Tłumaczenia na język polski:

  • badania społeczne   
    (noun  )
     
    zbieranie danych poprzez wywiady i ankiety w celu zgromadzenia określonego zbioru danych, które następnie podlegają analizie
  • badanie społeczne   

Przykładowe zdania z "indagine sociale", pamięć tłumaczeniowa

add example
misure concrete e positive (a norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato CE), per superare il divario di retribuzione e la segregazione di genere, da mettere in atto ad opera delle parti sociali e degli organismi per la parità ai diversi livelli contrattuali e di settore, quali: la promozione di accordi salariali per combattere le discriminazioni retributive, indagini sistematiche sulla parità di trattamento salariale, fissazione di obiettivi qualitativi e quantitativi e di parametri di riferimento, scambio delle migliori prassikonkretne i pozytywne działania (zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE) na rzecz zniesienia różnic w wynagrodzeniach i segregacji płciowej, realizowane przez partnerów społecznych i organy ds. równości szans, na różnych poziomach, zarówno umownych, jak i sektorowych, takie jak: promowanie porozumień w zakresie wynagrodzeń mających na celu niwelowanie GPG, badania na temat równego traktowania w zakresie płac, ustanowienie celów ilościowych i jakościowych oraz analizy porównawczej, wymiana najlepszych praktyk
Tale indagine riguarda il calcolo delle prestazioni nette di protezione socialeZbiór ten obejmuje obliczenie świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej
Pregherei la Commissione di svolgere indagini su quell'ondata di caldo, sul numero di vittime e di prendere coscienza del fatto che la Francia non ha fatto nulla per evitarlo; nonostante ciò, quando è arrivato l'autunno e tutti i morti erano state seppelliti, c'erano 14 000 persone in meno sul loro registro dei servizi sociali.Proszę Komisję, aby zbadała kwestię tej fali upałów, określiła liczbę ofiar i zdała sobie sprawę z faktu, że Francja nic z tym nie zrobiła, a gdy przyszła jesień i wszyscy ci ludzie zostali pochowani, ubyło 14 000 osób w rejestrze francuskich służb socjalnych.
Fintantoché la povertà e l'esclusione sociale coinvolgeranno quasi un cittadino su sei, come mostrano le indagini statistiche nell'UE, toccherà a noi, come deputati, non solo sfidare la Commissione e gli Stati membri, ma anche esercitare pressioni efficaci per l'attuazione delle misure specifiche adottate nella lotta contro la povertà e contro misure antisociali di austerità, e limitare un ulteriore deterioramento dell'ambito sociale, in particolare nel caso delle donne.Tak długo, jak ubóstwo i wykluczenie społeczne będą dotykać prawie co szóstego obywatela - jak pokazują badania statystyczne w UE - posłowie do PE powinni nie tylko apelować do Komisji i państw członkowskich, lecz również wywierać skuteczną presję w kwestii wdrażania specjalnych środków przyjętych w celu walki z ubóstwem i antyspołecznymi cięciami oraz ograniczyć dalsze pogarszanie się sytuacji społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet.
Un caso di problema di salute o di malattia collegato al lavoro non implica necessariamente il riconoscimento da parte di un'autorità e i dati relativi sono desunti dalle indagini demografiche esistenti, quali l'indagine europea sulla salute basata su interviste (European Health Interview Survey- EHIS) o altre indagini socialiPrzypadek problemu zdrowotnego i choroby związanej z pracą nie musi być związany z faktem stwierdzenia choroby przez organ krajowy, a dane takie dostarczają badania statystyczne ludności, takie jak europejskie badania ankietowe dotyczące zdrowia (EHIS) i inne statystyczne badania społeczne
chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere un'indagine circa il rapporto esistente tra i diversi modelli urbanistici e il comportamento sociale nonché le condizioni che favoriscono la pace sociale e la salutewzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania badań nad powiązaniami pomiędzy różnymi modelami urbanistycznymi i zachowaniami społecznymi oraz warunkami sprzyjającymi harmonii społecznej i zdrowiu
per iscritto. - Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 sul Bilancio del Comitato economico e sociale europeo, poiché, nonostante le questioni sollevate dalla recente indagine OLAF, nutro fiducia nella possibilità di chiarire quanto non trasparente e di migliorare le procedure di rendicontazione per il futuro.Głosowałam za udzieleniem Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu absolutorium z wykonania jego budżetu na rok 2009, ponieważ pomimo kwestii podniesionych w toku wszczętego niedawno dochodzenia przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jestem pewna, że istnieje możliwość wyjaśnienia aspektów, które nie są przejrzyste, i usprawnienia procedur sporządzania sprawozdań w przyszłości.
Pertanto, quando effettua visite metodologiche in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata ad accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili dettagliate, le indagini e i questionari statistici pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati e di segreto statisticoDlatego też Komisja (Eurostat), przeprowadzając inspekcje metodologiczne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i na poziomie zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
Vorrei chiederle se ritiene che il numero delle indagini - per esempio, 49 per il Fondo sociale, corrispondente a migliaia di transazioni - le sembra sufficiente per esprimere un giudizio.Chciałbym również zapytać, czy sądzi pan, że liczba badań - na przykład 49 w przypadku Funduszu Społecznego, w którym dochodzi do tysięcy transakcji - jest dla pana wystarczająca do sformułowania opinii?
Nel ‧ i direttori dei servizi di statistiche sociali europei hanno concordato un quadro, chiamato Sistema europeo di indagine sanitaria (EHSS), per la raccolta di dati armonizzati attraverso indagini e/o moduli di indagine relativi alla saluteW ‧ r. europejscy dyrektorzy ds. statystyk społecznych uzgodnili ramy systematycznego gromadzenia ujednoliconych danych za pomocą badań ankietowych lub części badań ankietowych dotyczących zdrowia, określane mianem europejskiego systemu badań nad zdrowiem (EHSS
Dalle indagini effettuate si trae l'evidenza che la maggiore debolezza economico-sociale delle donne si ripercuote sull'economia generale e produce perdite quantificabili per il sistema.Dane z poprzednich badań pokazują, że większa słabość społeczno-gospodarcza kobiet ma wpływ na całą gospodarkę i naraża system na wymierne straty.
compilazione successiva delle statistiche sulla gioventù a tutti i livelli di istruzione e sull’integrazione sociale ed economica dei giovani partendo dalle fonti esistenti e, se del caso, migliorandone l’integrazione con le indagini esistentibędą sukcesywnie tworzone statystyki dotyczące młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia oraz integracji gospodarczej i społecznej młodzieży, z wykorzystaniem istniejących źródeł oraz, w miarę potrzeb, lepsze ich uwzględnienie w istniejących badaniach
Esaminando i casi del campione, il Comitato osserva che molto spesso le azioni finanziarie o i recuperi dei pagamenti non dovuti e/o le eventuali azioni disciplinari (per esempio l'immissione della ragione sociale di un'impresa nel sistema di allarme precoce) erano stati attuati con successo dal servizio comunitario competente o da un'agenzia o erano in fase avanzata di attuazione nel corso o prima dell'indagine dell'OLAFKomitet Nadzoru zwraca uwagę, na podstawie wybranych do analizy spraw, że bardzo często finansowe działania uzupełniające bądź odzyskanie nienależnie wypłaconych środków lub – w stosownych przypadkach – działania dyscyplinarne (np. wpisanie przedsiębiorstwa do systemu wczesnego ostrzegania) zostały z powodzeniem przeprowadzone lub zostały rozpoczęte przez właściwą służbę lub agencję Komisji przed dochodzeniem OLAF-u bądź w czasie jego trwania
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Commissione per l'occupazione e gli affari socialiSprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Con lettera del ‧ luglio ‧ (Doc. n. ‧-‧ D), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, della Parte I del protocollo ‧ dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, in riferimento agli aiuti di Stato in forma di oneri sociali differenziati su base regionale e di aiuti diretti ai trasporti (di seguito denominata la decisione di avviare un procedimento di indagineListem z dnia ‧ lipca ‧ r. (nr dok.: ‧-‧ D) Urząd poinformował władze Norwegii o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. ‧ ust. ‧ części I protokołu ‧ do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, odnoszącej się do pomocy państwa w formie regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne i pomocy bezpośredniej w transporcie (dalej zwanej decyzją o wszczęciu dochodzenia
Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statisticoKomisja (Eurostat), przeprowadzając wizyty kontrolne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
INDAGINE PILOTA DI DATI SULLE PRESTAZIONI NETTE DI PROTEZIONE SOCIALEZBIÓR DANYCH PILOTAŻOWYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ NETTO Z TYTUŁU OCHRONY SOCJALNEJ
invita gli esperti della Commissione che si occupano della materia ad operare una distinzione più chiara tra organizzazioni di volontariato e ONG, le cui attività non sono organizzate sulle stesse basi di volontariato, e chiede un'esauriente indagine paneuropea sulla natura, il livello e i meccanismi interni della partecipazione sociale, compresi la partecipazione dei volontari e i finanziamenti a tal finewzywa odpowiednich ekspertów Komisji do wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia pomiędzy organizacjami wolontariackimi i organizacjami pozarządowymi, których działalność nie jest zorganizowana na takiej samej podstawie wolontariackiej, oraz wzywa do przeprowadzenia wszechstronnych badań ogólnoeuropejskich nad charakterem, stopniem i mechanizmami wewnętrznymi uczestnictwa społecznego, w tym nad udziałem wolontariuszy i finansowaniem udzielanym w tym celu
sottolinea la necessità che tutta la popolazione migrante sia interessata dalle attività di controllo e prevenzione sanitaria che vengono assicurate dai servizi appositi; sottolinea inoltre la necessità di predisporre e finanziare appositi programmi sociali e sanitari che, sulla base di oggettive indagini su specifici problemi di salute, possano contrastare le patologie ricorrenti nella popolazione migrantePonadto podkreśla potrzebę objęcia wszystkich imigrantów kontrolą i prewencją zdrowotną zapewnianą przez odpowiednie służby oraz potrzebę opracowania i sfinansowania odpowiednich programów socjalnych i zdrowotnych, które na podstawie obiektywnych badań konkretnych problemów zdrowotnych mogłyby pomóc w zwalczaniu chorób często występujących wśród migrantów
valutazione della situazione economica e sociale dell'industria della trasformazione e dell'acquacoltura sulla base di studi e indagini a campione sufficientemente ampie da garantire l’affidabilità delle stimeoceny sytuacji gospodarczej i społecznej przemysłu przetwórczego i sektora akwakultury na podstawie badań i dostatecznie dużych próbek zapewniających wiarygodność oszacowania
Oggetto: Indagine sul Fondo sociale europeo a NavarraDotyczy: dochodzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w Nawarze
constata che, secondo un'ordinanza giudiziaria, la rappresentanza della Commissione a Vienna aveva stipulato rapporti di lavoro che non rispettavano le vigenti norme in materia di legislazione sociale e del lavoro; chiede a quali conclusioni è giunta l'indagine dell'OLAF e quali misure ha preso la Commissione; chiede inoltre quali costi ha già dovuto sostenere la Commissione, considerato che ha perso i processi dinanzi al tribunale del lavoro e ha dovuto pagare i contributi sociali arretrati, e quali altri costi potrebbero ancora sorgerestwierdza, że zgodnie z orzeczeniem sądu w wiedeńskim przedstawicielstwie Komisji istniały stosunki zatrudnienia, przy których pominięto obowiązujące przepisy prawa pracy i praw socjalnych; zapytuje, jaki wynik przyniosło dochodzenie OLAF i jakie Komisja podjęła działania w tej sprawie; zapytuje ponadto, jakie koszty Komisja poniosła w wyniku przegranych procesów przed sądem pracy i konieczności uregulowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne; zapytuje także, jakie mogą pojawić się jeszcze dalsze koszty
Entro la fine del ‧ tutti gli Stati membri effettuano un'indagine pilota di dati per il ‧ in vista dell'introduzione di un modulo sulle prestazioni nette di protezione socialeW celu wprowadzenia modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej, we wszystkich państwach członkowskich, w terminie do końca ‧ r., pilotażowo gromadzone są dane za rok
chiede che venga compiuto uno sforzo in più a beneficio delle persone anziane che soffrono di disabilità onde facilitarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e evitare al massimo il fenomeno delle pensioni anticipate tra le persone con disabilità; sottolinea che, in linea con il mutamento demografico, aumenta in modo significativo il numero delle persone con disabilità che invecchiano; è dell'avviso che proprio le persone con disabilità in vecchiaia abbiano bisogno di un sostegno globale e di una maggiore riabilitazione sociale; esorta la Commissione a esaminare quali misure vengono attuate negli Stati membri per garantire a tale riguardo un'assistenza adeguata ai bisogni; raccomanda di illustrare i risultati di tale indagine in un raffronto delle migliori prassiwzywa do podjęcia dodatkowych wysiłków na rzecz osób starszych dotkniętych niepełnosprawnością, z myślą o ułatwieniu im zaistnienia lub powrotu na rynek pracy oraz o unikaniu, w miarę możliwości, zjawiska przechodzenia przez osoby niepełnosprawne na wcześniejsze emerytury; zauważa, że wskutek zmian demograficznych liczba starszych ludzi niepełnosprawnych znacząco wzrasta; jest zdania, że starsi ludzie niepełnosprawni szczególnie potrzebują kompleksowej opieki i rehabilitacji społecznej w większym zakresie; wzywa Komisję do zbadania, jakie działania w tej dziedzinie są podejmowane w państwach członkowskich w celu zagwarantowania opieki adekwatnej do potrzeb tych osób; zaleca zamieszczenie wyników tego badania w zestawieniu porównawczym najlepszych praktyk
Si è verificato tuttavia un altro incidente che non è stato possibile menzionare prima che terminassero gli emendamenti, quindi leggerò questo emendamento orale: "Esprime profondo rammarico per la mortale esplosione che ha provocato un morto e dieci feriti, accaduta a Mitrovica nord il 2 luglio, durante la manifestazione di protesta contro l'apertura di un centro per i servizi sociali e per l'attentato del 5 luglio contro un deputato serbo al parlamento del Kosovo; condanna fermamente tutti gli atti di violenza e invita le parti ad agire in maniera responsabile; incoraggia EULEX a fare ogni sforzo necessario per allentare la tensione ed evitare nuove violenze e invita la polizia del Kosovo, con l'assistenza di EULEX, ad avviare senza indugio un'indagine scrupolosa e imparziale su tali eventi al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia”.Miał miejsce również inny incydent, do którego nie można było odnieść się przed zakończeniem poprawek, przeczytam zatem poprawkę ustną: "wyraża głęboki żal z powodu zabójczej eksplozji, w wyniku której zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych, a do której doszło w północnej części Mitrowicy w dniu 2 lipca podczas demonstracji przeciwko otwarciu centrum służb cywilnych oraz z powodu ataku w dniu 5 lipca na serbskiego posła do parlamentu Kosowa; z całą mocą potępia wszelkie akty przemocy i wzywa strony do rozsądnego działania; wzywa EULEX do podjęcia wszelkich starań na rzecz rozładowania napięcia i zapobieżenia dalszym aktom przemocy oraz wzywa policję Kosowa, aby z pomocą EULEX-u natychmiast wszczęła wyczerpujące i bezstronne dochodzenia w sprawie tych wydarzeń w celu postawienia ich sprawców przed sądem”.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51967 zdań frazy indagine sociale.Znalezione w 15,352 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.