wymowa: IPA: wãˈmãɲɛʦ̑j ˌjɛ̃w̃zɨˈkɔvɨ

Tłumaczenia na język czeski:

  • jazykolam   
     
    trudna do wymówienia fraza; też łamańce językowe w Wikicytatach
     
    trudna do wymówienia fraza;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łamaniec językowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodoweJazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace
Na tej postawie w maju 2006 r. Rada przedstawiła swe konkluzje dotyczące szeregu podstawowych problemów w odniesieniu do europejskiego wskaźnika kompetencji językowych.Rada na tomto základě předložila v květnu 2006 své závěry týkající se řady základních problémů souvisejících s Evropským ukazatelem jazykových znalostí.
Poprawka ‧ nie została poddana pod głosowanie, ponieważ nie dotyczy wszystkich wersji językowych (art. ‧ ust. ‧ lit. d) RegulaminuPozměňovací návrh ‧ se netýká všech jazykových znění, proto se o něm nehlasovalo (čl. ‧ odst. ‧ písm. d) jednacího řádu
Określanie wymagań i formułowanie zaleceń dotyczących polityki językowej nie wchodzi w zakres odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego.Není úkolem Evropského parlamentu, aby formuloval požadavky a doporučení pro jazykovou politiku.
bez uszczerbku dla języka wykładowego zapewniają stosowanie co najmniej dwóch języków europejskich używanych w państwach członkowskich, w których znajdują się instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w programach partnerstwa Erasmus Mundus, oraz, w stosownych przypadkach, językowe szkolenia przygotowawcze i pomoc językową dla stypendystów, w szczególności poprzez kursy organizowane przez dane instytucjeaniž je dotčen jazyk výuky, zajistí používání jazyků, jimiž se hovoří v zemích, v nichž se nacházejí vysokoškolské instituce účastnící se partnerství Erasmus Mundus, a případně jazykovou přípravu a pomoc stipendistům, zejména prostřednictvím kursů organizovaných dotyčnými institucemi
wierzy, że istnieją przynajmniej dwa inne warunki wstępne, od których spełnienia zależy powodzenie podnoszenia zaufania obywateli: i) wysoki poziom świadomości obywateli w odniesieniu do możliwości, które oferuje im Europa; ii) posiadanie przez obywateli narzędzi potrzebnych do skorzystania z tych możliwości, takich jak umiejętności językowedomnívá se, že existují nejméně další dvě podmínky, které jsou nutné k úspěchu při zvyšování důvěry občanů: i) občané si musí být plně vědomi evropských příležitostí, které se jim nabízí; ii) občané musí mít k dispozici potřebné nástroje k tomu, aby těchto příležitostí využili, zejména jazykové dovednosti
W tym celu informacja zostanie umieszczona w co najmniej jednej publikacji prasowej o zasięgu międzynarodowym dostępnej na terenie całej Wspólnoty w angielskiej wersji językowejToto se uskuteční zveřejněním nejméně v jednom mezinárodním tištěném médiu, které je v celém Společenství k dostání v angličtině
Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronieRozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na
Dlatego europejskie instytucje powinny pilnować przestrzegania własnych dyrektyw, zaś nadawcy o uprawnieniach transgranicznych powinni móc oferować swoje usługi wszystkim członkom społeczności językowej i kulturowej, jeżeli dana społeczność, jak to ma miejsce w przypadku Katalonii, wykracza zasięgiem poza granice pojedynczego państwa.Evropské orgány by proto měly vymáhat plnění vlastních směrnic a vysílací společnosti s přeshraniční působností by měly mít možnost poskytovat své služby celému jazykovému a kulturnímu společenství, které se, jako v případě Katalánska, nenachází pouze na hranicích jediného státu.
zwiększyć kompetencje zawodowe, międzykulturowe i językowe osób pracujących z młodzieżązlepšit odborné, mezikulturní a jazykové dovednosti pracovníků s mládeží
Obecne wyzwania muszą zostać podjęte nie tylko przez Unię Europejską i państwa członkowskie, ale także przez samorządy lokalne i regionalne, które mają do odegrania rolę w zarządzaniu ich dziedzictwem kulturowym i językowym, w promowaniu nowych modeli przedsiębiorczości w lokalnych branżach powiązanych z działalnością twórczą, we wspieraniu dzieł kreatywnych, (współ)finansowanych przez lokalne instytuty i organizacje kulturalne i medialneSoučasné problémy by neměla řešit pouze EU a členské státy, ale i místní a regionální orgány, jichž se týká správa jejich kulturního a jazykového dědictví a také to, aby se v místních kreativních odvětvích podporovaly nové modely podnikání a díla financovaná či spolufinancovaná místními kulturními nebo mediálními institucemi či organizacemi
projekty muszą zwracać szczególną uwagę na kulturową i językową specyfikę Państw Członkowskich, zwłaszcza w przypadku kampanii informacyjnych skierowanych ku szeroko pojętemu społeczeństwu i grupom ryzykaprojekty musejí věnovat zvláštní pozornost kulturním a jazykovým zvláštnostem členských států, zejména pokud jde o informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost a rizikové skupiny
a)(Niniejsza zmiana do art. ‧ nie dotyczy niniejszej wersji językowejTato změna článku ‧ se netýká českého znění
w jęz. hiszpańskimve španělštině
Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodoweJazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace
Teksty rezolucji ‧/C ‧ w językach islandzkim i norweskim, które załącza się do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji są autentyczneZnění usnesení ‧/C ‧ v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
Pismem z dnia ‧ lipca ‧ r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ traktatu WE w odniesieniu do wyżej wspomnianego środka pomocyDopisem ze dne ‧. července ‧ v závazném jazykovém znění, uvedeným na stránkách, které následují po tomto shrnutí, sdělila Komise Itálii rozhodnutí zahájit řízení podle čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES týkající se výše uvedené podpory
Chciałbym krótko wspomnieć o jednej sprawie, o której często słyszę w małych i średnich przedsiębiorstwach z dziedziny, którą reprezentuję, chodzi mi o kwestie językowe.Chtěl bych stručně zmínit jeden bod, který často slýchám od zástupců malých a středně velkých podniků v oblasti, kterou zastupuji, což jsou jazykové záležitosti.
Teksty rozporządzenia (WE) nr ‧ w języku islandzkim i w języku norweskim, które są załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczneZnění nařízení (ES) č. ‧ v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
Pismem z dnia ‧ grudnia ‧ r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczącej wyżej wspomnianego środkaDopisem ze dne ‧. prosince ‧ uvedeném v závazném znění na stránkách následujících po tomto shrnutí oznámila Komise Polsku své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES ohledně výše uvedeného opatření
Teksty decyzji ‧/WE w językach: fińskim, islandzkim, norweskim i szwedzkim, które są załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczneZnění rozhodnutí ‧/ES ve finském, islandském, norském a švédském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
w jęz. niderlandzkimnizozemsky
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w siódmym ramowym programie na rzecz badań skoncentrowano się na działalności badawczej i na rozwoju technologii w dziedzinie językowych technologii informacyjnych, w dążeniu do poprawy wielojęzyczności dzięki nowym technologiom informatycznymvítá důraz kladený na aktivity v oblasti výzkumu a technologického rozvoje informačních technologií souvisejících s jazyky v rámci sedmého rámcového programu s cílem posílit mnohojazyčnost prostřednictvím nových informačních technologií
Pismem z dnia ‧ grudnia ‧ r. zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Republikę Portugalską o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE dotyczącego wyżej wymienionego środka pomocyDopisem ze dne ‧. prosince ‧ uvedeném v závazném znění na stránkách, které následují po tomto shrnutí, oznámila Komise Portugalské republice své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES ohledně výše uvedené podpory
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3742 zdań frazy łamaniec językowy.Znalezione w 0,924 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.