Tłumaczenia na język polski:

  • nadwrażliwość opóźniona   
  • nadwrażliwość typu komórkowego   
  • odczyn tuberkulinowy   

Przykładowe zdania z "ipersensibilità ritardata", pamięć tłumaczeniowa

add example
it In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettrici
pl W badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obniżenia poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
it In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettrici
pl W badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obniżenie poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
it Negli studi clinici sono state riportate reazioni di ipersensibilità ritardata
pl W badaniach klinicznych obserwowano reakcje nadwrażliwości typu późnego
it Negli studi clinici, le reazioni di ipersensibilità ritardata sono state non comuni e si sono verificate dopo intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade inferiori ad ‧ anno (vedere paragrafo ‧ e ‧: ipersensibilità ritardata
pl W badaniach klinicznych reakcje nadwrażliwości typu późnego obserwowano niezbyt często.Występowały one gdy przerwa w stosowaniu preparatu Remicade była krótsza niż ‧ rok (patrz punkt ‧. ‧. i punkt ‧. ‧: nadwrażliwość typu późnego
it Studi sulle cavie hanno indicato la possibilità che enfuvirtide possa provocare ipersensibilità ritardata da contatto
pl Badania na świnkach morskich wskazują na możliwość powodowania przez enfuwirtyd reakcji opóźnionej kontaktowej nadwrażliwości
it Reazioni di ipersensibilità immediata o ritardata quali ingrossamento di labbra, lingua o faringe (angioedema
pl Natychmiastowe lub opóźnione reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk ust, języka i gardła (obrzęk naczynioruchowy
it Non sono disponibili dati sufficienti sull incidenza di reazioni di ipersensibilità ritardata dopo intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade superiori ad ‧ anno, ma i dati, pur in numero limitato, derivanti dagli studi clinici suggeriscono un aumento del rischio di ipersensibilità ritardata all aumento della durata degli intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade
pl Brak wystarczających danych dotyczących częstości występowania reakcji nadważliwości typu późnego po przerwie w stosowaniu preparatu Remicade dłuższej niż ‧ rok.Jednakże ograniczone dane z badań klinicznych sugerują, że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu późnego zwiększa się wraz z wydłużeniem przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu Remicade
it I data disponibili suggeriscono un aumento del rischio di ipersensibilità ritardata all aumento della durata degli intervalli di tempo senza somministrazione di Remicade
pl Z dostępnych danych wynika, że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu późnego zwiększa się wraz z wydłużeniem przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu Remicade
it In uno studio su ‧ pazienti con artrite reumatoide, sottoposti a trattamento con Humira, non è stata evidenziata alcuna inibizione dell ipersensibilità ritardata, nè riduzione dei livelli delle immunoglobuline o cambiamenti nel numero dei linfociti T, B, delle cellule NK, dei monociti/macrofagi e dei neutrofili
pl W badaniu ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych produktem Humira nie stwierdzono działania hamującego reakcje nadwrażliwości typu późnego, obniżenia stężenia immunoglobulin lub zmian w liczbie efektorowych komórek T, B, NK, monocytów/makrofagów oraz granulocytów obojętnochłonnych
it In uno studio su ‧ pazienti adulti affetti da artrite reumatoide trattati con Enbrel, non c è stata nessuna prova di depressione della ipersensibilità di tipo ritardato, diminuzione dei livelli di immunoglobuline, o modifica del numero delle popolazioni delle cellule effettrici
pl W badaniu obejmującym ‧ dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych produktem Enbrel, nie potwierdzono zaburzeń nadwrażliwości typu późnego, obiżenie poziomu immunoglobulin lub zmian ilościowych w populacjach komórek efektorowych
it Reazioni all infusione e ipersensibilità Infliximab è stato associato a reazioni acute correlate all infusione, che includono shock anafilattico e reazioni da ipersensibilità ritardata (vedere paragrafo
pl Reakcje związane z infuzją i nadwrażliwość Stosowanie infliksymabu było związane z wystąpieniem ostrych reakcji związanych z infuzją, w tym wstrząsu anafilaktycznego i reakcji nadwrażliwości typu późnego (patrz punkt
it Sul rischio di reazioni acute correlate all infusione e di reazioni di ipersensibilità ritardate
pl • Ryzyko wystąpienia ostrej reakcji związanej z infuzją i reakcji nadwrażliwości typu późnego
it L ampiezza dell esposizione è stata simile a seguito di un pasto ad elevato contenuto in grassi e a digiuno, mentre la tmax è stata ritardata da ‧ a ‧ ore (topotecan lattone) e da ‧ a ‧ ore (topotecan totale
pl Stopień ekspozycji był podobny po posiłku z dużą zawartością tłuszczów i na czczo, ale czas tmax był wydłużony z ‧, ‧ do ‧ godzin (topotekan w postaci laktonu) i z ‧ do ‧ godzin (topotekan całkowity
it Inoltre, è il risultato di andamenti di segno opposto a livello settoriale: per quanto concerne le famiglie la crescita sui ‧ mesi dei prestiti è positiva e in aumento, mentre per quanto riguarda le società non finanziarie risulta negativa. La reazione ritardata dei prestiti per le imprese non finanziarie all' attività economica è un fenomeno ordinario del ciclo economico
pl Dynamika kredytów bankowych dla sektora prywatnego w ujęciu rocznym była w marcu wciąż ujemna, ale w ujęciu miesięcznym przepływ netto był ponownie dodatni. Ujemna dynamika roczna jest przy tym wypadkową przeciwstawnych tendencji na poziomie sektorów: z jednej strony dodatniej (i wciąż rosnącej) dynamiki kredytów dla gospodarstw domowych, a z drugiej-- ujemnej dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2469 zdań frazy ipersensibilità ritardata.Znalezione w 0,962 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.