Tłumaczenia na język polski:

  • obszar celny WE   

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (76)

ACS-EG-conventie
konwencja AKP-WE
ACS-EG-instelling
instytucja AKP-WE
algemene begroting EG
budżet ogólny WE
arrest van het Hof EG
orzecznictwo sądu WE
Associatieraad EG
Rada Stowarzyszeniowa WE
begrotingsdiscipline EG
dyscyplina budżetowa WE
beroep op de EG-bemiddelaar
skarga do Ombudsmana WE
comité EG
komitet WE
Comité van ambassadeurs ACS-EG
komitet ambasadorów AKP-WE
comité van beheer EG
komitet zarządzający WE
eg
brona
EG Raad van Ministers
Rada Ministrów Unii Europejskiej
EG-aanbeveling
zalecenie Komisji (WE)
EG-advies
opinia Komisji (WE)
EG-associatieovereenkomst
umowa o stowarzyszeniu WE
EG-begrotingsreserve
rezerwa budżetowa WE
EG-beleid
polityka Unii Europejskiej
EG-beschikking
decyzja WE
EG-binnengrens
granica wewnętrzna WE
EG-conformiteitsmerk
znak zgodności CE
EG-handelsakkoord
umowa handlowa WE
EG-jurisprudentie
orzecznictwo WE
EG-Middellandse-Zeegebied
region śródziemnomorski WE
EG-milieukeur
znak ekologiczny
EG-nummer
Numer WE
EG-overeenkomst
umowa Wspólnoty Europejskiej
EG-protocol
protokół WE
EG-Raad
Rada Unii Europejskiej
EG-richtlijn
dyrektywa Unii Europejskiej; dyrektywa Komisji (WE)
EG-richtlijn betreffende afvalverwerking
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
EG-richtlijn betreffende biociden
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca biocydów
EG-richtlijn betreffende de bescherming van water
dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony wód
EG-samenwerkingsovereenkomst
umowa o współpracy WE
EG-Toetredingsverdrag
traktat o przystąpieniu do WE
EG-Verdrag
Układ Wspólnotowy
EG-verordening
rozporządzenie Unii Europejskiej; rozporządzenie Komisji (WE)
EG-verordening betreffende milieubeheer en
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów
EG-verordening inzake bestaande chemicaliën
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących
EG-voorstel
propozycja WE
externe bevoegdheid van de EG
zewnętrzne kompetencje WE
fondsen EG
fundusz WE
gemengd EG-orgaan
wspólny organ WE
gemengde commissie EG
wspólny komitet WE
huishoudelijke uitgaven EG
wydatki administracyjne WE
institutioneel evenwicht EG
równowaga instytucjonalna WE
institutionele bevoegdheid EG
kompetencje instytucji WE
intergouvernementele conferentie EG
konferencja międzyrządowa WE
intergouvernementele conventie EG
konwencja międzyrządowa WE
interim-overeenkomst EG
umowa tymczasowa WE
interinstitutionele betrekkingen EG
stosunki międzyinstytucjonalne WE
interinstitutionele samenwerking EG
współpraca międzyinstytucjonalna WE
lid van de Rekenkamer EG
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Monetair Comité EG
komitet Walutowy WE
onderzoeksuitgaven EG
wydatki na badania WE
ontwerpbegroting EG
projekt budżetu WE
operationele uitgaven EG
wydatki operacyjne WE
overgangsperiode van de EG
okres przejściowy WE
Paritair Comité ACS-EG
Wspólny Komitet AKP-WE
paritair comité EG
komitet wspólny WE
Paritaire Vergadering ACS-EG
Wspólne Zgromadzenie AKP-WE
permanent comité EG
komitet stały WE
personeelslid EG
pracownik WE
prejudicieel beroep EG
odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie wstępne
Raad van ministers ACS-EG
Rada Ministrów AKP-WE
raadgevend comité EG
komitet doradczy WE
regelgevend comité EG
komitet regulacyjny WE
technisch comité EG
komitet techniczny WE
uitsluiting van EG-behandeling
wyłączenie spod działania WE
vervoer binnen de EG
transport wewnętrzny WE
voorontwerp EG-begroting
wstępny projekt budżetu WE
wetenschappelijk comité EG
komitet naukowy WE

Przykładowe zdania z "EG-douanegebied", pamięć tłumaczeniowa

add example
nl Verordening (EU) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ maart ‧ tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren ‧-‧ bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad
pl Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie przyjęcia programu modułów ad hoc obejmującego lata ‧–‧ dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr
nl Beschikking ‧/‧/EG moet daarom worden ingetrokken
pl W tej sytuacji uchyla się decyzję ‧/‧/WE
nl Artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ april ‧ inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn bevat de voorschriften voor de accreditatie van laboratoria die analyses mogen uitvoeren van in het kader van officiële controles genomen monsters
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt określa wymogi dotyczące akredytacji laboratoriów przeprowadzających analizę próbek pobranych w trakcie kontroli urzędowych
nl Inspecteurs van de Commissie kunnen zonder de hulp van inspecteurs van de betrokken lidstaten inspecties verrichten overeenkomstig artikel ‧ van Verordening (EG) nr
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ inspektorzy Komisji mogą przeprowadzać inspekcje bez pomocy inspektorów zainteresowanych państw członkowskich
nl De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad wordt bij Richtlijn ‧/‧/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt
pl Dyrektywa ‧/‧/WE uchyla dyrektywę Komisji ‧/‧/WE, która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia
nl Aanvragen voor de milieukeur voor producten die vallen onder de productengroep matrassen die vóór de datum van vaststelling van deze beschikking zijn ingediend, worden geëvalueerd aan de hand van de in Beschikking ‧/‧/EG vastgestelde voorwaarden
pl Wnioski o oznakowanie ekologiczne dla grupy produktów materace łóżkowe, złożone przed datą przyjęcia niniejszej decyzji, podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji ‧/‧/WE
nl Overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ en ingevolge de presentatie van het actieplan met corrigerende maatregelen in juni ‧ hebben de bevoegde autoriteiten van Egypte vier maandelijkse verslagen voor juli, augustus, september en oktober ‧ ingediend om aan te tonen hoever de tenuitvoerlegging van dit plan is gevorderd, zoals geverifieerd door deze autoriteiten
pl Zgodnie z rozporządzeniem (WE) ‧/‧ oraz w związku z przedstawionym w czerwcu ‧ r. planem działań naprawczych właściwe organy Egiptu przedłożyły cztery miesięczne sprawozdania obejmujące lipiec, sierpień, wrzesień i październik ‧ r. w celu przedstawienia stanu wykonania planu na podstawie kontroli przeprowadzonych przez te organy
nl In het kader van Verordening (EG) nr. ‧/‧ beschermde wijnnamen
pl Nazwy win chronione na mocy z rozporządzenia (WE) nr
nl Op ‧ mei ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Carlson Companies, Inc. (CCI, VS) en One Equity Partners II, L.P. (OEP, VS) die onder zeggenschap staat van JP Morgan Chase & CO in de zin van artikel ‧, lid ‧), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Carlson Wagonlit B.V. (CWT, Nederland) op dit moment onder gezamenlijke zeggenschap van CCI en Accor S.A. door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming is
pl W dniu ‧ maja ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Carlson Companies, Inc (CCI, USA) i One Equity Partners II, L.P. (OEP, USA), kontrolowane przez JP Morgan Chase & CO, przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Carlson Wagonlit B.V. (CWT, Niderlandy), obecnie kontrolowanym wspólnie przez CCI i Accor S.A., w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo (joint venture
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ december ‧ betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens is van toepassing op gegevens die het EIT overeenkomstig deze verordening verzamelt
pl Informacje gromadzone przez EIT zgodnie z niniejszym rozporządzeniem podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych
nl gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ november ‧ houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel ‧ van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧, en met name artikel
pl uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule ‧ rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧, w szczególności jego art
nl In het kader van de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ geopende permanente inschrijving wordt voor de inschrijvingsperiode die eindigt op ‧ februari ‧, een maximaal restitutiebedrag van ‧,‧ EUR/‧ kg toegepast op het product en de bestemmingen als vermeld in artikel ‧, lid ‧, van die verordening
pl W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ przewiduje się w okresie przetargowym kończącym się dnia ‧ lutego ‧ r. ‧,‧ EUR/‧ kg jako maksymalną wysokość refundacji dla produktόw i krajόw przeznaczenia wymienionych w art. ‧ ust. ‧ wspomnianego rozporządzenia
nl Gelet op Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ februari ‧ betreffende het op de markt brengen van biocide, en met name op artikel ‧, lid
pl uwzględniając dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, w szczególności jej art. ‧ ust
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ december ‧ tot opening, voor ‧ en volgende jaren, van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen uit Turkije, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad bedoelde landbouwproducten moet worden ingetrokken
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. otwierające kontyngenty taryfowe na ‧ r. i kolejne lata na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów z Turcji pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ powinno zostać uchylone
nl Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Gabon *
pl Partnerstwo w sprawie połowów pomiędzy WE a Gabonem *
nl Eén Japanse producent/exporteur, namelijk Hitachi Denshi (Europa) GmbH (Hitachi), heeft de Commissie meegedeeld dat hij voornemens is een nieuw model camerasysteem voor professionele doeleinden op de EU-markt te brengen en haar verzocht dit nieuwe model toe te voegen aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad, teneinde het aldus vrij te stellen van antidumpingrechten
pl Jeden japoński producent eksportujący, Hitachi Denshi (Europa) GmbH (Hitachi), poinformował Komisję, że zamierza wprowadzić na rynek Wspólnoty nowy model profesjonalnych systemów kamer i złożył wniosek do Komisji o dodanie tego nowego modelu profesjonalnych systemów kamer do załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, wyłączając je tym samym z zakresu ceł antydumpingowych
nl de landen die in aanmerking komen voor steun krachtens Verordening (EG) nr. ‧/‧ en latere, daarmee gerelateerde wetsbesluiten
pl kraje kwalifikujące się do wsparcia na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i późniejszych powiązanych aktów prawnych
nl De TSI in de bijlage bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie is gewijzigd bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie
pl Decyzją Komisji ‧/‧/WE zaktualizowano specyfikację TSI stanowiącą załącznik do decyzji Komisji ‧/‧/WE
nl De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit ‧/‧/EG van de Commissie ingestelde Europees Comité voor het effectenbedrijf
pl Komisję wspomaga Europejski Komitet Papierów Wartościowych ustanowiony na mocy decyzji Komisji ‧/‧/WE
nl tot wijziging van Beschikking ‧/‧/EG wat betreft het opstellen, bijwerken en publiceren van vertrouwenslijsten van certificatiedienstverleners die onder toezicht staan of zijn geaccrediteerd in een lidstaat
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie
nl Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen - Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau (debat)
pl Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (debata)
nl Alle wijzigingen in de groep zijn veranderingen in het systeem voor geneesmiddelenbewaking als bedoeld in artikel ‧, lid ‧, onder i bis) en n), van Richtlijn ‧/‧/EG of artikel ‧, lid ‧, onder k) en o), van Richtlijn ‧/‧/EG
pl Wszystkie zmiany w grupie są zmianami w systemie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. ia) i n) dyrektywy ‧/‧/WE albo art. ‧ ust. ‧ lit. k) i o) dyrektywy ‧/‧/WE
nl Richtlijn ‧/‧/EG is eveneens van toepassing, aangezien een drietrapsafsluitbeleid het vergaren van verkeers- en communicatiegegevens met zich meebrengt
pl Dyrektywa ‧/‧/WE ma również zastosowanie, ponieważ polityka odłączania od Internetu po trzech ostrzeżeniach wymaga gromadzenia danych o ruchu i komunikacji
nl Uitvoeringsbesluit van de Raad van ‧ september ‧ waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
pl Decyzja wykonawcza Rady z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
nl tot wijziging van Beschikking ‧/‧/EG wat betreft de opstelling van de lijst van voor invoer van runderembryo’s in de Gemeenschap erkende embryoteams en embryoproductieteams
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172488 zdań frazy EG-douanegebied.Znalezione w 18,664 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.