Tłumaczenia na język polski:

  • badania społeczne   
    (noun  )
     
    zbieranie danych poprzez wywiady i ankiety w celu zgromadzenia określonego zbioru danych, które następnie podlegają analizie
  • badanie społeczne   

Przykładowe zdania z "indagine sociale", pamięć tłumaczeniowa

add example
it valutare attentamente le iniziative prese in altri settori d'indagine, tra cui l'impatto delle TIC sull'insegnamento e sull'apprendimento, i risultati del mercato del lavoro in materia di mobilità e il background sociale degli studenti dell'istruzione terziaria
pl przeprowadzenia bilansu inicjatyw podjętych w innych związanych ze wskaźnikami dziedzinach, w tym wpływu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na nauczenia i uczenie się, wpływu mobilności na rynek pracy oraz pochodzenia społecznego studentów szkół wyższych
it Si è verificato tuttavia un altro incidente che non è stato possibile menzionare prima che terminassero gli emendamenti, quindi leggerò questo emendamento orale: "Esprime profondo rammarico per la mortale esplosione che ha provocato un morto e dieci feriti, accaduta a Mitrovica nord il 2 luglio, durante la manifestazione di protesta contro l'apertura di un centro per i servizi sociali e per l'attentato del 5 luglio contro un deputato serbo al parlamento del Kosovo; condanna fermamente tutti gli atti di violenza e invita le parti ad agire in maniera responsabile; incoraggia EULEX a fare ogni sforzo necessario per allentare la tensione ed evitare nuove violenze e invita la polizia del Kosovo, con l'assistenza di EULEX, ad avviare senza indugio un'indagine scrupolosa e imparziale su tali eventi al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia”.
pl Miał miejsce również inny incydent, do którego nie można było odnieść się przed zakończeniem poprawek, przeczytam zatem poprawkę ustną: "wyraża głęboki żal z powodu zabójczej eksplozji, w wyniku której zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych, a do której doszło w północnej części Mitrowicy w dniu 2 lipca podczas demonstracji przeciwko otwarciu centrum służb cywilnych oraz z powodu ataku w dniu 5 lipca na serbskiego posła do parlamentu Kosowa; z całą mocą potępia wszelkie akty przemocy i wzywa strony do rozsądnego działania; wzywa EULEX do podjęcia wszelkich starań na rzecz rozładowania napięcia i zapobieżenia dalszym aktom przemocy oraz wzywa policję Kosowa, aby z pomocą EULEX-u natychmiast wszczęła wyczerpujące i bezstronne dochodzenia w sprawie tych wydarzeń w celu postawienia ich sprawców przed sądem”.
it valutazione della situazione economica e sociale dell'industria della trasformazione e dell'acquacoltura sulla base di studi e indagini a campione sufficientemente ampie da garantire l’affidabilità delle stime
pl oceny sytuacji gospodarczej i społecznej przemysłu przetwórczego i sektora akwakultury na podstawie badań i dostatecznie dużych próbek zapewniających wiarygodność oszacowania
it Non solo dovrebbe essere garantita loro una protezione legale o fisica, ma dovrebbero poter contare anche su assistenza medica e psicologica e riabilitazione sociale. Coloro che collaborano con le autorità, poi, dovrebbero vedersi rilasciare un permesso di soggiorno per la durata delle indagini sul caso che li ha visti coinvolti.
pl Należy im zagwarantować nie tylko ochronę prawną i fizyczną, ale także pomoc medyczną i psychologiczną oraz resocjalizację, a tym, którzy współpracują z władzami, należałoby zapewnić pozwolenia na pobyt na czas dochodzenia w sprawach handlu ludźmi.
it ritiene fondamentale che, per essere ritenuti idonei per l'SPG Plus, i paesi beneficiari devono avere ratificato e attuato le convenzioni internazionali a tale riguardo e che il prossimo regolamento deve definire procedure credibili con cui ciò può essere valutato, che coinvolgano il Parlamento europeo e altri interessati, ad esempio le parti sociali, e sulla cui base avviare indagini nel caso di prove di attuazione insufficienti; sottolinea che il livello di attuazione dei diritti umani nei paesi interessati deve diventare un criterio decisionale
pl podkreśla, że jest sprawą zasadniczą, by kraje-beneficjenci, aby mogły zostać objęte GSP plus, powinny zarówno ratyfikować, jak i stosować odpowiednie konwencje międzynarodowe, oraz że przyszłe rozporządzenie musi wskazywać wiarygodne procedury oceny wypełnienia tego wymogu, włączając w to Parlament Europejski i inne strony, np. partnerów społecznych, oraz wszczynania postępowań w przypadku dowodów nieodpowiedniego stosowania konwencji; kładzie nacisk na fakt, że poziom wdrażania praw człowieka w danych krajach musi stać się kryterium decydującym
it Dalle indagini effettuate si trae l'evidenza che la maggiore debolezza economico-sociale delle donne si ripercuote sull'economia generale e produce perdite quantificabili per il sistema.
pl Dane z poprzednich badań pokazują, że większa słabość społeczno-gospodarcza kobiet ma wpływ na całą gospodarkę i naraża system na wymierne straty.
it Gli sviluppi a livello aziendale hanno formato oggetto di analisi attraverso un'indagine sulle imprese europee, mentre le attività di discussione con le parti sociali e i governi figurano nel programma di lavoro annuale
pl Działania na poziomie przedsiębiorstw również były przedmiotem sprawozdań sporządzanych w ramach badań nad przedsiębiorstwami europejskimi, podczas gdy działalność w zakresie organizowania debat z partnerami społecznymi i rządami planowana jest w ramach rocznych programów pracy
it Fintantoché la povertà e l'esclusione sociale coinvolgeranno quasi un cittadino su sei, come mostrano le indagini statistiche nell'UE, toccherà a noi, come deputati, non solo sfidare la Commissione e gli Stati membri, ma anche esercitare pressioni efficaci per l'attuazione delle misure specifiche adottate nella lotta contro la povertà e contro misure antisociali di austerità, e limitare un ulteriore deterioramento dell'ambito sociale, in particolare nel caso delle donne.
pl Tak długo, jak ubóstwo i wykluczenie społeczne będą dotykać prawie co szóstego obywatela - jak pokazują badania statystyczne w UE - posłowie do PE powinni nie tylko apelować do Komisji i państw członkowskich, lecz również wywierać skuteczną presję w kwestii wdrażania specjalnych środków przyjętych w celu walki z ubóstwem i antyspołecznymi cięciami oraz ograniczyć dalsze pogarszanie się sytuacji społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet.
it Un'indagine Eurobarometro mostra che più del 50 per cento dei cittadini si sente scoraggiato dall'instabilità sociale che si aspettano dopo il cambio del posto di lavoro in un altro Stato membro.
pl Badania opinii publicznej przeprowadzone przez Eurobarometer pokazują, że ponad 50% obywateli czuje się zniechęconych brakiem bezpieczeństwa socjalnego w przypadku zmiany miejsca pracy w innym państwie członkowskim.
it Per facilitare l’individuazione di soluzioni innovative, una di tali indagini sonderà anche l’opinione pubblica sulla politica di prevenzione e di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, compresi eventualmente i sistemi di protezione sociale, e sul ruolo potenziale dell’Unione nella lotta alla povertà e all’esclusione
pl Celem ułatwienia identyfikacji innowacyjnych rozwiązań jeden z takich sondaży obejmie badanie opinii publicznej na temat polityki zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, w tym, w odpowiednich przypadkach, systemów ochrony socjalnej, i ewentualnej roli Unii w walce z ubóstwem i wykluczeniem
it Sono d'accordo con il relatore quando sottolinea che il Parlamento europeo, in virtù delle nuove competenze conferitegli dal trattato di Lisbona, dovrà monitorare le varie fasi di negoziazione e di attuazione dei partenariati volontari e quindi chiede alla Commissione di fornire al Parlamento, tra gli altri documenti, anche un'indagine sull'impatto sociale, economico e ambientale degli accordi in modo da consentirgli di valutarne l'attuazione.
pl Zgadzam się ze sprawozdawcą w tym, że istnieje potrzeba - z uwagi na nowe kompetencje wprowadzone traktatem lizbońskim - monitorowania przez Parlament Europejski poszczególnych etapów negocjowania i wcielania w życie dobrowolnych umów o partnerstwie, a także w tym, że należy wezwać Komisję, by przedstawiła Parlamentowi analizy społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków tych umów, oprócz innych dokumentów służących ocenie ich wdrażania.
it Infine, siamo del parere che la Commissione debba svolgere un'attività d'indagine costante, coinvolgendo maggiormente il Parlamento europeo e le parti sociali interessate.
pl Na koniec chcemy oświadczyć, iż stoimy na stanowisku, że Komisja powinna prowadzić stałe monitorowanie z większym zaangażowaniem ze strony Parlamentu i odnośnych partnerów społecznych.
it Oggetto: Indagine della Corte costituzionale portoghese su di un possibile finanziamento illecito del Partido Social Democrata (PSD) da parte del gruppo Somague
pl Dotyczy: śledztwa portugalskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości niezgodnego z prawem finansowania Partido Social Democrata (PSD) przez grupę Somague
it Oggetto: Indagine sul Fondo sociale europeo a Navarra
pl Dotyczy: dochodzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w Nawarze
it raccomanda di coordinare le attività di indagine nei campi pertinenti, sia all’interno che all’esterno dell’UE, e di sviluppare le conoscenze sui modi in cui i cittadini usano le tecnologie on-line, sui rischi connessi e sui potenziali effetti dannosi dell’uso delle tecnologie on-line da parte loro, compresi gli aspetti tecnici, psicologici e sociali
pl Zaleca skoordynowanie działań badawczych w odpowiednich dziedzinach wewnątrz i na zewnątrz Unii oraz zdobycie wiedzy na temat sposobów korzystania przez obywateli z technologii internetowych, związanego z tym ryzyka oraz możliwych szkodliwych skutków stosowania tych technologii, z uwzględnieniem aspektów technicznych, psychologicznych i społecznych
it sviluppo di una serie limitata di variabili principali ed istituzione di un nuovo strumento, il Sistema europeo di moduli per le indagini relative alle statistiche sociali (E‧SM
pl zostanie opracowany ograniczony zestaw głównych zmiennych oraz ustanowiony nowy instrument – Europejski system modułów badań w dziedzinie statystyki społecznej (E‧SM
it Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
it Un caso di problema di salute o di malattia collegato al lavoro non implica necessariamente il riconoscimento da parte di un'autorità e i dati relativi sono desunti dalle indagini demografiche esistenti, quali l'indagine europea sulla salute basata su interviste (European Health Interview Survey- EHIS) o altre indagini sociali
pl Przypadek problemu zdrowotnego i choroby związanej z pracą nie musi być związany z faktem stwierdzenia choroby przez organ krajowy, a dane takie dostarczają badania statystyczne ludności, takie jak europejskie badania ankietowe dotyczące zdrowia (EHIS) i inne statystyczne badania społeczne
it Tale indagine riguarda il calcolo delle prestazioni nette di protezione sociale
pl Zbiór ten obejmuje obliczenie świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej
it Pertanto, quando effettua visite metodologiche in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata ad accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili dettagliate, le indagini e i questionari statistici pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati e di segreto statistico
pl Dlatego też Komisja (Eurostat), przeprowadzając inspekcje metodologiczne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i na poziomie zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
it Esaminando i casi del campione, il Comitato osserva che molto spesso le azioni finanziarie o i recuperi dei pagamenti non dovuti e/o le eventuali azioni disciplinari (per esempio l'immissione della ragione sociale di un'impresa nel sistema di allarme precoce) erano stati attuati con successo dal servizio comunitario competente o da un'agenzia o erano in fase avanzata di attuazione nel corso o prima dell'indagine dell'OLAF
pl Komitet Nadzoru zwraca uwagę, na podstawie wybranych do analizy spraw, że bardzo często finansowe działania uzupełniające bądź odzyskanie nienależnie wypłaconych środków lub – w stosownych przypadkach – działania dyscyplinarne (np. wpisanie przedsiębiorstwa do systemu wczesnego ostrzegania) zostały z powodzeniem przeprowadzone lub zostały rozpoczęte przez właściwą służbę lub agencję Komisji przed dochodzeniem OLAF-u bądź w czasie jego trwania
it Entro la fine del ‧ tutti gli Stati membri effettuano un'indagine pilota di dati per il ‧ in vista dell'introduzione di un modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale
pl W celu wprowadzenia modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej, we wszystkich państwach członkowskich, w terminie do końca ‧ r., pilotażowo gromadzone są dane za rok
it identificazione e valutazione, sulla base di strumenti, nuovi o esistenti, di indagini sanitarie per intervista, di serie di quesiti ad hoc riguardanti la parte sanitaria del sistema europeo di moduli d'indagine statistica sociale
pl określenie i ocena, na podstawie istniejących lub opracowanych niedawno instrumentów badania zdrowia za pomocą wywiadu, zestawów pytań doraźnych na potrzeby części dotyczącej zdrowia w ramach europejskiego systemu modułów badań w dziedzinie statystyki społecznej
it invita gli esperti della Commissione che si occupano della materia ad operare una distinzione più chiara tra organizzazioni di volontariato e ONG, le cui attività non sono organizzate sulle stesse basi di volontariato, e chiede un'esauriente indagine paneuropea sulla natura, il livello e i meccanismi interni della partecipazione sociale, compresi la partecipazione dei volontari e i finanziamenti a tal fine
pl wzywa odpowiednich ekspertów Komisji do wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia pomiędzy organizacjami wolontariackimi i organizacjami pozarządowymi, których działalność nie jest zorganizowana na takiej samej podstawie wolontariackiej, oraz wzywa do przeprowadzenia wszechstronnych badań ogólnoeuropejskich nad charakterem, stopniem i mechanizmami wewnętrznymi uczestnictwa społecznego, w tym nad udziałem wolontariuszy i finansowaniem udzielanym w tym celu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51967 zdań frazy indagine sociale.Znalezione w 6,954 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.