Tłumaczenia na język polski:

 
nie wszystek umrę

Przykładowe zdania z "non omnis moriar", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Omnis jus opinionis et verba dicendi libertati habet ; quod jus non ob opiniones suas inquietari implicat , atque jus petendi , recipiendi divulgandique sine finium considerationibus percontationes cogitationesque quacumque elocutione
pl Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej ; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii , poszukiwania , otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami , bez względu na granice .
la Omnis homo jus habet suae gentis rerum publicarum administrationi interesse , vel directo , vel per repraesentes libere lectos .
pl Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli .
la In vexatione omnis jus habet perfugium quaerere et perfugium ab aliis regionibus impetrare .
pl Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania .
la Omnis jus sentientae , con scientiae religionisque libertati habet . Hoc jus religionem aut conscientiam mutandi libertatem atque libertatem religionem aut fidem solam aut communem manifestam faciendi implicat , tam publice quam private , doctrina , religionibus , sacris ritorum effectuque .
pl Każdy człowiek ma prawo wolności myśli , sumienia i wyznania ; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary or az swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie , bądź wespół z innymi ludźmi , publicznie i prywatnie , poprzez nauczanie , praktykowanie , uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów .
la Omnis jus habet ex omni et sua patria abire et in suam patriam redire .
pl Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj , włączając w to swój własny , i powrócić do swego kraju .
la Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
pl Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo .
la Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
pl Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo , aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd .
la Omnis jus habet tutelae beneficiorum moralium et materialium generatorum omni procreatione scientiae , litterarum aut artium quorum auctor est .
pl Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej , literackiej lub artystycznej .
la Omnis jus habet lege protegi contra tales intercessiones aut talia vulnera .
pl Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu .
la Omnis jus habet nationis esse .
pl Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa .
la Omnis , vel solus vel conjucte , mancipii jus habet .
pl Każdy człowiek , zarówno sam jak i wespół z innymi , ma prawo do posiadania własności .
la Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .
pl Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego , w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane .
la Omnis homo cum aliis hominibus consociationes condere et consociationibus socios sibi adjungere ad commoda defendenda jus habet .
pl Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów .
la Omnis jus habet educationi .
pl Każdy człowiek ma prawo do nauki .
la Omnis homo jus habet libere interesse culturae societatis , et frui artibus , et interesse profectibus scientiae et beneficiis quae id sequuntur .
pl Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa , do korzystania ze sztuki , do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw .
la Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .
pl Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
la Omnis homo jus habet conditione aequa ad suae patriae officia publica accedere .
pl Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju .
la Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
pl Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych ; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych , społecznych i kulturalnych , niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości .
la Omnis homo , labori , liberae optioni laboris , conditionibus aequis idoneisque laboris et tutelae adversus inopiam laboris jus habet .
pl Każdy człowiek ma prawo do pracy , do swobodnego wyboru pracy , do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem .
la Ova mihi non placent.
pl Nie lubię jaj.
la Theodisce non loquor.
pl Nie mówię po niemiecku.
la Coffeam non bibo.
pl Nie piję kawy.
la Soror tua Anglice loqui non potest.
pl Twoja siostra nie umie mówić po angielsku.
la Raedam non habeo.
pl Nie mam samochodu.
la Lunae die munere non fungor.
pl W poniedziałki nie pracuję.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 180 zdań frazy non omnis moriar.Znalezione w 0,516 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.