Tłumaczenia na język czeski:

  • měsíc   

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (7)

co miesiąc
měsíční
miesiąc
kalendářní měsíc; měsic; luna; měsíc
miesiąc synodyczny
synodický měsíc
syderyczny miesiąc
siderický měsíc

Przykładowe zdania z "miesiące", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Misja powinna być przedłużona na kolejny okres ‧ miesięcy do dnia ‧ września ‧ r
cs Mise by měla být prodloužena o dalších ‧ měsíců, tedy do ‧. září
pl Pozwolenia na przywóz są ważne przez cztery miesiące od daty ich wystawienia
cs Dovozní licence jsou platné po dobu čtyř měsíců ode dne jejich vydání
pl Wyniki po ‧ miesiącach i ‧ miesiącach w badaniu FVF‧g (MARINA
cs Tabulka ‧ Výsledky v měsíci ‧ a měsíci ‧ studie FVF‧g (MARINA
pl Dnia ‧ czerwca ‧ r. RB ONZ przyjęła rezolucję ‧ upoważniającą państwa współpracujące z tymczasowym rządem federalnym Somalii, na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia rezolucji, do wpływania na wody terytorialne Somalii i zastosowania w sposób zgodny z właściwymi postanowieniami prawa międzynarodowego wszelkich środków niezbędnych do powstrzymania aktów piractwa i rozboju na morzu
cs Dne ‧. června ‧ přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci ‧ , v níž povolila státům, které spolupracují s prozatímní federální vládou Somálska, aby po dobu šesti měsíců od přijetí této rezoluce vstupovaly do pobřežních vod Somálska a využívaly v souladu s platným mezinárodním právem všechny nezbytné prostředky k potlačení pirátství a ozbrojených loupeží páchaných na moři
pl Najważniejsze przesłanie posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w przyszłym miesiącu powinno brzmieć: aktywnie działająca i patrząca w przyszłość Unia Europejska, pracująca z wysiłkiem na rzecz jej obywateli i zasługująca na ich zaufanie.
cs Toto by mělo být příští měsíc prvořadým vzkazem Evropské rady: aktivní Evropská unie orientovaná na budoucnost a pilně pracující ve prospěch občanů, jejichž důvěry je hodna.
pl Andora powinna transponować i stosować wspólnotowe prawodawstwo w dziedzinie weterynarii określone w tym wykazie w terminie ‧ miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji
cs Andorra by měla provést a začít uplatňovat právní předpisy Společenství ve veterinární oblasti uvedené v tomto seznamu do ‧ měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí
pl Opowiedz mi o tych trzech miesiącach nocnych dyżurów
cs A proč máš noční již tři měsíce
pl W przypadku pomocy podstawowej agencja interwencyjna wypłaca gorzelnikom lub, w przypadkach określonych w art. ‧ ust. ‧, producentom, pomoc obliczoną zgodnie z ust. ‧ niniejszego artykułu nie później niż ‧ miesiące po złożeniu dowodu, określonego w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia
cs Při hlavní podpoře vyplatí intervenční agentura palírně nebo v případech uvedených v čl. ‧ odst. ‧ producentovi podporu vypočtenou podle odstavce ‧ tohoto článku do tří měsíců ode dne prokázání skutečností podle čl
pl Więc, wydaje mi się, że leci na pracowników miesiąca
cs No myslím, že má slabost pro zaměstnance měsíce
pl Nie naruszając przepisów art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
cs Aniž je dotčen článek ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧, mohou zúčastněné strany požádat o poskytnutí informací o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo toto nařízení přijato, sdělit písemně svá stanoviska a požádat o ústní slyšení před Komisí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost
pl czaszka, w tym mózgowie oraz gałki oczne, migdałki oraz rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej ‧ miesięcy lub u których wyrzyna się stały siekacz w obrębie dziąsła, a także śledziona u owiec i kóz bez względu na wiek
cs lebka včetně mozku a očí, krční mandle a mícha ovcí a koz, které jsou starší než ‧ měsíců nebo které mají v dásních prořezaný trvalý řezák, a slezina ovcí a koz jakéhokoli stáří
pl Odwołania wnosi się do sekretariatu komisji odwoławczej w terminie dwóch miesięcy od chwili powiadomienia o zaskarżanej decyzji
cs Odvolání musí být podáno na sekretariátu odvolací komise do dvou měsíců ode dne oznámení napadeného rozhodnutí
pl Zezwolenia na przywóz są ważne przez cztery miesięcy od daty ich wydania
cs Dovozní povolení jsou platná čtyři měsíce od data jejich vystavení
pl korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do odczytywania poczty elektronicznej
cs používání mobilního telefonu za poslední tři měsíce k soukromým účelům ke čtení elektronické pošty
pl Rozporządzeniem (EWG) nr ‧ [‧] Rada rozszerzyła okres obowiązywania tego cła na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy
cs Rada nařízením (EHS) č. ‧[‧] prodloužila platnost tohoto cla o lhůtu nepřevyšující dva měsíce
pl Zestawienie zostaje usunięte po sześciu miesiącach
cs Po šesti měsících je vymazán
pl Nie zaobserwowano kumulacji zykonotydu w osoczu krwi po długotrwałym podawaniu dooponowym (w okresie do ‧ miesięcy
cs Nebyla pozorována žádná akumulace zikonotidu v plasmě po dlouhodobém IT podávání (až po ‧ měsíců
pl Kwota będzie ustalana degresywnie każdego miesiąca
cs Tato částka je určována každý měsíc degresivním způsobem
pl Określa ono termin nieprzekraczający czterech miesięcy licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie
cs Stanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit
pl kontrole są przeprowadzane z częstotliwością zapewniającą sprawdzenie przynajmniej raz na trzy miesiące takiej liczby statków wspólnotowych, która obejmuje ‧% lub więcej wagi wyładunków dorsza
cs inspekce jsou prováděny s četností odpovídající cíli provést během tří měsíců alespoň jednou inspekci takového počtu plavidel Společenství, jejichž celkový podíl na vykládkách tresky obecné je nejméně ‧ %
pl Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca
cs Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
pl dd mm rrrr: dzień, miesiąc, rok
cs dd mm yyyy: den, měsíc, rok
pl przesłania sprawozdania pośredniego obejmującego pierwszych sześć miesięcy programu najpóźniej sześć tygodni po zakończeniu okresu realizacji, do którego odnosi się sprawozdanie
cs odeslání prozatímní zprávy týkající se prvních šesti měsíců provádění programu nejpozději do čtyř týdnů po skončení prováděcího období, k němuž se zpráva vztahuje
pl Wkłady do Funduszu Badawczego Węgla i Stali zostaną wniesione w czterech ratach, począwszy od roku ‧, płatnych w następujący sposób, w każdym przypadku pierwszego roboczego dnia pierwszego miesiąca każdego roku
cs Příspěvky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel budou zaplaceny ve čtyřech splátkách počínaje rokem ‧ a placených následovně, v každém případě první pracovní den prvního měsíce každého roku
pl Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od przedłożenia wniosku Radzie środki nie zostaną przez nią przyjęte, Komisja przyjmuje zaproponowane środki i niezwłocznie je stosuje, chyba że Rada odrzuciła te środki zwykłą większością
cs Pokud se Rada neusnese do ‧ měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35791 zdań frazy miesiące.Znalezione w 3,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.