Tłumaczenia na język polski:

  • angiografia   
     
    med. medycyna, medyczny rentgenografia fragmentu układu krwionośnego;

Picture dictionary

angiografia
angiografia

Przykładowe zdania z "rappresentazione vascolare", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Una comunicazione verificata delle emissioni deve poter essere considerata, da chi la utilizza, una rappresentazione fedele di ciò che asserisce di rappresentare o di ciò che ci si può lecitamente attendere che rappresenti
pl Zweryfikowane sprawozdanie na temat wielkości emisji powinno być wiarygodne, aby korzystający z niego użytkownicy mogli mieć zaufanie do przedstawianych tam danych, tzn. musi przedstawiać w sposób wiarygodny zawarte w nim treści lub informacje, których w sposób uzasadniony można od niego oczekiwać
it In materia di asilo, diciamo "sì” alla solidarietà fra gli Stati membri per quanto, a nostro avviso, una soluzione progressista dovrebbe garantire una migliore rappresentazione ai richiedenti asilo più vulnerabili.
pl Jeśli chodzi o azyl mówimy "tak” solidarności pomiędzy państwami członkowskimi, ale dla nas postępowe rozwiązanie oznacza, że osoby ubiegające się o azyl, które są słabsze, muszą mieć najlepszą reprezentację.
it Tali accordi non possono prevedere la rappresentazione di paesi terzi nel consiglio di amministrazione con diritto di voto o contenere disposizioni non conformi allo statuto del personale di cui all'articolo ‧ del presente regolamento
pl Takie porozumienia nie mogą przewidywać reprezentacji krajów trzecich w Radzie Zarządzającej z prawem głosu ani zawierać postanowień niezgodnych z regulaminem pracowniczym, o którym mowa określonym w art. ‧ niniejszego rozporządzenia
it Il grafico sopra riportato raffigura la quantità di glucosio, in relazione al tempo, necessaria perché in un soggetto la concentrazione del glucosio nel sangue intero sia mantenuta intorno ai valori della glicemia a digiuno, ed è inoltre una rappresentazione dell' effetto, nel tempo, di queste insuline sul metabolismo del glucosio
pl Powyższy wykres odzwierciedla względne ilości glukozy potrzebne w różnym czasie do utrzymania stężenia glukozy w pełnej krwi na poziomie zbliżonym do stężenia na czczo i służy jako wskaźnik działania tych insulin na metabolizm glukozy w zależności od czasu
it È altamente improbabile che un cambiamento dal modello del fair value (valore equo) al modello del costo possa realizzare una migliore rappresentazione contabile
pl Jest bardzo mało prawdopodobne, aby zmiana modelu wartości godziwej na model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia uczyniła prezentację bardziej właściwą
it i sistemi di rappresentazione e gestione della conoscenza basati sul contesto e la semantica, tra cui i sistemi cognitivi, nonché gli strumenti di creazione, organizzazione, navigazione, recupero, condivisione, conservazione e diffusione del contenuto digitale
pl przedstawiania wiedzy i systemów zarządzających opartych na kontekście i semantyce, łącznie z systemami poznawczymi, a także narzędziami tworzenia, organizowania, nawigacji, wyszukiwania, dzielenia, zachowywania i upowszechniania zawartości cyfrowej
it In quali rappresentazioni hai recitato?
pl Naprawdę?W czym grasz?
it Rappresentazione coerente degli stock di carbonio nel suolo
pl Spójna forma wyrażania zasobów węgla w ziemi
it Rappresentazione visiva di un' entità in un diagramma RE
pl Wizualna reprezentacja generalizacji w & UML
it utilizzi in modo abusivo, spaventoso o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell
pl używa, w formie nieodpowiedniej, zatrważającej lub wprowadzającej w błąd, materiałów obrazkowych przedstawiających zmiany w ludzkim organie, spowodowane zmianami chorobowymi lub urazem, lub przez działanie produktu leczniczego na ludzki organ lub jego część
it Rappresentazione visiva di un' associazione in & UML
pl Wizualna reprezentacja powiązań w & UML
it Ora, in che modo e ' collegato tutto questo alla rappresentazione del soprannaturale nell' opera?
pl Teraz, jak to się odnosi do prezentacji sił nadprzyrodzonych w sztuce?
it Una comunicazione verificata delle emissioni deve poter essere considerata, da chi la utilizza, una rappresentazione fedele di ciò che asserisce di rappresentare o di ciò che ci si può lecitamente attendere che rappresenti
pl Zweryfikowane sprawozdanie na temat wielkości emisji powinno być wiarygodne, aby korzystający z niego użytkownicy mogli mieć zaufanie do przedstawianych tam danych, tzn., że przedstawia ono w sposób wiarygodny to, co utrzymuje, lub co można w sposób uzasadniony od niego oczekiwać
it attività e passività del datore di lavoro sulla base di piani di benefici per i dipendenti (cfr. lo IAS ‧ Benefici per i dipendenti e l’IFRS ‧ Pagamenti basati su azioni) e obbligazioni per benefici pensionistici previste da fondi pensione a benefici definiti (cfr. IAS ‧ Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione
pl aktywów oraz zobowiązań pracodawcy w ramach programów świadczeń pracowniczych (zob. MSR ‧ Świadczenia pracownicze oraz MSSF ‧ Płatności w formie akcji) oraz zobowiązań dotyczących świadczeń emerytalnych raportowanych przez określone programy świadczeń emerytalnych (zob. MSR ‧ Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
it Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una donna nuda avvolta in una catena di DNA e contenente gli elementi denominativi Life Sciences Partners per servizi delle classi ‧ e ‧- domanda n
pl Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny wspólnotowy znak towarowy składający się z wyobrażenia nagiej kobiety owiniętej łańcuchem DNA i zawierający elementy słowne Life Sciences Partners dla usług z klas ‧ i ‧- zgłoszenie nr
it Ma, Gabel e ' il preferito del regista in questa rappresentazione
pl Ale, Gabel jest pupilkiem reżysera
it ricorda che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione devono essere utilizzate per promuovere il multilinguismo e mette pertanto l'accento sul ruolo e l'impiego di norme internazionali adeguate, quali ISO ‧ che consente la rappresentazione degli alfabeti di tutte le lingue, nei sistemi amministrativi e nei mezzi di comunicazione europei e degli Stati membri
pl przypomina, że technologie informacyjno-komunikacyjne powinny być używane do promowania wielojęzyczności i podkreśla w związku z tym rolę i wykorzystywanie właściwego standardu międzynarodowego (ISO ‧), który umożliwia stosowanie alfabetów wszystkich języków, w europejskich i w krajowych systemach administracyjnych i mediach
it considerando che il parlamento nigeriano sta attualmente esaminando un progetto di legge per la messa al bando delle unioni fra le persone dello stesso sesso, che prevede una pena di cinque anni di reclusione per chiunque celebri, presenzi, assista o favorisca il rito matrimoniale fra persone dello stesso sesso nonché per chiunque, pubblicamente o privatamente, dia o concorra a dare una rappresentazione positiva dei rapporti fra persone dello stesso sesso o promuova o concorra a promuovere rapporti di questo tipo
pl mając na uwadze, że nigeryjski parlament analizuje obecnie projekt ustawy zatytułowanej Ustawa (zakazująca) o zawieraniu małżeństw przez osoby tej samej płci, karzącej pięcioletnim wyrokiem więzienia osoby przeprowadzające, będące świadkami lub pomagające w ceremonii zawarcia związku małżeńskiego przez osoby tej samej płci, ale także wszystkich zaangażowanych publicznie lub prywatnie w pozytywne przedstawianie lub popieranie związków osób tej samej płci
it Una leggera ambiguità che ho notato nella relazione della vostra Commissione è legata alla rappresentazione esterna dell'area euro.
pl W sprawozdaniu przygotowanym przez państwa komisję zauważyłem jeszcze jedną drobną niejasność dotyczącą reprezentowania strefy euro na zewnątrz.
it constata che l'analisi della gestione di bilancio, allegata al conto di gestione ‧, offra una buona panoramica delle principali evoluzioni finanziarie dell'esercizio in esame nonché un breve riepilogo delle relazioni sulle attività dei Direttori generali; ritiene che essa potrebbe tuttavia essere completata con una rappresentazione più uniforme delle attività delle Direzioni generali
pl stwierdza, że analiza zarządzania budżetem dołączona do rachunków za ‧ r. zapewnia użyteczne przedstawienie głównych wydarzeń finansowych w roku podlegającym przeglądowi, a także zwięzłe streszczenie sprawozdań z działalności przedstawionych przez dyrektorów generalnych; uważa, że analiza ta byłaby wszakże jeszcze lepsza, gdyby prezentacja działalności dyrekcji generalnych była bardziej jednolita
it Il ministero degli Interni ha già intrapreso iniziative di prevenzione e controllo degli incidenti interetnici in Vojvodina sin dal 2004, ma occorre favorire la partecipazione delle minoranze alla vita sociale e la loro adeguata rappresentazione nelle istituzioni.
pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podejmowało już inicjatywy mające na celu zapobieganie i kontrolowanie międzyetnicznych zajść w Wojwodinie od 2004 r., ale należy wspierać udział mniejszości w życiu społecznym i to, aby byli odpowiednio reprezentowani w instytucjach.
it qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, compresi in particolare i termini euro o euro cent, le dodici stelle dell’Unione europea, l’immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro
pl wzoru lub elementów wzoru widniejącego na powierzchni monet euro, takich jak określenia euro i eurocent, dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, kontury geograficzne oraz cyfry występujące na monetach euro
it Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale ‧ marzo ‧- Grupo Promer Mon Graphic/UAMI- PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare) [Disegno o modello comunitario- Procedimento di dichiarazione di nullità- Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un supporto promozionale circolare- Disegno o modello comunitario anteriore- Motivo di nullità- Conflitto- Assenza di impressione generale diversa- Nozione di conflitto- Prodotto di cui trattasi- Margine di libertà dell’autore- Utilizzatore informato- Artt. ‧ e ‧, n. ‧, lett. d), del regolamento (CE) n. ‧/‧]
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ marca ‧ r.- Grupo Promer Mon Graphic przeciwko OHIM- PepsiCo (Przedstawienie okrągłej podstawki do celów promocyjnych) (Wzór wspólnotowy- Postępowanie w sprawie unieważnienia- Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający okrągłą podstawkę do celów promocyjnych- Wcześniejszy wzór wspólnotowy- Podstawa unieważnienia- Kolizja- Brak innego całościowego wrażenia- Pojęcie kolizji- Rozpatrywany produkt- Stopień swobody twórcy- Poinformowany użytkownik- Artykuł ‧ i art. ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia (WE) nr
it una descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione
pl opis wyjaśniający przedstawienie wzoru lub próbkę
it Tale errore atterrebbe, da un canto, alla circostanza che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione l'uso del marchio se non attraverso la sua incorporazione in un pacchetto di sigarette, mentre la forma di una confezione per un prodotto determinato può essere offerta alla percezione del pubblico con moltissime altre espressioni, come le rappresentazioni grafiche o tridimensionali del marchio in materiali promozionali
pl Błąd ten polega w pierwszym rzędzie na tym, że Sąd odniósł się do używania znaku towarowego wyłącznie w formie jego inkorporacji do paczki papierosów, mimo że kształt opakowania określonego towaru może zostać przedstawiony odbiorcom na wiele różnych sposobów, na przykład w formie graficznego lub trójwymiarowego przedstawienia znaku towarowego w materiałach promocyjnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 975 zdań frazy rappresentazione vascolare.Znalezione w 0,785 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.