wymowa: IPA: korˈnuto

Tłumaczenia na język polski:

  • rogacz   
    (Noun  m)
  • rogaty   

Pozostałe znaczenia:

 
przen. przenośnie rogacz
 
rogaty
 
przen. przenośnie zdradzany
 
w kształcie rogu

Podobne frazy w słowniku włoski polski. (2)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cornuto", pamięć tłumaczeniowa

add example
it La somministrazione concomitante di posaconazolo e alcaloidi derivati dalla segale cornuta è controindicata (vedere paragrafo
pl Jednoczesne stosowanie pozakonazolu i alkaloidów sporyszu jest przeciwwskazane (patrz punkt
it Perciò, REYATAZ in associazione con ritonavir è controindicato se somministrato insieme a medicinali che sono substrati del CYP‧A‧ ed hanno un indice terapeutico stretto: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil, triazolam, midazolam somministrato per via orale e gli alcaloidi della segale cornuta, in particolare ergotamina e diidroergotamina (vedere paragrafo
pl Z tego powodu przeciwwskazane jest stosowanie produktu REYATAZ z rytonawirem ze środkami leczniczymi, które są substratami CYP‧A‧ i mają wąski zakres terapeutyczny, takimi jak: astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl, triazolam, podawany doustnie midazolam i alkaloidy z grupy ergotaminy, zwłaszcza ergotamina i dihydroergotamina (patrz punkt
it La somministrazione concomitante di voriconazolo ed alcaloidi della segale cornuta è controindicata (vedere paragrafo
pl Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie worykonazolu i alkaloidów sporyszu (patrz punkt
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl i pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it I medicinali che non devono essere somministrati con Invirase/ritonavir comprendono: terfenadina, astemizolo, pimozide, cisapride, amiodarone, propafenone e flecainide (che possono provocare un aritmia cardiaca con pericolo di vita) midazolam somministrato per via orale (per le avvertenze relative a midazolam somministrato per via parenterale, vedere paragrafo ‧), triazolam (che possono provocare sedazione prolungata o aumentata, depressione respiratoria) simvastatina, lovastatina (aumentato rischio di miopatia, inclusa rabdomiolisi) alcaloidi della segale cornuta (ad es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) (possibilità di tossicità acuta provocata dalla segale cornuta) rifampicina (rischio di tossicità epatocellulare grave) (vedere paragrafi ‧, ‧ e
pl Do produktów leczniczych, które nie powinny być stosowane jednocześnie z preparatem Invirase i rytonawirem, należą: • terfenadyna, astemizol, pimozyd, cyzapryd, amiodaron, propafenon i flekainid (możliwość wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca) • midazolam podawany doustnie (środki ostrożności podczas stosowania midazolamu parenteralnie, patrz punkt ‧. ‧), triazolam (możliwość wydłużenia lub nasilenia działania sedatywnego, zahamowanie czynności ośrodka oddechowego) • symwastatyna, lowastatyna (zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii, w tym rabdomiolizy) • alkaloidy sporyszu (np. ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina i metyloergonowina) (możliwość wystąpienia objawów ostrej toksyczności) • ryfampicyna (ryzyko wystąpienia ciężkiego uszkodzenia komórek wątrobowych) (patrz punkty ‧. ‧, ‧. ‧ i
it per le sostanze di origine vegetale: contaminazione microbiologica e botanica (ad esempio rizinus, semi di piante infestanti, in particolare segale cornuta), micotossine, contaminazione da pesticidi, tenori massimi di solventi e, se del caso, sostanze potenzialmente a rischio tossicologico che sono notoriamente presenti nella pianta originale
pl w przypadku substancji pochodzenia roślinnego: zanieczyszczenie mikrobiologiczne i botaniczne (np. rącznik pospolity, nasiona chwastów, w szczególności buławinka czerwona), mykotoksyny, skażenie pestycydami, wartości maksymalne dla rozpuszczalników oraz, w stosownych przypadkach, substancje o charakterze toksycznym, o których wiadomo, że występują w roślinie pierwotnej
it % di impurità varie (chicchi estranei, chicchi avariati, impurità propriamente dette, pule, segale cornuta, chicchi cariati, insetti morti e frammenti di insetti
pl % innych zanieczyszczeń (obce nasiona, ziarna uszkodzone, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady lub ich części
it Efavirenz non deve essere somministrato in concomitanza con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) poiché la competizione per il CYP‧A‧ da parte di efavirenz può inibire il metabolismo e creare condizioni che potrebbero portare a effetti indesiderati gravi e/o fatali (per esempio aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria) (vedere paragrafo
pl Efawirenzu nie wolno podawać jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) ze względu na to, że efawirenz konkuruje z nimi o izoenzym CYP‧A‧, co mogłoby powodować zahamowanie metabolizmu tych leków i stwarzać potencjalne zagrożenie wystąpienia ciężkich i (lub) zagrażających życiu działań niepożądanych (na przykład zaburzeń rytmu serca, przedłużonego działania sedatywnego lub depresji oddechowej) (patrz punkt
it Controindicazioni per l' uso in associazione Efavirenz non deve essere somministrato in associazione con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina), in quanto l' inibizione del loro metabolismo può portare ad eventi gravi che mettono in pericolo la vita del paziente (vedere paragrafo
pl Efawirenzu nie wolno stosować jednocześnie z: terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) gdyż wpływ na hamowanie ich metabolizmu może doprowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt
it Ergotismo con possibilità di necrosi delle estremità (inibizione dell eliminazione epatica della segale cornuta
pl Zatrucie alkaloidami sporyszu zagrażające martwicą kończyn (hamowanie eliminacji wątrobowej alkaloidów sporyszu żytniego
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it Pertanto, si richiede cautela nel somministrare contemporaneamente dasatinib e substrati del CYP‧A‧ con ristretto indice terapeutico, quali astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, quinidina, bepridil o alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina) (vedere paragrafo
pl Dlatego, należy zachować ostrożność stosując dazatynib równocześnie z substratami CYP‧A‧ o wąskim zakresie terapeutycznym, takimi jak astemizol, terfenadyna, cisapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl lub alkaloidy sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina) (patrz punkt
it Pertanto, i substrati del CYP‧A‧ noti per avere un ristretto indice terapeutico (per esempio: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, quinidina, bepridil o alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina) devono essere somministrati con cautela in pazienti che assumono dasatinib (vedere paragrafo
pl Dlatego należy zachować ostrożność stosując substraty CYP‧A‧ o wąskim zakresie dawek terapeutycznych (jak np. astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydil lub alkaloidy sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina) u pacjentów otrzymujących produkt dazatynibu (patrz punkt
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it Atripla non deve essere somministrato in concomitanza con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o con gli alcaloidi della segale cornuta (ad es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina), poiché la competizione per il citocromo P‧ (CYP) ‧A‧ da parte di efavirenz può inibire il metabolismo e creare potenziali effetti indesiderati gravi e/o fatali (ad es. aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria) (vedere paragrafo
pl Produktu Atripla nie podawać jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) ze względu na to, że efawirenz konkuruje z nimi o cytochrom P‧ (CYP) ‧A‧, co mogłoby powodować zahamowanie metabolizmu tych leków i stwarzać możliwość wystąpienia ciężkich i (lub) zagrażających życiu działań niepożądanych (na przykład zaburzeń rytmu serca, przedłużającego się działania uspokajającego lub depresji oddechowej) (patrz punkt
it Sebbene questa interazione non sia stata studiata, è noto che voriconazolo può determinare un incremento delle concentrazioni plasmatiche degli alcaloidi della segale cornuta (ergotamina e diidroergotamina) e può causare ergotismo
pl Mimo, że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenia alkaloidów sporyszu (ergotaminy i dihydroergotaminy) w osoczu i prowadzić do zatrucia tymi lekami
it mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta
pl pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
it astemizolo o terfenadina (usati per trattare i sintomi di allergia) bepridil (usato per trattare disturbi cardiaci) cisapride (usato per trattare il bruciore di stomaco) alcaloidi della segale cornuta (per esempio, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) (usati per trattare emicrania e cefalea a grappolo
pl astemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu objawów alergii) beprydyl (stosowany w leczeniu choroby serca) cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi) alkaloidy sporyszu (na przykład ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) (stosowane w leczeniu migreny i gromadnych bólów głowy
it Alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina
pl Alkaloidy sporyszu żytniego (ergotamina, dihydroergotamina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 108 zdań frazy cornuto.Znalezione w 0,188 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.