wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • pociąg     
  (Noun  m, male) []
   
  een rij wagons die door een krachtvoertuig (bijvoorbeeld een locomotief) voortbewogen wordt
   
  zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi
   
  Een gekoppelde groep van treinstellen, meestal voortgeduwd of getrokken door een locomotief.
 • trenować   

Picture dictionary

pociąg
pociąg

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trein", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl reis per trein: eerste klas
pl podróż koleją: pierwsza klasa
nl de trein te inspecteren teneinde eventuele kleine anomalieën op te sporen
pl dokonać inspekcji pociągu w celu wykrycia wszelkich drobnych nieprawidłowości
nl Omdat de trein van Parijs naar Straatsburg een uur en een kwartier te laat was, konden verscheidene collega's en ik niet stemmen over deze Richtlijn en de resolutie.
pl Pociąg z Paryża do Strasburga spóźnił się kilka godzin, więc kilku moich kolegów i ja nie mogliśmy głosować w sprawie tej dyrektywy i tej rezolucji.
nl Overeenkomstig Richtlijn ‧/‧/EG is het de globale verantwoordelijkheid van de infrastructuurbeheerder de eisen bekend te maken waaraan de treinen moeten voldoen die vergunning hebben op zijn spoorwegnet te rijden, hierbij rekening houdende met de omgevingsomstandigheden van individuele lijnen en de onderstaande functionele dan wel technische specificaties
pl Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE, zarządcy infrastruktury ponoszą ogólną odpowiedzialność za określenie odpowiednich wymagań, które muszą być spełnione przez pociągi dopuszczone do ruchu w sieci, z uwzględnieniem geograficznej specyfiki poszczególnych linii, a także przedstawionych poniżej specyfikacji funkcjonalnych i technicznych
nl Indien de deuren niet rechtstreeks buiten de trein uitkomen, dient elke cabine te zijn voorzien van een geschikte ontsnappingsvoorziening. Bij ontbreken van een dergelijke voorziening dienen de afmetingen van ten minste een van de zijramen zodanig te zijn dat ontsnapping van personen na verwijderen van dat raam of breken van het glas mogelijk is
pl Jeśli drzwi nie zapewniają bezpośredniego dostępu z zewnątrz, każda kabina maszynisty musi zostać wyposażona w odpowiednie środki ewakuacji lub przynajmniej jedno z bocznych okien musi mieć wymiary wystarczające do uwolnienia uwięzionych osób po zdjęciu lub zbiciu szyby
nl Wanneer er reden is om aan te nemen dat zich in de trein personen bevinden die gesignaleerd zijn of die ervan worden verdacht een strafbaar feit te hebben begaan, dan wel onderdanen van een derde land die illegaal wensen binnen te reizen, stelt de grenswachter, indien hij overeenkomstig de nationale voorschriften niet zelf mag optreden, de lidstaten waarnaar of waardoor de trein rijdt, daarvan in kennis
pl W przypadkach gdy istnieją podstawy do uznania, że w pociągu ukrywają się osoby poszukiwane lub podejrzewane o popełnienie przestępstwa lub obywatele państw trzecich zamierzający wjechać nielegalnie, funkcjonariusz straży granicznej, jeżeli nie może działać zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, powiadamia Państwa Członkowskie, w kierunku lub na terytorium których porusza się pociąg
nl de doorkomst van de trein wordt gemeten op een afstand van ‧ m van het hart van het spoor en op een hoogte van ‧ m boven de kop van de spoorstaaf
pl pomiar dla przejazdu pociągu jest wykonywany w otwartym terenie w odległości ‧ m od osi toru na wysokości ‧ m
nl maaltijden en verfrissingen die in een redelijke verhouding staan tot de wachttijd, indien ze in de trein of in het station beschikbaar zijn of redelijkerwijs kunnen worden aangeleverd
pl posiłki i napoje odpowiednio do czasu oczekiwania, jeżeli są one dostępne w pociągu lub na stacji lub mogą zostać w rozsądnym zakresie dostarczone
nl Wat het verslag van collega Dirk Sterckx betreft is het zeer bevredigend dat de Raad heeft aanvaard dat de rechten en plichten van reizigers van toepassing moeten zijn op iedereen die in de Europese Unie met de trein reist, en niet alleen op internationale passagiers.
pl W odniesieniu do sprawozdania mojego kolegi Dirka Sterckxa, szczególnym powodem do zadowolenia jest fakt, że Rada zaakceptowała, że prawa i obowiązki pasażerów powinny mieć zastosowanie do każdego, kto podróżuje koleją w Unii Europejskiej, a nie tylko do pasażerów korzystających z połączeń międzynarodowych.
nl De routebeschrijving moet voor alle infrastructuren waarop de treinen van de spoorwegonderneming worden ingezet in hetzelfde formaat worden opgesteld
pl Format opisu trasy musi zostać przygotowany w taki sam sposób dla wszystkich infrastruktur, z których korzystają pociągi danego przedsiębiorstwa kolejowego
nl Tunnels moeten zodanig worden ontworpen dat de maximale luchtdrukverandering (het verschil tussen de pieken van de overdrukgolven en de onderdrukgolven naast een interoperabele trein, drukveranderingen ten gevolge van het hoogteverschil tussen de in-en uitgang van de tunnel niet inbegrepen) gedurende het passeren van de tunnel met maximumontwerpsnelheid een druk van ‧ Pa niet overschrijdt
pl Tunele są tak projektowane, że maksymalne wahania ciśnienia (różnice między skrajnymi wartościami szczytowymi nadciśnienia i podciśnienia, po odjęciu naturalnych wahań ciśnienia wynikających z różnicy wysokości między wjazdem do tunelu i wyjazdem z niego) wzdłuż interoperacyjnego pociągu nie przekraczają ‧ paskali w czasie trwania przejazdu pociągu przez tunel przy maksymalnej prędkości konstrukcyjnej
nl Samenstelling van de trein
pl Skład pociągu
nl Bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen ***
pl Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II
nl Ik ben van mening dat vliegtuigpassagiers niet voor dit soort veiligheid hoeven te betalen, in tegenstelling tot personen die met de boot, de auto of de trein reizen.
pl Uważam, że my, jako pasażerowie linii lotniczych, w odróżnieniu od pasażerów statków, samochodów i kolei, nie powinniśmy płacić za tego typu bezpieczeństwo.
nl klimatologische en fysieke omstandigheden waaronder de trein wordt ingezet
pl warunków klimatycznych oraz fizycznych, w których dany pociąg ma być eksploatowany
nl toegankelijkheid van treinen voor gehandicapte personen of personen met beperkte mobiliteit
pl dostępności pociągów dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
nl De frontlichten moeten zorgen voor een optimale zichtbaarheid van de trein (bv. voor baanwerkers en gebruikers van overwegen), moeten de treinbestuurder's nachts voldoende zicht verschaffen (verlichting van het spoor, baanborden enz.) en mogen de treinbestuurders van tegemoetkomende treinen niet verblinden
pl Światła czołowe muszą zapewniać optymalną widoczność pociągu (np. dla pracowników torowych oraz osób korzystających z przejazdów i przejść publicznych), umożliwiać odpowiednią widoczność maszyniście pociągu (oświetlenie toru przed pociągiem, tablic informacyjnych i wskaźników przytorowych itd.) w nocy oraz w warunkach złej widoczności, a także nie mogą oślepiać maszynistów pociągów nadjeżdżających z przeciwka
nl voor het personeel van wagons, koelwagons en locomotieven van internationale treinen die naar de lidstaten reizen
pl w przypadku członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich
nl Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. ‧/‧ van ‧ september ‧, vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel ‧ van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen
pl Wspólne stanowisko (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty
nl De trein vertrekt!
pl Pociąg odjeżdża!
nl Er bestaat een raakvlak tussen punt ‧.‧.‧.‧ van deze TSI enerzijds en punt ‧.‧.‧ (ETCS-functionaliteit op de treinen) tabbladen ‧, ‧ en ‧ in bijlage A en punt ‧.‧.‧ (Detectie van warmlopers) van de TSI CCS HS anderzijds
pl Istnieje interfejs pomiędzy podpunktem ‧.‧.‧.‧ niniejszej TSI z jednej strony, a podpunktem ‧.‧.‧ (pokładowa funkcjonalność ETCS), indeksy ‧, ‧ oraz ‧ w załączniku A oraz podpunktem ‧.‧.‧ (HABD- czujnik zagrzania maźnicy) TSI Sterowanie dla kolei dużych prędkości z drugiej
nl Deze bijlage, die in samenhang met punten ‧.‧ en ‧.‧ van deze TSI en met de eisen van de TSI SRT moet worden gelezen, bestaat uit een lijst van elementen die relevant worden geacht voor het begeleiden van treinen op de hogesnelheidslijnen van het TEN
pl Załącznik ten, który należy czytać łącznie z podpunktami ‧.‧ i ‧.‧ niniejszej TSI oraz z wymaganiami TSI Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych, stanowi wykaz elementów uznanych za istotne dla zadania towarzyszenia pociągowi na liniach dużych prędkości w sieci transeuropejskiej
nl Is hij met de bus of met de trein gekomen?
pl Przyjechał autobusem czy pociągiem?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy trein.Znalezione w 1,277 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.