Tłumaczenia na język polski:

  • fizjologiczne wytwarzanie ciepła   

Przykładowe zdania z "produzione di calore (fisiologica)", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Una vasta promozione delle energie rinnovabili, finalizzate alla produzione di calore, di elettricità e di carburanti, non dovrebbe basarsi sulle esigenze regionali, ma dovrebbe tenere conto di volta di volta delle condizioni climatiche (e di trasmissione) migliori
pl Udzielając rozległego wsparcia dla wykorzystania surowców odnawialnych do produkcji ciepła, energii elektrycznej oraz paliw, nie powinno się kierować potrzebami regionalnymi, ale najlepszymi w danym przypadku warunkami klimatycznymi (oraz technicznymi możliwościami przesyłu
it Occorre passare da una politica unidimensionale in materia di biocarburanti a una politica olistica per l'energia dalla biomassa, e concentrare tale elemento laddove è maggiormente efficace, vale a dire nella produzione di elettricità e calore.
pl Musimy przejść od jednowymiarowej polityki biopaliw do polityki holistycznej dotyczącej energii z biomasy i koncentrować wykorzystanie biomasy tam, gdzie jest to najefektywniejsze, czyli w sektorach produkcji energii elektrycznej i ciepła.
it Gli Stati membri provvedono affinché i regimi nazionali di sostegno non comportino effetti di spiazzamento a carico della produzione di calore e di freddo ad opera di impianti di cogenerazione ad elevata efficienza, e ciò in linea con la direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'‧ febbraio ‧ sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia(direttiva UE sulla cogenerazione
pl Państwa Członkowskie podejmują działania na rzecz zapobieżenia marginalizacji ogrzewania i chłodzenia w wysoce wydajnych elektrociepłowniach poprzez opracowanie krajowych systemów wsparcia zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii (dyrektywa UE w sprawie kogeneracji
it produzione lorda di energia termica: l'energia termica complessivamente prodotta dall'impianto incluso il calore utilizzato dalle apparecchiature ausiliarie che utilizzano un fluido caldo (riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido, ecc.) e le perdite negli scambi di calore impianto/rete, nonché il calore ottenuto da processi chimici utilizzato come forma di energia primaria
pl Produkcja ciepła brutto: łączna ilość ciepła wytworzonego przez instalację, obejmująca ciepło wykorzystane w urządzeniach pomocniczych instalacji, wykorzystujących gorący płyn (ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie ciekłego paliwa itp.) oraz straty przy wymianie ciepła w instalacji lub sieci, a także ciepło z procesów chemicznych, wykorzystane jako pierwotna forma energii
it il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile, ad esempio attraverso la produzione di calore ed energia combinati, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento
pl b)ciepło wytworzone w trakcie procesu spalania i współspalania jest odzyskiwane w zakresie w jakim jest to praktycznie możliwe, np. przez połączenie produkcji ciepła i energii, wytwarzanie pary technologicznej lub ogrzewanie z sieci
it In caso affermativo, l’operatore misura la produzione reale di calore ed energia elettrica dell’unità di cogenerazione per questa situazione e durante i periodi in questione
pl Jeśli tak, to operator dokonuje pomiaru faktycznej ilości energii elektrycznej i ilości ciepła wytworzonych przez jednostkę kogeneracyjną w takiej sytuacji i w danych przedziałach czasu
it Gli Stati membri che danno attuazione alla presente direttiva prima che la Commissione abbia stabilito i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo ‧ dovrebbero adottare, entro la data di cui al paragrafo ‧, i propri valori nazionali di rendimento per la produzione separata di elettricità e di calore, da utilizzare per il calcolo del risparmio di energia primaria prodotto dalla cogenerazione secondo il metodo indicato nell
pl Państwa Członkowskie wprowadzające w życie niniejszą dyrektywę przed ustanowieniem przez Komisję zharmonizowanych wartości referencyjnych wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, o których mowa w ust. ‧, powinny, do daty określonej w ust. ‧, przyjąć własne krajowe wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, które będą stosowane do obliczania oszczędności w energii pierwotnej pochodzących z kogeneracji zgodnie z metodologią przedstawioną w załączniku
it Dato che le aree caratterizzate da anomalie geotermiche sono limitate, dalla metà degli anni '‧ si cerca sempre più di sfruttare anche il calore accumulato nelle formazioni geologiche normali, per soddisfare maggiormente il crescente fabbisogno energetico e adeguare meglio la produzione di energia termica ed elettrica ai diversi bisogni regionali
pl Ze względu na ograniczoną ilość stref z anomaliami geotermicznymi, od połowy lat osiemdziesiątych podjęto usilne działania mające na celu wykorzystanie ciepła zmagazynowanego również w normalnych formacjach geologicznych, z myślą o zaspokojeniu wzrastającego zapotrzebowania na energię i ciepło oraz lepszego dopasowania oferty dostaw ciepła lub energii elektrycznej do zapotrzebowania występującego w regionie
it La conversione del calore solare in energia mediante sistemi ad energia solare termica concentrata (specchi lineari, torri solari, tecnologie che usano specchi di grandi dimensioni e tecnologie di concentrazione solare per la produzione di calore ad alta temperatura da convertire in elettricità) sta superando proprio ora la fase di ricerca per entrare in quella di dimostrazione e di commercializzazione, con alcuni impianti in Spagna
pl Jeśli chodzi o przekształcanie ciepła emitowanego przez Słońce w energię elektryczną za pomocą systemów heliotermicznych (w bateriach słonecznych lub tzw. słonecznych wieżach, gdzie potężne lustra i technologie ogniskowania wykorzystuje się do wytwarzania elektryczności z powietrza rozgrzanego do bardzo wysokiej temperatury), to zakończył się etap badań i rozwoju i rozpoczyna etap demonstracji i wprowadzenia na rynek w kilku elektrowniach w Hiszpanii
it Tutti i valori misurati della produzione di energia elettrica e di calore utile possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della metodologia per determinare l’efficienza di un processo di cogenerazione se l’efficienza globale dell’unità di cogenerazione è pari o superiore
pl Przy stosowaniu metodyki ustalania sprawności procesu kogeneracji można uwzględnić całość zmierzonej ilości wytworzonej energii elektrycznej i całość zmierzonej ilości wytworzonego ciepła użytkowego, jeśli całkowita sprawność jednostki kogeneracyjnej jest równa lub większa od
it chiede che la biomassa, specialmente a base di legno, sia interamente inserita nelle misure politiche per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili (cogenerazione di elettricità e calore, carburanti biologici); invita gli Stati membri a prendere in esame quali siano le possibilità per agevolare a livello fiscale la produzione di calore a partire dal legno
pl popiera pełne uwzględnienie biomasy, zwłaszcza drzewnej, w środkach politycznych służących rozwojowi źródeł energii odnawialnej (kogeneracja, biopaliwa); zwraca się do Państw Członkowskich z prośbą o sprawdzenie, jakie są możliwości preferencyjnego pod względem podatkowym traktowania zaopatrzenia w ciepło wytwarzane na bazie drewna
it a favore dell'impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un'unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale
pl do celów przemysłowego wykorzystania wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, w przypadku, gdy można wykazać, że koszty produkcji jednej jednostki energii za pomocą tej technologii przekraczają cenę rynkową jednej jednostki energii wyprodukowanej w sposób tradycyjny
it Al di fuori delle zone con anomalie geotermiche, il costo di produzione di ‧ kWhel di elettricità ottenuto con energia geotermica è ancora pari alla metà di quello derivante dall'energia solare e al doppio di quello ottenuto con l'energia eolica; anche in questo caso è necessario in generale produrre contemporaneamente calore ed elettricità
pl Poza obszarami, w których występują anomalie geotermiczne, aktualny koszt ‧ kWhel energii elektrycznej (nawet wytwarzanej łącznie z ciepłem) wynosi połowę kosztów energii uzyskiwanej z energii słonecznej oraz jest dwukrotnie większy od kosztów energii wiatru, dlatego też pożądane jest jednoczesne oferowanie energii cieplnej i energii elektrycznej
it CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell
pl CHP Eη oznacza wydajność elektryczną produkcji kogeneracyjnej definiowaną jako roczna produkcja energii elektrycznej z kogeneracji podzielona przez wsad paliwa wykorzystany do wyprodukowania sumy ciepła użytkowego i energii elektrycznej z kogeneracji
it l’indice di energia primaria (PER) corrisponde a: COP × ‧,‧ (o COP/‧,‧) per le pompe di calore elettriche e COP × ‧,‧ (o COP/‧,‧) per le pompe di calore a gas o ad assorbimento funzionanti a gas, in cui ‧,‧ è l’efficienza europea media di produzione elettrica, tenuto conto delle perdite di rete, e ‧,‧ è l’efficienza europea media di gas, perdite di distribuzione comprese, in base alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ aprile ‧, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva ‧/‧/CEE del Consiglio
pl Wskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG
it per DONG: ricerca, produzione, trasporto off-shore e vendita di petrolio e gas naturale, stoccaggio e distribuzione di gas naturale, uso di energie rinnovabili per la produzione di elettricità e di calore e vendita di elettricità
pl przedsiębiorstwo DONG: wydobycie, produkcja, transport morski i sprzedaż ropy naftowej i gazu naturalnego, przechowywanie i dystrybucja gazu naturalnego, używanie energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła, oraz sprzedaż energii elektrycznej
it Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore (di cui all'articolo
pl Zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji ciepła (określone w art
it Il contenuto calorifico del condensato di ritorno verso l’impianto di cogenerazione (ad esempio dopo essere stato utilizzato per il teleriscaldamento o in un processo industriale) non è considerato come calore utile e può essere detratto dal flusso di calore associato alla produzione di vapore in conformità delle pratiche adottate dagli Stati membri
pl Ciepła zawartego w kondensacie powracającym do instalacji kogeneracji (np. po wykorzystaniu w sieci ciepłowniczej lub w procesie technologicznym) nie uważa się za ciepło użytkowe i można je odjąć od przepływu ciepła związanego z wytwarzaniem pary zgodnie z praktykami państw członkowskich
it Le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impianti non sono assegnate all'impianto importatore
pl Wielkości emisji związanych z produkcją energii cieplnej lub elektrycznej importowanej z innych instalacji nie przypisuje się do instalacji importującej
it Centrali termiche e altri impianti a combustione con una produzione di calore pari o superiore a ‧ mw e centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera ‧ kw di durata permanente termica
pl Elektrownie cieplne i inne instalacje energetyczne o wyjściowej mocy cieplnej ‧ megawatów lub więcej oraz elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe (z wyjątkiem instalacji badawczych do produkcji i konwersji materiałów rozszczepialnych i paliworodnych, których moc maksymalna nie przekracza ‧ kilowata ciągłego obciążenia cieplnego
it A tale proposito propone lo schema ‧ × ‧ entro il ‧, cioè il ‧ % di materie prime rinnovabili rispettivamente per l'energia elettrica, per la produzione di calore, per i combustibili e per i nuovi materiali, quali ad esempio i materiali compositi, le materie plastiche rinforzate con fibre naturali e i prodotti dell'industria petrolchimica
pl Komitet proponuje cel ‧x‧ do ‧ roku, tzn. wykorzystanie po ‧ % energii elektrycznej, energii cieplnej, paliw i nowych materiałów, np. kompozytów, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami naturalnymi lub innych produktów oleochemii
it Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed elettricità e di energia meccanica in conformità dell
pl Państwa Członkowskie mogą obliczać oszczędności w energii pierwotnej z produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz mechanicznej zgodnie z załącznikiem ‧ lit. c), nie korzystając z załącznika ‧ w celu wyłączenia ciepła i energii elektrycznej nie pochodzących z kogeneracji, ale będących częścią tego samego procesu
it CPA ‧.‧.‧: Macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore, di uso non domestico
pl CPA ‧.‧.‧: Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
it mette in evidenza il potenziale offerto dall'utilizzo dei residui e dei rifiuti agricoli per la produzione di calore, raffreddamento ed elettricità, con metodi efficaci dal punto di vista economico ed ecologico, che consentono una maggiore autonomia al settore agricolo e alle collettività rurali
pl podkreśla ogromny potencjał, jaki oferuje wykorzystanie pozostałości i odpadów rolnych do wytwarzania energii cieplnej, chłodniczej oraz elektryczności, przy stosowaniu metod efektywnych z gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia, które mogą przynieść sektorowi rolniczemu i wiejskim gminom większą samowystarczalność
it Il piano d'azione si occupa del ricorso alla biomassa per l'autotrazione e per la produzione di elettricità e di calore
pl Plan dotyczy wykorzystania biomasy w transporcie, energii elektrycznej i ogrzewaniu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1792693 zdań frazy produzione di calore (fisiologica).Znalezione w 132,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.