Tłumaczenia na język polski:

  • fizjologiczne wytwarzanie ciepła   

Przykładowe zdania z "produzione di calore (fisiologica)", pamięć tłumaczeniowa

add example
it invita l'attuale e le future Presidenze del Consiglio dell'Unione europea ad avviare ulteriori discussioni sulle strategie per promuovere la produzione sostenibile di biogas; osserva a tale riguardo che la promozione economicamente sostenibile delle strutture relative al biogas dovrebbe comprendere la generazione combinata di calore ed elettricità
pl zaprasza obecną i przyszłe prezydencje Rady Unii Europejskiej do kontynuowania dyskusji w sprawie sposobu promowania zrównoważonej produkcji biogazu; w związku z tym zauważa, że finansowo realna promocja urządzeń do produkcji biogazu powinna również obejmować połączoną produkcję ciepła i energii elektrycznej
it Se il campeggio dispone di una simile unità di cogenerazione, la sua produzione di calore e di elettricità copre almeno il ‧ % del consumo totale di energia termica ed elettrica
pl Jeżeli kemping jest wyposażony w taką jednostkę kogeneracji, jej produkcja energii cieplnej i elektrycznej dostarcza co najmniej ‧ % całkowitego zużycia energii cieplnej i elektrycznej
it per DONG: ricerca, produzione, trasporto off-shore e vendita di petrolio e gas naturale, stoccaggio e distribuzione di gas naturale, uso di energie rinnovabili per la produzione di elettricità e di calore e vendita di elettricità
pl przedsiębiorstwo DONG: wydobycie, produkcja, transport morski i sprzedaż ropy naftowej i gazu naturalnego, przechowywanie i dystrybucja gazu naturalnego, używanie energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła, oraz sprzedaż energii elektrycznej
it Se un nuovo dispositivo di produzione del calore è installato nel periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica, si tratta di un’unità di cogenerazione ad alto rendimento [ai sensi dell’articolo ‧ e dell’allegato ‧ della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una pompa di calore o di una caldaia ad alto rendimento
pl Jeżeli w okresie ważności oznakowania ekologicznego instalowana jest nowa moc wytwórcza energii cieplnej, jest to wysokosprawna jednostka kogeneracji (zgodnie z definicją zawartą w art. ‧ i załączniku ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), pompa ciepła lub kocioł o wysokiej sprawności
it Dato che le aree caratterizzate da anomalie geotermiche sono limitate, dalla metà degli anni '‧ si cerca sempre più di sfruttare anche il calore accumulato nelle formazioni geologiche normali, per soddisfare maggiormente il crescente fabbisogno energetico e adeguare meglio la produzione di energia termica ed elettrica ai diversi bisogni regionali
pl Ze względu na ograniczoną ilość stref z anomaliami geotermicznymi, od połowy lat osiemdziesiątych podjęto usilne działania mające na celu wykorzystanie ciepła zmagazynowanego również w normalnych formacjach geologicznych, z myślą o zaspokojeniu wzrastającego zapotrzebowania na energię i ciepło oraz lepszego dopasowania oferty dostaw ciepła lub energii elektrycznej do zapotrzebowania występującego w regionie
it In questo caso, l’elettricità generata dal calore esportato in questione è inclusa nella produzione totale di elettricità (cfr. la figura
pl W takim przypadku energię elektryczną wytworzoną z tak oddanego ciepła uwzględnia się w całkowitej ilości wytworzonej energii elektrycznej
it Dove fattibile la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione) consente di migliorare notevolmente l
pl W przypadku gdy jest to wykonalne, połączona produkcja ciepła i energii elektrycznej stanowi wartościową możliwość znacznego poprawienia ogólnej efektywności wykorzystania paliwa
it Il FeMo è utilizzato nella colata durante la produzione di acciai legati e ghisa, in considerazione della capacità del molibdeno di aumentare la resistenza alla corrosione e al calore di tali acciai e della ghisa
pl FeMo stosuje się w wytopach w czasie produkcji stali stopowej i żeliwa, dzięki zdolności molibdenu do wzmacniania odporności przeciwko korozji oraz do podgrzewania stali stopowej i żeliwa
it Sul mercato dovrebbero fare il loro ingresso le tecnologie a basse emissioni di carbonio e relative alla decarbonizzazione per la produzione di elettricità e calore.
pl Na rynku powinny pojawić się niskoemisyjne i odwęglające technologie dla produkcji energii elektrycznej.
it La parte restante e non riutilizzabile serve ai fini della produzione di energia sostenibile (elettricità e calore
pl Pozostała część, która nie nadaje się do ponownego wykorzystania, używana jest do produkcji energii odnawialnej (energii elektrycznej i ciepła
it un regime di ripartizione dei costi per i sistemi FER sovvenzionati o la produzione di calore/freddo per questo tipo di impianti, ad esempio mediante quote compatibili con gli obiettivi nazionali; non dovrebbero essere tassati i combustibili utilizzati negli impianti di cogenerazione ad elevata efficienza nonché nei sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento
pl finansowanie składkowe kosztów wspieranych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną lub ogrzewania/chłodzenia z wykorzystaniem energii odnawialnej, na przykład w powiązaniu z regulacją dotyczącą kwot odpowiadającą celom krajowym; nie należy obciążać finansowo paliw wykorzystywanych w wysoce wydajnych systemach kogeneracyjnych ani systemów grzewczych i chłodzących na obszarach oddalonych
it In materia di sicurezza degli approvvigionamenti, è importante tuttavia sottolineare le opportunità offerte dalle soluzioni che coniugano attività industriali e produzione di energia (recupero del calore di scarto, raffreddamento, produzione di energia, tecniche di cogenerazione e di poligenerazione, ecc
pl W dziedzinie bezpieczeństwa dostaw należy jednak zwrócić uwagę na możliwości rozwiązań łączących działalność przemysłową i wytwarzanie energii (wykorzystywanie straconego ciepła, chłodzenie, produkcja energii, techniki kogeneracji i poligeneracji itp
it Il sostegno alle ”città sostenibili” avrebbe consentito di realizzare progetti di vasta portata, volti a sviluppare il teleriscaldamento e la produzione combinata di elettricità e di calore, nonché a migliorare la qualità delle abitazioni.
pl Pomoc dla "miast zrównoważonych” umożliwiłaby - w ramach szeroko zakrojonych projektów - rozwój ciepłownictwa oraz połączonych systemów grzewczych i energetycznych, jak również usprawnienia w dziedzinie mieszkalnictwa.
it Per produzione di energia si intende l’energia elettrica totale (CHP e non CHP) e il calore utile (HCHP) generati nell’impianto CHP nel corso di un periodo di riferimento
pl Ilość wytworzonej energii oznacza łączną ilość energii elektrycznej (z kogeneracji i nie z kogeneracji) oraz ciepła użytkowego (HCHP) wytworzoną przez instalację kogeneracji w okresie referencyjnym
it CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell
pl CHP Hη oznacza wydajność cieplną produkcji kogeneracyjnej definiowaną jako roczna produkcja ciepła użytkowego podzielona przez wsad paliwa wykorzystany do wyprodukowania sumy ciepła użytkowego i energii elektrycznej z kogeneracji
it L’utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all’elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità sia nell’utilizzo come biocarburanti
pl Wykorzystanie surowców rolnych, takich jak nawóz pochodzenia zwierzęcego czy mokry obornik oraz innych odpadów zwierzęcych i organicznych do wytwarzania biogazu dzięki wysokiemu potencjałowi oszczędności w emisji gazów cieplarnianych daje znaczne korzyści dla środowiska zarówno przy wytwarzaniu energii ciepła i elektrycznej, jak i stosowaniu jako biopaliwo
it Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore
pl wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej
it Considerati gli attuali prezzi dell'elettricità, del petrolio e del gas e gli aumenti previsti, se si utilizzano tali impianti in combinazione con moderni sistemi di accumulazione con un efficace isolamento termico è possibile ottenere una grande disponibilità per la produzione di acqua calda e di calore
pl Biorąc pod uwagę obecne ceny elektryczności, ropy i gazu oraz oczekiwany ich wzrost, dzięki nowoczesnym systemom magazynowania i skutecznej izolacji cieplnej, możliwy jest wysoki poziom dostępności zarówno w zakresie produkcji ciepłej wody, jak i pozyskiwania ciepła
it riconosce che lo sviluppo di reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento costituisce una possibilità essenziale per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico degli immobili, dato che assicura maggiore flessibilità nell'utilizzo del combustibile; rileva che la produzione combinata di calore e di energia e la trigenerazione sono tecnologie che dovrebbero essere promosse e che potrebbero non solo contribuire ad accrescere la quota di utilizzo delle energia rinnovabili ma altresì a migliorare l'efficienza energetica, mentre la cogenerazione industriale rappresenta anch'essa una possibilità chiave di riduzione della volatilità dei prezzi dell'energia per i grandi consumatori industriali
pl uznaje, że rozwój ogrzewania miejskiego oraz sieci chłodniczych jest kluczową drogą do wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii w budynkach, ponieważ pozwala na większą elastyczność w wykorzystaniu paliw; odnotowuje, że skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oraz trójgeneracja są technikami, które powinny być promowane oraz powinny służyć nie tylko zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w dostawach energii, ale również poprawie wydajności energetycznej; produkcja skojarzona jest również kluczową drogą do redukcji niestabilności cen energii dużych konsumentów przemysłowych
it Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di calore, ai fini del calcolo di cui al punto ‧, il valore del carburante fossile di riferimento EF è ‧ gCO‧eq/MJ
pl W przypadku biopłynów stosowane do produkcji ciepła, w obliczeniach, o których mowa w pkt ‧, wartość odpowiednika kopalnego (EF) wynosi ‧ gCO‧eq/MJ
it La sua situazione insulare sul lago di Costanza la contraddistingue rispetto ad altre regioni di produzione orticola, per le sue condizioni geografiche e climatiche specifiche (umidità, calore, luminosità
pl Położenie na Jeziorze Bodeńskim oraz szczególne warunki geograficzne i klimatyczne (wilgotność, ciepło, oświetlenie) wyróżniają ją spośród innych regionów upraw
it qualora sia destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente o alla fabbricazione di prodotti a base di latte trattato mediante calore
pl jeżeli jest ono przeznaczone do wyrobu mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej lub poddanych obróbce termicznej produktów na bazie mleka
it Ricerca, sviluppo e dimostrazione di tecnologie per ridurre drasticamente l'impatto ambientale dei combustibili fossili in vista della creazione di centrali per la produzione di elettricità e/o di calore ad elevato rendimento ed efficaci rispetto ai costi, con emissioni vicino allo zero, grazie alle tecnologie di cattura e immagazzinamento di CO‧, in particolare di immagazzinamento sotterraneo
pl Badania, rozwój i demonstracja w zakresie technologii służących znacznej redukcji wpływu używania paliw kopalnych na środowisko, w celu stworzenia wysoce wydajnych i efektywnych pod względem kosztów elektrowni, ciepłowni lub elektrociepłowni o znikomej emisji zanieczyszczeń, opierających się na technologiach wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, w szczególności magazynowania podziemnego
it è favorevole alla definizione di obiettivi, nel campo delle energie rinnovabili, che tengano conto dei settori del riscaldamento, del condizionamento e della refrigerazione, fermo restando che va attribuita una particolare importanza alla produzione combinata di energia elettrica e di calore/freddo
pl Popiera cele w dziedzinie energii odnawialnej przy uwzględnieniu sektora ogrzewania i chłodzenia, przy czym szczególną wagę należy przyłożyć do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła/zimna
it È stato anche sostenuto che le candele scaldavivande (le cosiddette tea-light) potrebbero sostituire le candele da illuminazione, mentre altri tipi di candele non potrebbero sostituire le candele scaldavivande per la produzione di calore
pl Argumentowano również, że tzw. świeczki do podgrzewania mogą zastąpić świece przeznaczane do dostarczania światła, lecz inne typy świec nie mogą zastąpić świeczek do podgrzewania w celu dostarczania ciepła
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1792693 zdań frazy produzione di calore (fisiologica).Znalezione w 156,298 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.