wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • pociąg     
  (Noun  m, male) []
   
  een rij wagons die door een krachtvoertuig (bijvoorbeeld een locomotief) voortbewogen wordt
   
  zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi
   
  Een gekoppelde groep van treinstellen, meestal voortgeduwd of getrokken door een locomotief.
 • trenować   

Picture dictionary

pociąg
pociąg

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trein", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl personeel van wagons, koelwagons en locomotieven van internationale treinen die naar de lidstaten reizen
pl członkowie załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich
nl Dit krediet is bedoeld voor de cofinanciering van grensoverschrijdende netwerken voor duurzaam toerisme per fiets en trein, gekoppeld aan EuroVelo, het Iron Curtain Trail en fietsvervoer op grensoverschrijdende treinreizen, met als doel de uitstoot van CO‧ door de toeristische sector te verminderen
pl Środki te przeznaczone są na współfinansowanie transgranicznych zrównoważonych turystycznych sieci rowerowych i kolejowych w celu zmniejszenia emisji CO‧ w turystyce, w związku z EuroVelo, szlakiem żelaznej kurtyny oraz zabieraniem rowerów do pociągu w podróżach transgranicznych
nl De trein moet hem geraakt hebben
pl Pewnie wpadł pod pociąg
nl in staat te zijn om te bepalen of de trein gevaarlijke stoffen vervoert en deze te identificeren aan de hand van de treindocumenten en wagonlijsten
pl umieć ustalić, czy pociąg przewozi towary niebezpieczne i rozpoznać je na podstawie dokumentów pociągu i wykazu wagonów
nl Uiteindelijk zal de trein een echt alternatief gaan vormen voor het vliegtuig.
pl Podróż koleją wreszcie stanie się w Europie rzeczywistą alternatywą dla transportu lotniczego.
nl Een andere kijk op stedelijke mobiliteit betekent dat alle vervoerswijzen optimaal gebruikt worden en dat comodaliteit tot stand wordt gebracht tussen enerzijds de verschillende vormen van openbaar vervoer (trein, tram, metro, bus en taxi) en anderzijds individueel vervoer (auto, fiets en lopen, enz
pl Nowe podejście do mobilności w mieście oznacza optymalizację wykorzystania różnorodnych rodzajów transportu i tworzenie intermodalności pomiędzy różnymi rodzajami transportu zbiorowego (pociąg, tramwaj, metro, autobus, taksówka) oraz różnymi rodzajami transportu indywidualnego (samochód, rower, chodzenie pieszo itd
nl Je zit in de verkeerde trein.
pl Jesteś w złym pociągu.
nl Mag ik hier wachten op de trein?
pl Mogę poczekać tu na południowy pociąg?
nl De dode is Kevin Carmichael, trein- bestuurder
pl Ofiara to Kevin Carmichael, konduktor
nl Deze interface wordt gebruikt om de gegevens te definiëren die moeten worden uitgewisseld tussen naburige Radio Block Centra (RBC's) om een trein veilig naar een volgende RBC-zone te laten rijden
pl Interfejs ten jest stosowany w celu zdefiniowania danych, które mają być wymieniane między sąsiadującymi centrami sterowania radiowego (RBC) w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy pociągu między jednym RBC a następnym
nl Alle voertuigen van een trein moeten aangesloten zijn op het zelfwerkende doorgaande luchtdrukremsysteem als gedefinieerd in de TSI Rollend materieel
pl Wszystkie pojazdy muszą być połączone z zespolonym automatycznym systemem hamowania zdefiniowanym w TSI RST (Tabor
nl Er bestaat een raakvlak met subparagraaf ‧.‧.‧.‧ en de bijlagen H en L van deze TSI en subparagraaf ‧.‧.‧.‧. (Drukkrachten in langsrichting) van de TSI Rollend materieel (Goederenwagons) voor conventionele spoorwegsystemen met betrekking tot het besturen van treinen, het laden en lossen van treinen en de verdeling van voertuigen in een trein
pl Istnieje interfejs między podpunktem ‧.‧.‧.‧ oraz załącznikami H i L do niniejszej TSI a podpunktem ‧.‧.‧.‧ (wzdłużne siły ściskające) TSI CR RST (Wagony towarowe) w odniesieniu do prowadzenia pociągów, przeładunku oraz rozkładu pojazdów w pociągu
nl De fundamentele spanning aan de stroomafnemer van elke trein in het geografische gebied wordt op elk tijdstip van de simulatie geanalyseerd
pl Na każdym kroku czasowym symulacji analizowane jest podstawowe napięcie na pantografie każdego pociągu w strefie geograficznej
nl Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego na terytorium Wspólnoty (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
nl Het is aan te bevelen dat in Europa in elke trein, dus ook de internationale hoge snelheidstreinen, een ruimte voor het meenemen van fietsen verplicht aanwezig moet zijn
pl Zaleca się, aby w Europie wszystkie pociągi, w tym szybkie pociągi międzynarodowe, były zobowiązane do wydzielenia miejsca przeznaczonego na przewóz m.in. rowerów
nl Maximale stroom van de trein tegenover spanning
pl Maksymalne natężenie prądu pociągu w funkcji napięcia
nl Vallorbe (internationale treinen
pl Vallorbe (pociągi międzynarodowe
nl Betreft: Verlenging van de reistijden van treinen
pl Dotyczy: dłuższego czasu przejazdów pociągiem
nl Uitvallen en vertraging van een trein
pl Odwołanie i opóźnienie pociągu
nl Eerste voertuig van de trein in de rijrichting
pl W pojeździe czołowym pociągu zwróconym w kierunku jazdy
nl Je weet hoe de trein rijdt tot op de seconde, maar dit weet je niet?
pl Znasz rozkład jazdy co do sekundy, a nie wiesz takich rzeczy?
nl op wiens grondgebied zich de infrastructuur bevindt (ten aanzien van buiten de trein vastgelegde gegevens
pl tego państwa członkowskiego, na terenie którego znajduje się infrastruktura (w zakresie danych rejestrowanych poza pociągiem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy trein.Znalezione w 1,03 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.