wymowa: IPA: wãˈmãɲɛʦ̑j ˌjɛ̃w̃zɨˈkɔvɨ

Tłumaczenia na język czeski:

  • jazykolam   
     
    trudna do wymówienia fraza; też łamańce językowe w Wikicytatach
     
    trudna do wymówienia fraza;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łamaniec językowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Należy określić szczegółowe zasady dotyczące wersji językowych nazw, nazw obejmujących kilka różnych produktów oraz nazw, które brzmią w całości lub w części tak samo, jak nazwy odmian roślin lub ras zwierząt
cs Je zapotřebí stanovit zvláštní pravidla týkající se jazykových verzí názvu, názvů vztahujících se na několik odlišných produktů a názvů, které jsou zcela či částečně homonymní s názvy odrůd rostlin nebo plemen zvířat
pl Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe sporządzone w językach określonych w art. ‧ § ‧ regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu
cs Tyto změny jednacího řádu, které jsou závazné v jazycích uvedených v čl. ‧ odst. ‧ jednacího řádu, budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce po svém zveřejnění
pl Tekst decyzji ‧/WE w języku islandzkim i norweskim, załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, jest autentyczny
cs Znění rozhodnutí ‧/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
pl Błogosławioną barirera językowa!
cs Díky Bohu za tu jazykovou bariéru
pl Przepis ten powinien obejmować wersje językowe nowych Państw Członkowskich
cs Toto ustanovení by mělo obsahovat jazyková znění nových členských států
pl W świetle programu INTI i w nawiązaniu do komunikatu Komisji w sprawie imigracji, integracji i zatrudnienia oraz do pierwszego rocznego sprawozdania na temat migracji i integracji uznaje się za konieczne wsparcie Wspólnoty, począwszy od roku ‧, specjalnym instrumentem służącym wspieraniu krajowych wysiłków państw członkowskich na rzecz opracowywania i wdrażania polityki integracyjnej umożliwiającej obywatelom państw trzecich wywodzącym się z różnych środowisk kulturowych, religijnych, językowych i etnicznych spełnienie warunków uzyskania prawa pobytu i łatwiejszą integrację ze społeczeństwami europejskimi, zgodnie ze wspólnymi zasadami podstawowymi oraz w uzupełnieniu działań Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej EFS
cs S ohledem na pilotní projekty a přípravné akce v oblasti integrace a s odkazem na sdělení Komise o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti a na první výroční zprávu o migraci a integraci se považuje za nezbytné poskytnout Společenství od roku ‧ konkrétní nástroj pomáhající členským státům vytvořit a provádět integrační politiky umožňující státním příslušníkům třetích zemí pocházejícím z odlišného kulturního, náboženského, jazykového a etnického prostředí, aby splnili podmínky pobytu, a usnadňující jejich integraci do evropských společností v souladu se společnými základními zásadami a jako doplněk k Evropskému sociálnímu fondu
pl Kursy językowe, kształcenie, szkolenia
cs Jazykové kurzy, vzdělávání a doškolování
pl Sporządzono w Genewie dnia... (miesiąc) tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku, w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim, każda wersja językowa jest autentyczna, z wyjątkiem, gdy przewidziano to inaczej w odniesieniu do załączonych do niego list
cs V Ženevě dne tisíc devět set devadesát pět, v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském a španělském, přičemž všechna tři znění jsou platná, není-li ohledně připojených listin stanoveno jinak
pl Teksty rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w językach islandzkim i norweskim, załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne
cs Znění nařízení (ES) č. ‧ v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
pl Publiczne podmioty nadawcze mają kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów.
cs Veřejnoprávní stanice hrají kriticky důležitou úlohu v ochraně kulturní různorodosti, jazykové různorodosti a mediální plurality.
pl Poprawka do ust. ‧ nie dotyczy polskiej wersji językowej
cs Slova plné škály v původním bodu ‧ nejsou správně a budou nahrazena slovy široké škály
pl W przypadku gdy Fiat lub inne przedsiębiorstwo działające w jego imieniu udostępni autoryzowanym podmiotom zajmującym się naprawami informację techniczną w danym języku UE, Fiat zadba, aby ta informacja w wersji językowej, o której mowa, została bezzwłocznie zamieszczona na stronie internetowej TI
cs Pokud Fiat nebo jiný podnik jednající jménem podniku Fiat dá autorizovaným opravnám k dispozici technickou informaci v určitém jazyce EU, Fiat zajistí, aby tato jazyková verze informace byla neprodleně umístěna na internetových stránkách TI
pl Zagadnienie to jest całkiem proste: teksty będące czysto roboczymi dokumentami podlegają ograniczeniom językowym, jednakże wszystkie dokumenty, które mogą potencjalnie być adresowane do opinii publicznej, nawet o charakterze technicznym, muszą być traktowane w pełni wielojęzycznie: muszą być tłumaczone na wszystkie języki.
cs Problém je dost jasný. Texty, které jsou čistě pracovními dokumenty, mohou být jazykově omezeny, ale všechny dokumenty, které by případně mohly být určeny veřejnosti, i když by byly odborného charakteru, musí být zpracovány v kompletní mnohojazyčné podobě, a musí tedy být přeloženy do všech jazyků.
pl Ten przepis nie gwarantuje w pełni różnorodności geopolitycznej i językowej Unii Europejskiej i interesów zarówno Państw Członkowskich jak i obywateli europejskich
cs Uvedené ustanovení nezaručuje plně geopolitickou a jazykovou rozmanitost Evropské unie ani zájmy členských států a evropských občanů
pl w jęz. francuskim
cs ve francouzštině
pl Jednak nowe technologie transmitowania audiowizualnych usług medialnych sprawiają, że niezbędne staje się dostosowanie ram regulacyjnych tak, aby uwzględniały one wpływ zmian strukturalnych, rozpowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i rozwoju technologicznego na sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie transmisji komercyjnych, oraz tak, aby zapewniały optymalne warunki konkurencyjności i pewność prawną w europejskich sektorach: technologii informacyjnych i mediów i aby zapewniały poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej
cs Nové technologie v oblasti přenosu audiovizuálních mediálních služeb však vyžadují přizpůsobení předpisového rámce za účelem zohlednění dopadu strukturálních změn, šíření informačních a komunikačních technologií (ICT) a technického rozvoje na obchodní modely, zejména na financování komerčního vysílání, a pro zajištění optimálních podmínek pro hospodářskou soutěž a právní jistotu, pokud jde o evropský průmysl informačních technologií a evropský mediální průmysl a služby, jakož i respektování kulturní a jazykové rozmanitosti
pl Teksty dyrektywy ‧/WE w języku islandzkim i norweskim, które są załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne
cs Znění směrnice ‧/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
pl Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym
cs Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti
pl Teksty rozporządzenia (WE) nr ‧ w językach islandzkim i norweskim, które zostały załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są tekstami autentycznymi
cs Znění nařízení (ES) č. ‧ v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
pl Pismem z dnia ‧ maja ‧ r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła władze włoskie o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianych środków pomocy
cs Dopisem ze dne ‧. května ‧, který je v závazném znění uveden na stránkách následujících po tomto shrnutí, Komise oznámila Itálii své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES ve věci výše uvedeného opatření týkajícího se státní podpory
pl Decyzja Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego
cs Rozhodnutí Rady ze dne ‧. prosince ‧, kterým se mění jednací řád Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o užívání jazyků
pl Sprawiedliwa globalizacja z ludzką twarzą musi opierać się na powszechnie podzielanych wartościach, poszanowaniu praw człowieka oraz zapewnieniu wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa żywności dla wszystkich grup społeczeństwa, zwłaszcza zaś dla grup najmniej uprzywilejowanych, a także na kulturowej i językowej różnorodności oraz dzieleniu się wiedzą i jej rozpowszechnianiu wśród wszystkich
cs Humánní a spravedlivá globalizace musí být založena na všeobecně sdílených hodnotách a úctě k lidským právům a na ohledu k vysoké úrovni zdravotnictví a bezpečnosti potravin pro všechny obyvatele, zvláště pro ty nejvíce ohrožené, na kulturní a jazykové rozmanitosti a na sdílení a šíření znalostí pro všechny
pl Wkład finansowy z tytułu programu MEDIA może osiągnąć próg ‧ % kosztów wspieranych operacji:w przypadku działań szkoleniowych mających miejsce w krajach lub regionach o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub niewielkiej powierzchni i zasięgu językowym
cs Finanční příspěvek z programu MEDIA může dosáhnout až ‧ % nákladů podporovaných činností v případě:činností odborné přírpavy v zemích či regionech s nízkou audiovizuální výrobní kapacitou nebo s omezenými jazykovými nebo zeměpisnými oblastmi
pl ogólne zasady zarządzania widmem, należącym do dziedzin interesu ogólnego, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych; zasady te powinny zapewniać, obok neutralności w zakresie technologii i usług, różnorodność kulturową i językową, wolność wypowiedzi i pluralizm w mediach, a także uwzględniać techniczne, społeczne, kulturowe i polityczne potrzeby wszystkich państw członkowskich
cs obecných zásad správy spektra, které je v obecném zájmu a mělo by být řízeno z hospodářské, sociální a ekologické perspektivy; tyto obecné zásady mají kromě neutrality s ohledem na technologie a služby umožnit kulturní a jazykovou rozmanitost, svobodu projevu, pluralitu médií a zohlednění technických, sociálních, kulturních a politických potřeb všech členských států
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3742 zdań frazy łamaniec językowy.Znalezione w 0,861 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.