Tłumaczenia na język polski:

  • obszar celny WE   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (76)

ACS-EG-conventiekonwencja AKP-WE
ACS-EG-instellinginstytucja AKP-WE
algemene begroting EGbudżet ogólny WE
arrest van het Hof EGorzecznictwo sądu WE
Associatieraad EGRada Stowarzyszeniowa WE
begrotingsdiscipline EGdyscyplina budżetowa WE
beroep op de EG-bemiddelaarskarga do Ombudsmana WE
beschikking van de EGdecyzja KE
comité EGkomitet WE
Comité van ambassadeurs ACS-EGkomitet ambasadorów AKP-WE
comité van beheer EGkomitet zarządzający WE
Comité voor de werkgelegenheid (EG)Komitet Zatrudnienia WE
egbrona
EG Raad van MinistersRada Ministrów Unii Europejskiej
EG-aanbevelingzalecenie Komisji (WE)
EG-adviesopinia Komisji (WE)
EG-associatieovereenkomstumowa o stowarzyszeniu WE
EG-begrotingsreserverezerwa budżetowa WE
EG-beleidpolityka Unii Europejskiej
EG-beschikkingdecyzja WE
EG-binnengrensgranica wewnętrzna WE
EG-conformiteitsmerkznak zgodności CE
EG-handelsakkoordumowa handlowa WE
EG-jurisprudentieorzecznictwo WE
EG-Middellandse-Zeegebiedregion śródziemnomorski WE
EG-milieukeurznak ekologiczny
EG-nummerNumer WE
EG-overeenkomstumowa Wspólnoty Europejskiej
EG-protocolprotokół WE
EG-RaadRada Unii Europejskiej
EG-richtlijndyrektywa Unii Europejskiej; dyrektywa Komisji (WE)
EG-richtlijn betreffende afvalverwerkingdyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
EG-richtlijn betreffende biocidendyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów
EG-richtlijn betreffende de bescherming van waterdyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód
EG-samenwerkingsovereenkomstumowa o współpracy WE
EG-Toetredingsverdragtraktat o przystąpieniu do WE
EG-VerdragUkład Wspólnotowy
EG-vergelijkend onderzoekkonkurs WE
EG-verordeningrozporządzenie Unii Europejskiej; rozporządzenie Komisji (WE)
EG-verordening betreffende milieubeheer enprzepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów
EG-verordening inzake bestaande chemicaliënprzepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących
EG-voorstelpropozycja WE
externe bevoegdheid van de EGzewnętrzne kompetencje WE
fondsen EGfundusz WE
gemengd EG-orgaanwspólny organ WE
gemengde commissie EGwspólny komitet WE
herziening van het EG-Verdragrewizja traktatu WE
huishoudelijke uitgaven EGwydatki administracyjne WE
institutioneel evenwicht EGrównowaga instytucjonalna WE
institutionele bevoegdheid EGkompetencje instytucji WE
intergouvernementele conferentie EGkonferencja międzyrządowa WE
intergouvernementele conventie EGkonwencja międzyrządowa WE
interim-overeenkomst EGumowa tymczasowa WE
interinstitutionele betrekkingen EGstosunki międzyinstytucjonalne WE
interinstitutionele samenwerking EGwspółpraca międzyinstytucjonalna WE
lid van de Rekenkamer EGczłonek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Monetair Comité EGkomitet Walutowy WE
onderhandelingen betreffende een EG-overeenkomstnegocjowanie umowy WE
onderzoeksuitgaven EGwydatki na badania WE
ontwerpbegroting EGprojekt budżetu WE
operationele uitgaven EGwydatki operacyjne WE
overgangsperiode van de EGokres przejściowy WE
Paritair Comité ACS-EGWspólny Komitet AKP-WE
paritair comité EGkomitet wspólny WE
Paritaire Vergadering ACS-EGWspólne Zgromadzenie AKP-WE
permanent comité EGkomitet stały WE
personeelslid EGpracownik WE
prejudicieel beroep EGodesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
Raad van ministers ACS-EGRada Ministrów AKP-WE
raadgevend comité EGkomitet doradczy WE
regelgevend comité EGkomitet regulacyjny WE
technisch comité EGkomitet techniczny WE
uitsluiting van EG-behandelingwyłączenie spod działania WE
vervoer binnen de EGtransport wewnętrzny WE
voorontwerp EG-begrotingwstępny projekt budżetu WE
wetenschappelijk comité EGkomitet naukowy WE

Przykładowe zdania z "EG-douanegebied", pamięć tłumaczeniowa

add example
De maatregelen en de financiële steun in het kader van het Ignalina-programma worden goedgekeurd overeenkomstig artikel ‧ van Besluit ‧/‧/EGŚrodki i pomoc finansowa w ramach programu Ignalina są zatwierdzane zgodnie z art. ‧ decyzji ‧/‧/WE
Zuid-Afrika (Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ januari ‧ betreffende een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika inzake de handel in wijn, en Besluit ‧/‧/EG van de Raad van ‧ januari ‧ inzake de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika inzake de handel in gedestilleerde drankenRepublika Południowej Afryki (‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu winem i ‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu wyrobami spirytusowymi
ii) voldoen, voor zover van toepassing, aan de algemene voorwaarden voor het vervoer van dieren die zijn vastgesteld in artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raadii) gdzie stosowne, spełniają ogólne wymagania dotyczące transportu zwierząt wymienione w art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
Onverminderd sectie IX, hoofdstuk II, van bijlage ‧ bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ geldt het in lid ‧ vastgestelde verbod niet voor voor menselijke consumptie bestemde zuivelproductenBez uszczerbku dla rozdziału ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zakazy przewidziane w ust. ‧ nie mają zastosowania do przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które
ten minste één kennisgeving door de Commissie is aanvaard overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧; ofco najmniej jedna notyfikacja została przyjęta przez Komisję zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧; albo
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit ‧/‧/EG van de Raad betreffende de uitvoering van een programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus- Ontwikkeling, distributie en promotie ‧-‧), dat door de Raad op ‧ december ‧ is vastgesteld en is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L ‧ van ‧ januari ‧, blzNiniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., str
*** I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. ‧/‧/EG tot vaststelling van het programma Cultuur (‧-‧) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- Commissie CULT***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr ‧/‧/WE ustanawiającą Program Kultura (‧-‧) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- komisja CULT
Beschikking tot machtiging van sommige lidstaten om, wat de handel in pootaardappelen betreft, voor hun gehele grondgebied of een gedeelte daarvan ten aanzien van bepaalde ziekten strengere maatregelen toe te passen dan op grond van de bijlagen I en ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad is vereistupoważniające, w zakresie obrotu sadzeniakami ziemniaka na całym lub części terytorium niektórych państw członkowskich, do podjęcia bardziej rygorystycznych środków przeciwko niektórym chorobom niż przewidziane w załącznikach I i ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/WE
Toepassing van de regels en criteria welke zijn aangehaald in Verordening (EG) nr. ‧/‧ op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordeningZ zastosowania reguł i kryteriów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ do informacji posiadanych przez Komisję wynika, iż obecnie stosowane stawki refundacji wywozowych powinny zostać zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia
De formaliteiten betreffende de invoer van de in artikel ‧ bedoelde goederen zijn dezelfde als die welke zijn bepaald in de geldende communautaire douanebepalingen betreffende de invoer van goederen in het douanegebied van de GemeenschapFormalności dotyczące importu towarów, o których mowa w art. ‧, są takie same jak formalności przewidziane we wspólnotowych przepisach celnych obowiązujących przy imporcie towarów na obszar celny Wspólnoty
Beschikking ‧/‧/EG moet derhalve worden gewijzigdNależy zatem odpowiednio zmienić decyzję ‧/‧/WE
Onverminderd het bepaalde in artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG wordt de in dit rapport verstrekte informatie niet als vertrouwelijk beschouwdNie naruszając przepisów art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, informacji zawartych w sprawozdaniu nie uznaje się za poufne
Rectificatie van Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ november ‧ betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG van de Raad en van Richtlijnen ‧/‧/EG en ‧/‧/EG (PB L ‧ vanSprostowanie do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, a także dyrektywy ‧/‧/WE i ‧/‧/WE (Dz.U. L ‧ z
Gelet op Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ september ‧ houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen, en met name op artikeluwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż, w szczególności jego art
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. ‧/‧ kan vallenPo wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr
Bekendmaking van een wijzigingsverzoek overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelenPublikacja zmiany wniosku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
Overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ ontvangt de producent een vergoeding tot ‧ EEKZgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ producent otrzymuje rekompensatę w wysokości do ‧ EEK
Bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ heeft de Raad een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van ammoniumnitraat uit RuslandRozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. ‧/‧ kan vallenPo wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr
De klacht werd op ‧ mei ‧ ingediend door het Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union (de klager) namens producenten die goed zijn voor een groot deel, in dit geval meer dan ‧ %, van de productie van bedoelde naadloze buizen en pijpen in de EGSkarga została złożona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej (Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większość, w tym przypadku ponad ‧ %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali
Mededeling van de Commissie betreffende de tenuitvoerlegging van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiligingKomunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
Op ‧ maart ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin is medegedeeld dat de onderneming Carrefour (Frankrijk) in de zin van artikel ‧, lid ‧, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Hyparlo (Frankrijk) door de aankoop van aandelenW dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Carrefour (Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Hyparlo (Francja) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
verzoekt de Commissie bij wijze van herzien voorstel een gecodificeerde versie in te dienen van Verordening (EG) nr. ‧/‧ met daarin opgenomen de hierin vervatte amendementenwzywa Komisję do wydania jednolitego tekstu rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ włączającego zawarte w niniejszym akcie poprawki w drodze zmienionego wniosku
Rekening houdend met de argumenten die de Italiaanse autoriteiten in de antwoorden op de inleidingen van de procedure hebben aangevoerd, moet in de eerste plaats worden onderzocht of het heffingsstelsel steunelementen in de zin van artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag bevatUwzględniając argumenty przedstawione przez władze włoskie w odpowiedziach na wszczęcie postępowania, należy przede wszystkim zbadać, czy program pomocy zawiera elementy pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ traktatu WE
D ‧: Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ januari ‧ betreffende de kennisgeving, ingevolge artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag, door de Republiek Oostenrijk van de nationale bepalingen inzake het maximaal toelaatbare cadmiumgehalte van meststoffen (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blzD ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii na podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172488 zdań frazy EG-douanegebied.Znalezione w 12,919 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.