów hamulcowych pojazdów, nie zakazują sprzedaży lub wprowadzenia do serwisu wymiennych okładzin hamulcowych, jeżeli wymienne okładziny hamulcowe są zgodne z wymaganiami dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywąOd ‧. ledna ‧ nesmějí členské státy z důvodů týkajících se brzdových systémů vozidel zakázat prodej nebo uvedení do provozu náhradních brzdových obložení do provozu, pokud tato obložení splňují požadavky směrnice ‧/EHS ve znění této směrnice
Uznaje się, że zamienny zespół okładzin hamulcowych lub zamienną okładzinę hamulca bębnowego cechuje skuteczność hamowania zbliżona do skuteczności oryginalnego zespołu okładzin hamulcowych lub oryginalnej okładziny hamulca bębnowego, jeżeli uzyskane średnie pełne opóźnienia hamowania przy takiej samej przyłożonej sile lub ciśnieniu w przewodzie hamulcowym o wartości leżącej w górnych dwóch trzecich wygenerowanej krzywej nie są mniejsze o więcej niż ‧ % lub większe o więcej niż ‧ % od wartości uzyskanych przy zastosowaniu oryginalnego zespołu okładziny hamulcowej lub oryginalnej okładziny hamulca bębnowegoHodnoty brzdného účinku náhradní části s brzdovým obložením nebo náhradního obložení bubnových brzd se pokládají za srovnatelné s hodnotami originální části s brzdovým obložením nebo originálního obložení bubnových brzd, jestliže dosažená střední plná zpomalení při téže ovládací síle nebo tomtéž tlaku v ovládacím potrubí se v horních dvou třetinách sestrojené křivky liší o – ‧ až + ‧ % od hodnot získaných s originální částí s brzdovým obložením nebo s originálním obložením bubnových brzd
Producent wymiennych zespołów okładzin hamulcowych składa wniosek o homologację typu WE wymiennego zespołu okładzin hamulcowych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWGŽádost o ES schválení typu podle čl. ‧ odst. ‧ směrnice ‧/EHS pro typ náhradní části s brzdovým obložením pro určitý typ (typy) vozidla podává výrobce náhradní části s brzdovým obložením
Pojazdy/osie/hamulce, dla których typ zespołu okładzin hamulcowych kwalifikuje się jako wymienny zespół okładzin hamulcowychVozidla, nápravy nebo brzdy, pro které se posuzuje typ části s brzdovým obložením jako náhradní část s brzdovým obložením
Wymagania dotyczące zamiennych zespołów okładzin hamulcowych przeznaczonych do pojazdów kategorii O‧ i OPožadavky na náhradní části s brzdovým obložením pro vozidla kategorií O‧ a O
gipsowe odpady płyt ściennych i okładzin tynkowych, powstające przy burzeniu budynkówOdpad ze sádrokartonových desek nebo štukových desek vzniklý při demolici budov
Okładziny hamulcowe dla przyczep kategorii O badane są zgodnie z ppkt ‧.‧ załącznikaBrzdová obložení pro přípojná vozidla kategorie O se zkoušejí postupem podle bodu ‧.‧ přílohy
Pomimo przepisu ust. ‧, w celu wymiany części, Państwa Członkowskie zezwalają na sprzedaż lub wprowadzenie do serwisu wymiennych okładzin hamulcowych, przeznaczonych do zamontowania w typach pojazdów, dla których udzielono homologacji przed wejściem w życie dyrektywy ‧/EWG, zmienionej dyrektywą ‧/WE, oraz pod warunkiem, że takie wymienne okładziny hamulcowe nie stoją w sprzeczności z przepisami poprzedniej wersji dyrektywy ‧/EWG, zmienionej dyrektywą ‧/WE, która miała zastosowanie w czasie wprowadzenia tych pojazdów do serwisuAniž je dotčen odstavec ‧, povolí členské státy prodej nebo uvedení do provozu pro náhradní brzdová obložení určená k montáži do typů vozidel, pro která bylo uděleno schválení typu před vstupem směrnice ‧/EHS ve znění směrnice ‧/ES v platnost, a za podmínky, že tato náhradní brzdová obložení jsou v souladu s předchozím zněním směrnice ‧/EHS ve znění směrnice ‧/ES, které bylo použitelné ke dni uvedení těchto vozidel do provozu
większa lub równa skuteczności na gorąco oryginalnego zespołu okładzin hamulcowych lub oryginalnej okładziny hamulca bębnowego; lubstejné nebo větší, než jsou brzdné účinky s ohřátými brzdami s originálními částmi s brzdovým obložením nebo s originálním obložením bubnových brzd, nebo
Kryteria dla pokryć z drewna mogą być stosowane zarówno do pokryć podłogowych, jak i okładzin ściennych, jeśli procesy ich produkcji są jednakowe, z wykorzystaniem tych samych surowców i tych samych metod wytwarzaniaKritéria na krytiny ze dřeva a z užitkového dřeva lze použít jak na krycí materiály na stěny, tak i na podlahové krytiny, pokud jsou výrobní postupy stejné a používají se stejné materiály a stejné výrobní metody
Właściwy organ może również zdecydować o użyciu jednej pary okładzin na buty na ‧ % powierzchni pomieszczenia w połączeniu z próbką kurzu, pobraną w wielu miejscach całego pomieszczenia z powierzchni charakteryzujących się widoczną obecnością kurzuPříslušný orgán může případně rozhodnout, že se použije jeden pár stíracích tamponů pokrývající ‧ % budovy v kombinaci se vzorkem prachu, který byl odebrán z různých míst po celé budově z povrchu s viditelnou přítomností prachu
Zamienne zespoły okładzin hamulcowych lub zamienne okładziny hamulców bębnowych homologowane na podstawie niniejszego regulaminu muszą być produkowane w sposób zapewniający ich zgodność z homologowanym typemNáhradní části s brzdovým obložením nebo náhradní obložení bubnových brzd schválené podle tohoto předpisu musí být vyrobeny tak, aby se shodovaly se schváleným typem
Porównuje się osiągi wymiennych zespołów okładzin hamulcowych z osiągami oryginalnych zespołów okładzin na zimno przez porównanie wyników badań według następującej metodyBrzdné účinky náhradní a originální části s brzdovým obložením ve studené brzdě se porovnávají na základě výsledků zkoušky následujícím způsobem
Okładziny na buty/skarpety powinny być w całości zanurzone w BPW, konieczne może być więc dodanie większej ilości BPWStírací/gázové tampony musí být zcela ponořeny do PPV, a proto lze v případě potřeby přidat více PPV
Wymaga się, by co najmniej jeden komplet zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, reprezentatywnych dla homologowanego typu okładziny, został zamontowany w co najmniej jednym pojeździe reprezentatywnym dla typu pojazdu, którego dotyczy wystąpienie o homologację, oraz poddany badaniu, zgodnie z przepisami załącznika ‧, i by spełniał on wymagania określone w tymże załącznikuNejméně jedna sada náhradních částí s brzdovým obložením, která je reprezentativní pro typ obložení, který má být schválen, se namontuje a zkouší v nejméně jednom vozidle, které je reprezentativní pro typ vozidla, pro který se žádá o schválení, a to podle ustanovení přílohy ‧, a musí splnit požadavky uvedené v této příloze
Uznaje się, że wymienne zespoły okładzin hamulcowych wykazują podobną charakterystykę w działaniu do oryginalnych zespołów okładzin hamulcowych, jeżeli osiągnięte średnie całkowite zmniejszenie prędkości przy takiej samej sile na urządzeniu sterującym lub przy ciśnieniu w przewodzie mieszczącym się w górnych dwóch trzecich sporządzonej krzywej znajdują się w zakresie ‧ % wartości uzyskanych z oryginalnymi zespołami okładzin hamulcowychHodnoty brzdného účinku náhradní části s brzdovým obložením se pokládají za srovnatelné s hodnotami originální části s brzdovým obložením, jestliže dosažená střední plná zpomalení při téže ovládací síle nebo tomtéž tlaku v ovládacím potrubí se v horních dvou třetinách sestrojené křivky liší o méně než ‧ % od hodnot získaných s originální částí s brzdovým obložením
Homologacja typu WE zespołów wymiennych okładzin hamulcowych jako oddzielnych zespołów technicznychSchválení typu náhradních částí s brzdovým obložením jako samostatných technických celků
Metoda badań okładzin hamulcowych na dynamometrycznym stanowisku bezwładnościowymPostup zkoušky brzdových obložení na setrvačníkovém dynamometru
Przed założeniem okładzin na buty/skarpety powierzchnię okładzin na buty/skarpety należy nawilżyć rozcieńczalnikiem maksymalnego odzysku (MRD: ‧,‧ % chlorku sodu, ‧,‧ % peptonu w sterylnej dejonizowanej wodzie) lub sterylną wodą lub innym rozcieńczalnikiem zaakceptowanym przez krajowe laboratorium referencyjne, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrPřed navlečením stíracích/gázových tamponů je třeba jejich povrch navlhčit maximálním regeneračním roztokem (MRR: ‧,‧ % chloridu sodného, ‧,‧ % peptonu ve sterilní deionizované vodě) nebo sterilní vodou nebo jiným roztokem schváleným národní referenční laboratoří uvedenou v článku ‧ nařízení (ES) č
kolejne trzy cyfry oznaczają typ okładziny hamulcowejNásledující tři číslice udávají typ brzdového obložení
Urządzenie do sterowania i kontroli oraz części przekładni i hamulców muszą posiada(taki zapas skoku, który zapewnia skuteczne hamowanie bez konieczności natychmiastowej regulacji po nagrzaniu hamulców i po osiągnięciu przez okładziny szczęk hamulca maksymalnie dozwolonego stopnia zużyciaOvládací orgán, části brzdového převodu a brzdy musí mít takovou rezervu zdvihu, aby po zahřátí brzd a při dosažení maximálního přípustného stupně opotřebení brzdového obložení bylo možné účinné brzdění, aniž by bylo nutno ihned provést seřízení
Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego ...Značka a typ části s brzdovým obložením/obložení bubnových brzd ...
Jeżeli manekin wykracza poza zwykły rozmiar pasażera, np. głowa wchodzi w okładzinę dachu, wówczas musi być zapewniony prześwit ‧ mm, przez regulację dodatkową kąta oparcia siedzenia lub następnie regulację do przodu-do tyłuVyčnívá-li figurína z obvyklého prostoru pro cestující, např. hlava směrem do čalounění střechy, musí se vytvořit mezera ‧ mm s použitím druhotného seřízení, seřízení úhlu opěradla sedadla nebo předozadního seřízení, a to v uvedeném pořadí
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 533 zdań frazy okładzina.Znalezione w 0,631 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.