Tłumaczenia na język polski:

  • nadwrażliwość opóźniona   

Przykładowe zdania z "ipersensibilità ritardata", pamięć tłumaczeniowa

add example
Negli studi clinici sono state riportate reazioni di ipersensibilità ritardataW badaniach klinicznych obserwowano reakcje nadwrażliwości typu późnego
In uno studio su ‧ pazienti con artrite reumatoide, sottoposti a trattamento con Humira, non è stata evidenziata alcuna inibizione dell ipersensibilità ritardata, nè riduzione dei livelli delle immunoglobuline o cambiamenti nel numero dei linfociti T, B, delle cellule NK, dei monociti/macrofagi e dei neutrofiliW badaniu ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych produktem Humira nie stwierdzono działania hamującego reakcje nadwrażliwości typu późnego, obniżenia stężenia immunoglobulin lub zmian w liczbie efektorowych komórek T, B, NK, monocytów/makrofagów oraz granulocytów obojętnochłonnych
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obiżenie poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
Non sono disponibili dati sufficienti sull incidenza di reazioni di ipersensibilità ritardata dopo intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade superiori ad ‧ anno, ma i dati, pur in numero limitato, derivanti dagli studi clinici suggeriscono un aumento del rischio di ipersensibilità ritardata all aumento della durata degli intervalli di tempo senza somministrazione di RemicadeBrak wystarczających danych dotyczących częstości występowania reakcji nadważliwości typu późnego po przerwie w stosowaniu preparatu Remicade dłuższej niż ‧ rok.Jednakże ograniczone dane z badań klinicznych sugerują, że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu późnego zwiększa się wraz z wydłużeniem przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu Remicade
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obniżenia poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
Negli studi clinici, le reazioni di ipersensibilità ritardata sono state non comuni e si sono verificate dopo intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade inferiori ad ‧ anno (vedere paragrafo ‧ e ‧: ipersensibilità ritardataW badaniach klinicznych reakcje nadwrażliwości typu późnego obserwowano niezbyt często.Występowały one gdy przerwa w stosowaniu preparatu Remicade była krótsza niż ‧ rok (patrz punkt ‧. ‧. i punkt ‧. ‧: nadwrażliwość typu późnego
I data disponibili suggeriscono un aumento del rischio di ipersensibilità ritardata all aumento della durata degli intervalli di tempo senza somministrazione di RemicadeZ dostępnych danych wynika, że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu późnego zwiększa się wraz z wydłużeniem przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu Remicade
Studi sulle cavie hanno indicato la possibilità che enfuvirtide possa provocare ipersensibilità ritardata da contattoBadania na świnkach morskich wskazują na możliwość powodowania przez enfuwirtyd reakcji opóźnionej kontaktowej nadwrażliwości
Sul rischio di reazioni acute correlate all infusione e di reazioni di ipersensibilità ritardate• Ryzyko wystąpienia ostrej reakcji związanej z infuzją i reakcji nadwrażliwości typu późnego
In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettriciW badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obniżenie poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
Reazioni di ipersensibilità immediata o ritardata quali ingrossamento di labbra, lingua o faringe (angioedemaNatychmiastowe lub opóźnione reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk ust, języka i gardła (obrzęk naczynioruchowy
Reazioni all infusione e ipersensibilità Infliximab è stato associato a reazioni acute correlate all infusione, che includono shock anafilattico e reazioni da ipersensibilità ritardata (vedere paragrafoReakcje związane z infuzją i nadwrażliwość Stosowanie infliksymabu było związane z wystąpieniem ostrych reakcji związanych z infuzją, w tym wstrząsu anafilaktycznego i reakcji nadwrażliwości typu późnego (patrz punkt
In studi di tossicità riproduttiva nei ratti, levetiracetam ha indotto una tossicità sullo sviluppo (aumento di variazioni scheletriche/anomalie minori, crescita ritardata, aumento di mortalità nei piccoli) a livelli di esposizione simili o più elevati rispetto ai livelli di esposizione nell' uomoW badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów, w przypadku ekspozycji podobnej lub większej niż u ludzi, lewetyracetam wykazywał toksyczny wpływ na rozwój płodu (zwiększenie częstości zmian szkieletowych/niewielkie wady, opóźniony wzrost, zwiększona śmiertelność młodych
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ‧ novembre ‧ o, se l'adozione delle misure d'attuazione di cui all'articolo ‧ è ritardata oltre il ‧ dicembre ‧, a decorrere dalla data di recepimento di cui alla direttiva recante tali misure d'attuazionePaństwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia ‧ listopada ‧ r. lub- jeśli przyjęcie środków wykonawczych, o których mowa w art. ‧, opóźni się i nastąpi po dniu ‧ grudnia ‧ r.- od dnia transpozycji określonego w dyrektywie zawierającej te środki wykonawcze
Laddove le imprese ritengono che le loro domande per i diritti di installare strutture non siano state trattate in conformità con i principi di cui alla direttiva ‧/CE (direttiva quadro) o laddove tali decisioni siano indebitamente ritardate, esse dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro le decisioni o contro il ritardo nellJeżeli przedsiębiorstwa uznają, że ich wnioski o przyznanie prawa do instalowania urządzeń nie zostały rozpatrzone zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie ‧/WE (dyrektywie ramowej) lub jeżeli wydanie decyzji w tym zakresie zostało bezpodstawnie opóźnione, będzie on miał prawo do zaskarżenia takiej decyzji lub zaistnienia zwłoki w jej wydaniu, zgodnie z postanowieniami powyższej dyrektywy
Se l animale viene alimentato durante la somministrazione, l assorbimento può essere leggermente ritardatoGdy zwierzę pobiera lek wraz z pokarmem, wchłanianie może być lekko opóźnione
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2469 zdań frazy ipersensibilità ritardata.Znalezione w 1,966 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.