Tłumaczenia na język czeski:

  • měsíc   

Podobne frazy w słowniku polski czeski. (7)

co miesiącměsíční
miesiąckalendářní měsíc; měsic; luna; měsíc
miesiąc miodowylíbánky
miesiąc synodycznysynodický měsíc
miodowy miesiąclíbánky
syderyczny miesiącsiderický měsíc
syndrom miodowego miesiącasyndrom líbánek

Przykładowe zdania z "miesiące", pamięć tłumaczeniowa

add example
Misja powinna być przedłużona na kolejny okres ‧ miesięcy do dnia ‧ września ‧ rMise by měla být prodloužena o dalších ‧ měsíců, tedy do ‧. září
Pozwolenia na przywóz są ważne przez cztery miesiące od daty ich wystawieniaDovozní licence jsou platné po dobu čtyř měsíců ode dne jejich vydání
Wyniki po ‧ miesiącach i ‧ miesiącach w badaniu FVF‧g (MARINATabulka ‧ Výsledky v měsíci ‧ a měsíci ‧ studie FVF‧g (MARINA
Dnia ‧ czerwca ‧ r. RB ONZ przyjęła rezolucję ‧ upoważniającą państwa współpracujące z tymczasowym rządem federalnym Somalii, na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia rezolucji, do wpływania na wody terytorialne Somalii i zastosowania w sposób zgodny z właściwymi postanowieniami prawa międzynarodowego wszelkich środków niezbędnych do powstrzymania aktów piractwa i rozboju na morzuDne ‧. června ‧ přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci ‧ , v níž povolila státům, které spolupracují s prozatímní federální vládou Somálska, aby po dobu šesti měsíců od přijetí této rezoluce vstupovaly do pobřežních vod Somálska a využívaly v souladu s platným mezinárodním právem všechny nezbytné prostředky k potlačení pirátství a ozbrojených loupeží páchaných na moři
Najważniejsze przesłanie posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w przyszłym miesiącu powinno brzmieć: aktywnie działająca i patrząca w przyszłość Unia Europejska, pracująca z wysiłkiem na rzecz jej obywateli i zasługująca na ich zaufanie.Toto by mělo být příští měsíc prvořadým vzkazem Evropské rady: aktivní Evropská unie orientovaná na budoucnost a pilně pracující ve prospěch občanů, jejichž důvěry je hodna.
Andora powinna transponować i stosować wspólnotowe prawodawstwo w dziedzinie weterynarii określone w tym wykazie w terminie ‧ miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzjiAndorra by měla provést a začít uplatňovat právní předpisy Společenství ve veterinární oblasti uvedené v tomto seznamu do ‧ měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí
Opowiedz mi o tych trzech miesiącach nocnych dyżurówA proč máš noční již tři měsíce
W przypadku pomocy podstawowej agencja interwencyjna wypłaca gorzelnikom lub, w przypadkach określonych w art. ‧ ust. ‧, producentom, pomoc obliczoną zgodnie z ust. ‧ niniejszego artykułu nie później niż ‧ miesiące po złożeniu dowodu, określonego w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzeniaPři hlavní podpoře vyplatí intervenční agentura palírně nebo v případech uvedených v čl. ‧ odst. ‧ producentovi podporu vypočtenou podle odstavce ‧ tohoto článku do tří měsíců ode dne prokázání skutečností podle čl
Więc, wydaje mi się, że leci na pracowników miesiącaNo myslím, že má slabost pro zaměstnance měsíce
Nie naruszając przepisów art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzeniaAniž je dotčen článek ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧, mohou zúčastněné strany požádat o poskytnutí informací o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo toto nařízení přijato, sdělit písemně svá stanoviska a požádat o ústní slyšení před Komisí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost
czaszka, w tym mózgowie oraz gałki oczne, migdałki oraz rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej ‧ miesięcy lub u których wyrzyna się stały siekacz w obrębie dziąsła, a także śledziona u owiec i kóz bez względu na wieklebka včetně mozku a očí, krční mandle a mícha ovcí a koz, které jsou starší než ‧ měsíců nebo které mají v dásních prořezaný trvalý řezák, a slezina ovcí a koz jakéhokoli stáří
Odwołania wnosi się do sekretariatu komisji odwoławczej w terminie dwóch miesięcy od chwili powiadomienia o zaskarżanej decyzjiOdvolání musí být podáno na sekretariátu odvolací komise do dvou měsíců ode dne oznámení napadeného rozhodnutí
Zezwolenia na przywóz są ważne przez cztery miesięcy od daty ich wydaniaDovozní povolení jsou platná čtyři měsíce od data jejich vystavení
korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do odczytywania poczty elektronicznejpoužívání mobilního telefonu za poslední tři měsíce k soukromým účelům ke čtení elektronické pošty
Rozporządzeniem (EWG) nr ‧ [‧] Rada rozszerzyła okres obowiązywania tego cła na okres nieprzekraczający dwóch miesięcyRada nařízením (EHS) č. ‧[‧] prodloužila platnost tohoto cla o lhůtu nepřevyšující dva měsíce
Zestawienie zostaje usunięte po sześciu miesiącachPo šesti měsících je vymazán
Nie zaobserwowano kumulacji zykonotydu w osoczu krwi po długotrwałym podawaniu dooponowym (w okresie do ‧ miesięcyNebyla pozorována žádná akumulace zikonotidu v plasmě po dlouhodobém IT podávání (až po ‧ měsíců
Kwota będzie ustalana degresywnie każdego miesiącaTato částka je určována každý měsíc degresivním způsobem
Określa ono termin nieprzekraczający czterech miesięcy licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinieStanoví lhůtu ne delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit
kontrole są przeprowadzane z częstotliwością zapewniającą sprawdzenie przynajmniej raz na trzy miesiące takiej liczby statków wspólnotowych, która obejmuje ‧% lub więcej wagi wyładunków dorszainspekce jsou prováděny s četností odpovídající cíli provést během tří měsíců alespoň jednou inspekci takového počtu plavidel Společenství, jejichž celkový podíl na vykládkách tresky obecné je nejméně ‧ %
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiącaDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
dd mm rrrr: dzień, miesiąc, rokdd mm yyyy: den, měsíc, rok
przesłania sprawozdania pośredniego obejmującego pierwszych sześć miesięcy programu najpóźniej sześć tygodni po zakończeniu okresu realizacji, do którego odnosi się sprawozdanieodeslání prozatímní zprávy týkající se prvních šesti měsíců provádění programu nejpozději do čtyř týdnů po skončení prováděcího období, k němuž se zpráva vztahuje
Wkłady do Funduszu Badawczego Węgla i Stali zostaną wniesione w czterech ratach, począwszy od roku ‧, płatnych w następujący sposób, w każdym przypadku pierwszego roboczego dnia pierwszego miesiąca każdego rokuPříspěvky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel budou zaplaceny ve čtyřech splátkách počínaje rokem ‧ a placených následovně, v každém případě první pracovní den prvního měsíce každého roku
Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od przedłożenia wniosku Radzie środki nie zostaną przez nią przyjęte, Komisja przyjmuje zaproponowane środki i niezwłocznie je stosuje, chyba że Rada odrzuciła te środki zwykłą większościąPokud se Rada neusnese do ‧ měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35791 zdań frazy miesiące.Znalezione w 3,494 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.