wymowa: IPA: wãˈmãɲɛʦ̑j ˌjɛ̃w̃zɨˈkɔvɨ

Tłumaczenia na język czeski:

  • jazykolam   
     
    trudna do wymówienia fraza; też łamańce językowe w Wikicytatach
     
    trudna do wymówienia fraza;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "łamaniec językowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Reguły dotyczące systemu językowego stosowanego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej określa rozporządzenie Rady stanowiącej jednomyślnie
cs Pravidla o užívání jazyků vztahující se na Soudní dvůr Evropské unie stanoví Rada jednomyslně nařízením
pl Teksty dyrektywy ‧/WE w jężykach islandzkim i norweskim, które załącza się do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne
cs Znění směrnice ‧/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
pl Niniejszy protokół, sporządzony w jednym egzemplarzu w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i norweskim, przy czym każda z tych wersji językowych jest na równi autentyczna, zostaje złożony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który przekaże każdej ze stron niniejszej umowy jej uwierzytelniony odpis
cs Tento protokol, sepsaný v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá jeho ověřenou kopii každé ze smluvních stran
pl Teksty rezolucji ‧/C ‧ w językach islandzkim i norweskim, które załącza się do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne
cs Znění usnesení ‧/C ‧ v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná
pl Czy art. ‧ ust. ‧ lit. d) w związku z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że jego stosowaniu nie sprzeciwia się okoliczność, iż relacja prasowa cytująca dane dzieło lub inny przedmiot objęty ochroną nie stanowi utworu językowego objętego ochroną prawem autorskim?
cs Musí být čl. ‧ odst. ‧ písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady ‧/‧/ES ze dne ‧. května ‧ o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, s ohledem na její čl. ‧ odst. ‧, vykládán v tom smyslu, že použití tohoto ustanovení nebrání skutečnost, že tisková zpráva, která cituje dílo nebo jiný předmět ochrany, není literárním dílem chráněným autorským právem?
pl Podkreśla, że w całej Unii Europejskiej szczebel lokalny i regionalny ponosi odpowiedzialność za ochronę i promowanie różnorodności językowej
cs zdůrazňuje, že v celé Evropské unii nese odpovědnost za ochranu a podporu jazykové rozmanitosti místní a regionální úroveň
pl Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA
cs Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze najít na stránkách Kontrolního úřadu ESVO
pl Cieszę się, ze zgodnie z naszymi propozycjami uwzględniono jasne definicje tego, co stanowi przepis techniczny, a co wyjątek, i szczególnie cieszę się, że udało się rozwiązać trudny problem językowy.
cs Těší mě, že v souladu s našimi návrhy byly do balíčku začleněny jasné definice technických pravidel a výjimek, a jsem obzvláště potěšen, že byly vyřešeny spletité jazykové problémy.
pl W szczególności należy przewidzieć konkretne formaty przekazywania danych, na przykład w przypadku przekazywania przy pomocy sieci wniosków o informacje z rejestrów karnych, z uwzględnieniem różnic językowych; należy też stale monitorować dokładność wymienianych danych
cs Zejména by měly být stanoveny konkrétní formáty pro předávání údajů, jako např. prostřednictvím internetu podané žádosti o výpis z rejstříku trestů, které zohledňují též jazykové rozdíly, a přesnost výměn údajů by měla být neustále monitorována
pl Jednym z najważniejszych sposobów, jakimi można to osiągnąć, jest pokonanie przeszkód językowych, jakich doświadczają poszczególne kraje i obywatele, gdyż
cs mezi hlavní způsoby, jak uskutečnit tento proces, patří odstranění jazykových problémů, kterým musí země a jednotliví občané čelit, neboť
pl w pełni uwzględnić różnorodność językową – jedną z kluczowych cech dziedzictwa europejskiego – oraz ulepszyć funkcję wielojęzyczności na stronie biblioteki, a zwłaszcza zająć się sprawą wyszukiwania międzyjęzykowego i tłumaczenia automatycznego
cs plně zohlednit jazykovou rozmanitost jako jeden z hlavních rysů evropského dědictví a zlepšit vícejazyčnost stránek Europeany, zejména vyřešením vyhledávání napříč jazyky a automatického překladu
pl zaleca państwom członkowskim, by poświeciły szczególną uwagę skazanym mężczyznom i kobietom, o obcym obywatelstwie, zwłaszcza na poziomie różnic językowych i kulturowych, oraz by ułatwiły utrzymywanie kontaktów z ich krewnymi, jak również kontakty z personelem konsularnym ich kraju oraz by zapewniły dostęp do zasobów i programów więziennych, jak również do informacji, które są oni w stanie zrozumieć; zaleca im również uwzględnienie specyficznych problemów cudzoziemek w planowaniu zajęć w więzieniach, szkolenia dla personelu w zakresie pracy w wielokulturowym środowisku w wiezieniu i poza nim i ustanowienia mediatorów w więzieniu i poza nim
cs doporučuje členským státům, aby věnovaly zvláštní pozornost vězněným mužům a ženám cizí státní příslušnosti, zejména pokud jde o jazykové a kulturní rozdíly, a aby jim usnadnily udržování kontaktů s jejich příbuznými a rovněž komunikaci s konzulárními pracovníky jejich země a umožnili jim přístup ke zdrojům a vězeňským programům i k informacím, kterým by rozuměli; také doporučuje členským státům, aby zohlednily zvláštní postavení cizinek při plánování vězeňských činností, připravovaly zaměstnance pro práci v multikulturním prostředí, a to jak ve vězeňských zařízeních, tak mimo ně a aby zaváděly služby mediace, a to jak ve vězeňských zařízeních, tak mimo ně
pl Inne wersje językowe dyrektywy przewidują minimalny okres ‧ dni po wstępnym oczyszczeniu i dezynfekcji
cs Znění směrnice v jiných jazycích ukládají minimální dobu ‧ po prvním čištění a dezinfekci
pl Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie
cs Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce
pl Niemcy wskazują w swoich komunikatach skierowanych do Komisji na fakt, że brzmienie załącznika I do Traktatu WE jest różne w zależności do wersji językowej
cs Německo poukazuje v jednom ze svých sdělení Komisi na to, že znění Přílohy I Smlouvy o ES je v jednotlivých jazykových verzích odlišné
pl wzywa rządy wszystkich krajów AKP i UE do zagwarantowania wszystkim obywatelom, zgodnie z art. ‧ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dostępu do mediów w celu pełnego wyrażania tożsamości etnicznej, religijnej lub językowej, łącznie z ukierunkowanym wspieraniem mediów posługujących się językiem mniejszości oraz uczciwym i wyważonym przedstawieniem społeczeństwu wszystkich grup; grupy o zróżnicowanych poglądach powinny mieć możliwość stosowania tych praw poprzez odpowiednią reprezentację w mediach oraz dostęp do mediów, w ramach korzyści płynących z zamieszkiwania na terenie państwa demokratycznego; podkreśla rolę powszechnego dostępu do mediów ogólnokrajowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu informacji
cs vyzývá vlády všech členských států AKT a EU, aby zajistily, že všichni občané budou mít v souladu s článkem ‧ Všeobecné deklarace lidských práv přístup ke sdělovacím prostředkům, aby mohli plně vyjádřit svou etnickou, náboženskou či jazykovou identitu, včetně cílené podpory pro sdělovací prostředky užívající menšinové jazyky a pro spravedlivé a vyvážené zastoupení všech skupin ve společnosti; jakožto výhodu života v demokratickém státě by měly mít rozmanité subjekty možnost tato práva uplatňovat prostřednictvím přiměřeného zastoupení ve sdělovacích prostředcích a přístupu do sdělovacích prostředků; zdůrazňuje význam širokého přístupu k celostátním sdělovacím prostředkům pro zajištění určité míry informací
pl Szkolenia językowe mogą także umożliwić sędziom, prokuratorom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości udział w programach wymiany oraz w działaniach szkoleniowych prowadzonych w innych państwach członkowskich
cs Jazykové vzdělávání může soudcům, státním zástupcům a soudním zaměstnancům rovněž umožnit účastnit se výměnných programů a vzdělávacích činností, které pořádají jiné členské státy
pl w kraju goszczącym, udzielanie wsparcia i porad językowych
cs v hostitelské zemi jazykovou podporu a poradenství
pl Jak jednak podkreślili ministrowie w czerwcu bieżącego roku, Rada stoi na stanowisku, że powinniśmy przestrzegać zasady zapewnienia elastyczności w wykorzystaniu dywidendy cyfrowej pomimo ograniczeń koniecznych w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń lub wspierania realizacji celów będących w interesie ogólnym, takich jak szeroka dostępność usługi lub pluralizm mediów oraz różnorodność kulturowa i językowa.
cs Avšak stejně jako zdůraznili ministři v červnu minulého roka, Rada zvažuje potřebu respektování zásady zaručení flexibility využívání digitální dividendy bez ohledu na omezení nutná na vyhýbání se škodlivé interferenci nebo prosazování cílů všeobecného zájmu jako velká dostupnost služby nebo pluralita médií a kulturní a jazyková rozmanitost.
pl Europass–Curriculum Vitae, Europass–Mobility Suplement do dyplomu, Europass Portfolio Językowe, Europass Suplement do świadectwa Europass
cs Europass-životopis, Europass-mobilita, Europass-dodatek k diplomu, Europass-jazykové portfolio, Europass-dodatek k osvědčení
pl w celu wsparcia jednolitości Szkoły, zbliżenia uczniów z różnych grup językowych oraz poprawy wzajemnego zrozumienia, niektóre zajęcia są organizowane jednocześnie dla różnych klas na tym samym poziomie
cs za účelem podpory jednoty ve vzdělání, sbližování a vzájemného porozumění mezi žáky různých jazykových skupin, se určité předměty vyučují ve společných třídách stejné úrovně
pl (DE) Panie Przewodniczący! Wszyscy mamy świadomość, że wielojęzyczność odzwierciedla zróżnicowanie kulturowe i językowe Unii Europejskiej i jako taka ma ogromne znaczenie.
cs (DE) Pane předsedající, všichni víme, že mnohojazyčnost je odrazem kulturní a jazykové rozmanitosti EU a jako taková je mimořádně důležitá.
pl W razie braku takich przepisów lub gdy istniejące przepisy ewidentnie nie mogą zagwarantować prawa do rzetelnego procesu (na przykład z powodu problemów językowych, wiarygodności środków dostarczania i odbioru wezwania itp.) byłoby właściwe ustanowienie w prawie ponadnarodowym dodatkowych przepisów w zakresie gwarancji
cs V případě neexistence takových ustanovení či v případě nedostatečnosti stávajících předpisů z hlediska práva na spravedlivý proces (např. jazykové porozumění, nespolehlivost způsobů předávání či přijímání žalob atd.) by bylo vhodné zavést v nadnárodních předpisech pomocná pravidla o zárukách
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3742 zdań frazy łamaniec językowy.Znalezione w 1,839 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.