wymowa: IPA: korˈnuto

Tłumaczenia na język polski:

  • rogacz   
    (Noun  m)
  • rogaty   

Pozostałe znaczenia:

 
przen. przenośnie rogacz
 
rogaty
 
przen. przenośnie zdradzany
 
w kształcie rogu

Podobne frazy w słowniku włoski polski. (2)

alcaloidi della segale cornutaalkaloidy sporyszu
segale cornutasporysz

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cornuto", pamięć tłumaczeniowa

add example
astemizolo o terfenadina (usati per trattare i sintomi di allergia) bepridil (usato per trattare disturbi cardiaci) cisapride (usato per trattare il bruciore di stomaco) alcaloidi della segale cornuta (per esempio, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) (usati per trattare emicrania e cefalea a grappoloastemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu objawów alergii) beprydyl (stosowany w leczeniu choroby serca) cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi) alkaloidy sporyszu (na przykład ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) (stosowane w leczeniu migreny i gromadnych bólów głowy
Sono " testa cornuta " e " tizio minuscolo "Rogaty człowiek i karzeł
Efavirenz non deve essere somministrato in concomitanza con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) poiché la competizione per il CYP‧A‧ da parte di efavirenz può inibire il metabolismo e creare condizioni che potrebbero portare a effetti indesiderati gravi e/o fatali (per esempio aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria) (vedere paragrafoEfawirenzu nie wolno podawać jednocześnie z terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem lub z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną), ponieważ efawirenz konkuruje z nimi o izoenzym CYP‧A‧, co mogłoby spowodować zahamowanie metabolizmu tych leków i stworzać potencjalne zagrożenie wystąpienia ciężkich i (lub) zagrażających życiu działań niepożądanych (na przykład zaburzeń rytmu serca, przedłużonego działania sedatywnego lub depresji oddechowej) (patrz punkt
Perciò, REYATAZ in associazione con ritonavir è controindicato se somministrato insieme a medicinali che sono substrati del CYP‧A‧ ed hanno un indice terapeutico stretto: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil, triazolam, midazolam somministrato per via orale e gli alcaloidi della segale cornuta, in particolare ergotamina e diidroergotamina (vedere paragrafoZ tego powodu przeciwwskazane jest stosowanie produktu REYATAZ z rytonawirem ze środkami leczniczymi, które są substratami CYP‧A‧ i mają wąski zakres terapeutyczny, takimi jak: astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl, triazolam, podawany doustnie midazolam i alkaloidy z grupy ergotaminy, zwłaszcza ergotamina i dihydroergotamina (patrz punkt
Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insettiInne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone, ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe, martwe owady i fragmenty owadów
La somministrazione concomitante degli alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotamina), che sono substrati del CYP‧A‧, è controindicata in quanto l aumento delle concentrazioni plasmatiche di questi medicinali può causare ergotismo (vedere paragrafoJednoczesne podawanie alkaloidów sporyszu (ergotaminy, dihydroergotaminy), które są substratami CYP‧A‧ jest przeciwwskazane ze względu na to, że zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do zatrucia alkaloidami sporyszu (patrz punkt
Controindicazioni per l' uso in associazione Efavirenz non deve essere somministrato in associazione con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridil o gli alcaloidi della segale cornuta (per esempio l' ergotamina, la diidroergotamina, l' ergonovina e la metilergonovina) in quanto l' inibizione del loro metabolismo può portare ad eventi gravi che mettono in pericolo la vita del paziente (vedere paragrafoPrzeciwwskazania do jednoczesnego stosowania Efawirenzu nie wolno stosować jednocześnie z: terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, midazolamem, triazolamem, pimozydem, beprydylem ani z alkaloidami sporyszu (na przykład ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną i metyloergonowiną) gdyż wpływ na hamowanie ich metabolizmu może doprowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt
Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animaleRóżnorodne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
Fottitene di chi ammazzano ' sti politici cornutiNie twój interes, kogo ci sprzedajni politycy szlachtują
Questi farmaci comprendono: astemizolo, terfenadina, midazolam orale (per avvertenza su midazolam somministrato per uso parenterale, vedere paragrafo ‧), triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, alcaloidi della segale cornuta (es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) e vardenafilDo leków tych zalicza się astemizol, terfenadynę, midazolam stosowany doustnie (środki ostrożności podczas podawania midazolamu pozajelitowo, patrz punkt ‧. ‧), triazolam, cyzapryd, pimozyd, amiodaron, alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) i wardenafil
Ergotismo con possibilità di necrosi delle estremità (inibizione dell eliminazione epatica della segale cornutaZatrucie alkaloidami sporyszu zagrażające martwicą kończyn (hamowanie eliminacji wątrobowej alkaloidów sporyszu żytniego
Alcaloidi della segale cornuta (ergotamina, diidroergotaminaAlkaloidy sporyszu żytniego (ergotamina, dihydroergotamina
mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.‧ e B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧ della Commissione, mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.‧ i B.‧ Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ i pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ Załącznika (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
REYATAZ con ritonavir non deve essere usato in combinazione con medicinali che siano substrati dell' isoenzima CYP‧A‧ del citocromo P‧ e che abbiano finestre terapeutiche strette (es.: astemizolo, terfenadina, cisapride, pimozide, chinidina, bepridil, triazolam, midazolam per somministrazione orale (per le precauzioni sulla somministrazione parenterale di midazolam, vedere paragrafo ‧) e alcaloidi della segale cornuta, in particolare, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina, metilergonovina) (vedere paragrafoProduktu REYATAZ z rytonawirem nie wolno stosować z lekami, które są substratami izoenzymu CYP‧A‧ cytochromu P‧ i mają wąski indeks terapeutyczny (np. astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl, triazolam, midazolam podawany doustnie (środki ostrożności w przypadku pozajelitowego podania midazolamu, patrz punkt ‧. ‧), alkaloidy z grupy ergotaminy, a w szczególności ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina, metyloergonowina) (patrz punkt
Sebbene questa interazione non sia stata studiata, è noto che voriconazolo può determinare un incremento delle concentrazioni plasmatiche degli alcaloidi della segale cornuta (ergotamina e diidroergotamina) e può causare ergotismoMimo, że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenia alkaloidów sporyszu (ergotaminy i dihydroergotaminy) w osoczu i prowadzić do zatrucia tymi lekami
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
Questi farmaci comprendono: astemizolo, terfenadina, midazolam orale (Per avvertenza su midazolam somministrato per uso parenterale, vedere paragrafo ‧), triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, alcaloidi della segale cornuta (es. ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina) e vardenafilDo leków tych zalicza się astemizol, terfenadynę, midazolam stosowany doustnie (środki ostrożności podczas podawania midazolamu pozajelitowo, patrz punkt ‧. ‧), triazolam, cyzapryd, pimozyd, amiodaron, alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) i wardenafil
astemizolo o terfenadina (usati per trattare i sintomi di allergia) bepridil (usato per trattare disturbi cardiaci) cisapride (usato per trattare il bruciore di stomaco) alcaloidi della segale cornuta (per esempio, ergotamina, diidroergotamina, ergonovina e metilergonovina).(usati per trattare emicrania e cefalea a grappoloastemizol lub terfenadynę (stosowane w leczeniu objawów alergii) beprydyl (stosowany w leczeniu choroby serca) cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi) alkaloidy sporyszu (na przykład ergotaminę, dihydroergotaminę, ergonowinę i metyloergonowinę) (stosowane w leczeniu migreny i gromadnych bólów głowy
La somministrazione concomitante di voriconazolo ed alcaloidi della segale cornuta è controindicata (vedere paragrafoPrzeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie worykonazolu i alkaloidów sporyszu (patrz punkt
mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.‧ dell’allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornutapół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.‧ załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 108 zdań frazy cornuto.Znalezione w 0,337 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.