Tłumaczenia na język czeski:

  • měsíc   

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (7)

co miesiącměsíční
miesiąckalendářní měsíc; měsic; luna; měsíc
miesiąc miodowylíbánky
miesiąc synodycznysynodický měsíc
miodowy miesiąclíbánky
syderyczny miesiącsiderický měsíc
syndrom miodowego miesiącasyndrom líbánek

Przykładowe zdania z "miesiące", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wskaźnik BMD (gęstości mineralnej tkanki kostnej) kręgosłupa lędźwiowego istotnie wzrósł w ciągu trzech miesięcyPo ‧ měsících došlo k významnému zvýšení BMD v bederní páteři
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przedsiębiorstwo, które utraciło ponad połowę kapitału założycielskiego, w tym jedną czwartą w okresie ostatnich ‧ miesięcy, albov případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních ‧ měsíců, nebo
W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja wydaje opinię w sprawie wniosku danego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie zmiany odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywyDo tří měsíců po obdržení oznámení vydá Komise stanovisko k žádosti dotyčného členského státu a případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrhy na změnu odpovídajících ustanovení této směrnice
Trzy miesiące temu ktoś próbował mnie zabićPřed třemi měsíci, někdo mě zkoušel zabít
w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Gdy dwa miesiące temu złożyłem roboczą wizytę w Kosowie, widziałem, dlaczego wiele osób z trudem wyobraża sobie międzynarodową obecność w tym kraju.jménem skupiny IND/DEM. - (NL) Když jsem byl v Kosovu před dvěma měsíci na pracovní návštěvě, pochopil jsem, proč je pro mnoho lidí obtížné pochopit přítomnost mezinárodních sil a institucí v zemi.
W kolejnych miesiącach zarząd Stoczni Gdańsk przeprowadził rozmowy z różnymi potencjalnymi inwestorami w celu znalezienia inwestora strategicznego dla stoczni, który dokonałby zakupu akcji spółki z nowej emisji, a tym samym zapewnił środki finansowe na proces restrukturyzacji i przejął kontrolę nad przedsiębiorstwemV následujících měsících vedení loděnice v Gdaňsku vedlo jednání s různými potenciálními investory s cílem nalézt pro loděnici strategického investora, který by převzal akcie společnosti pocházející z nové emise, a tak poskytl finanční prostředky potřebné pro proces restrukturalizaci, a převzal kontrolu nad společností
Są tu od ‧ miesięcy, a z imienia znam tylko garstkęJsou tu už ‧ měsíce a znám z nich jen pár
Bez uszczerbku dla stosowania postanowień art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pozwolenia rodzaju A ‧ zachowują ważność przez dwa miesiąceAniž je dotčeno provádění čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧, doba platnosti licence typu A‧ se stanoví na dva měsíce
Uwagi takie będą przyjmowane w terminie jednego miesiąca od wprowadzenia takich środków, a ich odpowiednie podsumowania będą udostępniane innym stronom, które są uprawnione do ustosunkowania się do tych uwagAby k nim mohlo být přihlédnuto, musí být tato vyjádření obdržena ve lhůtě jednoho měsíce od nabytí účinnosti těchto opatření a musí být v plném znění nebo v přiměřeném shrnutí sdělena ostatním stranám, které se k nim mohou vyjádřit
Spędziliśmy miesiące na zbieraniu funduszy dla dzieci w RioNo, co nezačít s tím co vlastně hledáme?
Okres wymieniony w art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WE ustala się na jeden miesiącDoba uvedená v čl. ‧ odst. ‧ rozhodnutí ‧/‧/ES je jeden měsíc
Czas trwania leczenia mykafunginą w tych badaniach na szczurach (‧ miesięcy) był dłuższy niż standardowy czas stosowania mykafunginy u pacjentów (patrz punktDoba podávání mikafunginu v těchto studií na potkanech (‧ měsíců) převyšuje obvyklou délku podávání mikafunginu u pacientů (viz bod
jeżeli opinia zawiera zastrzeżenia, po przedstawieniu Komisji potwierdzenia, że środki naprawcze dotyczące kluczowych elementów systemów zostały wdrożone, i wycofaniu odnośnych zastrzeżeń, oraz w braku uwag ze strony Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty potwierdzeniapokud stanovisko obsahuje výhrady, poté, co je Komisi potvrzeno, že opatření k nápravě klíčových prvků systémů byla provedena a odpovídající výhrady staženy, a nemá-li Komise připomínky, do dvou měsíců ode dne potvrzení
Enbrel był podawany w dawce ‧ mg raz w tygodniu, ‧ mg dwa razy w tygodniu lub ‧ mg dw razy w tygodniu przez ‧ kolejnych miesięcyEnbrel byl podáván po dobu ‧ po sobě jdoucích měsíců v dávkách ‧ mg ‧ x týdně, ‧ mg ‧ x týdně nebo ‧ mg ‧ x týdně
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiącaDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
W rzeczywistości, na mocy postanowień rozporządzenia (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2009 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, zakres EFG został czasowo poszerzony, ponieważ miał on służyć do interweniowania w sytuacjach powstałych bezpośrednio w wyniku globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, jeśli miało miejsce "co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw”.546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, dočasně rozšířila působnost EGF, neboť se předpokládalo, že fond bude schopný zasahovat v situacích, jako je tato, která je přímým důsledkem celosvětové finanční a hospodářské krize, pokud v nějakém podniku v některém z členských států dojde v období čtyř měsíců k propuštění minimálně 500 zaměstnanců, včetně pracovníků propuštěných jeho dodavateli nebo navazujícími výrobci.
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ stawkę refundacji ustala się co miesiąc na ‧ kg każdego z rozpatrywanych produktów podstawowychPodle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ se sazba náhrady na ‧ kilogramů pro každý z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc
Najpóźniej dnia ‧ stycznia ‧ r. kraje należące do wymienionych niżej regionów rozpoczynają stosowanie między sobą wspólnych skoordynowanych metod i procedur zarządzania ograniczeniami na rynku, przynajmniej raz do roku, co miesiąc i z jednodniowym wyprzedzeniemOd ‧. ledna ‧ se uplatňuje společná koordinovaná metoda řízení přetížení a postup alespoň pro přidělování kapacity uskutečňované každý rok, každý měsíc a na následující den, a to mezi zeměmi v těchto regionech
Kiedy zwróciłam się z tym pytaniem do Komisji parę miesięcy temu, Komisja podkreśliła zrównoważony charakter inicjatywy, co zwiększa ilość praw podstawowych na rzecz obywateli przy jednoczesnym wzmocnieniu zasady wzajemnego uznawania.Když jsem se před několika měsíci dotazovala Komise, zdůrazňovala mi, že iniciativa je vyvážená, rozšiřuje základní práva občanů a zároveň zdokonaluje zásadu vzájemného uznávání.
stopy referencyjne i dyskontowe ponownie podlegają dostosowaniu w trakcie roku, jeśli różnią się o więcej niż ‧ % od średniej stóp indykatywnych odnotowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, za które dostępne są danereferenční a diskontní sazby se opět upravují v průběhu roku, pokud se liší o více než ‧ % od průměru orientačních sazeb zaznamenaných v posledních třech známých měsících
W kontrolowanym placebo badaniu, w którym dodatkowo, oprócz standardowej terapii (w tym cyklofosfamidem lub metotreksatem i glikokortykosteroidami) ‧ dorosłych pacjentów było leczonych produktem Enbrel średnio przez okres ‧ miesięcy, nie wykazano skuteczności produktu Enbrel w leczeniu ziarniniakowatości WegeneraWegenerova granulomatóza Placebem kontrolovaná studie, v níž bylo ‧ dospělých pacientů léčeno přípravkem Enbrel a standardní terapií (zahrnující cyklofosfamid nebo methotrexát a glukokortikoidy) v průměru po dobu ‧ měsíců, neprokázala účinnost přípravku Enbrel při léčení Wegenerovy granulomatózy
choroby po ‧ miesiącach u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi otrzymujących chemioterapię w przypadku podawania do osiągnięcia stężenia hemoglobiny ‧ g/dl (‧, ‧ – ‧, ‧ mmol/lpřípravků na cílové koncentrace hemoglobinu ‧ g/dl (‧, ‧ – ‧, ‧ mmol/l) zkrátila celková doba přežití a zvýšil se počet úmrtí přičítaných progresi onemocnění během ‧ měsíců
w przypadku zwierząt w szóstym miesiącu życia i starszych, które mogły mieć kontakt z samicami przed kwarantanną, testowi powtarzanemu trzykrotne w odstępach tygodniowych na próbce z napletkav případě zvířat ve věku šesti měsíců nebo starších, která již mohla mít před karanténou styk se samicemi, testu provedenému třikrát v týdenních intervalech se vzorkem z předkožky
w okresie trzech miesięcy po zakończeniu realizacji polityki likwidacji stad oraz oczyszczania i odkażania, o których mowa w lit. a) i bpo dobu nejméně tří měsíců od ukončení politiky depopulace a dokončení čištění a dezinfekce podle písmen a) a b
Artykuł ‧ niniejszego rozporządzenia stosuje się przez okres sześciu miesięcyČlánek ‧ tohoto nařízení se použije po dobu šesti měsíců
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35791 zdań frazy miesiące.Znalezione w 11,561 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.