Tłumaczenia na język polski:

  • holandia   

Did you mean: Nederland

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (49)

Alexander der Nederlanden
Aleksander Holenderski
Derde Engels-Nederlandse Oorlog
III wojna angielsko-holenderska
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog
I wojna angielsko-holenderska
Koninklijk Warmbloed Paard Nederland
Holenderski koń gorącokrwisty
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
Królewski Holenderski Związek Piłki Nożnej
Koninkrijk der Nederlanden
Królestwo Zjednoczonych Niderlandów; Niderlandy; Holandia
Lijst van landvoogden van de Nederlanden
Namiestnicy Niderlandów Habsburskich
Maurits der Nederlanden
Maurycy Holenderski
Nederland
; Niderlandy; Holandia; Królestwo Niderlandów
Nederland LGO
holenderskie terytoria zamorskie
nederlanden
niderlandy
Nederlanden
Holandia
Nederlands
Język niderlandzki; ; niderlandzki; holenderski
Nederlands Nedersaksisch
Nederlands Nedersaksisch
Nederlands schaakkampioenschap
Mistrzostwa Holandii w szachach
Nederlands-Indië
Holenderskie Indie Wschodnie
Nederlandse
Holendrzy; Holenderka; Niderlandczycy
Nederlandse Antillen
Antyle Holenderskie
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Belgijskie Wyznanie Wiary
Nederlandse Kaapkolonie
Kolonia Przylądkowa
Nederlandse Waterski Bond
Holenderski Związek Nart Wodnych
Nederlandse wetgeving
prawo Holandii
Nieuw-Nederland
Nowa Holandia
Protestantse Kerk in Nederland
Kościół Protestancki w Holandii
Provincies van Nederland
Podział administracyjny Holandii
regio's van Nederland
regiony Holandii
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Republika Zjednoczonych Prowincji
Tweede Engels-Nederlandse Oorlog
II wojna angielsko-holenderska
Vlag van de Nederlandse Antillen
Flaga Antyli Holenderskich
Vlag van Nederland
Flaga Holandii
Willem II der Nederlanden
Wilhelm II Holenderski
Willem III van Nederland
Wilhelm III Holenderski
Zuidelijke Nederlanden
Niderlandy Hiszpańskie

Przykładowe zdania z "nederland", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl  België  Bulgarije  Tsjechië  Duitsland  Estland  Ierland  Griekenland  Spanje  Frankrijk  Italië  Cyprus  Letland  Litouwen  Luxemburg  Hongarije  Malta  Nederland  Oostenrijk  Polen  Portugal  Roemenië  Slovenië  Slowakije  Finland  Zweden
pl  Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja
nl Betalingen door derden op verzoek waarvan de werkzaamheden worden verricht, met name Frankrijk en Nederland, ter financiering van de diverse uitgaven in verband met de exploitatie van de HFR door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
pl Płatności dokonane przez organizacje zewnętrzne, zwłaszcza z Francji i Niderlandów, na pokrycie wszelkich rodzajów wydatków związanych z obsługą HFR przez Wspólne Centrum Badawcze
nl Forfaitair bedrag voor Nederland: in prijzen van
pl Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z ‧ r
nl Rechtvaardiging van de steun door Duitsland, Nederland en België
pl Uzasadnienie udzielanej pomocy przedstawione przez władze niemieckie, niderlandzkie i belgijskie
nl Bovenstaand goedkeuringsmerk, aangebracht op een landbouw- of bosbouwtrekker, geeft aan dat het trekkertype in kwestie wat de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen betreft in Nederland (E ‧) krachtens Reglement nr. ‧ is goedgekeurd
pl Powyższy znak homologacji umieszczony na ciągniku rolniczym lub leśnym wskazuje, że dany typ ciągnika w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej został homologowany w Niderlandach (E ‧) na podstawie regulaminu nr
nl voor België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden
pl dwa stanowiska: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Grecja, Irlandia, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Finlandia, Szwecja
nl alle markten van niet tot het gezondheidssegment behorende verse gearomatiseerde zuiveldranken in Nederland
pl wszystkie rynki świeżych smakowych napojów mlecznych, markowych, niezdrowotnych, w Niderlandach
nl In andere landen, zoals Ierland, België en Nederland, kan een opdracht echter enkele maanden duren, of zelfs een jaar zoals in Oostenrijk.
pl Natomiast w innych państwach, m.in. w Irlandii, Belgii czy Holandii może trwać kilka miesięcy, a w Austrii nawet rok lub więcej.
nl UNIDIR, een vergelijkende studie over tussenhandel, die op verzoek van Nederland en met diens financiële steun wordt opgesteld en vóór de VN-toetsingsconferentie moet worden gepubliceerd
pl UNIDIR, wniosek Holandii o przeprowadzenie i wsparcie finansowe badania porównawczego dotyczącego pośrednictwa w handlu bronią, które ma zostać opublikowane przed konferencją przeglądową Organizacji Narodów Zjednoczonych
nl De in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedoelde aankopen van boter worden in België, Denemarken, Cyprus, Hongarije, Malta, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Finland geschorst
pl Skup masła przewidziany w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawiesza się w Belgii, Danii, na Cyprze, Węgrzech, Malcie, w Grecji, Luksemburgu, Niderlandach, Austrii, Słowenii i Finlandii
nl In februari ‧ stelden de Nederlandse autoriteiten (hierna: NA) de Commissie in kennis van hun voornemen om aan KG Holding NV (hierna: Kliq Holding, KH) herstructureringssteun te verlenen krachtens de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden
pl W lutym ‧ r. władze Niderlandów (zwane dalej DA) zgłosiły zamiar udzielenia pomocy restrukturyzacyjnej przedsiębiorstwu KG Holding N.V. (zwanemu dalej Kliq Holding, KH) zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
nl Arrest van het Hof (Eerste kamer) van ‧ oktober ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden)- Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV/Diesel SpA
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden- Niderlandy)- Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. przeciwko Diesel S.P.A
nl Volgens het door Duitsland en door Nederland ingediende bezwaar zijn de voorwaarden van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ niet in acht genomen
pl Niemcy i Niderlandy w swoich deklaracjach sprzeciwu stwierdziły, że warunki określone w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ nie zostały spełnione
nl Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Tsjechische, Estse, Letse, Litouwse, Hongaarse, Poolse, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Deense, Duitse, Griekse, Engelse, Franse, Italiaanse, Nederlandse, Portugese, Finse en Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek
pl Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich językach są jednakowo autentyczne
nl Gezien de door Nederland verstrekte informatie lijkt het voorts nodig om verdere praktijkervaring op te doen met de inzet van vaccinatie ter voorkoming van de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza van subtype H‧N
pl Ponadto z informacji zawartych w sprawozdaniu przedstawionym przez Niderlandy wynikałoby, że potrzebne jest większe doświadczenie praktyczne w zakresie stosowania szczepień ochronnych przeciw rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧N
nl Daarentegen worden zendingen (vooral containers) die vertrekken uit communautaire havens in Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk niet aan zo een strenge controle onderworpen
pl Praktyka jest odmienna w przypadku przesyłek (głównie kontenerów), których ostateczne wyprowadzenie odbywa się z portów wspólnotowych we Francji, Włoszech, w Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie, gdzie nie są one poddawane tak drobiazgowej kontroli
nl België, Frankrijk en Nederland hebben binnen de daarvoor in Richtlijn ‧/‧/EG vastgestelde termijn en overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juni ‧ tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. ‧/‧ verzocht om toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap
pl Belgia, Francja i Niderlandy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie udziału finansowego Wspólnoty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym dyrektywą ‧/‧/WE i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie przepisów odnoszących się do przyznawania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli zdrowia roślin oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr
nl Ieder jaar betalen we 4,5 miljard netto aan deze EU die vooral naar de zwakke landen toevloeit, de EU-uitgaven stijgen, terwijl wíj moeten bezuinigen en de euro wordt steeds minder waard, waardoor ook de prijs voor de Nederlandse burger stijgt.
pl Każdego roku wpłacamy na rzecz UE 4,5 miliarda netto, z których większość przekazuje się słabym państwom członkowskim, wydatki UE rosną, a my musimy wprowadzać ograniczenia i wartość euro wciąż spada, w wyniku czego koszty dla obywateli rosną.
nl Nederland heeft al genoeg geleden en lijdt nog steeds onder de massa-immigratie en de mislukte multiculturele illusie.
pl Holandia już i tak dość się nacierpiała i nadal cierpi w związku z masową imigracją i nieudanym eksperymentem wielokulturowym.
nl Daarom moet de Gemeenschap bijdragen in de kosten die Nederland heeft gemaakt voor de uitvoering van deze maatregel
pl A zatem jest stosowne, aby UE uczestniczyła w kosztach ponoszonych przez Niderlandy tytułem realizacji tej operacji
nl Schuitema: inkoopcombinatie, groot- en kleinhandel in levensmiddelen en daarmee verband houdende diensten in Nederland
pl w przypadku przedsiębiorstwa Schuitema: hurtowe i detaliczne zaopatrzenie w towary konsumpcyjne oraz usługi powiązane w Niderlandach
nl voor: ForFarmers productie en verkoop aan landbouwondernemingen in Nederland, Duitsland, en België van dierenvoeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaad en pootgoed, dienstverlening aan veehouders, akkerbouwers en loonwerkers (technische bedrijfsvoering, milieuvergunningsaanvragen, melkquota en andere productierechten, slacht, verwerking en verkoop van pluimvee(vlees) in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
pl w przypadku przedsiębiorstwa ForFarmers: produkcja i sprzedaż paszy, nawozów, pestycydów, nasion i materiału siewnego dla sektora rolniczego w Niderlandach, Niemczech i Belgii; świadczenie usług dla właścicieli zwierząt gospodarskich, rolników i właścicieli maszyn rolniczych w zakresie zarządzania technicznego, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, kwot mlecznych oraz innych uprawnień rolniczych oraz ubój, przetwarzanie i sprzedaż drobiu w Belgii, Niemczech, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie
nl In zaak C-‧/‧, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel ‧ EG, ingesteld op ‧ april ‧, Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: M. van Beek en G. Valero Jordana) tegen Koninkrijk der Nederlanden (gemachtigden: H. Sevenster en J. van Bakel), heeft het Hof (Vierde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, N. Colneric en E. Juhász (rapporteur), rechters; advocaat-generaal: M. Poiares Maduro, griffier: R. Grass, op ‧ april ‧ een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt
pl W sprawie C-‧/‧, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M. van Beek i G. Valero Jordana) przeciwko Królestwu Niderlandów (pełnomocnicy: H. Sevenster i J. van Bakel), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu ‧ kwietnia ‧ r., Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N. Colneric i E. Juhász (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, główny administrator, wydał w dniu ‧ kwietnia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
nl alle markten van houdbare zuiveldranken in Nederland en België of al naar gelang in een ruimer gebied waaronder België, Duitsland en Nederland
pl wszystkie rynki napojów mlecznych o przedłużonej trwałości w Niderlandach i Belgii lub alternatywnie w większym regionie obejmującym Belgię, Niderlandy i Niemcy
nl Indien wordt vastgesteld dat de gestelde stelselmatige fouten of zwakheden in de werking van het programma dat aan de orde wordt gesteld en welke de audit van de Commissie in Nederland en in Duitsland aan het licht zou hebben gebracht, in werkelijkheid onbestaande zijn, dan vervalt de grondslag voor de redeneringen van de beschikking en met haar deze voor de lineaire financiële correctie die werd toegepast op de projecten die in Luxemburg ten uitvoer zijn gebracht
pl Jeśli wydane zostanie orzeczenie, że błędy lub słabości, rzekomo systemowe, jakie zdaniem Komisji zostały wykryte w ramach przeprowadzonego przez nią audytu w odniesieniu do realizacji ww. programu w Niderlandach i Niemczech, w rzeczywistości nie miały miejsca, sama określona w zaskarżonej decyzji podstawa rozumowania okaże się bezzasadna, a wraz z nią- liniowa korekta finansowa, jaka została zastosowana w odniesieniu do projektów realizowanych w Luksemburgu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8328 zdań frazy nederland.Znalezione w 1,456 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.