Tłumaczenia na język polski:

  • obszar celny WE   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (76)

ACS-EG-conventiekonwencja AKP-WE
ACS-EG-instellinginstytucja AKP-WE
algemene begroting EGbudżet ogólny WE
arrest van het Hof EGorzecznictwo sądu WE
Associatieraad EGRada Stowarzyszeniowa WE
begrotingsdiscipline EGdyscyplina budżetowa WE
beroep op de EG-bemiddelaarskarga do Ombudsmana WE
beschikking van de EGdecyzja KE
comité EGkomitet WE
Comité van ambassadeurs ACS-EGkomitet ambasadorów AKP-WE
comité van beheer EGkomitet zarządzający WE
Comité voor de werkgelegenheid (EG)Komitet Zatrudnienia WE
egbrona
EG Raad van MinistersRada Ministrów Unii Europejskiej
EG-aanbevelingzalecenie Komisji (WE)
EG-adviesopinia Komisji (WE)
EG-associatieovereenkomstumowa o stowarzyszeniu WE
EG-begrotingsreserverezerwa budżetowa WE
EG-beleidpolityka Unii Europejskiej
EG-beschikkingdecyzja WE
EG-binnengrensgranica wewnętrzna WE
EG-conformiteitsmerkznak zgodności CE
EG-handelsakkoordumowa handlowa WE
EG-jurisprudentieorzecznictwo WE
EG-Middellandse-Zeegebiedregion śródziemnomorski WE
EG-milieukeurznak ekologiczny
EG-nummerNumer WE
EG-overeenkomstumowa Wspólnoty Europejskiej
EG-protocolprotokół WE
EG-RaadRada Unii Europejskiej
EG-richtlijndyrektywa Unii Europejskiej; dyrektywa Komisji (WE)
EG-richtlijn betreffende afvalverwerkingdyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
EG-richtlijn betreffende biocidendyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów
EG-richtlijn betreffende de bescherming van waterdyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód
EG-samenwerkingsovereenkomstumowa o współpracy WE
EG-Toetredingsverdragtraktat o przystąpieniu do WE
EG-VerdragUkład Wspólnotowy
EG-vergelijkend onderzoekkonkurs WE
EG-verordeningrozporządzenie Unii Europejskiej; rozporządzenie Komisji (WE)
EG-verordening betreffende milieubeheer enprzepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów
EG-verordening inzake bestaande chemicaliënprzepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących
EG-voorstelpropozycja WE
externe bevoegdheid van de EGzewnętrzne kompetencje WE
fondsen EGfundusz WE
gemengd EG-orgaanwspólny organ WE
gemengde commissie EGwspólny komitet WE
herziening van het EG-Verdragrewizja traktatu WE
huishoudelijke uitgaven EGwydatki administracyjne WE
institutioneel evenwicht EGrównowaga instytucjonalna WE
institutionele bevoegdheid EGkompetencje instytucji WE
intergouvernementele conferentie EGkonferencja międzyrządowa WE
intergouvernementele conventie EGkonwencja międzyrządowa WE
interim-overeenkomst EGumowa tymczasowa WE
interinstitutionele betrekkingen EGstosunki międzyinstytucjonalne WE
interinstitutionele samenwerking EGwspółpraca międzyinstytucjonalna WE
lid van de Rekenkamer EGczłonek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Monetair Comité EGkomitet Walutowy WE
onderhandelingen betreffende een EG-overeenkomstnegocjowanie umowy WE
onderzoeksuitgaven EGwydatki na badania WE
ontwerpbegroting EGprojekt budżetu WE
operationele uitgaven EGwydatki operacyjne WE
overgangsperiode van de EGokres przejściowy WE
Paritair Comité ACS-EGWspólny Komitet AKP-WE
paritair comité EGkomitet wspólny WE
Paritaire Vergadering ACS-EGWspólne Zgromadzenie AKP-WE
permanent comité EGkomitet stały WE
personeelslid EGpracownik WE
prejudicieel beroep EGodesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
Raad van ministers ACS-EGRada Ministrów AKP-WE
raadgevend comité EGkomitet doradczy WE
regelgevend comité EGkomitet regulacyjny WE
technisch comité EGkomitet techniczny WE
uitsluiting van EG-behandelingwyłączenie spod działania WE
vervoer binnen de EGtransport wewnętrzny WE
voorontwerp EG-begrotingwstępny projekt budżetu WE
wetenschappelijk comité EGkomitet naukowy WE

Przykładowe zdania z "EG-douanegebied", pamięć tłumaczeniowa

add example
vast te stellen dat de Bondsrepubliek Duitsland, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ mei ‧ tot wijziging van de richtlijnen ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de richtlijnen ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomenstwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ april ‧ tot uitvoering van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel ‧ van het EG-Verdrag stelt een verplicht te gebruiken alomvattend formulier voor de aanmelding van staatssteun vastRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. ‧ Traktatu WE określa kompletny standardowy formularz notyfikacyjny o pomocy państwa
het reageren op een verzoek uit hoofde van artikel ‧, lid ‧, van Richtlijn ‧/‧/EGodpowiadanie na wnioski wysłane na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
gelet op de artikelen ‧ en ‧ van het EG-Verdraguwzględniając art. ‧ i ‧ Traktatu WE
Gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot de instelling van economischepartnerschapsovereenkomsten, en met name op artikel ‧, lid ‧, van bijlage IIuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, w szczególności art. ‧ ust. ‧ załącznika ‧ do tego rozporządzenia
Richtlijn ‧/EG wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van onderhavige verordening als volgt gewijzigdNiniejszym, z mocą od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do dyrektywy ‧/WE wprowadza się następujące zmiany
De steun voor de sector verwerking en afzet van de landbouwproducten van bijlage I bij het Verdrag wordt verstrekt in het kader van de vrijstellingsregeling van Verordening (EG) nrPomoc dla sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu jest objęta wyłączeniem zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ januari ‧ betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten en druiven voor tafelgebruikRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe
benadrukt dat de hervorming van Richtlijn ‧/‧/EG een einde moet maken aan de diverse lacunes en hiaten erin omdat die het opsporen van belastingontduiking en belastingfraude in de weg staanpodkreśla, że reforma dyrektywy ‧/‧/WE powinna zaradzić różnym lukom i brakom tej dyrektywy, które utrudniają wykrycie przypadków unikania podatków i wykrycie oszustw podatkowych
Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst EG- Staten van de Stille Oceaan- B‧-‧/‧: Martin CallananWstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Państwa Oceanu Spokojnego- B‧-‧/‧: Martin Callanan
In afwijking van artikel ‧, lid ‧, mag de getroffen lidstaat het vervoer toestaan van vogels die hun eigenaar naar inrichtingen buiten het gebied A of B vergezellen, mits de zending uit niet meer dan vijf gekooide vogels bestaat en afkomstig is van bedrijven waar geen pluimvee wordt gehouden, of bestemd is voor plaatsing in quarantaine overeenkomstig Beschikking ‧/‧/EG, en de vogels vergezeld gaan van een veterinair certificaat volgens het model in bijlage II, waaruit blijkt dat voldaan is aan de veterinairrechtelijke voorschriften, zo nodig op grond van een verklaring van de eigenaar overeenkomstig het model in bijlage IIIW drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewożenie ptaków towarzyszących swoim właścicielom do obiektów położonych poza obszarami A lub B, jeśli przesyłka taka składa się z nie więcej niż ‧ ptaków w klatce pochodzących z gospodarstw, w których nie jest hodowany drób, lub jeśli przesyłka taka jest przeznaczona do kwarantanny ustanowionej zgodnie z decyzją ‧/‧/WE i ptakom towarzyszy świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem określonym w załączniku II, potwierdzające spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie zdrowia zwierząt, tam gdzie jest to wymagane, w oparciu o deklarację właściciela odpowiadającą wzorowi określonemu w załączniku III
Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juni ‧ betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blzDyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i w żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
Artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ wordt vervangen doorW art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ust. ‧ otrzymuje brzmienie
De partijen komen overeen dat internationale instrumenten en normen op douane- en handelsgebied, met inbegrip van de materiële elementen van de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures van Kyoto van ‧ mei ‧, herzien te Brussel op ‧ juni ‧ (herziene Overeenkomst van Kyoto), het Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade van de WDO, het gegevensmodel van de WDO en het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (GS) het uitgangspunt voor hun respectieve wet- en regelgeving en procedures op handels- en douanegebied zijnStrony uzgadniają, że ich odpowiednie przepisy oraz procedury handlowe i celne opierają się na międzynarodowych instrumentach i normach w dziedzinie ceł i handlu, włącznie z istotnymi elementami Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego sporządzonej w Kioto dnia ‧ maja ‧ r. i zmienionej w Brukseli dnia ‧ czerwca ‧ r. (zmieniona Konwencja z Kioto), z ramami standardów dla zabezpieczenia i uproszczenia handlu globalnego WCO, zbiorem danych WCO oraz międzynarodową konwencją w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (ZH
De recherche wordt met ingang van ‧ maart ‧ facultatief, zoals bepaald in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de RaadSystem poszukiwań jest fakultatywny od dnia ‧ marca ‧ r., jak zostało to określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking ‧/‧/EG van de Commissienakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji ‧/‧/WE
Bericht betreffende preferentiële overeenkomsten die voorzien in een diagonale cumulatie van de oorsprong tussen de EG, de Westelijke Balkanlanden en TurkijeZawiadomienie dotyczące umów preferencyjnych przewidujących diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, krajami Bałkanów Zachodnich i Turcją
Gelet op Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren, en met name op artikeluwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. wprowadzającą minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży, w szczególności jej art
Taak die voortvloeit uit de institutionele prerogatieven van de Commissie, zoals bepaald in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ juni ‧ houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blzZadania wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), zmienionego rozporządzeniem (WE, Euratom) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, tweede alinea juncto artikel ‧, lid ‧, artikel ‧, artikel ‧, lid ‧, artikel ‧, lid ‧ en lid ‧, artikel ‧ en artikel ‧, lid ‧, eerste alinea, eerste en tweede zin van het EG-Verdrag (Cuwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. ‧ ust. ‧, akapit drugi, w związku z art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust ‧, art. ‧ ust. ‧i ‧, art. ‧ i art. ‧ ust. ‧, akapit pierwszy, zdanie pierwsze i drugie, Traktatu WE (C
Volgens artikel ‧ van de bijlage bij Aanbeveling ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ mei ‧ betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO-aanbeveling) behoren ondernemingen tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen indien zij minder dan ‧ werknemers hebben en een jaaromzet van maximaal ‧ miljoen EUR en/of een balanstotaal van ten hoogste ‧ miljoen EUR per jaar hebbenZgodnie z art. ‧ Załącznika do zalecenia Komisji nr ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zalecenie w sprawie MŚP) małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż ‧ osób, o obrocie rocznym wynoszącym maksymalnie ‧ mln EUR i/lub o rocznej sumie bilansowej w wysokości maksymalnie ‧ mln EUR
met het oog op de aanneming van Richtlijn ‧/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van ... tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. .../‧ inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffenw celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr .../‧ w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów
Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ december ‧ tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vormRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym
Onverminderd het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ bedraagt de geldigheidsduur van de certificaten van het A‧-stelsel twee maandenBez uszczerbku dla stosowania postanowień art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pozwolenia rodzaju A ‧ zachowują ważność przez dwa miesiące
Vóór die datum stelt de Commissie een verslag op over de ervaring die met de toepassing van deze alinea en van artikel ‧, lid ‧, van Richtlijn ‧/EG is opgedaan, en beraadt zij zich op de noodzaak van verlenging van deze regelingPrzed tą datą Komisja sporządzi sprawozdanie na bazie zdobytych doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego akapitu oraz art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE i rozpatrzy konieczność utrzymania tych przepisów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172488 zdań frazy EG-douanegebied.Znalezione w 35,301 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.