Tłumaczenia na język polski:

 
nie wszystek umrę

Przykładowe zdania z "non omnis moriar", pamięć tłumaczeniowa

add example
Omnis jus opinionis et verba dicendi libertati habet ; quod jus non ob opiniones suas inquietari implicat , atque jus petendi , recipiendi divulgandique sine finium considerationibus percontationes cogitationesque quacumque elocutioneKażdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej ; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii , poszukiwania , otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami , bez względu na granice .
Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
Omnis jus habet educationi .Każdy człowiek ma prawo do nauki .
Omnis homo jus habet conditione aequa ad suae patriae officia publica accedere .Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju .
Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych ; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych , społecznych i kulturalnych , niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości .
Omnis jus sentientae , con scientiae religionisque libertati habet . Hoc jus religionem aut conscientiam mutandi libertatem atque libertatem religionem aut fidem solam aut communem manifestam faciendi implicat , tam publice quam private , doctrina , religionibus , sacris ritorum effectuque .Każdy człowiek ma prawo wolności myśli , sumienia i wyznania ; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary or az swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie , bądź wespół z innymi ludźmi , publicznie i prywatnie , poprzez nauczanie , praktykowanie , uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów .
Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo .
Omnis homo jus habet suae gentis rerum publicarum administrationi interesse , vel directo , vel per repraesentes libere lectos .Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli .
Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo , aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd .
Omnis jus habet ex omni et sua patria abire et in suam patriam redire .Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj , włączając w to swój własny , i powrócić do swego kraju .
Omnis jus habet tutelae beneficiorum moralium et materialium generatorum omni procreatione scientiae , litterarum aut artium quorum auctor est .Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej , literackiej lub artystycznej .
Omnis jus habet lege protegi contra tales intercessiones aut talia vulnera .Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu .
Omnis jus habet nationis esse .Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa .
Omnis homo jus habet libere interesse culturae societatis , et frui artibus , et interesse profectibus scientiae et beneficiis quae id sequuntur .Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa , do korzystania ze sztuki , do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw .
Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego , w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane .
Omnis homo , labori , liberae optioni laboris , conditionibus aequis idoneisque laboris et tutelae adversus inopiam laboris jus habet .Każdy człowiek ma prawo do pracy , do swobodnego wyboru pracy , do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem .
In vexatione omnis jus habet perfugium quaerere et perfugium ab aliis regionibus impetrare .Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania .
Omnis homo cum aliis hominibus consociationes condere et consociationibus socios sibi adjungere ad commoda defendenda jus habet .Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów .
Omnis , vel solus vel conjucte , mancipii jus habet .Każdy człowiek , zarówno sam jak i wespół z innymi , ma prawo do posiadania własności .
Ei non placemus.On nas nie lubi.
Theodisce non loquor.Nie mówię po niemiecku.
Cum dignitatis infixae omnibus humanae familiae partibus et eorum jurum aequalium , quae abalienari non possunt , agnitio constituat et in orbe terrarum libertatis et justitiae et pacis fundamentum ,Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ , obradująca w Paryżu , uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka .
Epistula non erubescit.List się nie czerwieni.
Tesseram non habeo.Nie mam biletu.
Sed pecuniam non habeo.Ale ja nie mam pieniędzy.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 180 zdań frazy non omnis moriar.Znalezione w 0,975 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.