Tłumaczenia na język polski:

  • angiografia   
     
    med. medycyna, medyczny rentgenografia fragmentu układu krwionośnego;

Picture dictionary

angiografia
angiografia

Przykładowe zdania z "rappresentazione vascolare", pamięć tłumaczeniowa

add example
La Commissione è altamente motivata a favorire una migliore rappresentazione delle donne in posizioni di preminenza e sostiene le iniziative assunte in quest'ambito dagli Stati membri occupandosi della raccolta, dell'analisi e della diffusione di dati raffrontabili in questo settore, sostenendo le reti delle parti interessate e incoraggiando lo scambio di esperienze e di metodi affermati a livello europeo.Komisja bardzo dba o wpieranie lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspiera działania państw członkowskich w tym względzie, gromadząc, analizując i rozpowszechniając porównywalne dane dotyczące tej dziedziny, wspierając sieci zainteresowanych stron oraz zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami na szczeblu europejskim.
Per la macchina fotografica i punti corrispondenti agli occhi sono determinati ‧ mm davanti al piano di rappresentazione (normalmente il piano della pellicola) e sull’asse centrale del sistema otticoW odniesieniu do aparatu położenie oczu ustala się na ‧ mm od płaszczyzny odwzorowania (zwykle płaszczyzna filmu) na osi środkowej systemu optycznego
I messaggi pubblicitari non contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, né dell'impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanzeW reklamach nie przedstawia się wizualnie żadnych potencjalnie niebezpiecznych praktyk, takich jak mieszanie lub stosowanie bez stosownej odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu żywności lub stosowanie przez dzieci lub w ich pobliżu
Motivi dedotti: Violazione dell’art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento n. ‧/‧, atteso che la rappresentazione di un quadrato con lati convessi di un colore marrone particolare e specifico ha carattere distintivo con riferimento ai prodotti e ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, in quanto tali elementi conferirebbero un aspetto particolare al marchio per tali prodotti e serviziPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia nr ‧/‧, ponieważ szczególne i specyficzne przedstawienie kwadratu o wypukłych bokach koloru brązowego posiada odróżniający charakter w odniesieniu do towarów i usług, dla których dokonane jest zgłoszenie w zakresie, w jakim elementy te nadają znakowi towarowemu oznaczającemu wspomniane towary i usługi szczególny wygląd
Il logo della IGP è costituito dalla rappresentazione di un sacco pieno di frutti, rovesciato in avanti, aperto sul lato superiore, dal quale fuoriescono i marroniLogo ChOG przedstawia wypełniony owocami, otwarty worek, z którego wysypują się kasztany
rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrograficoodwzorowanie ekoregionów i typów części wód powierzchniowych w dorzeczu
Causa C-‧/‧ P e C-‧/‧ P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) ‧ luglio ‧- American Clothing Associates SA e Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione- Proprietà intellettuale- Regolamento (CE) n. ‧/‧- Marchio comunitario- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale- Impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio- Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili ad un emblema di Stato- Rappresentazione di una foglia d’acero- Applicabilità ai marchi di servizi]Sprawy połączone C-‧/‧ P i C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- American Clothing Associates SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie- Własność intelektualna- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Wspólnotowy znak towarowy- Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej- Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego- Znaki towarowe (fabryczne lub handlowe) identyczne z godłem państwowym lub doń podobne- Przedstawienie liścia klonu- Zastosowanie do znaków usługowych
la DAS fa parte dell'audit finanziario svolto dalla Corte; l'obiettivo è ottenere garanzie quanto alla regolarità e alla legittimità delle operazioni sottostanti; le domande tipiche dell'audit finanziario sono: i conti forniscono una rappresentazione veritiera e corretta? e quanti errori sono stati individuati nelle operazioni?DAS jest częścią kontroli finansowej przeprowadzanej przez Trybunał; jego celem jest uzyskanie zapewnienia co do prawidłowości i legalności podstawowych transakcji; typowe dla kontroli finansowej pytania to: czy księgi prezentują rzetelny i jasny obraz? oraz ile błędów znaleziono w transakcjach?
Sono molto legato a questi valori che stanno alla base di tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea: i diritti umani, lo stato di diritto, il diritto internazionale e un effettivo multilateralismo; tutte queste parole e questi concetti sono probabilmente una rappresentazione costruttiva della nostra realtà.Czuję prawdziwe przywiązanie do wartości leżących u podstaw wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: praw człowieka, państwa prawa, prawa międzynarodowego i skutecznego multilateralizmu; wydaje się, że wszystkie te słowa i pojęcia trafnie nas definiują.
Ricorso proposto il ‧ settembre ‧- Dosenbach-Ochsner/UAMI- Sisma (Rappresentazione di un rettangolo con elefantiSkarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Dosenbach-Ochsner przeciwko OHIM- Sisma (Przedstawienie prostokąta ze słoniem
Rappresentazione graficaOdwzorowanie graficzne
punti ECVET: una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati dell'apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in relazione alla qualificapunkty ECVET oznaczają liczbowe określenie ogólnej wartości efektów uczenia się w ramach kwalifikacji oraz względnej wartości jednostek w stosunku do pełnej kwalifikacji
nel contesto delle discussioni relative a una revisione dei criteri di valutazione per la ripartizione delle spese delle Nazioni Unite, stabilire un chiaro legame tra una miglior rappresentazione nel contesto dei diversi organi delle Nazioni Unite e una condivisione più equa degli oneri finanziariwzywa do ustalenia, w kontekście dyskusji o rewizji skali oceny przy podziale wydatków ONZ, wyraźnego związku między większym przedstawicielstwem w różnych organach ONZ a sprawiedliwszym podziałem obciążeń finansowych
I due studi hanno dimostrato risultati incoerenti per quanto riguarda il tempo finale intercorrente ad una progressione confermata, a rappresentazione di un ritardo della progressione della disabilitàW tych dwóch badaniach uzyskano sprzeczne wyniki co do pierwotnego punktu końcowego, tj. czasu do potwierdzonej progresji choroby, a zatem opóźnienia w postępie niesprawności
Il grafico sopra riportato raffigura la quantità di glucosio, in relazione al tempo, necessaria perché in un soggetto la concentrazione del glucosio nel sangue intero sia mantenuta intorno ai valori della glicemia a digiuno, ed è inoltre una rappresentazione dell' effetto, nel tempo, di queste insuline sul metabolismo del glucosioPowyższy wykres odzwierciedla względne ilości glukozy potrzebne w różnym czasie do utrzymania stężenia glukozy w pełnej krwi na poziomie zbliżonym do stężenia na czczo i służy jako wskaźnik działania tych insulin na metabolizm glukozy w zależności od czasu
Il grafico sopra riportato raffigura la quantità di glucosio, in relazione al tempo, necessaria perché in un soggetto la concentrazione del glucosio nel sangue intero sia mantenuta intorno ai valori della glicemia a digiuno, ed è inoltre una rappresentazione dell' effetto, nel tempo, di queste insuline sul metabolismo del glucosioPowyższy wykres przedstawia względne ilości glukozy potrzebne w różnych punktach czasowych do utrzymania stężenia glukozy w pełnej krwi na poziomie zbliżonym do stężenia na czczo i służy jako wskaźnik działania tych insulin na metabolizm glukozy w zależności od czasu
Come dichiarato nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non è sicura che la rappresentazione del mercato proposta dall'Ungheria possa essere accettata, che le vendite del gruppo Volkswagen-Porsche non costituiscano più del ‧ % delle vendite del prodotto interessato sul mercato rilevante e che la capacità produttiva creata non superi il ‧ % nel caso in cui il mercato rilevante attraversi una fase di basso rendimento, come sancito al punto ‧ degli orientamentiW decyzji o wszczęciu postępowania stwierdzono, że Komisja ma zastrzeżenia dotyczące określenia właściwego rynku zaproponowanego przez władze węgierskie oraz dotyczące ustalenia, czy udział grupy Volkswagen-Porsche w sprzedaży danego produktu na danym rynku nie przekracza ‧ % oraz czy osiągnięte zdolności produkcyjne nie przekroczą ‧ % wielkości rynku w przypadku nierentownego rynku, zgodnie z pkt ‧ wytycznych KPR
Marchio figurativo consistente nella rappresentazione di un re di spade di un gioco di carteGraficzny znak towarowy zawierający rysunek przedstawiający króla mieczy związany z grą w karty
Una comunicazione verificata delle emissioni deve poter essere considerata, da chi la utilizza, una rappresentazione fedele di ciò che asserisce di rappresentare o di ciò che ci si può lecitamente attendere che rappresentiZweryfikowane sprawozdanie na temat wielkości emisji powinno być wiarygodne, aby korzystający z niego użytkownicy mogli mieć zaufanie do przedstawianych tam danych, tzn., że przedstawia ono w sposób wiarygodny to, co utrzymuje, lub co można w sposób uzasadniony od niego oczekiwać
È necessario tutelare da condizioni di lavoro degradanti e dallo sfruttamento quei lavoratori che si trovano in una posizione vulnerabile e occupano posti di lavoro dove non vengono rispettati gli standard di sicurezza e salute basilari, dove non sono previste forme di tutela contro la discriminazione, né di protezione sociale né di rappresentazione collettiva.Pracowników znajdujących się w gorszym położeniu ze względu na wykonywanie pracy w miejscach, w których nie przestrzega się choćby podstawowych standardów higieny i bezpieczeństwa oraz brakuje ochrony przed dyskryminacją, ochrony socjalnej czy zbiorowej reprezentacji, należy chronić przed uwłaczającymi warunkami pracy i wykorzystaniem.
lo verso della sabbia nella rappresentazione del ciondolo ed Eyrishon lo riporterà dal tempo e dal posto dove si era persoPosypię poświęcony piasek na wizerunku naszyjnika, a Eyrishon sprowadzi spoza czasu i przestrzeni, to co zostało stracone
Causa T-‧/‧: Ricorso proposto il ‧ maggio ‧- Vuitton Malletier/UAMI- Friis Group International (Rappresentazione di un dispositivo di chiusuraSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ maja ‧ r.- Louis Vuitton Malletier SA przeciwko OHIM- Friis Group International ApS (przedstawienie systemu zamykającego
considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito che i conti dell'Agenzia non sono una rappresentazione fedele e corretta della reale situazione economica e patrimoniale dell'Agenziazważywszy, że Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) stwierdził w swoim wyżej wspomnianym sprawozdaniu, że roczne sprawozdania finansowe Agencji nie przedstawiają w sposób prawidłowy i rzetelny faktycznej sytuacji ekonomicznej i finansowej Agencji
Tali accordi non possono prevedere la rappresentazione di paesi terzi nel consiglio di amministrazione con diritto di voto o contenere disposizioni non conformi allo statuto del personale di cui all'articoloTakie porozumienia nie mogą przewidywać reprezentacji krajów trzecich w Radzie Zarządzającej z prawem głosu ani zawierać postanowień niezgodnych ze statusem pracowników określonym w art
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE CURVE DI CRESCITAWYKREŚLENIE KRZYWYCH WZROSTU
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 975 zdań frazy rappresentazione vascolare.Znalezione w 1,957 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.