wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • zakres   
  • zasięg   
    [lotnictwo]

Przykładowe zdania z "actieradius", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl De actieradius van voertuigen met methaan bedraagt ‧ km; daarom moet het tanken van methaan noodzakelijkerwijs gebeuren bij verkooppunten die bereikbaar zijn tijdens de openingstijden (de Italiaanse wetgeving staat zelfbediening niet toe
pl Zasięg pojazdów zasilanych gazem ziemnym wynosi około ‧ km; dlatego tankowania muszą odbywać się na stacjach tak rozmieszczonych, by możliwy był dojazd do nich w godzinach ich otwarcia (obowiązujące przepisy włoskie wykluczają możliwość samoobsługi
nl elektrische actieradius van het voertuig volgens de in subaanhangsel ‧ beschreven procedure
pl zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną zgodnie z procedurą opisaną w subdodatku
nl Elektrische actieradius van het voertuig (overeenkomstig bijlage ‧): ... km
pl Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną (zgodnie z załącznikiem ‧): ... km
nl wat het meten van de kooldioxide-emissie (CO‧) en het brandstofverbruik betreft en/of wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft van voertuigen met uitsluitend een verbrandingsmotor of met een hybride elektrische aandrijflijn
pl pomiaru emisji dwutlenku węgla (CO‧) oraz zużycia paliwa i/lub do pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych jedynie w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy
nl Deze verhoging is bedoeld om de afgevaardigden in staat te stellen hun nieuwe taken te vervullen, taken die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon, dat de actieradius van het Parlement aanzienlijk uitbreidt en zijn invloed op de Europese besluitvorming aldus vergroot.
pl Celem tego wzrostu jest umożliwienie posłom realizacji ich nowych zadań wynikających z traktatu lizbońskiego, który zdecydowanie rozszerza zakres kompetencji Parlamentu, w ten sposób zwiększając jego wpływ na proces decyzyjny w UE.
nl OVC actieradius volgens de in subaanhangsel ‧ beschreven procedure
pl zasięg w przypadku doładowania ze źródeł zewnętrznych zgodnie z procedurą opisaną w subdodatku
nl Bovenstaand goedkeuringsmerk, aangebracht op een voertuig, geeft aan dat het voertuigtype in kwestie, wat het meten van de CO‧-emissie en het brandstofverbruik of van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft, in Nederland (E‧) krachtens Reglement nr. ‧ is goedgekeurd onder goedkeuringsnummer
pl Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu uzyskał homologację na terytorium Holandii (E‧) w odniesieniu do pomiaru emisji CO‧ i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu zgodnie z regulaminem nr ‧ oraz otrzymał numer homologacji
nl Daarnaast doen zich in de veehouderijsector ten gevolge van de klimaatverandering in de streek ook meer ziekten met dodelijke afloop voor waarvoor de oorzaak in de grotere actieradius van insecten en parasieten moet worden gezocht
pl Oprócz zagrożeń tego rodzaju w związku z ocieplaniem się klimatu na naszych szerokościach geograficznych w hodowlach bydła występują również coraz częściej choroby śmiertelne wywoływane przez owady i pasożyty, których obszar występowania jest coraz większy
nl Actieradius, doeltreffendheid, efficientie
pl Zasięg, efektywność, wydajność
nl De constructeurs moeten in ruil voor de overheidssteun en -garanties veel forser investeren in die technologie van de toekomst, in betaalbare batterijen met een grotere actieradius met andere woorden.
pl W zamian za otrzymane pomoc i gwarancje rządowe producenci muszą zdecydowanie więcej zainwestować w tę technologię przyszłości, lub inaczej mówiąc - w tanie akumulatory o większym zasięgu.
nl de actieradius verbeteren en uitbreiden van organen voor beheer en coördinatie van decentralisatie en governance op lokaal niveau
pl ulepszyć i zintensyfikować działalność organu zarządzającego procesem decentralizacji i sprawowania rządów na szczeblu lokalnym i koordynującego ten proces
nl (PT) Mijnheer de Voorzitter, de beperkingen van elektrische auto's - ik noem hier de vervuiling bij het produceren van accu's, problemen bij de aanvoer van strategische componenten als lithium en de beperkte actieradius van deze auto's - hebben tot gevolg dat niemand graag risico's neemt, of het nu gaat om de handel in elektrische auto's of het maken van reclame voor dit type voertuigen.
pl (PT) Panie przewodniczący! Ograniczenia związane z pojazdami elektrycznymi - jak np. zanieczyszczenie związane z produkcją akumulatorów, trudność dostarczenia strategicznych elementów, takich jak lit, a także ograniczony zasięg pojazdów - sprawiają, że nieuzasadnione jest podejmowanie ryzyka handlowego lub reklamowego.
nl schriftelijk. - (DE) Aanvankelijk werden de drie landen in de zuidelijke Kaukasus uitgesloten van het Europees nabuurschapsbeleid en werden ze slechts opgenomen binnen de actieradius van het nabuurschapsbeleid.
pl Pierwotnie trzy kraje Kaukazu Południowego zostały wyłączone z europejskiej polityki sąsiedztwa i znalazły się jedynie w sferze oddziaływania polityki sąsiedztwa.
nl Tests voor de actieradius van waterstofvoertuigen tonen aan dat ze vandaag de dag al tot ‧ km kunnen rijden
pl Testy dotyczące zasięgu pojazdu wykazały, że już obecnie pojazdy na wodór mogą przejechać do ‧ km
nl actieradius, doeltreffendheid en efficiëntie
pl zasięg, efektywność i wydajność
nl Indien een gebruiksmonitoring- en controlesysteem deel uitmaakt van het waterstofsysteem, moet het aantal vulcycli voor de onderdelen van het waterstofsysteem door de voertuigfabrikant worden aangegeven en mogen het wel minder dan ‧, maar niet minder dan ‧ cycli zijn, waarbij variaties zijn toegestaan naargelang de verschillende toepassingen op basis van de levensduur in kilometers waarvoor het voertuig is ontworpen, en de actieradius met een volle tank
pl O ile w skład instalacji wodorowej wchodzi system monitorowania i kontroli zużycia, liczbę cykli napełniania dla poszczególnych części wodorowych określa producent pojazdu; może ona wynosić mniej niż ‧ cykli, przy czym nie mniej niż ‧ cykli i może różnić się w zależności od danego zastosowania stosownie do maksymalnego przebiegu przewidzianego dla pojazdu oraz zasięg dla maksymalnej pojemności paliwa
nl Commissaris De Gucht benadrukt het belang van steun aan de uitbreiding van de actieradius en de mogelijkheden van bedrijven, de inzet van duidelijke preventieve handelsinstrumenten, een succesvolle afronding van de Doha-onderhandelingen, het gebruik van nieuwe faciliteiten voor rechtstreekse buitenlandse investeringen en de bescherming daarvan, alsmede een nieuw investeringsbeleid in het licht van de financiële crisis.
pl Pan komisarz De Gucht podkreśla, jakie znaczenie ma wspieranie rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstw europejskich oraz zapewnienia im większych możliwości, wykorzystanie w wymianie handlowej wyraźnie określonych instrumentów zapobiegawczych, doprowadzenie negocjacji rundy dauhańskiej do pomyślnego końca, wykorzystanie nowych mechanizmów bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich ochrony oraz nowej polityki inwestycyjnej w warunkach obecnego kryzysu finansowego.
nl Toepassing van de cyclus en meting van de actieradius
pl Realizacja cyklu i pomiar zasięgu
nl Indien de elektrische actieradius van het voertuig groter is dan een volledige cyclus, kan de test van type I op verzoek van de fabrikant in de zuiver elektrische stand worden uitgevoerd, in overleg met de technische dienst
pl Jeżeli zasięg pojazdu przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną jest większy niż odległość przy jednym pełnym cyklu, na wniosek producenta badanie typu I można przeprowadzić w trybie zasilania wyłącznie energią elektryczną, po uzyskaniu zgody służby technicznej
nl Aan het einde is de totale afstand in km, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, de OVC actieradius (Dovc) van het hybride elektrische voertuig
pl Całkowita przejechana odległość w km, zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, stanowi zasięg pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym przy doładowywaniu ze źródeł zewnętrznych
nl en wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft van voertuigen met uitsluitend een hybride elektrische aandrijflijn
pl oraz do pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych jedynie w elektryczny układ napędowy
nl Aan het einde is De, de afstand in km die is afgelegd met uitsluitend de elektrische motor, de elektrische actieradius van het hybride elektrische voertuig
pl Zmierzona wartość De, oznaczająca odległość przejechaną w km przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną, stanowi zasięg przy zasilaniu energią elektryczną pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym
nl Om de elektrische actieradius van een hybride elektrisch voertuig te bepalen
pl W celu określenia zasięgu pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym przy zasilaniu energią elektryczną
nl Zij wil actief werken aan andere strategieën om continu waarde voor de aandeelhouder (shareholder value) te scheppen, in plaats van het concurrentievermogen- dat hierdoor op middellange/lange termijn achteruit kan gaan- te verkopen: terugkopen door de onderneming van eigen aandelen (shares buyback) om de indicator voor de nettorentabiliteit van het eigen kapitaal (ROE) op te blazen; fusies-overnames (M&A), waarbij soms alle bedrijfslogica zoek is; beperking van de actieradius van een onderneming en integratie van taken in de activiteit van het concern ten behoeve van diversifiëring van de investeringsportefeuille, overplaatsingen, vermindering van het personeelsbestand en flexibele arbeidscontracten om de vaste kosten te beperken of om vaste in variabele kosten om te zetten
pl Zmierza ona do aktywnego wywoływania zmian strategii w celu ciągłego tworzenia wartości dla akcjonariuszy (shareholder value) raczej niż do poprawy konkurencyjności w średnim/długim okresie czasu, która może być zagrożona: chodzi tu o takie zmiany jak wykup przez spółkę akcji własnych (buyback) w celu podniesienia wskaźnika rentowności kapitału własnego; fuzje i przejęcia, czasem nie mające nic wspólnego z jakąkolwiek logiką przemysłową; ograniczanie zakresu działalności przedsiębiorstwa i zadań włączanych do działalności całej grupy w celu ułatwienia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego; delokalizacje oraz zmniejszanie zatrudnienia oraz elastyczniejsze warunki umów o pracę w celu ograniczenia kosztów stałych lub przekształcenia kosztów stałych w koszty zmienne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy actieradius.Znalezione w 0,301 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.