Tłumaczenia na język polski:

  • obszar celny WE   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (76)

ACS-EG-conventie
konwencja AKP-WE
ACS-EG-instelling
instytucja AKP-WE
algemene begroting EG
budżet ogólny WE
arrest van het Hof EG
orzecznictwo sądu WE
Associatieraad EG
Rada Stowarzyszeniowa WE
begrotingsdiscipline EG
dyscyplina budżetowa WE
beroep op de EG-bemiddelaar
skarga do Ombudsmana WE
comité EG
komitet WE
Comité van ambassadeurs ACS-EG
komitet ambasadorów AKP-WE
comité van beheer EG
komitet zarządzający WE
eg
brona
EG Raad van Ministers
Rada Ministrów Unii Europejskiej
EG-aanbeveling
zalecenie Komisji (WE)
EG-advies
opinia Komisji (WE)
EG-associatieovereenkomst
umowa o stowarzyszeniu WE
EG-begrotingsreserve
rezerwa budżetowa WE
EG-beleid
polityka Unii Europejskiej
EG-beschikking
decyzja WE
EG-binnengrens
granica wewnętrzna WE
EG-conformiteitsmerk
znak zgodności CE
EG-handelsakkoord
umowa handlowa WE
EG-jurisprudentie
orzecznictwo WE
EG-Middellandse-Zeegebied
region śródziemnomorski WE
EG-milieukeur
znak ekologiczny
EG-nummer
Numer WE
EG-overeenkomst
umowa Wspólnoty Europejskiej
EG-protocol
protokół WE
EG-Raad
Rada Unii Europejskiej
EG-richtlijn
dyrektywa Unii Europejskiej; dyrektywa Komisji (WE)
EG-richtlijn betreffende afvalverwerking
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
EG-richtlijn betreffende biociden
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów
EG-richtlijn betreffende de bescherming van water
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód
EG-samenwerkingsovereenkomst
umowa o współpracy WE
EG-Toetredingsverdrag
traktat o przystąpieniu do WE
EG-Verdrag
Układ Wspólnotowy
EG-verordening
rozporządzenie Unii Europejskiej; rozporządzenie Komisji (WE)
EG-verordening betreffende milieubeheer en
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów
EG-verordening inzake bestaande chemicaliën
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących
EG-voorstel
propozycja WE
externe bevoegdheid van de EG
zewnętrzne kompetencje WE
fondsen EG
fundusz WE
gemengd EG-orgaan
wspólny organ WE
gemengde commissie EG
wspólny komitet WE
huishoudelijke uitgaven EG
wydatki administracyjne WE
institutioneel evenwicht EG
równowaga instytucjonalna WE
institutionele bevoegdheid EG
kompetencje instytucji WE
intergouvernementele conferentie EG
konferencja międzyrządowa WE
intergouvernementele conventie EG
konwencja międzyrządowa WE
interim-overeenkomst EG
umowa tymczasowa WE
interinstitutionele betrekkingen EG
stosunki międzyinstytucjonalne WE
interinstitutionele samenwerking EG
współpraca międzyinstytucjonalna WE
lid van de Rekenkamer EG
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Monetair Comité EG
komitet Walutowy WE
onderzoeksuitgaven EG
wydatki na badania WE
ontwerpbegroting EG
projekt budżetu WE
operationele uitgaven EG
wydatki operacyjne WE
overgangsperiode van de EG
okres przejściowy WE
Paritair Comité ACS-EG
Wspólny Komitet AKP-WE
paritair comité EG
komitet wspólny WE
Paritaire Vergadering ACS-EG
Wspólne Zgromadzenie AKP-WE
permanent comité EG
komitet stały WE
personeelslid EG
pracownik WE
prejudicieel beroep EG
odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
Raad van ministers ACS-EG
Rada Ministrów AKP-WE
raadgevend comité EG
komitet doradczy WE
regelgevend comité EG
komitet regulacyjny WE
technisch comité EG
komitet techniczny WE
uitsluiting van EG-behandeling
wyłączenie spod działania WE
vervoer binnen de EG
transport wewnętrzny WE
voorontwerp EG-begroting
wstępny projekt budżetu WE
wetenschappelijk comité EG
komitet naukowy WE

Przykładowe zdania z "EG-douanegebied", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl De maatregelen en de financiële steun in het kader van het Ignalina-programma worden goedgekeurd overeenkomstig artikel ‧ van Besluit ‧/‧/EG
pl Środki i pomoc finansowa w ramach programu Ignalina są zatwierdzane zgodnie z art. ‧ decyzji ‧/‧/WE
nl Zuid-Afrika (Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ januari ‧ betreffende een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika inzake de handel in wijn, en Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ januari ‧ inzake de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika inzake de handel in gedestilleerde dranken
pl Republika Południowej Afryki (‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu winem i ‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu wyrobami spirytusowymi
nl ii) voldoen, voor zover van toepassing, aan de algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren die zijn vastgesteld in artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad
pl ii) gdzie stosowne, spełniają ogólne wymagania dotyczące transportu zwierząt wymienione w art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
nl Onverminderd sectie IX, hoofdstuk II, van bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ geldt het in lid ‧ vastgestelde verbod niet voor voor menselijke consumptie bestemde zuivelproducten
pl Bez uszczerbku dla rozdziału ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zakazy przewidziane w ust. ‧ nie mają zastosowania do przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które
nl ten minste één kennisgeving door de Commissie is aanvaard overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧; of
pl co najmniej jedna notyfikacja została przyjęta przez Komisję zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧; albo
nl Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit ‧/‧/EG van de Raad betreffende de uitvoering van een programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus- Ontwikkeling, distributie en promotie ‧-‧), dat door de Raad op ‧ december ‧ is vastgesteld en is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L ‧ van ‧ januari ‧, blz
pl Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., str
nl *** I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. ‧/‧/EG tot vaststelling van het programma Cultuur (‧-‧) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- Commissie CULT
pl ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr ‧/‧/WE ustanawiającą Program Kultura (‧-‧) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- komisja CULT
nl Beschikking tot machtiging van sommige lidstaten om, wat de handel in pootaardappelen betreft, voor hun gehele grondgebied of een gedeelte daarvan ten aanzien van bepaalde ziekten strengere maatregelen toe te passen dan op grond van de bijlagen I en ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad is vereist
pl upoważniające, w zakresie obrotu sadzeniakami ziemniaka na całym lub części terytorium niektórych państw członkowskich, do podjęcia bardziej rygorystycznych środków przeciwko niektórym chorobom niż przewidziane w załącznikach I i ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/WE
nl Toepassing van de regels en criteria welke zijn aangehaald in Verordening (EG) nr. ‧/‧ op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening
pl Z zastosowania reguł i kryteriów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ do informacji posiadanych przez Komisję wynika, iż obecnie stosowane stawki refundacji wywozowych powinny zostać zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia
nl De formaliteiten betreffende de invoer van de in artikel ‧ bedoelde goederen zijn dezelfde als die welke zijn bepaald in de geldende communautaire douanebepalingen betreffende de invoer van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap
pl Formalności dotyczące importu towarów, o których mowa w art. ‧, są takie same jak formalności przewidziane we wspólnotowych przepisach celnych obowiązujących przy imporcie towarów na obszar celny Wspólnoty
nl Beschikking ‧/‧/EG moet derhalve worden gewijzigd
pl Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję ‧/‧/WE
nl Onverminderd het bepaalde in artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG wordt de in dit rapport verstrekte informatie niet als vertrouwelijk beschouwd
pl Nie naruszając przepisów art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, informacji zawartych w sprawozdaniu nie uznaje się za poufne
nl Rectificatie van Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ november ‧ betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG van de Raad en van Richtlijnen ‧/‧/EG en ‧/‧/EG (PB L ‧ van
pl Sprostowanie do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, a także dyrektywy ‧/‧/WE i ‧/‧/WE (Dz.U. L ‧ z
nl Gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ september ‧ houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen, en met name op artikel
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż, w szczególności jego art
nl Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. ‧/‧ kan vallen
pl Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr
nl Bekendmaking van een wijzigingsverzoek overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
pl Publikacja zmiany wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
nl Overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ ontvangt de producent een vergoeding tot ‧ EEK
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ producent otrzymuje rekompensatę w wysokości do ‧ EEK
nl Bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ heeft de Raad een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van ammoniumnitraat uit Rusland
pl Rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji
nl Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. ‧/‧ kan vallen
pl Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr
nl De klacht werd op ‧ mei ‧ ingediend door het Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union (de klager) namens producenten die goed zijn voor een groot deel, in dit geval meer dan ‧ %, van de productie van bedoelde naadloze buizen en pijpen in de EG
pl Skarga została złożona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej (Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większość, w tym przypadku ponad ‧ %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali
nl Mededeling van de Commissie betreffende de tenuitvoerlegging van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging
pl Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
nl Op ‧ maart ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin is medegedeeld dat de onderneming Carrefour (Frankrijk) in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Hyparlo (Frankrijk) door de aankoop van aandelen
pl W dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Carrefour (Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Hyparlo (Francja) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
nl verzoekt de Commissie bij wijze van herzien voorstel een gecodificeerde versie in te dienen van Verordening (EG) nr. ‧/‧ met daarin opgenomen de hierin vervatte amendementen
pl wzywa Komisję do wydania jednolitego tekstu rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ włączającego zawarte w niniejszym akcie poprawki w drodze zmienionego wniosku
nl Rekening houdend met de argumenten die de Italiaanse autoriteiten in de antwoorden op de inleidingen van de procedure hebben aangevoerd, moet in de eerste plaats worden onderzocht of het heffingsstelsel steunelementen in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag bevat
pl Uwzględniając argumenty przedstawione przez władze włoskie w odpowiedziach na wszczęcie postępowania, należy przede wszystkim zbadać, czy program pomocy zawiera elementy pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ traktatu WE
nl D ‧: Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ januari ‧ betreffende de kennisgeving, ingevolge artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag, door de Republiek Oostenrijk van de nationale bepalingen inzake het maximaal toelaatbare cadmiumgehalte van meststoffen (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
pl D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii na podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172488 zdań frazy EG-douanegebied.Znalezione w 25,802 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.