Tłumaczenia na język polski:

  • badania społeczne   
    (noun  )
     
    zbieranie danych poprzez wywiady i ankiety w celu zgromadzenia określonego zbioru danych, które następnie podlegają analizie
  • badanie społeczne   

Przykładowe zdania z "indagine sociale", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Tale indagine riguarda il calcolo delle prestazioni nette di protezione sociale
pl Zbiór ten obejmuje obliczenie świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej
it Esaminando i casi del campione, il Comitato osserva che molto spesso le azioni finanziarie o i recuperi dei pagamenti non dovuti e/o le eventuali azioni disciplinari (per esempio l'immissione della ragione sociale di un'impresa nel sistema di allarme precoce) erano stati attuati con successo dal servizio comunitario competente o da un'agenzia o erano in fase avanzata di attuazione nel corso o prima dell'indagine dell'OLAF
pl Komitet Nadzoru zwraca uwagę, na podstawie wybranych do analizy spraw, że bardzo często finansowe działania uzupełniające bądź odzyskanie nienależnie wypłaconych środków lub – w stosownych przypadkach – działania dyscyplinarne (np. wpisanie przedsiębiorstwa do systemu wczesnego ostrzegania) zostały z powodzeniem przeprowadzone lub zostały rozpoczęte przez właściwą służbę lub agencję Komisji przed dochodzeniem OLAF-u bądź w czasie jego trwania
it sviluppo di una serie limitata di variabili principali ed istituzione di un nuovo strumento, il Sistema europeo di moduli per le indagini relative alle statistiche sociali (E‧SM
pl zostanie opracowany ograniczony zestaw głównych zmiennych oraz ustanowiony nowy instrument – Europejski system modułów badań w dziedzinie statystyki społecznej (E‧SM
it Entro la fine del ‧ tutti gli Stati membri effettuano un'indagine pilota di dati per il ‧ in vista dell'introduzione di un modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale
pl W celu wprowadzenia modułu dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej, we wszystkich państwach członkowskich, w terminie do końca ‧ r., pilotażowo gromadzone są dane za rok
it Oggetto: Indagine sul Fondo sociale europeo a Navarra
pl Dotyczy: dochodzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w Nawarze
it compilazione successiva delle statistiche sulla gioventù a tutti i livelli di istruzione e sull’integrazione sociale ed economica dei giovani partendo dalle fonti esistenti e, se del caso, migliorandone l’integrazione con le indagini esistenti
pl będą sukcesywnie tworzone statystyki dotyczące młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia oraz integracji gospodarczej i społecznej młodzieży, z wykorzystaniem istniejących źródeł oraz, w miarę potrzeb, lepsze ich uwzględnienie w istniejących badaniach
it Entro la metà del ‧ un nuovo modulo di indagine sulla disabilità e l'integrazione sociale, elaborato grazie ad un finanziamento concesso da Eurostat, dovrebbe essere disponibile per progetti pilota da attuare negli Stati membri
pl Do połowy ‧ r. nowa część badań ankietowych dotycząca niepełnosprawności i integracji społecznej- wspierana z funduszy Eurostatu- powinna być gotowa do pilotażowego wdrożenia w państwach członkowskich
it Per facilitare l’individuazione di soluzioni innovative, una di tali indagini sonderà anche l’opinione pubblica sulla politica di prevenzione e di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, compresi eventualmente i sistemi di protezione sociale, e sul ruolo potenziale dell’Unione nella lotta alla povertà e all’esclusione
pl Celem ułatwienia identyfikacji innowacyjnych rozwiązań jeden z takich sondaży obejmie badanie opinii publicznej na temat polityki zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz walki z nimi, w tym, w odpowiednich przypadkach, systemów ochrony socjalnej, i ewentualnej roli Unii w walce z ubóstwem i wykluczeniem
it Quando effettua visite di controllo in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) deve in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico
pl Komisja (Eurostat), przeprowadzając wizyty kontrolne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
it valutazione della situazione economica e sociale dell'industria della trasformazione e dell'acquacoltura sulla base di studi e indagini a campione sufficientemente ampie da garantire l’affidabilità delle stime
pl oceny sytuacji gospodarczej i społecznej przemysłu przetwórczego i sektora akwakultury na podstawie badań i dostatecznie dużych próbek zapewniających wiarygodność oszacowania
it Pregherei la Commissione di svolgere indagini su quell'ondata di caldo, sul numero di vittime e di prendere coscienza del fatto che la Francia non ha fatto nulla per evitarlo; nonostante ciò, quando è arrivato l'autunno e tutti i morti erano state seppelliti, c'erano 14 000 persone in meno sul loro registro dei servizi sociali.
pl Proszę Komisję, aby zbadała kwestię tej fali upałów, określiła liczbę ofiar i zdała sobie sprawę z faktu, że Francja nic z tym nie zrobiła, a gdy przyszła jesień i wszyscy ci ludzie zostali pochowani, ubyło 14 000 osób w rejestrze francuskich służb socjalnych.
it D'altra parte, il CESE invita la Commissione ad adottare un approccio globale nel trattare il tema dei PPP e, nel quadro delle sue comunicazioni, a compilare (previa indagine presso gli Stati membri) un elenco di criteri che i poteri pubblici potrebbero prendere in considerazione per gli aspetti sociali ed ambientali
pl Poza tym EKES apeluje do Komisji o traktowanie zagadnienia PPP w sposób kompleksowy oraz do sporządzenia w ramach jej komunikatów (po przeprowadzeniu odpowiednich badań w państwach członkowskich) wykazu kryteriów, które władze publiczne mogłyby uwzględniać w odniesieniu do aspektów społecznych i ekologicznych
it identificazione e valutazione, sulla base di strumenti, nuovi o esistenti, di indagini sanitarie per intervista, di serie di quesiti ad hoc riguardanti la parte sanitaria del sistema europeo di moduli d'indagine statistica sociale
pl określenie i ocena, na podstawie istniejących lub opracowanych niedawno instrumentów badania zdrowia za pomocą wywiadu, zestawów pytań doraźnych na potrzeby części dotyczącej zdrowia w ramach europejskiego systemu modułów badań w dziedzinie statystyki społecznej
it Gli sviluppi a livello aziendale hanno formato oggetto di analisi attraverso un'indagine sulle imprese europee, mentre le attività di discussione con le parti sociali e i governi figurano nel programma di lavoro annuale
pl Działania na poziomie przedsiębiorstw również były przedmiotem sprawozdań sporządzanych w ramach badań nad przedsiębiorstwami europejskimi, podczas gdy działalność w zakresie organizowania debat z partnerami społecznymi i rządami planowana jest w ramach rocznych programów pracy
it per iscritto. - Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2009 sul Bilancio del Comitato economico e sociale europeo, poiché, nonostante le questioni sollevate dalla recente indagine OLAF, nutro fiducia nella possibilità di chiarire quanto non trasparente e di migliorare le procedure di rendicontazione per il futuro.
pl Głosowałam za udzieleniem Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu absolutorium z wykonania jego budżetu na rok 2009, ponieważ pomimo kwestii podniesionych w toku wszczętego niedawno dochodzenia przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jestem pewna, że istnieje możliwość wyjaśnienia aspektów, które nie są przejrzyste, i usprawnienia procedur sporządzania sprawozdań w przyszłości.
it constata che, secondo un'ordinanza giudiziaria, la rappresentanza della Commissione a Vienna aveva stipulato rapporti di lavoro che non rispettavano le vigenti norme in materia di legislazione sociale e del lavoro; chiede a quali conclusioni è giunta l'indagine dell'OLAF e quali misure ha preso la Commissione; chiede inoltre quali costi ha già dovuto sostenere la Commissione, considerato che ha perso i processi dinanzi al tribunale del lavoro e ha dovuto pagare i contributi sociali arretrati, e quali altri costi potrebbero ancora sorgere
pl stwierdza, że zgodnie z orzeczeniem sądu w wiedeńskim przedstawicielstwie Komisji istniały stosunki zatrudnienia, przy których pominięto obowiązujące przepisy prawa pracy i praw socjalnych; zapytuje, jaki wynik przyniosło dochodzenie OLAF i jakie Komisja podjęła działania w tej sprawie; zapytuje ponadto, jakie koszty Komisja poniosła w wyniku przegranych procesów przed sądem pracy i konieczności uregulowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne; zapytuje także, jakie mogą pojawić się jeszcze dalsze koszty
it Dalle indagini effettuate si trae l'evidenza che la maggiore debolezza economico-sociale delle donne si ripercuote sull'economia generale e produce perdite quantificabili per il sistema.
pl Dane z poprzednich badań pokazują, że większa słabość społeczno-gospodarcza kobiet ma wpływ na całą gospodarkę i naraża system na wymierne straty.
it Nel quadro del programma rivisto Eurostat di indagine sociale, la Commissione intende predisporre un modulo sulla responsabilizzazione dei consumatori per valutarne le competenze e il grado di informazione e consapevolezza riguardo ai loro diritti e alla relativa affermazione.
pl W ramach realizowanego przez Eurostat zmienionego Europejskiego Programu Badania Społecznego Komisja planuje uruchomić moduł dotyczący wzmacniania pozycji konsumentów, poprzez który chce badać umiejętności konsumentów, informacje skierowane do konsumentów, a także ich świadomość przysługujących im praw oraz asertywność.
it Infine, siamo del parere che la Commissione debba svolgere un'attività d'indagine costante, coinvolgendo maggiormente il Parlamento europeo e le parti sociali interessate.
pl Na koniec chcemy oświadczyć, iż stoimy na stanowisku, że Komisja powinna prowadzić stałe monitorowanie z większym zaangażowaniem ze strony Parlamentu i odnośnych partnerów społecznych.
it raccomanda di coordinare le attività di indagine nei campi pertinenti, sia all’interno che all’esterno dell’UE, e di sviluppare le conoscenze sui modi in cui i cittadini usano le tecnologie on-line, sui rischi connessi e sui potenziali effetti dannosi dell’uso delle tecnologie on-line da parte loro, compresi gli aspetti tecnici, psicologici e sociali
pl Zaleca skoordynowanie działań badawczych w odpowiednich dziedzinach wewnątrz i na zewnątrz Unii oraz zdobycie wiedzy na temat sposobów korzystania przez obywateli z technologii internetowych, związanego z tym ryzyka oraz możliwych szkodliwych skutków stosowania tych technologii, z uwzględnieniem aspektów technicznych, psychologicznych i społecznych
it INDAGINE PILOTA DI DATI SULLE PRESTAZIONI NETTE DI PROTEZIONE SOCIALE
pl ZBIÓR DANYCH PILOTAŻOWYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ NETTO Z TYTUŁU OCHRONY SOCJALNEJ
it Indagine sulle modalità di promozione della partecipazione dei lavoratori al processo decisionale e al capitale sociale
pl Poszukiwanie sposobów zwiększenia udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie i w jego kapitale
it ritiene fondamentale che, per essere ritenuti idonei per l'SPG Plus, i paesi beneficiari devono avere ratificato e attuato le convenzioni internazionali a tale riguardo e che il prossimo regolamento deve definire procedure credibili con cui ciò può essere valutato, che coinvolgano il Parlamento europeo e altri interessati, ad esempio le parti sociali, e sulla cui base avviare indagini nel caso di prove di attuazione insufficienti; sottolinea che il livello di attuazione dei diritti umani nei paesi interessati deve diventare un criterio decisionale
pl podkreśla, że jest sprawą zasadniczą, by kraje-beneficjenci, aby mogły zostać objęte GSP plus, powinny zarówno ratyfikować, jak i stosować odpowiednie konwencje międzynarodowe, oraz że przyszłe rozporządzenie musi wskazywać wiarygodne procedury oceny wypełnienia tego wymogu, włączając w to Parlament Europejski i inne strony, np. partnerów społecznych, oraz wszczynania postępowań w przypadku dowodów nieodpowiedniego stosowania konwencji; kładzie nacisk na fakt, że poziom wdrażania praw człowieka w danych krajach musi stać się kryterium decydującym
it Sono d'accordo con il relatore quando sottolinea che il Parlamento europeo, in virtù delle nuove competenze conferitegli dal trattato di Lisbona, dovrà monitorare le varie fasi di negoziazione e di attuazione dei partenariati volontari e quindi chiede alla Commissione di fornire al Parlamento, tra gli altri documenti, anche un'indagine sull'impatto sociale, economico e ambientale degli accordi in modo da consentirgli di valutarne l'attuazione.
pl Zgadzam się ze sprawozdawcą w tym, że istnieje potrzeba - z uwagi na nowe kompetencje wprowadzone traktatem lizbońskim - monitorowania przez Parlament Europejski poszczególnych etapów negocjowania i wcielania w życie dobrowolnych umów o partnerstwie, a także w tym, że należy wezwać Komisję, by przedstawiła Parlamentowi analizy społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków tych umów, oprócz innych dokumentów służących ocenie ich wdrażania.
it Pertanto, quando effettua visite metodologiche in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata ad accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili dettagliate, le indagini e i questionari statistici pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati e di segreto statistico
pl Dlatego też Komisja (Eurostat), przeprowadzając inspekcje metodologiczne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i na poziomie zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51967 zdań frazy indagine sociale.Znalezione w 6,033 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.