wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • pociąg     
  (Noun  m, male) []
   
  een rij wagons die door een krachtvoertuig (bijvoorbeeld een locomotief) voortbewogen wordt
   
  zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi
   
  Een gekoppelde groep van treinstellen, meestal voortgeduwd of getrokken door een locomotief.
 • trenować   

Picture dictionary

pociąg
pociąg

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trein", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl Daarom zijn het net evenals de kwaliteit en de veiligheid ervan opgeofferd aan de winst van vervoerders, die de hun opgelegde tolvergoedingen te hoog achten, zoals ook de vervanging en modernisering van treinen wordt opgeofferd.
pl Poświęcono zatem sieć, jej jakość i bezpieczeństwo na rzecz zysku przedsiębiorstw transportowych, dla których obowiązujące opłaty przewozowe są za wysokie; podobnie poświęcono wymianę i modernizację taboru kolejowego.
nl De technische eigenschappen van de infrastructuren en de vaste installaties moeten onderling en met die van de treinen die op het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem rijden compatibel zijn
pl Charakterystyki techniczne infrastruktury i instalacji stałych muszą być kompatybilne ze sobą oraz z pociągami, które mają być wykorzystywane w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości
nl Wegbekendheid is de specifieke kennis en/of ervaring van een route die een machinist moet bezitten voor hij onder eigen verantwoordelijkheid over dat traject een trein mag Besturen
pl Wiedza o trasie obejmuje konkretną znajomość i/lub doświadczenie w zakresie indywidualnych właściwości trasy, którą maszynista musi zdobyć, zanim uzyska zezwolenie na prowadzenie pociągu na własną odpowiedzialność
nl Portiers zeggen dat hij ' n getruct spel runt in de trein... als hij hier komt uit New York
pl Podobno grywa szulerską partyjkę w pociągu Century Limited, kiedy wraca z Nowego Jorku
nl bij elektrische energievoorziening compatibel zijn met de op de treinen gemonteerde stroomafname-inrichtingen
pl w przypadku systemu dostaw energii elektrycznej, odpowiadać kolektorom zamontowanym w pociągach
nl De materialen die, bij het beoogde gebruik, de gezondheid van de personen die daartoe toegang hebben, in gevaar kunnen brengen, mogen niet gebruikt worden in de treinen en de spoorweginfrastructuren
pl W pociągach oraz infrastrukturze kolejowej nie wolno używać materiałów mogących, z powodu sposobu ich użycia, stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających do nich dostęp
nl moedigt de Commissie aan om het positieve voorbeeld op het gebied van staatssteun voor het rollende materiaal, zoals mogelijk werd gemaakt voor de inrichting/verbetering van de ERMTS-uitrusting in treinen, ook toe te passen op de lawaaireductie van goederentrucks aangezien dit tot besparingen leidt bij de infrastructuurinvesteringen
pl zachęca Komisję do rozszerzenia pozytywnego przykładu pomocy państwa odnoszącej się do taboru kolejowego, która umożliwiła zainstalowanie/modernizację infrastruktury ERTMS w pociągach, na redukcję hałasu w wagonach towarowych, co pozwoli na uzyskanie oszczędności w inwestycjach infrastrukturalnych
nl de remmen te gebruiken voor het tot stilstand brengen en afremmen van de trein met inachtneming van de uitrusting en de installaties van het rollend materieel
pl używać hamulców do zwalniania i zatrzymywania pociągu, z uwzględnieniem taboru i instalacji
nl Het maatregelenpakket Groener vervoer omvat een voorstel om de door treinen veroorzaakte geluidshinder te verminderen, terwijl op ‧ juni ‧ het verordeningsvoorstel is goedgekeurd betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen (COM ‧ final), dat onder meer moet leiden tot een substantiële reductie van het bandenlawaai
pl W pakiecie w sprawie ekologicznego transportu przedstawiono propozycję dotyczącą zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem spowodowanego przez ruch kolejowy, podczas gdy ‧ czerwca ‧ r. przyjęto rozporządzenie COM ‧ w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów silnikowych, które przewiduje znaczne ograniczenie hałasu powodowanego przez toczące się opony
nl Treinen die op deze lijnen worden ingezet moeten zijn uitgevoerd met een stroomafnemer van ‧ mm met sleepstukken van ‧ mm lengte (zie bijlage B, afbeeldingen B.‧ en B.‧ van EN
pl Pociągi przejeżdżające przez te linie muszą być wyposażone w pantografy ‧ mm z nakładkami stykowymi o długości ‧ mm (patrz EN ‧:‧, załącznik B, rysunki B.‧ i B
nl Ik zat twaalf uur op de trein.
pl Jechałem pociągiem dwanaście godzin.
nl De treinen beschikken ook over speciale voorzieningen voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit
pl Pociągi muszą również uwzględniać szczególne potrzeby osób o ograniczonych zdolnościach poruszania się
nl De werking van treinen onder normale bedrijfsomstandigheden, gestoord bedrijf en in noodsituaties
pl Funkcjonowanie pociągów w warunkach normalnych, pogorszonych i kryzysowych
nl Een deel van deze kredieten dient ter ondersteuning en bevordering van grensoverschrijdende netwerken voor duurzaam toerisme per fiets en trein en/of beste praktijken wat de vermindering van de uitstoot van CO‧ door de toeristische sector betreft, gekoppeld aan fietsnetwerken, zoals het Iron Curtain Trail en fietsvervoer op grensoverschrijdende treinreizen
pl Część niniejszych środków jest przeznaczona na wspieranie i promowanie transgranicznych zrównoważonych turystycznych sieci rowerowych i kolejowych lub najlepszych praktyk mających na celu zmniejszenie emisji CO‧ w turystyce, w połączeniu z sieciami rowerowymi, jak szlak żelaznej kurtyny, oraz zabieraniem rowerów do pociągu w podróżach transgranicznych
nl Het vertrekkensklaar maken van treinen onder omstandigheden van gestoord bedrijf
pl Eksploatacja w warunkach awaryjnych, zwłaszcza gdy wpływa to na przygotowanie pociągów
nl Levering van goederen aan boord van een schip, vliegtuig of trein
pl Dostawa towarów na pokładzie jednostki pływającej, statku powietrznego lub pociągu
nl Soms stopt de trein zomaar en dan zie je giraffes aan bomen knabbelen... of een kudde zebra' s wegrennen in een wolk van stof
pl Pociąg zatrzymuje się pośrodku pustkowia... a tam rodzina żyraf skubie drzewka... albo stado zebr galopuje w obłokach kurzu
nl Hier komt de trein!
pl Pociąg nadjeżdża!
nl Ik moest even van trein wisselen
pl Ja... ja muszę tylko złapać pociąg
nl Aan de baan grenzende objecten en bebouwing behoeven alleen gecontroleerd te worden op hun weerstand tegen hogesnelheidstreinverkeer waarbij, indien van toepassing, de coëfficiënt k‧ bepaald in punt ‧.‧ van norm ENV ‧ voor treinen met gestroomlijnde rijtuigen toegepast moet worden
pl Minimalna wytrzymałość budowli znajdujących się w pobliżu toru jest kontrolowana tylko w odniesieniu do eksploatacji pociągu dużych prędkości, poprzez stosowanie, gdy ma to znaczenie, współczynnika k‧, określonego w ppkt ‧.‧ normy ENV ‧, dla pociągów z wagonami o opływowych kształtach
nl Trein rijvaardig maken
pl Przygotować się do przyjęcia obowiązków
nl reis per trein: eerste klas
pl podróż koleją: pierwsza klasa
nl Deze bijlage, die in samenhang met punt ‧.‧ moet worden gelezen, bestaat uit een lijst van elementen die geacht worden relevant te zijn voor het vertrekkensklaar maken van treinen die op de hogesnelheidslijnen van het TEN worden ingezet
pl Załącznik ten, który należy czytać łącznie z podpunktem ‧.‧, stanowi wykaz elementów uznanych za istotne dla zadania przygotowania pociągu do jazdy na liniach dużych prędkości w sieci transeuropejskiej
nl De spoorwegonderneming moet een methode vaststellen om te waarborgen dat deze gegevens vóór het vertrek van de trein ter beschikking van de infrastructuurbeheerder(s) worden gesteld
pl Przedsiębiorstwo kolejowe musi zdefiniować proces, który zagwarantuje udostępnienie tych danych zarządcy lub zarządcom infrastruktury przed odjazdem pociągu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy trein.Znalezione w 0,911 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.