Tłumaczenia na język polski:

  • fizjologiczne wytwarzanie ciepła   

Przykładowe zdania z "produzione di calore (fisiologica)", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Occorre integrare nell’accordo la decisione ‧/‧/CE della Commissione, del ‧ dicembre ‧, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
pl W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającą zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
it La produzione più efficiente di elettricità è quella che avviene nel quadro del teleriscaldamento o attraverso generazione combinata di calore e vapore (cogenerazione) in taluni processi industriali
pl Energię elektryczną najbardziej wydajnie wytwarza się w połączeniu z wytwarzaniem ciepła dla lokalnych systemów grzewczych lub z produkcją ciepła i pary dla przemysłu (system kogeneracji ciepła i energii- CHP
it RWE Solutions Ibérica S.L.: costruzione e gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore
pl RWE Solutions Ibérica S.L.: konstrukcja i obsługa zakładów cieplarniano-energetycznych
it Laddove gli impianti di cogenerazione sono attrezzati per produrre separatamente elettricità o calore, tale produzione non dovrebbe essere identificata come cogenerazione ai fini del rilascio di una garanzia d
pl W przypadku instalacji kogeneracyjnych wyposażonych w urządzenia do oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, produkcja taka nie powinna być określana jako kogeneracja w celu wydania gwarancji pochodzenia oraz dla celów statystycznych
it Gli Stati membri che danno attuazione alla presente direttiva prima che la Commissione abbia stabilito i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo ‧ dovrebbero adottare, entro la data di cui al paragrafo ‧, i propri valori nazionali di rendimento per la produzione separata di elettricità e di calore, da utilizzare per il calcolo del risparmio di energia primaria prodotto dalla cogenerazione secondo il metodo indicato nell
pl Państwa Członkowskie wprowadzające w życie niniejszą dyrektywę przed ustanowieniem przez Komisję zharmonizowanych wartości referencyjnych wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, o których mowa w ust. ‧, powinny, do daty określonej w ust. ‧, przyjąć własne krajowe wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, które będą stosowane do obliczania oszczędności w energii pierwotnej pochodzących z kogeneracji zgodnie z metodologią przedstawioną w załączniku
it Non è altresì necessario tenere conto di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione
pl Dodatkowo zastosowanie współczynników korekcyjnych związanych z uniknięciem utraty ciepła z sieci nie jest wymagane, jako że energię cieplną wykorzystuje się zawsze w pobliżu miejsca jej wytworzenia
it L’efficienza globale di un’unità di cogenerazione è determinata come segue: la produzione energetica dell’impianto CHP [elettricità, energia meccanica e calore utile] in un dato periodo di riferimento è divisa per l’energia di alimentazione all’unità di cogenerazione nello stesso periodo di riferimento
pl Całkowitą sprawność jednostki kogeneracyjnej wyznacza się jako iloraz ilości energii (elektrycznej i mechanicznej oraz ciepła użytkowego) wytworzonej przez instalację kogeneracji w danym okresie referencyjnym oraz ilości paliwa zużytego przez nią w tym samym okresie
it In merito a quanto affermato sull’uso di taluni tipi di candele a scopi di illuminazione e/o produzione di calore, si ricorda che il considerando ‧ del regolamento provvisorio faceva riferimento all’intercambiabilità tra vari tipi di candele e al fatto che le candele erano largamente usate a scopo di decorazione di interni e non principalmente per la produzione di calore
pl W odniesieniu do uwagi na temat wykorzystywania niektórych typów świec: do produkcji światła lub ciepła, w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych stwierdzono, że różne typy świec mogą być stosowane wymiennie oraz że są one w dużej mierze stosowane dla celów dekoracji wnętrz, a nie głównie do produkcji ciepła
it alla produzione comune di calore ed energia elettrica (cogenerazione) e, eventualmente, alla trigenerazione
pl skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja) i ewentualnie skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej z jednoczesną produkcją chłodu (trójgeneracja
it l’indice di energia primaria (PER) corrisponde a: COP × ‧,‧ (o COP/‧,‧) per le pompe di calore elettriche e COP × ‧,‧ (o COP/‧,‧) per le pompe di calore a gas o ad assorbimento funzionanti a gas, in cui ‧,‧ è l’efficienza europea media di produzione elettrica, tenuto conto delle perdite di rete, e ‧,‧ è l’efficienza europea media di gas, perdite di distribuzione comprese, in base alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ aprile ‧, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva ‧/‧/CEE del Consiglio
pl Wskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG
it Il FeMo è utilizzato nella colata durante la produzione di acciai legati e ghisa, in considerazione della capacità del molibdeno di aumentare la resistenza alla corrosione e al calore di tali acciai e della ghisa
pl FeMo stosuje się w wytopach w czasie produkcji stali stopowej i żeliwa, dzięki zdolności molibdenu do wzmacniania odporności przeciwko korozji oraz do podgrzewania stali stopowej i żeliwa
it La DOP Ricotta di Bufala Campana è un prodotto lattiero caseario fresco, quindi privo di maturazione, ottenuto per coagulazione al calore delle proteine del siero di latte di bufala, materia prima derivante dalla produzione di mozzarella di bufala
pl ChNP Ricotta di Bufala Campana to świeży produkt mleczny, niedojrzewający, wytwarzany w procesie koagulacji termicznej białek serwatki bawolej, surowca pochodzącego z produkcji sera mozzarella di bufala
it La direttiva sulla promozione della cogenerazione costituisce una componente essenziale del sistema di limitazione delle emissioni di gas serra, dal momento che dovrebbe consentire di ridurre le emissioni nei Quindici di ‧ Mt CO‧ all'anno e mira ad aumentare l'efficacia energetica della produzione di calore in tutti in casi in cui finora questo sistema non era utilizzato (specie in combinazione con le principali fonti di calore destinate al riscaldamento di abitazioni private, ecc
pl Dyrektywa w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii jest znaczącym elementem systemu ograniczania emisji gazów cieplarnianych i może przynieść efekt obniżenia emisji (UE-‧) o ‧ mln ton CO‧eq rocznie, a ma na celu zwiększenie energetycznej wydajności produkcji ciepła wszędzie tam, gdzie system ten nie był do tej pory wykorzystywany (zwłaszcza większe źródła ciepła dla ogrzewania mieszkań itp
it Il concetto di bioenergia è più ampio di quello di biomassa e comprende, ad esempio, i progetti di trasformazione della biomassa in energia elettrica e/o calore, a differenza dei progetti basati sulla biomassa, che riguardano soltanto la produzione e la trasformazione della biomassa
pl Bioenergia jest pojęciem szerszym niż biomasa i obejmuje np. projekty, które wiążą się z zamianą biomasy na energię elektryczną i/lub ciepło, w odróżnieniu od projektów dotyczących biomasy, które odnoszą się tylko do produkcji i przetwarzania samej biomasy
it In materia di sicurezza degli approvvigionamenti, è importante tuttavia sottolineare le opportunità offerte dalle soluzioni che coniugano attività industriali e produzione di energia (recupero del calore di scarto, raffreddamento, produzione di energia, tecniche di cogenerazione e di poligenerazione, ecc
pl W dziedzinie bezpieczeństwa dostaw należy jednak zwrócić uwagę na możliwości rozwiązań łączących działalność przemysłową i wytwarzanie energii (wykorzystywanie straconego ciepła, chłodzenie, produkcja energii, techniki kogeneracji i poligeneracji itp
it L’analisi ha mostrato peraltro che, per quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore, non è necessario compiere una distinzione in funzione dell’anno di costruzione, in quanto l’efficienza energetica netta delle caldaie non è affatto migliorata nel corso del periodo oggetto dell’analisi
pl Analiza wykazała natomiast, że w przypadku zharmonizowanych wartości referencyjnych wydajności dla rozdzielonej produkcji ciepła rozróżnienie roku produkcji jednostki nie jest wymagane, jako że w okresie objętym analizą efektywność energetyczna netto kotłów praktycznie nie uległa poprawie
it Le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impianti non sono assegnate all
pl Emisji związanych z produkcją ciepła lub energii elektrycznej importowanej z innych instalacji nie przypisuje się do instalacji importującej
it Nella presente direttiva la cogenerazione ad alto rendimento è definita in base al risparmio energetico offerto dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità
pl Kogeneracja o wysokiej wydajności jest w niniejszej dyrektywie definiowana na podstawie oszczędności energii uzyskanych dzięki zastosowaniu produkcji skojarzonej zamiast rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej
it Occorre passare da una politica unidimensionale in materia di biocarburanti a una politica olistica per l'energia dalla biomassa, e concentrare tale elemento laddove è maggiormente efficace, vale a dire nella produzione di elettricità e calore.
pl Musimy przejść od jednowymiarowej polityki biopaliw do polityki holistycznej dotyczącej energii z biomasy i koncentrować wykorzystanie biomasy tam, gdzie jest to najefektywniejsze, czyli w sektorach produkcji energii elektrycznej i ciepła.
it La cogenerazione di calore ed elettricità, sia nella forma di utilizzo per il riscaldamento di calore residuo per la produzione di elettricità, che nella forma di utilizzo di produzione di elettricità da calore residuo (per esempio nelle fornaci) potrebbe permettere un enorme aumento dell'efficienza nello sfruttamento dei combustibili, che passerebbe da circa il ‧ al ‧ %
pl Skojarzona produkcja energii cieplnej i elektrycznej, czy to poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego powstałego z wytwarzania energii elektrycznej do celów grzewczych, czy też poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego (np. w piecach) do produkcji energii elektrycznej, pozwoliłaby na ogromny wzrost (od około ‧ % do ‧ %) efektywności w wykorzystaniu paliw
it Nella fornitura di energia termica da impianti di cogenerazione il calore viene fornito dal calore di scarto della produzione di energia
pl W produkcji energii cieplnej w instalacjach kogeneracji wykorzystuje się ciepło odpadowe powstające przy produkcji energii elektrycznej
it Ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricità disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell
pl Każda jednostka kogeneracji porównywana jest z najlepszą dostępną i ekonomicznie uzasadnioną technologią dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej obecną na rynku w roku zbudowania danej jednostki kogeneracji
it Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e delle pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
pl Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do produkcji i napraw stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, odbywających się w obiektach producenta
it Puntando invece su soluzioni caratterizzate da maggiore efficienza energetica, come l'uso di legno sminuzzato per generare calore o elettricità, il ricorso a oli vegetali puri di produzione locale, la fornitura di biogas a veicoli o distretti privi di una rete di distribuzione del gas naturale o ancora le tecnologie solari decentrate ecc., si creerebbero nuove possibilità di produzione e di distribuzione, che possono essere organizzate a livello regionale e hanno un forte potenziale occupazionale
pl Gdyby jednak postawić na bardziej wydajne energetycznie zastosowanie np. ścinków drewnianych do produkcji ciepła lub energii elektrycznej lub na czyste oleje roślinne z regionalnych upraw, dostawy biogazu dla pojazdów lub terenów pozbawionych sieci gazu ziemnego czy zdecentralizowane technologie wykorzystujące energię słoneczną itd., dałoby to możliwość powstania nowych, zorganizowanych regionalnie kanałów produkcji i dystrybucji, otwierających wielki potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy
it teleriscaldamento energicamente efficiente: il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione ‧/‧/CE
pl efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne oznacza system ciepłownictwa komunalnego, który pod względem generacji ciepła albo spełnia kryteria wysokosprawnej kogeneracji, albo- w przypadku kotłów cieplnych- odpowiada wartościom referencyjnym dla oddzielnej produkcji ciepła określonym w decyzji ‧/‧/WE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1792693 zdań frazy produzione di calore (fisiologica).Znalezione w 328,722 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.