wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • zakres   
  • zasięg   
    [lotnictwo]

Przykładowe zdania z "actieradius", pamięć tłumaczeniowa

add example
en wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft van voertuigen met uitsluitend een hybride elektrische aandrijflijnoraz do pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych jedynie w elektryczny układ napędowy
elektrische actieradius van het voertuig volgens de in subaanhangsel ‧ beschreven procedurezasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną zgodnie z procedurą opisaną w subdodatku
Aan het einde is de totale afstand in km, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, de OVC actieradius (Dovc) van het hybride elektrische voertuigCałkowita przejechana odległość w km, zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, stanowi zasięg pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym przy doładowywaniu ze źródeł zewnętrznych
METING VAN DE ELEKTRISCHE ACTIERADIUSPOMIAR ZASIĘGU PRZY ZASILANIU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
actieradius, doeltreffendheid en efficiëntiezasięg, efektywność i wydajność
Toepassing van de cyclus en meting van de actieradiusRealizacja cyklu i pomiar zasięgu
Daarnaast doen zich in de veehouderijsector ten gevolge van de klimaatverandering in de streek ook meer ziekten met dodelijke afloop voor waarvoor de oorzaak in de grotere actieradius van insecten en parasieten moet worden gezochtOprócz zagrożeń tego rodzaju w związku z ocieplaniem się klimatu na naszych szerokościach geograficznych w hodowlach bydła występują również coraz częściej choroby śmiertelne wywoływane przez owady i pasożyty, których obszar występowania jest coraz większy
Anders dan in de zaak waarover de Commissie Beschikking ‧/‧/EG heeft gegeven, is het dus niet voorstelbaar dat een bestuurder de grens oversteekt om tegen een lagere prijs methaan aan te kopen, des te meer omdat de actieradius van een methaanvoertuig lager ligt dan die van een benzinevoertuig (‧ km tegenover ten minste ‧ km) en methaan slechts mag worden getankt tijdens de openingstijden van de servicestationsInaczej niż miało to miejsce w przypadku będącym przedmiotem decyzji ‧/‧/WE, nie można zatem założyć, że kierowcy będą przekraczali granicę po to, by zaopatrywać się w tańszy gaz ziemny; tym bardziej, że zasięg samochodu zasilanego gazem ziemnym jest mniejszy niż w przypadku pojazdu zasilanego benzyną (‧ km w porównaniu z co najmniej ‧ km), a tankowanie gazu możliwe jest tylko w godzinach otwarcia stacji
Tests voor de actieradius van waterstofvoertuigen tonen aan dat ze vandaag de dag al tot ‧ km kunnen rijdenTesty dotyczące zasięgu pojazdu wykazały, że już obecnie pojazdy na wodór mogą przejechać do ‧ km
Elektrische actieradius: ... kmZasięg przy zasilaniu energią elektryczną: ... km
Commissaris De Gucht benadrukt het belang van steun aan de uitbreiding van de actieradius en de mogelijkheden van bedrijven, de inzet van duidelijke preventieve handelsinstrumenten, een succesvolle afronding van de Doha-onderhandelingen, het gebruik van nieuwe faciliteiten voor rechtstreekse buitenlandse investeringen en de bescherming daarvan, alsmede een nieuw investeringsbeleid in het licht van de financiële crisis.Pan komisarz De Gucht podkreśla, jakie znaczenie ma wspieranie rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstw europejskich oraz zapewnienia im większych możliwości, wykorzystanie w wymianie handlowej wyraźnie określonych instrumentów zapobiegawczych, doprowadzenie negocjacji rundy dauhańskiej do pomyślnego końca, wykorzystanie nowych mechanizmów bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich ochrony oraz nowej polityki inwestycyjnej w warunkach obecnego kryzysu finansowego.
Aan het einde is De, de afstand in km die is afgelegd met uitsluitend de elektrische motor, de elektrische actieradius van het hybride elektrische voertuigZmierzona wartość De, oznaczająca odległość przejechaną w km przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną, stanowi zasięg przy zasilaniu energią elektryczną pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym
Indien een gebruiksmonitoring- en controlesysteem deel uitmaakt van het waterstofsysteem, moet het aantal vulcycli voor de onderdelen van het waterstofsysteem door de voertuigfabrikant worden aangegeven en mogen het wel minder dan ‧, maar niet minder dan ‧ cycli zijn, waarbij variaties zijn toegestaan naargelang de verschillende toepassingen op basis van de levensduur in kilometers waarvoor het voertuig is ontworpen, en de actieradius met een volle tankO ile w skład instalacji wodorowej wchodzi system monitorowania i kontroli zużycia, liczbę cykli napełniania dla poszczególnych części wodorowych określa producent pojazdu; może ona wynosić mniej niż ‧ cykli, przy czym nie mniej niż ‧ cykli i może różnić się w zależności od danego zastosowania stosownie do maksymalnego przebiegu przewidzianego dla pojazdu oraz zasięg dla maksymalnej pojemności paliwa
Aan de hand van de hierna beschreven methode kan de elektrische actieradius, uitgedrukt in km, worden gemeten van extern oplaadbare voertuigen met een hybride elektrische aandrijflijn (OVC HEVMetoda badania opisana w niniejszym subdodatku umożliwia pomiar zasięgu (wyrażonego w km) przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy z doładowaniem zewnętrznym (OVC-HEV
Methode voor het meten van de elektrische actieradius en de ovc actieradius van voertuigen met een hybride elektrische aandrijflijnMetoda pomiaru zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy i zasięgu przy doładowywaniu zewnętrznym pojazdów wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy
wat het meten van de kooldioxide-emissie (CO‧) en het brandstofverbruik betreft en/of wat het meten van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft van voertuigen met uitsluitend een verbrandingsmotor of met een hybride elektrische aandrijflijnpomiaru emisji dwutlenku węgla (CO‧) oraz zużycia paliwa i/lub do pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną pojazdów wyposażonych jedynie w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy
Het Comité is ervan overtuigd dat innovatieve toepassing van nieuwe technologie op het gebied van microkrediet, in een netwerksysteem, zal resulteren in een grotere actieradius voor microfinanciering, meer mededinging en minder kosten voor de gebruikersKomitet jest przekonany, że innowacyjne zastosowanie nowych technologii do mikrokredytu pozwoli na zwiększenie, dzięki systemowi sieciowemu, zasięgu działania mikrofinansowania, zwiększenie konkurencji, a także obniżenie kosztów dla użytkowników
Meting van de actieradiusPomiar zasięgu
De constructeurs moeten in ruil voor de overheidssteun en -garanties veel forser investeren in die technologie van de toekomst, in betaalbare batterijen met een grotere actieradius met andere woorden.W zamian za otrzymane pomoc i gwarancje rządowe producenci muszą zdecydowanie więcej zainwestować w tę technologię przyszłości, lub inaczej mówiąc - w tanie akumulatory o większym zasięgu.
Bovenstaand goedkeuringsmerk, aangebracht op een voertuig, geeft aan dat het voertuigtype in kwestie, wat het meten van de CO‧-emissie en het brandstofverbruik of van het elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius betreft, in Nederland (E‧) krachtens Reglement nr. ‧ is goedgekeurd onder goedkeuringsnummerPowyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu uzyskał homologację na terytorium Holandii (E‧) w odniesieniu do pomiaru emisji CO‧ i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu zgodnie z regulaminem nr ‧ oraz otrzymał numer homologacji
Actieradius van materieel met eigen tractieNiezależność wyposażenia z własnym napędem
Cassa di Risparmio della Spezia SpA: een bank die- binnen haar geografische actieradius- voorziet in bank- en financiële diensten aan particulieren en huishoudens, alsook aan kleine en middelgrote ondernemingenw przypadku Cassa di Risparmio della Spezia SpA: bank oferujący, na obszarze objętym zakresem swojej działalności, wszelkie usługi związane z płatnościami, depozytami, kredytami dla klientów indywidualnych i gospodarstw domowych, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw
OVC actieradius volgens de in subaanhangsel ‧ beschreven procedurezasięg w przypadku doładowania ze źródeł zewnętrznych zgodnie z procedurą opisaną w subdodatku
De steun heeft ten doel de oprichting te bevorderen van wettelijk erkende organisaties voor de sector paardenfokkerij, technische ondersteuning te verlenen aan producentengroeperingen of –organisaties en steun te verlenen aan organisaties die voor andere doeleinden zijn opgericht maar hun actieradius uitbreiden tot de sector paardenfokkerij zodat de werking van deze organisaties wordt verbeterd en de afzet van hun producten wordt bevorderd met name wanneer het maatregelen betreft om het aanbod te concentreren of de productkwaliteit te verbeterenCelem pomocy jest wspieranie tworzenia prawnie uznanych jednostek o charakterze stowarzyszeniowym związanych z sektorem hodowli koni, w celu świadczenia wsparcia technicznego dla stowarzyszeń lub grup producentów, a także udzielanie pomocy jednostkom utworzonym w innych celach, które rozszerzą obszar swojej działalności na sektor hodowli koni, dążąc do poprawy swojej działalności i wprowadzania do obrotu swoich produktów, w szczególności poprzez środki sprzyjające koncentracji podaży i podniesieniu jakości produktów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy actieradius.Znalezione w 1,063 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.