Tłumaczenia na język polski:

  • w nadziei   
  • w przyszłości   

Przykładowe zdania z "in spe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Statio in media urbe est.Dworzec znajduje się w centrum miasta.
Canis in domo est.Pies jest w domu.
Nemo patibitur intercessiones ab arbitrio in rebus privatis , in familia , domo aut in epistularum consuetudine , nec ictus contra honorem famamque .Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne , rodzinne , domowe , ani w jego korespondencję , ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu .
In principio creavit Deus caelum et terram.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
Aliqui pueri in hortis publicis ludunt.W parku bawi się kilkoro dzieci.
Cum dignitatis infixae omnibus humanae familiae partibus et eorum jurum aequalium , quae abalienari non possunt , agnitio constituat et in orbe terrarum libertatis et justitiae et pacis fundamentum ,Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ , obradująca w Paryżu , uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka .
Multas stellas in caelo videre potes.Na niebie możesz zobaczyć mnóstwo gwiazd.
Nullus ex libidine apprehendi in vinculis esse , exsulari potest .Nikogo nie wolno samowolnie aresztować , zatrzymać lub wygnać z kraju .
Statio in media urbe est.Dworzec jest w śródmieściu.
Gallia est in Europa Occidentali.Francja znajduje się w Europie Zachodniej.
Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .Każdy człowiek ma prawo do życia , wolności i bezpieczeństwa swej osoby .
Pharampus libum in duas partes secuit.Pharamp przekroił ciasto na pół.
Libum in pistrina emit.Ona kupuje ciasto w cukierni.
Is in culina est.Jest w kuchni.
Haec urbs in Gallia est.To miasto jest we Francji.
Hoc medicamentum bis in die sume.Zażywaj ten lek dwa razy dziennie.
Fuistine umquam in Iaponia?Czy byłeś kiedykolwiek w Japonii?
Familia eius in agris laborat.Jego rodzina pracuje na polu.
Quidnam in rerum natura prius fuerit, an gallina an ovum?Co było pierwsze? Jajko czy kura?
In culina est.To jest w kuchni.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 142 zdań frazy in spe.Znalezione w 0,926 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.