Tłumaczenia na język polski:

 
kobieta albo kocha albo nienawidzi, nie ma nic trzeciego

Przykładowe zdania z "aut amat", pamięć tłumaczeniowa

add example
la Omnis jus habet tutelae beneficiorum moralium et materialium generatorum omni procreatione scientiae , litterarum aut artium quorum auctor est .
pl Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej , literackiej lub artystycznej .
la Praeterea fietur nulla distinctio condita in civili decreto , juridico aut internationali gentis aut finium cujus est aliquis , sive gens aut fines liberi sunt , sive sub tutella , sive non suae potestatis sive subacti termino aliquo sui imperii .
pl Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej , prawnej lub międzynar odowej kraju lub obszaru , do którego dana osoba przynależy , bez względu na to , czy dany kraj lub obszar jest niepodległy , czy też podlega systemowi powiernictwa , nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości .
la Tempus est tertium armarium vestum aperire.
pl Już czas otworzyć trzecią szafę.
la Tempus est aperire tertium vestiarium.
pl Już czas otworzyć trzecią szafę.
la Omnis jus sentientae , con scientiae religionisque libertati habet . Hoc jus religionem aut conscientiam mutandi libertatem atque libertatem religionem aut fidem solam aut communem manifestam faciendi implicat , tam publice quam private , doctrina , religionibus , sacris ritorum effectuque .
pl Każdy człowiek ma prawo wolności myśli , sumienia i wyznania ; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary or az swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie , bądź wespół z innymi ludźmi , publicznie i prywatnie , poprzez nauczanie , praktykowanie , uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów .
la Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
pl Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo .
la Ex matrimonio se jugendi aetate , vir mulierque jus habent , nullo genere , nulla gente aut religione id nequaquam impediente , matrimonio se jungere et familiam constituere .
pl Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny .
la Nemo patibitur intercessiones ab arbitrio in rebus privatis , in familia , domo aut in epistularum consuetudine , nec ictus contra honorem famamque .
pl Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne , rodzinne , domowe , ani w jego korespondencję , ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu .
la Omnis jus habet lege protegi contra tales intercessiones aut talia vulnera .
pl Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu .
la Nullum decretum hujus Declarationis interpretari potest quasi civitati , societati aut cuidam homini jus aliquid implicans se dedendi alicui facinori aut aliquid faciendi ad libertates et jura evertenda , quae hoc loco enuntiata sunt .
pl Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu , grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji .
la Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
pl Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
la Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .
pl Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .
la Hoc jus non invocari potest in casu actionum vere constitutarum in communis juris scelere aut in factis adversus metas principiaque Conjunctarum Nationum .
pl Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych .
la Linda socolatam amat.
pl Linda kocha czekoladę.
la Didymum amat.
pl Ona kocha Toma.
la Ea feles amat.
pl Ona kocha koty.
la Animalia amat.
pl On lubi zwierzęta.
la Pater meus placentam Neapolitanam amat.
pl Mój ojciec kocha pizzę.
la Didymus feles non amat.
pl Tom nie lubi kotów.
la Eum amat.
pl Ona go kocha.
la Eam amat.
pl On ją kocha.
la Est opus.
pl To praca.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 420 zdań frazy aut amat.Znalezione w 0,825 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.