Tłumaczenia na język polski:

  • obszar celny WE   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (76)

ACS-EG-conventie
konwencja AKP-WE
ACS-EG-instelling
instytucja AKP-WE
algemene begroting EG
budżet ogólny WE
arrest van het Hof EG
orzecznictwo sądu WE
Associatieraad EG
Rada Stowarzyszeniowa WE
begrotingsdiscipline EG
dyscyplina budżetowa WE
beroep op de EG-bemiddelaar
skarga do Ombudsmana WE
comité EG
komitet WE
Comité van ambassadeurs ACS-EG
komitet ambasadorów AKP-WE
comité van beheer EG
komitet zarządzający WE
eg
brona
EG Raad van Ministers
Rada Ministrów Unii Europejskiej
EG-aanbeveling
zalecenie Komisji (WE)
EG-advies
opinia Komisji (WE)
EG-associatieovereenkomst
umowa o stowarzyszeniu WE
EG-begrotingsreserve
rezerwa budżetowa WE
EG-beleid
polityka Unii Europejskiej
EG-beschikking
decyzja WE
EG-binnengrens
granica wewnętrzna WE
EG-conformiteitsmerk
znak zgodności CE
EG-handelsakkoord
umowa handlowa WE
EG-jurisprudentie
orzecznictwo WE
EG-Middellandse-Zeegebied
region śródziemnomorski WE
EG-milieukeur
znak ekologiczny
EG-nummer
Numer WE
EG-overeenkomst
umowa Wspólnoty Europejskiej
EG-protocol
protokół WE
EG-Raad
Rada Unii Europejskiej
EG-richtlijn
dyrektywa Unii Europejskiej; dyrektywa Komisji (WE)
EG-richtlijn betreffende afvalverwerking
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
EG-richtlijn betreffende biociden
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów
EG-richtlijn betreffende de bescherming van water
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód
EG-samenwerkingsovereenkomst
umowa o współpracy WE
EG-Toetredingsverdrag
traktat o przystąpieniu do WE
EG-Verdrag
Układ Wspólnotowy
EG-verordening
rozporządzenie Unii Europejskiej; rozporządzenie Komisji (WE)
EG-verordening betreffende milieubeheer en
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów
EG-verordening inzake bestaande chemicaliën
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących
EG-voorstel
propozycja WE
externe bevoegdheid van de EG
zewnętrzne kompetencje WE
fondsen EG
fundusz WE
gemengd EG-orgaan
wspólny organ WE
gemengde commissie EG
wspólny komitet WE
huishoudelijke uitgaven EG
wydatki administracyjne WE
institutioneel evenwicht EG
równowaga instytucjonalna WE
institutionele bevoegdheid EG
kompetencje instytucji WE
intergouvernementele conferentie EG
konferencja międzyrządowa WE
intergouvernementele conventie EG
konwencja międzyrządowa WE
interim-overeenkomst EG
umowa tymczasowa WE
interinstitutionele betrekkingen EG
stosunki międzyinstytucjonalne WE
interinstitutionele samenwerking EG
współpraca międzyinstytucjonalna WE
lid van de Rekenkamer EG
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Monetair Comité EG
komitet Walutowy WE
onderzoeksuitgaven EG
wydatki na badania WE
ontwerpbegroting EG
projekt budżetu WE
operationele uitgaven EG
wydatki operacyjne WE
overgangsperiode van de EG
okres przejściowy WE
Paritair Comité ACS-EG
Wspólny Komitet AKP-WE
paritair comité EG
komitet wspólny WE
Paritaire Vergadering ACS-EG
Wspólne Zgromadzenie AKP-WE
permanent comité EG
komitet stały WE
personeelslid EG
pracownik WE
prejudicieel beroep EG
odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
Raad van ministers ACS-EG
Rada Ministrów AKP-WE
raadgevend comité EG
komitet doradczy WE
regelgevend comité EG
komitet regulacyjny WE
technisch comité EG
komitet techniczny WE
uitsluiting van EG-behandeling
wyłączenie spod działania WE
vervoer binnen de EG
transport wewnętrzny WE
voorontwerp EG-begroting
wstępny projekt budżetu WE
wetenschappelijk comité EG
komitet naukowy WE

Przykładowe zdania z "EG-douanegebied", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl vast te stellen dat de Bondsrepubliek Duitsland, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ mei ‧ tot wijziging van de richtlijnen ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de richtlijnen ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ april ‧ tot uitvoering van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel ‧ van het EG-Verdrag stelt een verplicht te gebruiken alomvattend formulier voor de aanmelding van staatssteun vast
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. ‧ Traktatu WE określa kompletny standardowy formularz notyfikacyjny o pomocy państwa
nl het reageren op een verzoek uit hoofde van artikel ‧, lid ‧, van Richtlijn ‧/‧/EG
pl odpowiadanie na wnioski wysłane na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
nl gelet op de artikelen ‧ en ‧ van het EG-Verdrag
pl uwzględniając art. ‧ i ‧ Traktatu WE
nl Gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot de instelling van economischepartnerschapsovereenkomsten, en met name op artikel ‧, lid ‧, van bijlage II
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, w szczególności art. ‧ ust. ‧ załącznika ‧ do tego rozporządzenia
nl Richtlijn ‧/EG wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van onderhavige verordening als volgt gewijzigd
pl Niniejszym, z mocą od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do dyrektywy ‧/WE wprowadza się następujące zmiany
nl De steun voor de sector verwerking en afzet van de landbouwproducten van bijlage I bij het Verdrag wordt verstrekt in het kader van de vrijstellingsregeling van Verordening (EG) nr
pl Pomoc dla sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu jest objęta wyłączeniem zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ januari ‧ betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten en druiven voor tafelgebruik
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe
nl benadrukt dat de hervorming van Richtlijn ‧/‧/EG een einde moet maken aan de diverse lacunes en hiaten erin omdat die het opsporen van belastingontduiking en belastingfraude in de weg staan
pl podkreśla, że reforma dyrektywy ‧/‧/WE powinna zaradzić różnym lukom i brakom tej dyrektywy, które utrudniają wykrycie przypadków unikania podatków i wykrycie oszustw podatkowych
nl Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst EG- Staten van de Stille Oceaan- B‧-‧/‧: Martin Callanan
pl Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Państwa Oceanu Spokojnego- B‧-‧/‧: Martin Callanan
nl In afwijking van artikel ‧, lid ‧, mag de getroffen lidstaat het vervoer toestaan van vogels die hun eigenaar naar inrichtingen buiten het gebied A of B vergezellen, mits de zending uit niet meer dan vijf gekooide vogels bestaat en afkomstig is van bedrijven waar geen pluimvee wordt gehouden, of bestemd is voor plaatsing in quarantaine overeenkomstig Beschikking ‧/‧/EG, en de vogels vergezeld gaan van een veterinair certificaat volgens het model in bijlage II, waaruit blijkt dat voldaan is aan de veterinairrechtelijke voorschriften, zo nodig op grond van een verklaring van de eigenaar overeenkomstig het model in bijlage III
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewożenie ptaków towarzyszących swoim właścicielom do obiektów położonych poza obszarami A lub B, jeśli przesyłka taka składa się z nie więcej niż ‧ ptaków w klatce pochodzących z gospodarstw, w których nie jest hodowany drób, lub jeśli przesyłka taka jest przeznaczona do kwarantanny ustanowionej zgodnie z decyzją ‧/‧/WE i ptakom towarzyszy świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem określonym w załączniku II, potwierdzające spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie zdrowia zwierząt, tam gdzie jest to wymagane, w oparciu o deklarację właściciela odpowiadającą wzorowi określonemu w załączniku III
nl Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juni ‧ betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i w żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
nl Artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ wordt vervangen door
pl W art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ust. ‧ otrzymuje brzmienie
nl De partijen komen overeen dat internationale instrumenten en normen op douane- en handelsgebied, met inbegrip van de materiële elementen van de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures van Kyoto van ‧ mei ‧, herzien te Brussel op ‧ juni ‧ (herziene Overeenkomst van Kyoto), het Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade van de WDO, het gegevensmodel van de WDO en het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (GS) het uitgangspunt voor hun respectieve wet- en regelgeving en procedures op handels- en douanegebied zijn
pl Strony uzgadniają, że ich odpowiednie przepisy oraz procedury handlowe i celne opierają się na międzynarodowych instrumentach i normach w dziedzinie ceł i handlu, włącznie z istotnymi elementami Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego sporządzonej w Kioto dnia ‧ maja ‧ r. i zmienionej w Brukseli dnia ‧ czerwca ‧ r. (zmieniona Konwencja z Kioto), z ramami standardów dla zabezpieczenia i uproszczenia handlu globalnego WCO, zbiorem danych WCO oraz międzynarodową konwencją w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (ZH
nl De recherche wordt met ingang van ‧ maart ‧ facultatief, zoals bepaald in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad
pl System poszukiwań jest fakultatywny od dnia ‧ marca ‧ r., jak zostało to określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
nl houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie
pl nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji ‧/‧/WE
nl Bericht betreffende preferentiële overeenkomsten die voorzien in een diagonale cumulatie van de oorsprong tussen de EG, de Westelijke Balkanlanden en Turkije
pl Zawiadomienie dotyczące umów preferencyjnych przewidujących diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, krajami Bałkanów Zachodnich i Turcją
nl Gelet op Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren, en met name op artikel
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. wprowadzającą minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży, w szczególności jej art
nl Taak die voortvloeit uit de institutionele prerogatieven van de Commissie, zoals bepaald in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ juni ‧ houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
pl Zadania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), zmienionego rozporządzeniem (WE, Euratom) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
nl gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, tweede alinea juncto artikel ‧, lid ‧, artikel ‧, artikel ‧, lid ‧, artikel ‧, lid ‧ en lid ‧, artikel ‧ en artikel ‧, lid ‧, eerste alinea, eerste en tweede zin van het EG-Verdrag (C
pl uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. ‧ ust. ‧, akapit drugi, w związku z art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust ‧, art. ‧ ust. ‧i ‧, art. ‧ i art. ‧ ust. ‧, akapit pierwszy, zdanie pierwsze i drugie, Traktatu WE (C
nl Volgens artikel ‧ van de bijlage bij Aanbeveling ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ mei ‧ betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO-aanbeveling) behoren ondernemingen tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen indien zij minder dan ‧ werknemers hebben en een jaaromzet van maximaal ‧ miljoen EUR en/of een balanstotaal van ten hoogste ‧ miljoen EUR per jaar hebben
pl Zgodnie z art. ‧ Załącznika do zalecenia Komisji nr ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zalecenie w sprawie MŚP) małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż ‧ osób, o obrocie rocznym wynoszącym maksymalnie ‧ mln EUR i/lub o rocznej sumie bilansowej w wysokości maksymalnie ‧ mln EUR
nl met het oog op de aanneming van Richtlijn ‧/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van ... tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. .../‧ inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen
pl w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr .../‧ w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ december ‧ tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym
nl Onverminderd het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedraagt de geldigheidsduur van de certificaten van het A‧-stelsel twee maanden
pl Bez uszczerbku dla stosowania postanowień art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pozwolenia rodzaju A ‧ zachowują ważność przez dwa miesiące
nl Vóór die datum stelt de Commissie een verslag op over de ervaring die met de toepassing van deze alinea en van artikel ‧, lid ‧, van Richtlijn ‧/EG is opgedaan, en beraadt zij zich op de noodzaak van verlenging van deze regeling
pl Przed tą datą Komisja sporządzi sprawozdanie na bazie zdobytych doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego akapitu oraz art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE i rozpatrzy konieczność utrzymania tych przepisów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172488 zdań frazy EG-douanegebied.Znalezione w 18,24 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.