Tłumaczenia na język czeski:

  • měsíc   

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (7)

co miesiąc
měsíční
miesiąc
kalendářní měsíc; měsic; luna; měsíc
miesiąc synodyczny
synodický měsíc
syderyczny miesiąc
siderický měsíc

Przykładowe zdania z "miesiące", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Należy się spodziewać, że zmiany te zostaną przyjęte przez Radę w pierwszych miesiącach ‧ r
cs Dá se očekávat, že tyto změny Rada přijme v průběhu prvních měsíců roku
pl Jeżeli decyzja nie została skorygowana w ciągu jednego miesiąca od otrzymania uzasadnienia powodów odwołania, Agencja, na mocy drugiego zdania art. ‧ ust. ‧, bezzwłocznie podejmuje decyzję o przyjęciu wniosku albo o jego odrzuceniu, przekazując odwołanie do rozstrzygnięcia komisji odwoławczej
cs Není-li do jednoho měsíce po obdržení prohlášení o důvodech pro odvolání rozhodnutí opraveno, rozhodne agentura bezodkladně, zda pozastaví uplatňování rozhodnutí v souladu s čl. ‧ odst. ‧ druhou větou, a postoupí odvolání odvolacímu senátu
pl Wchodzi ona w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu ostatniego powiadomieniu przez Strony o zakończeniu ich odpowiednich procedur
cs Dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce, který následuje po dni posledního oznámení stran o dokončení svých příslušných postupů
pl Jeśli po upływie trzech miesięcy od daty przekazania proponowanych środków Radzie, Rada nie stanowi, środki te przyjmuje Komisja, z wyjątkiem przypadków kiedy Rada sprzeciwiła się proponowanym środkom stanowiąc zwykłą większością głosów
cs Pokud se Rada neusnese ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise, s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou
pl Takie przestępstwa będą w każdym przypadku obejmować przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności lub co do których można wydać zarządzenie zatrzymania, którego górna granica zagrożenia jest wyższa niż jeden rok; jeżeli chodzi o państwa, których system prawny przewiduje minimalne zagrożenie dla przestępstw, będą to przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności lub co do których można wydać zarządzenie zatrzymania na czas nie krótszy niż sześć miesięcy
cs Za tyto trestné činy musí být v každém případě možno uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok, nebo ve státech, jejichž právní systém stanoví pro trestné činy dolní hranici, trestné činy, za něž je možno uložit trest odnětí svobody nebo omezení osobní svobody v trvání nejméně šesti měsíců
pl Wiek Dzieci w wieku od ‧ do ‧ miesięcy życia Szczepionki STAMARIL PASTEUR nie wolno podawać dzieciom poniżej ‧ miesięcy życia (patrz punkt
cs Věk Děti ve věku ‧ až ‧ měsíců STAMARIL se nesmí podat dětem mladším ‧ měsíců (viz bod
pl W terminie trzech miesięcy od zamknięcia postępowania prawnego lub administracyjnego postępowania odwoławczego państwo członkowskie przedstawia dokumenty wymagane w ust. ‧ odnoszące się do danych projektów
cs Do tří měsíců po ukončení soudního řízení nebo správního řízení o opravném prostředku předloží členský stát doklady o dotčených projektech požadované v odstavci
pl W takim przypadku Komisja wstrzymuje stosowanie przyjętych przez siebie środków na okres trzech miesięcy od dnia powiadomienia Rady
cs V tomto případě může Komise o tři měsíce od data doručení takového sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla
pl Agencja płatnicza co miesiąc sprawdza, czy plomby nie zostały naruszone
cs Platební agentura každý měsíc kontroluje neporušenost plomb a dbá na to, aby zůstaly nedotčeny
pl Leczenie celekoksybem pacjentów z FAP badano przez okres do ‧ miesięcy i nie wykazano zmniejszenia ryzyka występowania raka przewodu pokarmowego lub innego rodzaju nowotworu, ani zredukowania konieczności leczenia operacyjnego
cs Léčba celekoxibem u FAP byla studována při podávání po dobu až ‧ měsíců a nebylo prokázáno, že by došlo ke snížení rizika gastrointestinální nebo jiné formy karcinomu nebo nutnosti chirurgické léčby
pl wskazanie, że tymczasowa odmowa udzielenia prawa ochronnego potwierdzona zostanie decyzją Urzędu, jeżeli właściciel międzynarodowej rejestracji nie obali podstaw tej odmowy poprzez przedłożenie swoich uwag do Urzędu w terminie dwóch miesięcy od daty, w której Urząd dokonał tymczasowej odmowy
cs upozornění, že neodstraní-li majitel mezinárodního zápisu důvody pro odmítnutí předložením svých výhrad úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne vydání prozatímního odmítnutí úřadem, bude prozatímní odmítnutí ochrany potvrzeno rozhodnutím úřadu
pl Od kilku miesięcy toczą się intensywne rozmowy na temat redakcji tego wieloletniego programu dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
cs V těchto měsících se odehrávají intenzivní jednání o znění tohoto víceletého programu pro prostor svobody, bezpečnosti a práva
pl Końcowe sprawozdanie sektorowe przedstawia się Komisji, krajowemu koordynatorowi ds. IPA i krajowemu urzędnikowi zatwierdzającemu najpóźniej ‧ miesięcy po zamknięciu programu
cs Odvětvová závěrečná zpráva musí být Komisi, národnímu koordinátorovi a vnitrostátní schvalující osobě zaslána nejpozději ‧ měsíců po ukončení programu
pl Nie później niż ‧ miesięcy po zakończeniu każdego okresu referencyjnego określonego w art. ‧ Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie dotyczące jakości zawierające wszystkie wymagane przez Eurostat informacje i dane w celu sprawdzenia jakości przekazanych danych
cs Nejpozději dvacet jedna měsíců po konci každého sledovaného období uvedeného v článku ‧ předloží členské státy Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě obsahující veškeré informace a údaje požadované pro ověření kvality předkládaných údajů
pl Zainteresowane strony zachęca się do nadsyłania wszelkich znaczących informacji i uwag w terminie do ‧ miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na adres
cs Zúčastněné strany se vyzývají k tomu, aby na níže uvedenou adresu zaslaly do čtyř měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie veškeré důležité informace a poznámky
pl zwierzęta w wieku powyżej ‧ miesięcy, których wygląd wskazuje na występowanie chronicznego stanu chorobowego
cs zvířata starší ‧ měsíců, jejichž vzhled prozrazuje, že pojdou na chronické úbytě
pl Sprawozdanie SCAN zawiera korzystną opinię w sprawie skuteczności produktu Toyocerin, kiedy jest on stosowany w kategoriach zwierząt: prosięta w wieku do dwóch miesięcy oraz maciory
cs Zpráva Vědeckého výboru pro výživu zvířat se také kladně vyjádřila k účinnosti produktu Toyocerin® při použití u kategorie selata do dvou měsíců a prasnice
pl choroby po ‧ miesiącach u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi otrzymujących chemioterapię w przypadku podawania do osiągnięcia stężenia hemoglobiny ‧ g/dl (‧, ‧ – ‧, ‧ mmol/l
cs přípravků na cílové koncentrace hemoglobinu ‧ g/dl (‧, ‧ – ‧, ‧ mmol/l) zkrátila celková doba přežití a zvýšil se počet úmrtí přičítaných progresi onemocnění během ‧ měsíců
pl Komisja co roku przesyła Państwom Członkowskim kopię raportu pokontrolnego w odniesieniu do wszystkich punktów kontroli granicznej wizytowanych w trakcie poprzedzających ‧ miesięcy, łącznie z raportem w sprawie rozwoju ogólnej sytuacji zatwierdzonych punktów kontroli granicznej
cs Každý rok zašle Komise členským státům kopii inspekční zprávy ze všech stanovišť hraniční kontroly, které byly v předchozích ‧ měsících navštíveny, spolu se zprávou týkající se vývoje situace schválených stanovišť hraniční kontroly obecně
pl Wezwania przedłożone po upływie dziesięciu miesięcy od zakończeniu operacji nie są przyjmowane
cs Žádosti podané po více než deseti měsících po dokončení operace nejsou přijímány
pl W ciągu ostatnich miesięcy uważnie słuchałam wyrażanych poglądów i moim celem jest przedstawić argumenty przemawiające za przyjęciem umów EPA oraz rozwiać narosłe na ich temat mity tak, aby kiedy przyjdzie po temu czas, każdy poseł mógł oddać głos na podstawie rzetelnych informacji.
cs Měsíce jsem pozorně naslouchala vyjádřeným stanoviskům a mým cílem je vytvořit příklad pro dohody o hospodářském partnerství a rozptýlit mýty, jež je obklopují, aby měl každý poslanec možnost hlasovat informovaně, až přijde čas.
pl Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć inną decyzję w ciągu jednego miesiąca
cs Rada může kvalifikovanou většinou přijmout ve lhůtě jednoho měsíce odlišné rozhodnutí
pl Poparłam przedmiotową rezolucję, by podkreślić główne zobowiązanie do solidarności, którą musi wykazać się Unia Europejska w celu udzielenia pomocy państwu zniszczonemu blisko miesiąc temu.
cs Podpořila jsem toto usnesení, abych zdůraznila velký závazek solidarity, kterou Evropská unie musí projevit a poskytnout pomoc této zemi, jež byla před necelým měsícem zničena.
pl Załącznik V poddawany jest regularnym przeglądom co najmniej co ‧ miesięcy
cs Příloha V se pravidelně a alespoň jednou za dvanáct měsíců přezkoumává
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35791 zdań frazy miesiące.Znalezione w 5,174 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.