Tłumaczenia na język czeski:

  • obklad   
  • obložení   
  • podšívka   

Pozostałe znaczenia:

 
licówka, siding, suchy tynk
 
glazura lub boazeria
 
Rama stanowiąca obsadę drzwi
 
część hamulca ciernego
 
Terakota lub boazeria na ścianie
 
Fornir
 
Jest nią boazeria
 
materiał używany w celach dekoracyjnych do pokrywania zewnętrznych powierzchni ścian
 
płyty kamienne na ścianie
 
obudowa, lico, oblicówka
 
Boazeria lub terakota na ścianie
 
płyty kamienne, ceramiczne, wysoko gatunkowe drewno służące do okładania ścian lub innych części budynku
 
materiał do pokrywania ścian
 
Pokrywa i zdobi ściany budynku
 
Okleina
 
fornir, okleina
 
Wierzchnia warstwa ścian budynku nakładana dla ich wzmocnienia, ochrony lub ozdoby

Przykładowe zdania z "okładzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiałuPo skončení odběru vzorků musí být stírací/gázové tampony opatrně sejmuty tak, aby se neuvolnil přichycený materiál
To samo Państwo Członkowskie nie nadaje tego samego numeru innemu typowi zespołu okładzin hamulcowychTentýž členský stát nesmí přidělit totéž číslo jiné náhradní části s brzdovým obložením
marka i typ okładziny hamulcowejznačkou a typem brzdového obložení
Marka i typ okładzin hamulcowychZnačka a typ brzdových obložení
Uznaje się, że zamienne zespoły okładzin hamulcowych cechuje skuteczność hamowania zbliżona do skuteczności oryginalnych zespołów okładzin hamulcowych, jeżeli uzyskane średnie pełne opóźnienia hamowania przy takim samym ciśnieniu w przewodzie hamulcowym o wartości leżącej w górnych dwóch trzecich wygenerowanej krzywej nie odbiegają o więcej niż ‧ % od wartości uzyskanych przy zastosowaniu oryginalnych zespołów okładzin hamulcowychHodnoty brzdného účinku náhradní části s brzdovým obložením se pokládají za srovnatelné s hodnotami originální části s brzdovým obložením, jestliže se dosažená střední plná zpomalení při tomtéž tlaku v potrubí v horních dvou třetinách sestrojené křivky liší o méně než ‧ % od hodnot získaných s originální částí s brzdovým obložením
Wymienny zespół okładziny hamulcowej jest zaprojektowany i skonstruowany tak, aby po zamontowaniu go w miejsce oryginalnego zespołu w pojeździe, skuteczność hamowania pojazdu spełniała wymagania dla homologowanego typu pojazdu, zgodnie z przepisami załącznika ‧ do niniejszej dyrektywyNáhradní část s brzdovým obložením musí být konstruována a vyrobena tak, aby v případě, kdy nahrazuje originálně montovanou část na vozidle, byl brzdný účinek tohoto vozidla stejný jako brzdný účinek typu vozidla schváleného jako typ podle přílohy ‧ této směrnice
Odpady okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygle używane przy wytopie metaliodpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi
W przypadku okładzin hamulcowych przeznaczonych do stosowania w pojazdach kategorii M i N, uruchomienia hamulca następują od początkowej prędkości obrotowej odpowiadającej prędkości podanej w ppkt ‧.‧.‧. załącznika ‧ i hamulec jest uruchamiany dla uzyskania średniego momentu odpowiadającego zadeklarowanej wielkości, określonej w tym podpunkcieS brzdovými obloženími určenými k použití na vozidlech kategorií M a N se brzdí z počátečních otáček odpovídajících počáteční rychlosti při zkoušce stanovené v bodě ‧.‧.‧ přílohy II, přičemž brzda se ovládá tak, aby dávala střední brzdný moment odpovídající střednímu plnému zpomalení předepsanému v uvedeném bodě
D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sD ‧: rozhodnutí Komise ‧/‧/ES ze dne ‧. září ‧, kterým se pro některé stavební výrobky stanoví třídy chování při vnějším požáru, pokud jde o dvouplášťové sendvičové střešní panely s kovovým povrchem (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
Hamulce można regulować do skutecznej pozycji działania aż do momentu zużycia okładzin szczęk hamulca, w którym konieczna jest ich wymianaBrzdy musí být možno seřídit do účinného provozního stavu do doby, než se brzdové obložení opotřebí tak, ze je nutné je vyměnit
Okładziny hamulcowe dla pojazdów kategorii M i N badane są zgodnie z procedurą określoną w ppkt ‧.‧ załącznikaBrzdová obložení pro vozidla kategorií M a N se zkoušejí postupem podle bodu ‧.‧ přílohy
Co najmniej trzykrotnie w toku docierania musi zostać osiągnięta temperatura z przedziału ‧ °C- ‧ °C dla klocków hamulcowych oraz ‧ °C- ‧ °C dla zespołów okładzin hamulca bębnowego (zmierzona na powierzchni tarcia tarczy lub bębnaBěhem postupu záběhu musí být dosažena nejméně třikrát teplota mezi ‧ °C a ‧ °C u celků destiček s obložením, nebo mezi ‧ °C a ‧ °C u celků s obložením bubnových brzd (měřeno na třecí ploše kotouče nebo bubnu
Wymagania dotyczące zamiennych zespołów okładzin hamulcowych przeznaczonych do pojazdów kategorii O‧ i OPožadavky na náhradní části s brzdovým obložením pro vozidla kategorií O‧ a O
Do wystąpienia o homologację należy dołączyć, w trzech egzemplarzach, opis zamiennego zespołu okładzin hamulcowych lub zamiennej okładziny hamulca bębnowego, w odniesieniu do pozycji wymienionych w załączniku ‧ do niniejszego regulaminu, oraz następujące daneK žádosti o schválení musí být ve trojím vyhotovení přiložen popis náhradní části s brzdovým obložením nebo náhradního obložení bubnových brzd týkající se položek uvedených v příloze ‧ tohoto předpisu a tyto údaje
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg itpTato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení budov, např. změny vnitřního uspořádání, technických zařízení nebo jiné odborné práce zámečnické, elektroinstalační, instalatérské, malířské, s podlahovými krytinami apod
Stosowane okładziny na buty wykonuje się z materiału wchłaniającego wilgoćPoužívané stírací tampony musí mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost
sprzedaż wymiennych okładzin hamulcowych na rynku wtórnym stwarza obecnie potrzebę regulacji, w drodze niniejszej dyrektywy, jakości i osiągów okładzin hamulcowych znajdujących się na rynku, w celu zapewnienia utrzymania standardów bezpieczeństwa i niezawodnościvzhledem k tomu, že trh náhradních brzdových obložení mimo síť oficiálních koncesionářů je takový, že k udržení úrovně bezpečnosti a spolehlivosti se nyní požaduje stanovit jakost a vlastnosti náhradních brzdových obložení na trhu prostřednictvím této směrnice
Bez względu na przepisy ust. ‧ i ‧, do celów części wymiennych, Państwa Członkowskie zezwalają na sprzedaż lub dopuszczenie do ruchu wymiennych okładzin hamulcowych przeznaczonych do typów pojazdów, dla których homologacji typu udzielono przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy i pod warunkiem że powyższe okładziny hamulcowe nie naruszają przepisów poprzedniej wersji dyrektywy ‧/EWG, które obowiązywały w czasie dopuszczenia wyżej wymienionych pojazdów do ruchuAniž jsou dotčeny odstavce ‧ a ‧, povolí členské státy pro účely náhradních dílů prodej nebo uvedení do provozu náhradních brzdových obložení určených k montáži na typy vozidel, pro která byla udělena schválení typu před vstupem této směrnice v platnost, pokud jsou tato náhradní brzdová obložení v souladu s předchozím zněním směrnice ‧/EHS použitelném ke dni uvedení těchto vozidel do provozu
Właściwy organ może jednak zdecydować o przeanalizowaniu tej próbki razem z parą okładzin na buty/skarpetkiPříslušný orgán však může rozhodnout, že bude analyzován společně s párem stíracích/gázových tamponů
Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań homologacyjnych może zażądać wykonania badań porównawczych dotyczących właściwości okładzin hamulcowych zgodnie z odpowiednimi przepisami załącznika ‧ do niniejszego regulaminuPověřená technická zkušebna může požadovat, pokud to pokládá za účelné, aby se účinky brzdových obložení porovnaly podle ustanovení obsažených v příloze ‧ tohoto předpisu
Próbki z okładzin na buty lub próbki kurzuStírací tampony a/nebo vzorky prachu
Po zakończeniu powyższych badań okładziny hamulcowe powinny być poddane oględzinom w celu stwierdzenia, czy są one zdatne do dalszego użytkowania w normalnej obsłudzePo všech výše uvedených zkouškách se musí brzdová obložení vizuálně vyšetřit, aby se ověřilo, že jsou ještě v dostatečně dobrém stavu, aby se mohla nadále na vozidle v normálním provozu používat
Po zakończeniu pobierania próbek w wybranym sektorze należy zdjąć okładziny z obuwia, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiałuPo skončení odběru vzorků ve vybraném sektoru musí být stírací manžety opatrně odstraněny tak, aby se neuvolnil přichycený materiál
Identyfikacja (identyfikacja typu na okładzinie): ...Identifikace (identifikace typu na obložení): ...
Wymagania dotyczące zespołów wymiennych okładzin hamulcowych dla pojazdów kategorii M‧, M‧ i NPožadavky na náhradní části s brzdovým obložením pro vozidla kategorií M‧, M‧ a N
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 533 zdań frazy okładzina.Znalezione w 0,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.