wymowa: IPA: korˈnuto

Tłumaczenia na język polski:

  • rogacz   
    (Noun  m)
  • rogaty   

Pozostałe znaczenia:

 
przen. przenośnie rogacz
 
rogaty
 
przen. przenośnie zdradzany
 
w kształcie rogu

Podobne frazy w słowniku włoski polski. (4)

folaga cornuta
Łyska czubata
svasso cornuto
perkoz rogaty

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cornuto", pamięć tłumaczeniowa

add example
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it La somministrazione concomitante di voriconazolo ed alcaloidi della segale cornuta è controindicata (vedere paragrafo
pl Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie worykonazolu i alkaloidów sporyszu (patrz punkt
it Efavirenz non deve essere somministrato in concomitanza con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) poiché la competizione per il CYP‧A‧ da parte di efavirenz può inibire il metabolismo e creare condizioni che potrebbero portare a effetti indesiderati gravi e/o fatali (per esempio aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria) (vedere paragrafo
pl Efawirenzu nie wolno podawać jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem lub z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną), ponieważ efawirenz konkuruje z nimi o izoenzym CYP‧A‧, co mogłoby spowodować zahamowanie metabolizmu tych leków i stworzać potencjalne zagrożenie wystąpienia ciężkich i (lub) zagrażających życiu działań niepożądanych (na przykład zaburzeń rytmu serca, przedłużonego działania sedatywnego lub depresji oddechowej) (patrz punkt
it Alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina
pl Alkaloidy sporyszu żytniego (ergotamina, dihydroergotamina
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it Successivamente, il campione parziale viene sparso su una tavola mediante una pinzetta o una spatola di corno. Se ne estraggono i chicchi spezzati, gli altri cereali, i chicchi germinati, quelli attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli che presentano colorazioni del germe, quelli volpati, i semi estranei, la segala cornuta, i chicchi avariati e quelli cariati, le pule e gli insetti vivi o morti
pl Następnie należy próbkę częściową rozłożyć na stole przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki i oddzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe, plewy oraz żywe szkodniki i martwe owady
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria impurità varie, anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie
pl Ziarna zbóż podstawowych i innych zbóż, które zostały uszkodzone, porażone sporyszem lub zbutwiałe, są sklasyfikowane jako inne zanieczyszczenia, nawet jeśli przedstawiają defekty należące do innych kategorii
it Pertanto, si richiede cautela nel somministrare contemporaneamente dasatinib e substrati del CYP‧A‧ con ristretto indice terapeutico, quali astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, quinidina, bepridil o alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina) (vedere paragrafo
pl Dlatego, należy zachować ostrożność stosując dazatynib równocześnie z substratami CYP‧A‧ o wąskim zakresie terapeutycznym, takimi jak astemizol, terfenadyna, cisapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl lub alkaloidy sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina) (patrz punkt
it Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insetti
pl Inne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady i fragmenty owadów
it La somministrazione concomitante di posaconazolo e alcaloidi derivati dalla segale cornuta è controindicata (vedere paragrafo
pl Jednoczesne stosowanie pozakonazolu i alkaloidów sporyszu jest przeciwwskazane (patrz punkt
it Controindicazioni per l' uso in associazione Efavirenz non deve essere somministrato in associazione con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina), in quanto l' inibizione del loro metabolismo può portare ad eventi gravi che mettono in pericolo la vita del paziente (vedere paragrafo
pl Efawirenzu nie wolno stosować jednocześnie z: terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) gdyż wpływ na hamowanie ich metabolizmu może doprowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt
it Efavirenz non deve essere somministrato in concomitanza con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) poiché la competizione per il CYP‧A‧ da parte di efavirenz può inibire il metabolismo e creare condizioni che potrebbero portare a effetti indesiderati gravi e/o fatali (per esempio aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria) (vedere paragrafo
pl Efawirenzu nie wolno podawać jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) ze względu na to, że efawirenz konkuruje z nimi o izoenzym CYP‧A‧, co mogłoby powodować zahamowanie metabolizmu tych leków i stwarzać potencjalne zagrożenie wystąpienia ciężkich i (lub) zagrażających życiu działań niepożądanych (na przykład zaburzeń rytmu serca, przedłużonego działania sedatywnego lub depresji oddechowej) (patrz punkt
it Fottitene di chi ammazzano ' sti politici cornuti
pl Nie twój interes, kogo ci sprzedajni politycy szlachtują
it Tali medicinali includono amiodarone, bepridile, chinidina, lidocaina sistemica, astemizolo, terfenadina, midazolam somministrato oralmente, triazolam, cisapride, pimozide, sertindolo, simvastatina, lovastatina, alcaloidi della segale cornuta (per esempio ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) (vedere paragrafo
pl amiodaron, beprydyl, chinidynę, lidokainę podawaną ogólnie, astemizol, terfenadynę, midazolam podawany doustnie, triazolam, cyzapryd, pimozyd, sertindol, symwastatynę, lowastatynę i alkaloidy sporyszu (np. ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina i metylergonowina) (patrz punkt
it % di impurità varie (chicchi estranei, chicchi avariati, impurità propriamente dette, pule, segale cornuta, chicchi cariati, insetti morti e frammenti di insetti
pl % innych zanieczyszczeń (obce nasiona, ziarna uszkodzone, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady lub ich części
it Questi farmaci comprendono: astemizolo, terfenadina, midazolam orale (per avvertenza su midazolam somministrato per uso parenterale, vedere paragrafo ‧), triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, alcaloidi della segale cornuta (es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) e vardenafil
pl Do leków tych zalicza się astemizol, terfenadynę, midazolam stosowany doustnie (środki ostrożności podczas podawania midazolamu pozajelitowo, patrz punkt ‧. ‧), triazolam, cyzapryd, pimozyd, amiodaron, alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) i wardenafil
it Perciò, REYATAZ in associazione con ritonavir è controindicato se somministrato insieme a medicinali che sono substrati del CYP‧A‧ ed hanno un indice terapeutico stretto: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil, triazolam, midazolam somministrato per via orale e gli alcaloidi della segale cornuta, in particolare ergotamina e diidroergotamina (vedere paragrafo
pl Z tego powodu przeciwwskazane jest stosowanie produktu REYATAZ z rytonawirem ze środkami leczniczymi, które są substratami CYP‧A‧ i mają wąski zakres terapeutyczny, takimi jak: astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl, triazolam, podawany doustnie midazolam i alkaloidy z grupy ergotaminy, zwłaszcza ergotamina i dihydroergotamina (patrz punkt
it Controindicazioni all uso concomitante Atripla non deve essere somministrato contemporaneamente a terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil, o agli alcaloidi della segale cornuta (ad es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) in quanto l inibizione del loro metabolismo può portare ad eventi gravi che mettono in pericolo la vita del paziente (vedere paragrafo
pl Przeciwwskazanie jednoczesnego stosowania Produktu Atripla nie stosować jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną), gdyż hamowanie ich metabolizmu może prowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt
it REYATAZ con ritonavir non deve essere usato in combinazione con medicinali che siano substrati dell' isoenzima CYP‧A‧ del citocromo P‧ e che abbiano finestre terapeutiche strette (es.: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil, triazolam, midazolam per somministrazione orale (per le precauzioni sulla somministrazione parenterale di midazolam, vedere paragrafo ‧) e alcaloidi della segale cornuta, in particolare, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina, metilergonovina) (vedere paragrafo
pl Produktu REYATAZ z rytonawirem nie wolno stosować z lekami, które są substratami izoenzymu CYP‧A‧ cytochromu P‧ i mają wąski indeks terapeutyczny (np. astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl, triazolam, midazolam podawany doustnie (środki ostrożności w przypadku pozajelitowego podania midazolamu, patrz punkt ‧. ‧), alkaloidy z grupy ergotaminy, a w szczególności ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina, metyloergonowina) (patrz punkt
it Ergotismo con possibilità di necrosi delle estremità (inibizione dell eliminazione epatica della segale cornuta
pl Zatrucie alkaloidami sporyszu zagrażające martwicą kończyn (hamowanie eliminacji wątrobowej alkaloidów sporyszu żytniego
it Questi principi attivi comprendono ad esempio antiaritmici (amiodarone, bepridile, chinidina, lidocaina sistemica), antiistaminici (astemizolo, terfenadina), alcaloidi della segale cornuta (quali ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina), pro-cinetici gastrointestinali (cisapride), neurolettici (pimozide, sertindolo), sedativi/ipnotici (triazolam, midazolam somministrato oralmente (per le precauzioni sull uso di midazolam somministrato per via parenterale vedere paragrafo ‧)), inibitori del HMG-CoA riduttasi (simvastatina e lovastatina) (vedere paragrafo
pl Do tych substancji czynnych zalicza się np:. leki antyarytmiczne (amiodaron, beprydyl, chinidyna, lidokaina podawana ogólnie), leki przeciwhistaminowe (astemizol, terfenadyna), pochodne alkaloidów sporyszu (np. dihydroergotamina, ergonowina, ergotamina i metylergonowina), leki prokinetyczne (cyzaprid), neuroleptyki (pimozyd, sertindol), leki uspokajające i nasenne (triazolam, midazolam podawany doustnie (środki ostrożności dotyczące podawania midazolamu parenteralnie patrz punkt ‧. ‧)) i inhibitory reduktazy HMG-CoA (symwastatyna i lowastatyna patrz punkt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 108 zdań frazy cornuto.Znalezione w 0,257 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.