wymowa: IPA: korˈnuto

Tłumaczenia na język polski:

  • rogacz   
    (Noun  m)
  • rogaty   

Pozostałe znaczenia:

 
przen. przenośnie rogacz
 
rogaty
 
przen. przenośnie zdradzany
 
w kształcie rogu

Podobne frazy w słowniku włoski polski. (2)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cornuto", pamięć tłumaczeniowa

add example
it astemizolo o terfenadina (usati per trattare i sintomi di allergia) bepridil (usato per trattare disturbi cardiaci) cisapride (usato per trattare il bruciore di stomaco) alcaloidi della segale cornuta (per esempio, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) (usati per trattare emicrania e cefalea a grappolo
pl astemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu objawów alergii) beprydyl (stosowany w leczeniu choroby serca) cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi) alkaloidy sporyszu (na przykład ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) (stosowane w leczeniu migreny i gromadnych bólów głowy
it Sono " testa cornuta " e " tizio minuscolo "
pl Rogaty człowiek i karzeł
it Efavirenz non deve essere somministrato in concomitanza con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) poiché la competizione per il CYP‧A‧ da parte di efavirenz può inibire il metabolismo e creare condizioni che potrebbero portare a effetti indesiderati gravi e/o fatali (per esempio aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria) (vedere paragrafo
pl Efawirenzu nie wolno podawać jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem lub z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną), ponieważ efawirenz konkuruje z nimi o izoenzym CYP‧A‧, co mogłoby spowodować zahamowanie metabolizmu tych leków i stworzać potencjalne zagrożenie wystąpienia ciężkich i (lub) zagrażających życiu działań niepożądanych (na przykład zaburzeń rytmu serca, przedłużonego działania sedatywnego lub depresji oddechowej) (patrz punkt
it Perciò, REYATAZ in associazione con ritonavir è controindicato se somministrato insieme a medicinali che sono substrati del CYP‧A‧ ed hanno un indice terapeutico stretto: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil, triazolam, midazolam somministrato per via orale e gli alcaloidi della segale cornuta, in particolare ergotamina e diidroergotamina (vedere paragrafo
pl Z tego powodu przeciwwskazane jest stosowanie produktu REYATAZ z rytonawirem ze środkami leczniczymi, które są substratami CYP‧A‧ i mają wąski zakres terapeutyczny, takimi jak: astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl, triazolam, podawany doustnie midazolam i alkaloidy z grupy ergotaminy, zwłaszcza ergotamina i dihydroergotamina (patrz punkt
it Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insetti
pl Inne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady i fragmenty owadów
it La somministrazione concomitante degli alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina), che sono substrati del CYP‧A‧, è controindicata in quanto l aumento delle concentrazioni plasmatiche di questi medicinali può causare ergotismo (vedere paragrafo
pl Jednoczesne podawanie alkaloidów sporyszu (ergotaminy, dihydroergotaminy), które są substratami CYP‧A‧ jest przeciwwskazane ze względu na to, że zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do zatrucia alkaloidami sporyszu (patrz punkt
it Controindicazioni per l' uso in associazione Efavirenz non deve essere somministrato in associazione con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) in quanto l' inibizione del loro metabolismo può portare ad eventi gravi che mettono in pericolo la vita del paziente (vedere paragrafo
pl Przeciwwskazania do jednoczesnego stosowania Efawirenzu nie wolno stosować jednocześnie z: terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) gdyż wpływ na hamowanie ich metabolizmu może doprowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt
it Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale
pl Różnorodne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it Fottitene di chi ammazzano ' sti politici cornuti
pl Nie twój interes, kogo ci sprzedajni politycy szlachtują
it Questi farmaci comprendono: astemizolo, terfenadina, midazolam orale (per avvertenza su midazolam somministrato per uso parenterale, vedere paragrafo ‧), triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, alcaloidi della segale cornuta (es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) e vardenafil
pl Do leków tych zalicza się astemizol, terfenadynę, midazolam stosowany doustnie (środki ostrożności podczas podawania midazolamu pozajelitowo, patrz punkt ‧. ‧), triazolam, cyzapryd, pimozyd, amiodaron, alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) i wardenafil
it Ergotismo con possibilità di necrosi delle estremità (inibizione dell eliminazione epatica della segale cornuta
pl Zatrucie alkaloidami sporyszu zagrażające martwicą kończyn (hamowanie eliminacji wątrobowej alkaloidów sporyszu żytniego
it Alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina
pl Alkaloidy sporyszu żytniego (ergotamina, dihydroergotamina
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.‧ e B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.‧ i B.‧ Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ i pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it REYATAZ con ritonavir non deve essere usato in combinazione con medicinali che siano substrati dell' isoenzima CYP‧A‧ del citocromo P‧ e che abbiano finestre terapeutiche strette (es.: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil, triazolam, midazolam per somministrazione orale (per le precauzioni sulla somministrazione parenterale di midazolam, vedere paragrafo ‧) e alcaloidi della segale cornuta, in particolare, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina, metilergonovina) (vedere paragrafo
pl Produktu REYATAZ z rytonawirem nie wolno stosować z lekami, które są substratami izoenzymu CYP‧A‧ cytochromu P‧ i mają wąski indeks terapeutyczny (np. astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl, triazolam, midazolam podawany doustnie (środki ostrożności w przypadku pozajelitowego podania midazolamu, patrz punkt ‧. ‧), alkaloidy z grupy ergotaminy, a w szczególności ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina, metyloergonowina) (patrz punkt
it Sebbene questa interazione non sia stata studiata, è noto che voriconazolo può determinare un incremento delle concentrazioni plasmatiche degli alcaloidi della segale cornuta (ergotamina e diidroergotamina) e può causare ergotismo
pl Mimo, że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenia alkaloidów sporyszu (ergotaminy i dihydroergotaminy) w osoczu i prowadzić do zatrucia tymi lekami
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it Questi farmaci comprendono: astemizolo, terfenadina, midazolam orale (Per avvertenza su midazolam somministrato per uso parenterale, vedere paragrafo ‧), triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, alcaloidi della segale cornuta (es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) e vardenafil
pl Do leków tych zalicza się astemizol, terfenadynę, midazolam stosowany doustnie (środki ostrożności podczas podawania midazolamu pozajelitowo, patrz punkt ‧. ‧), triazolam, cyzapryd, pimozyd, amiodaron, alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) i wardenafil
it astemizolo o terfenadina (usati per trattare i sintomi di allergia) bepridil (usato per trattare disturbi cardiaci) cisapride (usato per trattare il bruciore di stomaco) alcaloidi della segale cornuta (per esempio, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina).(usati per trattare emicrania e cefalea a grappolo
pl astemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu objawów alergii) beprydyl (stosowany w leczeniu choroby serca) cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi) alkaloidy sporyszu (na przykład ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) (stosowane w leczeniu migreny i gromadnych bólów głowy
it La somministrazione concomitante di voriconazolo ed alcaloidi della segale cornuta è controindicata (vedere paragrafo
pl Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie worykonazolu i alkaloidów sporyszu (patrz punkt
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 108 zdań frazy cornuto.Znalezione w 0,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.