Tłumaczenia na język polski:

  • holandia   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (49)

Alexander der NederlandenAleksander Holenderski
Alexia der NederlandenAleksja
Ariane der NederlandenAriane
Beatrix der NederlandenBeatrycze
Catharina-Amalia der NederlandenKatarzyna Amalia
Constantijn der NederlandenKonstantyn
de noordelijke NederlandenHolandia
Derde Engels-Nederlandse OorlogIII wojna angielsko-holenderska
Eerste Engels-Nederlandse OorlogI wojna angielsko-holenderska
Juliana der NederlandenJuliana
Koninklijk Warmbloed Paard NederlandHolenderski koń gorącokrwisty
Koninklijke Nederlandse Voetbal BondKrólewski Holenderski Związek Piłki Nożnej
Koninkrijk der NederlandenKrólestwo Zjednoczonych Niderlandów; Niderlandy; Holandia
Lijst van landvoogden van de NederlandenNamiestnicy Niderlandów Habsburskich
Lijst van premiers van de Nederlandse AntillenPremierzy Antyli Holenderskich
Lijst van premiers van NederlandPremierzy Holandii
Louise der NederlandenLudwika
Maurits der NederlandenMaurycy Holenderski
Nederland; Niderlandy; Holandia; Królestwo Niderlandów
Nederland LGOholenderskie terytoria zamorskie
nederlandenniderlandy
NederlandenHolandia
NederlandsJęzyk niderlandzki; ; niderlandzki; holenderski
Nederlands NedersaksischNederlands Nedersaksisch
Nederlands schaakkampioenschapMistrzostwa Holandii w szachach
Nederlands-IndiëHolenderskie Indie Wschodnie
NederlandseHolendrzy; Holenderka; Niderlandczycy
Nederlandse AntillenAntyle Holenderskie
Nederlandse GeloofsbelijdenisBelgijskie Wyznanie Wiary
Nederlandse KaapkolonieKolonia Przylądkowa
Nederlandse Taxonomie Projecttaksonomia NTP
Nederlandse Waterski BondHolenderski Związek Nart Wodnych
Nederlandse wetgevingprawo Holandii
Nieuw-NederlandNowa Holandia
Protestantse Kerk in NederlandKościół Protestancki w Holandii
Provincies van NederlandPodział administracyjny Holandii
regio's van Nederlandregiony Holandii
Republiek der Zeven Verenigde NederlandenRepublika Zjednoczonych Prowincji
Staten-Generaal van het Koninkrijk der NederlandenStany Generalne
Tweede Engels-Nederlandse OorlogII wojna angielsko-holenderska
Vlag van de Nederlandse AntillenFlaga Antyli Holenderskich
Vlag van NederlandFlaga Holandii
Wilhelmina der NederlandenWilhelmina
Willem I der NederlandenWilhelm I
Willem II der NederlandenWilhelm II Holenderski
Willem III van NederlandWilhelm III Holenderski
Willem-Alexander der NederlandenWilhelm Aleksander
zuidelijke NederlandenHolandia
Zuidelijke NederlandenNiderlandy Hiszpańskie

Przykładowe zdania z "nederland", pamięć tłumaczeniowa

add example
 België  Bulgarije  Tsjechië  Duitsland  Estland  Ierland  Griekenland  Spanje  Frankrijk  Italië  Cyprus  Letland  Litouwen  Luxemburg  Hongarije  Malta  Nederland  Oostenrijk  Polen  Portugal  Roemenië  Slovenië  Slowakije  Finland  Zweden Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja
Betalingen door derden op verzoek waarvan de werkzaamheden worden verricht, met name Frankrijk en Nederland, ter financiering van de diverse uitgaven in verband met de exploitatie van de HFR door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoekPłatności dokonane przez organizacje zewnętrzne, zwłaszcza z Francji i Niderlandów, na pokrycie wszelkich rodzajów wydatków związanych z obsługą HFR przez Wspólne Centrum Badawcze
Forfaitair bedrag voor Nederland: in prijzen vanKwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z ‧ r
Rechtvaardiging van de steun door Duitsland, Nederland en BelgiëUzasadnienie udzielanej pomocy przedstawione przez władze niemieckie, niderlandzkie i belgijskie
Bovenstaand goedkeuringsmerk, aangebracht op een landbouw- of bosbouwtrekker, geeft aan dat het trekkertype in kwestie wat de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen betreft in Nederland (E ‧) krachtens Reglement nr. ‧ is goedgekeurdPowyższy znak homologacji umieszczony na ciągniku rolniczym lub leśnym wskazuje, że dany typ ciągnika w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej został homologowany w Niderlandach (E ‧) na podstawie regulaminu nr
voor België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zwedendwa stanowiska: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Grecja, Irlandia, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Finlandia, Szwecja
alle markten van niet tot het gezondheidssegment behorende verse gearomatiseerde zuiveldranken in Nederlandwszystkie rynki świeżych smakowych napojów mlecznych, markowych, niezdrowotnych, w Niderlandach
In andere landen, zoals Ierland, België en Nederland, kan een opdracht echter enkele maanden duren, of zelfs een jaar zoals in Oostenrijk.Natomiast w innych państwach, m.in. w Irlandii, Belgii czy Holandii może trwać kilka miesięcy, a w Austrii nawet rok lub więcej.
UNIDIR, een vergelijkende studie over tussenhandel, die op verzoek van Nederland en met diens financiële steun wordt opgesteld en vóór de VN-toetsingsconferentie moet worden gepubliceerdUNIDIR, wniosek Holandii o przeprowadzenie i wsparcie finansowe badania porównawczego dotyczącego pośrednictwa w handlu bronią, które ma zostać opublikowane przed konferencją przeglądową Organizacji Narodów Zjednoczonych
De in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedoelde aankopen van boter worden in België, Denemarken, Cyprus, Hongarije, Malta, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Finland geschorstSkup masła przewidziany w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawiesza się w Belgii, Danii, na Cyprze, Węgrzech, Malcie, w Grecji, Luksemburgu, Niderlandach, Austrii, Słowenii i Finlandii
In februari ‧ stelden de Nederlandse autoriteiten (hierna: NA) de Commissie in kennis van hun voornemen om aan KG Holding NV (hierna: Kliq Holding, KH) herstructureringssteun te verlenen krachtens de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkhedenW lutym ‧ r. władze Niderlandów (zwane dalej DA) zgłosiły zamiar udzielenia pomocy restrukturyzacyjnej przedsiębiorstwu KG Holding N.V. (zwanemu dalej Kliq Holding, KH) zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
Arrest van het Hof (Eerste kamer) van ‧ oktober ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden)- Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV/Diesel SpAWyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden- Niderlandy)- Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. przeciwko Diesel S.P.A
Volgens het door Duitsland en door Nederland ingediende bezwaar zijn de voorwaarden van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ niet in acht genomenNiemcy i Niderlandy w swoich deklaracjach sprzeciwu stwierdziły, że warunki określone w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ nie zostały spełnione
Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Tsjechische, Estse, Letse, Litouwse, Hongaarse, Poolse, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Deense, Duitse, Griekse, Engelse, Franse, Italiaanse, Nederlandse, Portugese, Finse en Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiekNiniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich językach są jednakowo autentyczne
Gezien de door Nederland verstrekte informatie lijkt het voorts nodig om verdere praktijkervaring op te doen met de inzet van vaccinatie ter voorkoming van de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza van subtype H‧NPonadto z informacji zawartych w sprawozdaniu przedstawionym przez Niderlandy wynikałoby, że potrzebne jest większe doświadczenie praktyczne w zakresie stosowania szczepień ochronnych przeciw rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧N
Daarentegen worden zendingen (vooral containers) die vertrekken uit communautaire havens in Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk niet aan zo een strenge controle onderworpenPraktyka jest odmienna w przypadku przesyłek (głównie kontenerów), których ostateczne wyprowadzenie odbywa się z portów wspólnotowych we Francji, Włoszech, w Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie, gdzie nie są one poddawane tak drobiazgowej kontroli
België, Frankrijk en Nederland hebben binnen de daarvoor in Richtlijn ‧/‧/EG vastgestelde termijn en overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juni ‧ tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. ‧/‧ verzocht om toekenning van een financiële bijdrage van de GemeenschapBelgia, Francja i Niderlandy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie udziału finansowego Wspólnoty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym dyrektywą ‧/‧/WE i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie przepisów odnoszących się do przyznawania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli zdrowia roślin oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr
Ieder jaar betalen we 4,5 miljard netto aan deze EU die vooral naar de zwakke landen toevloeit, de EU-uitgaven stijgen, terwijl wíj moeten bezuinigen en de euro wordt steeds minder waard, waardoor ook de prijs voor de Nederlandse burger stijgt.Każdego roku wpłacamy na rzecz UE 4,5 miliarda netto, z których większość przekazuje się słabym państwom członkowskim, wydatki UE rosną, a my musimy wprowadzać ograniczenia i wartość euro wciąż spada, w wyniku czego koszty dla obywateli rosną.
Nederland heeft al genoeg geleden en lijdt nog steeds onder de massa-immigratie en de mislukte multiculturele illusie.Holandia już i tak dość się nacierpiała i nadal cierpi w związku z masową imigracją i nieudanym eksperymentem wielokulturowym.
Daarom moet de Gemeenschap bijdragen in de kosten die Nederland heeft gemaakt voor de uitvoering van deze maatregelA zatem jest stosowne, aby UE uczestniczyła w kosztach ponoszonych przez Niderlandy tytułem realizacji tej operacji
Schuitema: inkoopcombinatie, groot- en kleinhandel in levensmiddelen en daarmee verband houdende diensten in Nederlandw przypadku przedsiębiorstwa Schuitema: hurtowe i detaliczne zaopatrzenie w towary konsumpcyjne oraz usługi powiązane w Niderlandach
voor: ForFarmers productie en verkoop aan landbouwondernemingen in Nederland, Duitsland, en België van dierenvoeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaad en pootgoed, dienstverlening aan veehouders, akkerbouwers en loonwerkers (technische bedrijfsvoering, milieuvergunningsaanvragen, melkquota en andere productierechten, slacht, verwerking en verkoop van pluimvee(vlees) in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijkw przypadku przedsiębiorstwa ForFarmers: produkcja i sprzedaż paszy, nawozów, pestycydów, nasion i materiału siewnego dla sektora rolniczego w Niderlandach, Niemczech i Belgii; świadczenie usług dla właścicieli zwierząt gospodarskich, rolników i właścicieli maszyn rolniczych w zakresie zarządzania technicznego, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, kwot mlecznych oraz innych uprawnień rolniczych oraz ubój, przetwarzanie i sprzedaż drobiu w Belgii, Niemczech, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie
In zaak C-‧/‧, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel ‧ EG, ingesteld op ‧ april ‧, Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: M. van Beek en G. Valero Jordana) tegen Koninkrijk der Nederlanden (gemachtigden: H. Sevenster en J. van Bakel), heeft het Hof (Vierde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, N. Colneric en E. Juhász (rapporteur), rechters; advocaat-generaal: M. Poiares Maduro, griffier: R. Grass, op ‧ april ‧ een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgtW sprawie C-‧/‧, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M. van Beek i G. Valero Jordana) przeciwko Królestwu Niderlandów (pełnomocnicy: H. Sevenster i J. van Bakel), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu ‧ kwietnia ‧ r., Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N. Colneric i E. Juhász (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, główny administrator, wydał w dniu ‧ kwietnia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
alle markten van houdbare zuiveldranken in Nederland en België of al naar gelang in een ruimer gebied waaronder België, Duitsland en Nederlandwszystkie rynki napojów mlecznych o przedłużonej trwałości w Niderlandach i Belgii lub alternatywnie w większym regionie obejmującym Belgię, Niderlandy i Niemcy
Indien wordt vastgesteld dat de gestelde stelselmatige fouten of zwakheden in de werking van het programma dat aan de orde wordt gesteld en welke de audit van de Commissie in Nederland en in Duitsland aan het licht zou hebben gebracht, in werkelijkheid onbestaande zijn, dan vervalt de grondslag voor de redeneringen van de beschikking en met haar deze voor de lineaire financiële correctie die werd toegepast op de projecten die in Luxemburg ten uitvoer zijn gebrachtJeśli wydane zostanie orzeczenie, że błędy lub słabości, rzekomo systemowe, jakie zdaniem Komisji zostały wykryte w ramach przeprowadzonego przez nią audytu w odniesieniu do realizacji ww. programu w Niderlandach i Niemczech, w rzeczywistości nie miały miejsca, sama określona w zaskarżonej decyzji podstawa rozumowania okaże się bezzasadna, a wraz z nią- liniowa korekta finansowa, jaka została zastosowana w odniesieniu do projektów realizowanych w Luksemburgu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8328 zdań frazy nederland.Znalezione w 1,809 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.