wymowa: IPA: də /də/  

Tłumaczenia na język polski:

 • ta   
   
  zaimek wskazujący, rodzaj żeński
 • ten   
   
  ...na przedmiot, zwierzę, osobę lub pojęcie znajdujące się blisko mówiącego
 • mieć możliwość   
  (Adjective  )
 • móc         
  (Adjective  )
 • niego   
 • niej   
 • potrafić   
  (Adjective  )
 • ty     
  (Determiner  s)
 • tym   
 • wy     
  (Determiner  p)
 • z   

Pozostałe znaczenia:

 
przedimek określony rodzaju męsko-żeńskiego oraz liczby mnogiej; brak odpowiednika w jęz. polskim
 
Het mannelijke bepaalde lidwoord.
 
Het bepaalde lidwoord.
 
Het mannelijk enkelvoudig bepaald lidwoord.
 
Het vrouwelijke bepaalde lidwoord.

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (85)

Aan de slag
Wprowadzenie; Przewodnik Szybki start
aansprakelijkheid van de producent
odpowiedzialność producenta; odpowiedzialność wytwórcy
Afrikaans Handvest voor de rechten van de mens en de volkeren
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 1981
Almanach de Gotha
Almanach Gotajski
Basilius de Grote
Bazyli Wielki
beroep in de alternatieve geneeskunde
praktyk medycyny alternatywnej
Boudewijn de Moedige
Baldwin V z Hainaut
Burgerschap van de Europese Unie
Obywatelstwo Unii Europejskiej
Cantar de Mio Cid
Poemat o Cydzie
Centraal Bureau voor de Statistiek
Holenderski Główny Urząd Statystyczny
Confédération Africaine de Football
Confédération Africaine de Football
Congregatie voor de Bisschoppen
Kongregacja ds. Biskupów
De Blauwbloezen
Niebieskie mundury
De Christengemeenschap
Wspólnota Chrześcijan
De drie musketiers
Trzej muszkieterowie
de plaat poetsen
zejść ze sceny; wycofać się
De reis van het drakenschip
Podróż "Wędrowca do Świtu"
delegatie van de Commissie
delegacja Komisji Europejskiej
Europa van de burgers
Europa obywateli
financiering van de hulp
finansowanie pomocy
Gemengd Parlementair Comité van de EER
wspólny komitet parlamentarny EOG
Grootzegel van de Verenigde Staten
Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych
het gras is altijd groener aan de overkant
Chciec innych ludzi rzeczy, bo sie wydaja lepsze, ale w rzeczywistosci to sa takie same jak teraz masz
Jacques de Gheyn II
Jacob de Gheyn II
karel de grote
karol wielki
Lijst van magisters-generaal van de dominicanen
Generałowie zakonu dominikanów
Lodewijk de Duitser
Ludwik II Niemiecki
Louis-Victor de Broglie
Louis de Broglie
Marie Louise de Guzmán
Ludwika de Guzman
Michaël de Dappere
Michał Waleczny
naar de letter
dosłownie
Nord-Pas-de-Calais
Nord-Pas-de-Calais
Orde van de Kousenband
Order Podwiązki
Orde van de Poolster
Królewski Order Gwiazdy Polarnej
Orde van de Verkondiging
Order Zwiastowania NMP
Orde van de Witte Adelaar
Order Orła Białego
Orde van Sint-Andreas de Eerstgeroepene
Order św. Andrzeja Powołańca
parels voor de zwijnen
rzucać perły przed wieprze
Parti de l’Indépendence et du Travail
Partia Niepodległości i Pracy
Partij voor de Dieren
Partij voor de Dieren
Partners voor de vrede
Partnerstwo dla Pokoju
plein van de hemelse vrede
plac niebiańskiego spokoju
plichten van de ambtenaar
obowiązki urzędnika państwowego
Rechtvaardige onder de Volkeren
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
resolutie van de Europese Raad
rezolucja Rady Europejskiej
rio de janeiro
rio de janeiro
Slag aan de Granikos
Bitwa nad Granikiem
Slag bij de Metaurus
Bitwa nad Metaurusem
Slag bij de Ticinus
Bitwa nad rzeką Ticinus
Slag op de Witte Berg
Bitwa pod Białą Górą
Slag van de Nijl
Bitwa morska pod Abukirem
steun aan de landbouw
pomoc dla rolnictwa
steun voor de terugkeer
pomoc dla repatriantów
studie over de uitvoerbaarheid
studium wykonalności
Territoire de Belfort
Territoire-de-Belfort
Theodorik de Grote
Teodoryk Wielki
Tip van de dag
Porada dnia
toegankelijkheid van de cultuur
dostęp do dóbr kultury
toezicht op de markt
kontrola rynku
toezicht op de verkiezingen
sprawdzanie ważności wyborów
totstandbrenging van de vrede
zaprowadzenie pokoju
Tuatha Dé Danann
Tuatha Dé Danann
Uitbreiding van de Europese Unie
Rozszerzenia Unii Europejskiej
verbod op de verspreiding van afvalwater
zakaz wprowadzania ścieków
verdeling van de bevoegdheden
podział kompetencji
Willem de Veroveraar
Wilhelm Zdobywca
Witte de With
Witte de With

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "de", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl Ik heb twee opmerkingen. De eerste betreft het pad naar reductie, flexibiliteit en sancties, waar met name tijdens de trialoog van dit weekend over is gesproken.
pl Mam dwie uwagi. Pierwsza dotyczy trajektorii wyznaczonej dla obniżenia emisji, elastyczności i kar, która była szczególnie omawiana w dyskusji trójstronnej w ten weekend.
nl Een internationale overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen
pl Umowa międzynarodowa może być przedmiotem wyłącznej kompetencji Wspólnoty w całości bądź jedynie w pewnym zakresie
nl Ik geloof dat voor verdragswijzigingen het houden van een referendum in alle lidstaten de beste methode is.
pl Uważam, że najbardziej odpowiednią metodą zmiany traktatów jest referendum we wszystkich państwach członkowskich.
nl Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie
pl Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nl Hoewel immigratie op zich geen afdoende oplossing biedt voor de demografische situatie in de landen van de EU, zou Europa een actief beleid voor de toelating van economische migranten moeten voeren, zodat hun komst zowel tegemoet komt aan de behoeften op de arbeidsmarkt als bijdraagt tot de welvaart in de EU
pl Nawet jeśli migracja sama w sobie nie jest rozwiązaniem sytuacji demograficznej państw UE, konieczne jest, aby Unia posiadała aktywną politykę obejmującą kwestie przyjmowania imigracji ze względów ekonomicznych, tak aby napływ imigrantów pomógł zaspokoić potrzeby na rynku pracy i przyczynił się w ten sposób do dobrobytu w UE
nl Biobutanol heeft een lage dampspanning en tolereert het in benzinemengsels aanwezige water, waardoor het gemakkelijk kan worden gebruikt in de bestaande leverings- en distributiekanalen voor benzine
pl Biobutanol charakteryzuje się niskim ciśnieniem pary i tolerancją na zanieczyszczenie wodą w mieszankach benzyny, co ułatwia jego stosowanie w obecnych kanałach zaopatrzenia w benzynę i jej dystrybucji
nl Gebeurtenissen na balansdatum zijn zowel gunstige als ongunstige gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd voor publicatie
pl Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
nl De voorzitter
pl powinno być
nl vast te stellen dat de Bondsrepubliek Duitsland, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ mei ‧ tot wijziging van de richtlijnen ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de richtlijnen ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
nl De lidstaten delen de Commissie de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen
pl Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą
nl dat het passend is de terugvordering overeenkomstig de procedures van nationaal recht te doen geschieden
pl właściwe jest, by windykacja takiej pomocy została przeprowadzona zgodnie z procedurami prawa krajowego
nl Chromatogram van de producten van de silaniseringsreactie, verkregen door de inwerking van lipase op een geraffineerde olijfolie waaraan ‧ % veresterde olie is toegevoegd (‧ %
pl Chromatogram produktów reakcji sililowania uzyskanych po zadziałaniu lipazą na rafinowaną oliwę z oliwek, do której dodano ‧ % zestryfikowanego oleju (‧ %
nl Sommigen van ons in de verschillende fracties werken aan versterking van de voorstellen voor parlementaire betrokkenheid.
pl Niektórzy z nas, w różnych grupach politycznych, pracują nad bardziej daleko idącymi propozycjami w sprawie zaangażowania Parlamentu.
nl verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen
pl zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem
nl De Commissie onderhandelt en ondertekent de overeenkomsten.
pl Komisja negocjuje i podpisuje umowy.
nl publiekrechtelijke lichamen indien de schuldvorderingen op deze lichamen overeenkomstig de artikelen ‧ tot en met ‧ door de bevoegde autoriteiten als schuldvorderingen op instellingen of de centrale overheid worden behandeld
pl podmioty sektora publicznego, należności od których są traktowane przez właściwe organy jak należności od instytucji lub rządów centralnych, zgodnie z art
nl in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: wanneer meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal is verdwenen en meer dan een kwart van dit kapitaal tijdens de afgelopen twaalf maanden is verloren gegaan, of
pl w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przedsiębiorstwo, które utraciło ponad połowę kapitału założycielskiego, w tym jedną czwartą w okresie ostatnich ‧ miesięcy, albo
nl De belastingvordering of-verplichting wordt bepaald na rekening te hebben gehouden met de fiscale gevolgen van het aanpassen van identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen op basis van hun reële waarde, en wordt niet gedisconteerd
pl Podatkowy składnik aktywów lub zobowiązanie podatkowe ustala się po uwzględnieniu skutków podatkowych przeszacowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych do poziomu wartości godziwej oraz nie dyskontuje się go
nl Bestuursrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten
pl Współpraca administracyjna między państwami członkowskimi
nl Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving stelt de Commissie een advies op over het verzoek van de betrokken lidstaat, en indien passend dient zij bij het Europees Parlement en de Raad voorstellen in om de bepalingen in kwestie van de richtlijn te wijzigen
pl W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja wydaje opinię w sprawie wniosku danego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie zmiany odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy
nl De antwoorden op de vragenlijst van de in de steekproef opgenomen partijen moeten, tenzij anders vermeld, uiterlijk ‧ dagen nadat hun is medegedeeld dat zij in de steekproef zijn opgenomen, door de Commissie zijn ontvangen
pl Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby, o ile nie wskazano inaczej
nl Internettelevisie en mobiele televisie moeten ook een toekomst hebben in Europa, niet alleen als economisch product, maar ook als fundamentele garantie van informatievrijheid en pluralisme in de media.
pl Telewizja internetowa i telewizja mobilna także powinny mieć przyszłość w Europie, nie tylko jako produkt ekonomiczny, ale także jako podstawowa gwarancja wolności informacji i pluralizmu mediów.
nl Wanneer aan kleine en middelgrote ondernemingen steun wordt toegekend, kunnen de plafonds van deel ‧.B.‧.‧.‧ met ‧ % BSE worden verhoogd voor steun aan kleine ondernemingen en met ‧ % BSE voor steun aan middelgrote ondernemingen
pl W przypadku pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pułapy podane w sekcji ‧.B.‧.‧.‧ mogą zostać podniesione o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej małym przedsiębiorstwom oraz o ‧ % EDB w przypadku pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom
nl Ja, de lijn werd onderbroken
pl Coś nam przerwało
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2185339 zdań frazy de.Znalezione w 433,772 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.